"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880"

Transkript

1 Org nr Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens balansräkning - moderbolagets resultaträkning - moderbolagets balansräkning - noter, gemensamma för moderbolag och koncern m inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. "4"

2 Information om verksamheten i Företagen inom Drillcon-koncernen utför raiseborrning och diamantborrning för gruv- och anläggningsindustrin på huvudsakligen den europeiska marknaden. För dotterbolaget Drillcon Core AB har marknadsläget ytterligare forbättrats under Detta i kombination med en fortsatt god lönsamhet på projekten har bidragit till att resultatet har förbättrats. För dotterbolaget Drillcon Geoteciiia & Sondagens Lda har utvecklingen varit positiv med framför allt ökad produktion inom diamantborrning. Raiseborrning åt Somincor minskade något under 2004 men kompenserades väl av uppdrag i Spanien och Österrike. Dotterbolaget Drillcon Raise AB har under året fusionerats med moderbolaget. Fusionsvinsten uppgår till tkr. Drillcon AB moderbolag i en koncern med de två helägda dotterbolagen Drillcon Core AB och Drillcon Geotecnia & Sondagens Lda. f Försäljning och resultat Koncernens fakturering uppgick under räkenskapsåret till tkr ( tkr). hets vinst for koncernen efter skatt uppgick till tkr (5 980 tkr)

3 - Förslag till resultatdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Ingen avsättning till bundet eget kapital föreslås. Till bolagsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserade vinstmedel hets resultat Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 7 att i ny rakning överföres jt

4 Koncernens resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Arets skattekostnad arets resultat

5 Koncernens balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Mark och markanläggningar Byggnader Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 7 Summa tillgångar

6 .- Koncernens balansräkning (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2 600 aktier a 100 kr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Arets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter q Långfristiga skulder checkräkningskredit (limit 3 000) Skulder till laeditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

7 Koncernens Ställda säkerheter Not Inga Inga

8 Moderbolagets resultaträkning Nettoomsattning Rörelsens kostnader: Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat ResultatfrånJinansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Anteciperad utdelning Skatt på årets resultat /y arets resultat

9 Moderbolagets balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar.y' Summa tillgångar

10 Moderbolagets balansräkning (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2 600 aktier ii 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat hets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder till dotterföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelser 7 Borgen för dotterbolag -'p

11 d Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd med undantag för koncernbidrag som redovisas som bokslutsdispositioner. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår de helägda dotterföretagen Drillcon Core AB och Drillcon Geotecnia e Sondagens, Lda. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Varulager Varulager värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för individuell inkurans. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Fastighetsinventarier Arbetsmaskiner Kontorsmaskiner, datorer Fordon Övriga inventarier Kontors byggnader Industribyggnader,$Markanläggningar Antal år 20 1 o o

12 Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolaget Nettoomsättningen avser i sin helhet försäljning av administrativa tjänster till dotterföretag. Not 3 Medelantalet anställda 2004 Totalt Varav Totalt Varav män män Moderbolaget Dotterbolag Sverige Portugal Koncernen totalt Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader ' Sociala Moderbolaget Styrelse och VD Sociala Löner och kostnader Löner och kostnader andra er- (varav pen- andra er- (varav pensättningar sionskostn) sättningar sionskostn) Övriga anställda

13 Koncernen 1 Styrelse och VD Sociala Sociala Löner och kostnader Löner och kostnader andra er- (varav pen- andra er- (varav pensättningar sionskostn) sättningar sionskostn) Övriga anställda Totalt För bolagets revisor har i moderbolaget kostnadsforts 74(47)tkr varav 5 l(22) tkr avser konsultarvoden. Motsvarande belopp för koncernen var 11 5(99) tkr resp 6 l(39) tkr. Not 5 Skatt på årets resultat Betald skatt Latent skatt Redovisad skattekostnad Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Moderbolaget Koncernen Goodwill Ingående anskaffningsvärde Inköp Ut gående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Arets avskrivning Utgående avskrivningar /fbokfört varde

14 ' Not 7 Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget Koncernen Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde, Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört varde Taxeringsvärde för mark Byggnader Moderbolaget Koncernen Ingående anskaffningsvärde Arets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde r Taxeringsvärde för byggnad

15 d Maskiner och inventarier Moderbolaget Koncernen Ingående anskaffningsvärde Inköp Försälj ning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 308 l Ingående avskrivningar Försäljning hets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 8 Aktier i dotterföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel aktier värde Drillcon Core AB 100% 100% 8 O00 4 O00 Drillcon Geotecnia e Sondagens, Lda 100% 100% Summa Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Sate Drillcon Core AB Nora Drillcon Geotecnia e Sondagens, Lda Braga, Portugal Not 9 Förändring av eget kapital Aktie- Bundna Balanserad Arets Koncernen kapital reserver vinst Resultat Ingående balans Utdelning Förskjutning mellan bundna och fria reserver Överföring till balanserade vinstmedel v Omräkningsd ifferens -414 Arets resultat Utgende balans

16 Moderbolaget Aktie- Reserv- Balanserad Arets kapital fond vinst resultat i Ingående balans Disposition av resultat Lämnad utdelning Fusionsvinst hets resultat Not 10 Avsättningar för skatter Latent skatteskuld i obeskattade reserver Latent skatteskuld för skillnad mellan bokförda och skattemässiga varden på fastigheten Not 11 Långfristiga skulder Den del av de långfristiga skulderna som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagens utgång uppgår for koncernen till och for moderbolaget till Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga poster Summa Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga poster 4 summa

17 Not 13 Ställda säkerheter Koncernen Avseende skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Aktier i dotterföretag, bokfört värde Summa Moderbolaget Avseende skulder till kreditinstitut: Aktier i dotterföretag Summa Örebro Bertil Sundberg Peter Zeidler dl Mikael Ronny Oberg Min revisionsberättelse har avgivits u~uktoriserad revisor

18 4 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Drillcon Aktiebolag 0rg.m l Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Drillcon Aktiebolag for räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Arsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Örebro den 9 juni 2005 Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer