.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH"

Transkript

1 ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD I U PRWRUIRUGRQVVHNWRUQ 6\IWHW PHG GHQ Q\D I URUGQLQJHQ lu DWW DYKMlOSD GH NRQNXUUHQVSUREOHP VRP NRQVWDWHUDGHV L NRPPLVVLRQHQV XWYlUGHULQJVUDSSRUW IUnQ nu RP GHW QXYDUDQGH NRQNXUUHQVV\VWHPHW 0HQLQJHQ lu DWW ND NRQNXUUHQVHQ RFK JH GH HXURSHLVND NRQVXPHQWHUQD SnWDJOLJD I UGHODU EnGH QlU GHW JlOOHU ELOI UVlOMQLQJRFKVHUYLFH) URUGQLQJHQNRPPHUDWW SSQDYlJHQI UHQPHU RPIDWWDQGH DQYlQGQLQJ DY Q\ GLVWULEXWLRQVWHNQLN WH[ I UVlOMQLQJ YLD,QWHUQHW'HQNRPPHUDWWOHGDWLOO NDGNRQNXUUHQVPHOODQnWHUI UVlOMDUHJ UD GHW EHW\GOLJW OlWWDUH DWW N SD Q\ ELO L HWW DQQDW ODQG RFK OHGD WLOO VW UUH SULVNRQNXUUHQV.RQVXPHQWHUQDNRPPHUDWWYDUDElWWUHLQIRUPHUDGHRFKGHW NRPPHU DWW YDUD OlWWDUH DWW MlPI UD ELODU RFK WLOOK UDQGH WMlQVWHU VRP nwhui UVlOMDUQDHUEMXGHU%LOlJDUHInUOlWWDUHWLOOJnQJWLOONXQGVHUYLFHVRPNDQ P MOLJJ UD OlJUH SULVHU 6DPWLGLJW NRPPHU NYDOLWHWHQ Sn ELOVHUYLFH RFK ELOUHSDUDWLRQHU DWW KnOOD VDPPD QLYn VRP WLGLJDUH 'HQ Q\D I URUGQLQJHQ WUlGHU L NUDIW GHQ RNWREHU PHG HQ YHUJnQJVSHULRG Sn HWW nu I U DWW JlOODQGHDYWDOVNDOONXQQDDQSDVVDV(QVlUVNLOGOlQJUH YHUJnQJVSHULRGWLOO RFK PHG GHQ VHSWHPEHU JlOOHU I U GHW JUDGYLVD DYVNDIIDQGHW DY ORNDOLVHULQJVNODXVXOHU De grundläggande reglerna för konkurrens är desamma för alla sektorer. Särskilda distributions- och servicesystem kan tillåtas men bara om deras fördelar är större än begränsningen av den fria konkurrensen på marknaden och om konsumenterna får sin rättmätiga andel av de åtföljande fördelarna. Det är detta den nya förordningen skall rätta till, förklarar Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens. Det som kommissionen antagit idag är en djärv och balanserad reform för att stimulera konkurrens på alla nivåer inom bildistribution och bilreparationer. Kostnaderna för reparation och underhåll av en bil är lika höga som själva inköpspriset. Därför är det lämpligt att tillhandahålla lika effektiva åtgärder både för försäljning och service. Från och med oktober 2002 kommer återförsäljare - direkt eller indirekt - att kunna nå konsumenter i hela EU utan begränsningar, och konsumenterna kommer att kunna dra nytta av större urval och fler valmöjligheter. De kommer också att gynnas av bättre kundservice.

2 (XURSDSDUODPHQWHWVV\QSXQNWHUKDUEHDNWDWVLVWRUXWVWUlFNQLQJ Mario Monti betonade också vikten av de råd och synpunkter som inkom i samband med det offentliga samrådet om den nya förordningen, särskilt synpunkterna från Europaparlamentet. Vi har antingen helt eller delvis beaktat 18 av parlamentets 29 uppmaningar till ändringar. I en fråga som väckt särskilt intresse, dvs. förbudet mot den s.k. lokaliseringsklausulen i avtal mellan biltillverkare och deras återförsäljare, har man beviljat en längre övergångsperiod än den som ursprungligen var tänkt. Enligt min åsikt är detta en balanserad och praktisk lösning på en fråga där meningarna varit delade. Man undviker också den osäkerhet om rättsläget som hade uppstått, om ett beslut om denna viktiga del av reformen låtit vänta på sig. Dessutom har vi strävat efter att tillmötesgå Europaparlamentets önskemål om en granskning av marknadsutvecklingen, förklarar Mario Monti. Kommissionen åtar sig att övervaka förordningens inverkan på konkurrensen inom återförsäljning och efterservice inom den gemensamma marknaden eller relevanta delar av densamma samt dess inverkan på koncentrationens struktur och nivå. 9DUI UHQQ\I URUGQLQJ" Den nya förordningen skall ersätta det system som går tillbaka till 1985, med mindre ändringar 1995, och som upphör att gälla den 30 september 2002 (nuvarande förordning 1475/95). Förordningen utarbetades efter ett omfattande förfarande för att skaffa fram fakta och samråda med olika parter, och den beaktar synpunkterna från berörda parter och resultaten av ett antal undersökningar som utförts av oberoende konsulter. Kommissionen tog också stor hänsyn till Europaparlamentets synpunkter. Samtliga medlemsstater, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén är ense om att en omfattande reform behövs. Kommissionens egen utvärderingsrapport visade att flera av de mål som låg till grund för förordning nr 1475/95 uppenbarligen inte har nåtts. Europeiska konsumenter får inte sin rättmätiga andel av fördelarna med systemet, konkurrensen mellan återförsäljarna är inte tillräcklig och återförsäljarna är fortfarande alltför beroende av biltillverkarna. Konsumenterna har också i praktiken haft svårt att utöva sin rätt att på den inre marknaden dra nytta av prisskillnader mellan medlemsstater och att köpa sin bil där priset är lägst. Utvärderingsrapporten bekräftade att de distributionsmetoder som motorfordonstillverkarna infört har en begränsande effekt som är vida spridd inom hela motorfordonssektorn, eftersom alla tillverkare tillämpar liknande distributionsavtal. I utvärderingsrapporten identifierades särskilt kombinationen att tillverkaren har full kontroll över valet av återförsäljare och att återförsäljare tilldelas exklusiva försäljningsområden som den främsta orsaken till den kännbara bristen på inom-märkeskonkurrens. Om kommissionen helt enkelt bara skulle låta den nuvarande förordningen löpa ut, skulle bilsektorn automatiskt börja omfattas av de allmänna konkurrensreglerna för distributionsavtal (kommissionens gruppundantagsförordning nr 2790/99). Detta allmänna system lämpar sig visserligen för de flesta ekonomiska sektorer, men kommissionen har funnit att det inte innehåller tillräckliga säkerhetsmekanismer för att avhjälpa de problem som identifieras i utvärderingsrapporten, och därför har kommissionen också funnit att ett striktare system måste införas för bilsektorn. I den nya sektorsspecifika förordningen föreskrivs de strängare villkor för undantag som kommer att gälla för distributions- och efterserviceavtal för nya motorfordon. Den nya förordningen kommer att vara tillämplig på försäljning och efterservice för alla motorfordon (personbilar, lätta nyttofordon, lastbilar och bussar). 2

3 $WWP MOLJJ UDYDOIULKHW Den nya förordningen baserar sig på samma filosofi som förordning nr 2790/99 genom att den till skillnad från det nuvarande sektorsspecifika gruppundantaget (förordning nr 1475/95) inte föreskriver en enda rigid modell för bildistribution i Europa, utan i stället lämnar många valmöjligheter öppna för biltillverkare, distributörer och återförsäljare. Biltillverkare kan välja exklusiv distribution, där varje återförsäljare som godkänts av tillverkaren tilldelas ett försäljningsområde, men får sälja till aktörer som inte är medlemmar i det officiella nätverk som tillverkaren inrättat. De kan också välja selektiv distribution, där återförsäljare också väljs ut enligt ett antal kriterier men inte tilldelas ett försäljningsområde och inte tillåts sälja till aktörer som inte är medlemmar i det officiella nätverk som tillverkaren har inrättat. Kommissionen har inte för avsikt att fastställa vilka kriterier som är tillåtna eller hur en biltillverkare skall organisera sitt nätverk; istället är allting tillåtet med undantag av en specificerad svart lista över särskilt allvarliga, dvs. mycket konkurrenshämmande begränsningar, under förutsättning att ett avtal uppfyller grundvillkoren för att förordningen skall kunna tillämpas. Denna förordning är visserligen mycket strängare än det nuvarande gruppundantaget när det gäller att slå vakt om tillräcklig konkurrens, men den är också mer flexibel när det gäller att tillhandahålla ett brett urval möjligheter. cwhui UVlOMQLQJDYIOHUDROLNDPlUNHQ Studier har visat att många konsumenter skulle värdesätta möjligheten att välja och jämföra på försäljningsställen som har flera olika märken till salu. Möjligheten för återförsäljare att sälja flera olika märken förstärker deras kommersiella självständighet gentemot leverantörerna och gör det möjligt för återförsäljare i glesbebodda områden att hålla verksamheten lönsam. Den nya förordningen ger därför återförsäljare en verklig möjlighet att välja om de skall sälja mer än ett märke. Biltillverkare kan bara kräva att deras bilar skall ställas fram i en märkesspecifik del av utställningslokalen. I det nuvarande systemet åläggs återförsäljarna villkor bland annat gällande separata lokaler, rättsligt separata enheter och separat ledning, och därför är det för de flesta återförsäljare ett ekonomiskt ohållbart alternativ att föra flera olika märken. $WW J UD GHQ LQUH PDUNQDGHQ WLOO HQ UHDOLWHW I U GH HXURSHLVND NRQVXPHQWHUQD Den nuvarande klausulen, vanligen kallad tillgänglighetsklausulen, som skall göra det möjligt för återförsäljare att till konsumenter från andra medlemsstater leverera bilar som är likadana som de som levereras till återförsäljare i konsumentens hemland, kommer att finnas kvar i den nya förordningen. Det gör det möjligt för konsumenter att göra inköp över gränserna, och har t.ex. gjort det möjligt för brittiska och irländska konsumenter att skaffa högerstyrda bilar från återförsäljare på kontinenten till lägre priser. Biltillverkare får dock inte kombinera ensamåterförsäljning (tilldelning av ett exklusivt försäljningsområde) och selektivitet (förbud mot att sälja till oberoende operatörer) för en och samma återförsäljare. De får dock tillämpa exklusiva system på vissa EU-marknader och selektiva system på andra enligt sina behov. 3

4 Kommissionen halvårsrapporter om bilpriserna har konsekvent avslöjat betydande skillnader i bilpriserna mellan EU:s medlemsstater. I en studie som publicerades för kommissionens räkning i fjol konstaterades det att dessa skillnader inte bara kan förklaras med skillnader i beskattningsnivåerna. Den nya förordningen innehåller andra åtgärder som skall göra det lättare för konsumenterna att dra nytta av lägre priser i andra EU-länder. Man kommer särskilt att sluta begränsa den verksamhet som bedrivs av operatörer som köper bil på uppdrag av en konsument. I framtiden måste dessa ombud, eller mellanhänder som de vanligen kallas, bara kunna visa upp ett intyg som visar att de agerar på en konsuments vägnar. Den nya förordningen gör det inte bara lättare att göra inköp utomlands, utan innehåller också åtgärder som skall göra det möjligt för återförsäljare som vill sälja till konsumenter i andra delar av EU att vara mer aktiva. I förordningen föreskrivs att återförsäljarna i ett selektivt distributionssystem får bedriva aktiv försäljning de får med andra ord göra reklam i andra områden och skicka ut reklamblad och personliga till konsumenter vart som helst inom EU. Återförsäljare får inte straffas i något avseende får att de säljer på detta sätt, och de får inte åläggas en kvot. Återförsäljare i ett exklusivt distributionssystem får bedriva aktiv försäljning till oberoende operatörer inom sitt exklusiva område, och på begäran leverera till slutkunder och alla typer av återförsäljare utanför sitt område. Denna aktiva försäljning inom det exklusiva området, och den spontana försäljningen utanför detta område, kommer att skapa förutsättningar för bättre priskonkurrens i hela EU än i det nuvarande systemet där all aktiv försäljning utanför området samt försäljning till oberoende operatörer är förbjuden. Dessutom får återförsäljare i ett selektivt distributionssystem inrätta VHNXQGlUD försäljningsställen eller en leveranspunkt i en annan del av sitt eget land eller i en annan EU-medlemsstat. Biltillverkare skulle därför inte kunna begränsa befintliga återförsäljares frihet att utvidga sin verksamhet genom att utveckla sekundära försäljningsställen (detta är det s.k. förbudet mot lokaliseringsklausuler). Man skulle till exempel kunna föreställa sig att en återförsäljare i Spanien som normalt säljer många bilar till franska konsumenter kommer på att det kanske vore en god affärsidé att öppna ett försäljningsställe eller en leveranspunkt i Marseille. Detta blir möjligt med nya förordningen. Förbudet mot sådana lokaliseringsklausuler är nödvändigt, för annars skulle biltillverkare fortsätta att tillämpa både selektivitet och områdesskydd, vilket skulle innebära en upprepning av det nuvarande systemet, som inte gett de europeiska konsumenterna de väntade fördelarna. I utvärderingsrapporten var det just denna kombination som utpekades som det största hindret för konkurrens mellan återförsäljare och den inre marknadens funktion. Dessutom skulle genomförandet av sådana lokaliseringsklausuler vara ett avsevärt hinder för att utveckla försäljningen av flera olika märken. Dessa åtgärder bör bidra till att garantera att den inre marknaden fungerar så att konsumenterna kan dra nytta av de ofta extremt stora prisskillnaderna mellan olika EU-medlemsstater. $WW IUlPMD NRQNXUUHQV NYDOLWHW RFK YDOP MOLJKHWHU LQRP UHSDUDWLRQVVHNWRUQ I det nuvarande systemet måste alla som säljer nya bilar också tillhandahålla reparationstjänster. Studien, och annat material som gäller granskningsprocessen, finns på kommissionens webbplats 4

5 Enligt den nya förordningen får återförsäljare välja om de vill utföra reparationerna själva eller ge dem i uppdrag åt någon annan auktoriserad medlem av tillverkarens nätverk, t.ex. en annan integrerad återförsäljare/reparatör eller en verkstad som bara utför reparationer. Den nya förordningen föreskriver också att både oberoende reparatörer och dagens bilåterförsäljare kan bli auktoriserade reparatörer inom den tillverkarens nätverk utan skyldighet att sälja nya bilar, under förutsättning att de uppfyller tillverkarens kvalitetskrav. Biltillverkaren får inte begränsa antalet auktoriserade reparatörer, och får inte försöka begränsa en auktoriserad reparatörs rätt att reparera fordon av andra märken. Studier har visat att konsumenterna föredrar ett tätt nätverk av reparatörer, och den föreslagna ändringen bör kunna bidra till att nätverket förblir lika tätt som tidigare samtidigt som den nuvarande nivån på den tekniska expertisen inom nätverket förstärks. I förordningen föreskrivs också att biltillverkare måste ge de reparatörer som väljer att förbli oberoende av specifika märken tillgång till all nödvändig teknisk information, verktyg, utrustning, inklusive felsökningsapparatur samt utbildning. Dessutom förbjuder förordningen klausuler som syftar till att hindra auktoriserade reparatörer från att leverera originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet till oberoende reparatörer. Syftet med dessa bestämmelser är att säkerställa att oberoende reparatörer kan fortsätta att konkurrera effektivt med tillverkarens nätverk av auktoriserade reparatörer. Konsumenterna kommer därför att kunna välja var deras fordon skall repareras. Förordningen syftar också till att ge konsumenterna möjlighet att välja vilka reservdelar som skall användas när deras bil repareras; den nya gruppundantagsförordningen kommer inte att tillåta klausuler genom vilka en biltillverkare försöker hindra reparatörer från att få reservdelar från andra leverantörer eller som begränsar auktoriserade reparatörers rätt att använda reservdelar som är av samma kvalitet som originalreservdelar. Dessa åtgärder bör kunna leda till att reservdelstillverkare säljer fler reservdelar direkt till reparatörer, vilket ger de europeiska konsumenterna större valmöjligheter och ökad konkurrens om reservdelsleveranserna. Med tanke på biltillverkarnas avtalsmässiga skyldigheter när det gäller kostnadsfri service, återkallande av fordon och garantireparationer kan auktoriserade reparatörer tvingas användas originalreservdelar som levereras av biltillverkarna för denna typ av reparationer. Som helhet skapar ändringarna gällande såväl oberoende som auktoriserade reparatörer förutsättningar för betydande förbättringar av konkurrensen och för trygga reparations- och underhållstjänster av hög kvalitet, till förmån för de europeiska konsumenterna. $WWVWlUNDnWHUI UVlOMDUQDVNRPPHUVLHOODVMlOYVWlQGLJKHWVnDWWGHNDQ JHELON SDUQDElWWUHVHUYLFH Även om de nuvarande reglerna innehåller bestämmelser som förstärker återförsäljarnas kommersiella oberoende via avtalsskydd, bland annat genom att de föreskriver tidsfrister för uppsägning av avtal, görs det klart i kommissionens utvärderingsrapport att dessa inte har varit tillräckliga för att alla önskade effekter skulle kunna uppnås. 5

6 I brist på effektivare åtgärder finns det en risk för att vissa biltillverkare kan använda sig av uppsägning eller hot om uppsägning av ett avtal som ett sätt att hindra återförsäljare från att ägna sig åt sådana typer av konkurrensfrämjande beteende som den förordningen vill uppmuntra, t.ex. att sälja fler än ett märke inom samma utställningslokal, eller att sälja till konsumenter från andra medlemsstater eller till deras ombud. För att hindra att tillverkare eller deras importörer underminerar det nya systemet på detta sätt, till skada för både konsumentintressen och återförsäljarnas kommersiella oberoende, föreskrivs det i förordningen att biltillverkare som vill säga upp ett avtal med en återförsäljare måste ange tydliga och skriftliga skäl för detta. Denna åtgärd bör göra det möjligt för en domare eller en skiljeman att kontrollera om uppsägningen av ett avtal är giltig. I förordningen fastställs vidare en kortaste giltighetstid på fem år för avtal för viss tid för att hindra att biltillverkare använder kortfristiga avtal som ett sätt att utöva press på återförsäljare för att dessa inte skall ägna sig åt konkurrensfrämjande beteende. Dessutom föreskrivs det i den nya förordningen att återförsäljare av ett visst märke får ta över och sälja andra bilfirmor av samma märke inom hela EU. Denna bestämmelse kommer att främja uppkomsten av återförsäljare med större förhandlingsstyrka gentemot biltillverkaren och det kommer också att främja uppkomsten av gränsöverskridande återförsäljare.,nudiwwulgdqgh Den nya förordningen träder i kraft den 1 oktober Under en övergångsperiod på ett år kommer befintliga distributionsavtal att anpassas till de nya reglerna. Det kommer också att finnas en särskild övergångsperiod fram till den 30 september 2005 för att successivt avskaffa lokaliseringsklausulerna, eller med andra ord för att genomföra etableringsrätten för återförsäljare. Gruppundantaget i förordningen upphör att gälla den 31 maj Detta datum valdes för att det sammanfaller med den sista giltighetsdagen för förordning nr 2790/99, den allmänna gruppundantagsförordning som är tillämplig på alla vertikala begränsningar. Inför offentliggörandet av den nya förordningen kommer kommissionen att ge ut en förklarande broschyr riktad till allmänheten med information om vilka rättigheter och skyldigheter den nya förordningen medför för konsumenterna och alla operatörer verksamma inom återförsäljning av motorfordon, kundservice och återförsäljning av reservdelar. Broschyren skall också ge vägledning om hur marknaderna skall definieras inom motorfordonsindustrin med tanke på tillämpning av gruppundantaget. *HQRPI UDQGHDYGHQ\DI UHVNULIWHUQD Kommissionen kommer att fortsätta övervaka bilindustrin och aktivt se till att biltillverkare verkligen tillämpar de ny reglerna på ett korrekt sätt på marknaden för försäljning och kundservice. På detta sätt vill kommissionen försäkra sig om att alla förväntade fördelar faktiskt kommer konsumenterna till godo. En liknande förklarande broschyr finns för den nuvarande gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning nr 1475/95). Den finns på GD Konkurrens webbplats (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector). 6

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)?

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)? Vanliga frågor Under den övergångsperiod 1 som anges i artikel 10 i förordning nr 1400/2002 kom det in ett antal frågor till kommissionen om hur förordningen skulle tillämpas. En del av frågorna återkom

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn

Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sofie Sveningsson Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ

Läs mer

Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet?

Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lisa Gezelius Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet? Examensarbete 20 poäng Handledare: universitetslektor Katarina Olsson Konkurrensrätt

Läs mer

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141)

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 0(02 Bryssel den 11 oktober 2000 ) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 3nYHUNDUGHWKlUGLUHNWLYI UVODJHWPHGOHPVVWDWHUQDVVlWWDWWRUJDQLVHUD VLQDHJQDSHQVLRQVV\VWHP"

Läs mer

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 FALKENBERGS KOMMUN 2001-12 13 Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor.

Läs mer

Förändringar på bilmarknaden. Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv

Förändringar på bilmarknaden. Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv Förändringar på bilmarknaden Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv Kandidatuppsats VT 2007 Författare: Kristiansson, Anders Skiöld, Ola Handledare: Holmberg, Leif Rudenstam, Nils-Gunnar 1

Läs mer

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället IP/97/1100 Bryssel den 10 december 1997 Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället Europeiska kommissionen har på initiativ av kommissionsledamoten med ansvar

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad J Arbetslivsinstitutet ILO:s konstitution (1919) Whereas the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

SV COMP/D2/HT1221 SV SV

SV COMP/D2/HT1221 SV SV SV COMP/D2/HT1221 SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(XXXX) Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr / av den [XX XX XXXX] om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 2.7$*21(1 (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 *UlQVRUJDQLVDWLRQHU $%,QWHU0DQDJH ZZZ1JRDE1VH INTRODUKTION 1 Syftet

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Grönbok. vertikala begränsningar. i EG:s konkurrenspolitik

Grönbok. vertikala begränsningar. i EG:s konkurrenspolitik Grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik GRÖNBOK OM VERTIKALA BEGRÄNSNINGAR I EG:s KONKURRENSPOLITIK INNEHÅLL Sida Sammanfattning och kommentarer i-xiii Presentation av grönboken och

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer