SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers Övriga deltagande Tomas Teglund, ers Kristin Lindgren, personalchef Britta Fahlgren Adolfsson, bitr personalchef Örjan Lejdal, TCO Doris Lindberg, assistent Samtliga individärenden publiceras inte. Borttaget: 87 Utses att justera Alf Marklund, Åsa Gustafsson ers Paragrafer Underskrifter.. /Harriet Classon, ordförande/ /Doris Lindberg, sekreterare/.. /Alf Marklund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Pn 82 Dnr Kommunhälsan nulägesinformation Personalchef chef Kristin Lindgren informerar om att rekrytering av rehabiliteringssamordnare är klar. Rekrytering av vikarierande sjukgymnast pågår. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Pn 83 Dnr Hälsoläget kommunhälsan Sjukfrånvaron vid kommunhälsan visar på fortsatt minskning. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Pn 84 Dnr Anslagsuppföljning maj 2008 kommunhälsan Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till tkr vilket innebär en resultatförsämring med 270 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år (3 921 tkr). Resultatförändringen beror i huvudsak på att kostnaderna för arbetskraft har ökat med 365 tkr och på resursförstärkning av sköterska samt att en medarbetare som varit långtidssjukskriven åter är i arbete, samt de avtalsenliga löneökningarna. Prognos 2008 I förhållande till årsbudgeten på tkr beräknas årsprognosen uppgå till tkr vilket innebär ett överskott på 300 tkr. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kr Största osäkerheten ligger i att beräkna intäkter för sålda tjänster enligt avtal till bolagen. Personalnämndens beslut Anslagsuppföljningen godkänns.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Pn 85 Dnr Budget 2009 inkl styrkort kommunhälsan Verksamhetsidé Kommunhälsan bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att erbjuda väl fungerande företagshälsovård där ledare och medarbetare inom förvaltningar och kommunala bolag ges stöd och vägledning i arbetet med att nå hälsosamma arbetsplatser. I en hälsosam organisation trivs medarbetarna och mår bra. Vi på kommunhälsan har stor kännedom om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar människor positivt. Utifrån ett hälsofrämjande synsätt och konsultativt arbetssätt, kan vi tillsammans stärka det friska i organisationen. Kommunhälsan är efterfrågestyrd vilket innebär att kunderna kontaktar oss för beställning av uppdrag. Våra kunder är Skellefteå kommuns förvaltningar samt kommunägda bolag. Vi är kommunens minsta förvaltning med 23 anställda. Vi har en bred medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens vilket gör oss till kommunkoncernens resurs och naturliga samarbetspartner i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering samt grupp- och ledarskapsutveckling. Enskilda medarbetare i kommunens förvaltningar betalar ingen avgift vid besök hos kommunhälsan, tjänsterna är betalda av respektive förvaltning genom anslag. Även medarbetare i kommunala bolag och stiftelser har, utan kostnad för den enskilde, tillgång till vårt tjänsteutbud utifrån det avtal som arbetsgivaren tecknat med kommunhälsan. Beställningar görs av chef eller ledningsfunktionen. Utvecklingstendenser I propositionen En reformerad sjukskrivningsprocess föreslås företagshälsovården ta en mer aktiv del i att identifiera fall där tidiga insatser behövs och vara ett stöd till arbetsgivare och anställda med insatser som underlättar återgång i arbete. Regeringen vill göra det möjligt för företagshälsovården att bedriva första linjens sjukvård och förebyggande arbetsmiljöarbete under samma tak.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Pn 85 forts Förslaget gällande primärvårdande insatser ska finansieras av stat, landsting och arbetsgivare. Företagshälsovården föreslås också få en viktigare roll när det gäller bedömning av arbetsförmåga och att samordna insatser mellan olika aktörer. Metoder för bedömning av arbetsförmåga håller på att fastställas. För att som företagshälsovård få utföra de föreslagna uppdragen föreslår försäkringskassan ett godkännande/certifiering utifrån vissa kriterier. Landstingen väljer själva om de vill ansluta sig till modellen med företagshälsovård som primärvård och arbetsgivaren avgör i samråd med sina anställda om man vill upphandla företagshälsovård med sjukvård. Samtal kring genomförande av reformen pågår just nu på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) En utveckling i riktning mot att den som är sjuk ska kunna välja att gå till företagsläkaren i stället för vårdcentralen skulle innebära stora omställningar och omfattande resurser utifrån kommunens drygt 8000 anställda. I väntan på ytterligare beslut om företagshälsovårdens arbete och framtida inriktning håller vi oss ajour om regeringens handlingsplan och arbetar vidare på den inslagna vägen. Vi fortsätter utveckla stödet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utökar vår medverkan i att samordna en effektiv rehabiliterings och sjukskrivningsprocess. För att rehabiliteringen ska fungera effektivt i Skellefteå kommun behöver vi utveckla ett mer aktivt samarbete internt i organisationen samt externt med landstingets hälsocentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra aktörer inom rehabområdet. Styrkort inklusive mått Medborgare/kund Mål Kk Förbättrat medborgarindex NF Nöjda medborgare och kunder Mål kommunhälsan Nöjd kundindex är 4,0 vid mätning 2009 Mål Kk Utveckla verksamhetsprocesserna

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Pn 85 forts NF Nöjda medarbetare kunder Nära, enkelt och öppet Mål kommunhälsan Samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i kommunen Stöd till förvaltningarna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet Mått kommunhälsan Skapa index för mätning Utveckling/tillväxt Mål Kk Aktiv part i regionens utveckling NF Strategiskt utbyte med omvärlden Mål Kommunhälsan Aktivt samarbete med hälsocentraler, försäkringskassa, och arbetsförmedling kring sjukskrivningsprocessen Mått kommunhälsan Antal träffar med samverkansansvariga och processledare. Mål Kk Öka förvärvsfrekvensen bland utlandsfödda med minst 1%-enhet NF Fler arbetstillfällen Mål Kommunhälsan Minst en utlandsfödd praktikant i kommunhälsan under året Ekonomi Mål Kk Finansiell styrka NF God ekonomisk hushållning

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Pn 85 forts Mål kommunhälsan 5% ökning av antalet tjänstetimmar till de kommunala bolagen Mål Kk Effektivt resursutnyttjande NF God ekonomisk hushållning Mål Kommunhälsan Debitera 65% av arbetstid mot kund Kvalitetsindex för 2009 ska uppgå till 3060 Mått kommunhälsan Kvalitetsindex = kostnad/utdebiterad timme x kundnöjdhet Medarbetare Mål Kk Medarbetarindex högre än 3,9 Ledarskapsindex högre än 3,9 Sjukfrånvaron ska vara max 4% NF Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser Mål kommunhälsan Minst bibehålla uppnått medarbetar och ledarskapsindex vid mätning 2008 Sjukfrånvaron ska vara max 4% Mål Kk Värdegrunden är känd och förankrad NF Gemensam värdegrund Mål kommunhälsan Kommunkoncernens värdegrund känd och förankrad Mått kommunhälsan medarbetarindex (värdegrundsfråga 2010)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Pn 85 forts Drift och investeringsbudget Driftbudget/Ekonomi Kommunhälsan Driftbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Anslagsnivå Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Kommunhälsan Kommentarer Kommunhälsan Driftsbudgeten 2009 kommer att påverkas av vilka avtal vi sluter med bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, omfattning och typ av tjänster. I planen för ingår hyres, löneökningar och övriga kostnadsökningar. Oklarheter råder beträffande löneavtalens påverkan från I planen har vi inte tagit hänsyn till förslaget om företagshälsovård som primärvård, samordnare av sjukskrivningsprocessen och ökat tryck av arbetsförmågebedömningar. Hänsyn har heller inte tagits till om eventuell ny upphandling av verksamhetssystem behöver göras under Ett utvecklande samarbete pågår med nuvarande leverantör. Investeringsbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Intäkter Kostnader Nettoinvestering

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Pn 85 forts Investeringsprojekt Årsbudget 2009 Paln 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total kostnad Före 2008 Medicinsk och teknisk utrustning Total Avgifter och taxor Oförändrade priser 2009 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, debiteras 2 gånger/år 875 kr Operativ personal inkl. läkare Extra avtal utöver 875 kr Operativ personal grundavtal, debiteras efter avslutad tjänst Extra avtal 1200 kr läkare Personalnämndens beslut Fastställa - Budget inkl styrkort Plan för lika behandling Arbetsmiljöplan samt oförändrad taxa avseende 2009.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Pn 86 Dnr Hälsoläget totalt för kommunen Personalchef Kristin Lindgren kommenterar den rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad och konstaterar att sjukfrånvaron fortsätter minska. Personalnämndens beslut Informationen noteras.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Pn 88 Dnr Fortsatt jämställdhetssatsning för boende- och hemtjänstchefer inom socialkontoret Socialkontoret har under de senaste åren ur ett jämställdhetsperspektiv försökt höja lönerna för första linjens chefer inom vård och omsorg. Detta har resulterat i att deras löner något närmat sig andra chefsgrupper inom kommunen, men det krävs ytterligare satsningar för att närma sig jämförbara chefsgrupper inom bl a fastighets- och tekniska kontoren. Skillnaderna är fortfarande för stora när jämförelser görs av ansvar och befogenheter i dessa befattningar. I årets löneöversyn har socialkontorets boende- och hemtjänstchefer närmat sig fastighetskontorets byggledare och arbetsledare samt tekniska kontorets sektionschefer med 748 kronor. Medellönen för de aktuella cheferna på socialkontoret är efter denna förhandling kronor och medellönen för jämförbara chefer på fastighets- och tekniska kontoren är kronor efter årets löneöversyn. Socialkontorets ambition är att fortsätta en strukturell satsning på denna grupp av chefer. Personalnämnden har fastställt handlingsplan för jämställda löner 2008 och denna plan omfattar ett antal små yrkesgrupper. Det innebär att trots satsningarna på dessa grupper kommer ytterligare medel inom den avsatta ramen 3 miljoner kronor att finnas disponibla under Personalnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 2 miljoner kronor, av de i budget avsatta medlen för jämställda löner utifrån lönekartläggningen, får disponeras för genomförda jämställdhetssatsningar på boende- och hemtjänstchefer inom socialförvaltningen under 2008.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Pn 89 Dnr Kompletterande ansökan om medel för genomförande av särskild satsning för unga lärare inom gymnasieskolan Gymnasiekontoret ansökte i januari hos personalnämnden om medel för att genomföra aktiviteter för unga lärare inom gymnasieskolan. Ansökan avsåg kr. Personalnämnden beviljade ansökan vid sammanträdet i februari. Till dagens sammanträde har en kompletterande ansökan inkommit om ytterligare kronor för samordning, projektstyrning samt seminarier och uppföljning för mentorer och adepter som avser vårterminen Kommunledningskontoret föreslår personalnämnden bifalla ansökan om ytterligare kronor för aktiviteterna. Personalnämndens beslut Bifall till ansökan.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Pn 90 Dnr Förslag på förändring av ledighetsriktlinjerna när det gäller ensidigt arbetsgivarbeslut Det är ofta brist på blod hos landstinget. Det innebär att personer måste kallas in akut för blodgivning och det skapar en otrygghet inför förväntade olyckstoppar mm. Antalet blodgivare har inte ökat genom åren. För att uppmuntra kommunens personal att bli blodgivare föreslår personalavdelningen att personalnämnden beslutar att all ledighet för blodgivning får ske med lön enligt AB 28 mom 11 efterbehandling. Idag får man ledighet med lön för att lämna blod endast om man kallas vid akuta situationer. Personalnämndens beslut Bifall till förslaget.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Pn 91 Dnr Försök med tjänstledighet med bibehållen tjänstepension för medarbetare som fyllt 60 år (generationsväxling) Personalnämnden beslutade att förlänga försöket med bibehållen tjänstepension för medarbetare som fyllt 60 år t o m Samtidigt uppdrogs åt kommunledningskontoret att återkomma med ytterligare konsekvensanalys, beräkning av kostnader samt förslag till rutiner. Försök med generationsväxling har pågått sedan augusti Syftet med försöket har bl a varit att öka möjligheten för äldre medarbetare att orka arbeta fram till ordinarie pensionsålder genom tjänstledighet. Försöket har inneburit att den anställde ges möjlighet till tjänstledighet upp till 20% av sin sysselsättningsgrad. Lönen minskas i motsvarande grad, men Skellefteå kommun som arbetsgivare betalar in pensionsavsättning för tjänstepensionen även för den del som tjänstledigheten motsvarar. Lärare och vårdpersonal är dominerande yrkesgrupper. Totalt sedan augusti 2005 t o m augusti 2008 är det 160 personer som nyttjat möjligheten. Vid uppföljningar som gjorts har positiva synpunkter framkommit och dessutom att medarbetare som tidigare önskat gå ner i arbetstid nu kunnat göra det utan att det fått alltför stora konsekvenser för deras framtida pension. Den uppkomna vakanta arbetstiden har också nyttjats på olika sätt. I visa fall har resursen använts till att höja sysselsättningsgraden för andra medarbetare i verksamheten. Om sjukfrånvaron generellt minskats med anledning av möjligheten till denna tjänstledighetsform är svårt att uttala sig om enligt förvaltningarna. En minskning sker totalt sett, även för 60-åriga medarbetare, och det är inte uteslutet att även den här möjligheten bidrar till att sänka sjukfrånvaron. Kostnaden för den inbetalda pensionsavgiften inkl löneskatt uppgick till ca kronor under hela perioden aug 2005 t o m juli För hela år 2007 uppgick kostnaden för inbetald pensionsavgift inkl löneskatt till kronor för 113 medarbetare medan löneavdrag inklusive personalomkostnader för hela år 2007 uppgick till kronor.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Pn 91 forts För år 2008 uppgår kostnad för pensionsavgift inkl löneskatt för 91 medarbetare som hittills beviljats ledigheten till kronor medan löneavdrag uppgår till kronor. Exakt nettokostnad kan inte beräknas eftersom bl a kostnaderna för vikarier och minskad sjukfrånvaro kan variera stort. En bedömning är att nettokostnaden är så låg att den väl motiverar det positiva med att erbjudandet finns. Det har visat sig att ett antal personer nyttjat möjligheten till denna ledighet flera gånger under ett år. Ur verksamhetssynpunkt kan det vara till nackdel då planeringen försvåras. Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att en person bör beviljas ledigheten vid max två tillfällen per år. Med det som ovan beskrivits föreslår därför kommunledningskontoret att ledighet med bibehållen tjänstepension upp till 20% av sysselsättningsgraden införs som permanent ledighetsorsak från Ledigheten ska kunna beviljas vid max två tillfällen per år. Liksom vid andra ledigheter ser personalnämnden positivt på denna form av ledighet. Verksamhetsskäl ska dock ytterst styra den enskildes möjlighet att beviljas ledighet. Delegation att fatta beslut ges till förvaltningschef med möjlighet att vidaredelegera i förvaltningen. Personalnämndens beslut Bifall till förslaget.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Pn 92 Dnr Budget 2009 inkl styrkort och plan personalnämnden Personalnämndens planering inför 2009 koncentreras på perspektiven medborgare/kund och medarbetare. Våra huvudsakliga utmaningar ligger i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, löne- och personalpolitiken, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser samt att tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård. Personalnämndens verksamhetsidé Personalnämnden bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att ge ledare och politiska beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med nyckelfaktorerna i medarbetarperspektivet utveckla kommunens personal- och lönepolitik utveckla samverkansformer tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård Kommentarer till budgetförslaget Utvecklingstendenser Konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka i takt med pensionsavgångarna. Personalnämnden ser därför en utmaning i ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna både på kort- och lång sikt. Det är avgörande att vi kan erbjuda önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna, öka delaktigheten, ha villkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och föräldraskap, minska sjukfrånvaron och vara kända för att ta till vara den kompetens som medarbetarna besitter samt ge möjlighet till utveckling. I en undersökning som presenterats under 2007 har det visat sig att gymnasieungdomar i Skellefteå inte ser arbete i Skellefteå kommuns organisation som attraktivt. Att vända den trenden är också en utmaning för personalnämnden som under 2008 påbörjar ett projekt bl a i samarbete med gymnasieskolorna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Pn 92 forts Hälsoperspektivet har varit i fokus under flera år och det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet har på allvar börjat ge resultat med minskad sjukfrånvaro. Företagshälsovården har en viktig roll att fylla för det fortsatta arbetet med tidig rehabilitering, och att samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Mycket tyder också på att företagshälsovården kommer att få en stärkt och kanske också en starkt förändrad roll jämfört med idag. En utveckling mot att den som är sjuk ska kunna välja att gå till företagsläkaren i stället för vårdcentralen skulle innebära stora omställningar och omfattande resursbehov för företagshälsovården. Det är angeläget med uthållighet i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det framgångsrika samarbete som pågår med försäkringskassan är ett exempel på arbete som skall fortsätta. Verksamheten med tidig rehabilitering som kommunhälsan bedriver och det fokus som personalnämnden lägger på yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro är andra exempel på viktiga områden. Regeringens förslag till nya regler vid sjukskrivning samt den rehabiliteringskedja som föreslås införas från 1 juli 2008 kommer att innebära förändrade rutiner också i kommunens arbete med rehabilitering av medarbetare för att åter få dem i arbete. Personalnämndens uppgift med ansvar för löne- och personalpolitiken är strategiskt viktigt utifrån ett kund/medborgarperspektiv. Motiverade medarbetare med rätt kompetens ger attraktiva och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur bidrar till att kommunmedborgarna får den service och det bemötande man har rätt att förvänta sig. Personalnämnden har också för avsikt att se till att personalpolitiken stödjer medarbetare som vill starta eget företag samt stimulerar till ökad förvärvsfrekvens bland utlandsfödda. Fokus behöver också läggas på ett antal processer för att uppnå effektivt resursnyttjande. Driftbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Pn 92 forts Anslagsnivå Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Personalnämnd Personaladministration Företagshälsovård Utökning av ram kronor med anledning av personalnämndens ökade kostnader samt personal- och lokalkostnader fackliga organisationer. Kommunhälsans driftsbudget 2009 kommer att påverkas av vilka avtal som träffas med de kommunala bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, omfattning och typ av tjänster. I planen för ingår hyresökningar, löneökningar och övriga kostnadsökningar. Oklarheter råder beträffande löneavtalens påverkan från I planen har inte hänsyn tagits till förslaget om företagshälsovård som primärvård, samordnare av sjukskrivningsprocessen och ökat tryck på arbetsförmågebedömningar. Hänsyn har heller inte tagits till om eventuell ny upphandling av verksamhetssystem behöver göras under Ett utvecklande samarbete pågår med nuvarande leverantör. Investeringsbudget Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan Investeringsprojekt Årsbudget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total kostnad Före 2009 Möbler datautbildningslokaler not Medicinsk och teknisk utrustning not Maskiner oc h inventarier not Total

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Pn 92 forts Noter investeringsbudget 1 Utbyte till arbetsmiljövänliga arbetsplatser i datautbildningslokaler, ca 30 arbetsplatser 2 Medicinsk och teknisk utrustning kommunhälsan 3 Maskiner och inventarier fackliga organisationernas lokaler. Avgifter och taxor Kommunhälsan Oförändrade priser 2009 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, debiteras 2 gånger/år 875 kr Operativ personal inkl. läkare Extra avtal utöver grundavtal, 875 kr Operativ personal debiteras efter avslutad tjänst Extra avtal 1200 kr läkare Personalnämndens beslut Fastställa budget inkl styrkort, samt oförändrad taxa för kommunhälsan avseende 2009.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Pn 93 Dnr Internbudget 2008 Förslag till personalnämndens internbudget inkl resultatöverföring framgår av bilaga. Personalnämndens beslut Fastställa internbudget 2008.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Pn 94 Dnr Anslagsuppföljning personalnämnden exkl kommunhälsan maj 2008 Det ackumulerade utfallet per: uppgår till 7 miljoner kr, vilket innebär en resultatförbättring med 1,3 miljoner kr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen beror i huvudsak på ej förbrukad resultatöverföring samt lägre kostnader för rehabiliteringsanslagen samt anslag för gruppaktiviteter rehabilitering (f d rehabprojektet som nu bedrivs i kommunhälsan till största delen). Prognos 2008 Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kronor men är mycket osäker p g a att aktiviteter för att ta i anspråk resultatöverföring ej kommit igång i någon större omfattning. Personalnämndens beslut Anslagsuppföljningen godkänns.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Pn 95 Delgivningar Delgives och lägges till handlingarna. Dnr Kommunstyrelsen angående förändring av kommunens informationsverksamhet. Dnr Byggnadsnämnden ändrad organisation för plan- och byggavdelningen. Dnr Naturvetareförbundet Anmälan/avanmälan av facklig förtroendeman ( ).

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Pn 96 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut t o m Anställande tillsvidare. Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Anställnings upphörande. Återkallande av kungörelse. Fastställande av lön. Fackliga företrädares ledighet med avlöningsförmåner enligt LFF. Entledigande enligt Lag om anställningsskydd (förtidspension). Pensionsavgång för lärare. Arbetstidsminskning för lärare i samband med ansökan om delpension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell förtidspension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell sjukersättning. Fritidsstudiebidrag. Ersättning inom förslagsverksamheten. Personalnämndens beslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information Årsredovisning 2009 Inledning Innehåll Inledning 2009 i sammandrag 3 Fem år i sammandrag 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Kommunstyrelsens ledamöter 5 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen 6 Styrkort 2009

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-04-09 Tid 2013-04-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Översiktsplan -muntlig information 2 Presentation av FoU -muntlig information

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer