IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13"

Transkript

1 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN

2 FALKENBERGS KOMMUN Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor. För att beskriva Falkenbergs kommuns långsiktiga policy kring IT-frågor så bifogas kommunens IT-strategi. Se bilaga Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor De funktioner inom kommunen som varit med i framtagandet av ITinfrastrukturprogrammet är kommunstyrelsen, Ekonomichef, IT-strateg, planerings/byggnadschef och övriga förvaltningschefer t ex, socialchef och skolchef, mm. Kommunen tar i och med framtagandet av IT-infrastrukturprogrammet på sig ett ansvar för planeringen av den stadsstödberättigande IT-infrastrukturutvecklingen i kommunen. Därigenom blir IT-infrastrukturprogrammet en del av kommunens politiska visioner om hur kommunen skall utvecklas. IT-infrastrukturprogrammet har tagits fram med vår förstudie,(se bilaga 2, förstudie, som grund vilken vi gjorde våren Sedan dess har vi arbetat med dessa frågor och förankrat planerna både inom de olika bolagen/förvaltningarna och politiskt i KSAU och KF. Med detta som underlag ställer vi krav på att upphandlingen av tillhandahållandet av IT-infrastruktur syftar till att nätägare bygger och utvecklar IT-infrastrukturen inom kommunen. Nätägaren kommer genom IT-infrastrukturprogrammet att ha krav på sig att utbyggnaden följer kommunens policy och harmonierar med kommunens översiktsplanering, detaljplaner och IT-strategi. Nätägaren har ett ansvar att sköta marknadsföring, kundkontakter, bemöta kvalitetskrav osv. Upphandlingarna kommer att ske från kommunledningskontoret som också kommer att följa upp arbetet under projektets gång. Kommunens beslutande organ i projektfasen är kommunstyrelsen, De ger direktiv till It-strategen som upphandlar projekten efterhand. Samma krav kommer att gälla både för mellanortsnät och lokala telenät. Dock kan dessa upphandlas i separata projekt. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

3 3 2. Förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT- infrastruktur Förutsättningar: Samtliga stödberättigade orter anses vara delar av nätet som inte bedöms kunna komma till stånd på marknadsmässig grund. Som vi ser finns det förutsättning att etablera IT-infrastruktur till kommunens prioriterade orter med hjälp av statligt stöd. Intresset från orternas aktiva föreningsliv och byalag vilka aktiverar sig i frågan är stort. Vissa förutsättningar finns för IT-infrastruktur utmed kusten, men de flesta av dessa investeringar är gjorda med anledning av att passera genom kommunen, därför finns det väldigt få brunnar där man kan tappa av t.ex. fiber till en ort. Telia har talat om ett ev. nät i kommunen men inget har presenterats för oss i dagsläget. Detta får vidare utvärderas i de olika utbyggnadsprojekten. Beskrivningen nedan omfattar kommunens prioriteringar när det gäller geografiska områden för nätutbyggnad. Vissa orter är bortplockade från listan som angavs i bredbandsutredningen (SOU 2000:111 beroende på deras storlek, eller att de ej var stödberättigade orter. Dessa orter är Bölse, Falkenberg:1, :2, Fridhemsberg, Långasand, Ringsegård, Ugglarp och Veka. Figur 1. Prioriterade orter samt prioriteringsorsak. Kommun Ort Verksamhet Prioritering 1-5 Falkenberg Asige A 3 Falkenberg Bergagård S A Falkenberg Eftra N A 5 Falkenberg Fagered S Falkenberg Fegen S N Falkenberg Glommen N A 3 Falkenberg Gällared A N Falkenberg Heberg S N A 1 Falkenberg Källsjö A Falkenberg Köinge A Falkenberg Ljungby S A Falkenberg Långås S N A Falkenberg Morup S N O A Falkenberg Okome S A Falkenberg Olofsbo N 5 Falkenberg Skogstorp S N A 1 Falkenberg Skrea S N A 2 Falkenberg Slöinge S N O A 2 Falkenberg Ullared S N O 1 Falkenberg Vessigebro S N O A 3 Falkenberg Vinberg S N A 2 Falkenberg Vinbergs Kyrkby A Falkenberg Årstad A S Falkenberg Älvsered N A S Falkenberg Ätran S N A O 3 Verksamhetsförklaring: Skola (S, Näringsliv (N, Offentlig service (O eller Andra skäl (A. Prioriteringarna är uppsatta i en skala mellan 1-5 vilket både visar viktighetsgrad samt tidsperspektiv. Där 1 är högsta prioritet. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

4 Behov: Behovet av IT-infrastruktur styrks av vår förstudie,(se bilaga 2, förstudie, vilken ger en totalbild över kommunen, ex. med det kartmaterial som beskriver befolkning, företag m.m. i kommunens tätorter. Förstudien är framtagen genom att samköra olika register bla: CFD Fastighetsregistert GIS Digitala kartan KIR Kommuninvånareregistret Arbetsställeregistret Det största behovet finns i att bygga ett mellanortsnät, vilket beskrivs i följande skiss men på vissa orter finns det behov av lokala telenät bla. där det finns skola, näringslivsstrukturer samt annan offentlig verksamhet inom orten. Figur 2. N VARBERG VARBERG Glommen Olofsbo Skogstorp Falkenberg Långås Morup Bergagård Ljungby Köinge Okome Ullared Källsjö Fagered Gällared Älvsered SVENLJUNGA Vinberg Fegen Vinbergs k:a Vessigebro Ätran Skrea Årstad Eftra Heberg Slöinge HALMSTAD HYLTE Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

5 5 3. Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet Kommunen har i möjligaste mån tagit fram uppgifter om befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur. Detta presenteras i vår förstudie. Då det i många fall inte, av affärsmässiga skäl, går att få fram exakta uppgifter har vi gjort den bedömningen att vid varje projekttillfälle ge en så detaljerad beskrivning av olika nätägares närvaro i kommunen som möjligt. Detta beroende på att det byggs ständigt nya nät samt att Skanova öppnar fler och fler nät. Nedan följer en beskrivning av vad vi vet idag: Svenska kraftnät passerar utmed kusten med anknytningar idag till våra två anslutningspunkter. Utrymme: Bra, många fiber. Tillgänglighet: Svår, få anslutningspunkter Utfors har lagt kanalisation utmed gamla E6 där kommunen har följt med från Slöinge till Skogstorp. Utrymme: Bra, många rör och fiber Tillgänglighet: Svår, väldigt få anslutningspunkter. De flesta fiber går aj att skarva, avsedda för riksnätet. Telia har kanalisation utmed Nya E6 och har enligt uppgift en fiber till Ullared, mm. Utrymme: Bra stor spridning. Tillgänglighet: Svår, vi får ej besked om ledig kapacitet. Banverket har kanalisation utmed järnvägen som går utmed kusten. Utrymme: Ingen uppgift lämnad från leverantör Tillgänglighet: Svår, få anslutningspunkter Terracom har stråk över kuststräckan för sin radiokommunikation. Utrymme: Ingen uppgift lämnad från leverantör Tillgänglighet: Svår, få anslutningspunkter Skanova har fiber till de största axestationerna i kommunen. Därefter radiolänk eller koppar till övriga. Utrymme: Ingen uppgift lämnad från leverantör Tillgänglighet: Svår, vi får ej besked om ledig kapacitet. Den planerade utbyggnaden är svår beroende på att alla håller på sina planer, bla. beroende på de väntade statliga stödet, detta kommer troligtvis att belysas mycket mer i projektansökningarna. Kommunen har själv inga idag kända större jobb utan vi informeras ständigt vad som händer både inom och mellan orterna av alla ledningsgrävande verk. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

6 6. Målet för nätens utformning på lång sikt Figur 2. N VARBERG VARBERG Glommen Olofsbo Skogstorp Falkenberg Långås Morup Bergagård Ljungby Köinge Okome Ullared Källsjö Fagered Gällared Älvsered SVENLJUNGA Vinberg Fegen Vinbergs k:a Vessigebro Ätran Skrea Årstad Eftra Heberg Slöinge HALMSTAD HYLTE Kommunen beskriver i sin förstudie målsättningarna för IT-infrastrukturutbyggnaden på lång sikt, ca. 10 år. Där ser man en bild av hur IT-infrastrukturutbyggnaden kommer att utvecklas i kommunens tätorter, med tyngdpunkt på de stödberättigade orterna. Det ortsammanbindande nätet kommer att övergå i lokalt telenät inom orten för att sedan knyta an till en eller flera centrala punkter, t.ex. en skola, äldreboende eller telestation. Man avser också att utnyttja bidrag för att följa med när det grävs av andra orsaker inom och mellan orter, förutsatt att förordningens villkor uppfylls för aktuellt projekt. På lång sikt ser vi att nätet ständigt förstärks till ett mer och mer redundant nät genom att fler orter blir anslutna och redundanta ledningar kopplas ihop både inom och utanför kommunens gränser. Detta ger ett starkare och mer tillförlitligt nät eftersom vägarna som trafiken går blir fler och stabilare, enligt hönsnätsmodellen. När upphandling skall ske av de ortssammanbindande sträckor som i sin förlängning passerar kommun- eller länsgräns kommer frågan om möjligheten att samtidigt göra denna sammankoppling aktualiseras. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

7 7 5. Principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur Kommunen har sammanställt vissa principer som skall gälla för nätets utbredning. Dessa principer kommer att gälla som krav när vi upphandlar projekten. Följande huvudkriterier anser kommunen vara viktiga vid utbyggnad av nätet: nätutbyggnad skall ske efter behov eller efter annan planering/prioritering som ligger i kommunalt eller näringslivspolitiskt intresse. samarbete mellan den upphandlade nätoperatören och andra nätägare är viktigt vid varje upphandlat delprojekt. strategiska punkter skall beaktas vid nätutbyggnad (ex. telestationer, master, nät- och fördelningsstationer, kommunnod, ortsnoder, höga byggnader för etablering av radiolänkskommunikaion, mm. strategiska fastigheter skall beaktas, såsom företag, företagskoncentrationer, offentlig verksamhet, mm. vid utbredning av nätet samarbete med lokala intressenter ex. byalag, företagarföreningar, fastighetsägare m.fl. skall genomföras Kommunens IT-strategi bör ligga som grund för nätets utbredning. Tidsperioden för utbyggnad är naturligtvis beroende på leverans av material samt tillgång på tekniker mm, dock anser vi att enligt vår prioriteringslista figur 1. på en tidigare sida, kunna ha anslutigt i stort sett samtliga orter under den tidsperiod som gäller för användandet av de statliga stödet. Kommunen kommer att påverka prisstrukturen på nätet som därmed innefattar enhetliga och avståndsoberoende prissättningar. Med detta menas att man skall ha samma pris inom operatörens upptagningsområde oavsett var man befinner sig inom kommunen, dock kan detta skilja mellan olika operatörer. Härvid har nätoperatören en viktig roll i sitt ansvar gentemot tjänsteleverantörer och slutkunder. När det gäller anslutningsavgifterna så kan dessa variera beroende på typ av anslutning och kapacitet. Dock skall det finnas en strävan att det skall vara så jämlikt som möjligt. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

8 8 6. Hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke- diskriminerande villkor. Kommunen kommer att skapa förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens och ett brett utbud av tjänsteleverantörer/tjänsteoperatörer på nätet, där nätet skall tillhandahållas på icke diskriminerande villkor. Undvikande av monopolisering kommer att uppnås genom att kommunen beskriver nätägarens ansvar och kommunens syften med leverantörsneutralitet och konkurrens. Detta sker i upphandlingstillfället av varje projektetapp, genom att reglera villkor i avtalstexterna för varje delprojekt, t.ex. att enskilda användare/kunder skall kunna välja godtycklig leverantör av tjänster och/eller operatörer och om det är möjligt även använda flera olika operatörer samtidigt. Detta bör ske genom en bra teknisk plattform och hög kapacitet i näten. att dessa skall kunna byta leverantör/operatör efter en begränsad avtalstid, genom korta och inte hårt bindande avtal. Varje operatör skall ges möjlighet att operera i det nät som byggs med hjälp av stödpengar. Detta uppnås genom högt dimensionerade nät vilka ej blir överbelastade av parallell trafik. Nätets kapacitet skall vara så stor att flera oberoende operatörer skall kunna verka i nätet på lång sikt. Detta uppnås genom högt dimensionerade nät vilka ej blir överbelastade av parallell trafik. Eftersom nätbyggarens affärsidé är att sälja nät/kapacitet så anser vi inte att det kommer att ske någon diskriminering av prisstruktur, man vill helst sälja så många nät som möjligt i sin investering. Dessa villkor anser vi inte vara diskriminerande i och med att det idag inte finns någon operatör som erbjuder sina tjänster, utan alla etablerar sig från början. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

9 9 7 Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske. Kommunen medverkar idag i länets it-chefsgrupp där det regionala samarbetet för att de framväxande nätstrukturerna håller på att sammanfalla i en regional ITinfrastruktur. Vi ser att en regional samordning är viktig redan från början för att öka möjligheterna till förtätningen av näten, samt för möjligheterna till redundans i nätet. Vi ser att genom samverkan inom regionen kan man öka intresset hos nätoperatörer, tjänsteleverantörer mfl. att etablera sig. Det regionala perspektivet är också viktigt för att kunna tillgodose regionala aktörers behov, exempelvis landstinget, statliga och privata aktörer på regional nivå. Följande kontakter har tagits med angränsande kommuner vilka kommer att bli informerade av vårt program när det är godkänt: Varberg Anita Eckersand Hylte Per Borg Halmstad Eric Ericsson Svenljunga Leif Andersson När upphandling skall ske av de ortssammanbindande sträckor som i sin förlängning passerar kommun- eller länsgräns kommer frågan om möjligheten att samtidigt göra denna sammankoppling aktualiseras. 8 Hur totalförsvarets krav skall beaktas Kommunen uppmärksammar vikten av att redundans i nätstrukturerna uppnås samt att säkerhet i de fysiska utrymmen som etableras på näten tillgodoses. Även här kommer det regionala samarbetet att vara av högsta vikt då regional samordning ökar möjligheterna till redundant IT-infrastruktur. Kommunen arbetar enligt ÖCB, FA22 så långt detta är möjligt. Med vänliga hälsningar Östen Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Falkenbergs kommun Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

10 Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret IT-avdelningen

11 FALKENBERGS KOMMUN Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-strategi för Falkenbergs kommun 1. Inledning Varför en IT -strategi IT -demokrati Mål och visioner Strategi IT -verktyg.... Roller och ansvar Kommunstyrelsen Nämnd Systemägarens ansvar (ofta delegerat till systemadministratör...6. Förvaltningschef eller motsvarande IT -strategen IT -handledarnas ansvar (adb-gruppen Användarens ansvar Kanslienheten...7 Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

12 3 FALKENBERGS KOMMUN Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson IT-strategi för Falkenbergs kommun 1. Inledning 1.1 Varför en IT-strategi IT-strategin skall ligga till grund för kommunens totala IT-satsning och skall ses som ett styrdokument. För att omsätta strategins tankar krävs "lokala" strategier för resp förvaltning och bolag och en konkret handlingsplan kopplad till resp. strategi. Dessa handlingsplaner skall tas fram i den ordinarie verksamheten och utgöra underlag för den ekonomiska planeringen. Kommunens informationsstrategi bör också ligga som en grund till dessa lokala strategier. 1.2 IT-demokrati IT skall vara ett medel för att öka tillgängligheten till information för medborgarna, anställda och förtroendevalda. Den förbättrade tillgängligheten skall underlätta den demokratiska dialogen informationsutbytet och dialogen mellan medborgarna och företrädare för kommunen. Medborgarna skall via Internet erbjudas tillgång till allmänna handlingar, protokoll, blanketter, mm. Vår hemsida skall vidareutvecklas och vara den samlade informationskanalen till medborgarna. Ett 2 timmarskontor skall skapas på kommunens hemsida för medborgarna för att svara på de flesta frågor till kommunen. Internt skall intranätet förbättras och kompletteras med mer information till anställda. Biblioteken har en viktig roll att erbjuda åtkomst till systemen för dem som saknar tekniska möjligheter. Informationsspridningen för turismen skall också effektiviseras genom att använda den nya tekniken och karthanteringen. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

13 2. Mål och visioner IT skall underlätta medborgarnas kontakter med kommunen. Bibliotek och andra kommunala mötesplatser skall vara fast anslutna mot internet och våra hemsidor. IT skall skapa likvärdiga förutsättningar oavsett var i kommunen man bor eller verkar. IT skall vara en plattform för att underlätta samarbete mellan kommun och näringsliv, mellan olika företag och med regionens universitet och högskolor. IT är en viktig del av dagens skola. IT i undervisningen skall vara en hjälp för elevernas fortsatta studier och yrkesliv. IT skall vara ett verktyg för att nå ett bättre resursutnyttjande. Elektronisk handel skall införas så att vi både kan skicka och ta emot digitala fakturor. Samma IT-standard bör gälla i hela kommunkoncernen. Den teknik som väljs skall trygga säkerheten för såväl individerna som kommunen. IT-strategin omfattar alla nämnder och bolag. I varje ort som kommunen är representerad, skola, administration eller vård, skall det finnas en fast kommunikationsanslutning med bredbandskapacitet. Denna anslutning skall också vara tillgänglig för näringsliv och medborgare. 3. Strategi 3.1 IT-verktyg Kommunens ambition är att tillvarata modern, men etablerad, teknik för att förbättra och utveckla verksamheten. Det är lätt att förblindas av den snabba tekniska utvecklingen och de nya möjligheter som skapas. Det är därför viktigt att markera att tekniken aldrig får bli något annat än ett hjälpmedel för att nå uppställda mål. Kommunen strävar efter att få en enhetlig teknisk plattform för att bl.a. kunna hålla en hög servicenivå internt men också mot medborgarna. Samma IT-standard och säkerhet skall gälla för hela kommunkoncernen. För att en decentraliserad organisation skall fungera och utvecklas behövs IT-stöd. Alla kommundelar skall ha samma förutsättningar för kommunikation. Genom att välja: PC som arbetsstation Microsofts programvaror för operativ och standardprogram Novell och Windows NT som nätoperativsystem Windows NT som applikationsserversystem Oracle och MS SQL-server som databaser Ethernet som nätstandard i Kat 5 miljö. Centralt placerat datorhall med bra skalskydd och klimat. skall kommunen nå en hög driftsäkerhetsnivå. Denna nivå skall uppnås genom kompetensutveckling för de anställda. De nya kommunikationslösningar (bredbandsteknik som presenteras underlättar etableringar av kommunal verksamhet även utanför tätorterna. Kommunen har en viktig roll i att se till att alla ges möjlighet till att använda denna teknik. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

14 5 3.2 Undervisning I utvecklingen av nya arbetssätt i skolan är IT ett av flera viktiga verktyg. IT är ett redskap för eleven i det vardagliga skolarbetet, för att öka elevens förmåga att söka, tolka, förstå, hantera och kritiskt granska information. IT-användningen i skolan bidrar till att alla elever får de kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle och en grund läggs för de ytterligare kunskaper som behöver inhämtas för ett gott liv i morgondagens samhälle. IT är en mycket viktig förutsättning för att kunna bygga ut distansundervisning samt för att skapa nätverk mellan skolor i kommunen och med skolor på andra orter och i andra länder. Samarbetet med universitet och högskolor kan också utvecklas med hjälp av IT. Den nya strukturen på de nationella gymnasieprogrammen, med dess stora andel valbarhet för eleverna, kommer att leda till allt större behov av distansundervisning. På så sätt kan även mindre gymnasieskolor erbjuda eleverna ett varierat utbud av kurser. Ett viktigt utvecklingsområde är de lärcenter som byggs upp och som har lett till metoder för distansundervisning på hemmaplan, ett sätt att möjliggöra kombination av arbete och studier. 3.3 Effektivitet och resursutnyttjande IT skall bidra till en effektiv användning av resurser och ge goda förutsättningar för en förbättrad service eller ökad kvalitet i tjänster till medborgarna. Investeringar skall medföra ett mer rationellt arbete med administration och förbättrat stöd inför beslut. För att utveckla IT-användningen krävs en fortsatt medveten utbildningssatsning för personalen. Allt fler personalgrupper har behov av moderna IT-hjälpmedel och därmed också utbildning. Kommunen skall vara med och förenkla hanteringen av fakturor i organisationen genom att satsa på elektronisk handel. Detta skall ske även mot det lokala näringslivet där vi skall sprida kunskapen om elektronisk handel. Falkenbergs kommun skall satsa på GIS som ett verktyg att förenkla och förbättra informationshanteringen, såväl internt som externt. Kartan som informationsbärare kan användas inom alla verksamhetsområden och en satsning på GIS blir en viktig del i effektiviseringen.. Roller och ansvar.1 Kommunstyrelsen Är systemägare till system som betraktas som bassystem som är gemensamma för hela kommunen Avgör vilka system som skall betraktas som bassystem.2 Nämnd Fastställa riktlinjer för IT-verksamheten Registeransvarig enligt datalagen (kan ej delegeras Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

15 6 Är systemägare till gemensamma och enskilda system Ansvarar för att information till extern part är rätt formulerad och korrekt. Ansvarar för att Intranät och Internetsidorna är uppdaterade inom sitt område samt att den information som finns där inte strider mot några lagar och bestämmelser..3 Systemägarens ansvar (ofta delegerat till systemadministratör Tecknar supportavtal för ägda system gentemot leverantörer Användarutbildning. Att initiera utbildning av systemets användare och se till att berörd personal har rätt utbildning för att använda systemet Att användare av systemet informeras innan förändringar och nyheter införs i systemet Systemförvaltning. Detta innebär att fortlöpande följa verksamhetens behov av nya och förändrade rutiner och arbetssätt, hålla sig underrättad om utvecklingen på IT-sidan och tillsammans med IT-strateg bedöma när systemet kan förändras och tekniken förnyas Initierar systemutveckling, byte av system eller nytt system, d v s förändringar av rutiner och arbetssätt vilket innebär vanligtvis att IT-stödet behöver förändras. Förvaltningschef eller motsvarande Ansvarar för eventuella lokala installationer Ansvarar för personalens IT-kompetens Ansvarar för att de regler och beslut som tas av resp. nämnd följs upp och verkställes..5 IT-strategen Ta fram den centrala IT-strategin. Samordning och uppföljning av IT-verksamheten Företräder ledningen i IT-frågor Integration av information som berör IT-området. Inneha beställarkompetensen mot outsourcingpartnern..6 IT-handledarnas ansvar (adb-gruppen Grundläggande support Hjälpa personalen vid informationssökning Tillämpningen av förvaltningens IT-system Biträder chef/arbetsledare i IT-frågor Hålla i IT-introduktion av nyanställda och grundläggande IT-utbildning för övriga inom kontoret Verksamhetens kontaktperson gentemot IT-driften Den specifika verksamhetens webmaster för såväl Internet (officiella hemsidan som intranätet. Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

16 .7 Användarens ansvar Att IT-utrustningen används på föreskrivet sätt Användaren ansvarar också själv för att han/hon har rätt kompetens för att använda de IT-relaterade verktyg som behövs för tjänsten. Disketter och liknande media skall virustestas innan de användes i verksamheten. Virusprogram skall finnas på alla datorer. Uppgifter om användarnamn och lösenord ska förvaras svåråtkomligt. Datorer som har inbyggda modem får inte samtidigt vara anslutna både till nätverket och till telefonledningen. 7.8 Kanslienheten Regler för t ex användning av internet och . Postadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro FALKENBERG vx

17 UIDWWDUH/DUV$QGHUV(ULNVVRQ UVWXGLH %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ

18 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD,QQHKnOO 6$00$1$771,1*,1/('1,1* %$.*581' (.2120, 675$7(*,,1/('1,1* 6<7(2&+0c/ %$.*581',7879(&./,1*(1,6$0+b//(7 879(&./,1*(1$9,7,15$ %(6.5,91,1*$9,70$5.1$'(1, ,7,21(1(77,1250$7,2166$0+b//(g5$//$ %(6.5,91,1**(120g5$1'($9678',(,1/('1,1* 18/b*(62&+%(+296.$57/b**1,1* 209b5/'6.$57/b**1,1* /g61,1*6g56/$* (.2120, g9(5*5,3$1'(0$5.1$'6.$57/b**1,1*,1/('1,1* 7(&.(1g5./$5,1* $5%(7667b//(1 %<**1$'67<3(5 5(68/7$7209b5/'6.$57/b**1,1*,1/('1,1* 1$7,21(//$2&+5(*,21$/$,7,15$ (5 /g61,1*6g56/$*,1/('1,1*1b7833%<**1$' g56/$*833%<**1$'$9,7,15$ (.2120, $//0b $'(5,17b.76327(17,$/ 675$7(*, LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

19 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD 6DPPDQIDWWQLQJ,QOHGQLQJ 'HQQD UDSSRUW lu UHVXOWDWHW DY HQ VWXGLH PHG V\IWHW DWW XWUHGD I UXWVlWWQLQJDUQD RFK P MOLJKHWHUQD WLOO XSSE\JJQDG DY HWW EUHGEDQGVQlW L DONHQEHUJV NRPPXQ GlU QlULQJVOLY KXVKnOO RFK NRPPXQV DGPLQLVWUDWLRQ RFK VNRORU InU WLOOJnQJ WLOO HIIHNWLYD RFKSULVYlUGD,7WMlQVWHU Studien är baserad på en nuläges- och behovskartläggning bland näringsliv, hushåll, kommunens adminstration och skolor. Med detta som grund har ett förslag till uppbyggnad och genomförande arbetats fram. %DNJUXQG 7LOOJnQJ WLOO HIIHNWLYD RFK SULVYlUGD,7WMlQVWHU lu LGDJ P\FNHW YLNWLJW I U GHW ORNDOD QlULQJVOLYHW 'HWVDPPD JlOOHU I U KXVKnOO RFK RIIHQWOLJ YHUNVDPKHW 'HW VRP VW\U WLOOJnQJHQWLOO,7WMlQVWHUlULQWHXWEXGHWXWDQP MOLJKHWHQDWWNRPPDWLOODQYlQGDUHQ 7HOLDKDUIRUWIDUDQGHVQDUWnUHIWHUDYUHJOHULQJDYWHOHPDUNQDGHQSUDNWLVNPRQRSRO LGHIOHVWDDY6YHULJHVNRPPXQHU7HOLDVW\UP MOLJKHWHUQDI UWMlQVWHOHYHUDQW UHUDWW QnVOXWNXQGHUQD7HOLDVQlWKDUlYHQNDSDFLWHWVEULVWHU UDWWEODQGDQQDWQlULQJVOLYHWVNDOOInWLOOJnQJWLOOEUHGEDQGVDQVOXWQLQJRFKElWWUH,7 WMlQVWHUWLOOOlJUHSULVHUNUlYVDWWHQDOWHUQDWLY,7LQIUDVWUXNWXUE\JJVXSSSnQDWLRQHOO UHJLRQDO RFK ORNDO QLYn 0DUNQDGHQ NRPPHU LQWH DWW WD KDQG RP GHWWD XSSE\JJQDG DQQDWlQLVW UUHNRPPXQHURFKWlWRUWHUQD, GHQ,7SURSRVLWLRQ VRP SUHVHQWHUDGHV GHQ PDUV nu (WW LQIRUPDWLRQV VDPKlOOH I U DOOD SURS IUDPOlJJV VWDWHQV PnO LQULNWQLQJ RFK SULRULWHULQJI UDWWVNDSDHQ,7LQIUDVWUXNWXUPHGK JNDSDFLWHWWLOOJlQJOLJI UDOOD 6YHQVND NUDIWQlW JHV XSSJLIWHQ DWW E\JJD XW HWW QDWLRQHOOW EUHGEDQGVQlW PHG DYOlPQLQJVSXQNW L YDUMH NRPPXQ.RVWQDGHQ EHUlNQDV WLOO 0NU U XSSE\JJQDGDYEUHGEDQGVQlWPHOODQRFKLWlWRUWHUDYVlWWHUVWDWHQ0NU I U nuhq.rppxqhuqdnrpphudwwjhvp MOLJKHWDWWV NDELGUDJ%LGUDJHWVVWRUOHNVDPWYLOONRU NRPPHUDWWXWUHGDVXQGHUDSULORNWREHUnU LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

20 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD (NRQRPL $OOPlQW %DVHQ I U NRVWQDGVEHUlNQLQJHQ KDU YDULW DWW DOO I UOlJJQLQJ LQRP RUWHU VNHU Sn DVIDOWHUDGPDUNVFKDNWRFKnWHUVWlOOQLQJNUPHWHUVDPWDWWDOONDQDOLVDWLRQXWJ UV DY NDEHOVN\GGVU U NRVWQDGVEHUlNQLQJHQ DY NDQDOLVDWLRQ PHOODQ RUWHU EDVHUDV Sn HQ NRVWQDGDYPHWHU,NDON\OHQI UI UVWXGLHQKDUYLLQWHWDJLWKlQV\Q WLOO EHILQWOLJ NDQDOLVDWLRQ'HWWDE UKDQWHUDVYLGHWDOMSURMHNWHULQJDYQlWHW 0nQDGVNRVWQDGHUKDUEHUlNQDWVHQOLJWDQQXLWHWPHGHQUlQWHVDWVSn$YVNULYQLQJV WLGHQ I U NDEHOQlWHW lu nu RFK I U DNWLY lqgxwuxvwqlqj nu,qwlnwvndon\ohq KDU EDVHUDWVSnSHQHWUDWLRQ(QVLPXOHULQJDYLQWlNWHUQDPHGROLNDSHQHWUDWLRQVJUDG E UVNHXQGHUPDUNQDGVSODQHULQJVIDVHQ.RVWQDGHU %HQlPQLQJ,QYHVWHULQJVEHORSS 0nQDGVNRVWQDGHU 6WRPRFKRPUnGHVQlW NNU NNU 1lWPHOODQRUWHU NNU NNU $NWLYlQGXWUXVWQLQJ NNU NNU 6XPPD NNU NNU,QWHUQHWDQVOXWQLQJ.RVWQDGVI U,QWHUQHWDQVOXWQLQJDYQlWHWNDQLI UVWDGLHWLQWHEHUlNQDVHIWHUVRPGHQE U WDVIUDPL VDPEDQG PHG XSSKDQGOLQJ LQRP UDPHQ I U DIIlUVSODQHULQJHQ 9L KDU GRFN WDJLW LQ EXGJHWSULVHU IUnQ QnJUD ROLND DNW UHU RFK EHUlNQDW HQ PHGHONRVWQDG HQOLJW QHGDQ,QVWDOODWLRQ 0nQDGVNRVWQDG,QWHUQHWDQVOXWQLQJ0ELWV NU NU,QWHUQHWDQVOXWQLQJ0ELWV NU NU,QWlNWVSRWHQWLDO %HQlPQLQJ (QIDPLOMVKXV OHUIDPLOMVKXV 3DURFKUDGKXV ULWLGVKXV $UEHWVVWlOOHQ 6XPPD,QWlNWPnQDG NNU NNU NNU NNU NNU NNU 6WUDWHJL UDWWnVWDGNRPPDHQXSSE\JJQDGDYHWWEUHGEDQGVQlWLDONHQEHUJGlUPDQVNDSDU HQDQVOXWQLQJVP MOLJKHWRFKHWWULNWWMlQVWHXWEXGPHGUlWWSULVQLYnI UVnYlOQlULQJVOLY KXVKnOO RFK NRPPXQHQV DGPLQLVWUDWLRQ RFK VNRORU WLOO OlJVWD LQYHVWHULQJ RFK GULIWVHNRQRPLNUlYVQRJJUDQQSODQHULQJRFKJHQRPI UDQGH 6RP QlVWD VWHJ I UHVOnV DWW HQ DIIlUVSODQ DUEHWDV IUDP I U DWW Qn HWW RSWLPDOW JHQRPI UDQGHRFKHWWO\FNDWUHVXOWDW LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

21 %UHGEDQGVQlWLDONHQEHUJ UVWXGLH 6LGD,QOHGQLQJ 6\IWHRFKPnO 'HQQD UDSSRUW lu UHVXOWDWHW DY HQ VWXGLH DYVHHQGH XWE\JJQDG DY,7LQIUDVWUXNWXU LDONHQEHUJVNRPPXQ 6\IWHWPHGVWXGLHQKDUYDULWDWWXQGHUV NDQXOlJHWRFKEHKRYHWDY,7LQIUDVWUXNWXU LQRP NRPPXQHQ PHG IRNXV Sn QlULQJVOLY KXVKnOO RFK NRPPXQHQV DGPLQLVWUDWLRQ RFK VNRORU VDPW XWDUEHWD I UVODJ WLOO O VQLQJ VRP XSSI\OOHU EHKRYHQ Sn HWW NRVWQDGVHIIHNWLYWVlWW %DNJUXQG,7XWYHFNOLQJHQLVDPKlOOHW,7lUYDUHVLJPDQYLOOGHWHOOHULQWHSnYlJLQLKHODVDPKlOOHW6YHULJHEHVWnULGDJDY PLOMRQHU WHOHIRQ 79DSSDUDWHU VDPW SHUVRQGDWRUHU 6YHQVNDUQD lu GH IOLWLJDVWH,QWHUQHW DQYlQGDUQD L YlUOGHQ 'HQQD XWYHFNOLQJ VNDSDU EnGH P MOLJKHWHU RFK KRW 0 MOLJKHWHUI UGHPVRPNDQ,7RFKKDUWLOOJnQJWLOOGHWULNDXWEXGDY,7WMlQVWHUVRP ILQQV LGDJ (WW KRW I U GHP VRP LQWH KDU YDUNHQ NXQVNDS RP,7 HOOHU WLOOJnQJ (Q DYJ UDQGHIDNWRUXWYHFNOLQJHQRFKNXQVNDSVE\JJDQGHlUWLOOJnQJHQWLOO,7LQIUDVWUXNWXU LNRPPXQHUQD U DWW QlULQJVOLY RFK KXVKnOO VNDOO In WLOOJnQJ WLOO HWW ULNW XWEXG DY,7WMlQVWHU WLOO ULPOLJDSULVHUNUlYVWLOOJnQJWLOODOWHUQDWLY,7LQIUDVWUXNWXUPHGK JNDSDFLWHW 1lULQJVOLYHW UQlULQJVOLYHWlULQIRUPDWLRQLGDJHQDYGHYLNWLJDVWHWLOOJnQJDUQD$WWVQDEEWNXQQD LQKlPWDKDQWHUDRFKRPVlWWDGHQQDLQIRUPDWLRQlUDYJ UDQGHI UNRQNXUUHQVNUDIWHQ 0HGPRGHUQ,7NDQ I UHWDJHQ HIIHNWLYW KnOOD VLJ LQIRUPHUDG RP PDUNQDGHQV EHKRY RPVlWWD EHKRYHW WLOO WMlQVWHU RFK SURGXNWHU VDPW NRPPXQLFHUD PHG NXQGHU RFK OHYHUDQW UHU 0HG,7 KDU PDUNQDGHQ N SVlOM I UlQGUDWV 'HW VRP WLGLJDUH YDU HQ ORNDO HOOHU UHJLRQDO PDUNQDG lu LGDJ QDWLRQHOO RFK LQWHUQDWLRQHOO 0HG,7 UDGHUDV WLOO VWRU GHO GH JHRJUDILVND JUlQVHUQD U DWW QlULQJVOLYHW VNDOO KlQJD PHG L GHQQD XWYHFNOLQJNUlYVEnGHNXQVNDSRFKI UPnJDQDWWDQYlQGD,7VRPLQWHJUHUDGGHOLKHOD DIIlUVSURFHVVHQ'HI UHWDJVRPLQWHOlUVLJDQYlQGD,7NRPPHUDWWInVYnUWDWWEHKnOOD VLQ NRQNXUUHQVNUDIW L IUDPWLGHQ,7 L IRUP DY,QWHUQHW PnVWH YDUD OLND QDWXUOLJW VRP WHOHIRQLQQVPDQLQWHWLOOJlQJOLJYLD,QWHUQHWVnH[LVWHUDUPDQOLNDOLWHVRPRPPDQ LQWHILQQVPHGLWHOHIRQNDWDORJHQ *HQHUHOOWlUQlULQJVOLYHWV,7DQYlQGQLQJK JL6YHULJH3nQDWLRQHOOQLYnDQVHVEnGH NRPSHWHQVRFKWLOOJnQJWLOO,7YDUDWLOOJRGRVHWWLQRPQlULQJVOLYHW'HWILQQVGRFNVWRUD VNLOOQDGHU EHURHQGH Sn I UHWDJHWV VWRUOHN EUDQVFK RFK JHRJUDILVN SODFHULQJ, SULQFLS NDQ VlJDV DWW,7DQYlQGQLQJHQ lu PHVW XWYHFNODG EODQG VW UUH,7 LQULNWDGH I UHWDJ L 6WRFNKROPRFKVlPVWEODQGORNDODVPnI UHWDJLJOHVE\JGHQ 'H VW UUH I UHWDJHQ RFK GH PHG,7LQULNWQLQJ lu LGDJ P\FNHW DQJHOlJQD RP DWW In WLOOJnQJ WLOO Vn NDOODGH EUHGEDQGVQlW 9LG ORNDOLVHULQJ RFK HWDEOHULQJ DY I UHWDJ lu WLOOJnQJHQWLOOEUHGEDQGVQlWLGDJRIWDHWWJUXQGNUDY'HWlUOLNDYLNWLJWVRPWLOOJnQJWLOO NRPSHWHQWDUEHWVNUDIWEUDORNDOHUHQPLOM PHGEUDOLYVNYDOLWHWQlUKHWWLOOK JVNROD RFKIRUVNQLQJ LOQDPQ5DSSRUWB9GRF

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA

Läs mer

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka.

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka. I den här kursen har jag använt Word 2002. Några mindre skillnader kan f örekomma med t idigare versioner men jag t ror at t du lät t kan gå igenom den här lat hunden oberoende av Word- v ersion. Känner

Läs mer

Jokkmokkskortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Jokkmokk

Jokkmokkskortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Jokkmokk skortet 2014, OlQHW lu ODQGHWV VDPWOLJD VW UUH QDWLRQDOSDUNHU RFK 81(6&2 V YlUOGVDUYVRPUnGH /DSRQLD EHOlJQD /DSRQLD lu HWW NPð VWRUW RPUnGH PHG K JD QDWXU RFK NXOWXUYlUGHQ GlU VMX VDPHE\DU OHYHU RFK DUEHWDU

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen!

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen! kortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

Uppdraget. Växtstrategi för den lilla staden ² GHW ÀQQV UHFHSW. rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning:

Uppdraget. Växtstrategi för den lilla staden ² GHW ÀQQV UHFHSW. rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning: Uppdraget rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning: 0...... 7. Inledning om Växtstrategi Blandad stad med mötesplatser - mångfald Tillgänglighet och koppling till omgivningen. Integration med stadskärnan

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie

Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie Anna Säfvestad Albinsson 2011 Förord Denna förstudie är initierad av Näringslivsservice i Vännäs AB, LRF Västerbotten och BioFuel Region AB. Studien

Läs mer

Grattis Yvonne Augustin

Grattis Yvonne Augustin 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 16 vecka 19 år 2008 Grattis Yvonne Augustin Socialdemokraterna i Region Skåne: - Bakåtsträvande taktik att avskaffa akutläkarbilarna!

Läs mer

69()2V IRWRXWIO\NW WLOO V GUD 'DODUQD GHQ VHSWHPEHU

69()2V IRWRXWIO\NW WLOO V GUD 'DODUQD GHQ VHSWHPEHU Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: April 2000 BILD - 2000 Nr 00/03 2-4 juni 2000 Redovisning RIFO-utst. i Quality-Hotel Nacka 21-24 september 2000 SVEFOs

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Nya LTS-högtalaren är på G!

Nya LTS-högtalaren är på G! Nya LTS-högtalaren är på G! Även om det är en hel del jobb kvar innan de nya trevägs LTS-högtalarna står färdiga är en av de besvärligare etapperna i trevägarens tillblivelse nu avklarad alla systemets

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Arjeplog. Arjeplogskortet

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Arjeplog. Arjeplogskortet skortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

Text och foto: Erik Söderholm.

Text och foto: Erik Söderholm. TEST ÅTTA NAVIGATORER ALDRIG MERA VILSE Nu har du inte längre någon ursäkt för att ringa och fråga efter vägbeskrivningen. Vi har testat sommarens hetaste gps-appar och QDYLJDWRUHU 'H HVWD U ULNWLJW SULVY

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO

3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU Dstr - 1 3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW Dstr - 2 $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO $OJRULWPHU 6 NQLQJVRUWHULQJWUDYHUVHULQJ.RQWUROOVWUXNWXUHU IRULIZKLOH 1

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 2.7$*21(1 (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 *UlQVRUJDQLVDWLRQHU $%,QWHU0DQDJH ZZZ1JRDE1VH INTRODUKTION 1 Syftet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Prislista & Produktinformation

Prislista & Produktinformation Prislista & Produktinformation 1 november 2012 31 oktober 2013 Är dina kunder fasta, rörliga eller digitala? Vi når dom. ON Box 193 941 24 Piteå Hamnplan 5, Piteå, 0911-645 00 INTRODUKTION 2012-11-01 --

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

Melbye kompositmast. Framtidens lösning idag. Melbye kompositmaster på licens från

Melbye kompositmast. Framtidens lösning idag. Melbye kompositmaster på licens från elbye kompositmast Framtidens lösning idag elbye kompositmaster på licens från Dagens konsumenter förväntar sig att elektrisk energi DOOWLG QQV WLOOJlQJOLJ 1\WlQNDQGH LQRP VWROSWHNQRORJL krävs. Det ökande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

DOM 2011-05-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-27 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T 12750-10 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Marie Nordström och jur. kand. Laine Nõu Strömgren

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

0,/-g%,/' $QYLVQLQJDUI UVPnKXVE\JJDUHL6LEER

0,/-g%,/' $QYLVQLQJDUI UVPnKXVE\JJDUHL6LEER 6,3221.817$ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%%2.20081 Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen %5$60c+86%

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Value of audit trails as evidence 1

Value of audit trails as evidence 1 Value of audit trails as evidence 1 Per Falk & Roger Lindblom Department of Computer and System Sciences Stockholm University / Royal Institute of Technology February 2005 Abstract Within crime investigations

Läs mer

IT-strategi för Fagersta kommun

IT-strategi för Fagersta kommun Datum 2007-08-22 Kommunkansliet IT-strategi för Fagersta kommun Kommunfullmäktige har fastställt en vision, Målbild för Fagersta kommun, som på en övergripande nivå anger den politiska viljeinriktningen.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Ökänt nervgift som fyllt många tomrum

Ökänt nervgift som fyllt många tomrum )UnQHJ\SWLVNDJUDYDUWLOOPRGHUQPXQKnOD Ökänt nervgift som fyllt många tomrum ARVIDSJAUR (PT) 9DFNHUW VLOYHUYLW RFK IO\WDQGH 0HQ VNHQHW EHGUDU ± VHGDQ DQWLNHQ NlQWVRPHWWVWDUNWQHUYJLIW 5HGDQ Gn YLVVWH PDQ

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Veckodagar som turen trafikeras. Måndag till fredag

Veckodagar som turen trafikeras. Måndag till fredag Anslutningar till eller från andra linjer. ANMÄRKNING V 320 Halmstad Regionbussterm. 14.55 320 Laholm Busstationen 15.24 324 Halmstad Regionbussterm. 13.10 324 Laholm Busstationen 13.54 Laholm Busstationen

Läs mer

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU ,3 Bryssel den 16 maj 2002 5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU (QOLJW GHQ VHQDVWH UHVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ lu I UVHQLQJDUQD

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014 Datum 2013-09-11 568100 1 (5) Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Typ av revision: 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2013-10-23 Revisor:

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Kampen om döttrarna INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 TEXT & FOTO: STINA LINDE

Kampen om döttrarna INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 TEXT & FOTO: STINA LINDE INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 Kampen om döttrarna Hundratusentals flickfoster aborteras varje år i Indien. Ultraljud och annan teknologi hjälper föräldrar att ta reda på om deras blivande barn är en dotter

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 23 december 1999 Nr 1192 1196 INNEHÅLL Nr Sidan 1192 Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer