SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Expolaris kl Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Övriga deltagande Annika Nyman, ers Tomas Teglund, ers Stig Stefansson, ers Ulf Grape, ers Kristin Lindgren, personalchef Britta Fahlgren Adolfsson, bitr personalchef Lars-Gunnar Lindgren, SACO Örjan Lejdahl, TCO Doris Lindberg, assistent Samtliga individärenden publiceras inte. Borttaget: 24 Utses att justera Caroline Larsson Stålbert, Alf Marklund ers Paragrafer Underskrifter.. /Harriet Clason, ordförande/ /Doris Lindberg, sekreterare/.. /Caroline Larsson Stålbert, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli, stadshuset Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Pn 23 Dnr Bokslut 2006 kommunhälsan Kommunhälsan har överlämnat årsbokslut Måluppfyllelse nås i samtliga perspektiv utom ekonomiperspektivet där den debiterbara tiden ut mot kund inte helt nådde uppsatt mål. Nettokostnaden för kommunhälsans verksamhet uppgår till 9,6 miljoner kronor och innebär en negativ avvikelse med kronor jämfört med årsbudget. Personalnämndens beslut Godkänna kommunhälsans bokslut inklusive budgetuppföljning och resultaträkning

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Pn 25 Dnr Hälsoläget Kristin Lindgren redovisar hälsoläget för januari 2007 jämfört med januari Även om värdet för januari 2007 är preliminärt och kommer att justeras något uppåt kan konstateras att sjukfrånvaron fortsätter minska. Kristin Lindgren redovisar också en jämförelse med Umeå kommun beträffande sjukfrånvaron för tillsvidareanställda i den 15 största yrkesgrupperna i båda kommunerna. Vi kan konstatera att det är kvinnodominerade yrkesgrupper, att de flesta grupperna uppvisar en stor likhet i andelen sjukfrånvaro. Där olikheter kan påvisas finns förklaringar till detta. Ett arbete med någon yrkesgrupp har pågått under Kristin berättar också att ett arbete f n pågår där de som varit sjukskrivna mer än 5 år har identifierats och där ett intensifierat arbete bl a tillsammans med försäkringskassan startats. Under den efterföljande diskussionen konstaterar personalnämnden att det är av yttersta vikt att vi fortsätter med ytterligare yrkesgrupper för att kartlägga och åtgärda i syfte att återfå medarbetarna i arbete och inte ytterligare öka på sjukfrånvaron. Personalnämndens beslut Rapporten godkänns -----

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Pn 26 Dnr Svar på skrivelse från jämställdhetsgruppen, socialkontoret Socialkontorets jämställdhetsgrupp har i skrivelse till personalnämnden samt barn- och grundskolenämnden anfört följande: Skellefteå Kommun är geografiskt omfångsrikt. Socialkontoret är Kommunens största arbetsplats med ca 3000 anställda. Vi ska bedriva vår verksamhet i alla kommundelar och i många fall dygnet runt. Kravet på de flesta anställda inom Socialkontorets område är att arbeta på oregelbunden arbetstid. Personalen ska dessutom ges möjlighet att arbeta den sysselsättningsgrad de önskar. Som ensamstående förälder försvåras möjligheten att kombinera oregelbundna arbetstider med barntillsyn. Bor man dessutom utanför stadskärnan blir situationen ohållbar. Jämställdhetslagen säger, att arbetsgivaren ska underlätta möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I Skellefteå kommun finns i dag endast Nattugglan att tillgå vid obekväm arbetstid. Ett exempel finns där en mamma boende och arbetandes i Burträsk, måste lämna barnen fredag afton och hämta dem måndag morgon, när hon arbetar helg. Är detta rimligt och jämställt? Det är inte bra vare sig för barnen eller för föräldern. Vad säger FN:s barnkonvention om detta? Vi kräver möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid även i kommundelarna. Personalnämnden har under flera år arbetat utifrån att kommunens personalpolitik ska stödja medarbetare i deras föräldraskap. Redan 2003 konstaterade personalnämnden att man som god arbetsgivare vill vara generös och flexibel med goda anställnings- och lönevillkor som i sin tur ger harmoniska föräldrar som kan ge sina barn goda uppväxtvillkor. Under det fortsatta arbetet med att se till att FN s barnkonvention efterlevs har nämnden konstaterat att detta fortfarande gäller och att det dessutom är viktigt att ge anställda större möjlighet att påverka sina arbetstider.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Pn 26 forts Personalnämnden har därför uppmanat och uppmuntrat förvaltningarna och arbetsplatserna till att söka olika modeller för arbetstidsförläggning som skulle skapa goda möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I personalnämndens styrkort och verksamhetsplan för 2007 finns fortfarande målet att kommunens personalpolitik stödjer medarbetare i deras föräldraskap. Det innebär bl a att nämnden under året skall fortsätta introducera årsarbetstidsavtal för att underlätta föräldraskap. Vi kommer också att uppmana förvaltningarna att i medarbetarsamtal undersöka om medarbetarna upplever att man har goda möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap. Då det inte är personalnämndens verksamhetsansvar att tillse att barnomsorg på obekväm arbetstid tillskapas får med det vi ovan redovisat utgöra personalnämndens svar på skrivelsen. Personalnämndens beslut Ovanstående utgör svar på skrivelsen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Pn 27 Dnr Folkhälsopolitiskt program Kommunfullmäktige har överlämnat protokoll med följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutade , 6, att uppdra åt folkhälsorådet att i samarbete med Västerbottens läns landsting lämna förslag till ett folkhälsopolitiskt program för Skellefteå kommun. Folkhälsorådet har nu utarbetat programmet. Programmet följer strukturen för den nationella folkhälsopolitiken från år 2003 som har dessa elva folkhälsomål: Folkhälsomål 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället. 2. Ekonomisk och social trygghet. 3. Trygga och goda uppväxtvillkor. 4. Ökad hälsa i arbetslivet. 5. Sunda och säkra miljöer och produkter. 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 7. Gott skydd mot smittspridning. 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. 9. Ökad fysisk aktivitet. 10. Goda matvanor och säkra livsmedel. 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. De första sex målen handlar om förhållanden i samhället och omgivningen som i första hand kan påverkas genom opinionsbildande insatser och politiska beslut på olika nivåer. De fem sista målen rör levnadsvanor som individen själv påverkar, men där den sociala miljön ofta spelar en mycket stor roll. Kommunledningskontoret bedömer att programmet är mycket omfattande och innehåller många detaljerade förslag om åtgärder som inte är prioriterade eller kostnadsberäknade. Ett fastställande av programmet i sin helhet är därför inte lämpligt. Programmet bör därför ses som en inriktning på kommunens folkhälsoarbete och genomförandet får ske successivt av berörda nämnder. Anpassning till kommunens styrkort måste också göras.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Pn 27 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att att att programmet utgör en inriktning för det folkhälsopolitiska arbetet Folkhälsorådet ska årligen redovisa hur folkhälsoarbetet fortgår och lämna förslag till prioriterade områden nämnderna ska bedöma hur inriktningen påverkar deras verksamhet och prioritera de åtgärder nämnden finner lämpliga inom ramen för sina anslag och den övergripande prioriteringen uppdra åt kommunledningskontoret att lämna förslag till utformning av ett barn- och ungdomspolitiskt program. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Agneta Hansson, Janeth Lundberg, Eva Enqvist, Bert Öhlund och Pia Risán. Agneta Hansson yrkar att programmet antas och tre prioriterade områden läggs ut. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Agneta Hanssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Agneta Hanssons yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 49 ja-röster och 11 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. 1 ledamot saknar ersättare. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar att att att programmet utgör en inriktning för det folkhälsopolitiska arbetet Folkhälsorådet ska årligen redovisa hur folkhälsoarbetet fortgår och lämna förslag till prioriterade områden nämnderna ska bedöma hur inriktningen påverkar deras verksamhet och prioritera de åtgärder nämnden finner lämpliga inom ramen för sina anslag och den övergripande prioriteringen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Pn 27 forts att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna förslag till utformning av ett barn- och ungdomspolitiskt program. Britta F Adolfsson berättar om hur arbetet med det folkhälsopolitiska arbetet bedrivits och det som därefter framkommit i personalnämndens behandling: Kommunfullmäktiges uppdrag att bedöma hur inriktningen påverkar nämndens verksamhet och prioritera de åtgärder nämnden finner lämpliga inom ramen för sina anslag och den övergripande prioriteringen har hanterats på följande sätt: Det mål som nämnden bedömer berör verksamheten är Mål nr 4 Ökad hälsa i arbetslivet. Personalnämnden har under 2006 tagit del av det förslag till aktivitet under mål 4 som ingår i det folkhälsopolitiska programmet. Detta förslag består i att arrangera regelbundna seminarier eller rådslag där organisationer, företag, myndigheter, företagshälsovård m fl kan utbyta erfarenheter och där goda exempel kan spridas. Seminarierna kan exempelvis handla om sunt ledarskap, friskvård, rehabilitering, olika friskfaktorer, aktuell forskning och sambandet mellan arbetsplats, hem, kropp och själ. Syftet är att komma fram till vad varje deltagare praktiskt kan åstadkomma för att få hälsofrämjande arbetsplatser. I den verksamhetsplan för 2007 som personalnämnden antog har beslutats om en aktivitet i den beskrivna riktningen i samband med en annan planerad aktivitet under hösten Personalnämnden konstaterar därmed att kommunfullmäktiges beslut kommer att effektueras. Personalnämndens beslut Godkänna rapporten

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Pn 28 Dnr Handlingsplan för utökad sysselsättningsgrad inom fritidskontoret 2007 Inom fritidsförvaltningen finns 20 medarbetare som önskar ökad sysselsättningsgrad. Av dessa arbetar 6 vid Eddahallen och 5 vid andra badhus. 8 arbetar vid EMV, 1 på idrottsplats och 1 vid campingplats. Fritidskontoret hanterar de olika yrkesgrupperna på följande sätt: Badpersonal Under de senaste åren har fritidsförvaltningen försökt använda vakanser till att öka sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda. Detta har varit möjligt vid de större anläggningarna. Kombinationslösningar med städ och vaktmästeri på idrottsplats, säsongsarbete hos parkavdelningen och utebaden har förbättrat situationen för några vid de mindre anläggningarna. För badpersonal ansöks sammantaget om: Boliden 8/40 Burträsk 8/40 Örjanshallen 10/40 Eddahallen 6 x 4/40 Fritidsassistenter Fritidsassistenter vid EMV är en yrkesgrupp som har sin sysselsättning under eftermiddagarna då det bedriver verksamhet för förståndshandikappade efter skoltid. De har årsarbetstid 28/40 vilket innebär att de arbetar vardagar c:a mellan kl och under skoltid. Vid lov arbetar de 40 tim i veckan med heldagsomsorg. Fritidsförvaltningen försöker därför finna kombinationslösningar genom kvällsverksamhet för förståndshandikappade, kvällsverksamhet, projekt, biträdande föreståndare och kvällsledare vid fritidsgårdar samt Ungdomens hus. I dagsläget är de 8 tjänsterna enligt följande:

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Pn 28 forts Personer Veckotim Önskemål utökn. Totalt behov 4 st 28 tim 12 tim 48 tim 1 st 29,5 tim 10,5 tim 10.5 tim 2 st 31,5 tim 8,5 tim 17 tim 1 st 32,6 tim 7,4 tim 7,4 tim Totalt utökningsbehov: 75,9 tim Efter genomgång med de anställda har det visat sig att de lämpliga kombinationerna är permanentandet av nuvarande kvällsverksamhet på måndagar. Projektet Mellansteget kommer att ge ytterligare tre ur personalen utökad sysselsättningsgrad under tre år. Samarbete med Handikappavdelningen genom att anordna discoverksamhet är en annan utökning som är aktuell. Den utökning som föreslås blir enligt följande. Verksamhet pers x tim Tot Måndagsverksamhet 3 x 3,5 tim 10,5 tim Mellansteget 2 x 12 tim 24 tim HK-kvällsverksamhet 1 x 2 tim 2 tim Total utökning: 36,5 tim Campinganställd För att stärka arbetsledarrollen i Byskeområdet föreslås en campinganställd få utökad sysselsättningsgrad från 30/40 till heltid. Kostnad Sammantaget ansöker fritidskontoret om medel för utökning av sysselsättningsgrad för 20 personer med totalt 119,5 timmar. Beräknad kostnad kr. Beloppet betalas ut efter redovisning av åtgärderna. Personalnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja fritidskontoret kr avseende 2007 för att utöka sysselsättningsgraden för deltidsanställda och att pengarna betalas ut efter redovisning av genomförda åtgärder.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Pn 29 Dnr Bokslut 2006 personalnämnden exkl kommunhälsan Personalavdelningen har överlämnat årsbokslut 2006 avseende personalnämndens verksamhet exkl kommunhälsan. Måluppfyllelse bedöms nås i samtliga perspektiv förutom medarbetare. Några mål är satta på längre sikt än En medarbetarenkät genomförs under februari 2007 kommer att visa om målen jämfört med mätningen 2005 nåtts. Slutligt resultat kan därför ej utläsas förrän till delårsbokslut april Medarbetarperspektivet bedöms till delvis måluppfyllelse. Nettokostnaden för personalnämndens verksamhet exkl kommunhälsan uppgår til 26,9 miljoner kronor jämfört med budget 36,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen uppgår till 9,4 miljoner kronor och föreslås som resultatöverföring. Personalnämndens beslut Godkänna personalnämndens bokslut inkl budgetuppföljning och resultaträkning samt begära resultatöverföring med 9,4 miljoner kronor

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Pn 30 Dnr Ansökan om ökat anslag och ändrade regler för Fiske&Jaktklubben Från Skellefteå kommunanställdas Fiske & Jaktklubb för fiske-, jakt- och friluftsintresserade har skrivelse inkommit. Kommunens Fiske & Jaktklubb har funnits sedan början av 70-talet. Klubben är till för alla kommunanställda som är intresserade av fiske, jakt och friluftsliv. Klubben har tillgång till en sjö, Sörträsket, belägen ca 40 kilometer från centrum. I sjön sätter vi ut årligen ädelfisk. Vid sjön finns en värmestuga som alla kommunanställda får nyttja. För att få fiska i sjön måste man dels vara medlem i Fiske & Jaktklubben och dels lösa ett fiskekort. Medlemsavgiften är f n 30 kronor per år och fiskekortet, som även gäller för alla familjemedlemmar, kostar nu 150 kronor. Det finns 4 roddbåtar som får nyttjas gratis av de som fiskar. Klubben förfogar över ett antal jakträtter för småvilt och älg i flera viltvårdsområden där kommunen äger mark. Jakträtterna fördelas årligen vid klubbens årsmöte, som äger rum i mitten av maj månad. Det finns ca 40 aktiva jägare i klubben. Intresset minskar Engagemanget och aktiviteterna har stadigt ökat under åren fram till för ca 5 år sedan. Under de senaste åren har det skett en påtaglig minskning av intresset både för jakten och fisket. Tidigare hade vi kö och utlottning till såväl älg som småviltjakt. De senaste två åren däremot har alla som anmält sig också fått sig en tilldelad plats utan att vi behövt tillgripa lottning bland intressenterna. Även fiskeintresset har minskat kraftigt på senare år. Inte minst gäller detta den årliga pimpeltävlingen där deltagarantalet minskar år för år. Som mest har vi haft nästan 200 deltagare. I vintras hade vi bara ett 40-tal som infann sig trots att vägen var snöröjd så att det gick att köra bil nästan ända fram till sjön. Sommarfisket har också minskat. I år har vi bara sålt knappt 50 fiskekort medan vi för det mesta legat kring 100 sålda kort.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Pn 30 forts Orsaken till nedgången inom jakt torde vara att många jägare slutar p g a ålder medan nyrekryteringen inte svarar mot minskningen. Till nedgången inom fisket har vi ingen bra förklaring. Troligen finns det flera orsaker till det minskade intresset. En kan vara att fisket inte är tillräckligt attraktivt, d v s att folk upplever att det är svårt att få ädelfisk. I noteringsboken i värmestugan finns få anteckningar om fångst men desto fler som klagar på dåligt resultat och t o m ifrågasätter om någon utsättning skett. Det sistnämnda kan vi dementera. De senaste åren har vi haft ungefär samma mängd utplantering som tidigare år, vilket innebär omkring kilo fisk till en kostnad av ca kronor. Hur ska vi få bättre fart på intresset? Idéer finns hur man ska kunna skapa ett ökat intresse så att klubben kan finnas kvar. Förslag till ändrade regler för fisket i Sörträsket Fiske & Jaktklubben har märkt att intresset för att fiska i Sörträsket har minskat under senare år. Styrelsen har därför i samråd med kommunledningskontorets personalavdelning tagit fram förändrade regler för att göra fisket attraktivare och mer tillgängligt för alla kommunanställda. Den viktigaste förändringen är att fiskekortet helt slopas. Detta kan möjliggöras genom att bidraget från kommunen höjs. Däremot krävs fortfarande medlemskap i Fiske & Jaktklubben. Fiske & Jaktklubben drivs av ett antal herrar av vilka de flesta numera är pensionerade. I styrelsen finns 7 ledamöter, varav 5 är anställda medan två är pensionärer.ytterligare mellan 8 10 pensionärer brukar hjälpa till med att hålla båtarna i skick, fixa till i och kring stugan eller assistera vid pimpeltävlingen. Eftersom klubben i huvudsak drivs av pensionärer föreslås dessa få fiska gratis hela året. Förslag på nya regler kan sammanfattas enligt följande 1 Alla kommunanställda som betalar medlemsavgiften till klubben får fiska obegränsat i Sörträsket året runt. Detta gäller också alla familjemedlemmar. 2 Medlemsavgiften höjs från 30 kronor till 50 kronor per år. Betalningen sker genom löneavdrag i augusti/september. 3 Alla f d kommunanställda får efter pensioneringen fiska gratis hela året. 4 Klubben ska sätta ut ädelfisk 2 gånger på sommaren och 1 gång under senhösten, f n totalt för ca kronor per år, vilket innebär en höjning av anslaget från till kr/år.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Pn 30 forts 5 Klubben kommer att öka utsättningen i takt med att medlemsantalet (förhoppningsvis) ökar. 6 Personalgrupper från förvaltningar, skolor, institutioner m fl får nyttja värmestugan och området kring Sörträsket för aktiviteter och rekreation. Vid sådana tillfällen får man också fiska gratis. Personalnämnden beslutar enligt ovanstående förslag till regeländring för föreningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Pn 31 Delgivningar Delgives och lägges till handlingarna. Dnr Kommunfullmäktige angående val av revisorer, ledamöter och ersättare i nämnderna och andra organ fr o m Dnr SKTF Anmälan av skyddsombud vi kommunledningskontoret Avanmälan Siv Brännström Avregistrering/nyregistrering av fackliga förtroendemän Dnr SACO Avanmälan av fackligt förtroendevalda (ej varit anmälda som fackligt förtroendevalda). Dnr Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) Anmälan av fackliga företrädare för Rehabenheten och Handikappomsorgen gäller t o m

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Pn 32 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut t o m Anställande tillsvidare. Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Anställnings upphörande. Återkallande av kungörelse. Fastställande av lön. Fackliga företrädares ledighet med avlöningsförmåner enligt LFF. Entledigande enligt Lag om anställningsskydd (förtidspension). Pensionsavgång för lärare. Arbetstidsminskning för lärare i samband med ansökan om delpension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell förtidspension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell sjukersättning. Fritidsstudiebidrag. Ersättning inom förslagsverksamheten. Personalnämndens beslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-01-26 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-16.20 Beslutande Harriet Classon, (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) - 15.15 Maria Viksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 15.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 13.35 - Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10

PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10 PROTOKOLL 1 (22) 2010-02-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 08.00-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2012-10-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.15 11.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2010-12-22 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00-17.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2012-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) 13.25 - Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Personalnämnden 2007-01-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Personalnämnden 2007-01-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid KS-sammanträdesrum, kl 13.00-17.25 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.30 12.40 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) - 16.40 Monica Grape (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden 2008-08-20

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Personalnämnden 2008-08-20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Alf Marklund (frånvarande 103) Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden 2008-04-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden 2008-04-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Stålbert Larsson Annika Nyman,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 15.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Personalnämnden 2008-09-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Personalnämnden 2008-09-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25

PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25 PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 14.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2014-09-18 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.30 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Lennart Burwall (S) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Expolaris, 13.00 17.45 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers - 17.00 Samtliga individärenden

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Annika Nyman, tjg ers Stig Stefansson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.45 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-03-03

PROTOKOLL 1 (15) 2015-03-03 PROTOKOLL 1 (15) 2015-03-03 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-11.30 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Tomas Andersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-08

PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-08 PROTOKOLL 1 (17) 2011-09-08 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 17.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP) Styrbjörn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (16) 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (16) 2015-11-02 Personalnämnden Plats och tid Piteå havsbad, kl. 8.00-9.20 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S) Ersättare

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S)

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 12:55-14:25 Beslutande Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

~ Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Central samverkan. Stadshuset, kl. 08:30-11 :00. Folke Lindgren Johan Lexfors

~ Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Central samverkan. Stadshuset, kl. 08:30-11 :00. Folke Lindgren Johan Lexfors ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Sammanträdesdatum Diarienummer 1(5) Plats och tid Stadshuset, kl. 08:30-11 :00 Ordförande Tjänstemän Folke Lindgren Johan Lexfors Arbetsmiljöcontroller Personalstrateg Facldiga

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 11.55 Ajournering, kl. 9.50 10.00 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Christer Laurell (C) t.o.m. kl. 11.00 Karl-Erik Kruse (S) t.o.m.

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(11)

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(11) FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Expolaris kongresscenter Torsdag 4 september 2003, klockan 13.00-15.50 Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Erik Wallin

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-17.20 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman,

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott 1 (8) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Håkan

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Tommy Jingfors, förvaltningschef Marianne Nordgren, nämndsekreterare

Tommy Jingfors, förvaltningschef Marianne Nordgren, nämndsekreterare PROTOKOLL 1(13) Paragrafer 1-12 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.50 ande Roger Carlson (S) ordf Erik Blakstad (M) Alf Svanström (C) Jan Hagelbrand (C) Bengt Mattsson (S) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1112111111112 1 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Lennart Nilsson (c) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Övriga

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer