Justerare Mari L Hedström Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerare Mari L Hedström Paragrafer BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (8) För- och grundskolenämnden Plats och tid Stadshuset, kl ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S) Jan Lundgren (S) Lena Nyström (S) Lenita Hellman (M) Mari L Hedström (C) Lars Åhman (L) Magnus Hjonequist (MP) Tjänstgörande ersättare Klas Bergman (S), tjg ers för Malin Lundmark (S) Torbjörn Häggmark (V), tjg ers för Jeanette Velander (V) Övriga deltagande Ersättare Fredrik Lundberg (S) Gun Westin (FP) Tjänstemän Anders Bergström, förvaltningschef Jan Söderström, verksamhetschef Jonas Wiklander, chefscontroller Åsa Wiklund, sekreterare Företrädare Anita Ericsson, Lärarförbundet Justerare Mari L Hedström Paragrafer Underskrifter.. Fredrik Stenberg, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Mari L Hedström, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämnden protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Skol- och kulturkontoret, stadshuset Underskrift. Åsa Wiklund

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Dagordningen godkänns Dagordningen godkänns.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Val av justerare Mari L Hedström (C) utses att justera protokollet. Lars Åhman (L) utses till ersättare.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Förtydligande av nämndens delegationsförteckning, punkt 4.1 Sammanfattning Med anledning av förvaltningsrättens beslut , mål nr , måste punkt 4.1 i nämndens delegationsförteckning, ses över. Delegationen gäller Förändring av verksamhet inom befintlig ekonomisk ram. I väntan på den årliga översynen av delegationsförteckningen vill nämnden förtydliga att delegation 4.1 inte gäller flytt av klasser/årskurser mellan skolenheter. Enligt skolagen 2 kap. 10 beslutar rektor om flytt av klasser/årskurser inom en skolenhet. Punkt 4.1 i nämndens delegationsförteckning förtydligas att inte gälla flytt av klasser/årskurser mellan skolenheter. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Utdrag ur nämndens delegationsförteckning et sänds till: Ledningsgrupp skol- och kulturkontoret

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Flytt av årskurs 7-9, Furuskolan, Jörn Sammanfattning Det har under några år varit brist på behöriga lärare på Furuskolan i Jörn. Detta innebär att kommunen riskerat att inte uppfylla skollagens krav på undervisning vid Furuskolan från och med höstterminen Efter dialog med nämnden beslutade förvaltningschefen att flytta åk 7-9 från Furuskolan i Jörn till Bolidenskolan från höstterminen Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten som upphävde förvaltningschefens delegationsbeslut. För- och grundskolenämnden vill ha en likvärdig undervisning med hållbar pedagogik och arbetsmiljö för både elever och medarbetare i kommunen, vilket man inte kan erbjuda i Jörn idag. Årskurs 7-9 på Furuskolan i Jörn flyttas till Bolidenskolan fr.o.m. höstterminen Yrkanden Lenita Hellman (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för alternativa beslutsförslag samt mer information om rekryteringsförfarandet. Mari-Louise Larsson (S) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Lenita Hellman (M) yrkar att om ärendet avgörs vid dagens sammanträde, ska det prövas av kommunfullmäktige eftersom en flytt av årskurs 7-9 i Jörn är en förändring av verksamhetens omfattning och i grunden en skolnedläggning. Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. sgång - övergripande Ordförande meddelar att han först avser ställa proposition på yrkandet om återremiss. Om nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer övriga yrkanden att ställas under proposition. sgång 1 Ordförande ställer proposition på Lenita Hellmans yrkande om återremiss och finner att nämnden avslagit yrkandet. Votering begärs och nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den som stöder Lenita Hellmans yrkande om återremiss röstar nej.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. Omröstningsresultat 1 Omröstningen utfaller med nio ja-röster: Mari-Louise Larsson (S), Kamel Mnad (S), Jan Lundgren (S), Lena Nyström (S), Klas Bergman (S), Fredrik Stenberg (S), Torbjörn Häggmark (V), Magnus Hjonequist (MP) och Lars Åhman (L) och två nej-röster: Lenita Hellman (M) och Mari L Hedström (C). sgång 2 Ordförande ställer proposition på Lenita Hellmans yrkande att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige och Fredrik Stenbergs yrkande att bifalla förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt Fredrik Stenbergs yrkande. Votering begärs och nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla Fredrik Stenbergs yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lenita Hellmans yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 2 Omröstningen utfaller med nio ja-röster: Mari-Louise Larsson (S), Kamel Mnad (S), Jan Lundgren (S), Lena Nyström (S), Klas Bergman (S), Fredrik Stenberg (S), Torbjörn Häggmark (V), Magnus Hjonequist (MP) och Lars Åhman (L) och två nej-röster: Lenita Hellman (M) och Mari L Hedström (C). Reservationer Lenita Hellman (M) och Mari L Hedström (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Vi reserverar oss mot beslutet att frågan inte förs vidare till kommunfullmäktige. Den hanteringen strider mot kommunfullmäktiges policybeslut om att omfattande förändringar i skolstrukturen alltid ska föregås av beslut av kommunfullmäktige. Att besluta om att inte bedriva verksamhet för årskurs 7-9 på Furuskolan är en förändring av verksamhetens omfattning som faller in under den beskrivningen. Vidare anser vi att beslutet om att avveckla skolverksamheten för högstadiet i Jörn i grunden är en skolnedläggning och därför ska det prövas av kommunfullmäktige. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Samverkansprotokoll (läggs ut efter samverkan) Förvaltningsrättens dom Delegationsbeslut Samverkansprotokoll samt inkl riskbedömning Utdrag nämndsreglemente

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. et sänds till: Rektor Furuskolan Rektor Bolidenskolan För- och grundskolechef, skol- och kulturkontoret Områdeschef, skol- och kulturkontoret

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FGN Informationsärende Sammanfattning Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om förslag till namn på ny skola på kvarteret Nyponet samt Kaplanskolan. Informationen godkänns.

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. Justering av för- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

BEVIS OM ANSLAG. Justering av för- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (11) För- och grundskolenämnden 2019-01-17 Plats och tid Stadshuset, kl. 15.00-15.25 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Maria Granskär (S) Kamel Mnad

Läs mer

Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera

Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 57 Kommunfullmäktige 2015-09-15 217 Dnr KS 2015-000246 600 Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera Sammanfattning I samband med behandling av en motion

Läs mer

2015-11-18. Justerare Lars Åhman Paragrafer 233-252. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-11-18. Justerare Lars Åhman Paragrafer 233-252. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (22) Barn- och grundskolenämnden 2015-11-18 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.30-12.00, 12.40-16.15 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22)

PROTOKOLL 1 (22) PROTOKOLL 1 (22) 2011-01-19 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl 08.15-16.35 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander, vice ordförande (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise

Läs mer

Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (29) För- och grundskolenämnden 2018-09-19 Plats och tid Bolidenskolan, kl. 14.50-15.00 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6)

PROTOKOLL 1 (6) PROTOKOLL 1 (6) 2017-04-11 Konsumentnämnden Plats och tid Ugglan, Hjorten kl. 10:00 11:30 ande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V) Helena Moen(C) Tjänstgörande ersättare Carina Lillbacka(S)

Läs mer

Justerare Lenita Hellman Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lenita Hellman Paragrafer BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (11) För- och grundskolenämnden 2017-04-12 Plats och tid Stiftsgården, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise

Läs mer

Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (20) Barn- och grundskolenämnden 2015-05-27 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.15, 13.15-16.45 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik Stenberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2016-11-08 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken klockan 14:00 15:30 ande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric Lidman(S) Helena Moen(C) Harriet

Läs mer

Justerare Malin Lundmark Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Justerare Malin Lundmark Paragrafer BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (25) För- och grundskolenämnden 2016-12-14 Plats och tid Skeppargatan 16, kl. 08.15-11.00, 13.00-16.00 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-09-14 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Brinken E1 kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Roger Johansson(S)

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2018-10-04 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Guldrummet. Klockan 10.00 12.00 Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Hans Brettschneider (MP), vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2016-04-12 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet, Skeppargatan 16 kl 14-15 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2012-10-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset, kl 08:00 15.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2019-05-17 Gymnasienämnden Plats och tid Urkrafts lokaler, Campusområdet, Odenrummet, kl 08.00-12.00, 13.00-15.30 ande Felicia Lundmark (S), ordförande Torbjörn Häggmark (V), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Justerare Jan Lundgren Paragrafer Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Jan Lundgren Paragrafer Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (30) Barn- och grundskolenämnden 2013-02-27 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.00, 13.00-17.20 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan Lundgren (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C)

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C) 1(6) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-10:50 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Martin Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2015-09-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.00 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Lilian Nilsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Justerare Jeanette Velander Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Justerare Jeanette Velander Paragrafer BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (17) För- och grundskolenämnden 2018-04-11 Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.15-11.40, 12.40-15.50, 16.00-16.20 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6)

PROTOKOLL 1 (6) PROTOKOLL 1 (6) 2018-03-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum (301), onsdag 2018-03-14 kl. 17.00 17.15 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Maria Marklund (S) Ann Åström

Läs mer

Anslag I bevis. Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag I bevis. Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Samrnanträdesdatum Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid ande Ledamöter Tisdagen 15 oktober 2019 klockan 14.00 16.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr Mötet ajourneras klockan 15.15 15.35 Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Peo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2018-11-06 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 14:00 15:50 ande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric Lidman(S)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. Justering av för- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

BEVIS OM ANSLAG. Justering av för- och grundskolenämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (21) För- och grundskolenämnden 2018-11-14 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-08.55, 09.15-11.30, 14.00-14.40 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2017-11-07 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 13:45 15:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2018-05-15 Konsumentnämnden Plats och tid Ugglan 10:00-11:00 ande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric Lidman(S) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1 (8) Se nästa sida. Sandra Larsson. Åsa Ekblad (M) Lena Axelsson (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (8) Se nästa sida. Sandra Larsson. Åsa Ekblad (M) Lena Axelsson (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (8) Plats och tid Akka, kommunhuset i Skurup, 2019-04-23, kl. 16.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Anders Grundberg, förvaltningschef Sandra Larsson, sekreterare Ulrika Fridh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18)

PROTOKOLL 1 (18) PROTOKOLL 1 (18) 2018-05-15 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 14:00 - Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric Lidman(S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Justerare Magnus Hjonequist Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Justerare Magnus Hjonequist Paragrafer BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (50) För- och grundskolenämnden 2017-10-11 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.45, 12:45-13:50, 14:50-16:10 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Lena Svensson (S) Jan Klarström (SD) Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Lena Svensson (S) Jan Klarström (SD) Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 11:00 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson (S) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26)

PROTOKOLL 1 (26) PROTOKOLL 1 (26) 2018-12-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Quality Hotel Stadshotell 14:00 16:20 Övriga deltagande ande Ersättare Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20)

PROTOKOLL 1 (20) PROTOKOLL 1 (20) 2010-11-09 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Ursviksskolan, kl 08.15-17.20 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren, (V) Jan Lundgren (S), 186-193, 198-199, 203 Mari-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-01-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 ande Emilia Hallin (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Jasmine Ravaghi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28)

PROTOKOLL 1 (28) PROTOKOLL 1 (28) 2010-04-28 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl 09.30-16.55 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.30 18.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ann Pettersson (M) tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Fredrik Jönsson (C) ordf. Lennart Pettersson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-01-13 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl. 12.00-16.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP)

Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-05-12 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Harriet

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.00 08.55 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (30)

PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL 1 (30) 2010-05-19 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl 08.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Catarina Lindgren, (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise Larsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 19 november 2014

Socialnämnden 19 november 2014 Socialnämnden Socialnämnden 19 november 2014 Sid Justering... 3 207 Förslag om Återkallande av beslut om upphandling av drift och ägande av ett särskilt boende... 4 Socialnämnden 2014-11-19 1 Tid Kl. 15:30-15:45

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Folkets Park kl

Folkets Park kl 1 (11) Plats och tid Folkets Park kl 09.00 11.45 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson, (c) ledamot Lars-Göran Thulin,

Läs mer

2014-02-26. Justerare Jeanette Velander Paragrafer 21-51. Jeanette Velander, justerare BEVIS OM ANSLAG

2014-02-26. Justerare Jeanette Velander Paragrafer 21-51. Jeanette Velander, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (33) Barn- och grundskolenämnden 2014-02-26 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.00, 13.00-17.30 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan Lundgren (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Socialnämnden Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl: 9:00-11:45 Ajournering kl: 10:10-10:33

Socialnämnden Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl: 9:00-11:45 Ajournering kl: 10:10-10:33 Socialnämnden 2018-05-16 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 180516 kl: 9:00-11:45 Ajournering kl: 10:10-10:33 Beslutande Anders Nilsson (V) Christer Olsson (M) Britt-Marie

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (13) Plats och tid Travmuseet, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli Elovsson

Läs mer

Annika Molldén och Gudrun Bengtsson. Kommunhuset (omedelbar justering)

Annika Molldén och Gudrun Bengtsson. Kommunhuset (omedelbar justering) 1(6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 14.55 15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Justeringens plats och tid Annika Molldén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) 2012-06-13

PROTOKOLL 1 (26) 2012-06-13 PROTOKOLL 1 (26) 2012-06-13 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Lövångersskolan, kl 08.30-15.40 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander, vice ordförande (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

2013-12-18. Justerare Jan Lundgren Paragrafer 235-257. Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG

2013-12-18. Justerare Jan Lundgren Paragrafer 235-257. Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (25) Barn- och grundskolenämnden 2013-12-18 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.00, 13.00-15.45 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan Lundgren (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum E1, stadshuset Skellefteå. Klockan 11.00 13.00 Beslutande Stefan Bergman (s), Skellefteå kommun, ordförande Leif Holmqvist

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2018-02-14 kl. 08.00-09.30 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2015-03-10 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl 14 00-15 30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Lars-Erik Lidman(S) Harriet Sundström(S)

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21)

PROTOKOLL 1 (21) PROTOKOLL 1 (21) 2018-04-10 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 14:00 15:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Harrieth

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2014-04-28 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 13.30-16.00 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Thomas Nordenstam (KD)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Kommunfullmäktigesalen, Lysekils stadshus. Bo Göthesson.

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Kommunfullmäktigesalen, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2018-11-15 kl. 09.15-11.40 Ajournering kl 10.20-10.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer