Grästorps kommun Sociala utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grästorps kommun Sociala utskottet"

Transkript

1 Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson (M) N Annica Johansson (M) N Tobias Leverin (C) N Rose-Marie Edvardsson (C) N Emma Andersson (S) N Övriga deltagande Hans Ekensskär, socialchef Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jennie Sterner, enhetschef Jessica Mannhard, personalspecialist Pia Gidensmed, 1:e socialsekreterare Anne Arvidsson, socialsekreterare Åsa Johansson, socialsekreterare Johan Abrahamsson, socialsekreterare Jörgen Kaiser, socialsekreterare Stina Kelvered, socialsekreterare Caroline Johansson, praktikant Ann Fransson, sekreterare Paragrafer Utses att justera Tobias Svensson (S) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Justerande Carina Torpenberg (M) Tobias Svensson (S)

2 Sidan 2 av 12 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Sidan 3 av 12 Innehållsförteckning Information om avvikelser Information om nytt ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götaland Handlingsplan utifrån kartläggning av sjukande frisknärvaro Budgetuppföljning 2015, social verksamhet Redovisning ekonomi kring ensamkommande barn Integration Nyanlända, ensamkommande barn Budgetförslag 2017, social verksamhet Årsredovisning 2015, social verksamhet Personärenden, sekretess Ändring av sammanträdesdag mm, sociala utskottet

4 Sidan 4 av 12 Su 43 Dnr 61/2016 Information om avvikelser i social verksamhet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. beslutar att be medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Arvidsson att på sociala utskottets sammanträde den 10 maj redovisa en analys av nyttan med digitala signeringslistor för verksamheterna inom äldreomsorg och LSS med fokus på effektivisering för personal och god och säker vård och omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avvikelsestatistik dat Beskrivning av inkomna avvikelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Grästorps kommun. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn Hälsa Miljö Jämställdhet/ Likabehandling Trygghet Februari har varit en normal månad, arbetet med att förbättra verksamheterna är en pågående process. Delaktighet i avvikelsehantering kräver resurs från enhetschefer och berörd personal, alla samverkar för att vi ska kunna leverera en trygg och säker omsorg. Beslutsep: Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

5 Sidan 5 av 12 Su 44 Dnr 101/2016 Information om nytt ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götaland s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Skrivelse från VästKom och ramavtal. Det övergripande ramavtalet om läkarinsatser inom kommunal hälsooch sjukvård i Västra Götaland har uppdaterats och beretts i olika samrådsorgan mellan VGR och VGK. VästKoms styrelse rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till ramavtalet för läkarmedverkan samt tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Skillnaden mot det gamla från 2007 är att man infört skrivelser som grundar sig i vårdval som infördes 2009 och regionens KoK-bok (kravoch kvalitetsbok). Avtalet är kopplat till närområdesplanen som regionen ansvarar för. Avtalet innehåller förtydligande om ansvar och man har helt tagit bort skrivelsen om kostnadsersättning om regionen inte uppfyller sina åtagande. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn Hälsa Miljö Jämställdhet/ Likabehandling Trygghet

6 Sidan 6 av 12 Su 45 Dnr 118/2016 Handlingsplan utifrån kartläggning av sjunkande frisknärvaro s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Kartläggning över sjukfrånvaron och frisknärvaron i Social verksamhet Tjänsteskrivelse dat Med anledning av hög sjukfrånvaro har personalenheten genomfört en kartläggning över sjukfrånvaron men även identifierat friskfaktorer i Social verksamhet. Kartläggningen har använts som ett verktyg för att se om det finns några gemensamma nämnare och om det går att sätta in eventuella åtgärder. Cheferna i social verksamhet är bra på att ha en dialog med sina medarbetare och några enheter arbetar mycket aktivt med att anpassa arbetet efter individens behov, något som ibland kan vara mycket svårt beroende på vilka behoven är och vilka möjligheter som finns i verksamheten. Även om det görs ett arbete med rehabilitering kan det alltid utvecklas. Framförallt är det viktigt att arbeta mer aktivt med tidiga insatser. För att kunna arbeta aktivt med rehabilitering är det viktigt kommunens chefer har god kunskap om hur de ska gå tillväga och att de vid behov kan få stöttning i enskilda ärenden. Här finns både personalenheten och företagshälsovården att tillgå. Under hösten kommer det hållas en rehabiliteringsutbildning för cheferna. En annan aktivitet som kommer att genomföras under hösten och som kan fungera som ett verktyg för att arbeta med friskfaktorer är medarbetarenkäten. Med hjälp av medarbetarenkäten kan arbetsgivaren få en nulägesanalys över hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö inom flera olika områden. Med utgångspunkt från resultatet kan enheterna få en fingervisning om vilka områden som kan behöva arbetas mer aktivt med för att bibehålla eller förstärka den goda arbetsmiljön ytterligare och på så sätt öka hälsan.

7 Sidan 7 av 12 Su 46 Dnr 92/2016 Budgetuppföljning 2016, social verksamhet s beslut beslutar att lägga budgetuppföljningen till och med februari 2016 till handlingarna. Beslutsunderlag Budgetavstämning social verksamhet total Sammanställning personalkostnader social verksamhet januari februari 2016 Uppföljning av social verksamhets ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagen sammanträde redovisas uppföljning till och med februari månad Den totala budgetavstämningen för sociala utskottets verksamheter redovisar till och med februari månad 2016 en beräknad årsavvikelse med tkr.

8 Sidan 8 av 12 Su 47 Redovisning ekonomi kring ensamkommande barn s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. beslutar att be 1:e socialsekreterare Pia Gidensmed att vid sociala utskottets sammanträde 10 maj komma och informera om vad som gäller efter att ett ensamkommande barn fyllt 18 år. Socialchef Hans Ekensskär och ekonomiassistent Margot Svensson redovisar ekonomisk redovisning kring ensamkommande barn Första halvåret 2015 befann sig de barn Grästorps kommun ansvarade för i HVB-hem utanför kommunen eftersom Grästorps kommun inte hade några egna HVB-hem att erbjuda. För det andra halvåret 2015 blev efterfrågan på HVB-hem hög, eterna HVB-hem saknades och priserna steg. Grästorps kommun startade egna HVB-hem. Idag finns tre HVB-hem och ett fjärde kan startas inom kort om behov finns. Ekonomiskt sett har kommunens egna HVB-hem varit en bra investering. För hela 2015 var kostnaderna totalt tkr och intäkterna under hela 2015 totalt tkr vilket ger en nettokostnad på tkr. Beslutsep: Pia Gidensmed, 1:e socialsekreterare

9 Sidan 9 av 12 Su 48 Integration Nyanlända, ensamkommande barn s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialchef Hans Ekensskär informerar om att kommunens integrationsgrupp träffas en gång per vecka för att uppdatera sig när det gäller integration. I dagsläget kommer ca 500 flyktingar till Sverige per vecka varav ca är ensamkommande barn. Man räknar med att antalet flyktingar ökar kraftigt till sommaren. En kulturföreläsning planeras i Grästorp för kommunens personal och kanske även för allmänheten för att få en ökad förståelse.

10 Sidan 10 av 12 Su 49 Budgetförslag 2017, social verksamhet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialchef Hans Ekensskär går igenom de förslag och behov verksamheten påvisar inför

11 Sidan 11 av 12 Su 50 Dnr 86/2016 Årsredovisning 2015, social verksamhet s beslut beslutar att överlämna årsredovisning 2015 för social verksamhet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015, social verksamhet Årsredovisning social verksamhet är en sammanfattning av verksamheten inom social verksamhet under Beslutsep: Kommunstyrelsen

12 Sidan 12 av 12 Su 61 Ändring av sammanträdesdag mm, sociala utskottet s beslut beslutar att ändra sammanträdesdag för sociala utskottet från den 11 maj 2016 till den 10 maj 2016 kl beslutar att ändra sammanträdesdag för majmötet. Sammanträdesdagen skulle varit den 11 maj men ändras till tisdagen den 10 maj kl Diskussioner om att man har svårigheter att få tiden för sociala utskottets sammanträden att räcka till och att få tidsagendan att stämma. För att få tiderna att passa så många ledamöter som möjligt så kommer sammanträdet i normalfallet att börja kl i fortsättningen. Vi kommer att prova att börja med personärenden. Beslutsep: Mail till ledamöter och suppleanter i Su

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Vistegårdens möteslokal, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30-12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) ej 1-3,15-21

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.00, med ajournering kl. 10.00 10.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 11.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00-16.45, ajournering 14.30-14.40, 15.45-15.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 13.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.55 17.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 12.10 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Svante Classon (C) N

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.00 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Nya Åsevi huset, Åsevi samlingssal, Grästorp, kl 08.30 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 12.10 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson

Läs mer

M Ordförande L Carinajlpoipdikerg (M)

M Ordförande L Carinajlpoipdikerg (M) Sidan 1 av 31 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Gfästorp, kl 08.15-12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 18.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson-Ohlsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson (M) F Monia

Läs mer

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro Sociala utskottet 2012-08-15 Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00 Niclas Andrén (M) ordförande Tobias Svensson (S) Monia Persson (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 17.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 15.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 17.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson (M) N Annica

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N Michael Ruud

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 25 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.45 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 11.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Svante Classon (C) N Henrik Svensson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens Hus, Älgen, Grästorp, kl 08.30 16.25 ajournering 09.35-09.50, 12.00-12.50, 14.55-15.05 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 17.40 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Konserthuset, Grästorp, kl 12.00 16.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N Michael Ruud

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp 2016-0345, kl 13.00 17.15 Beslutande Ordinarie Tobias Leverin (C) Jens Persson (S) Eva Tengeland (M) Michael Ruud (m) Madelene Vinberg (C) Johanna Ekekrantz

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 13.00 16.45, ajournering 14.35-14.40, 15.55-16.00. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 11.40, ajournering 09.40-09.50 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Konserthuset, Åsesalen, Grästorp, kl 08.00 13.30 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.15 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (FP) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.30 16.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Kommunstyrelsen

Grästorps kommun Kommunstyrelsen v Grästorps kommun SAMMATRADESPROTOKOLL Sidan 1 av 8 Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 18.00-18.40 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M)

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Förskolan Äventyret, Grästorp, kl. 13.00 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 13.00 17.05 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 18 Plats och tid Konserthuset, Åsesalen, Grästorp, kl 14.00 18.05 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Grästorp, kl 13.00 16.35 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.00 Övriga Deltagande Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

88 Delgivningar 2018/ Utredning om palliativ vård 2018/ Äldreomsorg, budget /8029 8

88 Delgivningar 2018/ Utredning om palliativ vård 2018/ Äldreomsorg, budget /8029 8 1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 86 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 87 Statusrapport över pågående ärenden i 2018/8021 5 socialnämnden 88 Delgivningar 2018/8020 6 89

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 18 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens Persson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 13.00 16.55, ajournering 15.05-15.20. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Robert Fransson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 10 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.45 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Nils Erik Falk (C) Isa Wallmyr (KD)

Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Nils Erik Falk (C) Isa Wallmyr (KD) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Nils Erik Falk (C) Isa Wallmyr (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Eva Nilsson, verksamhetschef VOO Sandra Nätt, verksamhetsutvecklare, 1 Marita Taserud, avdelningschef hemvården, 1 Anneli Karlsson, sekreterare

Eva Nilsson, verksamhetschef VOO Sandra Nätt, verksamhetsutvecklare, 1 Marita Taserud, avdelningschef hemvården, 1 Anneli Karlsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård, ordförande (S) Jonas Ås, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 16.40 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) F - Michael

Läs mer

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne Landar-Ohlsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 11 c Plats och tid Övliga deltagande Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00-16.00 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Lovisa Berglund (C) Torsten Larsson (KD) Wahan

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.30-16.45 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (FP) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 1(17) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Randi Lindström (c) Justeringens

Läs mer

Närvaro/Frånvaro N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Närvaro/Frånvaro N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) II Grästorps kommun n y Sidan 1 av 6 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp 2015-1244, kl 18.30 19.40 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.00 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Kommunkontoret, torsdag 29 november 2018 kl

Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Kommunkontoret, torsdag 29 november 2018 kl Plats och tid Heby kommunkontor, stora sammanträdesrummet fredag kl. 08.30-10.45 Beslutande Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Ej tjänstgörande ersättare Anne-Charlotte

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesdatum

Innehåll. Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 20 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 17.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.00 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Carina Järold

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesdatum: Paragrafer nr Kommunhuset, Karlsborg, 2 november 2016, kl

Socialnämnden. Sammanträdesdatum: Paragrafer nr Kommunhuset, Karlsborg, 2 november 2016, kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 139 Paragrafer nr 110-119 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, 2 november 2016, kl17.00-18.30 Beslutande Leif Andersson Elsie-Marie Samuelsson Roger Johansson

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 18 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 15.50 Övriga Deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 60 Godkännande av ärendelista... 82 61 Enheten för integration och nyanlända - information... 83 62 Revidering av rutiner och arbetssätt för Hemteam vårdplanering i hemmet... 84 63 Frågor från

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 15.05-16.25 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 15 januari 2019 kl. 08:00

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 15 januari 2019 kl. 08:00 1(12) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 15 januari 2019 kl. 08:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Gerd Lindgren (s) Justeringens

Läs mer

N Kent Hansson (M) 1 obias Svensson (SJ N Kent Larsson (M) N. F Monia Persson Niclas Andren (M) Kristina Eriksson (S) Göran Enström (S)

N Kent Hansson (M) 1 obias Svensson (SJ N Kent Larsson (M) N. F Monia Persson Niclas Andren (M) Kristina Eriksson (S) Göran Enström (S) BH Grästorps kommun jsij f SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 15 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 18.30-19.20 B eslutande ärvaro / Frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar JMyvalier

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kents rum, Grästorp, kl 13.00 15:45 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Dag Hardyson (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens Persson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 17 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 16.30 ajournering 09.35-09.45, 12.00-12.50, 14.40-14.50. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas

Läs mer

Plats och tid Ideboås, Åseda, tisdagen den 19 mars 2019 kl 14:00-16:25 Sammanträdet ajourneras 15:06-15:20

Plats och tid Ideboås, Åseda, tisdagen den 19 mars 2019 kl 14:00-16:25 Sammanträdet ajourneras 15:06-15:20 1(7) Plats och tid Ideboås, Åseda, tisdagen den 19 mars 2019 kl 14:00-16:25 Sammanträdet ajourneras 15:06-15:20 Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande Ingrid Hugosson (C) Anders Käll (M) Tjänstepersoner

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 14:15 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Dag Hardyson (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens

Läs mer

Grästorps kommun Kommunfullmäktige

Grästorps kommun Kommunfullmäktige SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 11 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 18.30 19.50 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson (M) Kent

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 51 Godkännande av ärendelista... 70 52 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-... 2021 - remiss... 71 53 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 08.30 15.50 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer