ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.."

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. om tillämpningen av artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på kategorier av vertikala avtal och samordnade förfaranden och TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer om vertikala begränsningar {K(2010) 2365 slutlig} {SEK(2010) 411} {SEK(2010) 413} SV SV

3 1. INLEDNING 1. De konkurrensregler som är tillämpliga på vertikala avtal anges i kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden 1 och kommissionens tillkännagivande om vertikala begränsningar 2 (nedan kallade förordningen respektive riktlinjerna). 2. Förordningen möjliggör ett gruppundantag för vertikala avtal, om leverantörens marknadsandel inte överstiger 30 %. Gruppundantaget omfattar emellertid inte avtal som innehåller en särskilt allvarlig begränsning enligt artikel 4 i förordningen. 3. År 2008 inledde kommissionen en översyn av förordningen och riktlinjerna eftersom riktlinjerna löper ut den 31 maj Det utmynnade i att kommissionen antog ett utkast till ändring av förordningen och riktlinjerna i juli 2009 med syftet att inleda ett offentligt samråd. Efter det offentliga samrådet och efter att ha rådgjort med de nationella konkurrensmyndigheterna gjorde kommissionens avdelningar en konsekvensanalys och lade fram en ändrad förordning och ändrade riktlinjer för kollegiet. 2. FRÅGESTÄLLNING: VARFÖR 4. Två viktiga tendenser har präglat tioårsperioden efter antagandet av de nuvarande reglerna: köparnas marknadsstyrka och tecken på dess eventuella negativa effekter och en ökad användning av Internet som säljverktyg. 5. Köparnas marknadsstyrka: enligt den nuvarande förordningen beviljas gruppundantag om leverantören inte har en betydande grad av marknadsstyrka, dvs. en marknadsandel på mindre än 30 %. Under de senaste tio åren har det dock alltmer erkänts att vertikala begränsningar i praktiken inte behöver vara leverantörsstyrda. Delvis på grund av den politiska uppmärksamhet som det väckt har den ekonomiska forskningen främst varit inriktad på köparstyrda vertikala begränsningar inom detaljhandeln, men de nationella konkurrensmyndigheterna har också observerat sådana begränsningar inom andra sektorer. 6. Näthandel: vertikala avtal som ingås av företag kan användas till att hindra europeiska konsumenter från att köpa produkter på nätet. Internet har utvecklats till en distributionskanal som gör det lättare för återförsäljare att nå kunder inom ett vidsträckt geografiskt område, vilket samtidigt kan påverka hur exklusiva och selektiva distributionsmodeller fungerar och medföra betydande effektivitetsvinster för europeiska konsumenter. 7. Kommissionen har därför ombetts att ge vägledning om hur man ska hantera fall där leverantörer begränsar sina återförsäljares användning av Internet. Man bör dock hålla i minnet att enligt den nuvarande förordningen kan leverantörer begränsa aktiv, men inte passiv, försäljning till områden där de tillämpar ett exklusivt 1 2 EGT L 336, 1999, s EGT L 291, 2000, s SV 2 SV

4 distributionssystem. Kommissionen har också ombetts att klargöra om en leverantör kan kräva att återförsäljarna måste ha vanliga butiker som ger konsumenterna möjlighet att uppleva produkten och därmed spärra sitt distributionsnät för återförsäljare som endast säljer på nätet. 3. SYFTEN FRÅGAN VAD 8. Det övergripande syftet med EU:s konkurrensregler är att se till att marknaderna fungerar till fördel för konsumenterna, bl.a. genom sund och effektiv konkurrens i leverans- och distributionsledet. 9. När det gäller köparstyrka har översynen det särskilda syftet att ge kommissionen, de nationella konkurrensmyndigheterna och domstolarna möjlighet att effektivt åtgärda avtal innehållande konkurrenshämmande vertikala begränsningar som ingåtts av köpare med betydande marknadsstyrka och att avskräcka parterna från att ingå sådana avtal. När det gäller försäljning på nätet är det särskilda syftet å ena sidan att uppnå den rätta jämvikten för att ge europeiska konsumenter och företag möjlighet att dra full nytta av Internet för att övervinna geografiska hinder för att främja den inre marknaden i vidare bemärkelse och å andra sidan att ge tillverkare möjlighet att uppnå effektivitetsvinster och förbättra distributionen av sina produkter till gagn för konsumenterna. 4. ALTERNATIVA STRATEGIER FRÅGAN VARFÖR 10. De allmänt positiva erfarenheterna av förordningen och det breda stödet från berörda aktörer och nationella konkurrensmyndigheter för en förlängning av gruppundantagsförordningen innebär att huvudscenariot är att reglerna i förordningen och riktlinjerna fortsätter att gälla som tidigare. Varken det offentliga samrådet, EU-domstolens och tribunalens rättspraxis eller kommissionens eller de nationella konkurrensmyndigheternas beslutspraxis ger något stöd för tanken på en förordning utan bestämmelser om särskilt allvarliga begränsningar. 11. När det gäller köparnas marknadsstyrka har följande alternativa strategier fastställts: Förutom leverantörens marknadsandel beaktas också köparens marknadsandel i efterföljande led när gruppundantaget beviljas (alternativ 1). Som alternativ 1, men dessutom beaktas köparens marknadsandel i föregående led (alternativ 2). Gruppundantaget beviljas enbart på grundval av leverantörens marknadsandel, precis som tidigare (alternativ 3). 12. För att göra åtskillnad mellan aktiv och passiv försäljning på nätet har följande strategiska alternativ fastställts: Man håller kvar distinktionen mellan passiv och aktiv försäljning på nätet precis som i de nuvarande riktlinjerna (alternativ 1). SV 3 SV

5 Man håller kvar och preciserar distinktionen mellan passiv och aktiv försäljning på nätet (alternativ 2). Alla begränsningar av användningen av Internet klassificeras som särskilt allvarliga begränsningar (alternativ 3). Gruppundantag beviljas för alla begränsningar av användningen av Internet (alternativ 4). 13. Vad gäller kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik har följande strategiska alternativ fastställts: Gruppundantag beviljas för kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik (alternativ 1). Gruppundantag beviljas för kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik och för begränsning av nätförsäljningens andel av den totala försäljningen (alternativ 2). Inget gruppundantag beviljas för kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik (alternativ 3). 5. KONSEKVENSANALYS AV DE ALTERNATIV SOM AVSER KÖPARES UTÖVANDE AV MARKNADSSTYRKA 5.1. Ekonomiska konsekvenser: påverkan på en effektiv konkurrens 14. Alternativ 1 ger kommissionen, de nationella konkurrensmyndigheterna och domstolarna möjlighet att vidta effektiva åtgärder mot konkurrensbegränsande avtal om köparens andel av den marknad där köparen säljer avtalsvarorna eller avtalstjänsterna överstiger 30 %. I ett sådant fall måste parterna i avtalet bedöma om avtalet uppfyller villkoren i artikel 101. Det bör avskräcka från konkurrensbegränsande beteende. 15. Alternativ 2 ger kommissionen, de nationella konkurrensmyndigheterna och domstolarna i stort sett samma befogenheter som alternativ 1. Skillnaden jämfört med alternativ 1 är den marknad som beaktas för att fastställa köparens marknadsandel. Köparens andel av marknaden i efterföljande led är det exaktaste kriteriet vid bedömningen av om det är sannolikt att konsumenterna lider skada av ett vertikalt avtal. Köparstyrka på upphandlingsmarknaden har ofta ett nära samband med marknadsstyrka på marknader i efterföljande led, och därför är andelen av marknaden i föregående led rimligt riktgivande för köparens marknadsstyrka i efterföljande marknadsled. Därför skulle alternativ 2 också möjliggöra effektiv tillämpning av reglerna och avskräcka från konkurrensbegränsande beteende. 16. Till skillnad från alternativen 1 och 2 ger alternativ 3 kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet möjlighet att ingripa mot konkurrenshämmande begränsningar som sammanhänger med köparnas marknadsstyrka endast genom att återkalla gruppundantaget för avtalets del. Domstolarna har däremot inte denna möjlighet. Ett beslut om att återkalla gruppundantaget har dessutom endast framtida effekter, och SV 4 SV

6 kommissionen kan inte ålägga påföljder (böter) för tidigare konkurrensbegränsande metoder. Detta alternativ saknar således den avskräckande effekt som alternativen 1 och 2 har Konsekvenser för konsumenterna 17. Om ett avtal inte omfattas av ett gruppundantag måste parterna själva bedöma om avtalet är förenligt med artikel 101. Införandet av ett tröskelvärde för marknadsandelar för köpare (alternativen 1 och 2) medför således vissa kostnader för att efterleva reglerna. Det är emellertid osannolikt att små och medelstora företag har så stora marknadsandelar, och det ligger i parternas intresse att göra en sådan självbedömning endast om den ena eller båda parternas marknadsandel överstiger 30 % och om avtalet innehåller konkurrensbegränsningar. 18. Utan tvivel skulle också alternativ 2 medföra kostnader för att följa reglerna, men jämfört med alternativ 1 vore kostnaderna sannolikt lägre. Detta gäller både för påstådda svårigheter med att ha kännedom om/fastställa köparens marknadsandel och kostnader för att behöva se över befintliga avtal. 19. Alternativ 3 ändrar inte nuläget när det gäller kostnader för att följa reglerna och är därför mer fördelaktigt för företagen ur den synvinkeln Konsekvenser för konsumenterna 20. I alternativen 1 och 2 kan konsumenterna ges ett effektivare skydd mot de negativa effekterna av att köpare utövar sin marknadsstyrka på ett konkurrensbegränsande sätt. Alternativ 3 ger inte kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna möjlighet att vidta effektiva åtgärder och påföljder mot konkurrensbegränsande metoder som är till skada för konsumenterna. 6. KONSEKVENSANALYS AV VART OCH ETT AV ALTERNATIVEN AVSEENDE INTERNETFÖRSÄLJNING 6.1. Ekonomiska konsekvenser: hur den effektiva konkurrensen påverkas i) Åtskillnad mellan aktiv och passiv försäljning vid näthandel 21. Alternativ 4, där all försäljning på nätet definieras som aktiv försäljning, medför gruppundantag för de flesta begränsningarna av användningen av Internet. Detta skulle leda till ökad marknadssegmentering eller prisdiskriminering till nackdel för konsumenterna och allvarligt försvaga den inre marknaden. Dessutom skulle ett sådant alternativ vara oförenligt med fast rättspraxis. 22. Alternativ 3 möjliggör ingen begränsning av återförsäljarnas nätverksamhet överhuvudtaget och skulle därför kullkasta själva idén med ensamåterförsäljning och effektivitetsvinsterna av denna, även om parterna saknar betydande marknadsstyrka. 23. Alternativen 1 och 2 har kvar distinktionen mellan aktiv och passiv försäljning via Internet och ger leverantörerna möjlighet att begränsa aktiv försäljning till områden som exklusivt tilldelats andra återförsäljare. Risken är liten för att konkurrensen ska SV 5 SV

7 skadas av att exklusiva distributionsnät upprättas av parter med obefintlig eller begränsad marknadsstyrka. Därför är dessa alternativ lämpligast för parter som vill upprätta exklusiva distributionssystem och för de europeiska konsumenterna och företagen, som kan dra full nytta av Internet för att övervinna geografiska hinder. ii) Internet och kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik 24. Alternativ 3 erbjuder inget gruppundantag för kravet på att återförsäljarna ska ha en fysisk butik, om kravet ställs av sådana leverantörer som saknar eller endast har begränsad marknadsstyrka. Detta alternativ begränsar leverantörernas frihet att organisera sina distributionssystem på det sätt de finner lämpligast för att lösa eventuella snålskjutsproblem. Risken för konkurrensbegränsande avskärmning av marknaden är dock avlägsen. Alternativ 3 kan således inte lösa snålskjutsproblemet mellan återförsäljare på ett effektivt sätt. Detta kan leda till att tjänsterna inte tillhandahålls på bästa möjliga sätt, till skada för konsumenterna. 25. Alternativ 1 erbjuder fortsatt gruppundantag för kravet på att återförsäljarna ska ha en fysisk butik. Detta alternativ ger leverantörer som saknar eller har begränsad marknadsstyrka möjlighet att organisera sina distributionssystem som de finner lämpligast genom att vid behov ställa kravet att det ska finnas en fysisk butik. Detta alternativ skulle inte skada konsumenterna eftersom en konkurrensbegränsande avskärmning av återförsäljare som endast säljer på nätet är osannolik. 26. Alternativ 2 ger möjlighet att begränsa Internetförsäljningens andel av auktoriserade återförsäljares totala försäljning. En sådan begränsning är problematisk eftersom den ger leverantörerna möjlighet att begränsa den näthandel som bedrivs av återförsäljare som har en fysisk butik, och därmed är till skada för konsumenterna Konsekvenser för företagen i) Åtskillnad mellan aktiv och passiv försäljning via Internet 27. Alternativ 3 undergräver leverans- och distributionskedjans effektivitet i fall där konkurrensproblem är avlägsna eller obefintliga. Det skulle också medföra kostnader för företagen eftersom de skulle tvingas att göra en självbedömning enligt artikel 101. Alternativ 4 skulle allvarligt försvaga den inre marknaden. 28. Alternativen 1 och 2 skulle minska företagens kostnader för att följa reglerna genom att bevilja undantag för ensamåterförsäljning på Internet. Genom att ge fler exempel på begränsningar av passiv och aktiv försäljning ökar alternativ 2 klarheten om rättsläget, vilket minskat företagens kostnader för att följa reglerna. ii) Internet och kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik 29. Alternativ 3 ökar kostnaderna för att följa reglerna för företag med obefintlig eller begränsad marknadsstyrka, eftersom leverantörerna från fall till fall måste motivera varför de inte låter aktörer som endast säljer på nätet distribuera sina produkter i situationer där risken för en konkurrensbegränsning är avlägsen eller obefintlig. 30. Alternativ 1 ger företagen möjlighet att förbättra leverans-/distributionskedjan utan den risk som alternativ 2 innebär, dvs. risken för att återförsäljarnas nätverksamhet begränsas på ett otillbörligt sätt. SV 6 SV

8 6.3. Konsekvenser för konsumenterna i) Åtskillnad mellan aktiv och passiv försäljning via Internet 31. Genom alternativen 1 och 2 bevaras möjligheten att tillämpa ensamåterförsäljning även vid näthandel, samtidigt som konsumenternas möjligheter att köpa över gränserna inte kringskärs genom vertikala avtal. Alternativ 3 skulle inverka negativt på resultatet i leverans- och distributionskedjan för företag med obefintlig eller begränsad marknadsstyrka och därmed indirekt ha negativa konsekvenser för konsumenterna. ii) Internet och kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik 32. Alternativ 1 i kombination med den allmänna principen att begränsningar av näthandel inte beviljas gruppundantag ger tillverkare möjlighet att fritt organisera sina distributionssystem och auktoriserade återförsäljare möjlighet att sälja till slutkonsumenter via Internet. Alternativ 1 gör det möjligt att utesluta återförsäljare som endast säljer på nätet, vilket kan begränsa konsumenternas möjligheter att köpa på nätet. Å andra sidan ger det leverantörerna möjlighet att lösa ett eventuellt snålskjutsproblem, vilket kan gynna konsumenterna totalt sett. Alternativ 2 ökar möjligheterna att förbjuda försäljning via Internet, vilket berövar konsumenterna möjligheten att köpa på nätet. Detta ger leverantörerna möjlighet att dela upp marknaden till skada för konsumenterna. Alternativ 3 skulle inverka negativt på resultatet i leverans- och distributionskedjan för företag med obefintlig eller begränsad marknadsstyrka och därmed indirekt ha negativa konsekvenser för konsumenterna Konsekvenser för offentlig förvaltning och EU-budgeten samt andra konsekvenser 33. De alternativ som gäller köpares marknadsstyrka och de frågor som gäller försäljning via Internet har ingen direkt inverkan på EU-budgeten. 34. De alternativ som har en gynnsam inverkan på en sund och effektiv konkurrens är de som bäst garanterar sysselsättningsmöjligheter på lång sikt. Om detaljhandeln via Internet utvecklas kan det indirekt få positiva miljöeffekter. 7. SLUTSATS: DET ALTERNATIV SOM FÖREDRAS 35. Vad gäller köparstyrka framgår det av konsekvensanalysen att alternativen 1 och 2 bäst uppfyller de specifika mål som anges ovan, dvs. de garanterar effektiva åtgärder mot vertikala begränsningar i samband med köpares utövande av marknadsstyrka. Framför allt har de en mycket starkare avskräckande effekt än alternativ 3. Alternativ 2 medför mycket mindre kostnader för företagen än alternativ 1 och lindrar i stor utsträckning de betänkligheter som uttryckts i samband med det offentliga samrådet avseende alternativ 1. Därför är alternativ 2 att föredra. 36. Vad gäller försäljning på nätet framgår det av konsekvensanalysen att alternativ 2, som preciserar distinktionen mellan aktiv och passiv försäljning, bäst jämkar samman det intresse som finns hos parter med obefintlig eller begränsad marknadsstyrka av att uppnå effektivitetsvinster i distributionsledet och SV 7 SV

9 konsumenternas och företagens intresse av att dra full nytta av Internet för att övervinna geografiska hinder, samtidigt som det för företagens del medför större klarhet om rättsläget och lägre kostnader för att följa reglerna än alternativ 1. Därför är alternativ 2 att föredra. 37. Vad gäller kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik är alternativ 1, som innebär fortsatt gruppundantag för kravet på att återförsäljare ska ha en fysisk butik, bättre än alternativ 3 eftersom det senare alternativet kan leda till ett resultat som inte är optimalt för konsumenterna och medföra kostnader för företagen när de ska följa reglerna. Alternativ 1 är också bättre än alternativ 2, som innebär en ytterligare begränsning av nätförsäljningens andel. Därför anses alternativ 1 vara att föredra. 8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 38. Den föreslagna förordningen upphör att gälla tolv år efter ikraftträdandet. Kommissionen kan emellertid ändra den tidigare om den uppföljning och utvärdering av förordningens funktion som görs på grundval av marknadsinformation från berörda aktörer och nationella konkurrensmyndigheter visar att bestämmelserna inte längre motsvarar marknadsförhållandena i EU. SV 8 SV

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN EUROPEISKA KOMMISSIONEN FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN 27 augusti 2012 Alltsedan antagandet av den nya gruppundantagsförordningen för motorfordon 1 och

Läs mer

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 INNEHÅLL NYA KONKURRENSREGLER FÖR BILBRANSCHEN 1 Nya regler från 1 juni 2010 och juni 2013 3 2 Hur påverkar detta den svenska

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S Mål C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret) "Konkurrens Försäljningsavtal för

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

KONKURRENSPOLITIK RÄTTSLIG GRUND MÅL

KONKURRENSPOLITIK RÄTTSLIG GRUND MÅL KONKURRENSPOLITIK Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller i artiklarna 101 109 konkurrensregler för den inre marknaden. Enligt dessa regler är sådana avtal mellan företag

Läs mer

SV COMP/D2/HT1221 SV SV

SV COMP/D2/HT1221 SV SV SV COMP/D2/HT1221 SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(XXXX) Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr / av den [XX XX XXXX] om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0374 (CNS) 14823/16 ADD 2 FISC 210 ECOFIN 1114 IA 129 FÖRSLAG från: inkom den: 1 december 2016 till: Komm.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

FÖRKLARANDE BROSCHYR

FÖRKLARANDE BROSCHYR DISTRIBUTION OCH UNDERHÅLL AV MOTORFORDON INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 1 OM TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 81.3 I FÖRDRAGET PÅ GRUPPER AV VERTIKALA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Gruppundantaget om tekniköverföring

Gruppundantaget om tekniköverföring Gruppundantaget om tekniköverföring Vladimir Bastidas Venegas vladimir.bastidas@jur.uu.se Struktur Introduktion till gruppundantag och gruppundantaget om tekniköverföring Översikt av gruppundantaget Vissa

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKELN I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 19.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 130/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer om vertikala begränsningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Kenny Carlsson Lennart Göranson Lars Schuer. Konkurrens lagboken. Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler FRITZES

Kenny Carlsson Lennart Göranson Lars Schuer. Konkurrens lagboken. Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler FRITZES Kenny Carlsson Lennart Göranson Lars Schuer Konkurrens lagboken Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler FRITZES Innehäll Förord 9 Avdelning I - Svensk konkurrenslagstiftning Konkurrenslagen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn Promemoria Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn Konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande avtal innehåller ett undantag för vissa konkurrensbegränsande avtal

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 14.1.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 11/1 IV (Upplysningar) UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till FÖRSLAG FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Miljökrav och sociala krav Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Offentlig upphandling som verktyg Offentlig upphandling har en framträdande roll och ska vara ett av de marknadsbaserade instrumenten

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt

Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt Institutionen för handelsrätt Handelsrätt D Department of Commercial Law Uppsats VT 2005 Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt Författare: Daniel Bergström Handledare: Kjell Adolfsson Sammanfattning

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 12.9.2013 2012/0260(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Riktlinjer om vertikala begränsningar

TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Riktlinjer om vertikala begränsningar SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.5.2010 SEK(2010) 411 slutlig TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer om vertikala begränsningar SV SV TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 14 februari 2011 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer