.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH"

Transkript

1 ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD I U PRWRUIRUGRQVVHNWRUQ 6\IWHW PHG GHQ Q\D I URUGQLQJHQ lu DWW DYKMlOSD GH NRQNXUUHQVSUREOHP VRP NRQVWDWHUDGHV L NRPPLVVLRQHQV XWYlUGHULQJVUDSSRUW IUnQ nu RP GHW QXYDUDQGH NRQNXUUHQVV\VWHPHW 0HQLQJHQ lu DWW ND NRQNXUUHQVHQ RFK JH GH HXURSHLVND NRQVXPHQWHUQD SnWDJOLJD I UGHODU EnGH QlU GHW JlOOHU ELOI UVlOMQLQJRFKVHUYLFH) URUGQLQJHQNRPPHUDWW SSQDYlJHQI UHQPHU RPIDWWDQGH DQYlQGQLQJ DY Q\ GLVWULEXWLRQVWHNQLN WH[ I UVlOMQLQJ YLD,QWHUQHW'HQNRPPHUDWWOHGDWLOO NDGNRQNXUUHQVPHOODQnWHUI UVlOMDUHJ UD GHW EHW\GOLJW OlWWDUH DWW N SD Q\ ELO L HWW DQQDW ODQG RFK OHGD WLOO VW UUH SULVNRQNXUUHQV.RQVXPHQWHUQDNRPPHUDWWYDUDElWWUHLQIRUPHUDGHRFKGHW NRPPHU DWW YDUD OlWWDUH DWW MlPI UD ELODU RFK WLOOK UDQGH WMlQVWHU VRP nwhui UVlOMDUQDHUEMXGHU%LOlJDUHInUOlWWDUHWLOOJnQJWLOONXQGVHUYLFHVRPNDQ P MOLJJ UD OlJUH SULVHU 6DPWLGLJW NRPPHU NYDOLWHWHQ Sn ELOVHUYLFH RFK ELOUHSDUDWLRQHU DWW KnOOD VDPPD QLYn VRP WLGLJDUH 'HQ Q\D I URUGQLQJHQ WUlGHU L NUDIW GHQ RNWREHU PHG HQ YHUJnQJVSHULRG Sn HWW nu I U DWW JlOODQGHDYWDOVNDOONXQQDDQSDVVDV(QVlUVNLOGOlQJUH YHUJnQJVSHULRGWLOO RFK PHG GHQ VHSWHPEHU JlOOHU I U GHW JUDGYLVD DYVNDIIDQGHW DY ORNDOLVHULQJVNODXVXOHU De grundläggande reglerna för konkurrens är desamma för alla sektorer. Särskilda distributions- och servicesystem kan tillåtas men bara om deras fördelar är större än begränsningen av den fria konkurrensen på marknaden och om konsumenterna får sin rättmätiga andel av de åtföljande fördelarna. Det är detta den nya förordningen skall rätta till, förklarar Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens. Det som kommissionen antagit idag är en djärv och balanserad reform för att stimulera konkurrens på alla nivåer inom bildistribution och bilreparationer. Kostnaderna för reparation och underhåll av en bil är lika höga som själva inköpspriset. Därför är det lämpligt att tillhandahålla lika effektiva åtgärder både för försäljning och service. Från och med oktober 2002 kommer återförsäljare - direkt eller indirekt - att kunna nå konsumenter i hela EU utan begränsningar, och konsumenterna kommer att kunna dra nytta av större urval och fler valmöjligheter. De kommer också att gynnas av bättre kundservice.

2 (XURSDSDUODPHQWHWVV\QSXQNWHUKDUEHDNWDWVLVWRUXWVWUlFNQLQJ Mario Monti betonade också vikten av de råd och synpunkter som inkom i samband med det offentliga samrådet om den nya förordningen, särskilt synpunkterna från Europaparlamentet. Vi har antingen helt eller delvis beaktat 18 av parlamentets 29 uppmaningar till ändringar. I en fråga som väckt särskilt intresse, dvs. förbudet mot den s.k. lokaliseringsklausulen i avtal mellan biltillverkare och deras återförsäljare, har man beviljat en längre övergångsperiod än den som ursprungligen var tänkt. Enligt min åsikt är detta en balanserad och praktisk lösning på en fråga där meningarna varit delade. Man undviker också den osäkerhet om rättsläget som hade uppstått, om ett beslut om denna viktiga del av reformen låtit vänta på sig. Dessutom har vi strävat efter att tillmötesgå Europaparlamentets önskemål om en granskning av marknadsutvecklingen, förklarar Mario Monti. Kommissionen åtar sig att övervaka förordningens inverkan på konkurrensen inom återförsäljning och efterservice inom den gemensamma marknaden eller relevanta delar av densamma samt dess inverkan på koncentrationens struktur och nivå. 9DUI UHQQ\I URUGQLQJ" Den nya förordningen skall ersätta det system som går tillbaka till 1985, med mindre ändringar 1995, och som upphör att gälla den 30 september 2002 (nuvarande förordning 1475/95). Förordningen utarbetades efter ett omfattande förfarande för att skaffa fram fakta och samråda med olika parter, och den beaktar synpunkterna från berörda parter och resultaten av ett antal undersökningar som utförts av oberoende konsulter. Kommissionen tog också stor hänsyn till Europaparlamentets synpunkter. Samtliga medlemsstater, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén är ense om att en omfattande reform behövs. Kommissionens egen utvärderingsrapport visade att flera av de mål som låg till grund för förordning nr 1475/95 uppenbarligen inte har nåtts. Europeiska konsumenter får inte sin rättmätiga andel av fördelarna med systemet, konkurrensen mellan återförsäljarna är inte tillräcklig och återförsäljarna är fortfarande alltför beroende av biltillverkarna. Konsumenterna har också i praktiken haft svårt att utöva sin rätt att på den inre marknaden dra nytta av prisskillnader mellan medlemsstater och att köpa sin bil där priset är lägst. Utvärderingsrapporten bekräftade att de distributionsmetoder som motorfordonstillverkarna infört har en begränsande effekt som är vida spridd inom hela motorfordonssektorn, eftersom alla tillverkare tillämpar liknande distributionsavtal. I utvärderingsrapporten identifierades särskilt kombinationen att tillverkaren har full kontroll över valet av återförsäljare och att återförsäljare tilldelas exklusiva försäljningsområden som den främsta orsaken till den kännbara bristen på inom-märkeskonkurrens. Om kommissionen helt enkelt bara skulle låta den nuvarande förordningen löpa ut, skulle bilsektorn automatiskt börja omfattas av de allmänna konkurrensreglerna för distributionsavtal (kommissionens gruppundantagsförordning nr 2790/99). Detta allmänna system lämpar sig visserligen för de flesta ekonomiska sektorer, men kommissionen har funnit att det inte innehåller tillräckliga säkerhetsmekanismer för att avhjälpa de problem som identifieras i utvärderingsrapporten, och därför har kommissionen också funnit att ett striktare system måste införas för bilsektorn. I den nya sektorsspecifika förordningen föreskrivs de strängare villkor för undantag som kommer att gälla för distributions- och efterserviceavtal för nya motorfordon. Den nya förordningen kommer att vara tillämplig på försäljning och efterservice för alla motorfordon (personbilar, lätta nyttofordon, lastbilar och bussar). 2

3 $WWP MOLJJ UDYDOIULKHW Den nya förordningen baserar sig på samma filosofi som förordning nr 2790/99 genom att den till skillnad från det nuvarande sektorsspecifika gruppundantaget (förordning nr 1475/95) inte föreskriver en enda rigid modell för bildistribution i Europa, utan i stället lämnar många valmöjligheter öppna för biltillverkare, distributörer och återförsäljare. Biltillverkare kan välja exklusiv distribution, där varje återförsäljare som godkänts av tillverkaren tilldelas ett försäljningsområde, men får sälja till aktörer som inte är medlemmar i det officiella nätverk som tillverkaren inrättat. De kan också välja selektiv distribution, där återförsäljare också väljs ut enligt ett antal kriterier men inte tilldelas ett försäljningsområde och inte tillåts sälja till aktörer som inte är medlemmar i det officiella nätverk som tillverkaren har inrättat. Kommissionen har inte för avsikt att fastställa vilka kriterier som är tillåtna eller hur en biltillverkare skall organisera sitt nätverk; istället är allting tillåtet med undantag av en specificerad svart lista över särskilt allvarliga, dvs. mycket konkurrenshämmande begränsningar, under förutsättning att ett avtal uppfyller grundvillkoren för att förordningen skall kunna tillämpas. Denna förordning är visserligen mycket strängare än det nuvarande gruppundantaget när det gäller att slå vakt om tillräcklig konkurrens, men den är också mer flexibel när det gäller att tillhandahålla ett brett urval möjligheter. cwhui UVlOMQLQJDYIOHUDROLNDPlUNHQ Studier har visat att många konsumenter skulle värdesätta möjligheten att välja och jämföra på försäljningsställen som har flera olika märken till salu. Möjligheten för återförsäljare att sälja flera olika märken förstärker deras kommersiella självständighet gentemot leverantörerna och gör det möjligt för återförsäljare i glesbebodda områden att hålla verksamheten lönsam. Den nya förordningen ger därför återförsäljare en verklig möjlighet att välja om de skall sälja mer än ett märke. Biltillverkare kan bara kräva att deras bilar skall ställas fram i en märkesspecifik del av utställningslokalen. I det nuvarande systemet åläggs återförsäljarna villkor bland annat gällande separata lokaler, rättsligt separata enheter och separat ledning, och därför är det för de flesta återförsäljare ett ekonomiskt ohållbart alternativ att föra flera olika märken. $WW J UD GHQ LQUH PDUNQDGHQ WLOO HQ UHDOLWHW I U GH HXURSHLVND NRQVXPHQWHUQD Den nuvarande klausulen, vanligen kallad tillgänglighetsklausulen, som skall göra det möjligt för återförsäljare att till konsumenter från andra medlemsstater leverera bilar som är likadana som de som levereras till återförsäljare i konsumentens hemland, kommer att finnas kvar i den nya förordningen. Det gör det möjligt för konsumenter att göra inköp över gränserna, och har t.ex. gjort det möjligt för brittiska och irländska konsumenter att skaffa högerstyrda bilar från återförsäljare på kontinenten till lägre priser. Biltillverkare får dock inte kombinera ensamåterförsäljning (tilldelning av ett exklusivt försäljningsområde) och selektivitet (förbud mot att sälja till oberoende operatörer) för en och samma återförsäljare. De får dock tillämpa exklusiva system på vissa EU-marknader och selektiva system på andra enligt sina behov. 3

4 Kommissionen halvårsrapporter om bilpriserna har konsekvent avslöjat betydande skillnader i bilpriserna mellan EU:s medlemsstater. I en studie som publicerades för kommissionens räkning i fjol konstaterades det att dessa skillnader inte bara kan förklaras med skillnader i beskattningsnivåerna. Den nya förordningen innehåller andra åtgärder som skall göra det lättare för konsumenterna att dra nytta av lägre priser i andra EU-länder. Man kommer särskilt att sluta begränsa den verksamhet som bedrivs av operatörer som köper bil på uppdrag av en konsument. I framtiden måste dessa ombud, eller mellanhänder som de vanligen kallas, bara kunna visa upp ett intyg som visar att de agerar på en konsuments vägnar. Den nya förordningen gör det inte bara lättare att göra inköp utomlands, utan innehåller också åtgärder som skall göra det möjligt för återförsäljare som vill sälja till konsumenter i andra delar av EU att vara mer aktiva. I förordningen föreskrivs att återförsäljarna i ett selektivt distributionssystem får bedriva aktiv försäljning de får med andra ord göra reklam i andra områden och skicka ut reklamblad och personliga till konsumenter vart som helst inom EU. Återförsäljare får inte straffas i något avseende får att de säljer på detta sätt, och de får inte åläggas en kvot. Återförsäljare i ett exklusivt distributionssystem får bedriva aktiv försäljning till oberoende operatörer inom sitt exklusiva område, och på begäran leverera till slutkunder och alla typer av återförsäljare utanför sitt område. Denna aktiva försäljning inom det exklusiva området, och den spontana försäljningen utanför detta område, kommer att skapa förutsättningar för bättre priskonkurrens i hela EU än i det nuvarande systemet där all aktiv försäljning utanför området samt försäljning till oberoende operatörer är förbjuden. Dessutom får återförsäljare i ett selektivt distributionssystem inrätta VHNXQGlUD försäljningsställen eller en leveranspunkt i en annan del av sitt eget land eller i en annan EU-medlemsstat. Biltillverkare skulle därför inte kunna begränsa befintliga återförsäljares frihet att utvidga sin verksamhet genom att utveckla sekundära försäljningsställen (detta är det s.k. förbudet mot lokaliseringsklausuler). Man skulle till exempel kunna föreställa sig att en återförsäljare i Spanien som normalt säljer många bilar till franska konsumenter kommer på att det kanske vore en god affärsidé att öppna ett försäljningsställe eller en leveranspunkt i Marseille. Detta blir möjligt med nya förordningen. Förbudet mot sådana lokaliseringsklausuler är nödvändigt, för annars skulle biltillverkare fortsätta att tillämpa både selektivitet och områdesskydd, vilket skulle innebära en upprepning av det nuvarande systemet, som inte gett de europeiska konsumenterna de väntade fördelarna. I utvärderingsrapporten var det just denna kombination som utpekades som det största hindret för konkurrens mellan återförsäljare och den inre marknadens funktion. Dessutom skulle genomförandet av sådana lokaliseringsklausuler vara ett avsevärt hinder för att utveckla försäljningen av flera olika märken. Dessa åtgärder bör bidra till att garantera att den inre marknaden fungerar så att konsumenterna kan dra nytta av de ofta extremt stora prisskillnaderna mellan olika EU-medlemsstater. $WW IUlPMD NRQNXUUHQV NYDOLWHW RFK YDOP MOLJKHWHU LQRP UHSDUDWLRQVVHNWRUQ I det nuvarande systemet måste alla som säljer nya bilar också tillhandahålla reparationstjänster. Studien, och annat material som gäller granskningsprocessen, finns på kommissionens webbplats 4

5 Enligt den nya förordningen får återförsäljare välja om de vill utföra reparationerna själva eller ge dem i uppdrag åt någon annan auktoriserad medlem av tillverkarens nätverk, t.ex. en annan integrerad återförsäljare/reparatör eller en verkstad som bara utför reparationer. Den nya förordningen föreskriver också att både oberoende reparatörer och dagens bilåterförsäljare kan bli auktoriserade reparatörer inom den tillverkarens nätverk utan skyldighet att sälja nya bilar, under förutsättning att de uppfyller tillverkarens kvalitetskrav. Biltillverkaren får inte begränsa antalet auktoriserade reparatörer, och får inte försöka begränsa en auktoriserad reparatörs rätt att reparera fordon av andra märken. Studier har visat att konsumenterna föredrar ett tätt nätverk av reparatörer, och den föreslagna ändringen bör kunna bidra till att nätverket förblir lika tätt som tidigare samtidigt som den nuvarande nivån på den tekniska expertisen inom nätverket förstärks. I förordningen föreskrivs också att biltillverkare måste ge de reparatörer som väljer att förbli oberoende av specifika märken tillgång till all nödvändig teknisk information, verktyg, utrustning, inklusive felsökningsapparatur samt utbildning. Dessutom förbjuder förordningen klausuler som syftar till att hindra auktoriserade reparatörer från att leverera originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet till oberoende reparatörer. Syftet med dessa bestämmelser är att säkerställa att oberoende reparatörer kan fortsätta att konkurrera effektivt med tillverkarens nätverk av auktoriserade reparatörer. Konsumenterna kommer därför att kunna välja var deras fordon skall repareras. Förordningen syftar också till att ge konsumenterna möjlighet att välja vilka reservdelar som skall användas när deras bil repareras; den nya gruppundantagsförordningen kommer inte att tillåta klausuler genom vilka en biltillverkare försöker hindra reparatörer från att få reservdelar från andra leverantörer eller som begränsar auktoriserade reparatörers rätt att använda reservdelar som är av samma kvalitet som originalreservdelar. Dessa åtgärder bör kunna leda till att reservdelstillverkare säljer fler reservdelar direkt till reparatörer, vilket ger de europeiska konsumenterna större valmöjligheter och ökad konkurrens om reservdelsleveranserna. Med tanke på biltillverkarnas avtalsmässiga skyldigheter när det gäller kostnadsfri service, återkallande av fordon och garantireparationer kan auktoriserade reparatörer tvingas användas originalreservdelar som levereras av biltillverkarna för denna typ av reparationer. Som helhet skapar ändringarna gällande såväl oberoende som auktoriserade reparatörer förutsättningar för betydande förbättringar av konkurrensen och för trygga reparations- och underhållstjänster av hög kvalitet, till förmån för de europeiska konsumenterna. $WWVWlUNDnWHUI UVlOMDUQDVNRPPHUVLHOODVMlOYVWlQGLJKHWVnDWWGHNDQ JHELON SDUQDElWWUHVHUYLFH Även om de nuvarande reglerna innehåller bestämmelser som förstärker återförsäljarnas kommersiella oberoende via avtalsskydd, bland annat genom att de föreskriver tidsfrister för uppsägning av avtal, görs det klart i kommissionens utvärderingsrapport att dessa inte har varit tillräckliga för att alla önskade effekter skulle kunna uppnås. 5

6 I brist på effektivare åtgärder finns det en risk för att vissa biltillverkare kan använda sig av uppsägning eller hot om uppsägning av ett avtal som ett sätt att hindra återförsäljare från att ägna sig åt sådana typer av konkurrensfrämjande beteende som den förordningen vill uppmuntra, t.ex. att sälja fler än ett märke inom samma utställningslokal, eller att sälja till konsumenter från andra medlemsstater eller till deras ombud. För att hindra att tillverkare eller deras importörer underminerar det nya systemet på detta sätt, till skada för både konsumentintressen och återförsäljarnas kommersiella oberoende, föreskrivs det i förordningen att biltillverkare som vill säga upp ett avtal med en återförsäljare måste ange tydliga och skriftliga skäl för detta. Denna åtgärd bör göra det möjligt för en domare eller en skiljeman att kontrollera om uppsägningen av ett avtal är giltig. I förordningen fastställs vidare en kortaste giltighetstid på fem år för avtal för viss tid för att hindra att biltillverkare använder kortfristiga avtal som ett sätt att utöva press på återförsäljare för att dessa inte skall ägna sig åt konkurrensfrämjande beteende. Dessutom föreskrivs det i den nya förordningen att återförsäljare av ett visst märke får ta över och sälja andra bilfirmor av samma märke inom hela EU. Denna bestämmelse kommer att främja uppkomsten av återförsäljare med större förhandlingsstyrka gentemot biltillverkaren och det kommer också att främja uppkomsten av gränsöverskridande återförsäljare.,nudiwwulgdqgh Den nya förordningen träder i kraft den 1 oktober Under en övergångsperiod på ett år kommer befintliga distributionsavtal att anpassas till de nya reglerna. Det kommer också att finnas en särskild övergångsperiod fram till den 30 september 2005 för att successivt avskaffa lokaliseringsklausulerna, eller med andra ord för att genomföra etableringsrätten för återförsäljare. Gruppundantaget i förordningen upphör att gälla den 31 maj Detta datum valdes för att det sammanfaller med den sista giltighetsdagen för förordning nr 2790/99, den allmänna gruppundantagsförordning som är tillämplig på alla vertikala begränsningar. Inför offentliggörandet av den nya förordningen kommer kommissionen att ge ut en förklarande broschyr riktad till allmänheten med information om vilka rättigheter och skyldigheter den nya förordningen medför för konsumenterna och alla operatörer verksamma inom återförsäljning av motorfordon, kundservice och återförsäljning av reservdelar. Broschyren skall också ge vägledning om hur marknaderna skall definieras inom motorfordonsindustrin med tanke på tillämpning av gruppundantaget. *HQRPI UDQGHDYGHQ\DI UHVNULIWHUQD Kommissionen kommer att fortsätta övervaka bilindustrin och aktivt se till att biltillverkare verkligen tillämpar de ny reglerna på ett korrekt sätt på marknaden för försäljning och kundservice. På detta sätt vill kommissionen försäkra sig om att alla förväntade fördelar faktiskt kommer konsumenterna till godo. En liknande förklarande broschyr finns för den nuvarande gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning nr 1475/95). Den finns på GD Konkurrens webbplats (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector). 6

Grönbok. vertikala begränsningar. i EG:s konkurrenspolitik

Grönbok. vertikala begränsningar. i EG:s konkurrenspolitik Grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik GRÖNBOK OM VERTIKALA BEGRÄNSNINGAR I EG:s KONKURRENSPOLITIK INNEHÅLL Sida Sammanfattning och kommentarer i-xiii Presentation av grönboken och

Läs mer

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.4.2003 SEK(2003) 467 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.5.2002 SEK(2002) 566. $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013)

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) Konkurrensverket 103 85 Stockholm (registrator@kkv.se) Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) I Sverige, liksom i flera

Läs mer