LAG:s bedömning av projektansökningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAG:s bedömning av projektansökningar"

Transkript

1 Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning

2 Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter vilka kriterier och poängsystem som de bedöms och bifalls eller avslås. Först granskas absoluta villkor och horisontella mål. Uppfylls dessa går ansökan vidare till poängbedömning utefter urvalskriterier. Det finns fyra generella urvalskriterier (A-F) som gäller för alla projektansökningar inom LEADER (ej projektstöd till företag) och ett specifikt urvalskriterium (F) som väljs beroende på vilken insatsområde och vilken fond som ansökan berör. Insatsområden och fonder beskrivs i avsnitt 7.2 i LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi. För projektstöd till företag finns bara två urvalskriterier. I LAG:s bedömning tilldelas varje urvalskriterium 0-5 poäng och poängen multipliceras med kriteriets vikt. Vikterna summerar till 100, vilket betyder att ansökan kan få maximalt 500 poäng. 300 poäng, alltså i snitt poäng 3, är kravet för att få bifall på sin ansökan.

3 Absoluta krav på ansökningar till LEADER Mellansjölandet Ansökningar om LEADER-projekt, samtliga tre fonder - Ansökan måste uppfylla kraven i enlighet med regelverket - LEADER-metoden måste uppfyllas genom att minst två sektorer samarbetar - Projektet måste skilja sig från ansökarens ordinarie verksamhet - Projektet måste beakta de horisontella målen och aktivt arbeta med minst ett av dem - Projektet måste ligga inom de insatsområden som anges i avsnitt Lokal offentlig medfinansiering om 33 procent av ansökt belopp måste finnas* Ansökan om LEADER-projekt inom Regionalfonden - Projektet måste ha sin verksamhet i staden (kommunhuvudort) eller både i staden och på landsbygden. Ansökan om projektstöd till företag inom Regionalfonden - Ansökan måste uppfylla kraven i enlighet med regelverket - Minst två namngivna företag** måste samverka och minst ett av dessa ska driva sin verksamhet i staden (kommunhuvudort) - Egen faktisk medfinansiering måste finnas * Gäller ansökningar rörande Degerfors kommuns geografiska område ** Även ett företag, oberoende av företagsform, och en ideell förening kan söka.

4 Bedömning av horisontella mål för LEADER Mellansjölandet Enligt LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi måste varje projektansökan beakta de tre horisontella målen samt att minst ett av målen ska vara prioriterat. LAGs kriterier för bedömning: Hållbart samhälle Beaktat: Projektet visar i sin ansökan att de väljer de mest hållbara lösningarna, i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, för att uppnå sina mål. Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med att hitta nya hållbara lösningar i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och visar det i sin ansökan. Inkludering Beaktat: Projektet visar i sin ansökan att de har ett inkluderande förhållningssätt och ser människor olikheter som en tillgång. Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund och visar det tydligt i sin ansökan. Jämställdhet Beaktat: Projektet strävar i sin ansökan mot ökad jämställdhet i samhället. Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor och visar det tydligt i sin ansökan. Mall inför bedömning: En mall kan användas för att tydliggöra LAG:s bedömning av projekten. Ett kryss i rutorna visar vilket/vilka horisontella mål som är beaktade och vilket/vilka som är prioriterade. Projekt: Beaktat Prioriterat Hållbart samhälle Inkludering Jämställdhet

5 LAG:s urvalskriterier, poäng och bedömningsgrunder. Projektansökningar Generella urvalskriterier gäller för alla ansökningar om LEADER-projekt Urvalskriterium A: Förankringen av projektansökan är stark 3p: Det framgår tydligt av ansökan att lokala förankringen i bygden är hög. Till ansökan bifogas skriftliga medgivanden från de aktörer som är med och driver projektet. 1p: Det framgår av ansökan att en viss förankring finns i bygden. Av ansökan framgår att det finns fler aktörer som troligtvis kommer att vara aktiva i projektet. +2p: Alla sektorerna, ideell, privat och offentlig, är aktiva i projektets genomförande. Personella -, ekonomiska - och/eller kunskapsresurser tillförs från de tre olika sektorerna. Urvalskriterium B: Projektet ger hög effekt i förhållande till projektets kostnad Vikt 20 1p: Projektet har satt upp realistiska mål i förhållande till projektets kostnad. De förväntade resultaten och de i projektplanen uppsatta målen är rimliga i förhållande till den ekonomiska insatsen. +3p: Projektet är kostnadseffektivt och ger hög nytta i förhållande till satsade pengar. Projektplanen lyfter fram ett flertal aktiviteter till en rimlig kostnad som sannolikt leder till goda effekter. +1p: Projektet ger positiva effekter utöver de mål som anges t ex ökad samhörighet i bygden. Projektplanen visar på långsiktiga effekter där de mjuka värdena ökar, såsom ökad tillit till varandra, ökat socialt kapital, nätverksbyggande och skapandet av nya mötesplatser. Urvalskriterium C: Ansökaren har hög genomförandekapacitet Vikt 15 3p: Ansökan har en tydlig, konkret och trovärdig plan som beskriver hur projektet kommer att genomföras. Projektplanen har en tydlig koppling till budgeten, lyfter fram vem/vilka som är ansvarig samt att planen är tidsatt i de olika momenten. 1p: Ansökan innehåller en övergripande beskrivning över hur projektet kommer att genomföras. I ansökan framgår hur projektet kommer att genomföras och vem/vilka som ansvarar för att det ska ske. +2p: Projektägaren har tidigare erfarenheter av att genomföra och slutföra projekt. Ansökan innehåller någon form av dokumentation som visar att ett tidigare projekt har genomförts, dokumenterats och slutredovisats.

6 Urvalskriterium D: Det finns goda förutsättningar att klara övergången till ordinarie verksamhet Vikt 15 5p: I ansökan finns en konkret och tydlig plan som visar hur projektet övergår i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. Ansökan innehåller en tydlig ansvarsfördelning efter att projektet slutförts, gärna i form av en skriftlig försäkran om att driva verksamheten vidare. 3p: Det finns en plan som i huvuddrag visar hur projektet övergår i ordinarie verksamhet. Ansökan innehåller en trovärdig idé om hur ansvarsfördelning efter det projektet avslutats. 1p: I ansökan finns en tanke om hur övergång skulle kunna ske till ordinarie verksamhet. Ansökan uttrycker en realistisk önskan om hur fortlevnaden efter projektets slut kan se ut.

7 Specifikt urvalskriterium för ansökningar om LEADER-projekt olika för varje insatsområde och fond Insatsområde 1: Företagande och entreprenörskap 1p: Projektet leder till hög uppfyllnad inom ett av målen för insatsområdet. Projektansökan prioriterar ett av målen och visar med budget, ansvarsfördelning och tidsåtgång hur målet kommer att uppfyllas. +1p: Projektet leder till ökade försörjningsmöjligheter på landsbygden. Ansökan har som målsättning att skapa nya försörjningsmöjligheter på landsbygden samt har en tydlig plan för hur målet ska uppnås. +1p: Projektet bidrar till skapandet av nya produkter/tjänster. Ansökan har som målsättning att skapa nya produkter/tjänster på landsbygden samt har en tydlig plan för hur målet ska uppnås. +1p: Projektet kommer med nya idéer om nya finansieringsformer. Ansökan har som målsättning att testa nya finansieringsformer eller vill undersöka hur en ny finansieringsform skulle kunna se ut. +1p: Projektet är innovativt Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande. Insatsområde 1: Företagande och entreprenörskap Fond: Regionalfonden 4p: Projektet leder i stor grad till att antal arbetstillfällen ökar. Projektets planerade insatser leder sannolikt till att antalet arbetstillfällen ökar. Projektansökan visar tydligt att ambitionen är att öka antalet sysselsättningstimmar. 2p: Projektet leder till viss grad till att antalet arbetstillfällen ökar. Projektets planerade insatser leder i viss mån till att antalet arbetstillfällen ökar. Ansökan har en ambition att öka antalet sysselsättningstimmar. 1p: Projektet leder i liten grad till att antalet arbetstillfällen ökar. Ansökan visar på en ambition att öka antalet sysselsättningstimmar. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande

8 Insatsområde 2: Förbättrad infrastruktur i vid mening. 3p: Projektet leder till förbättrad infrastruktur, i vid mening, på landsbygden Målet/Målen för projektet är att behålla eller öka den lokala servicen genom förstudier eller lokala mobiliseringskrafter riktat mot t.ex. fler servicepunkter, ökad kollektivtrafik/samåkning, fler fiberanslutningar. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande samt +1p: Projektet leder till genomförande av förstudier för fibernät. Projektet kommer att ta fram en skriftlig förstudie med relevanta undersökningar av intresse lokalt och tekniska lösningar. eller +1p: Projektet bidrar till att antalet infrastruktursatsningar ökar på landsbygden. Ansökan leder till en konkret plan för förbättrad infrastruktur i vid mening. Insatsområde 3: Attraktiva livsmiljöer 3p: Projektet leder till att det skapas attraktiva livsmiljöer på landsbygden och hänvisar till minst ett av insatsområdets uppsatta mål. +1p: Projektet strävar mot fler än ett mål inom insatsområdet. Projektet strävar mot flera av målen; stärkt lokal identitet ökad social hållbarhet jämna ut åldersfördelningar livskraftigt föreningsliv ökat bostadsbyggande Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande

9 Insatsområde 3: Attraktiva livsmiljöer Fond: Socialfonden 2p: Projektet leder till att det skapas attraktiva livsmiljöer på landsbygden (inom ett mål). Målet/Målen för projektet leder till att underlätta att bo och verka i en bygd. +1p: projektet är innovativt. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande samt +1p: Projektet strävar mot att stärka den lokala identiteten. Projektansökan har som mål att stärka den lokala identiteten genom att öka självkänslan i området, skapa meningsfulla sammanhang och mötesplatser där nya nätverk kan skapas och som i sin tur leder till landsbygdsutveckling. +1p: Projektet strävar mot att sprida den lokala identiteten. Ansökan har som mål att: - visa upp de tillgångar och den växtkraft som finns i området för att vilja locka nya invånare, och/eller - sprida goda exempel av lokal utveckling från sitt område till andra områden. eller +1p: Projektet samverkar mellan stad och landsbygd Ansökan visar tydligt att samverkan mellan stad och landsbygd kan leda till att sprida och möta olika identiteter för att stärka individer och områden samt att projektet visar att stad och land behöver varandra för att fortsätta utvecklas. +1p: Projektet bidrar till integration av nyanlända och/eller personer utsatta för segregation. Projektet genomförs inom en stads olika delar eller med kopplingar mellan stad och landsbygd och stärker den enskilda deltagaren, föreningen och/eller området för att skapa möjligheter för en god integration. Insatsområde 4: Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp 2p: Projektet leder till hög uppfyllnad av ett av målen inom insatsområdet. Ansökan har som mål att skapa aktiviteter och är tydligt inriktad mot att: - sträva mot mer effektiva energilösningar och för minskade koldioxidutsläpp ELLER - skapa attitydförändringar för ökad energieffektiviseringar och för minskade koldioxidutsläpp. +2p: Projektet leder till hög uppfyllnad inom båda målen. Ansökan har som mål att skapa aktiviteter inom båda ovanstående målsättningar Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande.

10 Insatsområde 4: Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp Fond: Regionalfonden 4p: Projektet fokuserar på energieffektiviseringar, övergång till förnyelsebar energi och minskade koldioxidutsläpp. Projektplanen leder till: - förstudier, - att analyser genomförs och sprids och/eller - att en informationsbank byggs upp och sprids till andra, inom energieffektivisering OCH övergång till förnyelsebar energi OCH med minskade koldioxidutsläpp som tänkt följd. 3p: Projektet fokuserar på två av de ovan nämnda områdena. Projektplanen leder till att två av ovan nämnda målsättningar uppnås. 1p: Projektet fokuserar på ett av de ovan nämnda områdena. Projektplanen leder till att en av ovan nämnda målsättningar uppnås. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande. Insatsområde 5: Ökad klimattålighet 4p: Projektet leder mycket tydligt till spridning av kunskap om hur ökad klimattålighet uppnås. Projektet har som tydligt mål att genomföra analyser, förstudier och eller utbildningsinsatser för att göra samhället mer tåligt mot negativa konsekvenser av ett varmare klimat. Projektet skall också sprida denna kunskap till relevanta målgrupper. 3p: Projektet leder till ökad kunskap om hur klimattålighet uppnås. Projektet har tydliga mål uppsatta mot att genomföra analyser, förstudier och eller utbildningsinsatser för att göra samhället mer tåligt mot negativa konsekvenser av ett varmare klimat och visar vilka som nås av detta budskap. 1p: Projektet leder i viss mån till ökad kunskap om hur klimattålighet uppnås. Projektet har tydliga mål uppsatta mot att genomföra analyser, förstudier och eller utbildningsinsatser för att göra samhället mer tåligt mot negativa konsekvenser av ett varmare klimat. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande.

11 Insatsområde 6: Kapacitetsutveckling och lärande Fond: Socialfonden 2p: Projektet leder till kapacitetsutveckling och lärande för människor långt från arbetsmarknaden. Ansökan har ett tydligt mål att skapa kapacitetsutveckling och lärande för personer som är utsatta för segregering eller har en svag ställning på arbetsmarknaden. +1p: Projektet sker i samverkan mellan flera aktörer. I ansökan tydliggörs genom skriftliga avsiktsförklaringar att ett samarbete mellan företag, föreningar, organisationer, kommuner, arbetsförmedling eller liknande finns. +1p: Projektet stärker den enskilda individen. Ansökan har tydliga mål att stärka den enskilda individen genom att t ex utvidga sitt kontaktnät, skapa nya sammanhang eller skapa reella påverkansmöjligheter. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande. Insatsområde 6: Kapacitetsutveckling och lärande 4p: Projektet leder till både kompetensutveckling och ökad tillväxt. Projektet har tydligt uppsatta mål att sträva efter att höja kompetensen hos företagare och/eller anställda och att genom utveckling och diversifiering skapa ökad tillväxt. 2p: Projektet leder till kompetensutveckling eller ökad tillväxt. Projektet har tydligt uppsatta mål att sträva efter att uppnå en av ovanstående målsättningar. 1p: Projektet leder i viss mån till kompetensutveckling eller ökad tillväxt. Projektet strävar efter att höja kompetensen hos företagare och/eller anställda för att genom utveckling och diversifiering skapa ökad tillväxt. Projektidéerna har inte tidigare provats i det aktuella området och idéerna innehåller nytänkande. Bifallsnivå: Minst 300 poäng samt poäng inom alla fem urvalskriterierna A-E

12 Ansökan om projektstöd till företag Insatsområde 1: Företagande och entreprenörskap Fond: Regionalfonden Urvalskriterium A: Projektstödet till företag leder till ökad tillväxt och sysselsättning Vikt 80 2p: Projektet leder till ökat antal sysselsättningstimmar. Projektplanen har en tydlig målsättning att öka antalet sysselsättningstimmar och visar med budget, ansvarsfördelning och tidsåtgång hur målet kommer att uppfyllas. +1p: Projektet leder till förnyelse och/eller diversifiering. Projektet leder till nya produkter/tjänster och/eller en breddning av det potentiella kundunderlaget. +1p: Det är fler än två företag som söker Det är fler än två namngivna företag som tar del av de insatser som företagsstödet ger. +1p: Projektets insatser leder till ökad tillväxt. Ansökan har en tydlig ambition att påverka företagets/företagens tillväxt positivt. Genomförandeplanen visar att alla planerade insatser strävar mot en ökad tillväxt. Urvalskriterium B: Projektstödet till företag uppfyller de horisontella målen Vikt 20 5p: Projektet arbetar aktivt med de 3 horisontella målen. Projektet vill arbeta aktivt med att hitta nya hållbara lösningar i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och visar det i sin ansökan. OCH Projektet vill arbeta aktivt med allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och visar det tydligt i sin ansökan. OCH Projektet vill arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor och visar det tydligt i sin ansökan. 3p: Projektet arbetar aktivt med 2 av de horisontella målen. Projektet vill arbeta aktivt inom två av ovanstående målsättningar. 1p: Projektet arbetar aktivt med 1 av de horisontella målen. Projektet vill arbeta aktivt inom ett av ovanstående målsättningar. Bifallsnivå: Minst 300 poäng samt poäng inom båda urvalskriterierna A och B

13 Ansökan om projektstöd för driftskostnader Urvalskriterium A: Stöd och drift Vikt 100 5p: Utvecklingsstrategin är godkänd och leaderföreningen har fått beslut om att få starta leaderområdet. Bifallsnivå: 500 poäng

14 Ansökan om projektstöd för LAG:s paraplyprojekt Urvalskriterium A: LAG:s paraplyprojekt Vikt 100 5p: Projektplanen skall innehålla syfte och mål med paraplyprojektet, samt information inom vilka av insatsområdena i avsnitt 7.2 i utvecklingsstrategin som delprojekten skall verka. Kraven på delprojektansökningarnas projektplan och budget, samt LAG:s urvalskriterier för delprojektansökningar skall också framgå. Bifallsnivå: 500 poäng

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Sammanfattning Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 2016-01-21 www.leadernedredalalven.se Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016)

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016) Bilaga 7 Urvalskriterier Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: nuari 216) Obligatoriska villkor Samtliga grundläggande

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Inledning Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet

Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet VÄLKOMNA! Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden? LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

Information om LEADER Sydöstra Skåne

Information om LEADER Sydöstra Skåne Information om LEADER Sydöstra Skåne LEADER Sydöstra Skåne Kristin Persson Verksamhetsledare, Leader Y-Ö lag@ystad-osterlenregionen.se Innehållsförteckning Leadermetoden Sammanfattning av den lokala utvecklingsstrategin

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 2 Genomförandeprojekt 2016-10-31 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Vi kan uppnå så mycket mer om vi samordnar arbetet mellan fonderna bättre i nästa programperiod. Det är det centrala budskapet från Landsbygdsnätverket

Läs mer

Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco

Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco Invigning av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven Foto: Leif Öster Projektägare: Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa) Projektledare: Cristina

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra.

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. 1 Leadermetoden kopplar den lokala kunskapen och erfarenheten med samhällets målsättningar. 2 Leader stöd till landsbygdsutveckling Har du en projektidé?

Läs mer

Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1)

Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1) Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1) Projektet bidrog till att rädda de rivningshotade järnvägsbroarna i Gysinge. Projektägare: Vi i Gysinge, ideell förening Projektledare: Jenny Karlsson Kommun: Sandviken

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun.

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Leader Linné Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Närvarande: Lars Henriksson, Sven Sunesson, Solveig Carlsson, Anette Olsson, Mette Adolfsson, Malin

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Ungdomsutveckling i Jugansbo

Ungdomsutveckling i Jugansbo Ungdomsutveckling i Jugansbo Barn och ungdomar fick prova på olika instrument vid en aktivitet i Jugansbo Bygdegård. Projektägare: Jugansbo bygdegårdsförening, ideell förening Projektledare: Linnea Seidel

Läs mer

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 Lokalt Ledd Utveckling genom Leader Leader står för samverkande åtgärder för att stärka utvecklingen på landsbygden. Underifrånperspektiv där den lokala förankringen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Byfiber Ranstaby. 28 251 kr

Byfiber Ranstaby. 28 251 kr Byfiber Ranstaby Byagården i Ranstaby. Projektägare: Ransta fritidsförening, ideell förening Projektledare: Hans Eriksson Kommun: Sala Dnr: 114 Jnr: 2012 4515 Projekttid: 2012-03-26 2013-06-30 Beviljade

Läs mer

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION Det lyser i fler fönster vi har blivit fler som väljer att leva här i hållbar mångfald och med starka lokala kretslopp inom social ekonomi. Inom Landsbygdsfonden,

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Företagssamma naturbrukselever i autentiskt lärande i landsbygdsutveckling.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ung och företagsam i Västra Journalnummer: 2010-6039 Namn

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING

INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING 2016-03-09 INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING Skåne Innovation Week 2016 AKTIVITETER MED FOKUS PÅ INNOVATION, ENTREPRENÖRSKAP OCH UTVECKLING 1. Bakgrund Region Skåne utlyser 220 000 kr för genomförande av aktiviteter

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Musikteaterverkstan, MTV

Musikteaterverkstan, MTV Musikteaterverkstan, MTV Projektets motto har varit Jag vill, jag törs, jag kan! Projektägare: Västerfärnebo församling Projektledare: Sara Ulander och Gustav Enarsson Kommun: Sala Dnr: 23 Jnr: 2009 812

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer