Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer"

Transkript

1 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande ansvarsområden1 kommer det då så kallade statliga regionala utvecklingsansvaret att tas över från länsstyrelsen. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland och Stockholm är de fyra kvarvarande länsstyrelserna i Sverige med regionalt utvecklingsansvar, i resterande län har det övertagits av regionförbund eller regionkommuner.2 Den i grunden stora förändringen med ett övertagande av det statliga regionala utvecklingsansvaret är att det får en starkare demokratisk styrning genom det direktvalda fullmäktige. Vid en förändring 2017 kommer länsstyrelsen fortsatt vara en av de viktiga samarbetsparterna i det regionala utvecklingsarbetet. Syftet med denna PM är att beskriva de olika delarna i det statliga regionala utvecklingsansvaret. 1 REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR 1.1 Vad är det som styr? Länsstyrelsens idag statliga regionala utvecklingsansvar är reglerat av regeringens länsstyrelseinstruktion. Länsstyrelseinstruktionen (Svensk Författningssamling 2007:825) styr länsstyrelsens långsiktiga arbete och anger meningen med föreningen. Det är förordning 2007:713 som tillsammans med regeringens prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken3 är utgångspunkten för länsstyrelsens länsutvecklingsarbete. Förutom länsstyrelseinstruktionen anges uppdragen för länsstyrelsen i årliga regleringsbrev samt i särskilda regeringsuppdrag. 1.2 Vad handlar det regionala utvecklingsansvaret om? Det regionala utvecklingsansvaret går ytterst ut på att skapa så goda förhållanden som möjligt för utveckling och tillväxt för alla som verkar och bor i ett län. Konkret innebär ansvaret bland annat att ansvarig aktör ska: Fastställa en Regional (långsiktig) plan för länets utveckling (RUP) Utarbeta en regional länstransportplan (LTP) Besluta om statliga projektmedel (inklusive EU projekt) för regional tillväxt 1 Hälso-och sjukvård, tandvård, kultur, kollektivtrafik, forskning och utveckling samt folkbildning. 2 Enligt de ansökningar som finns hos regeringen har också Västernorrland och Norrbotten ansökt om att bilda regionkommun. Regeringen har meddelat att det också sker från 1/ Innovation & företagande /Attraktiva miljöer /Kompetensförsörjning / Interregionalt-transnationellt och gränsöverskridande samarbete.

2 2 (8) Besluta om projekt- och företagsstöd 1.3 Jämställdhet, Mångfald & Integration Länsstyrelsen har uppdrag att integrera jämställdhet, mångfald och integration i tillväxtarbetet. Under perioden skrev länsstyrelsen en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Det inkluderade bland annat att man tog fram rutiner för att de här aspekterna ska beaktas vid utbetalning av projektmedel och företagsstöd. Arbetet fortsätter under 2015 och ambitionen är att ta fram en ny plan för kommande år. Alla regionalt tillväxtansvariga har motsvarande uppdrag (regionkommuner och regionförbund) och alla har även handlingsplaner för jämställd regional tillväxt, vilket också är ett regeringsuppdrag. 2 REGIONAL UTVECKLINGSPLAN (RUP) Samtliga län/regioner i Sverige måste upprätta långsiktiga regionala utvecklingsplaner/strategier. Syftet med RUP (eller RUS som det också kallas, där S står för strategi) är att varje län/ region ska använda och dra nytta av sina unika förutsättningar. Målet är att nå ett bättre samspel mellan olika sektorer med gemensamma visioner, mål och handlingsplaner på lokal och regional nivå. Det regionala utvecklingsplanen ligger till grund för EU:s regionala strukturfondsprogram länet ingår i, innovations- och näringslivsstrategier, länsplan för transportinfrastruktur och andra regionala planer och insatser. Med utgångspunkt i RUP ska länsstyrelsen i samverkan med landstinget, länets kommuner, näringslivet, organisationer och statliga myndigheter samordna insatserna för genomförandet av RUP. Länsstyrelsen ska även löpande följa upp och utvärdera processen/arbetet. Länets RUP, Mångfaldsdriven tillväxt antogs i juni 2014 och gäller till och med år RUP är indelad i sex insatsområden: God livsmiljö Rätt kompetens Dynamiskt näringsliv Effektiva kommunikationer Hållbar energianvändning och klimatanpassning Stark regional attraktivitet För varje insatsområde har mål, strategier och handlingsinriktningar formulerats. Samordningsansvaret för RUP innebär bland annat att länsstyrelsen är pådrivare för olika utvecklingsinitiativ. Det betyder att man samlar länets olika aktörer för dialogmöten och ser till att RUP-insatserna synkroniseras med övriga insatser, tex sånt som görs inom de EU-programområden länet ingår i. Länsstyrelsen ska också ta fram analysmaterial som stödjer insatser för RUPs genomförande.

3 3 (8) 2.1 Affärsplan Västmanland Inom ett av RUP-områdena; Dynamiskt Näringsliv finns länets näringslivsstrategi; Affärsplan Västmanland som fastställdes i december Kopplat till strategin finns det även en antagen handlingsplan för åren som förutom konkreta initiativ pekar ut vilka aktörer som bör/kan ta ett ansvar för olika prioriterade insatser. 2.2 Länstransportplan (LTP) Det legala underlag som finns för länstransportplanen är förordningen om länsplanerna för regional infrastruktur, förordningen om regionalt tillväxtarbete samt lagen om regionalt utvecklingsansvar.4 Länsplanen för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande och får omfatta följande ändamål:5 Investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur Byggande och drift av enskilda vägar Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera Vid upprättandet av de regionala infrastrukturplanerna får alla regionalt utvecklingsansvariga (RTA) dessutom särskilt regeringsuppdrag med tillhörande planeringsdirektiv.6 Trafikverket ansvarar för genomförandet av alla regionala transportinfrastrukturplaner och medel för genomförandet fördelas också via trafikverkets budget. Det gäller oavsett vilken organisation som är regionalt utvecklingsansvarig/planupprättare. Aktuell länstransportplan gäller för åren Den av regeringen fastställda ramen för Västmanland uppgår till totalt 815,7mkr :263, 2007:713, 2010:630 5 I enlighet med förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur omfatta 6 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr 2012/13:119), Planeringssystem för transportinfrastruktur (prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257), Tidigare ställningstaganden och beslut som Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35), Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93), Regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden (dnr N2009/6374/TE och N2008/8869/TE).

4 4 (8) En Bättre Sits Initiativet En bättre sits är ett storregionalt samarbete mellan sju län (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland, Sörmland och Gotland) för infrastruktur och trafikering. Från Västmanlands län ingår länsstyrelsen i egenskap av planupprättare och landstinget i egenskap av kollektivtrafikmyndighet. Det gemensamma arbetet syftar till att ta fram en storregional systemanalys (gemensamma prioriteringar) och det har pågått sedan hösten Tillsammans tar man fram gemensamma prioriteringar inom fyra fokusområden, regional kollektivtrafik, transporttillgänglighet, regional utveckling och godsfrågor. Västmanlands län har politiker och tjänstemän representerade i alla fyra fokusområdesgrupperna. Länsstyrelsen kallar till regelbundna avstämningsmöten för länets representanter så att man är sampratade vid sju-länsträffarna. De gemensamma prioriteringarna man enas om kommer att föras fram till regeringen inför den nationella infrastrukturplanen Direktiv om planeringen beräknas komma under hösten 2016 och en ny nationell plan ska beslutas av regeringen våren Kanalisationsstöd Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges för utbyggnad av IT-infrastruktur. Stödet kan sökas hos länsstyrelsen av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening eller privatpersoner. Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom tre år från det att ansökan kom in till länsstyrelsen Regional kompetensplattform Den regionala Kompetensplattformen ska enligt uppdraget från regeringen bidra till ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål och myndigheternas ansvar. I både näringsliv och offentlig verksamhet förändras och utvecklas verksamhet kontinuerligt vilket ställer höga krav på matchningen mellan arbetslivets behov och länets utbildningar. Länsstyrelsen (RTA) utvecklar en kompetensplattform i Västmanland på uppdrag av regeringen som har i uppdrag att stimulera samverkan 7 Länsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt förordning 2009:1066

5 5 (8) för bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Grunden i plattformsarbetet är ett framsynt analysarbete. Kompetensplattformen kopplas till aktuell strategi RUP , delområdet Dynamiskt näringsliv och Rätt kompetens och på så sätt vävs arbetet ihop med näringslivsutvecklande arbetet inom enheten, RTA och ansvar för projektmedel. I länet kanaliseras arbetet med plattformen genom Kompetensrådet bestående av ett antal organisationer. 3 1:1 ANSLAGET & BEMYNDIGANDERAM Till sin hjälp i det regionala utvecklingsarbetet får regionalt tillväxtansvarig (RTA) en viss summa pengar varje år från regeringen för att kunna medfinansiera EU- och regionala projekt samt företagsstöd. Pengarna kallas 1:1 anslag och hur de får användas regleras i förordningar8. För 2015 har länsstyrelsen fått 32,9 miljoner sek i 1:1 medel. (2014 fick länsstyrelsen ca 37,9 miljoner, det vill säga fem miljoner sek i extraanslag som ett län med särskilda arbetsmarknadsproblem). Takten på utbetalning av medlen styrs utifrån den så kallade bemyndiganderamen vilken anger hur mycket RTA får inteckna i projekt- och företagstödsbeslut under en femårsperiod. Länsstyrelsen Västmanland har 60 miljoner i bemyndiganderam för åren Det betyder att länsstyrelsen får fatta fleråriga projekt/företagsstödsbeslut om max så mycket pengar tom Företags- och projektstöd samt medfinansiering till EUs strukturfonder projektstöd Företagsstöden syftar till att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och över tiden. Detta beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Länsstyrelsen kan, som en del av insatserna för tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel och bensinstationer. Enhetschef tar beslut om företagsstöd. Projektstöden riktas till insatser som är förenliga med det regionala utvecklingsprogrammet, som stämmer överens med den nationella strategin for regional tillväxt och attraktionskraft samt bidrar till att målen för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, kommunförbund, landsting, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, företagsfrämjande organisationer, stiftelser och universitet/högskolor. Även vissa bolag med offentliga uppdrag kan få projektstöd, till exempel Almi Företagspartner och Västerås Science Park (VSP). Länsstyrelsens ledning fattar beslut om projektstöd. 8 Förordning SFS 2003:596 och 2015:

6 6 (8) Medfinansiering till EUs strukturfonder (framförallt regionala utvecklingsfonden, ERUF) tas också från 1:1 anslaget. För finansiering från 1:1 anslaget måste det alltid finnas en 50 % medfinansiering från annan part eller parter. 3.2 Vad händer med 1:1 anslaget vid bildandet av en regionkommun? Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret innebär inte med automatik att projektfinansiering och företagsstöd förs över till den nya regionkommunen. Regionalt utvecklingsansvar är ett riksdagsbeslut medan beslutet om vilken myndighet som ska fördela medel är ett regeringsbeslut. Hittills i de regionbildningar som genomförts i Sverige har praxis varit att landstingen tar över 95 % av medlen och 5 % finns kvar på länsstyrelsen. 4 EUS STRUKTURFONDER Västmanland ingår tillsammans med grannlänen Uppsala, Sörmland, Örebro och Östergötland i ett programområde som benämns Östra Mellansverige (ÖMS). Det är EU-kommissionen som tillsammans med den svenska regeringen delar in landet i programområden och därefter fördelar en summa pengar från den gemensamma EUkassan till respektive område. Sveriges regering ger en regionalt tillväxtansvarig (RTA) från varje område i uppdrag att skriva ett utvecklingsprogram på sju år (motsvarar EUs budgetperiod). Programmet ska beskriva hur EU:s medfinansiering är tänkt att bidra till det enskilda programområdets utveckling. För ÖMS-området var det Region Örebro län som fick uppdraget för nuvarande programperiod ( ). Som regionalt tillväxtansvarig i Västmanland har länsstyrelsen deltagit i programskrivningen för de två ÖMS program som finns: ERUF (europeiska regionalfonden) ESF (europeiska socialfonden) Det är varken Region Örebro län eller länsstyrelsen Västmanland (eller någon annan av de 3 tillväxtansvariga inom ÖMS för den delen) som hanterar EU-pengarna, det gör ansvariga förvaltande myndigheter: Tillväxtverket (regionalfonden) och ESF-rådet (socialfonden). Det är också dessa två myndigheter som formellt beslutar om vilka projekt som ska bli beviljade de besluten tas dock utifrån den prioritering som det så kallade Strukturfondspartnerskapet gör 9. 9 Strukturfondspartnerskapet för ÖMS består av politiska företrädare från de fem länen. Därtill finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsmarknadsparter. Västmanland representeras av 4 personer; landstingsråden Kenneth Östberg och Maria Delham, Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Norberg samt länsråd Anders Åhlund. Ordförande är utsedd av regeringen; Greger Tidlund, Sörmland. Strukturfondspartnerskapet samråder i enlighet med 2 lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap med RTA i fråga om projektens överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet.

7 7 (8) Länsstyrelsen Västmanland har (precis som de andra RTA i de övriga fyra länen) ansvar att sprida information om ÖMS-programmen samt hålla sig informerade om vilka eventuella utvecklingsinsatser som kommuner med flera planerar att genomföra med stöd från något av EU-programmen. Länsstyrelsen ska vidare samla upp projektidéer, stödja arbetet med att få till bra och kvalitativa projekt som verkligen når de målsättningar som finns angivna i programmen. Länsstyrelsen ska också delta i arbetet med att få fler aktörer engagerade för att finansiera och driva projekt. Förutom regionalfonds- och socialfondsprogrammet ingår länet också i ytterligare program finansierade från regionalfonden: Central Baltic och Östersjöprogrammet. Därutöver har länets aktörer precis som alla andra i län/regioner runtom i Europa möjlighet att bedriva verksamhetsutveckling med stöd från något av EU:s alla 300 (ca) sektorsprogram inom områdena FoU, folkhälsa, energi, klimat, kultur, utbildning, kompetensutveckling, näringslivsutveckling med mera. Även här har länsstyrelsen i egenskap av RTA ett informations- och pådrivningsansvar. 4.1 Hur mycket pengar handlar det om? Europeiska Regionala Utvecklingsfonden - ERUF I nuvarande programperiod finns det i ÖMS regionalfondsprogram totalt 1,175 miljarder kronor, varav hälften (587,5 miljoner) kommer från EU och den andra hälften består av medfinansiering. En liten del, 47 mkr är öronmärkt för förvaltning/administration av programmet. Jämfört med förra programperioden är den totala mängden pengar lite mindre.10 De olika insatsområdena är tämligen identiska med tidigare, även om de fått nya namn och delvis nya innehåll Europeiska socialfonden- ESF Socialfondsprogrammet som Västmanland ingår i med resten av ÖMS-länen omsluter ca 1,4 miljarder kr för perioden , varav ca 50 % består av medfinansiering av deltagande aktörer. I socialfondsprojekt sker medfinansieringen främst genom att de deltagande individernas ersättning eller lön räknas som medfinansiering. Regionala tillväxtmedel har hittills använts mycket sparsamt för socialfondsprojekt. 10 Enligt uppgifter från Tillväxtverket nyttjade Västmanland ca 20 % av det förra ÖMS gemensamma programmet. Drygt SEK av ca SEK enligt följande fördelning: Innovativa miljöer kr Entreprenörskap kr Tillgänglighet kr Totalt

8 8 (8) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - EJFLU Förutom de två ÖMS programmen (ESF och ERUF) får länet även ta del av utvecklingsmedel från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). I vardagligt tal kallad landsbygdsprogrammet. I slutet på maj godkände EU kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet på totalt 36,1 miljarder kronor. Den svenska medfinansieringen av programmet uppgår till 59 % och resterande 41 % kommer från EU. I skrivande stund är inte alla regler beslutade eftersom de svenska föreskrifterna inte är klara. Parallellt med det nationella programmet finns det 21 stycken regionala program (handlingsplaner), en per vardera län. Beroende på insatsområde och hur fördelningsnycklarna beräknas är Västmanlands andel ca 2-2,5% av det nationella programmet. Leader Det lokala utvecklingsarbetet på landsbygden (LEADER) kommer i nuvarande programperiod att kunna samfinansieras från fyra strukturfonder (regional, social, fiskeri och jordbruk). Än så länge är inte beslut fattade om leaderområdena (väntas i oktober 2015). Men ett område som finns angivet på den nationella prioriteringslistan är Leader Mälardalen, där fem kommuner från länet finns med: Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås och Kungsör. Tidigare fanns det även ett Leaderområde som inkluderade Skinnskatteberg, Surahammar, Fagersta och Norberg (Leader Bergslagen). Preliminär budget från EU för Leader Mälardalen är 48 miljoner med ca 41 miljoner från landsbygdsfonden, ca 4 miljoner från regionalfonden och ca 3 miljoner från socialfonden. Programmet får inga medel från EU s havs- och fiskerifond. 5 SLUTSATSER De ovan beskrivna delarna i det statliga regionala utvecklingsansvaret ger för handen att utvecklingsuppdraget inte är vilken uppgift som helst. Det ger många möjligheter men också ett stort ansvar att verka proaktivt och för länet driva angelägna utvecklingsfrågor. Det regionala utvecklingsansvaret ska ytterst bidra till att finansiera och utveckla välfärden. Det betyder bland annat att skapa förutsättningar för fler och bättre jobb, goda utbildningsmöjligheter, miljövänliga och effektiva transportsystem, brett utbud på bostadsmarknaden och alla andra delar som behövs för en god samhällsutveckling i länet. Det kräver förmåga att samla övriga aktörer som kommuner, myndigheter, högskola, näringsliv och civilsamhälle kring gemensamma utvecklingsutmaningar och möjligheter.

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Ds 2015:53 Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-12-14 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2015-12-10 Tid: 9-11 Ledamöter Carin Lidman (S), ordförande Monna Ridderström

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum 2015-12-22

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum 2015-12-22 ARBOGA KOMMUN Komm unstyrelseförvaltningen Kanslichef, Ylva Petersson 0589-870 07 ylva. petersson@ arboga. se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-12-22 Departementspromemorian regionalt utvecklingsansvar i Uppsala,

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Västmanlands län. Remissversion juni 2013 2013:8

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Västmanlands län. Remissversion juni 2013 2013:8 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län Remissversion juni 2013 2013:8 Titel: Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Kommunikationer Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Västmanlands län. Maj 2014 2013:8

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Västmanlands län. Maj 2014 2013:8 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län Maj 2014 2013:8 Titel: Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Kommunikationer Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Svar på interpellation - Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? Ställd till stadsbyggnads och miljönämndens ordförande av Stellan Bojerud (SD).

Svar på interpellation - Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? Ställd till stadsbyggnads och miljönämndens ordförande av Stellan Bojerud (SD). Socialdemokraternas kansli 2013-03-21 1 (2) Kommunfullmäktige Svar på interpellation - Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? Ställd till stadsbyggnads och miljönämndens ordförande av Stellan Bojerud

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

Folkbildning - Folkhögskolor. Regionala utvecklare?

Folkbildning - Folkhögskolor. Regionala utvecklare? Folkbildning - Folkhögskolor Regionala utvecklare? Definitionen Begreppet folkbildning har ingen entydig definition i litteraturen. I olika rapporter identifieras studieförbunden, folkhögskolorna, folkbiblioteken,

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-06-27 Regionstyrelsen Tid Onsdag 27 juni 2012, kl 09:00 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Yttrande angående remiss från Landstinget över förslag på uppdrag, organisation m.m. Region Uppsala 2017 (CK-2015-0090) KS-2016/190

Yttrande angående remiss från Landstinget över förslag på uppdrag, organisation m.m. Region Uppsala 2017 (CK-2015-0090) KS-2016/190 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Martin Gunnarsson Datum KS-2016/190 Planerare/utredare 2016-03-04 Kommunstyrelsen Yttrande angående remiss från Landstinget över förslag på uppdrag,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap

Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap Diarienummer: 300-6345-14 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin

Läs mer