Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl :10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl :10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad (S) Jörgen Dimenäs (M) Inger Bratt (M), tjänstgörande ersättare Helene Mohr (C), tjänstgörande ersättare Övriga Yvonne Mossberg, kommunal Anita Persson, kommunal Bosse Svensson, social- och utbildningschef Justerande Pia Fahlgren Justeringstid Socialkontoret kl Paragrafer Carina Svantesson, Sekreterare Elsy Lundberg Östrand, Ordförande Pia Fahlgren, Justerande Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Carina Svantesson

2 Sida 2 Innehållsförteckning 59 Redovisning av delegationsbeslut. 60 Drift- och investeringsbudget Ny äldreomsorgsorganisation. 62 Delårsrapport, tertial Timersättning för LOV LOV-ansökan att bli utförare av hemvård i Essunga kommun. 65 Uthyrning av Gullregnet. 66 Information. 67 Delgivning.

3 Sida 3 Socialnämndens arbetsutskott Sn 59 Redovisning av delegationsbeslut Sn Bilaga Beslut om delegations till arbetsutskott och tjänsteman redovisas. Arbetsutskottets protokollförda beslut , 87 och 87 samt tjänstemannabeslut enligt bilaga. Socialnämndens beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

4 Sida 4 Socialnämndens arbetsutskott Snau 93 Dnr Sn 60 Drift- och investeringsbudget 2013 Snau Socialchefen presenterar det förslag till drift- och investeringsbudget för 2013 som han har utarbetat. Socialnämndens budgetförslag slutar på tkr det vill säga tkr mer än beslutad ram. Det beror fram för allt på ökade IT-kostnader framförallt inom äldreomsorgen, markant ökade kostnader inom LSS och mycket stora förändringar inom äldreomsorgen där hemvården behöver betydligt mer resurser. Socialchefen har räknat med 900 tkr för IT-kostnader i investeringsbudgeten men föreslår att ett tillägg görs med 100 tkr så att det totalt blir tkr för ITkostnader Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Godkänna budgetförslaget för drift- och investeringsbudget 2013 med ett tillägg om 100 tkr till IT-kostnader i investeringsbudgeten Sn Socialchefen presenterar det förslag till drift- och investeringsbudget för 2013 som han har utarbetat. Kommunals representanter la fram önskemål till nämnden om att få arbetskläder till personalen inom äldreomsorgen. De påtalade även att de omklädningsrum som för närvarande finns på Kerstinsås inte räcker nu när hemvården ökar och det blir fler personal. Bilaga Socialnämndens beslut 1. Enligt arbetsutskottets förslag. 2. Notera önskemålet om arbetskläder och fler omklädningsrum inom äldreomsorgen.

5 Sida 5 Socialnämndens arbetsutskott Snau 90 Dnr Sn 61 Ny äldreomsorgsorganisation Snau Det råder för närvarande en obalans med resurser inom äldreomsorgen. Hemvården har ökat markant de senaste åren. I dagsläget är antalet tjänster inom hemvården ca 4,0 utöver budget. Samtidigt är behovet av platser på särskilt boende lägre än de platser som finns. Just nu är fyra platser tomma på Vallmo, en plats vardera på Gullviva, Mandelblom och Linbacken samt tre platser tomma på Blå Viol, summa tio platser. En omdisponering av personal och resurser måste till från särskilt boende till hemvården. Dessutom måste även besparingar ske utifrån den ekonomiska ram som fullmäktige har beslutat om för Förslag till förändring Antal permanenta platser bör minska. Socialchefens förslag till förändring är att minska antal platser på avdelning Vallmo från femton till tolv inklusive en plats för avlastning och växelvård. Föreslås också att minska avdelning Gullviva med två platser och avdelning Mandelblom med en plats. Med detta förslag minskas antal platser totalt med sex. Antal personalresurser minskas med 3,36 tjänster För att minska resurserna i förhållande till budget, föreslås följande inom hemvården. 1. Kombinera korttids avd. Blåviol med ett litet mindre område inom hemvården. I detta ligger också att minska antal korttidsplatser från tolv till sju. Antal tjänster beräknas bli 8,8 i förhållande till 6,6 i budgeten, det vill säga, utökning med 2,2 tjänster.

6 Sida 6 Fort. Snau Inom övrig hemvård beräknas resurserna som enligt budget 23,75 tjänster dag/ kväll. Detta innebär totalt en minskning med 1,16 tjänster. Personalkostnaderna bör därför minska med 530,0 tkr. Kostverksamhetskostnader minskar med 100 tkr totalt 630 tkr. Det innebär också minskade intäkter med närmare 430 tkr på grund av minskade platser på särskilt boende. Netto effekten är därför minskade kostnader med 200 tkr. Dock skall man betänka gällande förslaget att vi då har en budget i balans inom hemvården, det vill säga att inbesparing skett gällande 4,0 tjänster eller ca 1,8 miljoner kronor. Konsekvenser för personalen På grund av att det dels finns vakanta tjänster inom äldreomsorgen samt att behovet av mer personal finns i förslaget gällande Blå Viol, så är det ingen fast anställd personal som måste sluta. Däremot måste viss personal göra andra arbetsuppgifter än vad som görs idag. Enhetscheferna har gjort en riskbedömning och förändringen är fackligt förankrat. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Anta förslaget om förändrad organisation inom äldreomsorgen. 2. Förändringen ska gälla från och med Sn Ärendet tas upp till behandling. Socialnämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag.

7 Sida 7 Sn 62 Dnr

8 Sida 8 Delårsrapport tertial 2, 2012 Sn Socialchefen redovisar en delårsrapport för tertial 2, Kommentarer ekonomi Socialnämndens underskott beräknas till minus 3,2 Mkr vilket främst beror på, - ökat antal placeringar barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. - markant ökning av insatser inom LSS. - hemvårdens kostnader ökar. Detta har dock kunnat sparas in genom en minskning av kostnaderna i särskilt boendeformer samt genom ökade statsbidrag. För att komma till rätta planeras följande, - översyn av placeringar i familjehem. - djuploda kostnaderna inom personlig assistans. - stor förändring inom äldreomsorgen där resurser växlas. Det positiva i socialnämndens budget är att kostnaderna för försörjningsstöd är på en mycket låg nivå tack vare samarbete med AME samt goda handläggningsrutiner. Kommentarer personal Det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom förvaltningen. Sjukfrånvaron för årets första sex månader ligger något högre jämfört med samma period Personalstyrkan inom LSS-verksamheten har utökats. De förändringar som kommer att ska inom äldreomsorgen i höst leder inte till några uppsägningar. fort 62 Bilaga Socialnämndens beslut

9 Sida 9 Godkänna förslaget till delårsrapport tertial 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

10 Sida 10 Socialnämndens arbetsutskott Snau 94 Dnr Sn 63 Timersättning för LOV 2012 Snau Socialchefen har räknat på ett förslag till timersättning för LOV. Då kringkostnaderna är lägre för serviceinsatser och högre för omvårdnadsinsatser föreslås följande timmersättning. 350 kronor per timme omvårdnad 305 kronor per timme service Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Anta förslaget om timmersättning 2012, 350 kronor per timme för omvårdnad och 305 kronor per timme för service. Sn Ärendet tas upp till behandling. Socialnämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag.

11 Sida 11 Socialnämndens arbetsutskott Snau 95 Dnr Sn 64 LOV-ansökan att bli utförare av hemvård i Essunga kommun Snau Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Essunga kommun beslutade den 23 november 2009 att införa valfrihet i hemvården enligt Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV). I april 2011 antog socialnämnden en uppdragsbeskrivning som reglerar kommunens valfrihetssystem och privata företag kan ansöka om att få bedriva hemvård i kommunen. En ansökan från företaget Rutan s Allservice har inkommit. Granskning är genomförd och företaget uppfyller de av kommunen fastställda krav för att utföra serviceinsatser med 120 timmar per månad i hela kommunen. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Efter granskning godkänna Rutan s Allservice att utföra serviceinsatser då sökande uppfyller samtliga krav i uppdragsbeskrivningen. Sn Ärendet tas upp till behandling. Socialnämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag.

12 Sida 12 Sn 65 Dnr Uthyrning av Gullregnet Sn En ändring av reglerna gällande uthyrning av Dagcentralen Gullregnet är förslagen. Texten lyder: Boende i seniorboendet Gullregnet och kommunens verksamheter, ingen hyra. Övriga pensionärer samt till pensionärsföreningar i kommunen, ingen hyra. Övriga personer och föreningar i kommunen, hyra 200kr (förslag 250 kr). Förslag till förändring i andra stycket: Boende i seniorboendet Gullregnet och kommunens verksamheter, ingen hyra. Pensionärsföreningar verksamma i kommunen, ingen hyra. Övriga personer och föreningar i kommunen, hyra 200kr (förslag 250 kr). Socialnämnden beslut Godkänna förslaget om ändring av texten i andra stycket, så att den lyder Pensionärsföreningar verksamma i kommunen, ingen hyra.

13 Sida 13 Sn 66 Information Snau Socialchefen informerade om mötet som hölls på Ekvallen i Essunga på kvällen den 11 september. Ett informationsmöte gällande kommunens planer om att bygga upp en verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Tanken är att verksamheten ska vara placerad i Essunga stationen. Medverkade vid mötet gjorde bland annat, kommunalråd Bengt Viktorsson, Maria Radivoj, Eva Aronsson (kommunstyrelsens arbetsutskott), tf IFO-chef Lisbeth Mårtensson, chefen för arbetsmarknadsenheten Håkan Olsson, social- och utbildningschef Bosse Svensson, en representant från Länsstyrelsen samt invånare boende i och omkring Essunga station. Idag tar 38 av Västra Götalands 49 kommuner emot ensamkommande flyktingbarn.

14 Sida 14 Sn 67 Delgivning Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Hötomt Kjellberg har sammanställt en avvikelserapport för 1:a halvåret Nämndens ledamöter har tagit del av rapporten.

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Socialnämnden Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordfårande Carina Lund (M), vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer