SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers Övriga deltagande Tomas Teglund, ers Kristin Lindgren, personalchef Britta Fahlgren Adolfsson, bitr personalchef Örjan Lejdal, TCO Doris Lindberg, assistent Samtliga individärenden publiceras inte. Borttaget: 87 Utses att justera Alf Marklund, Åsa Gustafsson ers Paragrafer Underskrifter.. /Harriet Classon, ordförande/ /Doris Lindberg, sekreterare/.. /Alf Marklund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Pn 82 Dnr Kommunhälsan nulägesinformation Personalchef chef Kristin Lindgren informerar om att rekrytering av rehabiliteringssamordnare är klar. Rekrytering av vikarierande sjukgymnast pågår. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Pn 83 Dnr Hälsoläget kommunhälsan Sjukfrånvaron vid kommunhälsan visar på fortsatt minskning. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Pn 84 Dnr Anslagsuppföljning maj 2008 kommunhälsan Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till tkr vilket innebär en resultatförsämring med 270 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år (3 921 tkr). Resultatförändringen beror i huvudsak på att kostnaderna för arbetskraft har ökat med 365 tkr och på resursförstärkning av sköterska samt att en medarbetare som varit långtidssjukskriven åter är i arbete, samt de avtalsenliga löneökningarna. Prognos 2008 I förhållande till årsbudgeten på tkr beräknas årsprognosen uppgå till tkr vilket innebär ett överskott på 300 tkr. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kr Största osäkerheten ligger i att beräkna intäkter för sålda tjänster enligt avtal till bolagen. Personalnämndens beslut Anslagsuppföljningen godkänns.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Pn 85 Dnr Budget 2009 inkl styrkort kommunhälsan Verksamhetsidé Kommunhälsan bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att erbjuda väl fungerande företagshälsovård där ledare och medarbetare inom förvaltningar och kommunala bolag ges stöd och vägledning i arbetet med att nå hälsosamma arbetsplatser. I en hälsosam organisation trivs medarbetarna och mår bra. Vi på kommunhälsan har stor kännedom om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar människor positivt. Utifrån ett hälsofrämjande synsätt och konsultativt arbetssätt, kan vi tillsammans stärka det friska i organisationen. Kommunhälsan är efterfrågestyrd vilket innebär att kunderna kontaktar oss för beställning av uppdrag. Våra kunder är Skellefteå kommuns förvaltningar samt kommunägda bolag. Vi är kommunens minsta förvaltning med 23 anställda. Vi har en bred medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens vilket gör oss till kommunkoncernens resurs och naturliga samarbetspartner i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering samt grupp- och ledarskapsutveckling. Enskilda medarbetare i kommunens förvaltningar betalar ingen avgift vid besök hos kommunhälsan, tjänsterna är betalda av respektive förvaltning genom anslag. Även medarbetare i kommunala bolag och stiftelser har, utan kostnad för den enskilde, tillgång till vårt tjänsteutbud utifrån det avtal som arbetsgivaren tecknat med kommunhälsan. Beställningar görs av chef eller ledningsfunktionen. Utvecklingstendenser I propositionen En reformerad sjukskrivningsprocess föreslås företagshälsovården ta en mer aktiv del i att identifiera fall där tidiga insatser behövs och vara ett stöd till arbetsgivare och anställda med insatser som underlättar återgång i arbete. Regeringen vill göra det möjligt för företagshälsovården att bedriva första linjens sjukvård och förebyggande arbetsmiljöarbete under samma tak.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Pn 85 forts Förslaget gällande primärvårdande insatser ska finansieras av stat, landsting och arbetsgivare. Företagshälsovården föreslås också få en viktigare roll när det gäller bedömning av arbetsförmåga och att samordna insatser mellan olika aktörer. Metoder för bedömning av arbetsförmåga håller på att fastställas. För att som företagshälsovård få utföra de föreslagna uppdragen föreslår försäkringskassan ett godkännande/certifiering utifrån vissa kriterier. Landstingen väljer själva om de vill ansluta sig till modellen med företagshälsovård som primärvård och arbetsgivaren avgör i samråd med sina anställda om man vill upphandla företagshälsovård med sjukvård. Samtal kring genomförande av reformen pågår just nu på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) En utveckling i riktning mot att den som är sjuk ska kunna välja att gå till företagsläkaren i stället för vårdcentralen skulle innebära stora omställningar och omfattande resurser utifrån kommunens drygt 8000 anställda. I väntan på ytterligare beslut om företagshälsovårdens arbete och framtida inriktning håller vi oss ajour om regeringens handlingsplan och arbetar vidare på den inslagna vägen. Vi fortsätter utveckla stödet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utökar vår medverkan i att samordna en effektiv rehabiliterings och sjukskrivningsprocess. För att rehabiliteringen ska fungera effektivt i Skellefteå kommun behöver vi utveckla ett mer aktivt samarbete internt i organisationen samt externt med landstingets hälsocentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra aktörer inom rehabområdet. Styrkort inklusive mått Medborgare/kund Mål Kk Förbättrat medborgarindex NF Nöjda medborgare och kunder Mål kommunhälsan Nöjd kundindex är 4,0 vid mätning 2009 Mål Kk Utveckla verksamhetsprocesserna

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Pn 85 forts NF Nöjda medarbetare kunder Nära, enkelt och öppet Mål kommunhälsan Samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i kommunen Stöd till förvaltningarna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet Mått kommunhälsan Skapa index för mätning Utveckling/tillväxt Mål Kk Aktiv part i regionens utveckling NF Strategiskt utbyte med omvärlden Mål Kommunhälsan Aktivt samarbete med hälsocentraler, försäkringskassa, och arbetsförmedling kring sjukskrivningsprocessen Mått kommunhälsan Antal träffar med samverkansansvariga och processledare. Mål Kk Öka förvärvsfrekvensen bland utlandsfödda med minst 1%-enhet NF Fler arbetstillfällen Mål Kommunhälsan Minst en utlandsfödd praktikant i kommunhälsan under året Ekonomi Mål Kk Finansiell styrka NF God ekonomisk hushållning

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Pn 85 forts Mål kommunhälsan 5% ökning av antalet tjänstetimmar till de kommunala bolagen Mål Kk Effektivt resursutnyttjande NF God ekonomisk hushållning Mål Kommunhälsan Debitera 65% av arbetstid mot kund Kvalitetsindex för 2009 ska uppgå till 3060 Mått kommunhälsan Kvalitetsindex = kostnad/utdebiterad timme x kundnöjdhet Medarbetare Mål Kk Medarbetarindex högre än 3,9 Ledarskapsindex högre än 3,9 Sjukfrånvaron ska vara max 4% NF Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser Mål kommunhälsan Minst bibehålla uppnått medarbetar och ledarskapsindex vid mätning 2008 Sjukfrånvaron ska vara max 4% Mål Kk Värdegrunden är känd och förankrad NF Gemensam värdegrund Mål kommunhälsan Kommunkoncernens värdegrund känd och förankrad Mått kommunhälsan medarbetarindex (värdegrundsfråga 2010)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Pn 85 forts Drift och investeringsbudget Driftbudget/Ekonomi Kommunhälsan Driftbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Anslagsnivå Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Kommunhälsan Kommentarer Kommunhälsan Driftsbudgeten 2009 kommer att påverkas av vilka avtal vi sluter med bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, omfattning och typ av tjänster. I planen för ingår hyres, löneökningar och övriga kostnadsökningar. Oklarheter råder beträffande löneavtalens påverkan från I planen har vi inte tagit hänsyn till förslaget om företagshälsovård som primärvård, samordnare av sjukskrivningsprocessen och ökat tryck av arbetsförmågebedömningar. Hänsyn har heller inte tagits till om eventuell ny upphandling av verksamhetssystem behöver göras under Ett utvecklande samarbete pågår med nuvarande leverantör. Investeringsbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Intäkter Kostnader Nettoinvestering

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Pn 85 forts Investeringsprojekt Årsbudget 2009 Paln 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total kostnad Före 2008 Medicinsk och teknisk utrustning Total Avgifter och taxor Oförändrade priser 2009 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, debiteras 2 gånger/år 875 kr Operativ personal inkl. läkare Extra avtal utöver 875 kr Operativ personal grundavtal, debiteras efter avslutad tjänst Extra avtal 1200 kr läkare Personalnämndens beslut Fastställa - Budget inkl styrkort Plan för lika behandling Arbetsmiljöplan samt oförändrad taxa avseende 2009.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Pn 86 Dnr Hälsoläget totalt för kommunen Personalchef Kristin Lindgren kommenterar den rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad och konstaterar att sjukfrånvaron fortsätter minska. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Pn 88 Dnr Fortsatt jämställdhetssatsning för boende- och hemtjänstchefer inom socialkontoret Socialkontoret har under de senaste åren ur ett jämställdhetsperspektiv försökt höja lönerna för första linjens chefer inom vård och omsorg. Detta har resulterat i att deras löner något närmat sig andra chefsgrupper inom kommunen, men det krävs ytterligare satsningar för att närma sig jämförbara chefsgrupper inom bl a fastighets- och tekniska kontoren. Skillnaderna är fortfarande för stora när jämförelser görs av ansvar och befogenheter i dessa befattningar. I årets löneöversyn har socialkontorets boende- och hemtjänstchefer närmat sig fastighetskontorets byggledare och arbetsledare samt tekniska kontorets sektionschefer med 748 kronor. Medellönen för de aktuella cheferna på socialkontoret är efter denna förhandling kronor och medellönen för jämförbara chefer på fastighets- och tekniska kontoren är kronor efter årets löneöversyn. Socialkontorets ambition är att fortsätta en strukturell satsning på denna grupp av chefer. Personalnämnden har fastställt handlingsplan för jämställda löner 2008 och denna plan omfattar ett antal små yrkesgrupper. Det innebär att trots satsningarna på dessa grupper kommer ytterligare medel inom den avsatta ramen 3 miljoner kronor att finnas disponibla under Personalnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 2 miljoner kronor, av de i budget avsatta medlen för jämställda löner utifrån lönekartläggningen, får disponeras för genomförda jämställdhetssatsningar på boende- och hemtjänstchefer inom socialförvaltningen under 2008.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Pn 89 Dnr Kompletterande ansökan om medel för genomförande av särskild satsning för unga lärare inom gymnasieskolan Gymnasiekontoret ansökte i januari hos personalnämnden om medel för att genomföra aktiviteter för unga lärare inom gymnasieskolan. Ansökan avsåg kr. Personalnämnden beviljade ansökan vid sammanträdet i februari. Till dagens sammanträde har en kompletterande ansökan inkommit om ytterligare kronor för samordning, projektstyrning samt seminarier och uppföljning för mentorer och adepter som avser vårterminen Kommunledningskontoret föreslår personalnämnden bifalla ansökan om ytterligare kronor för aktiviteterna. Personalnämndens beslut Bifall till ansökan.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Pn 90 Dnr Förslag på förändring av ledighetsriktlinjerna när det gäller ensidigt arbetsgivarbeslut Det är ofta brist på blod hos landstinget. Det innebär att personer måste kallas in akut för blodgivning och det skapar en otrygghet inför förväntade olyckstoppar mm. Antalet blodgivare har inte ökat genom åren. För att uppmuntra kommunens personal att bli blodgivare föreslår personalavdelningen att personalnämnden beslutar att all ledighet för blodgivning får ske med lön enligt AB 28 mom 11 efterbehandling. Idag får man ledighet med lön för att lämna blod endast om man kallas vid akuta situationer. Personalnämndens beslut Bifall till förslaget.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Pn 91 Dnr Försök med tjänstledighet med bibehållen tjänstepension för medarbetare som fyllt 60 år (generationsväxling) Personalnämnden beslutade att förlänga försöket med bibehållen tjänstepension för medarbetare som fyllt 60 år t o m Samtidigt uppdrogs åt kommunledningskontoret att återkomma med ytterligare konsekvensanalys, beräkning av kostnader samt förslag till rutiner. Försök med generationsväxling har pågått sedan augusti Syftet med försöket har bl a varit att öka möjligheten för äldre medarbetare att orka arbeta fram till ordinarie pensionsålder genom tjänstledighet. Försöket har inneburit att den anställde ges möjlighet till tjänstledighet upp till 20% av sin sysselsättningsgrad. Lönen minskas i motsvarande grad, men Skellefteå kommun som arbetsgivare betalar in pensionsavsättning för tjänstepensionen även för den del som tjänstledigheten motsvarar. Lärare och vårdpersonal är dominerande yrkesgrupper. Totalt sedan augusti 2005 t o m augusti 2008 är det 160 personer som nyttjat möjligheten. Vid uppföljningar som gjorts har positiva synpunkter framkommit och dessutom att medarbetare som tidigare önskat gå ner i arbetstid nu kunnat göra det utan att det fått alltför stora konsekvenser för deras framtida pension. Den uppkomna vakanta arbetstiden har också nyttjats på olika sätt. I visa fall har resursen använts till att höja sysselsättningsgraden för andra medarbetare i verksamheten. Om sjukfrånvaron generellt minskats med anledning av möjligheten till denna tjänstledighetsform är svårt att uttala sig om enligt förvaltningarna. En minskning sker totalt sett, även för 60-åriga medarbetare, och det är inte uteslutet att även den här möjligheten bidrar till att sänka sjukfrånvaron. Kostnaden för den inbetalda pensionsavgiften inkl löneskatt uppgick till ca kronor under hela perioden aug 2005 t o m juli För hela år 2007 uppgick kostnaden för inbetald pensionsavgift inkl löneskatt till kronor för 113 medarbetare medan löneavdrag inklusive personalomkostnader för hela år 2007 uppgick till kronor.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Pn 91 forts För år 2008 uppgår kostnad för pensionsavgift inkl löneskatt för 91 medarbetare som hittills beviljats ledigheten till kronor medan löneavdrag uppgår till kronor. Exakt nettokostnad kan inte beräknas eftersom bl a kostnaderna för vikarier och minskad sjukfrånvaro kan variera stort. En bedömning är att nettokostnaden är så låg att den väl motiverar det positiva med att erbjudandet finns. Det har visat sig att ett antal personer nyttjat möjligheten till denna ledighet flera gånger under ett år. Ur verksamhetssynpunkt kan det vara till nackdel då planeringen försvåras. Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att en person bör beviljas ledigheten vid max två tillfällen per år. Med det som ovan beskrivits föreslår därför kommunledningskontoret att ledighet med bibehållen tjänstepension upp till 20% av sysselsättningsgraden införs som permanent ledighetsorsak från Ledigheten ska kunna beviljas vid max två tillfällen per år. Liksom vid andra ledigheter ser personalnämnden positivt på denna form av ledighet. Verksamhetsskäl ska dock ytterst styra den enskildes möjlighet att beviljas ledighet. Delegation att fatta beslut ges till förvaltningschef med möjlighet att vidaredelegera i förvaltningen. Personalnämndens beslut Bifall till förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Pn 92 Dnr Budget 2009 inkl styrkort och plan personalnämnden Personalnämndens planering inför 2009 koncentreras på perspektiven medborgare/kund och medarbetare. Våra huvudsakliga utmaningar ligger i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, löne- och personalpolitiken, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser samt att tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård. Personalnämndens verksamhetsidé Personalnämnden bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att ge ledare och politiska beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med nyckelfaktorerna i medarbetarperspektivet utveckla kommunens personal- och lönepolitik utveckla samverkansformer tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård Kommentarer till budgetförslaget Utvecklingstendenser Konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka i takt med pensionsavgångarna. Personalnämnden ser därför en utmaning i ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna både på kort- och lång sikt. Det är avgörande att vi kan erbjuda önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna, öka delaktigheten, ha villkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och föräldraskap, minska sjukfrånvaron och vara kända för att ta till vara den kompetens som medarbetarna besitter samt ge möjlighet till utveckling. I en undersökning som presenterats under 2007 har det visat sig att gymnasieungdomar i Skellefteå inte ser arbete i Skellefteå kommuns organisation som attraktivt. Att vända den trenden är också en utmaning för personalnämnden som under 2008 påbörjar ett projekt bl a i samarbete med gymnasieskolorna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Pn 92 forts Hälsoperspektivet har varit i fokus under flera år och det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet har på allvar börjat ge resultat med minskad sjukfrånvaro. Företagshälsovården har en viktig roll att fylla för det fortsatta arbetet med tidig rehabilitering, och att samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Mycket tyder också på att företagshälsovården kommer att få en stärkt och kanske också en starkt förändrad roll jämfört med idag. En utveckling mot att den som är sjuk ska kunna välja att gå till företagsläkaren i stället för vårdcentralen skulle innebära stora omställningar och omfattande resursbehov för företagshälsovården. Det är angeläget med uthållighet i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det framgångsrika samarbete som pågår med försäkringskassan är ett exempel på arbete som skall fortsätta. Verksamheten med tidig rehabilitering som kommunhälsan bedriver och det fokus som personalnämnden lägger på yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro är andra exempel på viktiga områden. Regeringens förslag till nya regler vid sjukskrivning samt den rehabiliteringskedja som föreslås införas från 1 juli 2008 kommer att innebära förändrade rutiner också i kommunens arbete med rehabilitering av medarbetare för att åter få dem i arbete. Personalnämndens uppgift med ansvar för löne- och personalpolitiken är strategiskt viktigt utifrån ett kund/medborgarperspektiv. Motiverade medarbetare med rätt kompetens ger attraktiva och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur bidrar till att kommunmedborgarna får den service och det bemötande man har rätt att förvänta sig. Personalnämnden har också för avsikt att se till att personalpolitiken stödjer medarbetare som vill starta eget företag samt stimulerar till ökad förvärvsfrekvens bland utlandsfödda. Fokus behöver också läggas på ett antal processer för att uppnå effektivt resursnyttjande. Driftbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Pn 92 forts Anslagsnivå Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Personalnämnd Personaladministration Företagshälsovård Utökning av ram kronor med anledning av personalnämndens ökade kostnader samt personal- och lokalkostnader fackliga organisationer. Kommunhälsans driftsbudget 2009 kommer att påverkas av vilka avtal som träffas med de kommunala bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, omfattning och typ av tjänster. I planen för ingår hyresökningar, löneökningar och övriga kostnadsökningar. Oklarheter råder beträffande löneavtalens påverkan från I planen har inte hänsyn tagits till förslaget om företagshälsovård som primärvård, samordnare av sjukskrivningsprocessen och ökat tryck på arbetsförmågebedömningar. Hänsyn har heller inte tagits till om eventuell ny upphandling av verksamhetssystem behöver göras under Ett utvecklande samarbete pågår med nuvarande leverantör. Investeringsbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan Investeringsprojekt Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total kostnad Före 2009 Möbler datautbildningslokaler not Medicinsk och teknisk utrustning not Maskiner oc h inventarier not Total

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Pn 92 forts Noter investeringsbudget 1 Utbyte till arbetsmiljövänliga arbetsplatser i datautbildningslokaler, ca 30 arbetsplatser 2 Medicinsk och teknisk utrustning kommunhälsan 3 Maskiner och inventarier fackliga organisationernas lokaler. Avgifter och taxor Kommunhälsan Oförändrade priser 2009 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, debiteras 2 gånger/år 875 kr Operativ personal inkl. läkare Extra avtal utöver grundavtal, 875 kr Operativ personal debiteras efter avslutad tjänst Extra avtal 1200 kr läkare Personalnämndens beslut Fastställa budget inkl styrkort, samt oförändrad taxa för kommunhälsan avseende 2009.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Pn 93 Dnr Internbudget 2008 Förslag till personalnämndens internbudget inkl resultatöverföring framgår av bilaga. Personalnämndens beslut Fastställa internbudget 2008.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Pn 94 Dnr Anslagsuppföljning personalnämnden exkl kommunhälsan maj 2008 Det ackumulerade utfallet per: uppgår till 7 miljoner kr, vilket innebär en resultatförbättring med 1,3 miljoner kr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen beror i huvudsak på ej förbrukad resultatöverföring samt lägre kostnader för rehabiliteringsanslagen samt anslag för gruppaktiviteter rehabilitering (f d rehabprojektet som nu bedrivs i kommunhälsan till största delen). Prognos 2008 Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kronor men är mycket osäker p g a att aktiviteter för att ta i anspråk resultatöverföring ej kommit igång i någon större omfattning. Personalnämndens beslut Anslagsuppföljningen godkänns.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Pn 95 Delgivningar Delgives och lägges till handlingarna. Dnr Kommunstyrelsen angående förändring av kommunens informationsverksamhet. Dnr Byggnadsnämnden ändrad organisation för plan- och byggavdelningen. Dnr Naturvetareförbundet Anmälan/avanmälan av facklig förtroendeman ( ).

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Pn 96 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut t o m Anställande tillsvidare. Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Anställnings upphörande. Återkallande av kungörelse. Fastställande av lön. Fackliga företrädares ledighet med avlöningsförmåner enligt LFF. Entledigande enligt Lag om anställningsskydd (förtidspension). Pensionsavgång för lärare. Arbetstidsminskning för lärare i samband med ansökan om delpension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell förtidspension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell sjukersättning. Fritidsstudiebidrag. Ersättning inom förslagsverksamheten. Personalnämndens beslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 15.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 13.35 - Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-01-26 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-16.20 Beslutande Harriet Classon, (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) - 15.15 Maria Viksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2012-10-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.15 11.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden 2008-04-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden 2008-04-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Stålbert Larsson Annika Nyman,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Expolaris, 13.00 17.45 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers - 17.00 Samtliga individärenden

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25

PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25 PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 14.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Personalnämnden 2007-01-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Personalnämnden 2007-01-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid KS-sammanträdesrum, kl 13.00-17.25 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10

PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10 PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 08.00-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2012-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) 13.25 - Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2010-12-22 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00-17.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.30 12.40 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 15.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden 2008-08-20

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden 2008-08-20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Alf Marklund (frånvarande 103) Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) - 16.40 Monica Grape (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Personalnämnden 2008-09-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Personalnämnden 2008-09-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2014-09-18 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.30 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Lennart Burwall (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Annika Nyman, tjg ers Stig Stefansson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (16) 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (16) 2015-11-02 Personalnämnden Plats och tid Piteå havsbad, kl. 8.00-9.20 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-03-03

PROTOKOLL 1 (15) 2015-03-03 PROTOKOLL 1 (15) 2015-03-03 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-11.30 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Tomas Andersson (S)

Läs mer

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S)

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 12:55-14:25 Beslutande Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Sammanträdesplanering 2016 för personalnämnden

Sammanträdesplanering 2016 för personalnämnden PROTOKOLL 1 (19) 2015-09-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-11.30 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S) Peder

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef

Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum, torsdagen den 17 februari kl 14.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-07 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-07 Kommunstyrelsens personalutskott 1(17) Tid och plats 2014-05-07 - Kommunhuset klockan 08.30-11.45 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-08

PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-08 PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-08 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 17.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Expolaris kl 13.00-16.50 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Övriga deltagande Annika

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Stugbyn, Isaberg, Hestra, kl 11.00 12.00 Beslutande Övriga deltagare Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Ylva Samuelsson, Gislaveds kommun,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 15.05-16.25 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin,

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Personalutskottet 2009-05-05 Plats och tid Engelbrektsrummet kl 14.00 Beslutande Ingrid Noord Silversten (s) Catrin Strömvall (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Anita Höglund-Eriksson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-05-21 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:30 11:30 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Tjänstgörande ersättare Urban Lindström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum. Mona Hannu, personalkonsult, Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum. Mona Hannu, personalkonsult, Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-08-29, kl 0900-1230 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S Anita Weinz, NS Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön. Kl10.00-14.00 Beslutande Harriet Jorderud Nina Fållbäck-Svensson Ordförande Övriga deltagande Tommy Renström Jan W Göransson Sekreterare

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-28, kl 1300-1430 ande Britta Tervaniemi, V Maria Lindmark Törmä, S Övriga deltagande Elin Niemi, Personalchef Utses

Läs mer

52-66. Sammanträde 56-62, 66 53, 66. att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

52-66. Sammanträde 56-62, 66 53, 66. att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 35272.2// 52-66 3(5621$/876.277(7 7LG 2003-08-26, kl. 09.00-13.00 14.00-16.10 Studiebesök på IKEA. Syfte: omvärldsorientering i personal- och arbetsgivarfrågor. Sammanträde Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-17.20 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Övriga

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Det är nu som du och din arbetsplats ska ta vid och föra processen vidare. Marjo Bodén Kommunledningskontoret, personalavdelningen

Det är nu som du och din arbetsplats ska ta vid och föra processen vidare. Marjo Bodén Kommunledningskontoret, personalavdelningen NYA MÖJLIGHETER Nya möjligheter En av framtidens många utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser och det ska Skellefteå kommun vara. Genom att arbeta med Mönsterarbetsplatser

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-12-09

PROTOKOLL 1 (10) 2014-12-09 PROTOKOLL 1 (10) 2014-12-09 Konsumentnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 10.00 11.45 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP) Tjänstgörande

Läs mer