Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv rapportering av sektorsansvaret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006"

Transkript

1 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006

2 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering av sektorsanavaret för 4 miljömålsfrågor enligt riktlinjer från Miljömålsrådet 3.1 Analysera näringslivssektorns miljöpåverkan Redogöra för genomförda och kommande åtgärder Föreslå styrmedel och åtgärder Beskriva identifierade målkonflikter och synergieffekter 8 mellan miljömålen och övriga mål såväl inom näringslivssektorn som gentemot andra sektorer 3.5 Redogöra för hur Nutek ser på kopplingen mellan sitt 9 arbete med särskilt sektorsansvar och miljökvalitetsmålen 3.6 Redogöra för hur Nutek ser på EU:s sektorsarbete med 10 Miljöintegration 3.7 Redogöra för hur näringslivssektorn påverkas av 11 internationella beslut 2

3 1. Bakgrund Nutek fick 1998 genom ett regeringsbeslut sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling i näringslivet. I riksdagsbeslut baserat på miljömålspropositionen 2005 aviseras en höjd ambitionsnivå vad gäller detta ansvar, som även omformulerats till särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet i näringslivet enligt riktlinjer från Miljömålsrådet (MMR ). Denna rapport redovisar också hur Nutek arbetar generellt med sektorsansvaret och hur verket kommer att uppfylla de nya krav som ställs i riksdagsbeslutet. I flera olika sammanhang har Nutek framfört synpunkter på uppdraget om sektorsansvar till regeringen och Naturvårdsverket. Synpunkterna har bl.a. rört oklarheter i uppdraget och Nuteks begränsade möjligheter att leva upp till ansvaret. Flera andra myndigheter med sektorsansvar delar också Nuteks syn att det finns oklarheter och svårigheter med sektorsansvaret. Dessutom är det inte helt entydigt vad som avses med näringslivssektorn i detta sammanhang. Utifrån sin kärnroll är Nuteks arbete huvudsakligen inriktat på små och medelstora, men inte stora, företag. Nutek har heller inte alla branscher i näringslivet inom sitt ansvarsområde. Nuteks huvuduppgift är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt i hela landet genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek arbetar utifrån övertygelsen om att miljöfrågor idag är en drivkraft för näringslivets tillväxt och förnyelse och att Nuteks arbete för att stimulera näringslivet till ökat miljöarbete bidrar till att skapa tillväxt och ett hållbart samhälle. Nuteks arbete med miljöfrågor i näringslivet kan därmed direkt kopplas till verkets kärnroll. Nuteks goda kunskap om näringslivets funktion kan också bidra till att utforma miljömotiverade lagar och regler på ett sådant sätt att de inte i onödan hämmar näringslivets utveckling. Utgångspunkten för Nuteks arbete med sektorsansvaret är att utifrån verkets kärnroll skapa goda förutsättningar för näringslivets miljöanpassning. I Nuteks definition av sektorsansvaret ingår både direkt miljöinriktade insatser och insatser med andra huvudsyften men där uttalade miljöhänsyn tas. Huvudsakligen kan verkets arbete inom sektorsansvaret delas upp i följande grupper: Främjandeaktiviteter riktade program för att främja ett miljödrivet näringsliv, olika internationella satsningar där miljöaspekter ingår som en viktig del, och satsningar på regional utveckling där miljöfrågor är integrerade. Policyarbete och expertroll arbete med att bistå regeringen, bidra till kunskapsutveckling, informationsspridning, och nätverkande i olika miljörelaterade frågor. Nuteks interna arbete Nuteks policy för hållbar tillväxt och ledningssystemet. 3

4 De nya krav som ställs på Nutek avseende sektorsansvaret är framför allt ökade rapporteringskrav. Förutom att redogöra för verkets åtgärder inom sektorsansvaret efterfrågas bl.a. en analys av näringslivets miljöpåverkan, samt redogörelser för vilka styrmedel och åtgärder som behövs, målkonflikter, kopplingar mellan sektorsansvaret och de nationella miljömålen, och internationella kopplingar. Vad gäller dessa krav kommer Nutek redogöra för de frågor som verket arbetar med i sin ordinarie verksamhet. 2 Nuteks sektorsansvar Omfattning och ambitionsnivå Regeringen gav i ett regeringsbeslut 1998 Nutek sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling i näringslivet, vilket också är inskrivet i Nuteks instruktion. I riksdagsbeslutet enligt riktlinjer från Miljömålsrådet (MMR ) aviseras ett förtydligande och en delvis ändrad innebörd av sektorsansvaret, vilket innebär att Nutek ska rapportera följande: Analysera utvecklingen av näringslivssektorns miljöpåverkan. Redogöra för verkets genomförda och kommande åtgärder. Föreslå vilka styrmedel och åtgärder som behövs men som Nutek inte har mandat att genomföra. Beskriva identifierade målkonflikter och synergieffekter mellan miljömålen och övriga mål såväl inom näringslivssektorn som gentemot andra sektorer. Redogöra för hur Nutek ser på kopplingen mellan sitt arbete med särskilt sektorsansvar och miljökvalitetsmålen. Redogöra för hur Nutek ser på EU:s sektorsarbete med miljöintegration. Redogöra för hur näringslivssektorn påverkas av internationella beslut. Frågor rörande ansvarets omfattning, rollfördelning och Nuteks möjligheter att ta detta ansvar har förblivit oklara. Genom erfarenheter från arbete med miljöfrågor i näringslivet har stora möjligheter men även en lång rad problem och svårigheter med sektorsansvaret identifieras. Nutek har vid flera tillfällen fört fram frågor och synpunkter angående detta till regeringen, dock utan att få någon respons. Nutek har därför tagit initiativ till att klargöra verkets syn på sektorsansvaret, i ett dokument som tydliggör definition, omfattning och ambitionsnivå av Nuteks sektorsansvar. Denna skrivelse inlämnades i december 2005 till regeringen och ligger till grund för Nuteks syn på uppdraget och denna redovisning (se bilaga 1). I bilaga 1 beskrivs också hur Nutek generellt arbetar med sektorsansvaret och exempel på främjandeaktiviteter, policyarbete och expertroll, regional utveckling samt internationellt arbete. 4

5 3 Nuteks rapportering av sektorsanavaret för miljömålsfrågor enligt riktlinjer från Miljömålsrådet Nuteks har formulerat två huvuduppgifter i sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Nutek ska dels stimulera till en miljömässigt hållbar tillväxt i näringslivet och bevaka att miljöfrågor beaktas i näringspolitiken, dels bevaka att näringslivets intressen beaktas i miljöpolitiken. I Nuteks definition av sektorsansvaret ingår både direkt miljöinriktade insatser och insatser med andra huvudsyften men där uttalade miljöhänsyn tas. Därutöver arbetar Nutek genom sitt ledningssystem med att integrera miljöfrågor i all verksamhet. Alla dessa delar är viktiga för att Nutek ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en hållbar tillväxt i näringslivet. Likaså är det viktigt med både främjandeinsatser och arbete utifrån expertrollen. Det ökade expertrollsansvar som miljömålspropositionen/riksdagsbeslutet aviserar, med dess utökade krav på analyser och redogörelser, kräver att kunskap byggs upp inom området. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ett omfattande expertrollsarbete inte kan bli framgångsrikt utan motsvarande satsningar på riktade insatser. Det är dessa insatser som ger Nutek den kunskap och de erfarenheter som gör att verket kan agera kraftfullt i expertrollen. Regeringen påpekar i miljömålspropositionen att uppgifter, arbetssätt och rapporteringsmoment måste anpassas efter myndigheternas verksamheter. I miljömålspropositionen påpekas också att varje myndighets utformning och anpassning av sektorsansvaret bör ske i dialog med Miljömålsrådet och Naturvårdsverket. Nutek har därför stämt av denna rapport med Miljömålsrådets kansli. Vidare har Nutek diskuterat sitt sektorsansvar med representanter för verkets målgrupper Företagarna och Svenskt Näringsliv. Samtliga har varit positiva till skrivningarna i denna rapport. Med utgångspunkt från Nuteks kärnroll och resurstillgångar, och utifrån miljörådets instruktioner från regeringen har Nutek uppfattat sin roll och sitt ansvar som myndighet med sektorsansvar och redovisar enligt följande: 3.1 Analysera näringslivssektorns miljöpåverkan Att genomföra en analys av näringslivssektorns miljöpåverkan är ett omfattande och svårt arbete. Framför allt råder det oklarheter rörande avgränsningen av vad som ingår i näringslivssektorn och vad miljöpåverkan innebär. Vidare är denna typ av analys inte något som ligger inom ramen för Nuteks nuvarande verksamhet, och sakkunskap saknas inom området. Det finns däremot andra myndigheter som har bättre möjligheter att göra denna typ av analyser, framför allt Naturvårdsverket och SCB. Slutsatsen är att Nutek inte heller framöver bör försöka mäta näringslivets direkta miljöpåverkan. Vad Nutek däremot gör är att analysera hur svenska småföretag arbetar med miljöfrågor och hur detta arbete utvecklas. Nutek genomför ungefär vart tredje 5

6 år en stor enkätundersökning som riktar sig till svenska småföretag 1. I undersökningen ställs bl.a. frågor om småföretagens miljöarbete. Resultaten av detta analysarbete ger förutom viktig information om företags miljöarbete och hur detta arbete ändrar sig över tid, även indirekt information om företagens miljöpåverkan. Det finns också studier som visar att företagens miljöarbete leder till minskad miljöpåverkan Redogöra för genomförda och kommande åtgärder Nuteks genomförda och kommande åtgärder inom ramen för sektorsansvaret kommer liksom tidigare att redovisas för regeringen. En sådan redovisning gjordes , och en redovisning återfinns även i denna rapport, kap. 6. Nutek inkluderar i denna redovisning både direkt miljöinriktade insatser och insatser med andra huvudsyften men där uttalade miljöhänsyn tas. Denna redovisning kommer att ytterligare kunna struktureras i och med att Nutek framöver i sin verksamhetsplanering inkluderar redovisning av hur Nuteks olika verksamheter beaktar miljöaspekter. Under 2006 har Nutek på uppdrag av Näringsdepartementet sammanställt en redovisning av Nuteks arbete med miljödriven affärsoch näringslivsutveckling Syfte, preliminära resultat, analys och förslag till framtida satsningar har redovisats i skrivelse till Näringsdepartementet i Juli (Se bilaga 2). Inom programmet Miljödriven Näringslivsutveckling är följande exempel på projekt under genomförande som Nutek vill lyfta fram: Teknikupphandling för substitution av hälso- och miljöfarliga ämnen Projektet syftar till att bygga upp kunskap om teknikupphandling för substitution av hälso- och miljöfarliga ämnen. Det kunnande som byggs upp i projektet kan tillsammans med den kunskap som redan finns om teknikupphandling på energiområdet utgöra grund för ett framtida nationellt program för miljödriven teknikupphandling. Kopplingen mellan teknikupphandling och miljödriven näringslivsutveckling är viktig i projektet. Pedagogisk modell för SMEs arbete med miljö och hållbar utveckling tillsammans med förbättrad lönsamhet i affärsverksamheten Projektets syfte är att ta fram en pedagogisk modell för att sprida kunskap om de nationella miljökvalitetsmålen och hållbar utveckling med SME som primär målgrupp. Inriktning är att dessa kan tjäna och spara pengar på att komplettera företagets verksamhet med en hållbarhetsprofil. Projektet syftar alltså till att ge begreppet hållbar utveckling och dess hållbarhetsmål en innebörd för SME 1 Enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet genomförs av SCB på uppdrag av Nutek. Hittills har undersökningen genomförts två gånger; 2002 och Bring Procopé, Cecilia och Ulrik Axelsson (2003), Förbättras miljöprestandan genom miljöledningssystem? IVL Svenska Miljöinstitutet AB, IVL rapport B1529. Enligt denna rapport förbättrades den totala miljöprestandan över tiden i 58 procent av de undersökta företagen som hade ett certifierat miljöledningssystem. 3 Ekologiskt hållbar utveckling i svenskt näringsliv. Rapportering om Nuteks särskilda sektorsansvar Nutek Dnr

7 och som dessa kan ta till sig och se att det ger ett mervärde för dem som företagare. Det övergripande målet med projektet är: att ta fram en pedagogisk modell att användas av SMEs, för beskrivning av lönsamhetsaspekten av att arbeta effektivt och strukturerat med miljö och hållbar utveckling, och samtidigt bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och delta i regeringens fyra strategiska utmaningar. 3.3 Föreslå styrmedel och åtgärder Att föreslå vilka styrmedel och åtgärder som behövs för att främja näringslivets miljömålsarbete är ett område som Nutek till viss del arbetar med redan idag. Det görs framför allt genom stöd till kompetensutveckling och -spridning på detta tema inom satsningen Miljödriven Näringslivsutveckling. Exempelvis har en undersökning gjorts av hur tillsyn enligt miljöbalken och revisioner av miljöstandardcertifieringar på ett bättre sätt ska kunna komplettera varandra för att förenkla för tillståndspliktiga företag. En analys har även gjorts av möjligheterna till att inrätta en terminsmarknad för miljöavgifter. Nutek anser att den största utmaningen och möjligheten ligger i att skapa ekonomiska styrmedel som ger incitament och hjälper näringslivet att göra förbättrande åtgärder i riktningar som påverkar miljökvalitetsmålen positivt. De två projekten, inom området styrmedel som beskrivs nedan, anser Nutek det finns behov av att vidareutveckla. Verifierad miljödeklaration som alternativ till miljöcertifiering Det övergripande målet i projektet är att ge de mindre företagen en modell/arbetssätt likt den befintliga ekonomiska redovisningen för kunna deklarera ett aktivt miljöarbete. Modellen är tänkt att bygga in starka motivationsfaktorer som ger de mindre företagen direkta ekonomiska fördelar i form av sänkta kostnader, räntor, premier, skatter hos banker, försäkringsbolag, stat och därmed motivera intresset hos de mindre företagen för att aktivt arbeta med dessa frågor. Projektet kommer att behandla sex detaljerade mål. Fem utav dessa mål är direkt kopplade till att ta fram en arbetsmodell och att testa denna på ett antal pilotföretag. Det sista målet syftar till att utveckla en verifierad miljödeklaration från arbetsmodellens resultat och att engagera närings- och miljöpolitiken för att hitta en balans till lämpliga motivationsfaktorer. Syftet med detta projekt är att ta fram en modell för att likt den befintliga ekonomiska redovisningen kunna deklarera ett aktivt miljöarbete för de mindre företagen i Sverige. En flexibel miljöskatt (se bilaga 3) Rapporten ger en inledande analys av en flexibel miljöskatt som skulle underlätta prissättning av vissa typer av miljöskadliga utsläpp. Den föreslagna mekanismen för att bestämma skatten är utformad för att ge kostnadseffektiva reduktioner av utsläpp. Konceptet kombinerar fördelarna i kostnadseffektivitet med en miljöskatt med en innovativ mekanism för att bestämma nivån på skatten genom att använda sig av individuella företags agerande på en fri marknad. Den föreslagna skatten beaktar inte eventuella miljöskador när nivån på skatten bestäms. Istället är skattenivån beroende av takten på utveckling och imple- 7

8 mentering av renare teknik. En flexibel skatt utsätter också förorenande företag för ökad kortsiktig volatilitet. Det är denna volatilitet som ger företag motiv att köpa och sälja miljöskatteterminer för att försäkra sina investeringsbeslut mot förändringar i skattenivån. Viktiga bidrag till analysen har givits av representanter från Nutek (projektfinansiär), Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, Göteborgs Universitet, Elforsk och Energimyndigheten. Bidragen från dessa organisationer var viktiga och hjälpte till att fördjupa och stärka analysen. IVL organiserade två referensgruppsmöten där konceptet och projektresultat presenterades och diskuterades. Vidare forskning och analys av den föreslagna skatten är nödvändig för att till fullo förstå dess för- och nackdelar jämfört med andra styrmedel på miljöområdet, och för att utreda dess lämplighet och genomförbarhet som styrmedel. En beskrivning på övriga beviljade projekt inom programmet MINUT hittas på: Beskriva identifierade målkonflikter och synergieffekter mellan miljömålen och övriga mål såväl inom näringslivssektorn som gentemot andra sektorer I Nuteks verksamhet, som både syftar till att främja miljöarbete i näringslivet och till att underlätta småföretagens villkor, finns tydliga målkonflikter. De regler som syftar till företagens minskade miljöbelastning kan samtidigt innebära tunga kostnader och administrativa bördor för framför allt små företag. Miljöregler kan också negativt påverka svenska företags internationella konkurrenskraft. Nuteks arbete med regelförbättringar syftar till att göra styrmedel mer ändamålsenliga genom att t.ex. undersöka tänkbara alternativ till regleringar och göra konsekvensanalyser av kommande regler. Därmed kan en balans åstadkommas mellan mål inom såväl miljö som tillväxt. Dessa målkonflikter och andra relevanta målkonflikter och synergieffekter som Nutek identifierar i sin ordinarie verksamhet kommer att utgöra en del av sektorsansvarsrapporteringen. En första regional studie har genomförts: Regerings uppdrag att utveckla det regionala hållbarhetsarbetet Naturvårdsverket och Nutek har haft regeringens uppdrag under 2006 att i samråd stärka och utveckla det regionala hållbarhetsarbetet. Arbetet tog sin utgångspunkt i en analys av konkreta konflikter och synergier mellan de regionala miljömålen och de mål och insatsområden som finns i länens befintliga regionala utvecklingsprogram och regionala tillväxtprogram. Analysen utarbetades gemensamt av de fyra pilotlän och pilotregioner som Naturvårdsverket och Nutek valt att samarbeta med. Pilotlänsgruppen identifierade de viktigaste potentiella konflikterna och synergierna mellan miljömål och utvecklingsmål inför det kommande arbetet med att ta fram nya regionala utvecklingsprogram. Ett antal möjliga åtgärder för att minska konflikterna mellan målen och samtidigt stärka samverkan dem emellan identifierades. 8

9 En rapport Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet synergier och målkonflikter (se bilaga 4) har tagits fram med hjälp av underlag från och i samarbete med deltagare från de fyra pilotlänen och regionerna. En slutsats i rapporten är att det är lättare att hitta sätt att hantera möjliga konflikter mellan miljömål och andra mål i det regionala utvecklingsarbetet om man tillämpar ett systematiskt arbetssätt redan från början i processen. Samtidigt är det viktigt att analysera synergieffekter mellan miljömålen och arbetet för tillväxt och utveckling i länen/regionerna och deras näringsliv. Ett sådant analysarbete kan ge ökad kunskap om tillväxt och miljö hos dem som medverkar i arbetet. Det finns stora utmaningar i det kommande regionala utvecklingsarbetet. Rapporten lyfter fram god planering, samverkan och förtydligande av positiva effekter av olika åtgärder som en väg framåt. I arbetet identifierades två stora konflikter mellan miljömålen och regional utveckling i det kommande arbetet: satsningar som leder till ökat tryck på exploatering av mark och resurser (t.ex. boende, infrastruktur, näringsliv) satsningar som ger ökade utsläpp från energi-, transport- och jordbrukssektorerna. Att bidra till ökad samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseoch samverkansorgan har varit en bärande tanke genom hela uppdraget Utveckla det regionala hållbarhetsarbetet under såväl utbildningsinsatsen som under utvecklingsarbetet. Nutek och Naturvårdsverket har arbetat för att stärka samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelse- och samverkansorgan på ett flertal sätt, bland annat genom: att ta fram goda exempel från alla län och regioners arbete med hållbar utveckling i Verktygsguiden (se bilaga 5 ) så att kunskap och erfarenhet sprids. Dokumentation kring uppdraget och resultat kan finnas på: Redogöra för hur Nutek ser på kopplingen mellan sitt arbete med särskilt sektorsansvar och miljökvalitetsmålen Allt arbete på Nutek som är direkt miljöinriktat eller där uttalade miljöhänsyn tas faller inom ramen för sektorsansvaret. Sektorsansvaret är således nära sammankopplat med arbetet för att nå de nationella miljömålen. Av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål är sex mer relevanta för näringslivet: Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan och i någon mån God bebyggd miljö. 4 Enligt nuvarande trend är det främst tre av de sex mest relevanta målen; Ingen övergödning, 4 Näringslivets miljöarbete Miljökvalitetsmål och sektorsansvar. Nutek och Naturvårdsverket R 1999:22. 9

10 Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan som inte har en så positiv utveckling som önskvärt. Den bakomliggande orsaken till att målet Ingen övergödning inte förväntas att kunna uppnås är framförallt bristen på skyddsåtgärder inom jordbruket och att kopplingen till näringslivets aktiviteter i övrigt är relativt svag. De andra två målen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan är dock starkt kopplade till näringslivets aktiviteter och utgör därmed i nuläget en prioritet för näringslivets miljöarbete kopplat till miljökvalitetsmålen. Av denna anledning har Nutek beslutat att under 2006 använda näringslivets arbete med Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan som urvalskriterier för prioritering av projekt. Nutek föreslår att även kommande satsningar på näringslivets miljöarbete ska ha koppling till dessa två miljökvalitetsmål. 3.6 Redogöra för hur Nutek ser på EU:s sektorsarbete med miljöintegration I anslutning till det omfattande samarbete Nutek har med olika EU-organ ligger det nära till hands att följa hur EU arbetar med miljöfrågor i näringslivet. Exempelvis är miljörelaterade frågor inom ramen för Lissabonstrategin och European Environmental Technologies Action Plan (ETAP) områden som Nutek har varit involverade i. Ett kommande program som Nutek har fått ansvar för är: EU:s nya ramprogram för konkurrenskraft och innovation, , (Competitiveness and Innovation framework Programme, CIP) omfattar initiativ för ökad produktivitet, innovationskapacitet och hållbar tillväxt. Budget för den 7- åriga programtiden ligger på 3,6 miljarder euro. Det nya programmet sammanför en rad olika EU-initiativ till ett enda omfattande program med ett tydligt mål: Öka Europas konkurrenskraft och innovation. Detta som en direkt respons på Lissabonstrategins halvtidsutvärdering för ett enklare, mer synligt och mer målinriktat EU-arbete för att främja tillväxt och sysselsättning och hållbar utveckling. Inom programmet finns det ett delprogram för miljöinnovation. Enligt regleringsbrevet för 2007 ska Nutek bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ) och skall senast den 16 april i samråd med berörda myndigheter redovisa en strategi för hur ramprogrammet ska genomföras.. Nutek skall vidare ha ett huvudansvar för delprogram 1 "Entreprenörskap och Innovation", vilket bl.a. innebär att aktivt förbereda och delta i kommittéarbetet inklusive i utarbetandet av svenska ståndpunkter, främja svenskt deltagande i programmet samt följa upp och återrapportera verksamheten. Arbetet skall ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer exempelvis Verket för innovationssystem. Nutek skall bistå med sin kunskap i genomförandet av ramprogrammets övriga delar. Nutek är också förvaltningsmyndighet för EU:s regionala fond. I strategin för ERUF så skall hållbarhetsfrågorna genomsyra programmet. Nutek ser det som en stor möjlighet att åstadkomma en miljöintegration genom vår nya regionala organisation i den nya programperioden

11 Nutek anser att EU:s nya ramprogram för konkurrenskraft och innovation, CIP och det sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration bör samordnas med den regionala fonden för att kunna skapa mervärden och ökad finansiering av miljöinnovationer. Detta innebär stora möjligheter för det regionala utvecklingsarbetet att under kommande programperiod , samverka med EU:s satsningar. 3.7 Redogöra för hur näringslivssektorn påverkas av internationella beslut Näringslivssektorn påverkas såväl av internationella beslut som av internationella händelser i övrigt. Inom EU och andra internationella organ fattas många viktiga beslut av betydelse för svenskt näringsliv. När det gäller vissa av dessa beslut arbetar Nutek aktivt med att analysera hur små och medelstora svenska företag påverkas, exempelvis i arbetet med EU:s nya kemikalieregler. Nutek kommer därför att rapportera om hur näringslivssektorn påverkas av de internationella beslut som verket är involverat i. Den allmänna insikten om de globala miljö- och resursproblem kommer att driva fram internationella beslut. Nutek ser stora möjligheter för svenska i företag i allmänhet och för exportsektorn i synnerhet för systemlösningar på komplexa miljö- och resursproblem i Sverige och världen, (se bilaga 2, sid 22). 11

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74 Kommittédirektiv Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås Dir. 2010:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt beredning,

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Remissyttrande. Europeiska Kommissionens förslag om ny kemikalielagstiftning

Remissyttrande. Europeiska Kommissionens förslag om ny kemikalielagstiftning Miljödepartementet Ert dnr M2003/3979/Knb 103 33 Stockholm Vårt dnr 327/2003 Stockholm, 2004-03-17 Remissyttrande Europeiska Kommissionens förslag om ny kemikalielagstiftning REACH Föreningen Svenskt Näringsliv

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Yttrande 2015-04- 29

Yttrande 2015-04- 29 Yttrande 2015-04- 29 Hav- och Vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Dnr: 3563-14 Yttrandet avseende; Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion organiserar nio kommuner

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Energimyndighetens engagemang och utvärderingsidé i Nationella Regionalfondsprogrammet

Energimyndighetens engagemang och utvärderingsidé i Nationella Regionalfondsprogrammet Energimyndighetens engagemang och utvärderingsidé i Nationella Regionalfondsprogrammet Åke Axenbom Adam Mickiewicz Energimyndighetens ingång Regleringsbrev för EM: Statens energimyndighet ska bidra i genomförandet

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Kort version

Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Kort version Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar Kort version Niklas Arvidsson Centrum för bank och finans Kungliga Tekniska Högskolan SAMMANFATTNING För att förverkliga en

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm)

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm) Sid 1 (5) Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm) Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, lämnar

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521)

Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521) 1 (5) 2013-02-21 Dnr SU 524-3263-12 Regeringskansliet (Miljödepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets

Läs mer

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Allmänt Osby kommuns policy för internationellt arbete ska utgöra grund och gemensam plattform för kommunens arbete med EU och andra internationella frågor. Till policyn

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1404-0476 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Ärendebeskrivning

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Av Christoffer Björkman Praktikant, Höstterminen 2009, North Sweden European Office Handledning: Mona Mansour 2009-12-10 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala Kommittédirektiv Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Dir. 2016:3 Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN

JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN Ramprogram 2007-2015 Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25 Demokratiberedningens ledamöter Anita Holm Bengt Aspring Nils-Åke Friman Kenneth Jägsander Carl-Gustaf Liderfelt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2000-08-21 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kommissionsförslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer