RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna 1. INLEDNING Den 16 juli 2009 begärde rådet att kommissionen skulle företa en studie av tillämpningen inom institutionerna av de gemensamma reglerna för genomförandet av artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna. I samband med reformen av tjänsteföreskrifterna 2004 beslutade rådet att tjänstemän i framtiden skulle vara i stånd att arbeta på ett tredje språk. För att genomföra detta beslut föreskrivs i artikel 45.2 ett direkt samband mellan tjänstemäns skyldighet att visa sin förmåga att arbeta på ett tredje språk, å ena sidan, och erhållandet av en första befordran efter rekryteringen, å andra sidan. Institutionerna fastställde efter reformen av tjänsteföreskrifterna gemensamma regler för genomförandet av artikel Dessa regler gäller för tjänstemän vars första befordran får verkan efter den 30 april och behandlar särskilt tillträdet till utbildning i ett tredje språk. Enligt reglerna är den erforderliga kunskapsnivån för befordringar som får verkan före den 1 januari 2009 nivå 4 i den interinstitutionella språkutbildningen (motsvarande nivå A2 i Europarådets gemensamma referensram) och den erforderliga kunskapsnivån för befordringar som får verkan från och med den 1 januari 2009 nivå 6 i den interinstitutionella språkutbildningen (motsvarande nivå B2 i Europarådets gemensamma referensram). Studiens struktur bygger på åtta frågor som rådet ställde i sin begäran. Studien rör samtliga institutioner. Därför har varje institution bidragit med de erforderliga uppgifterna om sin egen personal. De uppgifter som redovisas här hänför sig alltså till samtliga institutioner (med undantag av vissa särskilt angivna uppgifter). Om inget annat anges, gäller uppgifterna situationen den 31 december ANTAL TJÄNSTEMÄN SOM BERÖRTS ELLER FORTFARANDE BERÖRS AV SKYLDIGHETEN ATT FÖRE BEFORDRAN VISA FÖRMÅGA ATT ARBETA PÅ ETT TREDJE SPRÅK Potentiellt berörda av skyldigheten att före befordran visa förmåga att arbeta på ett tredje språk: Alla tjänstemän i aktiv tjänst den 1 maj 2004 som den 1 maj 2006 ännu inte hade fått sin första befordran efter rekryteringen. Alla tjänstemän som rekryterats från och med den 1 maj Enligt artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska artikel 45.2 inte tillämpas på befordringar som får verkan före den 1 maj Det bör även påpekas att tjänstemän som klarat vissa uttagningsprov för juristlingvister, översättare eller tolkar automatiskt uppfyller villkoret att de ska kunna arbeta på ett tredje språk. SV 2 SV

4 Tabellen nedan visar antalet potentiellt berörda tjänstemän i varje institution. I aktiv tjänst den 1 maj 2004 men ännu inte befordrade maj december Situationen den 1 januari Totalt Rådet Kommissionen EU-domstolen Revisionsrätten Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europaparlamentet Regionkommittén Totalt SPRÅK SOM STUDERATS/STUDERAS SOM TREDJE SPRÅK PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 45.2 I TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA, ANTAL TJÄNSTEMÄN SOM VALT VARJE SPRÅK (OM MÖJLIGT UPPDELADE EFTER NATIONALITET) Tjänstemän kan visa sina kunskaper i ett tredje språk på tre olika sätt: (1) Genom att lägga fram ett utbildningsbevis som godkänns av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). (2) Genom att klara ett språkprov som anordnas av Epso. (3) Genom att följa en interinstitutionell (eller annan) språkkurs och klara slutproven. Vad beträffar det tredje sättet anges i de gemensamma reglerna att ansökningar om språkutbildning från tjänstemän som berörs av kravet på ett tredje språk har prioritet i förhållande till andra ansökningar om språkutbildning. SV 3 SV

5 Mellan maj 2004 och december 2009 ingavs ansökningar om språkutbildning (på interinstitutionella kurser 2 ) med prioritet på grundval av artikel Tabellen nedan visar vilka språk tjänstemännen ansökte om att få studera. Kommissionen Rådet 3 parlamentet Europa- Övriga institutioner 4 Totalt Franska 52 % 53 % 52 % 43 % 50 % Engelska 18 % 20 % 24 % 21 % 20 % Tyska Spanska Nederländska 9 % 5 % 8 % 12 % 8 % 7 % 6 % 7 % 7 % 10 % 3 % 4 % 9 % 8 % 6 % Italienska 4 % 3 % 5 % 6 % 4 % Annat 2% 2% 2% 7% 3 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Det kan konstateras att 70 % av ansökningarna om språkutbildning gällde kurser i franska eller engelska. Samtliga unionsspråk var dock föremål för ansökningar. 4. TJÄNSTEMÄN SOM FICK SIN FÖRSTA BEFORDRAN UNDER ÖVERGÅNGSPERIODEN UTAN ATT HA UPPNÅTT NIVÅ 6 Under den övergångsperiod som löpte ut den 31 december 2008 befordrades 961 tjänstemän utan att ha uppnått nivå 6 i de interinstitutionella språkkurserna. Under övergångsperioden kunde tjänstemän påvisa sina språkkunskaper på tre olika sätt: (4) Genom att lägga fram ett utbildningsbevis (motsvarande nivå 4 eller högre) som godkändes av Epso. (5) Genom att klara ett språkprov (nivå 4) som anordnats av Epso. (6) Genom att klara en interinstitutionell (eller annan) språkkurs (nivå 4) De flesta tjänstemän som har för avsikt att följa en språkkurs i syfte att visa sin förmåga att arbeta på ett tredje språk väljer en interinstitutionell språkkurs. Eftersom anordnandet av de interinstitutionella språkkurserna sker centraliserat, är det enklare att samla in uppgifter om de kurserna än om andra kurser. Man bör dock hålla i minnet att det finns andra språkkurser än de interinstitutionella. Kommissionen är emellertid inte i stånd att beakta dessa andra språkkurser för den här studien. Maj 2004 december Domstolen kan inte göra åtskillnad mellan personer som deltar i språkutbildning med prioritet på grundval av artikel 45.2 och personer som deltar av andra skäl. SV 4 SV

6 48 % av de tjänstemän som under övergångsperioden påvisade nivå 4-språkkunskaper gjorde detta genom att följa en interinstitutionell språkkurs och klara slutproven. Övriga tjänstemän gjorde ett Epsospråkprov eller fick ett utbildningsbevis godkänt av Epso, vilket innebär att de redan hade tillräckliga kunskaper i ett tredje språk. Hur de som fick sin första befordran under övergångsperioden påvisade nivå 4-språkkunskaper Språkkurser % Epsospråkprov % Utbildningsbevis godkända av Epso % Totalt Europaparlamentet % % % 153 Rådet % % 5 7 % 76 Kommissionen % % % 684 Övriga institutioner % 6 13 % 2 4 % 48 Totalt % % % TJÄNSTEMÄN SOM FICK SIN FÖRSTA BEFORDRAN EFTER ATT MED HJÄLP AV SPRÅKKURSER HA UPPNÅTT NIVÅ 6 Efter det att övergångsperioden löpt ut (dvs. efter den 31 december 2008) var alla tjänstemän som inte fått sin första befordran skyldiga att påvisa språkkunskaper motsvarande nivå 6 för att kunna befordras. Vissa tjänstemän påvisade språkkunskaper motsvarande nivå 6 även under övergångsperioden, trots att de under den perioden inte behövde mer än nivå 4 för befordran. I tabellen nedan anges antalet tjänstemän som uppnådde nivå 6 med hjälp av språkkurser och befordrades under övergångsperioden, antalet tjänstemän som uppnådde nivå 6 med hjälp av språkkurser och befordrades under SV 5 SV

7 Tjänstemän som befordrats efter att ha klarat en nivå 6-språkkurs Övergångsperioden 2009 Totalt Rådet Kommissionen EU-domstolen Revisionsrätten Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europaparlamentet Regionkommittén Totalt Av tabellen framgår att tjänstemän befordrades under övergångsperioden efter att ha uppnått nivå 6 med hjälp av språkkurser och att ytterligare tjänstemän befordrades under 2009 efter att ha uppnått nivå 6 på det viset. 6. TJÄNSTEMÄN VARS BEFORDRAN FÖRDRÖJTS PÅ GRUND AV ATT DE INTE KLARAT DE ERFORDERLIGA SPRÅKPROVEN 5 Befordringsförfarandet förlöper inte på samma sätt i alla institutioner. Vid Europaparlamentet och kommissionen används ett system där tjänstemännens befordringspoäng samlas på hög : tjänstemännen befordras så snart befordringströskeln (det erforderliga antalet poäng) uppnåtts och språkvillkoret uppfyllts. Med ett sådant system går det att identifiera de tjänstemän som nått tröskeln men inte påvisat att de har de erforderliga kunskaperna i ett tredje språk, dvs. de tjänstemän vars befordran fördröjts. I vissa institutioner (t.ex. rådet) finns det inte något poängsystem. Tjänstemän som inte fullgjort skyldigheten enligt artikel 45.2 att före befordran visa förmåga att arbeta på ett tredje språk tas visserligen upp i en förteckning över befordringsbara tjänstemän (dvs. tjänstemän som har den erforderliga tjänstgöringstiden för att kunna befordras) men utesluts därefter automatiskt från befordran utan att det görs någon granskning av deras kvalifikationer. Antalet sådana tjänstemän är lätt att beräkna, men man inte vara säker på att tjänstemännen i fråga skulle ha befordrats även om de hade uppfyllt språkvillkoret i artikel 45.2, eftersom befordran sker på grundval av en jämförelse av tjänstemännens kvalifikationer. I andra institutioner tillämpas andra typer av system. Av de 5 (eller på grund av att de inte på annat sätt påvisat att de har de erforderliga språkkunskaperna) SV 6 SV

8 ovan angivna skälen går det inte att göra en helt tillförlitlig jämförelse mellan de olika institutionerna vad beträffar fördröjda befordringar. Tabellen nedan visar alltså antalet fall per år av icke-befordran på grund av att språkvillkoret inte uppfyllts eller antalet fall per år av uteslutande från förteckning över befordringsbara tjänstemän på grund av att språkvillkoret inte uppfyllts Totalt Europaparlamentet Rådet Kommissionen EU-domstolen Revisionsrätten Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Totalt RESURSER SOM ANVÄNDS I SYFTE ATT TILLGODOSE UTBILDNINGSBEHOVEN, FÖR ATT TJÄNSTEMÄN SKA FÅ DE KVALIFIKATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 45.2 I TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (SPRÅKUTBILDNINGSANSÖKNINGAR SOM TILLMÖTES- GÅS MED HJÄLP AV DET BEFINTLIGA UTBUDET AV SPRÅKKURSER RESPEKTIVE GENOM ATT NYA SPRÅKKURSER TAS FRAM, TIDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDET AV ARTIKEL 45.2, ETC.) Institutionerna använder sig huvudsakligen av de befintliga interinstitutionella språkkurserna. Eftersom det fanns kurser i alla 23 officiella språken redan 2004, har det inte tagits fram några nya interinstitutionella kurser efter reformen av tjänsteföreskrifterna, men antalet undervisningsgrupper har ökat. Kurser i de 23 officiella språken på nivå 1 6 erbjuds både i Bryssel och Luxemburg. Det bör betonas att inlärningen av ett tredje språk inte sker enbart med tanke på befordran, utan särskilt för att tillgodose tjänstens behov. Genom artikel 45.2 har det, för att främja språklig mångfald inom institutionerna, bara skapats ytterligare ett individuellt incitament att lära ett tredje språk. Med beaktande av valet av tredje språk skulle de flesta av de interinstitutionella språkkurserna ha ägt rum även om artikel 45.2 inte hade funnits. Även när 6 7 I revisionsrätten rörde det sig om samma två tjänstemän 2008 och I Regionkommittén rörde det sig sammanlagt om nio tjänstemän, eftersom de båda tjänstemän som inte uppfyllde språkvillkoret i artikel 45.2 under 2008 inte gjorde detta under 2009 heller. SV 7 SV

9 det gäller det språk som tjänstemän studerar på grundval av artikel 45.2 måste valet av språk stå i samband med tjänstens behov. De interinstitutionella språkkurserna hålls under tre perioder per år (den genomsnittliga undervisningstiden under en period är 60 timmar och varje sådan period motsvarar en nivå): Undervisning två gånger i veckan under perioden mars juli (1 timme och 50 minuter per undervisningstillfälle). Undervisning två gånger i veckan under perioden september januari (1 timme och 50 minuter per undervisningstillfälle). Intensivkurser under juli eller augusti (4 timmar om dagen). Uppföljningen av genomförandet av artikel 45.2 i varje institution handhas i allmänhet av två assistenttjänstemän (s.k. AST-tjänstemän), som ägnar mellan 15 och 50 % av sin arbetstid åt detta. Tre tjänstemän eller kontraktsanställda vid Epso ägnar sig åt att granska utbildningsbevis 8 från och anordna språkprov för tjänstemän som inte deltar i interinstitutionella språkkurser. Sexton anställda ägnar sig åt att anordna interinstitutionella språkkurser 9. 19,7 % av de som deltar i interinstitutionella språkkurser gör detta med prioritet på grundval av artikel Ungefär tre tjänstemän eller kontraktsanställda är alltså sysselsatta med att anordna sådana kurser som tjänstemän följer på grundval av artikel , och de sammanlagda kostnaderna för dessa kurser under perioden uppgick till ungefär euro 11. Tabellen nedan visar årskostnaden i euro för de interinstitutionella språkkurserna (inbegripet de som tjänstemän följer på grundval av artikel 45.2). Årskostnad för de interinstitutionella språkkurserna 2004* Totalt Bryssel Luxemburg Totalt Med hjälp av en utvärderingskommitté som består av tre permanenta ledamöter från institutionerna och 46 språkliga rådgivare som konsulteras genom skriftligt förfarande vid utvärderingen av utbildningsbevisen. Kommittén sammanträder sex gånger per år. Utöver den centraliserade personalen kan man räkna med 0,1 AST-tjänsteman per generaldirektorat eller motsvarande (decentraliserat) för att hantera de krav som ställs i tjänsteföreskrifterna i fråga om det tredje språket. 19,7 % x 16 anställda. 19,7 % av de sammanlagda kostnaderna för alla kurser under perioden Anm. Årskostnaderna omfattar fyra halvintensivkurser, fyra intensivkurser (februari, juli, augusti, september) och två kurser med undervisning två gånger i veckan (under mars juli respektive september januari). Anm. Årskostnaderna omfattar en halvintensivkurs (februari), en intensivkurs (juli augusti) och två kurser med undervisning två gånger i veckan (under mars juli respektive september januari). SV 8 SV

10 * Uppgifterna för 2004 gäller tiden och kurser med undervisning en gång i veckan. Utöver de interinstitutionella språkkurserna anordnade flera institutioner interna kurser och kurser på andra platser än Bryssel och Luxemburg, huvudsakligen avsedda för tjänstemän som hade svårigheter att påvisa de erforderliga språkkunskaperna. 8. GENOMSNITTLIGT ANTAL BETALDA ARBETSTIMMAR SOM TJÄNSTEMÄN ANVÄNDER I SYFTE ATT PÅVISA DE ERFORDERLIGA KUNSKAPERNA I ETT TREDJE SPRÅK Tjänstemän som berörs av kravet på ett tredje språk ägnar i genomsnitt 100 arbetstimmar sammanlagt åt att delta i undervisning på en interinstitutionell språkkurs för att kunna påvisa de erforderliga kunskaperna i ett tredje språk. Det är inte möjligt att redovisa antalet timmar i sådana kurser som institutionerna anordnar internt. I uppgiften ovan om antalet arbetstimmar beaktas att personer som deltar i en interinstitutionell språkkurs ägnar i genomsnitt 200 arbetstimmar åt detta och att personer som påvisar de erforderliga kunskaperna i ett tredje språk på ett annat sätt i stort sett inte behöver använda någon arbetstid alls för detta. De interinstitutionella språkkurserna organiseras i regel så att tjänstemännens dagliga arbete påverkas i så liten utsträckning som möjligt, dvs. de läggs tidigt på morgonen, vid lunchtid eller sent på eftermiddagen. Det är mycket vanligt att anställda arbetar övertid för att kunna sköta sitt arbete och på samma gång delta i språkkurser. 9. ANTAL TJÄNSTEMÄN SOM DEN 1 JANUARI 2009 BERÖRTS ELLER FORTFARANDE BERÖRDES AV SKYLDIGHETEN ATT FÖRE BEFORDRAN VISA FÖRMÅGA ATT ARBETA PÅ ETT TREDJE SPRÅK (NIVÅ 4-SPRÅKKUNSKAPER) Den 1 januari 2009 uppgick antalet tjänstemän som berörts eller fortfarande berördes av skyldigheten att före befordran visa förmåga att arbeta på ett tredje språk till (se avsnitt 2). Den 1 januari 2009 uppgick antalet tjänstemän som fortfarande berördes av skyldigheten att före befordran visa förmåga att arbeta på ett tredje språk till Bland dessa tjänstemän fanns 47 stycken som inte befordrades under övergångsperioden på grund av att de inte hade påvisat språkkunskaper motsvarande nivå 4. De 47 tjänstemännen var efter det att övergångsperioden löpt ut skyldiga att påvisa språkkunskaper motsvarande nivå 6. Institution Antal tjänstemän som den 1 januari 2009 fortfarande berördes av skyldigheten att visa förmåga att arbeta på ett tredje språk Antal tjänstemän som inte befordrades före den 1 januari 2009 på grund av att de inte hade påvisat språkkunskaper motsvarande nivå 4 % Europaparlamentet ,96 % Rådet ,37 % Kommissionen ,32 % EU-domstolen ,00 % SV 9 SV

11 Revisionsrätten ,08 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ,00 % Regionkommittén ,92 % Totalt ,32 % 10. ANTAL TJÄNSTEMÄN SOM I SITT ARBETE ANVÄNDER DET TREDJE SPRÅK SOM DE LÄRT SIG FÖR ATT ERHÅLLA EN BEFORDRAN Institutionerna förfogar inte över några automatiserade instrument som gör det möjligt att mäta i vilken utsträckning tjänstemännen i sitt arbete använder det tredje språk som de lärt sig för att erhålla en befordran. Det bör dock framhållas att valet av tredje språk måste göras med beaktande av tjänstens och institutionens behov. 70 % av de ansökningar om språkutbildning med prioritet på grundval av artikel 45.2 som ingavs till och med den 31 december 2009 (se avsnitt 3) gällde engelska eller franska. Inlärning av de andra språken tillgodoser emellertid också tjänstens behov inom specifika områden. 11. SLUTSATSER De flesta ansökningar om utbildning i ett tredje språk gäller kurser i franska (50 %) eller engelska (20 %). Drygt hälften av tjänstemännen visar med hjälp av utbildningsbevis eller Epsospråkprov att de på förhand har tillräckliga kunskaper i ett tredje språk. Närmare hälften av tjänstemännen använder sig av de interinstitutionella språkkurserna i syfte att visa att de har förmåga att arbeta på ett tredje språk. Institutionernas kostnader för kurserna för de tjänstemän som deltar i interinstitutionella språkkurser med prioritet på grundval av artikel 45.2 utgör ca 20 % av den samlade budgeten för språkutbildning. Institutionernas tjänstemän ägnar i genomsnitt 100 arbetstimmar åt utbildning i ett tredje språk. Med beaktande av valet av tredje språk skulle större delen av kostnaderna för språkkurserna ha uppkommit även om artikel 45.2 inte hade funnits. De flesta tjänstemän lyckas visa att de har förmåga att arbeta på ett tredje språk. Få befordringar fördröjs på grund av att tjänstemän inte lyckas visa detta. SV 10 SV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02)

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/7 MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) Är du intresserad av arbete inom EU? Uppfyller du kriterierna? Så här anmäler du dig

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 FÖLJENOT från: inkom den: 2 december till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+!

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+: förändrar liv och öppnar sinnen Målet med Erasmus+ är att främja kompetens, öka anställbarhet och modernisera

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 20.3.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om hennes krav på att

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET COM/TA/HR/13/AD9 REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET Kommissionen anordnar ett urvalsförfarande för att tillsätta en tjänst som rådgivare i generaldirektoratet

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Jurist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/170/AD6/Jurist

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationellt

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 19 schwedischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8. officiella tidning

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 19 schwedischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8. officiella tidning 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 19 schwedischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1725-2628 L 91 Svensk utgåva Lagstiftning

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om en eventuell flyttning av Internationella kakaoorganisationens huvudkontor från London till Abidjan

Förslag till RÅDETS BESLUT. om en eventuell flyttning av Internationella kakaoorganisationens huvudkontor från London till Abidjan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.8.2015 COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om en eventuell flyttning av Internationella kakaoorganisationens huvudkontor från London till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige ATT JOBBA SOM EU- ÖVERSÄTTARE: Uttagningsprovet Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige EU:s officiella språk Rättslig grund Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 18 juli 2011 till: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer