VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISION OCH AFFÄRSIDÉ"

Transkript

1 VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med arkitektoniska och byggnadstekniska kvaliteter i centrala lägen med koncentration till Norrköping. Omsättning och resultat Omsättningen ökade till. tkr (5 ), en ökning med procent och resultatet efter finansnetto blev tkr (1.1 ). MAGNENTUS-koncernen redovisar Finans Sveriges Riksbank Vakansgrad Vakansgraden är fortsatt i det närmaste obefintlig Underhåll MAGNENTUS har under detta räkenskapsår satsat 4. tkr ( ) på underhåll Fastighetsförvärv/försäljningar 1

2 KONCERNENS VERKSAMHET Fastighetsbestånd MAGNENTUS fastighetsbestånd 7 N Fastighetsförvaltning Förvaltning av bostadsfastigheter skiljer sig från förvaltning av kommersiella fastigheter genom att antalet hyresgäster är betydligt fler i förhållande till uthyrbar yta. MAGNENTUS har egen personal för förvaltning och fastighetsskötsel. Genom det koncentrerade innehavet kan fastighetsförvaltningen drivas med hög servicenivå och effektivitet. Marknadsvärde De fastighetsaffärer som gjorts i Norrköping indikerar på fortsatt stigande priser vad gäller bostadsfastigheter. Räntans inverkan Räntan har, som tidigare nämnts, Förädling av MAGNENTUS fastighetsbestån MAGNENTUS Fastighetsmarknaden i Norrköping 2

3 Hyresmarknad för bostäder i Norrköping Med fokus på bostadshyresgästen utgör kundrelationen den mest kritiska framgångsfaktorn i kombination med attraktiva fastigheter i trevliga bostadsområden. En kortvarig hyresrelation är oftast olönsam då det är kostsamt att byta hyresgäst. Genom nöjda hyresgäster strävar MAGNENTUS efter att skapa långvariga relationer. Hyresmarknaden i Norrköping präglas fortsatt av hög efterfrågan i stadens attraktiva bostadsområden, men vi anser att det idag inte enbart räcker med att äga fastigheten. MAGNENTUS har länge strävat efter att få våra hyresgäster att trivas med sitt boende genom att konsekvent investera i trevligare trapphus, tvättstugor etc. Detta i kombination med ett högt tillmötesgående vad gäller hyresgästens möjlighet att själv påverka val av färger etc vid en inflyttning, har gjort att en boendesökande ser MAGNENTUS som ett förstahandsval när tiden är inne för att förändra sitt boende. Och lokaler. Den enskilda fastigheten och lokalen i ett attraktivt läge utgör produkten för våra lokalhyresgäster, och för att vara framgångsrik måste MAGNENTUS kunna erbjuda dessa tre kriterier i en marknad som fortsatt präglas av ett visst överutbud. Utgångspunkten är att inte bara kunna erbjuda en lokal utan en trevlig, spännande och attraktiv arbetsplats i en fastighet där både företaget och dess personal kan profilera sig och sin verksamhet. Fastigheter som Postettan, Druvan, Storan, Telegrafen, Ribbingska huset, Nermanska huset och Pihlska skolan utgör exempel på dessa egenskaper som MAGNENTUS valt att investera i, och vi har en överefterfrågan på lokaler till just dessa profilfastigheter och i dess områden. För att ytterligare profilera MAGNENTUS fastigheter, har koncernen valt att fasadbelysa flertalet av fastigheterna sedan ett antal år tillbaka. MAGNENTUS i framtiden För att MAGNENTUS skall upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag och en naturlig hyresvärd att ringa vid bostads - eller lokalbehov, kommer ansträngningarna än mer fokuseras på att förvärva attraktiva fastigheter i rätt läge, anpassa och renovera dessa efter fastighetens och hyresgästens behov samt än mer erbjuda hyresgästerna hög service och kvalitet. MAGNENTUS vill kunna erbjuda fastigheter där hyresgästen känner sig identifierad med fastigheten och dess läge, charm och attraktionskraft. Postettan, Storan, Druvan, Pihlska skolan, Telegrafen, Ribbingska huset, Nermanska huset m.fl, är fastigheter som MAGNENTUS idag äger där denna ingrediens finns. Dessa unika fastigheter är var för sig starka varumärken för MAGNENTUS-koncernen. MAGNENTUS vakansgrad i sitt fastighetsbestånd uppstår endast i samband med lägenhets- eller lokalrenoveringar, och kan under överskådlig tid hållas på en mycket låg nivå, d.v.s nära noll procent. Vid fastighetsköp eller försäljning gör vi följande prioriteringar: Affärsområdet: Eftersom vi tror på en förbättrad avkastning samt högre fastighetsvärden inom detta. Positivt kassaflöde: Varje affär skall förbättra kassaflödet. Positivt resultat: Varje affär bör bidraga med ett positivt resultat. Fastighet: Skall passa in i MAGNENTUS övriga bestånd för att ytterligare stärka varumärket. Värdepappersförvaltningen MAGNENTUS-koncernens handel med värdepapper har varit framgångsrikt under detta räkenskapsår valutorna EUR samt dollar. Resultatet av denna verksamhet blev tkr ( ). 3

4 MAGNENTUS-KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i tkr RESULTATRÄKNING Omsättning Hyresintäkter 5 3 Övriga intäkter 2 0 Summa omsättning 5 Rörelseresultat Fastighetsförvaltningen 2 Avskrivningar byggnader Vinst vid avyttring av fastighet Resultat värdepappershandel - Övriga rörelseintäkter 1 Övriga rörelsekostnader Summa rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Minoritetsandel i årets resultat ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse 0 15 Avsättningar 1 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 5 Summa eget kapital och skulder BALANSOMSLUTNING 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

6 MAGNENTUS Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Bal Årets Summa kronor Styrelsen föreslår vidare att vinstmedlen disponeras så att I ny räkning överföres Summa kronor

7 KONCERNRESULTATRÄKNING Not Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter 5 Fastighetskostnader Drift - - Underhåll - - Fastighetsskatt - - Avskrivningar byggnader - - Administration Bruttoresultat Central administration - - Omsättning värdepappersrörelse 3 Kostnad sålda varor värdepappersrörelse Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster - - Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

8 KONCERNBALANSRÄKNING Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 Inventarier, verktyg och installationer 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Värde av kapitalförsäkringar 14 Bostadsrätt Summa anläggningstillgångar 6 Omsättningstillgångar Varulager m m Värdepapper Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 6

9 KONCERNBALANSRÄKNING forts Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier à kvotvärde 100 kr) Bundna reserver 3 3 Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst 1 Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 Uppskjutna skatter 18 Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 4 Övriga långfristiga skulder 7 Summa långfristiga skulder 4 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 Leverantörsskulder Checkräkningskredit 20 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 5 Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 22 4 Ansvarsförbindelser

10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Not 201 Den löpande verksamheten Rörelseresultat exkl. värdepappersrörelse 2 Avskrivningar 4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 24 Värdepappersrörelse Erhållen ränta Erlagd ränta - - Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga fordringar - Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 Investeringsverksamheten Investeringar i inventarier - - Investeringar i fastigheter Sålda inventarier Investeringar i bostadsrätt - - Investeringar i dotterbolag - - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - - Avyttring/amortering av övriga inansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten - - Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde - Likvida medel vid årets början 2 Likvida medel vid årets slut

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not Hyresintäkter 2 Övriga intäkter Fastighetskostnader Drift - - Underhåll - - Fastighetsskatt - - Avskrivningar byggnader - - Administration Bruttoresultat Central administration - - Omsättning värdepappersrörelse 3 Kostnad sålda varor värdepappersrörelse Övriga rörelseintäkter 25 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar - - Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 26 Skatt på årets resultat 8 - Årets vinst 6 1

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 Inventarier, verktyg och installationer 10 1 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 27 7 Andelar i intresseföretag Värde av kapitalförsäkring 14 Bostadsrätt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Värdepapper 3 25 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 1

13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING forts Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier à kvotvärde 100 kr) Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 Årets vinst 6 Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 Uppskjutna skatter 18 1 Summa avsättningar 1 1 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 2 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Checkräkningskredit 20 Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 6 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 22 Ansvarsförbindelser

14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat exkl. värdepappersrörelse 1 Avskrivningar 1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Värdepappersrörelse Erhållen ränta 6 Erlagd ränta - - Betald inkomstskatt - - Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i inventarier - - Investeringar i fastigheter Investeringar i dotterbolag - - Investering i bostadsrätt - - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring / amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten - - Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1 1 1

15 NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Andelar i intresseföretag redovisas enligt den s k anskaffningsvärdemetoden. Intäkter Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Intäkter redovisas netto efter moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning och uppskrivning av fastigheter. 1

16 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,5% Markanläggningar 5% Byggnadsinventarier 6,7% Inventarier, verktyg och installationer 20 % Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Värdepapper och finansiella fordringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på värdepappersportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom portföljen. Då koncernen bedriver handel med värdepapper rubriceras tillgången som lager. Handel med valutakontrakt redovisas netto per genomförd affär. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Ränteswap Koncernen använder ränteswappar i syfte att säkra utestående lånestock. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 1

17 Not 2 Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor 2 2 Män 2 1 Totalt 4 2 1

18 Not 3 Värdepapper Moder- och dotterbolaget bedriver värdepappersrörelse. Koncernen Moderbolaget Noterade aktier och andelar Bokfört värde Börsvärde 1 25 Återföring av nedskrivning av lageraktier har i koncernen gjorts med tkr (fg år +1 tkr) och i moderbolaget med tkr (+ ). Not 4 Resultat från andelar i intresseföretag Koncernen Moderbolaget - Summa Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Summa 1

19 Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget Räntebidrag - - Utdelningar Ränteintäkter 2 Summa 6 Not Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget Räntekostnader Effekt av ränteswap 1 Pantbrevskostnader Kursdifferenser Övriga finansiella kostnader Summa 1 Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt - Summa

20 Not 9 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden byggnader, mark och markanläggning 4 1 Årets förändringar -Aktiverade förbättringsutgifter - - -Genom f - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader, mark och markanläggning 1 Ingående avskrivningar byggnader och markanläggning Årets förändringar -Avskrivningar Geno fusion Utgående ackumulerade avskrivningar byggnader och markanläggning Ingående uppskrivningar Årets förändringar -Genom fusion Avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar

21 Ingående anskaffningsvärden Koncernen Moderbolaget byggnadsinventarier Årets förändringar -Aktiverade förbättringsutgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnadsinventarier 2 Ingående avskrivningar byggnadsinventarier Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier Utgående restvärde enligt plan Sammandrag: Bokfört värde byggnader inkl. uppskrivning 1 Bokfört värde mark och markanläggning Bokfört värde byggnadsinventarier 1 Summa Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige

22 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp -Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar - - -Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 1 Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader 2

23 Not 12 Andelar i intresseföretag Org nr Säte Kapitalandel (%) Förvaltnings AB Magnentus & Co HB Norrköping Magnentus Invest HB Norrköping Netgallerian Sweden AB Norrköping Antal andelar Redovisat värde i koncernen Rösträttsandel (%) Redovisat värde i moderbolaget Förvaltnings AB Magnentus & Co HB Magnentus Invest HB Netgallerian Sweden AB Summa 53 7 Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

24 Not 13 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Tillkommande värdepapper 2 - Avgående värdepapper Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 Ingående nedskrivningar Årets förändringar -Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde, totalt 0 Not 14 Värde av kapitalförsäkring Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp av andelar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Not 15 Bostadsrätt Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående redovisat värde

25 Not 16 Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver & årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital - Årets resultat 1 1 Eget kapital Moderbolaget Eget kapital Avskrivning på uppskrivet belopp Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Moderbolaget Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk Summa 2

26 Not 18 Uppskjuten skatt Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade och skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder avseende nedanstående poster. I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Koncernen Moderbolaget Uppskjutna skatteskulder Byggnader - uppskrivning skattemässiga överavskrivningar skattemässiga direktavdrag beskattade reserver Summa uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag Uppskjutna skatteskulder netto Not 19 Upplåning Koncernen Moderbolaget Skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder 4 2 Kortfristiga skulder Summa 2 Förfallotider Inom ett år Inom ett till fem år Senare än fem år 3 2 Summa 2 2

27 Not 20 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget Beviljat belopp på checkräkningskredit upppgår till Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyresintäkter Fastighetsskatt 1 Upplupna räntekostnader Upplupna fastighetskostnader Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa 1 Not 22 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 4 Aktier i dotterföretag Summa ställda säkerheter 4 Not 23 Ansvarsförbindelser Koncernen Moderbolaget Uppskov stämpelskatt vid fastighetsförvärv Ansvarsförbindelse till förmån för intresseföretag Summa ansvarsförbindelser

28 Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Koncernen Moderbolaget Summa Not 25 Övrig verksamhet Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader härrör från arr ngemang av Magnentus Cup, en ishockeyturnering för ungdomar. Not 26 Bokslutsdispositioner Moder olaget Återföring av periodiseringsfond Summa 2

29 Not 27 Andelar i dotterföretag Org nr Säte Magnentus Capital AB Norrköping AB Linerva Norrköping Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde Eget kapital % % Magnentus Capital AB AB Linerva Summa 7 4 Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden -Inköp av andelar -Fusion Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7 Utgående redovisat värde 7 Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Norrköping Magnus Malm Min revisionsberättelse har lämnats Robert Söderlund Auktoriserad revisor 2

30 Revisionsberättelse Till årsstämman i Förvaltnings AB Magnentus Org nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Förvaltnings AB Magnentus för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att gära ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 30 april 2012 och av dessa finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 3

31 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Förvaltnings AB Magnentus för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag hat utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolgslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om styrelsens ledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om styrelsens ledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Norrköping den 31 oktober 2012 Robert Söderlund Auktoriserad revisor 31

32 FASTIGHETSINNEHAV KONCERNEN Fastighetsbeståndet omfattar per bokslutsdagen ca kvm uthyrningsbar yta. Fastighetsförvaltningen och en nära samverkan med våra hyresgäster har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Fastighetsbeteckning Byggn.år/ Uthyrningsyta (kvm) Totalt Taxeringsvärde Ombyggn.år Bostäder Kontor/butiker/ Byggn/mark (tkr) P-hus 1) Enen 1,2,3 1973/ / Generalsgatan 72 Nygatan 128 Kristinagatan 57 2) Enen / / Södra Promenaden 127 Generalsgatan 74 Generalsgatan 74, G 3) Enen / / Södra Promenaden 123 Södra Promenaden 125 Kristinagatan 59 4) Fiskeby Herrgård 1700-talet / 365 5) Gubben /1991/ / Saltängsgatan 15 Haut de Cagnes 1700-talet/ /- Frankrike 6,7,8) Kronan 8 Drottninggatan 26, 28, 30 Knäppingsborgsgatan 5 Gamla Rådstugugatan / / /1936/ ) Lammet / / Norra Promenaden ) Liljan / / Nygatan ,12,13,14,15) Lokatten talet/ / Drottninggatan 11, 15, /2010 Trädgårdsgatan 6A-B, 8 Hospitalsgatan 5 32

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer