.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ"

Transkript

1 ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ VRP LQQHElU YLWWRPIDWWDQGH I UlQGULQJDU NRPPHU NRPPLVVLRQHQ DWW I U I UVWD JnQJHQ KD HQ LQWHJUHUDG VWUDWHJL I U SHUVRQDOHQ Vn DWW LQVWLWXWLRQHQ NDQ HIIHNWLYLVHUDV PD[LPDOW RFK GlULJHQRP IXOOJ UDVLQDKXYXGVDNOLJDDUEHWVXSSJLIWHU2PRWLYHUDGHNDUULlUVKLQGHUVNDOO WDVERUWEHVOXWRPEHIRUGULQJDURFKEHO QLQJDUWLOOGHQHQVNLOGHVNDOOIDWWDV Sn JUXQGYDO DY HQ Q\ EDODQV PHOODQ DUEHWVSUHVWDWLRQ RFK DQVWlOOQLQJVWLG NUDY Sn RFK P MOLJKHWHU WLOO XWELOGQLQJ VNDOO NDV RFK SHUVRQHU L OHGDQGH VWlOOQLQJ VNDOO VSHOD HQYLNWLJDUHUROO QlU GHW JlOOHU DWW EHG PD RFK OHGD VLQ SHUVRQDORFKlYHQQlUGHWJlOOHUDWWKDQWHUDIDOOGlUDQVWlOOGDLQWHXSSI\OOHU NUDYHQ1\DULNWOLQMHUI UXWELOGQLQJRFKU UOLJKHWNRPPHUDWWYDUDWLOOKMlOSI U DOOD DQVWlOOGD L SODQHULQJHQ DY \UNHVNDUULlUHQ L HWW EUHGDUH VSHNWUXP DY WMlQVWHU lq YDG VRP QX lu P MOLJW ) UVODJHQ QlU GHW JlOOHU O QHU RFK SHQVLRQHU OLJJHU KHOW L OLQMH PHG XWIlVWHOVHUQD IUnQ NRPPLVVLRQHQV RUGI UDQGH5RPDQR3URGLRFKYLFHRUGI UDQGH1HLO.LQQRFNDWWPRGHUQLVHUD O QHV\VWHPHW HIIHNWLYLVHUD ELGUDJVV\VWHPHW RFK VlNUD NRPPLVVLRQHQV nwdjdqghq VRP DUEHWVJLYDUH (QOLJW NRPPLVVLRQHQV I UVODJ VNDOO GH EHILQWOLJD SHQVLRQVUlWWLJKHWHUQD RFK SHQVLRQVV\VWHPHWV VlNHUKHW VN\GGDV SnOnQJVLNW'HWlURFNVnSnI UVODJDWWLQI UDHQSHQVLRQVIRQGI USHUVRQDO VRP DQVWlOOV HIWHU GHQ MDQXDUL $OOD GHVVD I UVODJ NRPPHU DWW YDUD I UHPnO I U I UKDQGOLQJDU PHG I UHWUlGDUH I U SHUVRQDOHQ LQQDQ NRPPLVVLRQHQLQWDUVLQVOXWJLOWLJDVWnQGSXQNW I en kommentar till att förslagen antogs sa kommissionsordförande Romano Prodi: "Kommissionen är på god väg att fullborda reformen. Avsikten med de reforminitiativ som vi behandlade idag är att frigöra energi och kunskap bland personalen för att möta de nya utmaningarna i vårt arbete för Europa under de kommande åren. De här dokumenten utgör grunden för omfattande förhandlingar med personalen och dess företrädare. Jag vill framhålla att dessa diskussioner skall vara öppna och konstruktiva och målet kommer att vara att förbättra förslagen, med hjälp av personalens erfarenhet." Neil Kinnock sa följande: "Under det senaste året har vi arbetat med att modernisera det sätt på vilket kommissionen fungerar organisationsmässigt. Radikala förbättringar i systemet för budgetförvaltning och revision är på gång. Den nya ordningen med en direkt koppling mellan uppgifter och resurser kommer att bli klar enligt planerna, dvs. nästa år. Idag har vi antagit de övergripande förslag som vi har lagt till en modern integrerad personalpolitik i syfte att ge personalen större möjligheter och bättre stöd under hela yrkeskarriären. Tyngdpunkten ligger på kvalitet, ansvar och god förvaltning.

2 Den viktigaste tillgång vi har är vår kunniga och engagerade personal. För att lyckas fullt ut måste vi satsa på personalen och se till att våra system och strukturer är tillräckligt moderna och göra det möjligt för dem att göra ett bra jobb ännu bättre. Beträffande löner och pensioner tillade han: "Kommissionen är, per definition, en multinationell och flerspråkig institution som behöver högt kvalificerad och motiverad personal. Anställningsvillkoren måste naturligtvis återspegla denna verklighet, särskilt nu som det finns en allt större internationell konkurrens om de kunskaper som krävs. Våra förslag grundar sig på dessa fakta, förslagen ligger inom gällande budgetramar och som en oberoende analys visar de är rimliga jämfört med andra internationella organisationer som huvudsakligen anställer utlandspersonal." Det paket som antogs i den första behandlingen idag omfattar elva olika förslag och kommer att bli föremål för samråd fram till mitten av juli. Tillsammans ger dessa elva förslag uttryck för en ny personalpolitik, från rekryteringen till pensioneringen. Om förslagen genomförs innebär det följande: 5DWLRQHOOPHUEHKRYVDQSDVVDGUHNU\WHULQJ Samtidigt som kommission håller fast vid principen om rekrytering genom allmänna uttagningsprov vill man effektivisera anställningsförfarandena. Ett kontinuerligt uppdaterat treårsprogram, som tar hänsyn till de specifika kunskaper och kvalifikationer som de olika avdelningarna inom kommissionen behöver, skall upprättas. Medlemmarna i uttagningskommittén friställs från den egna avdelningen i högst två år och utbildas för uppgiften. Vid behov kallas externa rekryteringsexperter in. Dessutom håller kommissionen på att undersöka möjligheterna till att införa databaserade tester. Dessa skulle utföras av specialiserade testcentra över hela Europa. Arbetet tillsammans med de andra gemenskapsinstitutionerna för att undersöka möjligheterna att inrätta ett interinstitutionellt rekryteringskontor enligt samma modell Publikationsbyrån, för att kunna dela på kostnader och utbyta erfarenheter, går också framåt. Slutligen, i linje med sitt löfte att få bort åldersdiskrimineringen på arbetsplatsen avskaffar kommissionen åldersgränsen för anställning (för närvarande 45 år) för alla uttagningsprov som offentliggörs från och med den 1 juli (Q PHU OLQHlU NDUULlUVWUXNWXU I U DWW XSSPXQWUD \UNHVPlVVLJ XWYHFNOLQJI UGHPVRPDQWDUQ\DXWPDQLQJDURFKWDUVW UUHDQVYDU Nya tjänstemän får större frihet att flytta mellan olika arbeten inom kommissionen beroende på vilka kvalifikationer och erfarenheter som han eller hon inhämtar på vägen. Medan det idag finns vissa hinder vid uppflyttning över en viss nivå kommer i framtiden en tjänstemans karriärutveckling i hög grad att vara beroende av hans eller hennes arbetsprestationer, nya kunskaper eller kvalifikationer som förvärvats, större ansvar. Erfarenhet kommer fortfarande att räknas, eftersom den är nödvändig inom ett offentligt organ men antalet tjänsteår blir inte det som väger tyngst. Inre gränser som nu blockar uppflyttning tas bort. Individuella lönepåslag kommer också att få en närmare koppling till arbetsprestationer och till att personen i fråga har tagit på sig större ansvar och blir därigenom mindre beroende av ålder eller anställningstid. 2

3 cuolj EHG PQLQJ DY WMlQVWHPlQ RFK EHIRUGUDQ Sn JUXQGYDO DY DUEHWVSUHVWDWLRQ Det är nödvändigt att bedömningen av en tjänstemans arbete sker objektivt, ytterst noggrant, regelbundet och rättvist. Så är inte fallet under nuvarande förhållanden eftersom bedömningssystemet inte är knutet till yrkesmässiga uppgifter och målsättningar. Bedömningen enligt det nya systemet, som blir årligen återkommande, kommer därför att ske av den närmast överordnade som också är den som sätter målen och som följer tjänstemannens dagliga arbete. I det nya bedömningssystemet kommer inte enbart arbetet att bedömas, utan det tar också hänsyn till utbildningsbehov och omfattar en bedömning av tjänstemannens potential. Det kommer därför att utgöra hörnstenen i den nya personalpolitiken. Eftersom befordringar är beroende av många faktorer kommer de i framtiden att ha en mer direkt koppling till uppmätta prestationer för vilka det ges "meritpoäng" beroende på det arbete som utförts. Genom att varje generaldirektorat tilldelas ett lämpligt antal fasta poäng undviker man att det går "inflation" i bedömningen. 5 UOLJKHW XSSPXQWUDV L GHQ HQVNLOGHV RFK KHOD LQVWLWXWLRQHQV LQWUHVVH Rörlighet är en betydelsefull del av en tjänstemans karriärutveckling. För närvarande ges de anställda inte någon egentlig sporre eller hjälp att söka andra tjänster. Det är faktiskt så att det kan vara ett hinder för uppflyttning att byta arbete på grund av den betydelse för befordran som anställningstiden på en avdelning har idag. Genom det nya systemet med meritpoäng blir rörlighet inom jobbet inte längre något som inger tvekan. Dessutom kommer kommissionen att införa en central väglednings- och karriärutvecklingstjänst med en vägledare på varje generaldirektorat. Dessa vägledare kommer att hjälpa tjänstemännen att hitta nya tjänster och att sammanställa deras kvalifikationer i en databas för hela kommissionen för att lättare hitta tillgängliga tjänstemän till lämpliga lediga tjänster. Slutligen kommer ett system för benchmarking att införas: Nyanställda tjänstemän förväntas stanna på sin första tjänst i tre år och sedan byta arbete minst vart femte år. Naturligtvis får specialister möjlighet att stanna inom sitt område. En förteckning över "känsliga" befattningar fastställs för vilka rörlighet blir obligatoriskt efter en särskild benchmarking period. Vidare införs en rad åtgärder för att underlätta utbyten med medlemsstaternas förvaltningar och internationella organisationer för att dra nytta av varandras erfarenheter. &KHIHU RFK WMlQVWHPlQ VNDOO DQVYDUD I U DWW XSSUlWWKnOOD \UNHVPlVVLJVWDQGDUG Det ligger i kommissionens intresse att se till att varje enskild tjänsteman lever upp till erforderlig yrkesmässig standard. Som det är nu har kommissionen inget strukturerat system för att identifiera och bemöta personer som inte motsvarar denna standard förutom att ta till disciplinära åtgärder vilket inte alltid är lämpligt. I framtiden kommer det att ingå i chefens uppgifter att se till att för låga prestationer, oavsett om dessa beror på brist på effektivitet, brist på kunskaper, dålig närvaro eller tjänstefel, identifieras och åtgärdas på lämpligt sätt. Den första målsättningen blir att under en sexmånadersperiod hjälpa tjänstemannen, genom samtal och åtgärder för att avhjälpa den uppkomna situationen genom rådgivning, upprättande av en särskild arbetsplan, ledighet för att åtgärda personliga eller medicinska problem eller förflyttning till en tjänst som bättre passar tjänstemannens kunskaper. Framsteg kommer att noteras i karriärutvecklingsrapporten. 3

4 Om två rapporter inom en sexårsperiod inte är tillfredsställande, kommer ett nytt förfarande att inledas för att bedöma om tjänstemannens yrkeskompetens inte är tillräcklig, bestående av översyn och ett motiverat yttrande från en gemensam rådgivande nämnd med företrädare för både personal och förvaltning. De slutgiltiga besluten kommer att fattas av en panel bestående av tre generaldirektörer, eller när det gäller högt uppsatta tjänstemän, av kommissionens ledamöter. 8WELOGQLQJVUHVXUVHUQDIHPGXEEODVSnIHPnU Det nuvarande utbildningsutbudet inom kommissionen är klart otillräckligt för en organisation som står inför komplexa och snabbt föränderliga uppgifter och utbudet är bara en bråkdel av vad nationella förvaltningar och organisationer inom den privata sektorn tillhandahåller. Kommissionen har för avsikt att senast 2005 ha ökat antalet utbildningsdagar per år och tjänsteman från otillräckliga 2 till 10 och att öka budgeten från 4,1 miljoner euro till 14,6 miljoner euro. Det är betydligt lägre än inom de flesta nationella förvaltningar men en klar förbättring jämfört med den rådande situationen. I en flerspråkig organisation borde språkutbildning vara det viktigaste inslaget i utbildningen, kompletterat med en rad andra kurser och andra tillfällen till utbildning, t.ex. genom att "praktisera hos" en annan anställd (job shadowing), direkt knutna till kommissionens, övriga generaldirektorats och tjänstemannens behov. En särskild satsning på utbildning, som är en av de viktigaste bitarna av reformen, är av avgörande betydelse för att övriga åtgärder inom ramen för reformen skall lyckas. Ett centralt utbildningskontor med utbildningsansvariga på varje GD kommer att avgöra och prioritera behov och vägleda tjänstemännen. Utbildning blir obligatoriskt vid vissa tillfällen under en tjänstemans karriär: introduktionskurser vid anställningen, chefsutbildning vid tillträde till en chefsbefattning på mellannivå eller högre, specialutbildning vid tillträde till en befattning som innebär specifikt ekonomiskt ansvar, personalförvaltning, etc. 1\D DQVYDUVRPUnGHQ RFK PRWVYDUDQGH VW G WLOO FKHIHU Sn PHOODQQLYn Den omfattande decentraliseringsprocessen med större befogenheter till chefer och personal betyder att ansvarsområdena för chefer på mellannivå, särskilt när det gäller personalförvaltning, kommer att öka. Kommissionen kommer på ett tidigt stadium att identifiera chefsämnen genom det nya bedömningssystemet, och ge potentiella chefer företräde till chefsutbildning och tillfälle till praktik genom ledarpositioner på lägre nivå ("lägre chefer" inom enheterna). Yngre tjänstemän i A6 (i den nuvarande skalan) kommer att ha möjlighet att befordras till enhetschefer. Kommissionen inför obligatorisk utbildning för tjänstemän som tillträder en post med förvaltningsansvar för första gången, liksom provtjänstgöring på nio månader. Om det visar sig att ledarkompetensen inte är tillräcklig kommer det att finnas ett system så att vederbörande åter placeras på en icke-chefsbefattning ("återgång". Denna bestämmelse kommer också att kunna tillämpas vid omorganisation på grund av ändringar i kommissionens politik eller om chefen själv önskar lämna chefsuppgifterna. 4

5 .RPPLVVLRQHQ WDU IRUWVDWW KMlOS DY SHUVRQDO PHG WLGVEHJUlQVDG DQVWlOOQLQJ Kommissionen kommer att fortsätta att inrikta sin fasta personal på kommissionens huvudsakliga verksamhet. Följaktligen kommer den också fortsättningsvis att behöva icke fast anställd personal för en rad uppgifter, särskilt för genomförandet av de gemenskapsfinansierade program som tilldelats externa organ under kommissionens överinseende, för arbetsuppgifter i kommissionens delegationer etc. Kommissionen föreslår att sådana arbetsuppgifter ges åt en ny personalkategori, "kontraktsanställda", för en period på mellan en månad och sex år, beroende på arbetsuppgifterna. Genom inbjudan till intresseanmälan får man in ansökningar som sedan sparas och sorteras anonymt utifrån kriterier som kvalifikationer och yrkeserfarenhet. Kommissionen kommer att avveckla andra typer av icke fast anställd personal, med undantag av tillfälligt anställda och tillfälligt utplacerade nationella experter (personal som "lånats ut" från nationella förvaltningar och från den privata sektorn). / QHUQD NRPPHU IRUWIDUDQGH DWW DYVSHJOD NYDOLILNDWLRQHU RFK DUEHWVLQVDWV Den grundläggande målsättningen med kommissionens förslag till en modernisering är att upprätthålla en oberoende offentlig förvaltning av högsta kvalitet som rekryteras med så stor geografisk spridning som möjligt. Det är nödvändigt att modernisera lönesystemet om kommissionen skall kunna fortsätta att locka till sig de mest kvalificerade. En försämring av de allmänna lönevillkoren är därför inte vara klokt eller praktiskt. Kommissionen föreslår sålunda en översyn av lönesystemet. Vissa fastställda bestämmelser, t.ex. möjligheten att föra över en viss procent av lönen till hemlandet med en viktning för levnadskostnaderna i det landet, kommer att avvecklas. Andra bestämmelser, t.ex. familjetillägget, kommer inte längre att utgöras av en viss procent av lönen utan av ett schablonmässigt belopp för all berörd personal och sålunda bli mer rättvist. Utlandstillägget som betalas till de 74 % av personalen som är stationerade utanför sitt eget land, förblir nödvändigt och behålls. Andra utgifter rationaliseras, inklusive det årliga resetillägget och utgifter i samband med tjänsteresa, vilket medför besparingar i form av administration och kostnader. Ett annat viktigt inslag i det nya systemet är införandet av extra belöning för befattningar som innebär stort ansvar eller särskilt tung arbetsbörda. Kommissionen anser att den årliga justeringen av lönen som garanterar att utvecklingen av EU-anställdas köpkraft exakt motsvarar den för tjänstemännen i medlemsstaterna har bevisat sitt värde. Under de senaste 20 åren har det övergripande resultat för detta system varit en svag minskning av tjänstemännens löner och pensioner (0,5 % i fasta priser) samtidigt som relationerna mellan arbetsgivare/arbetstagare varit harmoniska. Man föreslår därför att införa denna justering permanent i tjänsteföreskrifterna. Slutligen föreslås det också att den "tillfälliga avgift" som betalats av tjänstemännen under många år utöver inkomstskatten, avskaffas. Denna "tillfälliga avgift" eller "krisavgift", som infördes på 70-talet i samband med oljekrisen, har i själva verket blivit permanent men aldrig tillräckligt motiverad. 5

6 Sammantaget skulle dessa förändringar innebära en ökning av lönebudgeten med ungefär 30 miljoner euro men en minskning av de allmänna utgifterna för löner och pensioner med ungefär 22 miljoner euro. Inom dessa ramar sker en omfördelning av fördelarna för personalen. För att undvika drastiska förändringar för de enskilda tjänstemän som drabbas hårdast kommer vissa förändringar att utsträckas över en övergångsperiod på fem år. 6RFLDODIUnJRULQWHJUHUDVLVWDELOD YHUJULSDQGHUDPDU Som alla andra stora arbetsgivare tillhandahåller kommissionen sin personal ett visst antal sociala tjänster. Dessutom erbjuder kommissionen vissa tjänster som det i normala fall är medlemsstaten som erbjuder sina invånare, men som inte är lokalt tillgängliga för utlandsstationerad personal. Denna verksamhet är för närvarande splittrad i olika delar. Kommissionen föreslår därför en övergripande politik där de viktigaste målsättningarna och prioriteringarna definieras, och där det föreslås stabila budgetramar, i form av en viss procent av kostnaderna för personal, för att stödja denna verksamhet. Detaljerna i de åtgärder som slutligen införs kommer att vara resultatet av samråd med personalen om dess behov. I linje med de tjänster som de flesta moderna organisationer erbjuder har fem prioriterade områden tagits fram enligt följande: barnomsorg, hjälp för personal och deras familjer att anpassa sig i ett nytt land, stöd till det ökande antalet pensionärer och personer med särskilda behov, förbättring av cafeterior och andra sociala inrättningar, inbegripet anläggningar för motion och idrott. 0RGHUQLVHULQJ DY EHVWlPPHOVHU I U SHQVLRQHUDG SHUVRQDO I U DWW JDUDQWHUDGHQI UVlNULQJVWHNQLVNDEDODQVHQLV\VWHPHW De avgifter som personalen betalat till sina pensioner har i flera decennier med stor marginal varit större både än deras del av finansieringen (fastställd till en tredjedel av pensionskostnaden) och också de totala utgifterna för pensionerna. Satsen för avgifterna har aldrig fastställts på grundval av någon undersökning av den försäkringstekniska balansen, och därför är det inte känt om systemet för närvarande är i försäkringsteknisk balans. Eftersom denna balans krävs enligt tjänsteföreskrifterna föreslår kommissionen att det skapas en pensionsfond för personal som anställs efter den 1 januari Denna fond kommer att ha inbyggda mekanismer så att en permanent försäkringsteknisk balans garanteras på lång sikt. Under en övergångsperiod kommer personalens avgifter att justeras årligen (för närvarande ligger den på 8,25 % av grundlönen). Vart femte år kommer en analys av den försäkringstekniska balansen att genomföras och avgiftssatsen och/eller pensionsåldern kommer att ändras. Kommissionen kommer också att införa antal förändringar av pensionssystemet som på lång sikt möjliggör en besparing på cirka 50 miljoner euro för utgifterna för pensioner. 6

7 .RVWQDGHUQDI UUHIRUPHQ De åtgärder som kommissionen föreslår i samband med reformen förs upp under rubrik V i budgetplanen (administrativa utgifter) och innebär en blygsam ökning på ungefär 10 miljoner euro, vilket ger tillräckliga marginaler för övriga institutioner och för ytterligare åtgärder under denna rubrik. Detta bekräftar de åtaganden som kommissionen gjort att hålla sig inom gällande budget och inom ramarna för rubrik V i budgeten. 7

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Frågor och svar: Personalreformer

Frågor och svar: Personalreformer MEMO/11/907 Bryssel den 13 december 2011 Frågor och svar: Personalreformer Varför föreslår ni de här reformerna? Det finns tre orsaker: För det första finns det ett behov av att effektivisera och minska

Läs mer

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141)

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 0(02 Bryssel den 11 oktober 2000 ) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 3nYHUNDUGHWKlUGLUHNWLYI UVODJHWPHGOHPVVWDWHUQDVVlWWDWWRUJDQLVHUD VLQDHJQDSHQVLRQVV\VWHP"

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 FALKENBERGS KOMMUN 2001-12 13 Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor.

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 12.11.2008 om anställningsvillkor för nationella experter och nationella experter under utbildning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014 Datum 2013-09-11 568100 1 (5) Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Typ av revision: 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2013-10-23 Revisor:

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 23 december 1999 Nr 1192 1196 INNEHÅLL Nr Sidan 1192 Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Nya LTS-högtalaren är på G!

Nya LTS-högtalaren är på G! Nya LTS-högtalaren är på G! Även om det är en hel del jobb kvar innan de nya trevägs LTS-högtalarna står färdiga är en av de besvärligare etapperna i trevägarens tillblivelse nu avklarad alla systemets

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 2.7$*21(1 (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 *UlQVRUJDQLVDWLRQHU $%,QWHU0DQDJH ZZZ1JRDE1VH INTRODUKTION 1 Syftet

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION isr isr * * Bryssel den 18.11.2003 KOM(2003) 721 slutlig 2002/0100 (CNS) Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.5.2002 SEK(2002) 566. $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

Läs mer

Text och foto: Erik Söderholm.

Text och foto: Erik Söderholm. TEST ÅTTA NAVIGATORER ALDRIG MERA VILSE Nu har du inte längre någon ursäkt för att ringa och fråga efter vägbeskrivningen. Vi har testat sommarens hetaste gps-appar och QDYLJDWRUHU 'H HVWD U ULNWLJW SULVY

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ SRVLWLY WLOO VOXWVDWVHUQD IUnQ + JQLYnJUXSSHQ I U GH IUDPWLGD UHODWLRQHUQD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ

.RPPLVVLRQHQ SRVLWLY WLOO VOXWVDWVHUQD IUnQ + JQLYnJUXSSHQ I U GH IUDPWLGD UHODWLRQHUQD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ ,3 Bryssel den 1 mars 2002.RPPLVVLRQHQ SRVLWLY WLOO VOXWVDWVHUQD IUnQ + JQLYnJUXSSHQ I U GH IUDPWLGD UHODWLRQHUQD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ YlONRPQDGH GH VOXWVDWVHU VRP GHQQD H[SHUWJUXSS Sn K J QLYnXQGHU0DULD-RDR5RGULJXHVRUGI

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen Lönesättande samtal SLU september 2013 Personalavdelningen Dan Åkhagen, personalspecialist, ank. 2258 Helen Nordhall, personalspecialist, ank. 2283 Cecilia Mårtas, personalspecialist, ank. 2293 Aktuella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Karriärer inom EU:s institutioner

Karriärer inom EU:s institutioner Karriärer inom EU:s institutioner Den här broschyren har tagits fram av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal. Den ger dig en introduktion till karriärmöjligheterna

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER... 2 RIKTLINJER FÖR UTBILDNING...

KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER... 2 RIKTLINJER FÖR UTBILDNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Personalavdelningen KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER... 2 RIKTLINJER FÖR UTBILDNING... 5 1 KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER Utdelning av guldur Följande regler skall vara vägledande vid utdelning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer