Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn"

Transkript

1 Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive beställare. Med det nya systemet levererar istället varuleverantörerna sina varor till en omlastningscentral i Västberga där varorna packas om och sedan transporteras av Widrikssons Åkeri AB - Widrikssons. Fråga: Varför har kommunerna bestämt att detta ska göras? Svar: Politikerna i de åtta kommunerna på Södertörn har fattat beslut om att införa en ny transportlösning som ett viktigt inslag i ambitionen att Södertörn ska vara en region som ställer om energianvändningen bort från fossila bränslen och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan. Samordnade transporter innebär väsentligt färre transporter till de olika verksamheterna. Det innebär bättre miljö, säkrare trafik och fördelar för verksamheterna genom att transporterna blir förutsägbara och koncentrerade. Vi skapar samtidigt möjligheter för små leverantörer att delta i våra upphandlingar genom att vi kan erbjuda stöd i leveranserna. Fråga: När ska vi börja med samordnad varudistribution? Svar: Widrikssons och kommunerna behöver 3-4 månader för att förbereda den nya transportlösningen. Efter att ha kvalitetssäkrat alla moment kommer successivt varuflöden att stoppas in och köras ut fr o m januari Utrullningen sker efterhand som det finns körbara volymer/leverantörer. Fråga: Hur ser avtalet ut, innehåll och avtalslängd? Svar: Avtalet omfattar tjänsterna samverkan med leverantörer och mottagare, innehav och drift av omlastningscentral/er samt utförande av transporter mellan central/er och leveransställe. Avtalet löper på år. Kontakta din lokala projektledare för närmare information för kopia av avtalet. Fråga: Vilka varor ska ingå i samordnad varudistribution? Svar: Nedanstående varugrupper kommer på sikt att ingå i samordnad varudistribution, samtliga avtalsleverantörer kommer att ingå i konceptet Livsmedel Förbrukningsmaterial Böcker, tidningar, facklitteratur, kontorsmaterial Skol- och lekmaterial Sjukvårdsartiklar Fråga: Finns det någon plan för införandet? Svar: Införandet bedrivs i projektform i flera steg. En projektplan styr arbetet. Organisation, dokumentation etc kan fås av den lokale projektledaren i din kommun. 1

2 Fråga: Känner våra varu-/livsmedelsföretag som kommunen har avtal med till samordnad varudistribution? Svar: Ja, dialog har förekommit sedan flera år tillbaka. Nuvarande varuleverantörsavtal har i flertalet fall en särskild paragraf kring samordnade varuleveranser med förutsättningar för leverantören. Antalet avtal med tilläggstext varierar från kommun till kommun. Fråga: Hur kan vi få mer information? Svar: Tala med projektledaren i din kommun. Fråga: Var vänder vi oss med våra frågor? Svar: Centrala och lokala projektledare står till ditt förfogande. Vi föreslår att ni kontaktar oss via mejl. Se förteckning nedan. Primär målgrupp: Chefer Fråga: Vad kommer det här att kosta oss? Svar: Vi måste skilja på pris och kostnad. Kostnaden utgörs av faktisk kostnad för fordon och chaufför. Priset utgör det påslag leverantören gör som kompensation för sin kostnad (om leverantören är den part som utför leveransen). Påslaget är inte direkt relaterat till kostnaden. Påslaget kan vara både högre och lägre än den faktiska kostnaden. Ett normalt transportpåslag är c:a 10 % av varuvärdet för livsmedel och förbrukningsmateriel. Utförs leveransen av en utomstående part, t ex externt åkeri, förväntas leverantören sänka sitt transportpåslag motsvarande minskad kostnad för leverans. Konkret innebär det att Widrikssons transportsamordning får betalt per utförd leverans samt mängden gods. Varuleverantören förväntas därefter sänka sitt pris på varan i motsvarande grad. Den slutliga kostnaden är således beroende av upphandlat pris från Widrikssons minus varuleverantörens förväntade prissänkning. Kommuner som tillämpar samordnade varuleveranser redovisar efter en tids implementering ett nettoresultat på c:a 2 % av varuvärdet. Fråga: Kommer priserna från leverantörerna att sänkas när nu en stor del av transporten tas bort? Svar: Se svar på fråga ett. Vi förväntar oss att varuleverantörerna sänker sina priser motsvarande de kostnadsbesparingar man gör genom minskade transportåtaganden. Fråga: Hur kommer man ta hänsyn till våra behov? Svar: Vi har försökt fånga verksamheternas behov genom enkäter vid två olika tillfällen. Vi har genomfört möten med olika nyckelgrupper av personal och chefer där man fått tillfälle att ställa frågor och framföra sina åsikter. Gemensamt med Widrikssons kommer platsbesök att göras hos verksamheter med särskilda behov. Målet är att så långt som möjligt tillgodose allas behov inom rimliga ekonomiska ramar. Fråga: Hur kommer kostnaderna att fördelas om det är flera kostnadsställen som får leverans till samma adress vid samma tillfälle? Svar: Efter överenskommelse i respektive kommun. 2

3 Fråga: Hur kommer hela faktureringen att förändras? Svar: Med samordnade varuleveranser tillkommer en separat faktura från åkeriet som utför leveranserna. Hur denna faktura ska hanteras bestäms i respektive kommun. Tala med den lokala projektledaren. Primär målgrupp: köksansvariga Fråga: Ska vi i köken bara få en leverans i veckan nu? Det har vi inte lagringsutrymme för! Svar: Tanken är att alla kök ska få leveranser så ofta som krävs med hänsyn till lagringsutrymmen. Alla verksamheter har via enkäter fått möjlighet att svara på frågan om hur många leveranser per vecka man behöver med hänsyn till lagringsutrymmen mm. Detta önskemål kommer att tillgodoses, vilket i praktiken innebär att antalet leveranser per vecka kan variera mellan 1 5 gånger beroende på önskemål. På sikt finns önskemål att minska antalet leveranstillfällen för att få ännu större miljöeffekter. Det får dock ske i takt med att förutsättningar finns för detta lokalt. Fråga: När ska vi börja köra livsmedel enligt det nya konceptet? Svar: Det ser olika ut i kommunerna bl a beroende på när ramavtalen ska förnyas. Vi föreslår att du kontaktar projektledaren i din kommun för ett korrekt besked. Fråga: Hur ska vi i köken hinna plocka upp alla varor när det kommer så mycket på en gång? Svar: Erfarenheterna från kommuner med samordnade varuleveranser har visat att arbetssituationen förbättrats i köken genom att man vet exakt när transporten kommer (planerad leveranstid +/- 30 minuter) och därför också kan planera in personal för att plocka upp. Fråga: Hur beställer vi våra varor i det nya konceptet? Svar: Beställningar sker som tidigare hos varuleverantören. Fråga: Hur ska vi kunna beställa färsk fisk, färskt bröd etc? Svar: I uppstartsskedet kommer leverans av färsk fisk och färskt bröd att undantas från samordningen. Leverans av dessa varor kommer att ske med direktbil från leverantören. Längre fram i projektet avser vi att söka en permanent lösning för dessa varor tillsammans med beställarna. Fråga: Hur kan man praktiskt gå tillväga för att låta leverantör sätta i varor i frys (nycklar, hitta)? Finns exempel på att man kommit överens om detta? Svar: Inbärning kan fås som tilläggstjänst. Vi återkommer om hur beställning av dessa kan ske. S k nattleverans tillämpas i Borlänge. Utkörning sker på tid när verksamheten har stängt. Lösningen bygger på att åkeriet får en instruktion om hur inbärning ska ske till kyl, frys etc. Nycklar och ev säkerhetskoder lämnas ut till chauffören och leveransen följs upp i efterhand. Erfarenheten är mycket god. 3

4 Fråga: Kan våra beställningar buffras /läggas på hög för samordnad transport hos transportören? Svar: Hos större grossister och leverantörer kommer buffring att ske. I framtiden kan små leverantörer/producenter ha problem med detta. Din lokale projektledare kommer att ge information om vilka rutiner som gäller för respektive leverantör. Fråga: Hur många dagar före leverans måste vi göra vår beställning? Svar: Det är avtalet med varuleverantören som bestämmer sista dag för beställning. Din lokale projektledare kommer att ge dig information. Varor till omlastningscentralen (OC) Fråga: När sker leveranserna från varu-/livsmedelsföretagen till omlastningscentralen? Svar: Efter varuupphandling i resp kommun kontaktar åkeri avtalad varuleverantör och överenskommelse görs om tid för leverans till OC. Leverans ska ske så snart inpå aktuell leveransdag som möjligt, normalt samma morgon eller tidigast kvällen före. Varans hållbarhet påverkas inte. Fråga: Hur kontrollerar omlastningscentralen vad som levererats till dom? Svar: OC får en förhandsinformation från leverantören om vilka varor som kommer med leverantörens bil till OC. Vid lossning av fordonet på OC görs normalt en okulärbesiktning av antalet lastbärare. Leveransen kvitteras varefter ansvaret för lasten går över till OC. Fråga: Packas varorna om? Svar: Normalt inte. Enstaka kollin kan läggas i burar som inte är fulla. Regler för hur detta ska ske utan att skada godset finns. Fråga: Hur gör vi om vi behöver beställa något och få snabb leverans? Svar: Överenskommelse görs med varuleverantören. Beställarna betalar extra om det är dom som missat. Fråga: Hur kommer fakturorna att hanteras framöver? Svar: Kostnaden för leverans kommer att skiljas från kostnaden för varan. Det betyder att fakturering sker som vanligt från varuleverantören. Widrikssons kommer att fakturera leveransen separat. Hur denna nya fakturering kommer att ske fastställs i respektive kommun. Information kommer att sändas ut till beställande enheter i god tid innan driftstart. Leverans från omlastningscentralen/mottagning Fråga: Vilka transportkrav finns på fordon, drivmedel, chaufförer etc.? Svar: Se avtal. Tecknat avtal kan fås via din lokale projektledare. Fråga: Vilka krav ställs på transporter av livsmedel? Svar: Samma krav som alltid gäller vid denna typ av transporter. Livsmedelslagen ska följas och s k obruten kylkedja gäller. Fråga: Vem står för följesedel? Svar: Följesedel utfärdas av avsändande varuleverantör. Följesedeln kan vara fysisk eller elektronisk. 4

5 Fråga: Vilka leveransdagar kommer vi att få? Hur blir det under helgdagar måndag-fredag? Svar: Kommer att fastställas i projektets implementeringsfas. Vi återkommer om detta. Fråga: Kommer alla varorna/livsmedel till samma leveransställe? Svar: Leverans kommer att ske till det ställe beställaren av varan önskar. Fråga: Kan vi påverka var leveranserna kommer att ske på enheten? Kan vi ha flera avlastningsställen? Svar: ja och ja. Fråga: När/vilken tidpunkt levereras varorna/livsmedel ut? Svar: Se svar ovan. Detta fastställs i implementeringsskedet. Vi återkommer om detta. Fråga: Hur mycket tid finns avsatt för leverans och avlastning av varor/livsmedel? Svar: Widrikssons utgår från genomsnittstider för lossning som finns inlagda i transportsimuleringsverktyg. Hos mottagaren avgör arbetsledare/chef hur varumottagning bör vara organiserad. Fråga: Kommer samma chaufför till enheten? Svar: Detta anges som en av fördelarna med samordnade varuleveranser. Bortsett från sjukdom och ledigheter är det samma chaufför som kör. Fråga: Vad behöver vi tänka på när vi tar emot varorna? Svar: Se även svaren ovan om bemanning. Viktigt är att ta hand om kyl- och frysvaror direkt. Övriga varor kan packas upp vid senare tillfälle. Fråga: Vad händer vid leveransförsening och med ev. merkostnad för enheten (behöver stanna kvar efter ordinarie arbetstid)? Svar: Rutiner och regelverk vid reklamationer kommer att distribueras till alla enheter i god tid innan driftstart. Ansvar finns reglerat i avtalet. Fråga: Vad sker med emballage, returemballage? / Ingår returer av tomma lastbärare i offererade leveranspriser? Tas tomma lastbärare (pallar etc) tillbaka senast vid nästa leverans? Svar: Emballage/pappersfraktioner tas om hand på normalt sätt, dvs via särskilt avtal eller om man så önskar, via transportsamordningen. Tomma lastbärare ska medtas till omlastningscentralen vid nästkommande varuleverans. Reklamationer Fråga: Vart vänder vi oss med reklamationer? Svar: Avser reklamationen skadad, felaktig eller saknad vara görs reklamationen, som tidigare, till varuleverantören. Avser reklamationen saknad eller försenad leverans görs reklamationen till Widrikssons. Vi återkommer med mer detaljerad information i denna fråga. 5

6 Fakturering Fråga: Hur och när sker fakturering? Svar: Fakturering kommer att ske månadsvis. Rutin fastställs av respektive kommun. Fråga: Vad betalar man för? Svar: Priset anges i antalet leveranser/stopp samt mängden gods i kg. Önskas tilläggstjänster enligt särskild definition utgår ett timpris efter offert. Fråga: Var vänder man sig vid fel på fakturan? Svar: Se svar ovan. Tilläggstjänster Fråga: Kommer vi att kunna få tilläggstjänster som: Expressleverans? Svar: Nej. Expressleverans ordnas genom varuleverantören. Långtidslagring? Svar: Nej Inbärning av levererat gods till anvisad plats i byggnad som överstiger mer än 5 minuters arbete? Svar: Ja, vi återkommer med närmare information. Leverans som sker på tider då leveransställets verksamhet är stängd. Kan en sådan leverans av varor innefatta att varorna ställs in i frys eller kyl eller annat särskilt avsett utrymme? Kan kontroll av temperatur i kylutrymme göras av chauffören så att det är rätt temperatur? Svar: Ja på samtliga frågor. Vi återkommer med närmare information. Fråga: Kommer vi få samma service som av tidigare chaufför, ex. leverans direkt upp till enhet på äldreboende? Svar: Ja. Tilläggstjänster kommer att erbjudas mot ersättning se ovan. Vi återkommer med närmare information. Kontaktuppgifter för mer information Du som har fler frågor att ställa kring Samordnad varudistribution kontaktar de centrala projektledarna via mejl. Centrala projektledare Sven-Gunnar Andersson Jan Hultgren 6

7 Lokala projektledare Botkyrka: Gunilla Isgren Haninge/ Nynäshamn: Jeanette Winnerstad Huddinge: Jenny Bejker/projektgrupp Nykvarn/ Södertälje: Roger Svanborg Salem: Jan Forsman Tyresö: Helena Franzén 7

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer