SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers Övriga deltagande Tomas Teglund, ers Kristin Lindgren, personalchef Britta Fahlgren Adolfsson, bitr personalchef Örjan Lejdal, TCO Doris Lindberg, assistent Samtliga individärenden publiceras inte. Borttaget: 87 Utses att justera Alf Marklund, Åsa Gustafsson ers Paragrafer Underskrifter.. /Harriet Classon, ordförande/ /Doris Lindberg, sekreterare/.. /Alf Marklund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Pn 82 Dnr Kommunhälsan nulägesinformation Personalchef chef Kristin Lindgren informerar om att rekrytering av rehabiliteringssamordnare är klar. Rekrytering av vikarierande sjukgymnast pågår. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Pn 83 Dnr Hälsoläget kommunhälsan Sjukfrånvaron vid kommunhälsan visar på fortsatt minskning. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Pn 84 Dnr Anslagsuppföljning maj 2008 kommunhälsan Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till tkr vilket innebär en resultatförsämring med 270 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år (3 921 tkr). Resultatförändringen beror i huvudsak på att kostnaderna för arbetskraft har ökat med 365 tkr och på resursförstärkning av sköterska samt att en medarbetare som varit långtidssjukskriven åter är i arbete, samt de avtalsenliga löneökningarna. Prognos 2008 I förhållande till årsbudgeten på tkr beräknas årsprognosen uppgå till tkr vilket innebär ett överskott på 300 tkr. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kr Största osäkerheten ligger i att beräkna intäkter för sålda tjänster enligt avtal till bolagen. Personalnämndens beslut Anslagsuppföljningen godkänns.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Pn 85 Dnr Budget 2009 inkl styrkort kommunhälsan Verksamhetsidé Kommunhälsan bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att erbjuda väl fungerande företagshälsovård där ledare och medarbetare inom förvaltningar och kommunala bolag ges stöd och vägledning i arbetet med att nå hälsosamma arbetsplatser. I en hälsosam organisation trivs medarbetarna och mår bra. Vi på kommunhälsan har stor kännedom om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar människor positivt. Utifrån ett hälsofrämjande synsätt och konsultativt arbetssätt, kan vi tillsammans stärka det friska i organisationen. Kommunhälsan är efterfrågestyrd vilket innebär att kunderna kontaktar oss för beställning av uppdrag. Våra kunder är Skellefteå kommuns förvaltningar samt kommunägda bolag. Vi är kommunens minsta förvaltning med 23 anställda. Vi har en bred medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens vilket gör oss till kommunkoncernens resurs och naturliga samarbetspartner i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering samt grupp- och ledarskapsutveckling. Enskilda medarbetare i kommunens förvaltningar betalar ingen avgift vid besök hos kommunhälsan, tjänsterna är betalda av respektive förvaltning genom anslag. Även medarbetare i kommunala bolag och stiftelser har, utan kostnad för den enskilde, tillgång till vårt tjänsteutbud utifrån det avtal som arbetsgivaren tecknat med kommunhälsan. Beställningar görs av chef eller ledningsfunktionen. Utvecklingstendenser I propositionen En reformerad sjukskrivningsprocess föreslås företagshälsovården ta en mer aktiv del i att identifiera fall där tidiga insatser behövs och vara ett stöd till arbetsgivare och anställda med insatser som underlättar återgång i arbete. Regeringen vill göra det möjligt för företagshälsovården att bedriva första linjens sjukvård och förebyggande arbetsmiljöarbete under samma tak.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Pn 85 forts Förslaget gällande primärvårdande insatser ska finansieras av stat, landsting och arbetsgivare. Företagshälsovården föreslås också få en viktigare roll när det gäller bedömning av arbetsförmåga och att samordna insatser mellan olika aktörer. Metoder för bedömning av arbetsförmåga håller på att fastställas. För att som företagshälsovård få utföra de föreslagna uppdragen föreslår försäkringskassan ett godkännande/certifiering utifrån vissa kriterier. Landstingen väljer själva om de vill ansluta sig till modellen med företagshälsovård som primärvård och arbetsgivaren avgör i samråd med sina anställda om man vill upphandla företagshälsovård med sjukvård. Samtal kring genomförande av reformen pågår just nu på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) En utveckling i riktning mot att den som är sjuk ska kunna välja att gå till företagsläkaren i stället för vårdcentralen skulle innebära stora omställningar och omfattande resurser utifrån kommunens drygt 8000 anställda. I väntan på ytterligare beslut om företagshälsovårdens arbete och framtida inriktning håller vi oss ajour om regeringens handlingsplan och arbetar vidare på den inslagna vägen. Vi fortsätter utveckla stödet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utökar vår medverkan i att samordna en effektiv rehabiliterings och sjukskrivningsprocess. För att rehabiliteringen ska fungera effektivt i Skellefteå kommun behöver vi utveckla ett mer aktivt samarbete internt i organisationen samt externt med landstingets hälsocentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra aktörer inom rehabområdet. Styrkort inklusive mått Medborgare/kund Mål Kk Förbättrat medborgarindex NF Nöjda medborgare och kunder Mål kommunhälsan Nöjd kundindex är 4,0 vid mätning 2009 Mål Kk Utveckla verksamhetsprocesserna

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Pn 85 forts NF Nöjda medarbetare kunder Nära, enkelt och öppet Mål kommunhälsan Samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i kommunen Stöd till förvaltningarna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet Mått kommunhälsan Skapa index för mätning Utveckling/tillväxt Mål Kk Aktiv part i regionens utveckling NF Strategiskt utbyte med omvärlden Mål Kommunhälsan Aktivt samarbete med hälsocentraler, försäkringskassa, och arbetsförmedling kring sjukskrivningsprocessen Mått kommunhälsan Antal träffar med samverkansansvariga och processledare. Mål Kk Öka förvärvsfrekvensen bland utlandsfödda med minst 1%-enhet NF Fler arbetstillfällen Mål Kommunhälsan Minst en utlandsfödd praktikant i kommunhälsan under året Ekonomi Mål Kk Finansiell styrka NF God ekonomisk hushållning

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Pn 85 forts Mål kommunhälsan 5% ökning av antalet tjänstetimmar till de kommunala bolagen Mål Kk Effektivt resursutnyttjande NF God ekonomisk hushållning Mål Kommunhälsan Debitera 65% av arbetstid mot kund Kvalitetsindex för 2009 ska uppgå till 3060 Mått kommunhälsan Kvalitetsindex = kostnad/utdebiterad timme x kundnöjdhet Medarbetare Mål Kk Medarbetarindex högre än 3,9 Ledarskapsindex högre än 3,9 Sjukfrånvaron ska vara max 4% NF Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser Mål kommunhälsan Minst bibehålla uppnått medarbetar och ledarskapsindex vid mätning 2008 Sjukfrånvaron ska vara max 4% Mål Kk Värdegrunden är känd och förankrad NF Gemensam värdegrund Mål kommunhälsan Kommunkoncernens värdegrund känd och förankrad Mått kommunhälsan medarbetarindex (värdegrundsfråga 2010)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Pn 85 forts Drift och investeringsbudget Driftbudget/Ekonomi Kommunhälsan Driftbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Anslagsnivå Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Kommunhälsan Kommentarer Kommunhälsan Driftsbudgeten 2009 kommer att påverkas av vilka avtal vi sluter med bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, omfattning och typ av tjänster. I planen för ingår hyres, löneökningar och övriga kostnadsökningar. Oklarheter råder beträffande löneavtalens påverkan från I planen har vi inte tagit hänsyn till förslaget om företagshälsovård som primärvård, samordnare av sjukskrivningsprocessen och ökat tryck av arbetsförmågebedömningar. Hänsyn har heller inte tagits till om eventuell ny upphandling av verksamhetssystem behöver göras under Ett utvecklande samarbete pågår med nuvarande leverantör. Investeringsbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Intäkter Kostnader Nettoinvestering

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Pn 85 forts Investeringsprojekt Årsbudget 2009 Paln 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total kostnad Före 2008 Medicinsk och teknisk utrustning Total Avgifter och taxor Oförändrade priser 2009 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, debiteras 2 gånger/år 875 kr Operativ personal inkl. läkare Extra avtal utöver 875 kr Operativ personal grundavtal, debiteras efter avslutad tjänst Extra avtal 1200 kr läkare Personalnämndens beslut Fastställa - Budget inkl styrkort Plan för lika behandling Arbetsmiljöplan samt oförändrad taxa avseende 2009.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Pn 86 Dnr Hälsoläget totalt för kommunen Personalchef Kristin Lindgren kommenterar den rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad och konstaterar att sjukfrånvaron fortsätter minska. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Pn 88 Dnr Fortsatt jämställdhetssatsning för boende- och hemtjänstchefer inom socialkontoret Socialkontoret har under de senaste åren ur ett jämställdhetsperspektiv försökt höja lönerna för första linjens chefer inom vård och omsorg. Detta har resulterat i att deras löner något närmat sig andra chefsgrupper inom kommunen, men det krävs ytterligare satsningar för att närma sig jämförbara chefsgrupper inom bl a fastighets- och tekniska kontoren. Skillnaderna är fortfarande för stora när jämförelser görs av ansvar och befogenheter i dessa befattningar. I årets löneöversyn har socialkontorets boende- och hemtjänstchefer närmat sig fastighetskontorets byggledare och arbetsledare samt tekniska kontorets sektionschefer med 748 kronor. Medellönen för de aktuella cheferna på socialkontoret är efter denna förhandling kronor och medellönen för jämförbara chefer på fastighets- och tekniska kontoren är kronor efter årets löneöversyn. Socialkontorets ambition är att fortsätta en strukturell satsning på denna grupp av chefer. Personalnämnden har fastställt handlingsplan för jämställda löner 2008 och denna plan omfattar ett antal små yrkesgrupper. Det innebär att trots satsningarna på dessa grupper kommer ytterligare medel inom den avsatta ramen 3 miljoner kronor att finnas disponibla under Personalnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 2 miljoner kronor, av de i budget avsatta medlen för jämställda löner utifrån lönekartläggningen, får disponeras för genomförda jämställdhetssatsningar på boende- och hemtjänstchefer inom socialförvaltningen under 2008.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Pn 89 Dnr Kompletterande ansökan om medel för genomförande av särskild satsning för unga lärare inom gymnasieskolan Gymnasiekontoret ansökte i januari hos personalnämnden om medel för att genomföra aktiviteter för unga lärare inom gymnasieskolan. Ansökan avsåg kr. Personalnämnden beviljade ansökan vid sammanträdet i februari. Till dagens sammanträde har en kompletterande ansökan inkommit om ytterligare kronor för samordning, projektstyrning samt seminarier och uppföljning för mentorer och adepter som avser vårterminen Kommunledningskontoret föreslår personalnämnden bifalla ansökan om ytterligare kronor för aktiviteterna. Personalnämndens beslut Bifall till ansökan.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Pn 90 Dnr Förslag på förändring av ledighetsriktlinjerna när det gäller ensidigt arbetsgivarbeslut Det är ofta brist på blod hos landstinget. Det innebär att personer måste kallas in akut för blodgivning och det skapar en otrygghet inför förväntade olyckstoppar mm. Antalet blodgivare har inte ökat genom åren. För att uppmuntra kommunens personal att bli blodgivare föreslår personalavdelningen att personalnämnden beslutar att all ledighet för blodgivning får ske med lön enligt AB 28 mom 11 efterbehandling. Idag får man ledighet med lön för att lämna blod endast om man kallas vid akuta situationer. Personalnämndens beslut Bifall till förslaget.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Pn 91 Dnr Försök med tjänstledighet med bibehållen tjänstepension för medarbetare som fyllt 60 år (generationsväxling) Personalnämnden beslutade att förlänga försöket med bibehållen tjänstepension för medarbetare som fyllt 60 år t o m Samtidigt uppdrogs åt kommunledningskontoret att återkomma med ytterligare konsekvensanalys, beräkning av kostnader samt förslag till rutiner. Försök med generationsväxling har pågått sedan augusti Syftet med försöket har bl a varit att öka möjligheten för äldre medarbetare att orka arbeta fram till ordinarie pensionsålder genom tjänstledighet. Försöket har inneburit att den anställde ges möjlighet till tjänstledighet upp till 20% av sin sysselsättningsgrad. Lönen minskas i motsvarande grad, men Skellefteå kommun som arbetsgivare betalar in pensionsavsättning för tjänstepensionen även för den del som tjänstledigheten motsvarar. Lärare och vårdpersonal är dominerande yrkesgrupper. Totalt sedan augusti 2005 t o m augusti 2008 är det 160 personer som nyttjat möjligheten. Vid uppföljningar som gjorts har positiva synpunkter framkommit och dessutom att medarbetare som tidigare önskat gå ner i arbetstid nu kunnat göra det utan att det fått alltför stora konsekvenser för deras framtida pension. Den uppkomna vakanta arbetstiden har också nyttjats på olika sätt. I visa fall har resursen använts till att höja sysselsättningsgraden för andra medarbetare i verksamheten. Om sjukfrånvaron generellt minskats med anledning av möjligheten till denna tjänstledighetsform är svårt att uttala sig om enligt förvaltningarna. En minskning sker totalt sett, även för 60-åriga medarbetare, och det är inte uteslutet att även den här möjligheten bidrar till att sänka sjukfrånvaron. Kostnaden för den inbetalda pensionsavgiften inkl löneskatt uppgick till ca kronor under hela perioden aug 2005 t o m juli För hela år 2007 uppgick kostnaden för inbetald pensionsavgift inkl löneskatt till kronor för 113 medarbetare medan löneavdrag inklusive personalomkostnader för hela år 2007 uppgick till kronor.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Pn 91 forts För år 2008 uppgår kostnad för pensionsavgift inkl löneskatt för 91 medarbetare som hittills beviljats ledigheten till kronor medan löneavdrag uppgår till kronor. Exakt nettokostnad kan inte beräknas eftersom bl a kostnaderna för vikarier och minskad sjukfrånvaro kan variera stort. En bedömning är att nettokostnaden är så låg att den väl motiverar det positiva med att erbjudandet finns. Det har visat sig att ett antal personer nyttjat möjligheten till denna ledighet flera gånger under ett år. Ur verksamhetssynpunkt kan det vara till nackdel då planeringen försvåras. Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att en person bör beviljas ledigheten vid max två tillfällen per år. Med det som ovan beskrivits föreslår därför kommunledningskontoret att ledighet med bibehållen tjänstepension upp till 20% av sysselsättningsgraden införs som permanent ledighetsorsak från Ledigheten ska kunna beviljas vid max två tillfällen per år. Liksom vid andra ledigheter ser personalnämnden positivt på denna form av ledighet. Verksamhetsskäl ska dock ytterst styra den enskildes möjlighet att beviljas ledighet. Delegation att fatta beslut ges till förvaltningschef med möjlighet att vidaredelegera i förvaltningen. Personalnämndens beslut Bifall till förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Pn 92 Dnr Budget 2009 inkl styrkort och plan personalnämnden Personalnämndens planering inför 2009 koncentreras på perspektiven medborgare/kund och medarbetare. Våra huvudsakliga utmaningar ligger i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, löne- och personalpolitiken, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser samt att tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård. Personalnämndens verksamhetsidé Personalnämnden bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att ge ledare och politiska beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med nyckelfaktorerna i medarbetarperspektivet utveckla kommunens personal- och lönepolitik utveckla samverkansformer tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård Kommentarer till budgetförslaget Utvecklingstendenser Konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka i takt med pensionsavgångarna. Personalnämnden ser därför en utmaning i ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna både på kort- och lång sikt. Det är avgörande att vi kan erbjuda önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna, öka delaktigheten, ha villkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och föräldraskap, minska sjukfrånvaron och vara kända för att ta till vara den kompetens som medarbetarna besitter samt ge möjlighet till utveckling. I en undersökning som presenterats under 2007 har det visat sig att gymnasieungdomar i Skellefteå inte ser arbete i Skellefteå kommuns organisation som attraktivt. Att vända den trenden är också en utmaning för personalnämnden som under 2008 påbörjar ett projekt bl a i samarbete med gymnasieskolorna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Pn 92 forts Hälsoperspektivet har varit i fokus under flera år och det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet har på allvar börjat ge resultat med minskad sjukfrånvaro. Företagshälsovården har en viktig roll att fylla för det fortsatta arbetet med tidig rehabilitering, och att samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Mycket tyder också på att företagshälsovården kommer att få en stärkt och kanske också en starkt förändrad roll jämfört med idag. En utveckling mot att den som är sjuk ska kunna välja att gå till företagsläkaren i stället för vårdcentralen skulle innebära stora omställningar och omfattande resursbehov för företagshälsovården. Det är angeläget med uthållighet i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det framgångsrika samarbete som pågår med försäkringskassan är ett exempel på arbete som skall fortsätta. Verksamheten med tidig rehabilitering som kommunhälsan bedriver och det fokus som personalnämnden lägger på yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro är andra exempel på viktiga områden. Regeringens förslag till nya regler vid sjukskrivning samt den rehabiliteringskedja som föreslås införas från 1 juli 2008 kommer att innebära förändrade rutiner också i kommunens arbete med rehabilitering av medarbetare för att åter få dem i arbete. Personalnämndens uppgift med ansvar för löne- och personalpolitiken är strategiskt viktigt utifrån ett kund/medborgarperspektiv. Motiverade medarbetare med rätt kompetens ger attraktiva och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur bidrar till att kommunmedborgarna får den service och det bemötande man har rätt att förvänta sig. Personalnämnden har också för avsikt att se till att personalpolitiken stödjer medarbetare som vill starta eget företag samt stimulerar till ökad förvärvsfrekvens bland utlandsfödda. Fokus behöver också läggas på ett antal processer för att uppnå effektivt resursnyttjande. Driftbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Pn 92 forts Anslagsnivå Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Personalnämnd Personaladministration Företagshälsovård Utökning av ram kronor med anledning av personalnämndens ökade kostnader samt personal- och lokalkostnader fackliga organisationer. Kommunhälsans driftsbudget 2009 kommer att påverkas av vilka avtal som träffas med de kommunala bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, omfattning och typ av tjänster. I planen för ingår hyresökningar, löneökningar och övriga kostnadsökningar. Oklarheter råder beträffande löneavtalens påverkan från I planen har inte hänsyn tagits till förslaget om företagshälsovård som primärvård, samordnare av sjukskrivningsprocessen och ökat tryck på arbetsförmågebedömningar. Hänsyn har heller inte tagits till om eventuell ny upphandling av verksamhetssystem behöver göras under Ett utvecklande samarbete pågår med nuvarande leverantör. Investeringsbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan Investeringsprojekt Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total kostnad Före 2009 Möbler datautbildningslokaler not Medicinsk och teknisk utrustning not Maskiner oc h inventarier not Total

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Pn 92 forts Noter investeringsbudget 1 Utbyte till arbetsmiljövänliga arbetsplatser i datautbildningslokaler, ca 30 arbetsplatser 2 Medicinsk och teknisk utrustning kommunhälsan 3 Maskiner och inventarier fackliga organisationernas lokaler. Avgifter och taxor Kommunhälsan Oförändrade priser 2009 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, debiteras 2 gånger/år 875 kr Operativ personal inkl. läkare Extra avtal utöver grundavtal, 875 kr Operativ personal debiteras efter avslutad tjänst Extra avtal 1200 kr läkare Personalnämndens beslut Fastställa budget inkl styrkort, samt oförändrad taxa för kommunhälsan avseende 2009.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Pn 93 Dnr Internbudget 2008 Förslag till personalnämndens internbudget inkl resultatöverföring framgår av bilaga. Personalnämndens beslut Fastställa internbudget 2008.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Pn 94 Dnr Anslagsuppföljning personalnämnden exkl kommunhälsan maj 2008 Det ackumulerade utfallet per: uppgår till 7 miljoner kr, vilket innebär en resultatförbättring med 1,3 miljoner kr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen beror i huvudsak på ej förbrukad resultatöverföring samt lägre kostnader för rehabiliteringsanslagen samt anslag för gruppaktiviteter rehabilitering (f d rehabprojektet som nu bedrivs i kommunhälsan till största delen). Prognos 2008 Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kronor men är mycket osäker p g a att aktiviteter för att ta i anspråk resultatöverföring ej kommit igång i någon större omfattning. Personalnämndens beslut Anslagsuppföljningen godkänns.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Pn 95 Delgivningar Delgives och lägges till handlingarna. Dnr Kommunstyrelsen angående förändring av kommunens informationsverksamhet. Dnr Byggnadsnämnden ändrad organisation för plan- och byggavdelningen. Dnr Naturvetareförbundet Anmälan/avanmälan av facklig förtroendeman ( ).

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Pn 96 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut t o m Anställande tillsvidare. Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Anställnings upphörande. Återkallande av kungörelse. Fastställande av lön. Fackliga företrädares ledighet med avlöningsförmåner enligt LFF. Entledigande enligt Lag om anställningsskydd (förtidspension). Pensionsavgång för lärare. Arbetstidsminskning för lärare i samband med ansökan om delpension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell förtidspension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell sjukersättning. Fritidsstudiebidrag. Ersättning inom förslagsverksamheten. Personalnämndens beslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden 2008-04-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden 2008-04-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Stålbert Larsson Annika Nyman,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10

PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10 PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 08.00-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden 2008-08-20

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden 2008-08-20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Alf Marklund (frånvarande 103) Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Annika Nyman, tjg ers Stig Stefansson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

Sammanträdesplanering 2016 för personalnämnden

Sammanträdesplanering 2016 för personalnämnden PROTOKOLL 1 (19) 2015-09-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-11.30 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S) Peder

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Personalutskottet 2009-05-05 Plats och tid Engelbrektsrummet kl 14.00 Beslutande Ingrid Noord Silversten (s) Catrin Strömvall (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Anita Höglund-Eriksson (s) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 18 april 2006, kl 08.30-senast 15.00 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 08:00-10:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Kalle Heise (MP) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9 2013-09-17 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 17 september 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Tjänstgörandeersättare Marlene

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-15 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 15 februari, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer