Reinfeldt hycklar om vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reinfeldt hycklar om vården"

Transkript

1 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården <OYD-RKDQVVRQVRUGI UDQGHLVRFLDOGHPRNUDWLVNDYlOIlUGVJUXSSHQRFKYLFHRUGI UDQGH ULNVGDJHQVVRFLDOXWVNRWWVNUHYWLOOVDPPDQVPHG,QJULG/HQQHUZDOGVRSSRVLWLRQVUnGL UHJLRQ6NnQHRFKOHGDPRWLVRFLDOGHPRNUDWHUQDVVMXNYnUGVSROLWLVNDDUEHWVJUXSSGHQQD DUWLNHOVRPSXEOLFHUDGHVL+HOVLQJERUJV'DJEODGGHQIHEUXDUL Den 26 februari besökte statsminister Fredrik Reinfeldt Ängelholms sjukhus. Han kommer som så många gånger förr att tala gott om offentlig sjukvård. Men sanningen är att hans parti och hans moderatstyrda regering i praktiken för en sjukvårdspolitik som riskerar att bryta sönder den allmänna och solidariskt finansierade sjukvården. Det för Sverige allt närmare ett tudelat vårdsystem. På område efter område, så också inom sjukvården, säger moderaterna en sak och gör något helt annat. Det är grunden för regeringens djupa förtroendekris i opinionen många är de som känner sig lurade. I valrörelsen lovade Fredrik Reinfeldt att inga universitetssjukhus skulle säljas ut till privata vårdföretag. I verkligheten har det blivit tvärtom. Det har blivit tillåtet att privatisera även universitetssjukhus. Han lovade att i moderaternas Sverige skulle det inte bli några gräddfiler i vården där de rika skulle kunna köpa sig förbi köer. I verkligheten blev det tillåtet att låta privatbetalande patienter gå före i kön på offentligt finansierade sjukhus. Det skapar en uppdelning av patienter i ett A- och ett B- lag där de som har privata sjukvårdsförsäkringar eller en tjock plånbok får ett eget väntrum. Principen om lika rätt till vård efter behov överges. Han lovade att sjukvården skulle bli kvar med offentlig finansiering och under demokratisk styrning. Nu säljs sjukvården ut och privatiseras i många moderatstyrda landsting i snabb takt, inklusive akutsjukhus och psykiatrisk vård. Besluten ska flyttas från demokratisk valda företrädare till privata företag. I moderatstyrda landsting är privatisering lösningen på alla problem, utan tid för konsekvensanalyser och dialog med patienterna. För oss socialdemokrater är det av avgörande betydelse att det är behoven som ska styra tillgången till vård, inte plånbokens tjocklek eller kontakter. Därför kan vi socialdemokrater utlova politisk strid om sjukvården det blir en av 2008 års viktigaste frågor! Så även i valrörelsen år Vi socialdemokrater tänker visa att en mer 1

2 framtidsinriktad och rättvis sjukvårdspolitik är möjlig. Vi är kritiska till en politik som stirrar sig blind på enbart driftsformen. Vi anser att vår viktigaste uppgift är att säkerställa en hög kvalitet i sjukvården. Det är politikens uppgift att se till att medborgarna inte bara har lika tillgång till vård utifrån sina behov utan även att denna vård överallt håller god kvalitet. Därför tar vi socialdemokrater nu fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program byggt på följande innehåll: Kvalitetssäkra alla vårdgivare. Vi vill att alla patienter ska ha vårdgivare som håller en hög kvalitet. Därför föreslår vi ett nationellt certifieringssystem för vårdgivare inom hälso- och sjukvården som är tidsbegränsat. Certifikat ska kunna dras in för vårdgivare som inte håller tillräcklig kvalitet. Samma höga krav ska ställas på offentliga och privata vårdgivare. Certifieringen ska kunna säkerställa vårdkvalitet som väntetider, patientsäkerhet, bemötande och personalens meddelarskydd m.m. Ingen utförare ska få bli certifierad en längre tid utan att kunna visa en fungerad verksamhet. Beslut om vilka som får ingå i den offentligt finansierade vården ska fattas av politiken och utgå från de lokala behoven. Vi vill värna mångfalden. Regeringens privatiseringar ger ingen verklig mångfald. Det gynnar bara de stora många gånger multinationella - vårdföretagen. Därför vill vi göra undantag i lagen om offentlig upphandling när det gäller vård. I dag riskerar personalkooperativ och ideella organisationer som har mycket att tillföra vård och omsorg att konkurreras ut av stora internationella företag. Det minskar mångfalden i vården och möjligheterna för patienterna att ha fasta vårdkontakter under lång tid. Satsa på universitetssjukhusen sälj dem inte. Den högspecialiserade vården ska drivas i offentlig regi för att säkerställa ett nära samarbete med klinisk forskning och utbildning. Privatiseras universitetssjukhusen riskerar man att förstöra våra mest avancerade forsknings- och utbildningsmiljöer och att tudela den högspecialiserade vården. Korta köerna för alla. Vi accepterar inte gräddfiler i den gemensamma vården. Satsa på primärvården och utveckla den psykiatriska vården. Vi kräver att sjukvården inte tudelas och får dubbla väntrum, utan ger lika hög kvalitet, god tillgänglighet och valfrihet för alla i hela landet. 2

3 Socialdemokraternas ställningstaganden vid närsjukvårdsberedningens sammanträde 25 feb -08 Vid närsjukvårdsberedningens sammanträde förde socialdemokraterna i Region Skåne fram en samlad synpunkt rörande ärendena 4, 5, 6 och 7 hanteringen av stöd och bidrag till organisationer inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Socialdemokraterna i Region Skåne vill till protokollet framföra följande: 'HW KDU YLG GDJHQV P WH PHG QlUVMXNYnUGVEHUHGQLQJHQ EHVOXWDWV L I\UD ELGUDJVlUHQGHQ 9L KDU LQWH QnJRQ DYYLNDQGH PHQLQJ U UDQGH GH LGDJ EHVOXWDGH ELGUDJHQ PHQ YL YLOO IUDPKnOOD DWW YL ILQQHU GHW QnJRWEHVYlUDQGHDWWlUHQGHQDLQWHKHOWI OMHUGHWW\GOLJDULNWOLQMHU VRPWRJVDYKlOVRRFKVMXNYnUGVQlPQGHQ 6\IWHW PHG UHJOHUQD lu DWW In HQ HQKHWOLJ RFK YHUJULSDQGH V\Q Sn ELGUDJVJLYDQGHWLOOROLNDRUJDQLVDWLRQHURFKYLI UXWVlWWHUDWWPDQL IUDPWLGHQ NRPPHU DWW PHG I UQXIW I OMD UHJHOYHUNHW VDPW YDUD RUJDQLVDWLRQHUQD EHKMlOSOLJD Vn DWW DQV NQLQJVXQGHUODJHQ VYDUDU XSSWLOOUHJLRQHQVNUDY Angående ärende 11 fördelning av statsbidragen till barn och ungdomspsykiatrin vill socialdemokraterna i Region Skåne föra följande synpunkter till protokollet: +lovrrfkvmxnynugvqlpqghqehvoxwdghdwwvrpghwvwnulsurwrnroohw kommer att vid den slutliga fördelningen hänsyn tas till kopplingen mellan de bedömda vårdbehoven i olika delar av Skåne och hur statsbidragen föreslås användas inom respektive förvaltning. $WW I UGHOD VWDWVELGUDJHW WLOO GHQ EDUQ RFK XQJGRPVSV\NLDWULVND YHUNVDPKHWHQ HQGDVW XWLIUnQ noghuvnulwhulhu DQVHU YL YDUD HWW YlOGLJW JURYW LQVWUXPHQW VRP OlWW NDQ EOL PLVVYLVDQGH'lUI UYLOOYLIUDPI UDWLOOSURWRNROOHWDWWYLDQVHUGHWYDUDDY\WWHUVWDYLNW DWW GHW L VDPEDQG PHG XSSI OMQLQJHQ DY KXU VWDWVELGUDJHQ DQYlQWV ljqdv VlUVNLOG XSSPlUNVDPKHW nw DWW XQGHUV ND RFK DQDO\VHUD KXUXYLGD QnJUD JUXSSHU KDU PLVVJ\QQDWVDYDWWPDQYDOWDWWDQYlQGDHWWVnWUXEELJWLQVWUXPHQWVRPnOGHUVNULWHULHW 2P GHW lu Vn VRP YL EHIDUDU DWW GHW XSSVWnU RUlWWYLVRU L I UGHOQLQJHQ PnVWH GHQQD NXQVNDS WDV WLOOYDUD RFK DQYlQGDV I U DWW VNDSD HWW UlWWYLVDUH RFK VNDUSDUH I UGHOQLQJVV\VWHPLIUDPWLGHQ Saxat ur Nytt från Öresund 6NnQHWUDILNHQSODQHUDUELOMHWWEHWDOQLQJPHGPRELOHQ Skånetrafiken räknar med att inom ett år komma i mål med ett mobiltelefonbaserat betalsystem på sina bussar. Detta ska snabba upp påstigningen vid hållplatserna, men är också ett led i arbetet med att minska kontanthanteringen på bussar och tåg. Mycket förenklat kan det handla om att skicka ett SMS med resmålet, och få en biljett i retur till nallen. Den digitala biljetten läses sedan av maskinellt. Metoden ska vara ett komplement till det ordinarie betalsystemet. Vi KnOOHUSnDWWI UEHUHGDHQXSSKDQGOLQJI UHQVNUlGGDUV\GGO VQLQJWLOO6NnQH9L YLOO KD VQDEEKHW RFK VHU JlUQD DWW NXQGHUQD EHWDODU LQQDQ GH JnU RPERUG, säger Skånetrafikens biträdande trafikdirektör Magnus Hedin till NFÖ. Redan nu till hösten ska Skånetrafiken införa ett nytt betalsystem med smarta kort med chip, som till skillnad från dagens magnetkort inte behöver tryckas ner i en läsapparat utan bara sveps förbi en läsare. De nya korten ska gå att ladda med respengar på 3

4 Internet. I en utredning till Regionstyrelsen konstaterar Skånetrafiken att betalsystem för kreditkort på bussar inte är någon bra lösning. De skulle bli för dyra och ta för lång tid att sköta vid påstigning. Av Kristian Svensson/NFÖ 6NnQHVWXULVP NDUQXVNDGDJVWXULVWHURFNVnNDUWOlJJDV Turismen i Skåne slog rekord för tredje året i rad i fjol. Antalet övernattningar ökade med fem procent från Bland annat var det runt femton procent fler kineser och schweizare som bodde över. Samtidigt sjönk mängden övernattande danskar med tre procent. Semmy Rülf, VD för marknadsföringsbolaget Position Skåne, menar dock att antalet danskar som åker till Malmö och Skåne bara över en dag stiger. Till stöd för påståendet anger han den ökande trafiken över Öresundsbron. Nu planerar Position Skåne att i detalj undersöka Skånes dagsturister. ² 9LYLOONDUWOlJJDKXUGDJVWXULVWHUQDVHUXW9DUNRPPHUGHLIUnQ"9DGJ UGH"2FKKXU P\FNHWVSHQGHUDUGH" säger Semmy Rülf. Totalt omsatte turismen i Skåne, och den shopping som den medförde, 16,9 miljarder kronor under Det är en ökning med nära 60 procent sedan Under fjolåret hade Skånes besöksnäring cirka helårsanställda. Näst efter svenskar är det flest tyskar som övernattar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Skåne. Enligt en undersökning som Position Skåne beställt av varumärkeskonsulten Brand Clinic klättrade i fjol Skåne till förstaplatsen i rangordningen över de regioner svenskarna ser som mest attraktiva, förbi både Stockholm och Bohuslän. Position Skåne ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av Skånes kommuner. Uppdraget är att locka svenska och utländska turister till Skåne. Den årliga omsättningen är cirka 24 miljoner kronor. Under året kommer verksamheten läggas i ett nytt bolag och Position Skåne avvecklas. Av Kristian Svensson/NFÖ Perstorps mödravård får betala priset för sparkrav? Tjänstemannaförslaget om att lägga ner mödravården i Perstorp strider mot själva grundbultarna i Skånsk livskraft, den filosofi som Region Skåne säger bygga sin hälsooch sjukvård på. Tanken att skåningarna ska ha den vardagliga sjukvården nära sig och att specialistsjukvården ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Dessutom ska sjukvården vara mer inriktad på förebyggande arbete och bevarandet av hälsa. Mödravård är en nära hälsovård som är av yttersta vikt för att förebygga ohälsa hos blivande mammor och deras barn. Dessutom är det omvälvande att få barn. Därför är det viktigt att det så nära som möjligt finns möjlighet till professionell vägledning och hjälp med alla frågor som snurrar runt. Planerna om att lägga ner mödravården i Perstorp är ännu ett i raden av förslag som beror på att den styrande blågröna femklövern i Region Skåne konsekvent underfinansierar vården. Verksamheterna blir tvungna att lägga fram förslag på besparingar som omöjliggör en utveckling av befintliga verksamheter. Istället blir det som fallet med mödravården i Perstorp, man avvecklar för medborgarna välbehövliga och fungerande närsjukvård. Och man bör hålla i minnet att regionen går med över en 4

5 halv miljard kronor överskott och trots detta lägger man enorma besparingsbördor på den skånska sjukvården. Som en medborgare jag mötte häromdagen sa: Det är ju fullständigt hål i huvudet. Jag kan bara instämma i den analysen Istället måste man omedelbart ta ett helhetsgrepp över hur man ska organisera och säkerställa mödravården i hela vår region. Det är ett bekymmer hur den är organiserad idag, det är inget att sticka under stol med. Men med tanke på de höga födelsetalen är det nödvändigt att prioritera mödravården. Det är en fråga som är viktig för de blivande föräldrarna, för samhället och för jämställdheten. /DUV6FKXOW]V HYLFHRUGI UDQGHLQlUVMXNYnUGVEHUHGQLQJHQ 5HJLRQ6NnQH Nyheter, synpunkter, tips eller önskan om ett bokslut i papper? Kontakta Regionbulletinens Heidi Laine Lundgren producent och ansvarige utgivare på alternativt

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Datum 2008-11-28. Chatt på fullmäktige måndagen den 24 november 2008 kl.14-16. (Svar på frågor ställda i förväg kommer i slutet av sammanställningen.

Datum 2008-11-28. Chatt på fullmäktige måndagen den 24 november 2008 kl.14-16. (Svar på frågor ställda i förväg kommer i slutet av sammanställningen. Fredrik Grubb 044-309 34 64 fredrik.grubb@skane.se Datum 2008-11-28 1 (37) Chatt på fullmäktige måndagen den 24 november 2008 kl.14-16 (Svar på frågor ställda i förväg kommer i slutet av sammanställningen.)

Läs mer

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Vänsterpartiets visioner Regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

SÖNDAG 19 SEPTEMBER BESTÄMS DIN FRAMTID!

SÖNDAG 19 SEPTEMBER BESTÄMS DIN FRAMTID! SÖNDAG 19 SEPTEMBER BESTÄMS DIN FRAMTID! Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Kostnaden för tandvård ska inte vara högre än för sjukvård och heltid ska vara en rättighet. Det är de viktigaste frågorna

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

SKPF:s Handlingsprogram

SKPF:s Handlingsprogram SKPF:s Handlingsprogram 2011 2014 Antagen vid SKPF:s 20:e ordinarie kongress 2011-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett samhälle utan äldre men med individer 5 SKPF:s program 7 Det jämställda samhället 7 En

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån Vi vill visa en annan väg! Un d e r s n a r t en mandatperiod har det nya arbetarpartiet moderaterna styrt landet. För att locka väljare har deras taktik och retorik varit att man vill bevara vårt jämlika

Läs mer

Ett år kvar till valet

Ett år kvar till valet Ett år kvar till valet Rapport från majoriteten i Landstinget i Uppsala län September 2005 Uppsala september 2005 Ett år kvar till valet Efter att ha haft majoriteten i landstingsfullmäktige under åren

Läs mer

- 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet

- 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet - 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet tackar alla medlemmar och förtroendevalda för ett mycket

Läs mer

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-08-24 Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Möjligheternas Västra Götaland 2 (16) Innehållsförteckning Möjligheternas Västra Götaland... 3 Närsjukvård... 5

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer