SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga deltagande Annika Nyman, ers Åsa Etelämäki, ers Kristin Lindgren, personalchef Britta Fahlgren Adolfsson, bitr personalchef Annika Sjöström, HR Controller Birgitta Holmström, TCO Doris Lindberg, nämndsadministratör Utses att justera Tomas Teglund, Johan Söderberg ers Paragrafer Underskrifter.. /Harriet Classon, ordförande/ /Doris Lindberg, sekreterare/.. /Tomas Teglund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Pn 86 Dnr Hälsoläget kommunhälsan Kommunhälsans rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad redovisas. Informationen noteras.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Pn 87 Dnr Anslagsuppföljning kommunhälsan maj 2009 Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till tkr vilket innebär en resultatförsämring med 133 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år (4 015 tkr). Resultatförändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för arbetskraft med 134 tkr, som främst beror på ökade utbildningskostnader, resor och löneökningar. Prognos 2009 I förhållande till årsbudgeten på tkr beräknas årsprognosen uppgå till tkr vilket innebär ett överskott på 400 tkr. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kr. Största osäkerheten ligger i att täcka upp tjänstledigheter och hur vi lyckas med kommande rekrytering av psykolog, samt att beräkna intäkter för sålda tjänster enligt avtal till bolagen. Anslagsuppföljningen godkänns.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Pn 88 Dnr Hälsoläget totalt för kommunen Personalchef Kristin Lindgren kommenterar den rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad och konstaterar att sjukfrånvaron fortsätter minska. Informationen noteras.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Pn 94 Dnr Nytt handikappolitiskt program Kommunstyrelsen har beslutat om organisation och budget för arbete med att ta fram ett nytt handikappolitiskt program. Styrgruppen vill att personalnämnden väljer två representanter som kan sitta med i en arbetsgrupp. Harriet Classon, ordförande, Åsa Gustafsson, vice ordförande väljs som representanter och den som har möjlighet deltar.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Pn 95 Dnr Rapport 1 från kartläggning av chefers arbetsuppgifter och ansvar Utifrån det kommunövergripande resultatet från medarbetarundersökningen 2008 har kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av chefsrollen, dess krav och förutsättningar. Under våren 2009 har två studenter från Personalvetarprogrammet, Umeå universitet genomfört två kartläggningar inom området. En C-uppsats tar upp vilket socialt stöd det finns för chefer och vad som hindrar att dessa stöd nyttjas. Som praktikuppgift har en student undersökt vilka olika typer av planer en chef inom Skellefteå kommun ska arbeta med enligt personalhandboken. Annika Sjöström redovisade en sammanfattning av undersökningarna som kommer att vara underlag för fortsatt arbete. Rapporten noteras.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Pn 96 Dnr Budget 2110 och plan Personalnämnden inkl kommunhälsan Personalnämndens planering inför 2010 har fokus på perspektiven medborgare/kund och medarbetare. Våra huvudsakliga utmaningar ligger i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, löne- och personalpolitik, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser samt att tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård. Personalnämndens verksamhetsidé Personalnämnden bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att ge ledare och politiska beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med nyckelfaktorerna i medarbetarperspektivet utveckla kommunens personal- och lönepolitik utveckla samverkansformer tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård Kommentarer till budgetförslaget Utvecklingstendenser Konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka i takt med kommande generationsväxling, medborgarnas/kundernas förväntningar, den tekniska utvecklingen och konkurrensutsättning. Personalnämnden ser därför en utmaning i ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna både på kort- och lång sikt. Det är avgörande att vi kan erbjuda önskad sysselsättningsgrad och tillsvidareanställning för medarbetarna och att öka delaktigheten. Andra utmaningar är att erbjuda villkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och föräldraskap samt att våra arbetsplatser är hälsosamma och sjukfrånvaron fortsätter minska. Att vi är kända för att ta till vara den kompetens som medarbetarna besitter samt skapar möjlighet till utveckling är ett annat exempel på utmaningar. Vi går mot en utveckling där den yngre generationen ställer högre krav på oss att agera som en tydlig, framåt och attraktiv arbetsgivare. I en undersökning som presenterats under 2007 har det visat sig att gymnasieungdomar i Skellefteå inte ser arbete i Skellefteå kommuns organisation som attraktivt.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Pn 96 fort Att vända den trenden är också en utmaning för personalnämnden som 2008 påbörjat ett projekt bl a i samarbete med gymnasieskolorna. Hälsoperspektivet har varit i fokus under flera år. Det förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet har på allvar börjat ge resultat med minskad sjukfrånvaro. Företagshälsovården har en viktig roll att fylla i det fortsatta arbetet med tidig rehabilitering, arbetsförmågebedömningar och att samordna en effektiv rehabiliteringsprocess. Regering och riksdag har avsatt medel för att medfinansiera en utbyggd företagshälsovård. Det förslag som togs fram under 2008 har inte förverkligats. Diskussioner förs nu med inblandade parter om ett koncept med ett betydligt mer begränsat sjukvårdsåtagande där landstingens medverkan inte längre är lika central. Fokus är istället på att företagshälsovården kommer in tidigt i sjukskrivningsprocessen, när möjligheterna att hjälpa anställda tillbaka i arbete är mer gynnsamma. Det finns ett behov av att få en definition av begreppet arbetsförmåga och att utveckla ett instrument vid bedömningar. Den utredning om arbetsförmåga som pågår förväntas bli klar först hösten Verksamhet I slutet av 2010 kommer ännu en medarbetarenkät att göras. Arbetet med mönsterarbetsplatser fortsätter också. De nya regler vid sjukskrivning samt den rehabiliteringskedja som införts från 1 juli 2008 innebär förändrade rutiner också i kommunens arbete med rehabilitering av medarbetare för att åter få dem i arbete. Tidsgränserna är starkt förkortade och kraven på bedömning av arbetsförmåga hos medarbetare ökar. Det är angeläget med uthållighet i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det framgångsrika samarbete som pågår med försäkringskassan är ett exempel på arbete som skall fortsätta. Verksamheten med tidig rehabilitering som kommunhälsan bedriver och det fokus som personalnämnden lägger på yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro är andra exempel på viktiga områden. Personalnämndens uppgift med ansvar för löne- och personalpolitiken är strategiskt viktigt utifrån ett kund/medborgarperspektiv. Motiverade medarbetare med rätt kompetens ger attraktiva och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur bidrar till att kommunmedborgarna får den service och det bemötande man har rätt att förvänta sig. Varje medarbetares sätt att möta kundens unika behov är avgörande för vår framgång och den kommungemensamma värdegrunden med värdeorden professionalitet, engagemang och framsynthet ska hela tiden vara i fokus.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Pn 96 forts Personalnämndens avsikt är att se till att personalpolitiken stödjer medarbetare som vill starta eget företag eller intraprenader. Fokus behöver också läggas på ett antal processer för att uppnå effektivt resursnyttjande. Styrkort för 2010 enligt bilaga. Driftbudget Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnad Anslagsnivå Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Personalnämnd Personaladministration Företagshälsovård Kommentarer Personalnämndens driftbudget 2010 och plan uppgår till samma ram som Arbetskraftskostnader och övriga driftskostnader bedöms kunna täckas inom ram. Det fackliga kontot har en tendens att inte klaras inom budget. En översyn har gjorts inför 2009 och det arbetet kommer att fortsätta även Kommunhälsans beräknade intäkter 2010 påverkas av vilka avtal som träffas med de kommunala bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, d v s omfattning och typ av tjänster. I planen för har hänsyn tagits till beräknade löneökningar och övriga kostnadsökningar. Kommunhälsans åtgärder för att klara oförändrade ramar Öka kostnadsmedvetenheten bland de anställda Fortsatt restriktiv hållning med att tillsätta tjänster vid frånvaro Minskad förbrukning av övriga kostnader Öka intäkterna Samordna utbildningar med andra för att minska kostnader för resor och hotell Bibehålla en god arbetsmiljö

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Pn 96 forts Investeringsbudget Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter Kostnader Nettoinvestering Investeringsprojekt Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total kostnad Före 2010 Medicinsk och teknisk utrustning KH not Utbyte arbetsmiljövänliga arbetsplatser datautbildn lokaler not Maskiner o invent facken not Total Noter investeringsbudget 1 Medicinsk och teknisk utrustning kommunhälsan 2 Utbyte av möbler mm till datautbildningslokaler ca 30 arbetsplatser 10 platser åtgärdade Kopierings- och skrivarutrustning samt inventarier till fackliga organisationernas lokaler Avgifter och taxor Priser 2010 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, 900 kr Operativ personal debiteras 2 gånger/år Extra avtal utöver grundavtal, debiteras efter avslutad tjänst 900 kr 950 kr kr Företsköt, P-konsult Företagssjukgymnast Psykolog Företagsläkare

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Pn 96 forts Harriet Classon föreslår att målet formuleras redovisa minst 65% av arbetstid mot kund. Vid behandling av ärendet yrkar Johan Söderberg att kommunhälsans mål om effektivs resursnyttjande formuleras redovisa minst 70% av arbetstid mot kund. Ordförande ställer sitt förslag och yrkandet var för sig under proposition och finner att personalnämnden bifallit ordförandes förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandes förslag röstar ja. Den som stöder Johan Söderbergs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 3 ja-röster (Harriet Classon, Lennart Burvall, Tomas Teglund) och 2 nej-röster (Johan Söderberg och Caroline Larsson Stålbert). Personalnämnden har således beslutat bifalla Harriet Classons förslag. Under förutsättning av genomförd samverkan. Fastställa budget och styrkort 2010 samt plan Fastställa åtgärder för att klara oförändrad ram i enlighet med budgetförslaget. Fastställa taxa för kommunhälsan i enlighet med förslaget.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Pn 97 Dnr Internbudget 2009 personalnämnden inkl kommunhälsan Förslag till personalnämndens internbudget inkl resultatöverföring framgår av bilaga. Fastställa internbudget 2009.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Pn 98 Dnr Anslagsuppföljning personalnämnden maj 2009 Det ackumulerade utfallet per uppgår till 9,2 miljoner kr, vilket innebär en resultatförsämring med 2,1 miljoner kr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen beror i huvudsak på hög förbrukningen av rehabiliteringsanslagen. I denna summa finns felaktiga registreringar av lönekostnader. Rättelse av detta pågår men innebär ändå en förbrukning av budget med ca 65% t o m avseende skol- och kulturkontoret, vilket i sin tur innebär att möjligheten att hålla budget för 2009 bedöms i dagsläget som mycket tveksam. Målsättningen att minska lönekostnader i förhållande till kostnader för aktiviteter vid rehabilitering kommer inte att uppnås under Strävan att allt eftersom minska lönekostnaderna kvarstår, men vi ser en stor svårighet att lyckas med det på grund av antalet åtgärder som förvaltningen måste genomföra för att tydliggöra anställdas arbetsförmåga inför en eventuell omplacering eller ett avslut. Rehabiliteringsanslaget för socialkontoret ligger på budget för perioden och bedömningen är att man kommer att hålla sig inom budget för året. Rehabiliteringsanslaget för övriga förvaltningar håller sig långt under budget men man aviserar att med anledning av de många arbetsförmågebedömningar som efterfrågas, att anslaget kommer att förbrukas. Prognos 2009 Bedömningen är att förbrukningen av personalnämndens budget exkl kommunhälsan kommer att avvika med ca kronor. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kronor. Anslagsuppföljningen godkänns. Skol- och kulturkontoret uppmärksammas på att ett överskridande för deras del får täckas inom barn- och grundskolenämndens ram.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Pn 99 Dnr Arkivplan Arkivplan för personalnämnden är upprättad och bifogas. Arkivplanen fastställs.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Pn 100 Dnr Värdegrund Personalchef Kristin Lindgren redovisar från träffen med nämndsordförandena och hur det fortsatta värdegrundsarbetet fortlöper. Redovisningen noteras.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Pn 101 Dnr Rapport om särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra sammanträdet.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Pn 102 Dnr Medborgarförslag Inga medborgarförslag finns anmälda.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Pn 103 Delgivningar Delgives och lägges till handlingarna. Dnr Kommunal Anmälan/avanmälan av arbetsplatsombud för ny mandatperiod Mandatperioden gäller tiden Dnr Lärarförbundet Anmälan av fördelning av facklig tid för läsåret 2009/ Dnr SKTF Avanmälan/nyregistrering av fackliga förtroendemän. Dnr Kommunfullmäktige redovisning av handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad för skol- och kulturkontoret 2009.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Au 104 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut t o m Anställande tillsvidare. Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Anställnings upphörande. Återkallande av kungörelse. Fastställande av lön. Fackliga företrädares ledighet med avlöningsförmåner enligt LFF. Entledigande enligt Lag om anställningsskydd (förtidspension). Pensionsavgång för lärare. Arbetstidsminskning för lärare i samband med ansökan om delpension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell förtidspension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell sjukersättning. Fritidsstudiebidrag. Ersättning inom förslagsverksamheten. att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer