.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH"

Transkript

1 ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD I U PRWRUIRUGRQVVHNWRUQ 6\IWHW PHG GHQ Q\D I URUGQLQJHQ lu DWW DYKMlOSD GH NRQNXUUHQVSUREOHP VRP NRQVWDWHUDGHV L NRPPLVVLRQHQV XWYlUGHULQJVUDSSRUW IUnQ nu RP GHW QXYDUDQGH NRQNXUUHQVV\VWHPHW 0HQLQJHQ lu DWW ND NRQNXUUHQVHQ RFK JH GH HXURSHLVND NRQVXPHQWHUQD SnWDJOLJD I UGHODU EnGH QlU GHW JlOOHU ELOI UVlOMQLQJRFKVHUYLFH) URUGQLQJHQNRPPHUDWW SSQDYlJHQI UHQPHU RPIDWWDQGH DQYlQGQLQJ DY Q\ GLVWULEXWLRQVWHNQLN WH[ I UVlOMQLQJ YLD,QWHUQHW'HQNRPPHUDWWOHGDWLOO NDGNRQNXUUHQVPHOODQnWHUI UVlOMDUHJ UD GHW EHW\GOLJW OlWWDUH DWW N SD Q\ ELO L HWW DQQDW ODQG RFK OHGD WLOO VW UUH SULVNRQNXUUHQV.RQVXPHQWHUQDNRPPHUDWWYDUDElWWUHLQIRUPHUDGHRFKGHW NRPPHU DWW YDUD OlWWDUH DWW MlPI UD ELODU RFK WLOOK UDQGH WMlQVWHU VRP nwhui UVlOMDUQDHUEMXGHU%LOlJDUHInUOlWWDUHWLOOJnQJWLOONXQGVHUYLFHVRPNDQ P MOLJJ UD OlJUH SULVHU 6DPWLGLJW NRPPHU NYDOLWHWHQ Sn ELOVHUYLFH RFK ELOUHSDUDWLRQHU DWW KnOOD VDPPD QLYn VRP WLGLJDUH 'HQ Q\D I URUGQLQJHQ WUlGHU L NUDIW GHQ RNWREHU PHG HQ YHUJnQJVSHULRG Sn HWW nu I U DWW JlOODQGHDYWDOVNDOONXQQDDQSDVVDV(QVlUVNLOGOlQJUH YHUJnQJVSHULRGWLOO RFK PHG GHQ VHSWHPEHU JlOOHU I U GHW JUDGYLVD DYVNDIIDQGHW DY ORNDOLVHULQJVNODXVXOHU De grundläggande reglerna för konkurrens är desamma för alla sektorer. Särskilda distributions- och servicesystem kan tillåtas men bara om deras fördelar är större än begränsningen av den fria konkurrensen på marknaden och om konsumenterna får sin rättmätiga andel av de åtföljande fördelarna. Det är detta den nya förordningen skall rätta till, förklarar Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens. Det som kommissionen antagit idag är en djärv och balanserad reform för att stimulera konkurrens på alla nivåer inom bildistribution och bilreparationer. Kostnaderna för reparation och underhåll av en bil är lika höga som själva inköpspriset. Därför är det lämpligt att tillhandahålla lika effektiva åtgärder både för försäljning och service. Från och med oktober 2002 kommer återförsäljare - direkt eller indirekt - att kunna nå konsumenter i hela EU utan begränsningar, och konsumenterna kommer att kunna dra nytta av större urval och fler valmöjligheter. De kommer också att gynnas av bättre kundservice.

2 (XURSDSDUODPHQWHWVV\QSXQNWHUKDUEHDNWDWVLVWRUXWVWUlFNQLQJ Mario Monti betonade också vikten av de råd och synpunkter som inkom i samband med det offentliga samrådet om den nya förordningen, särskilt synpunkterna från Europaparlamentet. Vi har antingen helt eller delvis beaktat 18 av parlamentets 29 uppmaningar till ändringar. I en fråga som väckt särskilt intresse, dvs. förbudet mot den s.k. lokaliseringsklausulen i avtal mellan biltillverkare och deras återförsäljare, har man beviljat en längre övergångsperiod än den som ursprungligen var tänkt. Enligt min åsikt är detta en balanserad och praktisk lösning på en fråga där meningarna varit delade. Man undviker också den osäkerhet om rättsläget som hade uppstått, om ett beslut om denna viktiga del av reformen låtit vänta på sig. Dessutom har vi strävat efter att tillmötesgå Europaparlamentets önskemål om en granskning av marknadsutvecklingen, förklarar Mario Monti. Kommissionen åtar sig att övervaka förordningens inverkan på konkurrensen inom återförsäljning och efterservice inom den gemensamma marknaden eller relevanta delar av densamma samt dess inverkan på koncentrationens struktur och nivå. 9DUI UHQQ\I URUGQLQJ" Den nya förordningen skall ersätta det system som går tillbaka till 1985, med mindre ändringar 1995, och som upphör att gälla den 30 september 2002 (nuvarande förordning 1475/95). Förordningen utarbetades efter ett omfattande förfarande för att skaffa fram fakta och samråda med olika parter, och den beaktar synpunkterna från berörda parter och resultaten av ett antal undersökningar som utförts av oberoende konsulter. Kommissionen tog också stor hänsyn till Europaparlamentets synpunkter. Samtliga medlemsstater, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén är ense om att en omfattande reform behövs. Kommissionens egen utvärderingsrapport visade att flera av de mål som låg till grund för förordning nr 1475/95 uppenbarligen inte har nåtts. Europeiska konsumenter får inte sin rättmätiga andel av fördelarna med systemet, konkurrensen mellan återförsäljarna är inte tillräcklig och återförsäljarna är fortfarande alltför beroende av biltillverkarna. Konsumenterna har också i praktiken haft svårt att utöva sin rätt att på den inre marknaden dra nytta av prisskillnader mellan medlemsstater och att köpa sin bil där priset är lägst. Utvärderingsrapporten bekräftade att de distributionsmetoder som motorfordonstillverkarna infört har en begränsande effekt som är vida spridd inom hela motorfordonssektorn, eftersom alla tillverkare tillämpar liknande distributionsavtal. I utvärderingsrapporten identifierades särskilt kombinationen att tillverkaren har full kontroll över valet av återförsäljare och att återförsäljare tilldelas exklusiva försäljningsområden som den främsta orsaken till den kännbara bristen på inom-märkeskonkurrens. Om kommissionen helt enkelt bara skulle låta den nuvarande förordningen löpa ut, skulle bilsektorn automatiskt börja omfattas av de allmänna konkurrensreglerna för distributionsavtal (kommissionens gruppundantagsförordning nr 2790/99). Detta allmänna system lämpar sig visserligen för de flesta ekonomiska sektorer, men kommissionen har funnit att det inte innehåller tillräckliga säkerhetsmekanismer för att avhjälpa de problem som identifieras i utvärderingsrapporten, och därför har kommissionen också funnit att ett striktare system måste införas för bilsektorn. I den nya sektorsspecifika förordningen föreskrivs de strängare villkor för undantag som kommer att gälla för distributions- och efterserviceavtal för nya motorfordon. Den nya förordningen kommer att vara tillämplig på försäljning och efterservice för alla motorfordon (personbilar, lätta nyttofordon, lastbilar och bussar). 2

3 $WWP MOLJJ UDYDOIULKHW Den nya förordningen baserar sig på samma filosofi som förordning nr 2790/99 genom att den till skillnad från det nuvarande sektorsspecifika gruppundantaget (förordning nr 1475/95) inte föreskriver en enda rigid modell för bildistribution i Europa, utan i stället lämnar många valmöjligheter öppna för biltillverkare, distributörer och återförsäljare. Biltillverkare kan välja exklusiv distribution, där varje återförsäljare som godkänts av tillverkaren tilldelas ett försäljningsområde, men får sälja till aktörer som inte är medlemmar i det officiella nätverk som tillverkaren inrättat. De kan också välja selektiv distribution, där återförsäljare också väljs ut enligt ett antal kriterier men inte tilldelas ett försäljningsområde och inte tillåts sälja till aktörer som inte är medlemmar i det officiella nätverk som tillverkaren har inrättat. Kommissionen har inte för avsikt att fastställa vilka kriterier som är tillåtna eller hur en biltillverkare skall organisera sitt nätverk; istället är allting tillåtet med undantag av en specificerad svart lista över särskilt allvarliga, dvs. mycket konkurrenshämmande begränsningar, under förutsättning att ett avtal uppfyller grundvillkoren för att förordningen skall kunna tillämpas. Denna förordning är visserligen mycket strängare än det nuvarande gruppundantaget när det gäller att slå vakt om tillräcklig konkurrens, men den är också mer flexibel när det gäller att tillhandahålla ett brett urval möjligheter. cwhui UVlOMQLQJDYIOHUDROLNDPlUNHQ Studier har visat att många konsumenter skulle värdesätta möjligheten att välja och jämföra på försäljningsställen som har flera olika märken till salu. Möjligheten för återförsäljare att sälja flera olika märken förstärker deras kommersiella självständighet gentemot leverantörerna och gör det möjligt för återförsäljare i glesbebodda områden att hålla verksamheten lönsam. Den nya förordningen ger därför återförsäljare en verklig möjlighet att välja om de skall sälja mer än ett märke. Biltillverkare kan bara kräva att deras bilar skall ställas fram i en märkesspecifik del av utställningslokalen. I det nuvarande systemet åläggs återförsäljarna villkor bland annat gällande separata lokaler, rättsligt separata enheter och separat ledning, och därför är det för de flesta återförsäljare ett ekonomiskt ohållbart alternativ att föra flera olika märken. $WW J UD GHQ LQUH PDUNQDGHQ WLOO HQ UHDOLWHW I U GH HXURSHLVND NRQVXPHQWHUQD Den nuvarande klausulen, vanligen kallad tillgänglighetsklausulen, som skall göra det möjligt för återförsäljare att till konsumenter från andra medlemsstater leverera bilar som är likadana som de som levereras till återförsäljare i konsumentens hemland, kommer att finnas kvar i den nya förordningen. Det gör det möjligt för konsumenter att göra inköp över gränserna, och har t.ex. gjort det möjligt för brittiska och irländska konsumenter att skaffa högerstyrda bilar från återförsäljare på kontinenten till lägre priser. Biltillverkare får dock inte kombinera ensamåterförsäljning (tilldelning av ett exklusivt försäljningsområde) och selektivitet (förbud mot att sälja till oberoende operatörer) för en och samma återförsäljare. De får dock tillämpa exklusiva system på vissa EU-marknader och selektiva system på andra enligt sina behov. 3

4 Kommissionen halvårsrapporter om bilpriserna har konsekvent avslöjat betydande skillnader i bilpriserna mellan EU:s medlemsstater. I en studie som publicerades för kommissionens räkning i fjol konstaterades det att dessa skillnader inte bara kan förklaras med skillnader i beskattningsnivåerna. Den nya förordningen innehåller andra åtgärder som skall göra det lättare för konsumenterna att dra nytta av lägre priser i andra EU-länder. Man kommer särskilt att sluta begränsa den verksamhet som bedrivs av operatörer som köper bil på uppdrag av en konsument. I framtiden måste dessa ombud, eller mellanhänder som de vanligen kallas, bara kunna visa upp ett intyg som visar att de agerar på en konsuments vägnar. Den nya förordningen gör det inte bara lättare att göra inköp utomlands, utan innehåller också åtgärder som skall göra det möjligt för återförsäljare som vill sälja till konsumenter i andra delar av EU att vara mer aktiva. I förordningen föreskrivs att återförsäljarna i ett selektivt distributionssystem får bedriva aktiv försäljning de får med andra ord göra reklam i andra områden och skicka ut reklamblad och personliga till konsumenter vart som helst inom EU. Återförsäljare får inte straffas i något avseende får att de säljer på detta sätt, och de får inte åläggas en kvot. Återförsäljare i ett exklusivt distributionssystem får bedriva aktiv försäljning till oberoende operatörer inom sitt exklusiva område, och på begäran leverera till slutkunder och alla typer av återförsäljare utanför sitt område. Denna aktiva försäljning inom det exklusiva området, och den spontana försäljningen utanför detta område, kommer att skapa förutsättningar för bättre priskonkurrens i hela EU än i det nuvarande systemet där all aktiv försäljning utanför området samt försäljning till oberoende operatörer är förbjuden. Dessutom får återförsäljare i ett selektivt distributionssystem inrätta VHNXQGlUD försäljningsställen eller en leveranspunkt i en annan del av sitt eget land eller i en annan EU-medlemsstat. Biltillverkare skulle därför inte kunna begränsa befintliga återförsäljares frihet att utvidga sin verksamhet genom att utveckla sekundära försäljningsställen (detta är det s.k. förbudet mot lokaliseringsklausuler). Man skulle till exempel kunna föreställa sig att en återförsäljare i Spanien som normalt säljer många bilar till franska konsumenter kommer på att det kanske vore en god affärsidé att öppna ett försäljningsställe eller en leveranspunkt i Marseille. Detta blir möjligt med nya förordningen. Förbudet mot sådana lokaliseringsklausuler är nödvändigt, för annars skulle biltillverkare fortsätta att tillämpa både selektivitet och områdesskydd, vilket skulle innebära en upprepning av det nuvarande systemet, som inte gett de europeiska konsumenterna de väntade fördelarna. I utvärderingsrapporten var det just denna kombination som utpekades som det största hindret för konkurrens mellan återförsäljare och den inre marknadens funktion. Dessutom skulle genomförandet av sådana lokaliseringsklausuler vara ett avsevärt hinder för att utveckla försäljningen av flera olika märken. Dessa åtgärder bör bidra till att garantera att den inre marknaden fungerar så att konsumenterna kan dra nytta av de ofta extremt stora prisskillnaderna mellan olika EU-medlemsstater. $WW IUlPMD NRQNXUUHQV NYDOLWHW RFK YDOP MOLJKHWHU LQRP UHSDUDWLRQVVHNWRUQ I det nuvarande systemet måste alla som säljer nya bilar också tillhandahålla reparationstjänster. Studien, och annat material som gäller granskningsprocessen, finns på kommissionens webbplats 4

5 Enligt den nya förordningen får återförsäljare välja om de vill utföra reparationerna själva eller ge dem i uppdrag åt någon annan auktoriserad medlem av tillverkarens nätverk, t.ex. en annan integrerad återförsäljare/reparatör eller en verkstad som bara utför reparationer. Den nya förordningen föreskriver också att både oberoende reparatörer och dagens bilåterförsäljare kan bli auktoriserade reparatörer inom den tillverkarens nätverk utan skyldighet att sälja nya bilar, under förutsättning att de uppfyller tillverkarens kvalitetskrav. Biltillverkaren får inte begränsa antalet auktoriserade reparatörer, och får inte försöka begränsa en auktoriserad reparatörs rätt att reparera fordon av andra märken. Studier har visat att konsumenterna föredrar ett tätt nätverk av reparatörer, och den föreslagna ändringen bör kunna bidra till att nätverket förblir lika tätt som tidigare samtidigt som den nuvarande nivån på den tekniska expertisen inom nätverket förstärks. I förordningen föreskrivs också att biltillverkare måste ge de reparatörer som väljer att förbli oberoende av specifika märken tillgång till all nödvändig teknisk information, verktyg, utrustning, inklusive felsökningsapparatur samt utbildning. Dessutom förbjuder förordningen klausuler som syftar till att hindra auktoriserade reparatörer från att leverera originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet till oberoende reparatörer. Syftet med dessa bestämmelser är att säkerställa att oberoende reparatörer kan fortsätta att konkurrera effektivt med tillverkarens nätverk av auktoriserade reparatörer. Konsumenterna kommer därför att kunna välja var deras fordon skall repareras. Förordningen syftar också till att ge konsumenterna möjlighet att välja vilka reservdelar som skall användas när deras bil repareras; den nya gruppundantagsförordningen kommer inte att tillåta klausuler genom vilka en biltillverkare försöker hindra reparatörer från att få reservdelar från andra leverantörer eller som begränsar auktoriserade reparatörers rätt att använda reservdelar som är av samma kvalitet som originalreservdelar. Dessa åtgärder bör kunna leda till att reservdelstillverkare säljer fler reservdelar direkt till reparatörer, vilket ger de europeiska konsumenterna större valmöjligheter och ökad konkurrens om reservdelsleveranserna. Med tanke på biltillverkarnas avtalsmässiga skyldigheter när det gäller kostnadsfri service, återkallande av fordon och garantireparationer kan auktoriserade reparatörer tvingas användas originalreservdelar som levereras av biltillverkarna för denna typ av reparationer. Som helhet skapar ändringarna gällande såväl oberoende som auktoriserade reparatörer förutsättningar för betydande förbättringar av konkurrensen och för trygga reparations- och underhållstjänster av hög kvalitet, till förmån för de europeiska konsumenterna. $WWVWlUNDnWHUI UVlOMDUQDVNRPPHUVLHOODVMlOYVWlQGLJKHWVnDWWGHNDQ JHELON SDUQDElWWUHVHUYLFH Även om de nuvarande reglerna innehåller bestämmelser som förstärker återförsäljarnas kommersiella oberoende via avtalsskydd, bland annat genom att de föreskriver tidsfrister för uppsägning av avtal, görs det klart i kommissionens utvärderingsrapport att dessa inte har varit tillräckliga för att alla önskade effekter skulle kunna uppnås. 5

6 I brist på effektivare åtgärder finns det en risk för att vissa biltillverkare kan använda sig av uppsägning eller hot om uppsägning av ett avtal som ett sätt att hindra återförsäljare från att ägna sig åt sådana typer av konkurrensfrämjande beteende som den förordningen vill uppmuntra, t.ex. att sälja fler än ett märke inom samma utställningslokal, eller att sälja till konsumenter från andra medlemsstater eller till deras ombud. För att hindra att tillverkare eller deras importörer underminerar det nya systemet på detta sätt, till skada för både konsumentintressen och återförsäljarnas kommersiella oberoende, föreskrivs det i förordningen att biltillverkare som vill säga upp ett avtal med en återförsäljare måste ange tydliga och skriftliga skäl för detta. Denna åtgärd bör göra det möjligt för en domare eller en skiljeman att kontrollera om uppsägningen av ett avtal är giltig. I förordningen fastställs vidare en kortaste giltighetstid på fem år för avtal för viss tid för att hindra att biltillverkare använder kortfristiga avtal som ett sätt att utöva press på återförsäljare för att dessa inte skall ägna sig åt konkurrensfrämjande beteende. Dessutom föreskrivs det i den nya förordningen att återförsäljare av ett visst märke får ta över och sälja andra bilfirmor av samma märke inom hela EU. Denna bestämmelse kommer att främja uppkomsten av återförsäljare med större förhandlingsstyrka gentemot biltillverkaren och det kommer också att främja uppkomsten av gränsöverskridande återförsäljare.,nudiwwulgdqgh Den nya förordningen träder i kraft den 1 oktober Under en övergångsperiod på ett år kommer befintliga distributionsavtal att anpassas till de nya reglerna. Det kommer också att finnas en särskild övergångsperiod fram till den 30 september 2005 för att successivt avskaffa lokaliseringsklausulerna, eller med andra ord för att genomföra etableringsrätten för återförsäljare. Gruppundantaget i förordningen upphör att gälla den 31 maj Detta datum valdes för att det sammanfaller med den sista giltighetsdagen för förordning nr 2790/99, den allmänna gruppundantagsförordning som är tillämplig på alla vertikala begränsningar. Inför offentliggörandet av den nya förordningen kommer kommissionen att ge ut en förklarande broschyr riktad till allmänheten med information om vilka rättigheter och skyldigheter den nya förordningen medför för konsumenterna och alla operatörer verksamma inom återförsäljning av motorfordon, kundservice och återförsäljning av reservdelar. Broschyren skall också ge vägledning om hur marknaderna skall definieras inom motorfordonsindustrin med tanke på tillämpning av gruppundantaget. *HQRPI UDQGHDYGHQ\DI UHVNULIWHUQD Kommissionen kommer att fortsätta övervaka bilindustrin och aktivt se till att biltillverkare verkligen tillämpar de ny reglerna på ett korrekt sätt på marknaden för försäljning och kundservice. På detta sätt vill kommissionen försäkra sig om att alla förväntade fördelar faktiskt kommer konsumenterna till godo. En liknande förklarande broschyr finns för den nuvarande gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning nr 1475/95). Den finns på GD Konkurrens webbplats (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector). 6

FÖRKLARANDE BROSCHYR

FÖRKLARANDE BROSCHYR DISTRIBUTION OCH UNDERHÅLL AV MOTORFORDON INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 1 OM TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 81.3 I FÖRDRAGET PÅ GRUPPER AV VERTIKALA

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)?

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)? Vanliga frågor Under den övergångsperiod 1 som anges i artikel 10 i förordning nr 1400/2002 kom det in ett antal frågor till kommissionen om hur förordningen skulle tillämpas. En del av frågorna återkom

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN EUROPEISKA KOMMISSIONEN FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN 27 augusti 2012 Alltsedan antagandet av den nya gruppundantagsförordningen för motorfordon 1 och

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 INNEHÅLL NYA KONKURRENSREGLER FÖR BILBRANSCHEN 1 Nya regler från 1 juni 2010 och juni 2013 3 2 Hur påverkar detta den svenska

Läs mer

2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU ,3 Bryssel den 16 maj 2002 5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU (QOLJW GHQ VHQDVWH UHVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ lu I UVHQLQJDUQD

Läs mer

Bryssel den 16 december 2002

Bryssel den 16 december 2002 ,3 Bryssel den 16 december 2002 :72 RFK MRUGEUXNHW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ SSQDUH PDUNQDG VW G VRP L PLQGUH JUDG VQHGYULGHU KDQGHOQ RFK UDGLNDOW ElWWUH YLOONRU I UXWYHFNOLQJVOlQGHUQD.RPPLVVLRQHQODGHLGDJIUDPHWWDPELWL

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ

.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ ,3 Bryssel den 5 november 2002.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ.RPPLVVLRQHQ lu Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ L GH VN RSHQ VNLHV PnOHQVRPNRPLGDJ0nOHQKDUKDQGODWRPKXUXYLGDGHELODWHUDODDYWDOVRP

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn

Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sofie Sveningsson Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW ,3 Bryssel, 28/02/2001.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU L GDJ DQWDJLW HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW VNDSD DUEHWVPDUNQDGHU VRP VWUlFNHU

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S Mål C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret) "Konkurrens Försäljningsavtal för

Läs mer

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande

Läs mer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA-BoS-15/108 SV Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna

Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna IP/08/1276 Bryssel den 28 augusti 2008 Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna Den 30 augusti blir det billigare att ringa och ta emot samtal när man reser

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet?

Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lisa Gezelius Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet? Examensarbete 20 poäng Handledare: universitetslektor Katarina Olsson Konkurrensrätt

Läs mer

(8523$3$5/$0(17(7 69$5. IUnQ /R\RODGH3DODFLR. 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*,

(8523$3$5/$0(17(7 69$5. IUnQ /R\RODGH3DODFLR. 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*, (8523$3$5/$0(17(7 69$5 IUnQ /R\RODGH3DODFLR 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( OM 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*, $QVYDULJWXWVNRWWXWVNRWWHWI UUHJLRQDOSROLWLNWUDQVSRUWRFKWXULVP

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Grattis Yvonne Augustin

Grattis Yvonne Augustin 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 16 vecka 19 år 2008 Grattis Yvonne Augustin Socialdemokraterna i Region Skåne: - Bakåtsträvande taktik att avskaffa akutläkarbilarna!

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria MRV CO2 tunga fordon Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en) 6280/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 16 februari 2016 till: Komm. dok. nr: D041942/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.4.2003 KOM(2003) 186 slutlig 2003/0075 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer