IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13"

Transkript

1 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN

2 FALKENBERGS KOMMUN Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor. För att beskriva Falkenbergs kommuns långsiktiga policy kring IT-frågor så bifogas kommunens IT-strategi. Se bilaga Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor De funktioner inom kommunen som varit med i framtagandet av ITinfrastrukturprogrammet är kommunstyrelsen, Ekonomichef, IT-strateg, planerings/byggnadschef och övriga förvaltningschefer t ex, socialchef och skolchef, mm. Kommunen tar i och med framtagandet av IT-infrastrukturprogrammet på sig ett ansvar för planeringen av den stadsstödberättigande IT-infrastrukturutvecklingen i kommunen. Därigenom blir IT-infrastrukturprogrammet en del av kommunens politiska visioner om hur kommunen skall utvecklas. IT-infrastrukturprogrammet har tagits fram med vår förstudie,(se bilaga 2, förstudie, som grund vilken vi gjorde våren Sedan dess har vi arbetat med dessa frågor och förankrat planerna både inom de olika bolagen/förvaltningarna och politiskt i KSAU och KF. Med detta som underlag ställer vi krav på att upphandlingen av tillhandahållandet av IT-infrastruktur syftar till att nätägare bygger och utvecklar IT-infrastrukturen inom kommunen. Nätägaren kommer genom IT-infrastrukturprogrammet att ha krav på sig att utbyggnaden följer kommunens policy och harmonierar med kommunens översiktsplanering, detaljplaner och IT-strategi. Nätägaren har ett ansvar att sköta marknadsföring, kundkontakter, bemöta kvalitetskrav osv. Upphandlingarna kommer att ske från kommunledningskontoret som också kommer att följa upp arbetet under projektets gång. Kommunens beslutande organ i projektfasen är kommunstyrelsen, De ger direktiv till It-strategen som upphandlar projekten efterhand. Samma krav kommer att gälla både för mellanortsnät och lokala telenät. Dock kan dessa upphandlas i separata projekt. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

3 3 2. Förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT- infrastruktur Förutsättningar: Samtliga stödberättigade orter anses vara delar av nätet som inte bedöms kunna komma till stånd på marknadsmässig grund. Som vi ser finns det förutsättning att etablera IT-infrastruktur till kommunens prioriterade orter med hjälp av statligt stöd. Intresset från orternas aktiva föreningsliv och byalag vilka aktiverar sig i frågan är stort. Vissa förutsättningar finns för IT-infrastruktur utmed kusten, men de flesta av dessa investeringar är gjorda med anledning av att passera genom kommunen, därför finns det väldigt få brunnar där man kan tappa av t.ex. fiber till en ort. Telia har talat om ett ev. nät i kommunen men inget har presenterats för oss i dagsläget. Detta får vidare utvärderas i de olika utbyggnadsprojekten. Beskrivningen nedan omfattar kommunens prioriteringar när det gäller geografiska områden för nätutbyggnad. Vissa orter är bortplockade från listan som angavs i bredbandsutredningen (SOU 2000:111 beroende på deras storlek, eller att de ej var stödberättigade orter. Dessa orter är Bölse, Falkenberg:1, :2, Fridhemsberg, Långasand, Ringsegård, Ugglarp och Veka. Figur 1. Prioriterade orter samt prioriteringsorsak. Kommun Ort Verksamhet Prioritering 1-5 Falkenberg Asige A 3 Falkenberg Bergagård S A Falkenberg Eftra N A 5 Falkenberg Fagered S Falkenberg Fegen S N Falkenberg Glommen N A 3 Falkenberg Gällared A N Falkenberg Heberg S N A 1 Falkenberg Källsjö A Falkenberg Köinge A Falkenberg Ljungby S A Falkenberg Långås S N A Falkenberg Morup S N O A Falkenberg Okome S A Falkenberg Olofsbo N 5 Falkenberg Skogstorp S N A 1 Falkenberg Skrea S N A 2 Falkenberg Slöinge S N O A 2 Falkenberg Ullared S N O 1 Falkenberg Vessigebro S N O A 3 Falkenberg Vinberg S N A 2 Falkenberg Vinbergs Kyrkby A Falkenberg Årstad A S Falkenberg Älvsered N A S Falkenberg Ätran S N A O 3 Verksamhetsförklaring: Skola (S, Näringsliv (N, Offentlig service (O eller Andra skäl (A. Prioriteringarna är uppsatta i en skala mellan 1-5 vilket både visar viktighetsgrad samt tidsperspektiv. Där 1 är högsta prioritet. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

4 Behov: Behovet av IT-infrastruktur styrks av vår förstudie,(se bilaga 2, förstudie, vilken ger en totalbild över kommunen, ex. med det kartmaterial som beskriver befolkning, företag m.m. i kommunens tätorter. Förstudien är framtagen genom att samköra olika register bla: CFD Fastighetsregistert GIS Digitala kartan KIR Kommuninvånareregistret Arbetsställeregistret Det största behovet finns i att bygga ett mellanortsnät, vilket beskrivs i följande skiss men på vissa orter finns det behov av lokala telenät bla. där det finns skola, näringslivsstrukturer samt annan offentlig verksamhet inom orten. Figur 2. N VARBERG VARBERG Glommen Olofsbo Skogstorp Falkenberg Långås Morup Bergagård Ljungby Köinge Okome Ullared Källsjö Fagered Gällared Älvsered SVENLJUNGA Vinberg Fegen Vinbergs k:a Vessigebro Ätran Skrea Årstad Eftra Heberg Slöinge HALMSTAD HYLTE Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

5 5 3. Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet Kommunen har i möjligaste mån tagit fram uppgifter om befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur. Detta presenteras i vår förstudie. Då det i många fall inte, av affärsmässiga skäl, går att få fram exakta uppgifter har vi gjort den bedömningen att vid varje projekttillfälle ge en så detaljerad beskrivning av olika nätägares närvaro i kommunen som möjligt. Detta beroende på att det byggs ständigt nya nät samt att Skanova öppnar fler och fler nät. Nedan följer en beskrivning av vad vi vet idag: Svenska kraftnät passerar utmed kusten med anknytningar idag till våra två anslutningspunkter. Utrymme: Bra, många fiber. Tillgänglighet: Svår, få anslutningspunkter Utfors har lagt kanalisation utmed gamla E6 där kommunen har följt med från Slöinge till Skogstorp. Utrymme: Bra, många rör och fiber Tillgänglighet: Svår, väldigt få anslutningspunkter. De flesta fiber går aj att skarva, avsedda för riksnätet. Telia har kanalisation utmed Nya E6 och har enligt uppgift en fiber till Ullared, mm. Utrymme: Bra stor spridning. Tillgänglighet: Svår, vi får ej besked om ledig kapacitet. Banverket har kanalisation utmed järnvägen som går utmed kusten. Utrymme: Ingen uppgift lämnad från leverantör Tillgänglighet: Svår, få anslutningspunkter Terracom har stråk över kuststräckan för sin radiokommunikation. Utrymme: Ingen uppgift lämnad från leverantör Tillgänglighet: Svår, få anslutningspunkter Skanova har fiber till de största axestationerna i kommunen. Därefter radiolänk eller koppar till övriga. Utrymme: Ingen uppgift lämnad från leverantör Tillgänglighet: Svår, vi får ej besked om ledig kapacitet. Den planerade utbyggnaden är svår beroende på att alla håller på sina planer, bla. beroende på de väntade statliga stödet, detta kommer troligtvis att belysas mycket mer i projektansökningarna. Kommunen har själv inga idag kända större jobb utan vi informeras ständigt vad som händer både inom och mellan orterna av alla ledningsgrävande verk. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

6 6. Målet för nätens utformning på lång sikt Figur 2. N VARBERG VARBERG Glommen Olofsbo Skogstorp Falkenberg Långås Morup Bergagård Ljungby Köinge Okome Ullared Källsjö Fagered Gällared Älvsered SVENLJUNGA Vinberg Fegen Vinbergs k:a Vessigebro Ätran Skrea Årstad Eftra Heberg Slöinge HALMSTAD HYLTE Kommunen beskriver i sin förstudie målsättningarna för IT-infrastrukturutbyggnaden på lång sikt, ca. 10 år. Där ser man en bild av hur IT-infrastrukturutbyggnaden kommer att utvecklas i kommunens tätorter, med tyngdpunkt på de stödberättigade orterna. Det ortsammanbindande nätet kommer att övergå i lokalt telenät inom orten för att sedan knyta an till en eller flera centrala punkter, t.ex. en skola, äldreboende eller telestation. Man avser också att utnyttja bidrag för att följa med när det grävs av andra orsaker inom och mellan orter, förutsatt att förordningens villkor uppfylls för aktuellt projekt. På lång sikt ser vi att nätet ständigt förstärks till ett mer och mer redundant nät genom att fler orter blir anslutna och redundanta ledningar kopplas ihop både inom och utanför kommunens gränser. Detta ger ett starkare och mer tillförlitligt nät eftersom vägarna som trafiken går blir fler och stabilare, enligt hönsnätsmodellen. När upphandling skall ske av de ortssammanbindande sträckor som i sin förlängning passerar kommun- eller länsgräns kommer frågan om möjligheten att samtidigt göra denna sammankoppling aktualiseras. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

7 7 5. Principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur Kommunen har sammanställt vissa principer som skall gälla för nätets utbredning. Dessa principer kommer att gälla som krav när vi upphandlar projekten. Följande huvudkriterier anser kommunen vara viktiga vid utbyggnad av nätet: nätutbyggnad skall ske efter behov eller efter annan planering/prioritering som ligger i kommunalt eller näringslivspolitiskt intresse. samarbete mellan den upphandlade nätoperatören och andra nätägare är viktigt vid varje upphandlat delprojekt. strategiska punkter skall beaktas vid nätutbyggnad (ex. telestationer, master, nät- och fördelningsstationer, kommunnod, ortsnoder, höga byggnader för etablering av radiolänkskommunikaion, mm. strategiska fastigheter skall beaktas, såsom företag, företagskoncentrationer, offentlig verksamhet, mm. vid utbredning av nätet samarbete med lokala intressenter ex. byalag, företagarföreningar, fastighetsägare m.fl. skall genomföras Kommunens IT-strategi bör ligga som grund för nätets utbredning. Tidsperioden för utbyggnad är naturligtvis beroende på leverans av material samt tillgång på tekniker mm, dock anser vi att enligt vår prioriteringslista figur 1. på en tidigare sida, kunna ha anslutigt i stort sett samtliga orter under den tidsperiod som gäller för användandet av de statliga stödet. Kommunen kommer att påverka prisstrukturen på nätet som därmed innefattar enhetliga och avståndsoberoende prissättningar. Med detta menas att man skall ha samma pris inom operatörens upptagningsområde oavsett var man befinner sig inom kommunen, dock kan detta skilja mellan olika operatörer. Härvid har nätoperatören en viktig roll i sitt ansvar gentemot tjänsteleverantörer och slutkunder. När det gäller anslutningsavgifterna så kan dessa variera beroende på typ av anslutning och kapacitet. Dock skall det finnas en strävan att det skall vara så jämlikt som möjligt. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

8 8 6. Hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke- diskriminerande villkor. Kommunen kommer att skapa förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens och ett brett utbud av tjänsteleverantörer/tjänsteoperatörer på nätet, där nätet skall tillhandahållas på icke diskriminerande villkor. Undvikande av monopolisering kommer att uppnås genom att kommunen beskriver nätägarens ansvar och kommunens syften med leverantörsneutralitet och konkurrens. Detta sker i upphandlingstillfället av varje projektetapp, genom att reglera villkor i avtalstexterna för varje delprojekt, t.ex. att enskilda användare/kunder skall kunna välja godtycklig leverantör av tjänster och/eller operatörer och om det är möjligt även använda flera olika operatörer samtidigt. Detta bör ske genom en bra teknisk plattform och hög kapacitet i näten. att dessa skall kunna byta leverantör/operatör efter en begränsad avtalstid, genom korta och inte hårt bindande avtal. Varje operatör skall ges möjlighet att operera i det nät som byggs med hjälp av stödpengar. Detta uppnås genom högt dimensionerade nät vilka ej blir överbelastade av parallell trafik. Nätets kapacitet skall vara så stor att flera oberoende operatörer skall kunna verka i nätet på lång sikt. Detta uppnås genom högt dimensionerade nät vilka ej blir överbelastade av parallell trafik. Eftersom nätbyggarens affärsidé är att sälja nät/kapacitet så anser vi inte att det kommer att ske någon diskriminering av prisstruktur, man vill helst sälja så många nät som möjligt i sin investering. Dessa villkor anser vi inte vara diskriminerande i och med att det idag inte finns någon operatör som erbjuder sina tjänster, utan alla etablerar sig från början. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

9 9 7 Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske. Kommunen medverkar idag i länets it-chefsgrupp där det regionala samarbetet för att de framväxande nätstrukturerna håller på att sammanfalla i en regional ITinfrastruktur. Vi ser att en regional samordning är viktig redan från början för att öka möjligheterna till förtätningen av näten, samt för möjligheterna till redundans i nätet. Vi ser att genom samverkan inom regionen kan man öka intresset hos nätoperatörer, tjänsteleverantörer mfl. att etablera sig. Det regionala perspektivet är också viktigt för att kunna tillgodose regionala aktörers behov, exempelvis landstinget, statliga och privata aktörer på regional nivå. Följande kontakter har tagits med angränsande kommuner vilka kommer att bli informerade av vårt program när det är godkänt: Varberg Anita Eckersand Hylte Per Borg Halmstad Eric Ericsson Svenljunga Leif Andersson När upphandling skall ske av de ortssammanbindande sträckor som i sin förlängning passerar kommun- eller länsgräns kommer frågan om möjligheten att samtidigt göra denna sammankoppling aktualiseras. 8 Hur totalförsvarets krav skall beaktas Kommunen uppmärksammar vikten av att redundans i nätstrukturerna uppnås samt att säkerhet i de fysiska utrymmen som etableras på näten tillgodoses. Även här kommer det regionala samarbetet att vara av högsta vikt då regional samordning ökar möjligheterna till redundant IT-infrastruktur. Kommunen arbetar enligt ÖCB, FA22 så långt detta är möjligt. Med vänliga hälsningar Östen Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Falkenbergs kommun Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

10 Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret IT-avdelningen

11 FALKENBERGS KOMMUN Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-strategi för Falkenbergs kommun 1. Inledning Varför en IT -strategi IT -demokrati Mål och visioner Strategi IT -verktyg.... Roller och ansvar Kommunstyrelsen Nämnd Systemägarens ansvar (ofta delegerat till systemadministratör...6. Förvaltningschef eller motsvarande IT -strategen IT -handledarnas ansvar (adb-gruppen Användarens ansvar Kanslienheten...7 Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

12 3 FALKENBERGS KOMMUN Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson IT-strategi för Falkenbergs kommun 1. Inledning 1.1 Varför en IT-strategi IT-strategin skall ligga till grund för kommunens totala IT-satsning och skall ses som ett styrdokument. För att omsätta strategins tankar krävs "lokala" strategier för resp förvaltning och bolag och en konkret handlingsplan kopplad till resp. strategi. Dessa handlingsplaner skall tas fram i den ordinarie verksamheten och utgöra underlag för den ekonomiska planeringen. Kommunens informationsstrategi bör också ligga som en grund till dessa lokala strategier. 1.2 IT-demokrati IT skall vara ett medel för att öka tillgängligheten till information för medborgarna, anställda och förtroendevalda. Den förbättrade tillgängligheten skall underlätta den demokratiska dialogen informationsutbytet och dialogen mellan medborgarna och företrädare för kommunen. Medborgarna skall via Internet erbjudas tillgång till allmänna handlingar, protokoll, blanketter, mm. Vår hemsida skall vidareutvecklas och vara den samlade informationskanalen till medborgarna. Ett 2 timmarskontor skall skapas på kommunens hemsida för medborgarna för att svara på de flesta frågor till kommunen. Internt skall intranätet förbättras och kompletteras med mer information till anställda. Biblioteken har en viktig roll att erbjuda åtkomst till systemen för dem som saknar tekniska möjligheter. Informationsspridningen för turismen skall också effektiviseras genom att använda den nya tekniken och karthanteringen. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

13 2. Mål och visioner IT skall underlätta medborgarnas kontakter med kommunen. Bibliotek och andra kommunala mötesplatser skall vara fast anslutna mot internet och våra hemsidor. IT skall skapa likvärdiga förutsättningar oavsett var i kommunen man bor eller verkar. IT skall vara en plattform för att underlätta samarbete mellan kommun och näringsliv, mellan olika företag och med regionens universitet och högskolor. IT är en viktig del av dagens skola. IT i undervisningen skall vara en hjälp för elevernas fortsatta studier och yrkesliv. IT skall vara ett verktyg för att nå ett bättre resursutnyttjande. Elektronisk handel skall införas så att vi både kan skicka och ta emot digitala fakturor. Samma IT-standard bör gälla i hela kommunkoncernen. Den teknik som väljs skall trygga säkerheten för såväl individerna som kommunen. IT-strategin omfattar alla nämnder och bolag. I varje ort som kommunen är representerad, skola, administration eller vård, skall det finnas en fast kommunikationsanslutning med bredbandskapacitet. Denna anslutning skall också vara tillgänglig för näringsliv och medborgare. 3. Strategi 3.1 IT-verktyg Kommunens ambition är att tillvarata modern, men etablerad, teknik för att förbättra och utveckla verksamheten. Det är lätt att förblindas av den snabba tekniska utvecklingen och de nya möjligheter som skapas. Det är därför viktigt att markera att tekniken aldrig får bli något annat än ett hjälpmedel för att nå uppställda mål. Kommunen strävar efter att få en enhetlig teknisk plattform för att bl.a. kunna hålla en hög servicenivå internt men också mot medborgarna. Samma IT-standard och säkerhet skall gälla för hela kommunkoncernen. För att en decentraliserad organisation skall fungera och utvecklas behövs IT-stöd. Alla kommundelar skall ha samma förutsättningar för kommunikation. Genom att välja: PC som arbetsstation Microsofts programvaror för operativ och standardprogram Novell och Windows NT som nätoperativsystem Windows NT som applikationsserversystem Oracle och MS SQL-server som databaser Ethernet som nätstandard i Kat 5 miljö. Centralt placerat datorhall med bra skalskydd och klimat. skall kommunen nå en hög driftsäkerhetsnivå. Denna nivå skall uppnås genom kompetensutveckling för de anställda. De nya kommunikationslösningar (bredbandsteknik som presenteras underlättar etableringar av kommunal verksamhet även utanför tätorterna. Kommunen har en viktig roll i att se till att alla ges möjlighet till att använda denna teknik. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

14 5 3.2 Undervisning I utvecklingen av nya arbetssätt i skolan är IT ett av flera viktiga verktyg. IT är ett redskap för eleven i det vardagliga skolarbetet, för att öka elevens förmåga att söka, tolka, förstå, hantera och kritiskt granska information. IT-användningen i skolan bidrar till att alla elever får de kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle och en grund läggs för de ytterligare kunskaper som behöver inhämtas för ett gott liv i morgondagens samhälle. IT är en mycket viktig förutsättning för att kunna bygga ut distansundervisning samt för att skapa nätverk mellan skolor i kommunen och med skolor på andra orter och i andra länder. Samarbetet med universitet och högskolor kan också utvecklas med hjälp av IT. Den nya strukturen på de nationella gymnasieprogrammen, med dess stora andel valbarhet för eleverna, kommer att leda till allt större behov av distansundervisning. På så sätt kan även mindre gymnasieskolor erbjuda eleverna ett varierat utbud av kurser. Ett viktigt utvecklingsområde är de lärcenter som byggs upp och som har lett till metoder för distansundervisning på hemmaplan, ett sätt att möjliggöra kombination av arbete och studier. 3.3 Effektivitet och resursutnyttjande IT skall bidra till en effektiv användning av resurser och ge goda förutsättningar för en förbättrad service eller ökad kvalitet i tjänster till medborgarna. Investeringar skall medföra ett mer rationellt arbete med administration och förbättrat stöd inför beslut. För att utveckla IT-användningen krävs en fortsatt medveten utbildningssatsning för personalen. Allt fler personalgrupper har behov av moderna IT-hjälpmedel och därmed också utbildning. Kommunen skall vara med och förenkla hanteringen av fakturor i organisationen genom att satsa på elektronisk handel. Detta skall ske även mot det lokala näringslivet där vi skall sprida kunskapen om elektronisk handel. Falkenbergs kommun skall satsa på GIS som ett verktyg att förenkla och förbättra informationshanteringen, såväl internt som externt. Kartan som informationsbärare kan användas inom alla verksamhetsområden och en satsning på GIS blir en viktig del i effektiviseringen.. Roller och ansvar.1 Kommunstyrelsen Är systemägare till system som betraktas som bassystem som är gemensamma för hela kommunen Avgör vilka system som skall betraktas som bassystem.2 Nämnd Fastställa riktlinjer för IT-verksamheten Registeransvarig enligt datalagen (kan ej delegeras Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

15 6 Är systemägare till gemensamma och enskilda system Ansvarar för att information till extern part är rätt formulerad och korrekt. Ansvarar för att Intranät och Internetsidorna är uppdaterade inom sitt område samt att den information som finns där inte strider mot några lagar och bestämmelser..3 Systemägarens ansvar (ofta delegerat till systemadministratör Tecknar supportavtal för ägda system gentemot leverantörer Användarutbildning. Att initiera utbildning av systemets användare och se till att berörd personal har rätt utbildning för att använda systemet Att användare av systemet informeras innan förändringar och nyheter införs i systemet Systemförvaltning. Detta innebär att fortlöpande följa verksamhetens behov av nya och förändrade rutiner och arbetssätt, hålla sig underrättad om utvecklingen på IT-sidan och tillsammans med IT-strateg bedöma när systemet kan förändras och tekniken förnyas Initierar systemutveckling, byte av system eller nytt system, d v s förändringar av rutiner och arbetssätt vilket innebär vanligtvis att IT-stödet behöver förändras. Förvaltningschef eller motsvarande Ansvarar för eventuella lokala installationer Ansvarar för personalens IT-kompetens Ansvarar för att de regler och beslut som tas av resp. nämnd följs upp och verkställes..5 IT-strategen Ta fram den centrala IT-strategin. Samordning och uppföljning av IT-verksamheten Företräder ledningen i IT-frågor Integration av information som berör IT-området. Inneha beställarkompetensen mot outsourcingpartnern..6 IT-handledarnas ansvar (adb-gruppen Grundläggande support Hjälpa personalen vid informationssökning Tillämpningen av förvaltningens IT-system Biträder chef/arbetsledare i IT-frågor Hålla i IT-introduktion av nyanställda och grundläggande IT-utbildning för övriga inom kontoret Verksamhetens kontaktperson gentemot IT-driften Den specifika verksamhetens webmaster för såväl Internet (officiella hemsidan som intranätet. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

16 .7 Användarens ansvar Att IT-utrustningen används på föreskrivet sätt Användaren ansvarar också själv för att han/hon har rätt kompetens för att använda de IT-relaterade verktyg som behövs för tjänsten. Disketter och liknande media skall virustestas innan de användes i verksamheten. Virusprogram skall finnas på alla datorer. Uppgifter om användarnamn och lösenord ska förvaras svåråtkomligt. Datorer som har inbyggda modem får inte samtidigt vara anslutna både till nätverket och till telefonledningen. 7.8 Kanslienheten Regler för t ex användning av internet och . Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

17 UIDWWDUH/DUV$QGHUV(ULNVVRQ UVWXGLH %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ

18 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD,QQHKnOO 6$00$1$771,1*,1/('1,1* %$.*581' (.2120, 675$7(*,,1/('1,1* 6<7(2&+0c/ %$.*581',7879(&./,1*(1,6$0+b//(7 879(&./,1*(1$9,7,15$ %(6.5,91,1*$9,70$5.1$'(1, ,7,21(1(77,1250$7,2166$0+b//(g5$//$ %(6.5,91,1**(120g5$1'($9678',(,1/('1,1* 18/b*(62&+%(+296.$57/b**1,1* 209b5/'6.$57/b**1,1* /g61,1*6g56/$* (.2120, g9(5*5,3$1'(0$5.1$'6.$57/b**1,1*,1/('1,1* 7(&.(1g5./$5,1* $5%(7667b//(1 %<**1$'67<3(5 5(68/7$7209b5/'6.$57/b**1,1*,1/('1,1* 1$7,21(//$2&+5(*,21$/$,7,15$ (5 /g61,1*6g56/$*,1/('1,1*1b7833%<**1$' g56/$*833%<**1$'$9,7,15$ (.2120, $//0b $'(5,17b.76327(17,$/ 675$7(*, LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

19 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD 6DPPDQIDWWQLQJ,QOHGQLQJ 'HQQD UDSSRUW lu UHVXOWDWHW DY HQ VWXGLH PHG V\IWHW DWW XWUHGD I UXWVlWWQLQJDUQD RFK P MOLJKHWHUQD WLOO XSSE\JJQDG DY HWW EUHGEDQGVQlW L DONHQEHUJV NRPPXQ GlU QlULQJVOLY KXVKnOO RFK NRPPXQV DGPLQLVWUDWLRQ RFK VNRORU InU WLOOJnQJ WLOO HIIHNWLYD RFKSULVYlUGD,7WMlQVWHU Studien är baserad på en nuläges- och behovskartläggning bland näringsliv, hushåll, kommunens adminstration och skolor. Med detta som grund har ett förslag till uppbyggnad och genomförande arbetats fram. %DNJUXQG 7LOOJnQJ WLOO HIIHNWLYD RFK SULVYlUGD,7WMlQVWHU lu LGDJ P\FNHW YLNWLJW I U GHW ORNDOD QlULQJVOLYHW 'HWVDPPD JlOOHU I U KXVKnOO RFK RIIHQWOLJ YHUNVDPKHW 'HW VRP VW\U WLOOJnQJHQWLOO,7WMlQVWHUlULQWHXWEXGHWXWDQP MOLJKHWHQDWWNRPPDWLOODQYlQGDUHQ 7HOLDKDUIRUWIDUDQGHVQDUWnUHIWHUDYUHJOHULQJDYWHOHPDUNQDGHQSUDNWLVNPRQRSRO LGHIOHVWDDY6YHULJHVNRPPXQHU7HOLDVW\UP MOLJKHWHUQDI UWMlQVWHOHYHUDQW UHUDWW QnVOXWNXQGHUQD7HOLDVQlWKDUlYHQNDSDFLWHWVEULVWHU UDWWEODQGDQQDWQlULQJVOLYHWVNDOOInWLOOJnQJWLOOEUHGEDQGVDQVOXWQLQJRFKElWWUH,7 WMlQVWHUWLOOOlJUHSULVHUNUlYVDWWHQDOWHUQDWLY,7LQIUDVWUXNWXUE\JJVXSSSnQDWLRQHOO UHJLRQDO RFK ORNDO QLYn 0DUNQDGHQ NRPPHU LQWH DWW WD KDQG RP GHWWD XSSE\JJQDG DQQDWlQLVW UUHNRPPXQHURFKWlWRUWHUQD, GHQ,7SURSRVLWLRQ VRP SUHVHQWHUDGHV GHQ PDUV nu (WW LQIRUPDWLRQV VDPKlOOH I U DOOD SURS IUDPOlJJV VWDWHQV PnO LQULNWQLQJ RFK SULRULWHULQJI UDWWVNDSDHQ,7LQIUDVWUXNWXUPHGK JNDSDFLWHWWLOOJlQJOLJI UDOOD 6YHQVND NUDIWQlW JHV XSSJLIWHQ DWW E\JJD XW HWW QDWLRQHOOW EUHGEDQGVQlW PHG DYOlPQLQJVSXQNW L YDUMH NRPPXQ.RVWQDGHQ EHUlNQDV WLOO 0NU U XSSE\JJQDGDYEUHGEDQGVQlWPHOODQRFKLWlWRUWHUDYVlWWHUVWDWHQ0NU I U nuhq.rppxqhuqdnrpphudwwjhvp MOLJKHWDWWV NDELGUDJ%LGUDJHWVVWRUOHNVDPWYLOONRU NRPPHUDWWXWUHGDVXQGHUDSULORNWREHUnU LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

20 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD (NRQRPL $OOPlQW %DVHQ I U NRVWQDGVEHUlNQLQJHQ KDU YDULW DWW DOO I UOlJJQLQJ LQRP RUWHU VNHU Sn DVIDOWHUDGPDUNVFKDNWRFKnWHUVWlOOQLQJNUPHWHUVDPWDWWDOONDQDOLVDWLRQXWJ UV DY NDEHOVN\GGVU U NRVWQDGVEHUlNQLQJHQ DY NDQDOLVDWLRQ PHOODQ RUWHU EDVHUDV Sn HQ NRVWQDGDYPHWHU,NDON\OHQI UI UVWXGLHQKDUYLLQWHWDJLWKlQV\Q WLOO EHILQWOLJ NDQDOLVDWLRQ'HWWDE UKDQWHUDVYLGHWDOMSURMHNWHULQJDYQlWHW 0nQDGVNRVWQDGHUKDUEHUlNQDWVHQOLJWDQQXLWHWPHGHQUlQWHVDWVSn$YVNULYQLQJV WLGHQ I U NDEHOQlWHW lu nu RFK I U DNWLY lqgxwuxvwqlqj nu,qwlnwvndon\ohq KDU EDVHUDWVSnSHQHWUDWLRQ(QVLPXOHULQJDYLQWlNWHUQDPHGROLNDSHQHWUDWLRQVJUDG E UVNHXQGHUPDUNQDGVSODQHULQJVIDVHQ.RVWQDGHU %HQlPQLQJ,QYHVWHULQJVEHORSS 0nQDGVNRVWQDGHU 6WRPRFKRPUnGHVQlW NNU NNU 1lWPHOODQRUWHU NNU NNU $NWLYlQGXWUXVWQLQJ NNU NNU 6XPPD NNU NNU,QWHUQHWDQVOXWQLQJ.RVWQDGVI U,QWHUQHWDQVOXWQLQJDYQlWHWNDQLI UVWDGLHWLQWHEHUlNQDVHIWHUVRPGHQE U WDVIUDPL VDPEDQG PHG XSSKDQGOLQJ LQRP UDPHQ I U DIIlUVSODQHULQJHQ 9L KDU GRFN WDJLW LQ EXGJHWSULVHU IUnQ QnJUD ROLND DNW UHU RFK EHUlNQDW HQ PHGHONRVWQDG HQOLJW QHGDQ,QVWDOODWLRQ 0nQDGVNRVWQDG,QWHUQHWDQVOXWQLQJ0ELWV NU NU,QWHUQHWDQVOXWQLQJ0ELWV NU NU,QWlNWVSRWHQWLDO %HQlPQLQJ (QIDPLOMVKXV OHUIDPLOMVKXV 3DURFKUDGKXV ULWLGVKXV $UEHWVVWlOOHQ 6XPPD,QWlNWPnQDG NNU NNU NNU NNU NNU NNU 6WUDWHJL UDWWnVWDGNRPPDHQXSSE\JJQDGDYHWWEUHGEDQGVQlWLDONHQEHUJGlUPDQVNDSDU HQDQVOXWQLQJVP MOLJKHWRFKHWWULNWWMlQVWHXWEXGPHGUlWWSULVQLYnI UVnYlOQlULQJVOLY KXVKnOO RFK NRPPXQHQV DGPLQLVWUDWLRQ RFK VNRORU WLOO OlJVWD LQYHVWHULQJ RFK GULIWVHNRQRPLNUlYVQRJJUDQQSODQHULQJRFKJHQRPI UDQGH 6RP QlVWD VWHJ I UHVOnV DWW HQ DIIlUVSODQ DUEHWDV IUDP I U DWW Qn HWW RSWLPDOW JHQRPI UDQGHRFKHWWO\FNDWUHVXOWDW LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

21 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD,QOHGQLQJ 6\IWHRFKPnO 'HQQD UDSSRUW lu UHVXOWDWHW DY HQ VWXGLH DYVHHQGH XWE\JJQDG DY,7LQIUDVWUXNWXU LDONHQEHUJVNRPPXQ 6\IWHWPHGVWXGLHQKDUYDULWDWWXQGHUV NDQXOlJHWRFKEHKRYHWDY,7LQIUDVWUXNWXU LQRP NRPPXQHQ PHG IRNXV Sn QlULQJVOLY KXVKnOO RFK NRPPXQHQV DGPLQLVWUDWLRQ RFK VNRORU VDPW XWDUEHWD I UVODJ WLOO O VQLQJ VRP XSSI\OOHU EHKRYHQ Sn HWW NRVWQDGVHIIHNWLYWVlWW %DNJUXQG,7XWYHFNOLQJHQLVDPKlOOHW,7lUYDUHVLJPDQYLOOGHWHOOHULQWHSnYlJLQLKHODVDPKlOOHW6YHULJHEHVWnULGDJDY PLOMRQHU WHOHIRQ 79DSSDUDWHU VDPW SHUVRQGDWRUHU 6YHQVNDUQD lu GH IOLWLJDVWH,QWHUQHW DQYlQGDUQD L YlUOGHQ 'HQQD XWYHFNOLQJ VNDSDU EnGH P MOLJKHWHU RFK KRW 0 MOLJKHWHUI UGHPVRPNDQ,7RFKKDUWLOOJnQJWLOOGHWULNDXWEXGDY,7WMlQVWHUVRP ILQQV LGDJ (WW KRW I U GHP VRP LQWH KDU YDUNHQ NXQVNDS RP,7 HOOHU WLOOJnQJ (Q DYJ UDQGHIDNWRUXWYHFNOLQJHQRFKNXQVNDSVE\JJDQGHlUWLOOJnQJHQWLOO,7LQIUDVWUXNWXU LNRPPXQHUQD U DWW QlULQJVOLY RFK KXVKnOO VNDOO In WLOOJnQJ WLOO HWW ULNW XWEXG DY,7WMlQVWHU WLOO ULPOLJDSULVHUNUlYVWLOOJnQJWLOODOWHUQDWLY,7LQIUDVWUXNWXUPHGK JNDSDFLWHW 1lULQJVOLYHW UQlULQJVOLYHWlULQIRUPDWLRQLGDJHQDYGHYLNWLJDVWHWLOOJnQJDUQD$WWVQDEEWNXQQD LQKlPWDKDQWHUDRFKRPVlWWDGHQQDLQIRUPDWLRQlUDYJ UDQGHI UNRQNXUUHQVNUDIWHQ 0HGPRGHUQ,7NDQ I UHWDJHQ HIIHNWLYW KnOOD VLJ LQIRUPHUDG RP PDUNQDGHQV EHKRY RPVlWWD EHKRYHW WLOO WMlQVWHU RFK SURGXNWHU VDPW NRPPXQLFHUD PHG NXQGHU RFK OHYHUDQW UHU 0HG,7 KDU PDUNQDGHQ N SVlOM I UlQGUDWV 'HW VRP WLGLJDUH YDU HQ ORNDO HOOHU UHJLRQDO PDUNQDG lu LGDJ QDWLRQHOO RFK LQWHUQDWLRQHOO 0HG,7 UDGHUDV WLOO VWRU GHO GH JHRJUDILVND JUlQVHUQD U DWW QlULQJVOLYHW VNDOO KlQJD PHG L GHQQD XWYHFNOLQJNUlYVEnGHNXQVNDSRFKI UPnJDQDWWDQYlQGD,7VRPLQWHJUHUDGGHOLKHOD DIIlUVSURFHVVHQ'HI UHWDJVRPLQWHOlUVLJDQYlQGD,7NRPPHUDWWInVYnUWDWWEHKnOOD VLQ NRQNXUUHQVNUDIW L IUDPWLGHQ,7 L IRUP DY,QWHUQHW PnVWH YDUD OLND QDWXUOLJW VRP WHOHIRQLQQVPDQLQWHWLOOJlQJOLJYLD,QWHUQHWVnH[LVWHUDUPDQOLNDOLWHVRPRPPDQ LQWHILQQVPHGLWHOHIRQNDWDORJHQ *HQHUHOOWlUQlULQJVOLYHWV,7DQYlQGQLQJK JL6YHULJH3nQDWLRQHOOQLYnDQVHVEnGH NRPSHWHQVRFKWLOOJnQJWLOO,7YDUDWLOOJRGRVHWWLQRPQlULQJVOLYHW'HWILQQVGRFNVWRUD VNLOOQDGHU EHURHQGH Sn I UHWDJHWV VWRUOHN EUDQVFK RFK JHRJUDILVN SODFHULQJ, SULQFLS NDQ VlJDV DWW,7DQYlQGQLQJHQ lu PHVW XWYHFNODG EODQG VW UUH,7 LQULNWDGH I UHWDJ L 6WRFNKROPRFKVlPVWEODQGORNDODVPnI UHWDJLJOHVE\JGHQ 'H VW UUH I UHWDJHQ RFK GH PHG,7LQULNWQLQJ lu LGDJ P\FNHW DQJHOlJQD RP DWW In WLOOJnQJ WLOO Vn NDOODGH EUHGEDQGVQlW 9LG ORNDOLVHULQJ RFK HWDEOHULQJ DY I UHWDJ lu WLOOJnQJHQWLOOEUHGEDQGVQlWLGDJRIWDHWWJUXQGNUDY'HWlUOLNDYLNWLJWVRPWLOOJnQJWLOO NRPSHWHQWDUEHWVNUDIWEUDORNDOHUHQPLOM PHGEUDOLYVNYDOLWHWQlUKHWWLOOK JVNROD RFKIRUVNQLQJ LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

K A L L E L S E. Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret

K A L L E L S E. Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 22 november 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun IT-infrastrukturplan Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun genom ITsamordnare Jonas Örnberg 1 Sammanfattning 1.1 IT-kommissionens vision IT-kommissionen, som är

Läs mer

Value of audit trails as evidence 1

Value of audit trails as evidence 1 Value of audit trails as evidence 1 Per Falk & Roger Lindblom Department of Computer and System Sciences Stockholm University / Royal Institute of Technology February 2005 Abstract Within crime investigations

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 Strategistudien är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmlands län, inom projektet Baltic Rural

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer