Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?"

Transkript

1 Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

2 Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen mot ökad ramavtalstrohet och kvalitetssäkra den samt - effektivisera verksamheten, allt för att möjliggöra ökade resurser till kärnverksamheten. 2

3 Elektronisk handel/ elektronisk inköpsprocess Upphandlings processen Avropsprocessen Fakturaprocesse n Upphandlingar görs med bra priser och villkor-men hur kan vi använda avtalen mest effektivt i verksamheten? -hur når vi ut bra med avtalen? -hur styr vi antalet beställare? -hur skapar vi effektiv hantering? -hur följer vi upp avtalen/ inköpen? -hur tar vi tillvara statistik mm?

4 Kvalitetssäkra inköpsprocessen - Att kvalitetssäkra inköpsprocessen innebär en genomgång av samtliga arbetsmoment i processen och sedan följa upp dem. - Vem gör vad, hur genomförs det, vilket resultat uppnås? - Idag med reglerna i LOU (otillåtna direktupphandlingar mm) är det ännu viktigare med styrning av inköpen och ordning och reda - För att möjliggöra uppföljning är det också viktigt att ha ett utgångsläge; se exempelvis på vilka nyckeltal som finns exempelvis avseende ramavtalstrohet redan i samband med förstudie och processgenomgång 4

5 Organisation för avtalsförvaltning? - Hur kan vi förbättra inköpsverksamheten med IT stöd? - Redan innan IT stöd/e-handel införs kan mycket göras. - Inköpssamordnare? Avtalscontroller? - Bättre information ut till organisationen? - Utbildningsinsatser; certifierade inköpare mm Med e-handelslösning/beställningssystem synliggörs avtalen och de avtalade varorna och tjänsterna Uppföljning av inköpen enklare att göra med statistik i e- handelslösningarna / beställningssystemen. 5

6 Kort introduktion:olika arbetssätt vid e- handel;sfti standard stödjer den Precis som vid traditionellt inköpsarbete finns olika sätt vid e-handel. Standard finns utvecklad för olika arbetssätt, för att täcka in flertalet SFTI (Single Face To Industry) är rekommenderad standard för e-handel I offentlig sektor Bakom SFTI står Ekonomistyrningsverket (ESV), Kammarkollegiet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SFTI baseras på internationell standard, men som anpassats utifrån nationell lagstiftning, användarbehov mm Största delen av SFTI baseras på GS1:s ESAP:s (GS1 organsiation med streck-koder mm) 6

7 En helhet av e-handel E-handel Integrerad med EDI Enklare e- handel med katalog order/rekvi sition och faktura E- fakturering Skanning Enhetligt gränssnitt mot användaren 7

8 En helhet av e-handel; standarderna Befintlig SFTI, Sc 6 och 9 Svekatalog, Sveorder och Svefaktura Svefaktura, SFTI fulltextfaktura 8

9 Avrop mot befintliga ramavtal Affärsscenario 6.1 och 6.3 Köpare attest Prislista (6.1.1 och 6.1.2) Leverantör Avrop (6.1.3) Avropserkännande (6.1.4) Avropsbekräftelse (6.1.5) Leveransavisering (6,3,1) attest Faktura (6.1.6) Klar för betalning PG/BG Betalning 9

10 Avrop via webbshop Affärsscenario Avropa via webb Köpare Varukorg Leverantör Prislista webbutik attest Avrop Avropserkännande/ Avropsbekräftelse Leverans Faktura attest Klar för betalning PG/BG Betalning

11 SFTI Sveorder och Svefaktura (inkl nu även svekatalog ) Köpare Leverantör Sveorder attest Avropserkännande/ Avropsbekräftelse Order Leverans attest Sveaktura Kvittens attest Klar för betalning PG/BG Betalning 11

12 Flexibilitet viktig För att få in alla leverantörer till e-handel :Ha ett beställningssystem som kan hantera Affärsprocesserna Sc 6 och 9 samt lösningar som underlättar för leverantörerna ( dvs möjlighet till webbbeställningar, hämtköp och telefonbeställningar men där ändå notering görs i ert system. Enklare portallösning underlättar för leverantörerna som inte har eget system. Dvs flera vägar in för leverantören. Attestanten arbetar i ett gränssnitt, men ordrar och fakturor kan hanteras på olika sätt rent tekniskt. Fråga för ert system att lösa 12

13 Strategier för e-handel och e-fakturering Välj strategi för hur ni vill arbeta med e- handel och e-fakturering; Bestäm målsättning med införandet; e- handel/edi eller e-fakturering eller både och? Se mål och arbetssätt/verktyg. Gå igenom leverantörsreskontran och se vilka leverantörer ni har frekvent handel med; -om ramavtal finns -antal fakturor som erhålls -vad leverantörerna kan skicka osv De som ni har frekvent handel med och vill ha strukturerad användbar information från: inför e-handel med,sfti Sc 6 alt 9 eller SFTI fulltextfaktura De andra leverantörerna: börja med att motta e- fakturor Vissa leverantörer kan ej sända e-fakturor: deras fakturor skannas in 13

14 Leverantörerna då? - Leverantörerna alltmer mogna, men stor variation mellan branscher - Alltfler enkla, prisvärda lösningar för leverantörer på marknaden, men vi arbetar fortlöpande med att få standardsystem att bygga in moduler för e-handel (exvis i Visma SPCS, Hogia m fl ) - Viktigt ha respekt för leverantörens mognad; de flesta av offentliga sektorns system har enkla lösningar för särskilt småoch medelstora företag - Många har börjat med e-fakturering; steget då lättare att gå vidare med order-mottagning elektroniskt 14

15 Leverantörerna - Viktigt att leverantörerna får fördelar också! - Genom olika IT-stöd kan flera fördelar uppnås - Samordnad varudistribution; ett sätt för små leverantörer att kunna leverera till offentliga köpare - I Växjö kommun genomfördes livsmedelsupphandling samordnad med grannkommunerna och med möjlighet att leverera på ett ställe, sen distribuerades varorna genom tredjepartslogistiker vidare - Innebar att avtal kunde tecknas med 17 leverantörer totalt, många lokala

16 - Samordnad varudistribution kräver särskilda etiketter mm men nu finns standard för det (enl samverkan med logistikbranschen) Införandestrategi för anslutning av beställare och leverantörer - Andra råd och tips: - Man börjar med de 20 % leverantörer som står för 80 % av beställningsvolymen i transaktioner räknat - Och fokuserar på grupper av beställare - T ex de som beställer livsmedel - Eller de som beställer kontorsvaror - Från centralt håll försöker vi samla leverantörer branschvis för att introducera ehandel 16

17 Det interna arbetet som måste göras Det interna arbetet utgör grunden. - Beslut på ledningsnivå underlättar för legitimitet, förankring och erforderliga resurser. - Förstudie med mål och tidplan. - Införandet med - projekt och ledning - processöversyn (vem gör vad, idag och sen?) - IT-lösning och support - Utbildning och uppföljning - Anslutning av olika förvaltningar (allt från att gå igenom abonnemang mm till ändringar i attestreglementen) - Förvaltning även efter ett införandeprojekt 17

18 Det externa arbetet Det externa arbetet likaså en förutsättning för e-handel, innefattande arbete med såväl avtalsfrågor som praktiska anslutningsfrågor - Anskaffning av IT-stöd/e-handelslösning - Anslutning av leverantörer av varor och tjänster, med prislistehantering, fungerande kommunikation mm. 18

19 Förstudie. Förstudie till grund för införandet, beslutsunderlag Kan innehålla: - Syfte och mål med införandet - Kort beskrivning av vad e-handel är - Förväntade effekter och potential, risker - Förutsättningar idag rent tekniskt - Resursbehov, bemanning, projekt, styrning - Tidplan - Finansiering - Plan för överlämnande av projekt och den fortsatta driften 19

20 Förstudie, forts Förstudie kan innehålla - Vad ska utvärderas, vad tjänar vi? - Nyckeltal; exempelvis hur mycket är inköpt på ramavtal av totala inköpsvolymen? - Eller hur lång tid tar fakturahanteringen idag som sedan kan följas upp efter införandet av e-handel - Viktiga delar att se på: - Antal orderrader - Antal fakturor - Antal leverantörer - Antal beställare - Antal enheter 20

21 Processkartläggning Processgenomgång (verksamhetsgenomgång)för att kartlägga processerna Kartlägga nyttoeffekter och hur de ska uppnås Innebär att de över: - Vem gör vad nu? och - Hur kan vi förbättra? - Hur ser inköpen ut idag? Vilka beställer mm? - Hur ser ramavtalstroheten ut? - Prismedvetenhet? - Rätt priser från leverantörerna enl ramavtal? - Tid för fakturahantering mm? 21

22 Andra förberedelser: Förvaltning och drift - Genomgång av de tekniska förutsättningarna med frågor som: - Intern eller extern drift? - Upphandling av system för e-handel - Kopplingen till andra system - Systemförvaltningen Därefter; - Utbildning internt av användare - Återkommande utbildning och uppföljning - Support - Superanvändare som stöd 22

23 Checklista övriga andra viktiga delar: Intern kontroll, redovisning, juridiska frågor, arkiv - Intern kontroll, riskanalys mm - Redovisning, systemdokumentation, god i mm - Genomgång/översyn av attestreglementen - Offentlighet och sekretessfrågor - Avtalsfrågor - Arkivfrågor 23

24 Övriga införandefrågor som aktualiseras - Uppdatering av regelverk och arbetsordningar/policydokument (I syfte att styra upp inköpen kan inköpspolicies och andra dokument behöva ses över liksom attestreglementen) - Projektorganisation kan behöva revideras - Införandeplan kan behöva revideras 24

25 Etablering av förvaltningsorganisation - Efter att projektet är avslutat behövs en förvaltningsorganisation - E-handel är en del av den ordinarie verksamheten men kräver - viss tillgång till teknisk support - utbildning av nya användare - hantering av uppdaterade prislistor mm - anslutning av nya leverantörer - uppföljning och vård av avtalen 25

26 Införandestöd från SKL - Vår ambition är att ge stöd vid införandet av elektronisk handel och e-fakturering, genom - Kurser; grundkurs, fortsättninmgskurs, e-arkivkurs mm - Kostnadsfri rådgivning ) - Informationsdagar för leverantörer mfl - Nätverksträffar - Goda exempeldagar - Skrifter och handledningar, - Se 26

27 Mer information, se SFTI:s webbplats Sid 27

28 Verifieringstjänster är filerna korrekta?

29 Exempelsamlingar hjälper till vid leverantörsanslutning

30 Välkomna med frågor och synpunkter! Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting , SFTI tekniska kansli, SFTI- Samverkan staten, kommuner och landsting 30

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14 Regeringsuppdrag Rapport Införandet av elektroniska inköp i staten Delrapport ESV 2008:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer