.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ"

Transkript

1 ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ VRP LQQHElU YLWWRPIDWWDQGH I UlQGULQJDU NRPPHU NRPPLVVLRQHQ DWW I U I UVWD JnQJHQ KD HQ LQWHJUHUDG VWUDWHJL I U SHUVRQDOHQ Vn DWW LQVWLWXWLRQHQ NDQ HIIHNWLYLVHUDV PD[LPDOW RFK GlULJHQRP IXOOJ UDVLQDKXYXGVDNOLJDDUEHWVXSSJLIWHU2PRWLYHUDGHNDUULlUVKLQGHUVNDOO WDVERUWEHVOXWRPEHIRUGULQJDURFKEHO QLQJDUWLOOGHQHQVNLOGHVNDOOIDWWDV Sn JUXQGYDO DY HQ Q\ EDODQV PHOODQ DUEHWVSUHVWDWLRQ RFK DQVWlOOQLQJVWLG NUDY Sn RFK P MOLJKHWHU WLOO XWELOGQLQJ VNDOO NDV RFK SHUVRQHU L OHGDQGH VWlOOQLQJ VNDOO VSHOD HQYLNWLJDUHUROO QlU GHW JlOOHU DWW EHG PD RFK OHGD VLQ SHUVRQDORFKlYHQQlUGHWJlOOHUDWWKDQWHUDIDOOGlUDQVWlOOGDLQWHXSSI\OOHU NUDYHQ1\DULNWOLQMHUI UXWELOGQLQJRFKU UOLJKHWNRPPHUDWWYDUDWLOOKMlOSI U DOOD DQVWlOOGD L SODQHULQJHQ DY \UNHVNDUULlUHQ L HWW EUHGDUH VSHNWUXP DY WMlQVWHU lq YDG VRP QX lu P MOLJW ) UVODJHQ QlU GHW JlOOHU O QHU RFK SHQVLRQHU OLJJHU KHOW L OLQMH PHG XWIlVWHOVHUQD IUnQ NRPPLVVLRQHQV RUGI UDQGH5RPDQR3URGLRFKYLFHRUGI UDQGH1HLO.LQQRFNDWWPRGHUQLVHUD O QHV\VWHPHW HIIHNWLYLVHUD ELGUDJVV\VWHPHW RFK VlNUD NRPPLVVLRQHQV nwdjdqghq VRP DUEHWVJLYDUH (QOLJW NRPPLVVLRQHQV I UVODJ VNDOO GH EHILQWOLJD SHQVLRQVUlWWLJKHWHUQD RFK SHQVLRQVV\VWHPHWV VlNHUKHW VN\GGDV SnOnQJVLNW'HWlURFNVnSnI UVODJDWWLQI UDHQSHQVLRQVIRQGI USHUVRQDO VRP DQVWlOOV HIWHU GHQ MDQXDUL $OOD GHVVD I UVODJ NRPPHU DWW YDUD I UHPnO I U I UKDQGOLQJDU PHG I UHWUlGDUH I U SHUVRQDOHQ LQQDQ NRPPLVVLRQHQLQWDUVLQVOXWJLOWLJDVWnQGSXQNW I en kommentar till att förslagen antogs sa kommissionsordförande Romano Prodi: "Kommissionen är på god väg att fullborda reformen. Avsikten med de reforminitiativ som vi behandlade idag är att frigöra energi och kunskap bland personalen för att möta de nya utmaningarna i vårt arbete för Europa under de kommande åren. De här dokumenten utgör grunden för omfattande förhandlingar med personalen och dess företrädare. Jag vill framhålla att dessa diskussioner skall vara öppna och konstruktiva och målet kommer att vara att förbättra förslagen, med hjälp av personalens erfarenhet." Neil Kinnock sa följande: "Under det senaste året har vi arbetat med att modernisera det sätt på vilket kommissionen fungerar organisationsmässigt. Radikala förbättringar i systemet för budgetförvaltning och revision är på gång. Den nya ordningen med en direkt koppling mellan uppgifter och resurser kommer att bli klar enligt planerna, dvs. nästa år. Idag har vi antagit de övergripande förslag som vi har lagt till en modern integrerad personalpolitik i syfte att ge personalen större möjligheter och bättre stöd under hela yrkeskarriären. Tyngdpunkten ligger på kvalitet, ansvar och god förvaltning.

2 Den viktigaste tillgång vi har är vår kunniga och engagerade personal. För att lyckas fullt ut måste vi satsa på personalen och se till att våra system och strukturer är tillräckligt moderna och göra det möjligt för dem att göra ett bra jobb ännu bättre. Beträffande löner och pensioner tillade han: "Kommissionen är, per definition, en multinationell och flerspråkig institution som behöver högt kvalificerad och motiverad personal. Anställningsvillkoren måste naturligtvis återspegla denna verklighet, särskilt nu som det finns en allt större internationell konkurrens om de kunskaper som krävs. Våra förslag grundar sig på dessa fakta, förslagen ligger inom gällande budgetramar och som en oberoende analys visar de är rimliga jämfört med andra internationella organisationer som huvudsakligen anställer utlandspersonal." Det paket som antogs i den första behandlingen idag omfattar elva olika förslag och kommer att bli föremål för samråd fram till mitten av juli. Tillsammans ger dessa elva förslag uttryck för en ny personalpolitik, från rekryteringen till pensioneringen. Om förslagen genomförs innebär det följande: 5DWLRQHOOPHUEHKRYVDQSDVVDGUHNU\WHULQJ Samtidigt som kommission håller fast vid principen om rekrytering genom allmänna uttagningsprov vill man effektivisera anställningsförfarandena. Ett kontinuerligt uppdaterat treårsprogram, som tar hänsyn till de specifika kunskaper och kvalifikationer som de olika avdelningarna inom kommissionen behöver, skall upprättas. Medlemmarna i uttagningskommittén friställs från den egna avdelningen i högst två år och utbildas för uppgiften. Vid behov kallas externa rekryteringsexperter in. Dessutom håller kommissionen på att undersöka möjligheterna till att införa databaserade tester. Dessa skulle utföras av specialiserade testcentra över hela Europa. Arbetet tillsammans med de andra gemenskapsinstitutionerna för att undersöka möjligheterna att inrätta ett interinstitutionellt rekryteringskontor enligt samma modell Publikationsbyrån, för att kunna dela på kostnader och utbyta erfarenheter, går också framåt. Slutligen, i linje med sitt löfte att få bort åldersdiskrimineringen på arbetsplatsen avskaffar kommissionen åldersgränsen för anställning (för närvarande 45 år) för alla uttagningsprov som offentliggörs från och med den 1 juli (Q PHU OLQHlU NDUULlUVWUXNWXU I U DWW XSSPXQWUD \UNHVPlVVLJ XWYHFNOLQJI UGHPVRPDQWDUQ\DXWPDQLQJDURFKWDUVW UUHDQVYDU Nya tjänstemän får större frihet att flytta mellan olika arbeten inom kommissionen beroende på vilka kvalifikationer och erfarenheter som han eller hon inhämtar på vägen. Medan det idag finns vissa hinder vid uppflyttning över en viss nivå kommer i framtiden en tjänstemans karriärutveckling i hög grad att vara beroende av hans eller hennes arbetsprestationer, nya kunskaper eller kvalifikationer som förvärvats, större ansvar. Erfarenhet kommer fortfarande att räknas, eftersom den är nödvändig inom ett offentligt organ men antalet tjänsteår blir inte det som väger tyngst. Inre gränser som nu blockar uppflyttning tas bort. Individuella lönepåslag kommer också att få en närmare koppling till arbetsprestationer och till att personen i fråga har tagit på sig större ansvar och blir därigenom mindre beroende av ålder eller anställningstid. 2

3 cuolj EHG PQLQJ DY WMlQVWHPlQ RFK EHIRUGUDQ Sn JUXQGYDO DY DUEHWVSUHVWDWLRQ Det är nödvändigt att bedömningen av en tjänstemans arbete sker objektivt, ytterst noggrant, regelbundet och rättvist. Så är inte fallet under nuvarande förhållanden eftersom bedömningssystemet inte är knutet till yrkesmässiga uppgifter och målsättningar. Bedömningen enligt det nya systemet, som blir årligen återkommande, kommer därför att ske av den närmast överordnade som också är den som sätter målen och som följer tjänstemannens dagliga arbete. I det nya bedömningssystemet kommer inte enbart arbetet att bedömas, utan det tar också hänsyn till utbildningsbehov och omfattar en bedömning av tjänstemannens potential. Det kommer därför att utgöra hörnstenen i den nya personalpolitiken. Eftersom befordringar är beroende av många faktorer kommer de i framtiden att ha en mer direkt koppling till uppmätta prestationer för vilka det ges "meritpoäng" beroende på det arbete som utförts. Genom att varje generaldirektorat tilldelas ett lämpligt antal fasta poäng undviker man att det går "inflation" i bedömningen. 5 UOLJKHW XSSPXQWUDV L GHQ HQVNLOGHV RFK KHOD LQVWLWXWLRQHQV LQWUHVVH Rörlighet är en betydelsefull del av en tjänstemans karriärutveckling. För närvarande ges de anställda inte någon egentlig sporre eller hjälp att söka andra tjänster. Det är faktiskt så att det kan vara ett hinder för uppflyttning att byta arbete på grund av den betydelse för befordran som anställningstiden på en avdelning har idag. Genom det nya systemet med meritpoäng blir rörlighet inom jobbet inte längre något som inger tvekan. Dessutom kommer kommissionen att införa en central väglednings- och karriärutvecklingstjänst med en vägledare på varje generaldirektorat. Dessa vägledare kommer att hjälpa tjänstemännen att hitta nya tjänster och att sammanställa deras kvalifikationer i en databas för hela kommissionen för att lättare hitta tillgängliga tjänstemän till lämpliga lediga tjänster. Slutligen kommer ett system för benchmarking att införas: Nyanställda tjänstemän förväntas stanna på sin första tjänst i tre år och sedan byta arbete minst vart femte år. Naturligtvis får specialister möjlighet att stanna inom sitt område. En förteckning över "känsliga" befattningar fastställs för vilka rörlighet blir obligatoriskt efter en särskild benchmarking period. Vidare införs en rad åtgärder för att underlätta utbyten med medlemsstaternas förvaltningar och internationella organisationer för att dra nytta av varandras erfarenheter. &KHIHU RFK WMlQVWHPlQ VNDOO DQVYDUD I U DWW XSSUlWWKnOOD \UNHVPlVVLJVWDQGDUG Det ligger i kommissionens intresse att se till att varje enskild tjänsteman lever upp till erforderlig yrkesmässig standard. Som det är nu har kommissionen inget strukturerat system för att identifiera och bemöta personer som inte motsvarar denna standard förutom att ta till disciplinära åtgärder vilket inte alltid är lämpligt. I framtiden kommer det att ingå i chefens uppgifter att se till att för låga prestationer, oavsett om dessa beror på brist på effektivitet, brist på kunskaper, dålig närvaro eller tjänstefel, identifieras och åtgärdas på lämpligt sätt. Den första målsättningen blir att under en sexmånadersperiod hjälpa tjänstemannen, genom samtal och åtgärder för att avhjälpa den uppkomna situationen genom rådgivning, upprättande av en särskild arbetsplan, ledighet för att åtgärda personliga eller medicinska problem eller förflyttning till en tjänst som bättre passar tjänstemannens kunskaper. Framsteg kommer att noteras i karriärutvecklingsrapporten. 3

4 Om två rapporter inom en sexårsperiod inte är tillfredsställande, kommer ett nytt förfarande att inledas för att bedöma om tjänstemannens yrkeskompetens inte är tillräcklig, bestående av översyn och ett motiverat yttrande från en gemensam rådgivande nämnd med företrädare för både personal och förvaltning. De slutgiltiga besluten kommer att fattas av en panel bestående av tre generaldirektörer, eller när det gäller högt uppsatta tjänstemän, av kommissionens ledamöter. 8WELOGQLQJVUHVXUVHUQDIHPGXEEODVSnIHPnU Det nuvarande utbildningsutbudet inom kommissionen är klart otillräckligt för en organisation som står inför komplexa och snabbt föränderliga uppgifter och utbudet är bara en bråkdel av vad nationella förvaltningar och organisationer inom den privata sektorn tillhandahåller. Kommissionen har för avsikt att senast 2005 ha ökat antalet utbildningsdagar per år och tjänsteman från otillräckliga 2 till 10 och att öka budgeten från 4,1 miljoner euro till 14,6 miljoner euro. Det är betydligt lägre än inom de flesta nationella förvaltningar men en klar förbättring jämfört med den rådande situationen. I en flerspråkig organisation borde språkutbildning vara det viktigaste inslaget i utbildningen, kompletterat med en rad andra kurser och andra tillfällen till utbildning, t.ex. genom att "praktisera hos" en annan anställd (job shadowing), direkt knutna till kommissionens, övriga generaldirektorats och tjänstemannens behov. En särskild satsning på utbildning, som är en av de viktigaste bitarna av reformen, är av avgörande betydelse för att övriga åtgärder inom ramen för reformen skall lyckas. Ett centralt utbildningskontor med utbildningsansvariga på varje GD kommer att avgöra och prioritera behov och vägleda tjänstemännen. Utbildning blir obligatoriskt vid vissa tillfällen under en tjänstemans karriär: introduktionskurser vid anställningen, chefsutbildning vid tillträde till en chefsbefattning på mellannivå eller högre, specialutbildning vid tillträde till en befattning som innebär specifikt ekonomiskt ansvar, personalförvaltning, etc. 1\D DQVYDUVRPUnGHQ RFK PRWVYDUDQGH VW G WLOO FKHIHU Sn PHOODQQLYn Den omfattande decentraliseringsprocessen med större befogenheter till chefer och personal betyder att ansvarsområdena för chefer på mellannivå, särskilt när det gäller personalförvaltning, kommer att öka. Kommissionen kommer på ett tidigt stadium att identifiera chefsämnen genom det nya bedömningssystemet, och ge potentiella chefer företräde till chefsutbildning och tillfälle till praktik genom ledarpositioner på lägre nivå ("lägre chefer" inom enheterna). Yngre tjänstemän i A6 (i den nuvarande skalan) kommer att ha möjlighet att befordras till enhetschefer. Kommissionen inför obligatorisk utbildning för tjänstemän som tillträder en post med förvaltningsansvar för första gången, liksom provtjänstgöring på nio månader. Om det visar sig att ledarkompetensen inte är tillräcklig kommer det att finnas ett system så att vederbörande åter placeras på en icke-chefsbefattning ("återgång". Denna bestämmelse kommer också att kunna tillämpas vid omorganisation på grund av ändringar i kommissionens politik eller om chefen själv önskar lämna chefsuppgifterna. 4

5 .RPPLVVLRQHQ WDU IRUWVDWW KMlOS DY SHUVRQDO PHG WLGVEHJUlQVDG DQVWlOOQLQJ Kommissionen kommer att fortsätta att inrikta sin fasta personal på kommissionens huvudsakliga verksamhet. Följaktligen kommer den också fortsättningsvis att behöva icke fast anställd personal för en rad uppgifter, särskilt för genomförandet av de gemenskapsfinansierade program som tilldelats externa organ under kommissionens överinseende, för arbetsuppgifter i kommissionens delegationer etc. Kommissionen föreslår att sådana arbetsuppgifter ges åt en ny personalkategori, "kontraktsanställda", för en period på mellan en månad och sex år, beroende på arbetsuppgifterna. Genom inbjudan till intresseanmälan får man in ansökningar som sedan sparas och sorteras anonymt utifrån kriterier som kvalifikationer och yrkeserfarenhet. Kommissionen kommer att avveckla andra typer av icke fast anställd personal, med undantag av tillfälligt anställda och tillfälligt utplacerade nationella experter (personal som "lånats ut" från nationella förvaltningar och från den privata sektorn). / QHUQD NRPPHU IRUWIDUDQGH DWW DYVSHJOD NYDOLILNDWLRQHU RFK DUEHWVLQVDWV Den grundläggande målsättningen med kommissionens förslag till en modernisering är att upprätthålla en oberoende offentlig förvaltning av högsta kvalitet som rekryteras med så stor geografisk spridning som möjligt. Det är nödvändigt att modernisera lönesystemet om kommissionen skall kunna fortsätta att locka till sig de mest kvalificerade. En försämring av de allmänna lönevillkoren är därför inte vara klokt eller praktiskt. Kommissionen föreslår sålunda en översyn av lönesystemet. Vissa fastställda bestämmelser, t.ex. möjligheten att föra över en viss procent av lönen till hemlandet med en viktning för levnadskostnaderna i det landet, kommer att avvecklas. Andra bestämmelser, t.ex. familjetillägget, kommer inte längre att utgöras av en viss procent av lönen utan av ett schablonmässigt belopp för all berörd personal och sålunda bli mer rättvist. Utlandstillägget som betalas till de 74 % av personalen som är stationerade utanför sitt eget land, förblir nödvändigt och behålls. Andra utgifter rationaliseras, inklusive det årliga resetillägget och utgifter i samband med tjänsteresa, vilket medför besparingar i form av administration och kostnader. Ett annat viktigt inslag i det nya systemet är införandet av extra belöning för befattningar som innebär stort ansvar eller särskilt tung arbetsbörda. Kommissionen anser att den årliga justeringen av lönen som garanterar att utvecklingen av EU-anställdas köpkraft exakt motsvarar den för tjänstemännen i medlemsstaterna har bevisat sitt värde. Under de senaste 20 åren har det övergripande resultat för detta system varit en svag minskning av tjänstemännens löner och pensioner (0,5 % i fasta priser) samtidigt som relationerna mellan arbetsgivare/arbetstagare varit harmoniska. Man föreslår därför att införa denna justering permanent i tjänsteföreskrifterna. Slutligen föreslås det också att den "tillfälliga avgift" som betalats av tjänstemännen under många år utöver inkomstskatten, avskaffas. Denna "tillfälliga avgift" eller "krisavgift", som infördes på 70-talet i samband med oljekrisen, har i själva verket blivit permanent men aldrig tillräckligt motiverad. 5

6 Sammantaget skulle dessa förändringar innebära en ökning av lönebudgeten med ungefär 30 miljoner euro men en minskning av de allmänna utgifterna för löner och pensioner med ungefär 22 miljoner euro. Inom dessa ramar sker en omfördelning av fördelarna för personalen. För att undvika drastiska förändringar för de enskilda tjänstemän som drabbas hårdast kommer vissa förändringar att utsträckas över en övergångsperiod på fem år. 6RFLDODIUnJRULQWHJUHUDVLVWDELOD YHUJULSDQGHUDPDU Som alla andra stora arbetsgivare tillhandahåller kommissionen sin personal ett visst antal sociala tjänster. Dessutom erbjuder kommissionen vissa tjänster som det i normala fall är medlemsstaten som erbjuder sina invånare, men som inte är lokalt tillgängliga för utlandsstationerad personal. Denna verksamhet är för närvarande splittrad i olika delar. Kommissionen föreslår därför en övergripande politik där de viktigaste målsättningarna och prioriteringarna definieras, och där det föreslås stabila budgetramar, i form av en viss procent av kostnaderna för personal, för att stödja denna verksamhet. Detaljerna i de åtgärder som slutligen införs kommer att vara resultatet av samråd med personalen om dess behov. I linje med de tjänster som de flesta moderna organisationer erbjuder har fem prioriterade områden tagits fram enligt följande: barnomsorg, hjälp för personal och deras familjer att anpassa sig i ett nytt land, stöd till det ökande antalet pensionärer och personer med särskilda behov, förbättring av cafeterior och andra sociala inrättningar, inbegripet anläggningar för motion och idrott. 0RGHUQLVHULQJ DY EHVWlPPHOVHU I U SHQVLRQHUDG SHUVRQDO I U DWW JDUDQWHUDGHQI UVlNULQJVWHNQLVNDEDODQVHQLV\VWHPHW De avgifter som personalen betalat till sina pensioner har i flera decennier med stor marginal varit större både än deras del av finansieringen (fastställd till en tredjedel av pensionskostnaden) och också de totala utgifterna för pensionerna. Satsen för avgifterna har aldrig fastställts på grundval av någon undersökning av den försäkringstekniska balansen, och därför är det inte känt om systemet för närvarande är i försäkringsteknisk balans. Eftersom denna balans krävs enligt tjänsteföreskrifterna föreslår kommissionen att det skapas en pensionsfond för personal som anställs efter den 1 januari Denna fond kommer att ha inbyggda mekanismer så att en permanent försäkringsteknisk balans garanteras på lång sikt. Under en övergångsperiod kommer personalens avgifter att justeras årligen (för närvarande ligger den på 8,25 % av grundlönen). Vart femte år kommer en analys av den försäkringstekniska balansen att genomföras och avgiftssatsen och/eller pensionsåldern kommer att ändras. Kommissionen kommer också att införa antal förändringar av pensionssystemet som på lång sikt möjliggör en besparing på cirka 50 miljoner euro för utgifterna för pensioner. 6

7 .RVWQDGHUQDI UUHIRUPHQ De åtgärder som kommissionen föreslår i samband med reformen förs upp under rubrik V i budgetplanen (administrativa utgifter) och innebär en blygsam ökning på ungefär 10 miljoner euro, vilket ger tillräckliga marginaler för övriga institutioner och för ytterligare åtgärder under denna rubrik. Detta bekräftar de åtaganden som kommissionen gjort att hålla sig inom gällande budget och inom ramarna för rubrik V i budgeten. 7

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW ,3 Bryssel, 28/02/2001.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU L GDJ DQWDJLW HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW VNDSD DUEHWVPDUNQDGHU VRP VWUlFNHU

Läs mer

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET COM/TA/HR/13/AD9 REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET Kommissionen anordnar ett urvalsförfarande för att tillsätta en tjänst som rådgivare i generaldirektoratet

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 FÖLJENOT från: inkom den: 2 december till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0455(COD) 5.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED FUNKTIONSHINDER 7.1.9. RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED FUNKTIONSHINDER PRESIDIETS BESLUT DEN 22 JUNI 2005 Europaparlamentets presidium fattar detta beslut - med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 14.7.2010 2010/0171(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU ,3 Bryssel den 16 maj 2002 5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU (QOLJW GHQ VHQDVWH UHVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ lu I UVHQLQJDUQD

Läs mer

Bryssel den 16 december 2002

Bryssel den 16 december 2002 ,3 Bryssel den 16 december 2002 :72 RFK MRUGEUXNHW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ SSQDUH PDUNQDG VW G VRP L PLQGUH JUDG VQHGYULGHU KDQGHOQ RFK UDGLNDOW ElWWUH YLOONRU I UXWYHFNOLQJVOlQGHUQD.RPPLVVLRQHQODGHLGDJIUDPHWWDPELWL

Läs mer

Grattis Yvonne Augustin

Grattis Yvonne Augustin 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 16 vecka 19 år 2008 Grattis Yvonne Augustin Socialdemokraterna i Region Skåne: - Bakåtsträvande taktik att avskaffa akutläkarbilarna!

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Frågor och svar: Personalreformer

Frågor och svar: Personalreformer MEMO/11/907 Bryssel den 13 december 2011 Frågor och svar: Personalreformer Varför föreslår ni de här reformerna? Det finns tre orsaker: För det första finns det ett behov av att effektivisera och minska

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka.

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka. I den här kursen har jag använt Word 2002. Några mindre skillnader kan f örekomma med t idigare versioner men jag t ror at t du lät t kan gå igenom den här lat hunden oberoende av Word- v ersion. Känner

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7)

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7) Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten Personalansvarig (lönegrad AD7) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter REF.: ACER/2015/09 Offentliggörande Titel

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141)

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 0(02 Bryssel den 11 oktober 2000 ) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 3nYHUNDUGHWKlUGLUHNWLYI UVODJHWPHGOHPVVWDWHUQDVVlWWDWWRUJDQLVHUD VLQDHJQDSHQVLRQVV\VWHP"

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 16 mars 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 1152/95, ingiven av W.B.C. Vriens, om diskriminering som rör hennes yrke som låg- och mellanstadielärare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 12.11.2008 om anställningsvillkor för nationella experter och nationella experter under utbildning

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142 Styrdokument 1 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-26, 142 Mål Kommunens lönepolitik ska leda till att lönebildningen i kommunen, inom de ekonomiska ramarna, bidrar till att kommunen når målen för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY En bra ledning av statsförvaltningen är en nationell framgångsfaktor. En ledning för statsförvaltningen som betjänar både regeringen

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:79 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares kompetens Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

,QI U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ

,QI U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ 63((&+ Tal av Romano Prodi Europeiska kommissionens ordförande,qi U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ Europaparlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUV Fru ordförande, ärade

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING Nr 11 Från kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen!

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen! kortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare

Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:5 Dnr. KS 2015/0049 Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare Arbetsutskottets

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer