Justerare Kamel Mnad Paragrafer Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Tekniska kontoret, kl , ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik Stenberg (S) Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S) Jan Lundgren (S) Marie Lundquist (S) Lenita Hellman (M) Mari L Hedström (C) Lars Åhman (FP) Toseef Javaid (MP) Övriga deltagande Ersättare Klas Bergman (S) Lena Nyström (S) Torbjörn Häggmark (V) Gun Westin (FP) Sara Åström (KD) Övriga deltagande Tjänstemän Anders Bergström, förvaltningschef Monika Johansson, stabschef Jan Söderström, för- och grundskolechef Jonas Wiklander, chefscontroller Staffan Åkerlund, verksamhetscontroller Helene Lindberg Stenmark, rektor Kågeskolan Göran Lundmark, rektor Norrhammarskolan Lars Hjalmarsson, rektor Sörböleskolan Åsa Wiklund, nämndsekreterare Marie Mandalh, administratör Företrädare Anita Ericsson, Lärarförbundet Annika Öhgren, Kommunal Justerare Kamel Mnad Paragrafer Underskrifter.. Maria Marklund, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämnden protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Skol- och kulturkontoret, stadshuset Underskrift. Åsa Wiklund

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Dagordningen godkänns Dagordningen godkänns.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Val av justerare Kamel Mnad (S) utses att justera protokollet. Mari L Hedström (C) utses till ersättare.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Föregående protokoll Föreligger följande protokoll: - Barn- och grundskolenämnden Protokollet läggs till handlingarna.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Diarieförda ärenden Föreligger lista på diarieförda ärenden Lista på diarieförda handlingar läggs till handlingarna sunderlag Diarielista

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Delgivningar Föreligger lista på delgivningar. Lista på delgivningar läggs till handlingarna. sunderlag Delgivningslista

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Bokslutsprognos Prognosen för barn- och grundskolenämnden per visar på ett förväntat resultat för år 2015 på -19,8 mnkr exkl. social investeringsfond och inkl. extra anslag för etableringsersättning för nyanlända. Förvaltningen har arbetat och arbetar intensivt med att vidta åtgärder för att nämnden ska visa ett bättre resultat vid årets slut. En reviderad åtgärdsplan finns och är inskickad till kommunstyrelsen. I detta ärende är barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv inte tillämpliga. Bokslutsprognos per godkänns. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Bokslutprognos et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Ekonomer, skol- och kulturkontoret

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Slutlig utfördelning av grundskolans fonder/stiftelser Barn- och grundskolenämnden har årligen beslutat om utfördelning av avkastningen på grundskolans fonder. Avkastningen har pendlat mellan kr/år för samtliga fonder. Fonderna består i pengar skänkta till skolverksamhet och i vissa fall till ett speciellt område. Dessa fonder/stiftelser upprättades i början av 1900-talet och i dagens penningvärde är summorna små. Kommunen har hos länsstyrelsen ansökt om att få avsluta dessa med motivering att hantering av fonder är dyr och att summorna som delas ut är av ringa värde. I detta ärende är inte barnchecken eller checklistan för jämställdhetsperspektiv tillämpliga. 1. Tillgångarna i fonderna/stiftelserna fördelas ut till skolorna enligt förslag och rektor ska tillsammans med elevråd använda pengarna för att öka trivseln på skolan. 2. Pengarna ska förbrukas under hösten Yrkande Lars Åhman (FP) yrkar att tillgångarna i fonderna/stiftelserna fördelas ut till skolorna enligt den ekonomiska fördelningen så att rektor, elevråd och personal kan använda pengarna till att ge undervisningen guldkant, t.ex. genom temadagar och inbjudna föreläsare. Mari-Louise Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. sgång Ordförande ställer proposition på Lars Åhmans och Mari-Louise Larssons yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Mari-Louise Larssons yrkande. Omröstning begärs och nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla Mari-Louise Larssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lars Åhmans yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med åtta ja-röster: Fredrik Stenberg (S), Mari-Louise Larsson (S), Kamel Mnad (S), Jan Lundgren (S), Marie Lundquist (S), Maria Marklund (S), Jeanette Velander (V) och Toseef Javaid (MP)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. och tre nej-röster: Lenita Hellman (M), Mari L Hedström (C) och Lars Åhman (FP). sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Förslag till fördelning per skola och fond/stiftelse från länsstyrelsen et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Ekonomer, skol- och kulturkontoret

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Skola i toppklass år 2020, mål och övergripande strategi med mera Då ärendet är berett i en lång process i såväl barn- och grundskolenämnden som gymnasienämnden, är de uppsatta målsättningarna väl kända. Det är också målsättningar som bedöms rimliga att nå. Kunskap och unik kompetens är rubriken på ett strategiområde i den nyligen beslutade utvecklingsstrategin för Skellefteå Det gör att barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden ser att förutsättningarna för att nå målsättningarna i en skola i toppklass är möjliga. Konsekvenser för resursfördelning och prioriteringar av insatser hanteras i budgetprocesser och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta ärende är inte barnchecken eller checklistan för jämställdhetsperspektiv tillämpliga. Barn- och grundskolenämndens förslag till kommunstyrelsen Strategi och handlingsplan för hur målen i En skola i toppklass ska uppnås godkänns. Yrkande Lars Åhman (FP) yrkar att grundskolans mål formuleras: Skellefteå ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet när det gäller hur stor andel av eleverna som är behöriga till ett gymnasieprogram, under förutsättning att grundskolan ekonomiskt prioriteras åtminstone på samma nivå som för rikssnittet. Jan Lundgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. sgång Ordförande ställer proposition på Lars Åhmans och Jan Lundgrens yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Jan Lundgrens yrkande. Omröstning begärs och nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla Jan Lundgrens yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lars Åhmans yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med åtta ja-röster: Fredrik Stenberg (S), Mari-Louise Larsson (S), Kamel Mnad (S), Jan Lundgren (S), Marie Lundquist (S), Maria Marklund (S), Jeanette Velander (V) och Toseef Javaid (MP)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. och tre nej-röster: Lenita Hellman (M), Mari L Hedström (C) och Lars Åhman (FP). Reservation Folkpartiet, Centern och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott , 201 Kommunfullmäktiges protokoll , 64 et sänds till: Kommunstyrelsen Gymnasienämnden

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Kompetensförsörjningsplan barn- och grundskolenämnden Kompetensförsörjningsplanen, antagen i barn- och grundskolenämnden , 193, samt reviderad , 181, har omarbetats i sin helhet. Som komplement till kompetensförsörjningsplanen finns en handlingsplan framtagen som förvaltningen kommer att arbeta efter. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att ge en bild av kompetensförsörjningssituationen samt identifiera kommande behov i verksamheterna. Utöver detta, även belysa vilka yttre faktorer som kan påverka verksamheternas behov av rekrytering och fortbildnings- och utbildningsbehov. Kompetensförsörjningsplanen ska fungera som ett stöd för personalplaneringen som sker på förvaltningen, både på kort och lång sikt. Samtliga delar av en verksamhets personalarbete finns med; attrahera, rekrytera, anställa, kompetensutveckla och avveckla medarbetare. I detta ärende är barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv inte tillämpliga. Kompetensförsörjningsplanen fastställs. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsplan Utdrag ur samverkansprotokoll et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå kommun Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting; Norsjö och Skellefteå kommun har genom berörda nämnder etablerat ett strukturerat arbete med syfte att förstärka samverkan mellan verksamheterna. Barn- och grundskolenämnden deltar i samverkansområdet Barn och unga vuxna. Tidigare huvudöverenskommelse gällde perioden Överenskommelsen har reviderats och innefattar nu även Norsjö kommun. Samverkande parter är socialnämnden, barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden i Skellefteå och Norsjö kommun, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering i Västerbottens läns landsting och nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Den reviderade lokala huvudöverenskommelsen för godkänns. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse Tidigare huvudöverenskommelse et sänds till: Berörda nämnder

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Motioner till ungdomsfullmäktige återkoppling från rektorerna Vid årets Ungdomsfullmäktige inkom totalt 58 motioner till barn- och grundskolenämnden. Nämnden beslutade , 74, att överlämna 32 stycken av dessa motioner till berörda rektorer för handläggning och beslut. Nämnden beslutade också att rektorerna skulle återrapportera sina beslut till nämnden i juni. En sammanställning finns i separat bilaga. Vid dagens sammanträde deltar rektorer från Norrhammarskolan, Kågeskolan och Sörböleskolan. Rektorerna redovisar hur de jobbar med motionerna till ungdomsfullmäktige på sina skolor. Redovisning av rektorernas handläggning av motionerna godkänns. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Sammanställning av återkoppling från rektorer om handläggning av motioner , 74 Motioner till ungdomsfullmäktige

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Motion om översyn och förbättring av överlämningar som ska göras då elever går mellan skolor och stadier (48/14) Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (FP) skriver i en motion att processerna för överföring av information när elev byter skola måste bli bättre. Särskilt känslig och svår att hantera är övergången från grundskola till gymnasieskola. Skolförvaltningarna känner väl till problemet och har under en följd av år arbetat med att utveckla och förbättra överföringen. Det finns ett antal svårigheter att hantera. Ett övergripande problem är att det kan ta lång tid innan det är slutgiltigt klart i vilken gymnasieutbildning eleven ska befinna sig. En konsekvens av detta är att det är svårt att få fram information till rätt person vid rätt tid. Gymnasiekontorets och skol-och kulturkontorets strategi för att förbättra informationsöverföringen är att bygga upp mer löpande kontakter mellan specialpedagoger i gymnasieskola och i grundskola. Det innebär att tidpunkten för överföringen blir mindre känslig och att kvaliteten kan förbättras i och med att berörda kan träffas vid fler tillfällen. De planerade löpande kontakterna ger förutsättningar för betydligt bättre struktur för informationsöverföring mellan grundskolan och de större gymnasieskolorna där flertalet elever finns. För överföring till mindre gymnasieskolor och till gymnasieskolor i andra kommuner, krävs en vidareutveckling av kommunikationen mellan avlämnande och mottagande skola. Ärendet utgår. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Motion (48/14) et sänds till: Kommunfullmäktige Gymnasienämnden

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Kvalitetsuppföljning Vid dagens sammanträde redovisas bland annat följande kvalitetsuppföljningar: - Utredning för främjandet av teknik och naturvetenskap - Återrapport från Knoppens förskola utifrån tillsynsbeslutet - Lägesrapport beviljade projekt sociala investeringsfonden - Lägesrapport för- och grundskolechefens utredningsuppdrag Informationen godkänns.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Rapporter Vid dagens sammanträde föreligger rapporter från följande konferenser/möten: - Kulturskolans styrgrupp Samrådsmöte med Skolverket Rapporterna godkänns.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Informationsärenden Föreligger följande informationsärenden: - Läget närvaroregistrering - Åtgärdstrappan - Mobackenskolan - Sjungande dalens skola Informationen godkänns

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden 2007-11-05

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden 2007-11-05 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 18.15 (Teknikcollege - info av skolenhetschef Ola Andersson, genomgång av dagens ärenden, Revisorbesök

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer