Grästorps kommun Sociala utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grästorps kommun Sociala utskottet"

Transkript

1 Sidan 1 av 13 Plats och tid Vistegårdens möteslokal, Grästorp, kl Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson (M) N Annica Johansson (M) N Tobias Leverin (C) N Rose-Marie Edvardsson (C) F Emma Andersson (S) N Övriga deltagande Hans Ekensskär, socialchef Susanne Svantesson, enhetschef Carina Bryngelfors, enhetschef Pia Gidensmed, 1:e socialsekreterare Jörgen Kaiser, socialsekreterare Linda Kartberg, socialsekreterare Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Fransson, sekreterare Paragrafer Utses att justera Tobias Svensson (S) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Justerande Carina Torpenberg (M) Tobias Svensson (S)

2 Sidan 2 av 13 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Sidan 3 av 13 Innehållsförteckning Information från verksamheten Personärenden, sekretess Redovisning av intern kontroll för 2016, social verksamhet Kontrollplan 2017, social verksamhet Årsredovisning 2016, social verksamhet Kvalitet i särskilt boende Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016 Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt underavtal 2017 Rapport avvikelser social verksamhet Inkomna och besvarade synpunkter

4 Sidan 4 av 13 Su 33 Information från verksamheten s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialchef Hans Ekensskär informerar sociala utskottets ledamöter om Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga uppdaterad och kompletterande information. Det nya systemet kommer att ha stor betydelse för kommunerna och ikraftträdandet är den 1 juli 2017.

5 Sidan 5 av 13 Su 51 Dnr 43/2016 Redovisning av intern kontroll för 2016, social verksamhet s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna internkontroll för 2016, social verksamhet. Ärendets tidigare behandling , 25 Kommunstyrelsen , 52 Intern kontroll 2016, social verksamhet Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen fastställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen avser att organisera uppföljningen av att fastställda reglementen och anvisningar följs. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Kontrollsystemet utgår från att respektive verksamhet och kommunstyrelsen ska inventera sina rutiner. Den beskriver hur internkontrollen för respektive rutin är utformad och vem som ska genomföra kontrollen. För varje år upprättar kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden en kontrollplan för det kommande årets kontroller genom att välja ut några av rutinerna. Kommunstyrelsen ska dessutom följa kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs göras. Beslutsep: Kommunstyrelsen

6 Sidan 6 av 13 Su 52 Dnr 47/2017 Kontrollplan 2017, social verksamhet s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kontrollera Avvikelsehantering-Le Sarah - Att rutiner för avvikelsehantering efterföljs Hot och våld-specialrutiner - Att beredskapsrutiner för hot och våld upprättas, revideras och efterföljs inom social verksamhets område. Internkontroll, lista med processer och kontrollmoment för social verksamhet. Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen fastställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen avser att organisera uppföljningen av att fastställda reglementen och anvisningar följs. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Kontrollsystemet utgår från att respektive verksamhet och kommunstyrelsen ska inventera sina rutiner. Den beskriver hur internkontrollen för respektive rutin är utformad och vem som ska genomföra kontrollen. För varje år upprättar kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden en kontrollplan för det kommande årets kontroller genom att välja ut några av rutinerna. Kommunstyrelsen ska dessutom följa kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs göras. Beslutsep: Kommunstyrelsen

7 Sidan 7 av 13 Su 53 Dnr 46/2017 Årsredovisning social verksamhet s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till årsredovisning, med de kompletteringar som redovisats vid sociala utskottets sammanträde, för social verksamhet. Årsredovisning 2016, social verksamhet Årsredovisning social verksamhet är en sammanfattning av verksamheten inom socialverksamheten under Beslutsep: Kommunstyrelsen

8 Sidan 8 av 13 Su 54 Dnr 51/2017 Kvalitet i särskilt boende SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. Bilaga nr 1 (Meddelande från styrelsen nr 3/2017) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna rekommendation. Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänst-förordningen (2001:937, 2 kap 3 ). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra nedanstående punkter. 1. Koll på läget 2. Planera utifrån individens behov 3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 4. Ledarskap

9 Sidan 9 av 13 forts 54 SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: Identifiera, dokumentera och sprida goda eempel Länsgemensamma dialoger Workshops Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer. Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn Hälsa Miljö Jämställdhet/ Likabehandling Trygghet X X X X X Beslutsep: Kommunstyrelsen

10 Sidan 10 av 13 Su 55 Dnr 57/2017 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2016 Det finns flera syften med patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen: Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten. Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, eempelvis allmänheten, patienter, anhöriga, andra vårdgivare och patientorganisationer. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på s hemsida. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn Hälsa Miljö Jämställdhet/ Likabehandling Trygghet Beslutsep: Kommunstyrelsen

11 Sidan 11 av 13 Su 56 Dnr 3/2017 Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt underavtal 2017 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland samt underavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017 Överenskommelse psykiatri och missbruk 2017 Bilaga Termer och begrepp. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har gjort en gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Avtalet reglerar ansvar och samverkan för personer där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. En viktig del i översynen var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal med två underavtal - Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård. Detta innebär att underavtalen ges samma avtalsperiod som huvudavtalet, från den 1 april 2017 till den 31 december Enligt protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte rekommenderar styrelsen kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal. Regionfullmäktige beslutar att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland samt underavtal. Beslutsep: Kommunstyrelsen

12 Sidan 12 av 13 Su 57 Dnr 58/2017 Information om avvikelser i social verksamhet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Tjänsteskrivelse avvikelsestatistik 2017 Beskrivning av inkomna avvikelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn Hälsa Miljö Jämställdhet/ Likabehandling Trygghet

13 Sidan 13 av 13 Su 58 Dnr 9/2017 Redovisning av synpunktshanteringen s beslut beslutar att godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna. Inkomna synpunkter Kommunledningsgruppen har beslutat om synpunktshantering i. Inkomna synpunkter ska redovisas två gånger om året till kommunstyrelsen. har vid sina sammanträden en redovisning av synpunkter till social verksamhet. Vid dagens sammanträde redovisas ärende 44 och

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 12.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30-12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) ej 1-3,15-21

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00-16.45, ajournering 14.30-14.40, 15.45-15.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 13.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.00 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 12.10 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Svante Classon (C) N

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.00, med ajournering kl. 10.00 10.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 18.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson-Ohlsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 14:15 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Dag Hardyson (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

M Ordförande L Carinajlpoipdikerg (M)

M Ordförande L Carinajlpoipdikerg (M) Sidan 1 av 31 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Gfästorp, kl 08.15-12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 17.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 11.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.55 17.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Nya Åsevi huset, Åsevi samlingssal, Grästorp, kl 08.30 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 18 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 15.50 Övriga Deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson (M) F Monia

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 25 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.45 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 12.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson (M) N Annica

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 11.40, ajournering 09.40-09.50 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M)

Läs mer

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-884 52 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-11 Ks/2017:119 Sida 1(3) Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 15.15 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore Emanuelsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-02-01, kl 1000-1530 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Irene Lundholm, KD Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 11.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Svante Classon (C) N Henrik Svensson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Konserthuset, Grästorp, kl 12.00 16.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S) N Kent Hansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Konserthuset, Åsesalen, Grästorp, kl 08.00 13.30 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 12.10 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 13.00 16.45, ajournering 14.35-14.40, 15.55-16.00. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.15 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (FP) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 17.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Tore

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 19 juni 2017 kl 15:00-16:45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 17 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.00 16.30 ajournering 09.35-09.45, 12.00-12.50, 14.40-14.50. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 13.00 17.40 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Grästorps kommun Kommunstyrelsen

Grästorps kommun Kommunstyrelsen v Grästorps kommun SAMMATRADESPROTOKOLL Sidan 1 av 8 Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 18.00-18.40 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M)

Läs mer

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro Sociala utskottet 2012-08-15 Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00 Niclas Andrén (M) ordförande Tobias Svensson (S) Monia Persson (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.00 Övriga Deltagande Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30 12.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M) N Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 38 KS 466/16 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset Forum torsdagen den 31 augusti kl ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset Forum torsdagen den 31 augusti kl ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 09.00 14.40. Föredragningstid: kl. 09.00 09.40. Beslutstid: kl. 09.40-10.00. Information/diskussion: kl. 10.00-14-40. Beslutande

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Roger Andersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Roger Andersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16.40 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) 1-3 Janette Olsson (S), vice ordförande

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens Hus, Älgen, Grästorp, kl 08.30 16.25 ajournering 09.35-09.50, 12.00-12.50, 14.55-15.05 Övriga deltagande Utses att justera Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 18 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens Persson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.30 16.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet

KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Januari 2017 KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvarsfördelning och samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 10 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.45 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Maria Sörkvist (C) Lisbeth Arff (M) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande

Maria Sörkvist (C) Lisbeth Arff (M) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande 1 Plats och tid Årholmen 2018-04-17 08:00-11:30 Beslutande Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Lisbeth Arff (M) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande ersättare ersättare Övriga

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kents rum, Grästorp, kl 13.00 15:45 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Dag Hardyson (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens Persson

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Roger Brodin (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Roger Brodin (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesummet, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Roger Brodin (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 13.00 16.55, ajournering 15.05-15.20. Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Robert Fransson

Läs mer

Bodil Olsson (M) Alvar Hansetun (SD) Yvonne Edman, sekreterare Peter Jansson, t f socialchef, 1-12 Malin Lavén, enhetschef FN, 6 Elin Zell, SAS, 2-5

Bodil Olsson (M) Alvar Hansetun (SD) Yvonne Edman, sekreterare Peter Jansson, t f socialchef, 1-12 Malin Lavén, enhetschef FN, 6 Elin Zell, SAS, 2-5 Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 22 januari 2018 kl 16.00-17.15 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Grästorp, kl 13.00 16.35 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (12) Plats och tid Tapetsören, måndagen den 17 september 2018 kl 16:00-17:15 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.00 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L)

Läs mer

18 Kvalitet i särskilt boende - rekommendation 2018/ för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende 19 Remiss: Kunskapsstöd med

18 Kvalitet i särskilt boende - rekommendation 2018/ för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende 19 Remiss: Kunskapsstöd med Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 14 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 15 Socialnämndens budget 2018 2018/8028 5-6 16 Socialnämndens budget 2019 2018/8029 7 17 Enheten för

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 87-93 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset Underskrifter Sekreterare Susanne

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Eivor Valcic. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Eivor Valcic. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-19.45 ande Övriga deltagare Eivor Valcic (S), ordf Jenny Björklöv (S) ersättare Annika Duàn (S) Åsa Göransson (S) Hans

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.30-16.45 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (FP) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 april Tid: 15.30 18.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26, klockan 08.00 Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 08.30 15.50 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Maria Sundqvist, Socialdemokraterna Cecilia Axelsson, Centerpartiet Bodil Olsson, Nya Moderaterna ANSLAG/BEVIS

Maria Sundqvist, Socialdemokraterna Cecilia Axelsson, Centerpartiet Bodil Olsson, Nya Moderaterna ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00 ande Bengt Andersson, Centerpartiet Susanne Johansson, Socialdemokraterna Jan Hanna, Socialdemokraterna Bengt Ferm, Socialdemokraterna Kjell-Åke Johansson, Kristdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 17.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård, ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Ajournering mellan 25 och 26 kl

Ajournering mellan 25 och 26 kl Omsorgsnämnden 2015-04-08 1(2) Plats och tid Högåsen, Aringsåsvägen 11, Alvesta 8 april 2015 kl. 14.15 16.05 Ajournering mellan 25 och 26 kl. 15.00 15.10 Justerade paragrafer 23-32 ande Mats Martinsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Stefan Pettersson (M) Ingrid

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (10) l Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 17.00 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 19 Plats och tid Äventyret, Grästorp, kl 13.00 17.20 ajournering 14.55-15.10 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Robert Fransson (M) N Eva

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Förskolan Äventyret, Grästorp, kl. 13.00 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N

Läs mer

KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet

KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet November 2016 KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och gränssnitt mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.10-16.30 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-29 ande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Kenneth Magnusson (C) Christoffer Gullberg (M) Linda

Läs mer

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ärenden Plats och tid Hälsön 2018-04-17 08:30 Bertil Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

Peter Söderlund (L) Bodil Olsson (M) Orvar Andersson (KD) Alvar Hansetun (SD)

Peter Söderlund (L) Bodil Olsson (M) Orvar Andersson (KD) Alvar Hansetun (SD) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 19 december 2016 kl 15:00-16.30 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S)

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesdatum

Innehåll. Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058

Läs mer

Närvaro/Frånvaro N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Närvaro/Frånvaro N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) II Grästorps kommun n y Sidan 1 av 6 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp 2015-1244, kl 18.30 19.40 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Ajournering Beslutande

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Ajournering Beslutande Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 16.00 Ajournering 14.20 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli

Läs mer

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Plats och tid Årholmen :30-11:30 1 Plats och tid Årholmen 2018-03-13 08:30-11:30 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Eva Skoglund (S), tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg (C)

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg (C) Kommunstyrelsens socialutskott 2017-02-20 Sida 1 Plats och tid Nysätragården, Ånäset 2017-02-20 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Utskottet för omsorg Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik

Utskottet för omsorg Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2012-01-24 8:30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunilla Josefsson (s) Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik

Läs mer