Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 57 Kommunfullmäktige Dnr KS Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera Sammanfattning I samband med behandling av en motion (3/13) beslutade kommunfullmäktige att fastställa som kommunövergripande mål att Skellefteå ska ha en skola i toppklass år I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden återkomma med en strategi och en handlingsplan för hur målet ska uppnås. Kommunledningskontoret har i samråd med skol- och kulturkontoret och gymnasiekontoret utarbetat förslag till mål och övergripande strategi för att uppnå det kommunövergripande målet. Målet om en skola i toppklass måste ses som en del i genomförandet av den kommande lokala utvecklingsstrategin, Skellefteå Där är skola och utbildning ett viktigt strategiområde och en av förutsättningarna för att Skellefteå kommun ska växa och utvecklas. Kommunfullmäktiges beslut 1. Mål och övergripande strategi för att uppnå det kommunövergripande målet om en skola i toppklass år 2020 godkänns. 2. En skola i toppklass ska ses som en del i genomförandet av utvecklingsstrategin Skellefteå Målet för andelen elever som känner sig trygga i sin skolmiljö ska vara 97 %. Inlägg Lenita Hellman (M), Carina Sundbom (C), Andreas Westerberg (FP), Hans Brettschneider (MP), Jeanette Velander (V), Bertil Almgren (S) och Maria Marklund (S) yttrar sig. Yrkande Kommunstyrelsen föreslår att mål och övergripande strategi för att uppnå det kommunövergripande målet om en skola i toppklass år 2020 godkänns samt att en skola i toppklass ska ses som en del i genomförande av utvecklingsstrategin Skellefteå Andreas Westerberg (FP) yrkar som tillägg att budgetberedningen i sitt arbete ska ta särskild hänsyn till skolans kvalitetsutveckling. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 58 Kommunfullmäktige Lenita Hellman (M) yrkar som tillägg att målet för andelen elever som känner sig trygga i sin skolmiljö ska vara 97 %. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Andreas Westerbergs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 42 ja-röster och 22 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista. Beslutsgång 2 Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Lenita Hellmans yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 348 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 160 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Gymnasienämndens protokoll , 137 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 64 Beslutet sänds till: Barn- och grundskolenämnden Gymnasienämnden Barn- och grundskolenämnden Kommunledningskontoret/staben Justering (sign) Utdragsbestyrkande

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN Direkttelefon Referens Kommunledningskontoret Dnr Yngve Lindmark Kommunstyrelsen Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi mm Sammanfattning I samband med behandling av en motion (3/13) beslutade kommunfullmäktige att fastställa som kommunövergripande mål att Skellefteå ska ha en skola i toppklass år I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden återkomma med en strategi och en handlingsplan för hur målet ska uppnås. I beslutet angavs också tidsplanen till att beslutsunderlag för mål och övergripande strategi för måluppfyllelse skulle behandlas under Kommunledningskontoret har i samråd med skol- och kulturkontoret och gymnasiekontoret utarbetat förslag till mål och övergripande strategi för att uppnå det kommunövergripande målet. Målet om en skola i toppklass måste ses som en del i genomförandet av den kommande lokala utvecklingsstrategin, Skellefteå Där är skola och utbildning ett viktigt strategiområde och en av förutsättningarna för att Skellefteå kommun ska växa och utvecklas. Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslås föreslå kommunfullmäktige att besluta följande. 1. Mål och övergripande strategi för att uppnå det kommunövergripande målet om en skola i toppklass år 2020 godkänns. 2. En skola i toppklass ska ses som en del i genomförandet av utvecklingsstrategin Skellefteå Postadress: Besöksadress: Fax: Version: Dokumentnamn: Trädgårdsgatan 6 Tel: vx 14 Skola i toppklass 2020b Skellefteå Skellefteå Sida 1 (4)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN Bakgrund Allmänt Kommunfullmäktige behandlade en motion från företrädare för alliansen som handlade om att Skellefteå ska ha Sveriges bästa skola 2020 (motion nr 3/13). Kommunfullmäktiges beslut med anledning av motionen innebar följande: Motionens övergripande syfte tillstyrks. Att Skellefteå ska ha en skola i toppklass år 2020 fastställs som ett kommunövergripande mål. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden, återkomma med en strategi och en handlingsplan för hur målet ska uppnås. Beslutsunderlag för mål och övergripande strategi för måluppfyllelsen ska vara klart så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige under Beträffande den sista punkten i beslutet kan konstateras att tidsplanen inte kunnat hållas. Samtidigt har frågan om en skola i toppklass också funnits med i arbetet med den lokala utvecklingsstrategin 2030 och den har också varit aktuell i andra sammanhang under de senaste åren. Utgångspunkter och framgångsfaktorer Det finns ett antal viktiga utgångspunkter och framgångsfaktorer för att skapa förutsättningar att nå målet om en skola i toppklass: Kopplingen till arbetet med den lokala utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 är en självklarhet. I strategin är utbildningsområdet viktigt och där talas bl a om betydelsen av ett sammanhållet utbildningssystem, skolor som kan skapa förutsättningar för resultat i toppklass, vikten av att lyfta fram kreativitet och företagsamhet mm, att möta enskilda elevers behov. Utvecklingen av en skola i toppklass kan förstås inte ses isolerat från kommunens utveckling i stort. Skola och utbildning är en central faktor för att Skellefteå kommun ska växa och utvecklas. Framgångsfaktorer: Alla skolformer från förskolan och uppåt har betydelse för en skola i toppklass. Det är avgörande att skolan har medarbetare med rätt kompetens och rätt förutsättningar för att kunna bidra till en skola i toppklass. Alla ska kunna trivas och vara trygga i skolans värld. Version: 14 Dokumentnamn: Skola i toppklass 2020b Sida 2 (4)

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN Det måste finnas lokaler, utrustning och kompetens som motsvarar kraven för att skapa en skola i toppklass. Det handlar om en bra arbetsmiljö, modern teknik, läromedel mm. En stark trend idag handlar om digitalisering och där har också skolan en viktig roll. De resurser som finns ska användas effektivt. Det gäller inte minst för att kunna ge stöd till elever som har särskilda behov. För att möta kraven för en skola i toppklass är det viktigt att skolan organiseras på rätt sätt avseende skolenheters storlek, klassoch gruppstorlekar osv. Sammanfattningsvis kan utifrån statistik i Öppna jämförelser mm konstateras att skolan i Skellefteå kommun på många sätt står sig bra i jämförelser med svenska kommuner, men det finns också viktiga utmaningar. Arbetet för en skola i toppklass handlar om att bli ännu bättre. Förslag till målsättningar Utifrån beredning föreslås följande målsättningar för att uppnå det kommunövergripande målet om en skola i toppklass år 2020: Grundskola Skellefteå ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet när det gäller hur stor andel av eleverna som är behöriga till ett gymnasieprogram. Nuläge: I dagsläget (Öppna jämförelser 2014) är Skellefteå kommun på plats 156 bland svenska kommuner med 87 % som är behöriga till ett gymnasieprogram. För den kommun som ligger på plats 30 är siffran 93,8%. Gymnasieskola Minst 90 % av eleverna i Skellefteå kommuns gymnasieskola avslutar sin utbildning med godkänt resultat inom 4 år. Nuläge: I dagsläget (Öppna jämförelser 2014) är siffran 79,6 %. Detta motsvarar plats 107 bland svenska kommuner. För den kommun som ligger på plats 30 är siffran 84,6%. Gemensamt för alla skolformer Under åren fram till 2020 ska det ske en tydlig förbättring när det gäller andelen elever som känner sig trygga i sin skolmiljö. Nuläge: I dagsläget (elevundersökning 2013/2014, Öppna jämförelser) är Skellefteå kommun på plats 189 med 84 % i årskurs 5 som helt eller delvis instämmer med påståendet Jag känner mig Version: 14 Dokumentnamn: Skola i toppklass 2020b Sida 3 (4)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN trygg i skolan. För årskurs 8 är placeringen nr 179 med 85 %. De kommuner som ligger på plats 30 för respektive årskurs uppvisar båda siffran 97 %. De kommuner som har de högsta värdena noterar 100 % som helt eller delvis instämmer med påståendet. En uppföljning av målsättningarna måste ske löpande för att se hur utvecklingen är i förhållande till det kommunövergripande målet om att Skellefteå ska ha en skola i toppklass år Denna uppföljning sker i anslutning till årsredovisning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 64 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kristina Sundin Jonsson Anders Bergström Jan Midlert Version: 14 Dokumentnamn: Skola i toppklass 2020b Sida 4 (4)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Barn- och grundskolenämnden Dnr BGN Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera Sammanfattning Då ärendet är berett i en lång process i såväl barn- och grundskolenämnden som gymnasienämnden, är de uppsatta målsättningarna väl kända. Det är också målsättningar som bedöms rimliga att nå. Kunskap och unik kompetens är rubriken på ett strategiområde i den nyligen beslutade utvecklingsstrategin för Skellefteå Det gör att barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden ser att förutsättningarna för att nå målsättningarna i en skola i toppklass är möjliga. Konsekvenser för resursfördelning och prioriteringar av insatser hanteras i budgetprocesser och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta ärende är inte barnchecken eller checklistan för jämställdhetsperspektiv tillämpliga. Barn- och grundskolenämndens förslag till kommunstyrelsen Strategi och handlingsplan för hur målen i En skola i toppklass ska uppnås godkänns. Yrkande Lars Åhman (FP) yrkar att grundskolans mål formuleras: Skellefteå ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet när det gäller hur stor andel av eleverna som är behöriga till ett gymnasieprogram, under förutsättning att grundskolan ekonomiskt prioriteras åtminstone på samma nivå som för rikssnittet. Jan Lundgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Lars Åhmans och Jan Lundgrens yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Jan Lundgrens yrkande. Omröstning begärs och nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla Jan Lundgrens yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lars Åhmans yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med åtta ja-röster: Fredrik Stenberg (S), Mari-Louise Larsson (S), Kamel Mnad (S), Jan Lundgren (S), Marie Lundquist (S), Maria Marklund (S), Jeanette Velander (V) och Toseef Javaid (MP) Justering (sign) Utdragsbestyrkande

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Barn- och grundskolenämnden forts. och tre nej-röster: Lenita Hellman (M), Mari L Hedström (C) och Lars Åhman (FP). Reservation Folkpartiet, Centern och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott , 201 Kommunfullmäktiges protokoll , 64 Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Gymnasienämnden Justering (sign) Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Diarienummer: Skol- och kulturkontoret Handläggare Staffan Åkerlund Barn- och grundskolenämnden Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera Sammanfattning Då ärendet är berett i en lång process i såväl barn- och grundskolenämnden som gymnasienämnden, är de uppsatta målsättningarna väl kända. Det är också målsättningar som bedöms rimliga att nå. Kunskap och unik kompetens är rubriken på ett strategiområde i den nyligen beslutade utvecklingsstrategin för Skellefteå Det gör att barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden ser att förutsättningarna för att nå målsättningarna i en skola i toppklass är möjliga. Konsekvenser för resursfördelning och prioriteringar av insatser hanteras i budgetprocesser och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta ärende är inte barnchecken eller checklistan för jämställdhetsperspektiv tillämpliga. Förslag till beslut Strategi och handlingsplan för hur målen i En skola i toppklass ska uppnås godkänns. Beslutsunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott , 201 Kommunfullmäktiges protokoll , 64 Anders Bergström Staffan Åkerlund Förvaltningschef Verksamhetscontroller Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Gymnasienämnden Skellefteå kommun Skol- och kulturkontoret Telefon: Postadress: Skellefteå Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Skellefteå Organisationsnummer:

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 7 Gymnasienämnden Dnr GYN En skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi mm Sammanfattning Då ärendet är berett i en lång process i såväl barn- och grundskolenämnden som gymnasienämnden, är de uppsatta målsättningarna väl kända. Det är också målsättningar som bedöms rimliga att nå. Kunskap och unik kompetens är rubriken på ett strategiområde i den nyligen beslutade utvecklingsstrategin för Skellefteå Det gör att barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden ser att förutsättningarna för att nå målsättningarna i en skola i toppklass är möjliga. Konsekvenser för resursfördelning och prioriteringar av insatser hanteras i budgetprocesser och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta ärende är inte barnchecken eller checklistan för jämställdhetsperspektiv tillämpliga eftersom målen för skola i toppklass är generella och inga insatser specificeras. Gymnasienämndens förslag till kommunstyrelsen Strategin och handlingsplanen för hur målen i En skola i toppklass ska uppnås godkänns. Beslutsunderlag Gymnasienämndens arbetsutskott Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Sänt till: Kommunstyrelsen Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. Bestyrkt kopia fås av respektive nämnd.

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Justerare Mari L Hedström Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Justerare Mari L Hedström Paragrafer BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (8) För- och grundskolenämnden 2016-09-20 Plats och tid Stadshuset, kl. 13.00-13.45 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S) Jan Lundgren (S) Lena Nyström

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6)

PROTOKOLL 1 (6) PROTOKOLL 1 (6) 2018-03-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum (301), onsdag 2018-03-14 kl. 17.00 17.15 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Maria Marklund (S) Ann Åström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2018-05-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum (301), onsdag 2018-05-23 kl. 08.45 10.30, 11.00 11.30 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Maria Marklund

Läs mer

2015-11-18. Justerare Lars Åhman Paragrafer 233-252. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-11-18. Justerare Lars Åhman Paragrafer 233-252. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (22) Barn- och grundskolenämnden 2015-11-18 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.30-12.00, 12.40-16.15 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2018-10-04 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Guldrummet. Klockan 10.00 12.00 Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Hans Brettschneider (MP), vice

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268)

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem KSN

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-03-26 85 Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem KSN-2017-2456 Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem KSN

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-04-10 53 Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem KSN-2017-2456 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-26 KLK 2018/473 Handläggare Kanslichef Elisabeth Aidemark Kansliavdelningen Elisabeth.Aidemark@hassleholm.se Kommunfullmäktige Redovisning av partistöd

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2018-07-30 62-63 2 av 2 Innehåll 84 Justering och fastställande av föredragningslista 3 85 Hantering av tilldelningsbeslut av rivningsentreprenad 4-6 2 Protokoll Kommunstyrelsen 2018-07-30 1

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens svar på förslag från BUN begäran om förlängd tid för upprättande av kvalitetsåtagande samverkan skola- hem

Kommunstyrelsens svar på förslag från BUN begäran om förlängd tid för upprättande av kvalitetsåtagande samverkan skola- hem Ärende 12 Kommunstyrelsens svar på förslag från barn- och utbildningsnämndens begäran om förlängd tid för upprättande av kvalitetsåtagande samverkan skola- hem Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-02-27 KS 2015.0062

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (20) Barn- och grundskolenämnden 2015-05-27 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.15, 13.15-16.45 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever KSN

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-04-10 52 Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever KSN-2017-1769 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 17 Dnr KS/2017:262. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 17 Dnr KS/2017:262. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-01-22 1 (1) Sida 17 Dnr KS/2017:262 Ställplatser för husbilar i Väderstad - motion från Moderaterna - svar Moderaterna har genom Monika

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Motion om att klä reningsverket i solceller från Mia Nordström (C) KSN

Motion om att klä reningsverket i solceller från Mia Nordström (C) KSN Sida 1 (2) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Protokollsutdrag 2019-08-28 165 Motion om att klä reningsverket i solceller från Mia Nordström (C) KSN-2018-3408 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Motion om att inrätta ett stipendium

Motion om att inrätta ett stipendium Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-21 5 Dnr KS/2017:103/04 Ks 151 Motion om att inrätta ett stipendium Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avslå motionen. Ärendebeskrivning

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Justerare Jan Lundgren Paragrafer Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Jan Lundgren Paragrafer Jan Lundgren, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (30) Barn- och grundskolenämnden 2013-02-27 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.00, 13.00-17.20 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan Lundgren (S)

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5 sid 12 (24) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 6 Motion - Förskottera E18 väster om Bergvik över Sörmon Dnr KS-2011-758 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat

Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat Kommunstyrelsen 2017-10-04 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:268 Annette Johansson 016-710 84 64 1 (3) Kommunstyrelsen Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat Förslag till beslut

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Motion av Stefan Hanna (-) om förvaltningschefers tillsättning KSN

Motion av Stefan Hanna (-) om förvaltningschefers tillsättning KSN uppleifi KOMMUNSTYRELSEN 31(56) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-12-12 248 Motion av Stefan Hanna (-) om förvaltningschefers tillsättning KSN-2018-1169 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion (S) modern mötesteknik 11 KS

Svar på motion (S) modern mötesteknik 11 KS Svar på motion (S) modern mötesteknik 11 KS 2015.461 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 214 Svar på motion (S) modern mötesteknik (KS 2015.461) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS

Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS 2015.504 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 85 Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall (KS 2015.504) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2015-03-04 26 (38) 39 Dnr KS 2015/11 Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan 2017-2020 samt information om omvärldsanalys Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i Uppsala kommun KSN

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i Uppsala kommun KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-03-26 83 Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i Uppsala kommun KSN-2017-1768 Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ärende 9 Svar till Gymnasienämnden avseende äskande om utökad budgetram 2016

Ärende 9 Svar till Gymnasienämnden avseende äskande om utökad budgetram 2016 Ärende 9 Svar till Gymnasienämnden avseende äskande om utökad budgetram 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-03-30 KS 2016.0103 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till gymnasienämnden avseende

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i grundskolan KSN

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i grundskolan KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-05-08 99 Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i grundskolan KSN-2019-0539 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Ks 2008:485 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet för kommunal personal i samband med

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

1 (2) Kallelse till Tekniska nämnden Torsdagen den 28 februari 2019, kl. 13:30 Tekniska förvaltningen I tur att justera: Tid och plats för justering:

1 (2) Kallelse till Tekniska nämnden Torsdagen den 28 februari 2019, kl. 13:30 Tekniska förvaltningen I tur att justera: Tid och plats för justering: 1 (2) Kallelse till Tekniska nämnden Torsdagen den 28 februari 2019, kl. 13:30 Tekniska förvaltningen I tur att justera: Tid och plats för justering: Benny Petersson Bestäms på mötet Föredragningslista

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 Ärende 3 sid 9 (24) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 4 Finansieringsmodell för kontaktcenter Dnr KS-2012-345 Dpl 11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Aterrapporten av principerna kring

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

121 Remiss - Regional indelning - tre nya län

121 Remiss - Regional indelning - tre nya län 121 Remiss - Regional indelning - tre nya län Beslut Dnr KS 16/0223 2. överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med Camilla Jansons (S) m.fl. tillägg, som yttrande över remissen till Finansdepartementet.

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 4 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 4 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 4 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-24 74 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517)

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris.

Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-06-15 Omsorgsnämnden 53 Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris. Dnr ON 2017/0054 Handlingar Tjänsteskrivelse 2017-05-29 Motion

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Svar på motion (S) modern mötesteknik 8 KS

Svar på motion (S) modern mötesteknik 8 KS Svar på motion (S) modern mötesteknik 8 KS 2015.461 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 182 Svar på motion (S) modern mötesteknik (KS 2015.461) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22)

PROTOKOLL 1 (22) PROTOKOLL 1 (22) 2011-01-19 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, kl 08.15-16.35 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander, vice ordförande (V) Jan Lundgren (S) Mari-Louise

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00-19.53 ande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M) ordförande, Hans Heneby (M), Jenny

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Ks/2009:72 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet för kommunal personal i samband med

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldreboenden.

Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldreboenden. UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2017-06-15 54 Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldreboenden. Dnr ON 2017/0064 Handlingar Tjänsteskrivelse 2017-05-29 Motion Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldreboenden

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 19

Kommunstyrelsen. Ärende 19 Kommunstyrelsen Ärende 19 Bildningsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 8(12) 56 Dnr KS 2018-253 Förslag till svar på motion angående fysisk aktivitet i skolan varje dag Sammanfattning

Läs mer

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn:

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset Övrig information Ordförande Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1 Förslag till beslut 2 (2) Kommunfullmäktige 2018-11-12

Läs mer

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Gemaket, 23-02-2016 15:00-17:00 Ajournering Beslutande Ledamöter Rolf Nersing, (S) ordförande Lisa Edwards, (C) 1:a vice ordförande Kaj Bergenhill, (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och omsorgsprogrammet RS160371

29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och omsorgsprogrammet RS160371 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2018-02-14 29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och RS160371 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer