93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution"

Transkript

1 Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

2 Ovan ser du hur flödet förenklas med en distributionscentral, antalet transporter minskas ned drastiskt och det ger goda resultat både för miljö och ekonomi. Sammanfattning Varutransporter är en helt nödvändig funktion för ett fungerande samhälle, men de medför också en del negativa effekter. Vägtransporter utgör till exempel 30 procent av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Dessutom utgör lastbilstransporter en trafiksäkerhetsrisk, speciellt i mycket och tung trafik nära skolor där många oskyddade trafikanter befinner sig. Att få ner antalet lastbilstransporter är därför positivt för alla kommuner. Traditionellt ansvarar leverantören av en viss produkt också för leveransen till varje leveransadress. Det medför många transporter plus att bristen på samordning mellan leverantörerna innebär att personalen ute på verksamheterna får ta emot leveranser vid många olika tillfällen. En lösning på mycket av denna problematik är att införa samordnad varudistribution i kommunen. Istället för att varje leverantör själv ansvarar för transporterna ut till leveransställena går allt till en distributionscentral. Alla lämpliga produktleveranser går till distributionscentralen där varorna packas om och sedan sköter en distributör med sina bilar transporten den sista biten ut till varje beställningspunkt. Genom att ruttoptimera transporterna från distributionscentralen går det att få ner antalet transporter högst väsentligt, vilket ger klara miljövinster i form av minskade utsläpp. Dessutom går det att planera transporterna bättre så att verksamheterna inte behöver ta emot varor vid lika många tillfällen. Minskningen av antalet lastbilstransporter inom kommunen ger också ökad trafiksäkerhet. Något som blir väldigt tydligt vid transporter till skolor, där det blir betydligt enklare att planera så att alla transporter sker när barnen inte vistas ute på skolgården. Ytterligare en stor fördel är ökad konkurrens bland leverantörerna då även mindre, lokala leverantörer, som av logistikskäl inte kan delta i upphandlingar, nu kan istället kan delta eftersom de endast behöver leverera till en enda adress. Initialt innebär samordnad varudistribution en kostnad för kommunen, men besparingarna blir desto större. I detta whitepaper fokuserar vi på Växjö kommun och där ligger besparingarna på gott och väl det dubbla jämfört med kostnaderna. Sammanfattning av besparingar i siffror för Växjö kommun n 81% minskning av antalet leveranser till beställningsadress n 180 timmar per vecka som kan ägnas åt annat än att ta emot varor n 93% minskning av koldioxidutsläpp eller kilo per år n 15 miljoner kronor genom kombination av e-handel och samordnad varudistribution Med Visma får du en partner med sunda finanser för att säkerställa ett långt och stabilt samarbete. Fler White Papers inom avtals-, inköp och fakturahantering finner du på visma.se/proceedo 2

3 E-handel + samordnad varudistribution Om vi ser inköpen från beställarens sida blir det inga enorma skillnader med samordnad varudistribution, men bakom scenen har mycket förändrats. En stor förändring för en beställare står e-handelssystemet för. E-handelssystemet är en förutsättning för att samordnad varudistribution ska fungera optimalt. En stor fördel är också att beställarna inte längre behöver hålla reda på alla avtal som kommunen har. Det kan annars vara ett problem när en beställare ska köpa en vara och inte vet om att kommunen har ett avtal med en viss leverantör. Det kan vara en vara som beställaren inte beställt förr eller där beställaren utgår från att likartade varor alltid kommer från samma leverantör, fastän kommunen kanske har ett avtal för mjölk och ett annat för yoghurt. Med många avtal och utan ett e-handelssystem blir det lätt så att beställaren utan vetskap köper från fel leverantör, och potentiellt till en högre kostnad. beställningen mottagits. Kvittensen görs direkt i e-handelssystemet. Därefter kan den inkommande fakturan hanteras automatiskt genom att matcha mot order och leveranskvittens. För att det ska fungera optimalt krävs det att alla leverantörer kan hantera e-fakturor. Den här arbetsgången minimerar felkällorna och ger stora processbesparingar. Order går iväg automatiskt Med e-handelsystemet kan kommunens upphandlingsenhet lägga in alla gällande avtal i systemet och varje order går automatiskt till den leverantör som har avtalet för just den varan. Ur beställarperspektiv ser ett e-handelssystem ut som vilken webbshop som helst och är lika enkel att använda. En annan förändring är att beställningarna nu förattesteras. När en beställning läggs in i e-handelssystemet går en attestbegäran automatiskt till den som har attesträtt för enheten i fråga. En fördel med denna procedur är att en chef kan se om det är något som inte stämmer innan leveransen är gjord och ändra beställningen innan fakturan ska betalas. Dessutom kan beställningar till flera olika leverantörer attesteras på samma gång, vilket ger en effektivare processgång. Beställningen går sedan iväg elektroniskt till leverantören som levererar till distributionscentralen. Där lastas varorna om för att få en optimal transportrutt och transporteras slutligen ut till beställningsstället. Där gör beställaren en leveranskvittens som visar att Leverantörerna får in de elektroniska beställningarna från kommunens verksamheter och kan med ledning av önskade leveranstider planera sina körningar så de minimerar antalet transporter. Alla transporter till kommunen går sedan till distributionscentralen. På distributionscentralen lastar distributören, som kan vara en extern aktör eller eventuellt skötas internt av kommunen, om varorna till egna bilar. Med ett ruttoptimeringsprogram kan distributören hitta de mest effektiva körvägarna för att köra så få transporter som möjligt. Transporter från olika leverantörer till ett och samma beställningsställe samlas i en enda bil. Istället för att kanske fem olika leverantörer kör ut varor under en dag kommer nu bara en enda transport till leveransstället. Förutom miljövinsterna gör detta det enklare för personalen på beställningsstället att planera mottagning av leveransen. Transporter från olika leverantörer till ett och samma beställningsställe samlas i en enda bil. 3

4 Fördelar med samordnad varudistribution Det finns i huvudsak fyra stora fördelar med att införa samordnad varudistribution: miljö, ekonomi, trafiksäkerhet och näringslivspolitik. Miljö Miljövinsterna med samordnad varudistribution är uppenbara. Med samleveranserna kan många separata transporter nu samlas i en och samma, vilket får ner antalet transporter betydligt och därmed också utsläppen. Växjö kommun är ett bra exempel på ett lyckat införande av samordnad varudistribution. Växjö har troligen längst erfarenhet av samordnad varudistribution bland kommunerna i Sverige. När Växjö kommun införde samordnad varudistribution minskade antalet leveranser till deras 450 enheter från leveranser till 350 leveranser i veckan. Enligt en analys som Växjö kommun har gjort tar det i snitt sju minuter för personalen på ett beställningsställe att ta emot en beställning. Med den stora minskningen av antalet transporter sjönk den totala mottagningstiden för kommunens personal från 221 timmar i veckan till 41 timmar i veckan. En tidsbesparing på 180 timmar i veckan som personalen nu kan lägga på sitt verkliga arbete istället för att hantera leveranser. Distributören som skötte leveranserna från distributionscentralen kunde hantera alla leveranser med bara fem bilar och kunde investera i bilar som använde RME, ett biobaserat drivmedel som kan användas i dieselmotorer och som minskar utsläppen. Innan Växjö kommun började med samordnad varudistribution låg CO2-utsläppen för ett ton levererat gods på 61 kilo. Med samdistributionen är den siffran nu nere på 4 kilo. Halmstad kommun som också infört samordnad varudistribution kan även de visa upp liknande siffror. De halverade sina transporter, vilket motsvarar en minskning med transporter på ett år. Utsläppen minskade med kilo koldioxid per år. I och med att det bara finns en part som ansvarar för distributionscentralen går det också att ställa högre miljökrav än vad som är praktiskt möjligt med kanske flera hundra leverantörer. Halmstads kommun ställde till exempel krav på att alla fordon ska uppfylla kraven för Miljöklass 2005 och att alla nyanskaffade fordon ska ha bästa möjliga miljöklass. Dessutom ska samtliga förare vara utbildade i sparsam körning vid trafikstart. Ekonomi Att införa samordnad varudistribution innebär en del initiala kostnader. Kommunen måste upphandla och bekosta en distributionscentral, det behövs ett e-handelssystem och det tillkommer personalkostnader eftersom e-handelsystemet måste uppdateras med nya leverantörer och villkor. Fördelar med samordnad varudistribution: n Miljö n Ekonomi n Trafiksäkerhet n Näringslivspolitik och ökad konkurrens Initialt innebär detta att samordnad varudistribution är en kostnad, men besparingspotentialen är mångdubbelt större. Att beställarna automatiskt väljer rätt avtal när de använder e-handelssystemet är en viktig källa till besparingar. Enligt analysen Växjö kommun gjort har de en årlig besparingspotential på 3,75 miljoner kronor bara på att rätt avtal väljs vid alla beställningstillfällen. Ännu större besparingspotential får vi genom att konkurrenssituationen mellan leverantörerna skärps. Samordnad varudistribution gör att det går att få in fler, ofta mindre och lokala, leverantörer som konkurrerar om varje avtal. Vi återkommer till det längre fram. 93% minskning av koldioxidutsläpp. 180 timmar/vecka sparas in och kan ägnas åt annat än att ta emot varor. 4

5 E-handelssystemet är en förutsättning för att samordnad varudistribution ska fungera optimalt. Fördelar med samordnad varudistribution Här räknar Växjö kommun med att det går att sänka kostnaderna med 15 miljoner kronor per år, baserat på en total inköpsvolym på 300 miljoner inom ramavtalen. Det finns även goda möjligheter till processbesparingar med samordnad varudistribution. Förattester som avslöjar fel innan leveransen sker, attestering av order till flera leverantörer på en gång, automatisk betalning av faktura efter leveransmottagande är några av de faktorer som spelar in här. Växjö Kommuns analys visar att de sparar 50 kronor på varje order som hanteras via e-order med förattest. Med order per år motsvarar det en besparing på 3,25 miljoner kronor. Ordermatchning mot e-faktura innebär att hela den traditionella fakturahanteringen elimineras för de som levererar till distributionscentralen. Man behöver inte längre hantera pappersfakturor som ska skickas till rätt person för attest för att sedan skickas tillbaks till ekonomiavdelningen och manuellt läggas in i affärssystemet. Växjö kommun får nu in e-fakturor från alla leverantörer som levererar till distributionscentralen, om året, vilket ger en besparing på 3,6 miljoner. Totalt räknar Växjö kommun med att besparingspotentialen för samordnad varudistribution ligger på 27,1 miljoner per år. Den årliga kostnaden ligger på drygt 12 miljoner så totalt kan Växjö kommun spara 15 miljoner kronor per år. Till det kommer andra processbesparingar som att färre leveranser innebär färre avbrott i verksamheterna. Det blir också färre fel i leveranserna eftersom alla varor besiktigas på distributionscentralen och eventuella fel i leveransen upptäcks innan transporten ut till beställaren. Personalen på beställningsställena behöver därmed inte hantera felanmälningar lika ofta. Trafiksäkerhet Ju färre transporter på vägarna desto färre olyckstillfällen, så bara genom att det blir färre transporter med samordnad varudistribution ökar trafiksäkerheten. Det blir också mycket enklare att lägga transporterna till bestämda dagar och tider varje vecka. Gäller det en skola kan transporterna läggas på tider då det inte finns några barn ute, vilket klart minskar olycksrisken. Distributören kan även planera så att samma chaufför alltid levererar till samma ställen. På så sätt lär sig chauffören var de eventuella olycksriskerna finns och för mottagarna blir det tryggare när de alltid känner igen den som levererar varor. Precis som med miljökraven kan en kommun också ställa högre krav på trafiksäkerhet mot en distributör än mot hundratals mindre leverantörer. Halmstads kommun ställer till exempel krav på att samtliga av distributörens fordon ska vara utrustade med alkolås och backkamera eller liknande som ger föraren god uppsikt runt hela fordonet. Dessutom ska varje förare genomgå en hälsokontroll för att visa att det inte råder några hälsomässiga tveksamheter om förarens lämplighet. Näringslivspolitik och ökad konkurrens Med samordnad varudistribution behöver leverantörerna inte längre kunna hantera leveranser till hundratals leveransställen. De behöver bara leverera till distributionscentralen. Det öppnar upp för mindre lokala leverantörer som inte längre faller på logistiken när de ska lämna anbud. I och med att e-handelssystemet garanterar att alla inköp går via gällande avtal finns det ingen oro att beställarna får för många avtal att hålla reda på. Kommunen kan därmed dela upp upphandlingarna i mindre delar för att ge mindre aktörer bättre chans att vara med i upphandlingarna. Det ger bättre möjligheter att köpa närproducerat och fler leverantörer ökar konkurrensen, vilket ger möjlighet både till besparingar och till kvalitetshöjningar. 5

6 Nyckelfaktorer För att lyckas med samordnad varudistribution är det några faktorer kommunen bör tänka på innan de inleder arbetet. Förankring Att införa samordnad varudistribution kan ge stora fördelar, men det kommer att ta tid och kräva investeringar. När Växjö kommun arbetade med införandet jobbade två personer i stort sett heltid i 1,5 år med att upphandla distributionscentralen och e-handelssystemet. Idag, när allt är i drift, krävs det tre heltidsanställda som arbetar med att hantera nya leverantörer, priser, villkor med mera. Det är därför viktigt att de som ska leda arbetet får mandat från ledningen och att det finns en uthållighet från ledningens sida. Det finns ekonomiska vinster med samordnad varudistribution, men det kan vara bättre att se det som en investering i att förbättra miljön och trafiksituationen. Den ekonomiska vinsten blir då ett sätt att i förlängningen finansiera satsningen på miljön och trafiksäkerheten. Samordnad varudistribution ger också stora processbesparingar, vilket Det finns ekonomiska vinster med samordnad varudistribution, men det kan vara bättre att se det som en investering i att förbättra miljön och trafiksituationen. innebär att personalen får mer tid att sköta andra arbetsuppgifter än att lägga beställningar, ta emot varor och attestera fakturor. Ett starkt mandat från högsta ledningen Nyckelfaktorer för att lyckas med samordnad varudistribution är förankring, inventering, dialog och IT-lösning. gör det också enklare att kunna genomdriva de nödvändiga förändringarna i inköpsbeteendet ute i verksamheterna. Inventering För att veta vilka vinster samordnad varudistribution kan ge gäller det att först undersöka hur situationen ser ut idag. Hur många transportställen finns det inom kommunen? Hur många transporter genomförs till dessa ställen? Hur mycket utsläpp orsakar dessa transporter? Hur mycket tid lägger personalen på att beställa varor, attestera fakturor, ta emot leveranser med mera? Hur många leverantörer klarar logistiken att leverera till alla leveransställen? Vilket it-stöd finns idag och vad kommer att behövas för att kunna dra full nytta av samordnad varudistribution? Detta är några av de frågor som bör finnas med i en utredning innan det fattas ett beslut om att gå vidare med samordnad varudistribution. För att få fram relevanta svar på frågorna kan det behövas studiebesök hos kommuner som redan genomfört samordnad varudistribution, enkäter och fokusgrupper bland personal och leverantörer samt loggning av leveranser. Dialog Samordnad varudistribution kräver ett förändrat arbetssätt där de som beställer varor gör det på ett mer organiserat sätt via ett centralt inköpssystem. Det kan dock finnas ett visst motstånd mot förändringar. Genom att ha en dialog med beställarorganisationen om vad målet med förändringen är, i god tid innan den genomförs, går det både att lindra oron och få fram förslag på förbättringar ur den lokala personalens perspektiv. Även för leverantörerna kommer samordnad varudistribution att innebära förändringar. De är också experter på transporter så en dialog med dem kan ge en större insikt i hur arbetet bör organiseras för att få bästa möjliga utväxling av samordnad varudistribution. IT-lösning Ett e-handelssystem är en av grundbultarna i en lyckad satsning på samordnad varudistribution. Det ger möjlighet att styra beställningarna så att de alltid går till leverantörer som har avtal för en viss produkt. E-handelssystemet är också en förutsättning för att kunna genomföra samlastning, vilket i sin tur är förutsättningen för att kunna få in leverantörer som inte kan vara med i traditionella upphandlingar eftersom de inte har resurser att levererar till alla leveransställen. 6

7 Att tänka på Det finns mycket att tänka på när det gäller samordnad varudistribution och här följer några saker som kan vara bra att ha i minnet. n Jobba med styrning av inköpsverksamheten och om möjligt implementera effektiv e-handel/inköpssystem innan man startar samordnad varudistribution. n Implementera e-handelssystemet åtminstone ett halvår innan distributionscentralen drar igång. Verksamheten får då möjlighet att hantera det nya systemet samtidigt som upphandlingsenheten får ett bra underlag av vilka inköp som faktiskt görs. n Förankra på ledningsnivå, skaffa mandat för att få genomföra förändring, avsätt tid och mobilisera resurser för att kunna genomföra projektet. n Förankra det nya arbetssättet hos både beställare och leverantörer. Kommunicera och informera mycket och i god tid så att alla får tid att vänja sig vid att det kommer en förändring och får chansen att få svar på sina frågor. n Ta införandet stegvis. Ta in olika varugrupper succesivt. n Undersök hur möjligheterna till förvaring ser ut ute hos verksamheterna. Om de tidigare fått mindre leveranser flera gånger i veckan kanske det inte finns tillräckliga lagringsutrymmen för att lagra alla varor när allt kommer i större men färre leveranser. n Ta lärdom av andra kommuners erfarenheter. Idag har kommuner genomfört eller är på väg att genomföra samordnad varudistribution. Uppfinn inte hjulet en gång till! Vill du veta mer om hur Visma kan hjälpa er med samordnad varudistribution kontakta Visma på Läs mer om Visma Proceedo på visma.se/proceedo och dela detta whitepaper på 7

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 90 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun Michael Elofsson, Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland

Läs mer

Samordnad varudistribution i Kungsbacka

Samordnad varudistribution i Kungsbacka Samordnad varudistribution i Kungsbacka 2016-09-01 Vad är samordnad varudistribution? Idag Samordnad varudistribution En lång förhistoria 2007 Förslag från kommunalråd Ola Johansson (C) om SVD i Kungsbacka.

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Strategi upphandling/inköp E-handel och samordnad varudistribution Stockholm 20 mars, 2014 David Braic upphandlingschef 2 Växjö kommun Växjö kommun: 86 000 invånare

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 90 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn. Södertörn

Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn. Södertörn Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn Södertörn JH Management AB Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2012-08-15 1 SAMMANFATTNING Förstudien Inom ramen för Södertörnssamarbetet fattades

Läs mer

INKÖPSHANDBOK PROCESS

INKÖPSHANDBOK PROCESS INKÖPSHANDBOK PROCESS I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka

Läs mer

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun.

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun. Välkommen till Borlänge Då -läget LEVERANTÖRER RER KUNDER Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun Genomförande LEVERANTÖRER RER Gemensam livsmedelsupphandling DISTRIBUTIONS- CENTRAL KUNDER Minska

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 89 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Samordnad varudistribution på Södertörn. Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21

Samordnad varudistribution på Södertörn. Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21 Samordnad varudistribution på Södertörn Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21 1 Södertörnskommunerna Åtta kommuner av varierande storlek Landareal: 1944 km 2 437 062 invånare idag

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

M O R A, O R S A O C H Ä L V D A L E N

M O R A, O R S A O C H Ä L V D A L E N M O R A, O R S A O C H Ä L V D A L E N DISTRIBUTIONS- CENTRAL MILJÖ, TRAFIKSÄKERHET OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING L I S E L O T T H A N S S O N - M A L M S T E N 0 2 5 0-5 5 2 2 0 2 MILJÖ, TRAFIKSÄKERT OCH

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Leveranto rstra ff 18 oktober 2016

Leveranto rstra ff 18 oktober 2016 Leveranto rstra ff 18 oktober 2016 Avser upphandling av: Samordnad Varudistribution Diarienummer: 2016/345 Tid: 18 oktober från kl. 9 till 16 (kontakta Marcus Bäckström för exakt tid som just ni kan komma)

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Haninge kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Diarie SUN 33/2013 Ansvarig upphandlare Ulf Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Förstudie 2014-10-10 Samordnad varudistribution Samlastning av kommunalt gods i Blekinge län & Bromölla kommun Källa: Växjö kommun Titel: Datum: Författare: Finansiärer: Publicerad av: Kontakt: Samordnad

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Sveriges kvalitetskommun 2011 75 954 invånare (111231) Ca 6 500 anställda 12 förvaltningar ( stor spridning av verksamhet ) Expansiv kommun

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014 Dialogmöte 4 Program, workshopmaterial och presentation uppföljning 12 mars 2014 Apropå Samordnad Varudistribution. Samlastning möjliggör lokal upphandling Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Varför styra godstransporter?

Varför styra godstransporter? 1 2 Varför styra godstransporter? Några orsaker: Antalet transporter ökar Konkurrensen om utrymmet ökar Konflikter mellan trafikantgrupper ökar Effektiviteten minskar 3 Aktörer 4 Hur kan man styra? Påverka

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Samordning för bättre klimat - Vinster med samordnad varudistribution, skolskjuts och färdtjänst

Samordning för bättre klimat - Vinster med samordnad varudistribution, skolskjuts och färdtjänst Samordning för bättre klimat - Vinster med samordnad varudistribution, skolskjuts och färdtjänst 26 maj 2015 Tommy Ceder Anne Sörensson Christina Breding Ruttoptimering Hemtjänst Tommy Ceder Hemtjänst

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Länsstyrelsen 24 september 2012

Länsstyrelsen 24 september 2012 Länsstyrelsen 24 september 2012 Nätverksträff Energieffektiviseringsstödet Samordnade varutransporter Avslutad förstudie hur går vi vidare? Gunilla Eitrem, utvecklingsledare gunilla.eitrem@huddinge.se,

Läs mer

Granskning av inköpssystemet

Granskning av inköpssystemet Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2014-01-23 Dnr V 2013/953 Granskning av inköpssystemet Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Besöksadress Vasagatan 33 Postadress Box 100, SE-405

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt Samordnad varudistribution ett klimatprojekt Mål med samordnad varudistribution Bidra till ett klimateffektivt samhälle Minst halvera koldioxidutsläpp vid kommunernas transporter Oförändrade eller sänkta

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Samordnade varutransporter i Örebro kommun. Färre transporter för bättre miljö och säkerhet

Samordnade varutransporter i Örebro kommun. Färre transporter för bättre miljö och säkerhet Samordnade varutransporter i Örebro kommun Färre transporter för bättre miljö och säkerhet Örebro kommun 7e största staden, 144 038 invånare Växer med ca 2000 invånare per år 18 000 studenter Ca 11 300

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Spårbarhet mellan upphandling och inköp

Spårbarhet mellan upphandling och inköp Spårbarhet mellan upphandling och inköp Utmärkt Holmes! Elimentärt min käre Watson! Du har hittat beslutet om upphandlingen! Det är bara att skriva in ett sökord i mobilen! Ragnar Lindholm ragnar.lindholm@primona.se

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Skicka e-faktura via webben till Schenker Skicka e-faktura via webben till Schenker Skapat av: Camilla Nilsson, Schenker AB, HQ Procurement sid 1 av 10 Inledning Sedan hösten 2001 arbetar Schenker aktivt med att införa e-handel inom företaget

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Upphandlingschef. Tidigare upphandlingskoordinator Malmö högskola

Upphandlingschef. Tidigare upphandlingskoordinator Malmö högskola Kommunupphandling Syd AB Gabriella Manieri Upphandlingschef Tidigare upphandlingskoordinator Malmö högskola Denna oförmåga att hålla sig lugn, denna irriterande önskan att genast skrida till handling,

Läs mer

Vår spännande EFH-resa

Vår spännande EFH-resa Vår spännande EFH-resa Mia Ahlberg Solna 2010 11 25 Agenda Kort om Skanska Sverige Bakgrund till vår EFH- resa Processförändringar föä di Status idag Elektroniska fakturor två elektroniska vägar in till

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer