Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Norr VO-college i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Norr VO-college i Kalmar län"

Transkript

1 Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Norr VO-college i Kalmar län Datum: tisdagen den 4 februari 2020 Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn Närvarande: Sven Tholén, Karin Gustafsson, Ulrika Larsson, Mikael Karlsson, Anneli Hallgren, Anette Övergärde Klang, Marie Emstrand, Anna Runnqvist, Pia Bladström, Helena M Källström och Anja Karlsson. Val av sekreterare: Anette Övergärde Klang, Programansvarig Västerviks gymnasium Val av justerare: Karin Gustavsson, Mönsterås kommun, Anna Runnqvist, Kommunal Föregående protokoll godkändes och lades handlingarna. Dagordningen godkändes. Information/diskussionsärenden: Information MOA lärcenter En ny samarbetspartner för norra länets distansutbildningar inom Vård- och omsorgsutbildningarna. Startades 1997 i Linköping, men finns nu på ett 30-tal platser i landet, men har sitt huvudkontor i Västervik. Man arbetar med Vård- och omsorg, Barn- och fritid, Handel- och administration samt väktarutbildningar. Målmatris (läggs som bilaga protokollet) Hur arbetar vi med mål, uppföljning och utvärdering? Genomgång av målmatrisen och förtydliganden av vem som är ansvarig för planeringsmöten vid APL samt uppdatering av vad som pågår och är avslutat, enligt matrisen. Informationsspridning VO-college Styrgruppsmedlemmarna har ett ansvar för att sprida information i verksamheterna. Frågan kommer också att lyftas regionalt för att försöka skapa en gemensam rutin för hur vi ska sprida informationen. 1

2 Information från det nationella kansliet Ändringar i diplommallen: Efter sommaren ändrade vi diplommallen så att endast rektor skriver under. Vi har fått positiv feedback från många håll då det underlättar administrationen. Men alla är inte lika positiva och det har vi tagit oss. Därför är det nu möjligt att välja om både ordförande och rektor skriver på eller om det bara är rektor. Det finns två fält att fylla i, ett för rektor och ett för ordförande. Det för rektor är tvingade medan det för ordförande kan lämnas fritt och kommer då inte med på diplomet. Nytt nationellt ESF-projekt: Strategisk kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering. Validering vård och omsorg som projektet heter, startar i mars med en analys- och planeringsfas. Därefter kommer kompetensutveckling utifrån Vårdoch omsorgscollege valideringsmodell med riktlinjer och metodmaterial att erbjudas utifrån regionala behov. Mer info kommer under Projekttiden är Folkhögskolor med i Vård- och omsorgscollege: Vård- och omsorgscollege styrelsen har beslutat utöka konceptet Vård- och omsorgscollege genom att erbjuda möjligheten certifiering av Folkhögskolor som erbjuder VO-College och Skolverkets yrkespaket (Vårdbiträde 800 respektive Undersköterska 1500 poäng) under förutsättning att dessa har betygsrätt alternativt erbjuder intyg för behörighet högskole- och yrkeshögskolestudier. I intyget framgår det vilka gymnasiekurser den studerande har läst och inhämtat kunskaper som motsvarar lägst betyget godkänt i, dvs. lägst betyget E. Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll: Yrkeshögskoleutbildning stödpedagog erbjuds för första gången med nationellt likvärdigt innehåll enligt förslag från Vård- och omsorgscollege utifrån det arbete som gjorts i nätverket Nationella kompetensrådet inom funktionshinder. Den 8 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan med start Inom området Hälso- och sjukvård och socialt arbete finns bland annat utbildningen Stödpedagog och för första gången med nationellt likvärdigt innehåll. Fler exempel på beviljade utbildningar inom området är specialistundersköterska multisjuka äldre, hemsjukvård, demens med flera. Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande: Den 13 januari överlämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande Validering - kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) utbildningsminister Anna Ekström. Valideringsdelegationen föreslår i sitt slutbetänkande åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. I slutbetänkande lyfter Valideringsdelegationen bland annat Vård- och omsorgscollege valideringsmodell med riktlinjer och metodstöd som ett betydelsefullt skott i valideringsarbetet inom Komvux. De skriver att denna typ av handfast metodstöd effektiviserar och 2

3 kvalitetssäkrar yrkeslärarnas arbete med validering och att det kompletterar Skolverkets övergripande riktlinjer. Skolverkets revidering av vård- och omsorgsprogrammet: Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från gymnasiepoäng. Med anledning av dessa ändringar föreslår Skolverket en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen föreslås upphävas och innehållet från dessa flyttas istället över något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit. Uppdaterade nationella kvalitetskriterier Det finns nya förslag som ska besvaras gemensamt från hela regionen senast den 17 april. Anja går igenom remissen och sänder ut underlagen oss efter mötet. Vi går igenom och kommenterar nästa möte och därefter sammanställer Anja. Strategier nya utbildningen Förslag att ha en samlad dag i regionen där utbildningsrådet kan delta och där vi också bildar två arbetsgrupper, en för gymnasiet och en för Komvux. Därefter kan arbetet gå vidare under hösten, med tjänsteplanearbete och studiehandledningar. Starten av den nya utbildningen sker läsåret , så det är angeläget att vi kommer igång med någon typ av plan för detta. Anja tar med sig förslaget den regionala ledningsgruppen. Hemsidan Mötet enades om att ta bort den hemsida som är kopplad regionen, övriga åsikter om hemsidan tar Anja med sig den regionala styrgruppen. 3

4 Utbildning Gamleby folkhögskola Det finns en förfrågan och ett önskemål från Gamleby folkhögskola att starta en utbildning för undersköterskor. På mötet diskuterades detta och det framkom oro för räckligt med APL-platser då man redan idag samplanerar med Västerviks gymnasium, Komvux Västervik, samt Vimmerby och det är ganska fullt med APLveckor över läsåret. En annan fråga som lyftes var vårdlärare? Man vet ju hur svårt det är att få tag på vårdlärare, hur löser man det? Det måste också krävas en VOcollegecertifiering och då kommer de övriga frågetecknen i dager. Mötet tyckte också att det vore klokare att avvakta med en start s den nya utbildningen är igång. Det krävs en fortsatt diskussion ansåg mötesdeltagarna. Handledarutbildningen Diskussion kring finansiering för handledarutbildningen för de kommuner som tagit ansvar för detta hitins (Vimmerby, Västervik). Finns inte handledarutbildningen i ansvarig lärares tjänsteplan, så ökar kostnaden markant för den skola som anordnar handledarutbildningen. Det måste bli ett delat ekonomiskt ansvar. Den första åtgärden blir nu att samla in intresseanmälningar från berörda kommuner, för att hålla en handledarutbildning hösten Anja skickar ut mail att alla utbildningsanordnare att ta ställning detta inför kommande styrgruppsmöte. Ett förslag som kom upp beträffande kostnaderna var interkommunal finansiering, vilket kan bli aktuellt om inte fler utbildningsanordnare kan bidra med handledarutbildning. Anette Övergärde Klang Sekreterare Sven Tholén Ordförande Karin Gustafsson Justerare Anna Runnqvist Justerare 4

5 Bilaga: Målmatris för regional styrgrupp Nya mål regionalt och lokalt Den arbetsplatsförlagda verksamheten (APL och LIA) håller en hög kvalitet och vi ska öka andelen utbildade handledare i regionen De studerande ska spegla mångfalden i samhället Ett gemensamt bedömningsunderlag för APL ska sammanställas och implementeras i verksamheterna. Vård- och omsorgscollege Kalmar län ska minst 1 gång per år samordna en gemensam kompetensutvecklingsinsats. Antalet besökare på Vård- och omsorgscollege sociala medier ska öka. Eleverna som får diplom från VO-college ska vara anställningsbara och ha en god grund för vidare studier. Antalet sökande våra vård- och omsorgsutbildningar ska öka. Öka kunskapen kring VO-college och nå nya målgrupper. Skapa goda förutsättningar att få fler utbildade vårdlärare i regionen. Aktivitetsplan Ansvarig: LS=lokal styrgrupp RS= regional styrgrupp PL=processledare Mål 1 Den arbetsplatsförlagda verksamheten (APL och LIA) håller en hög kvalitet och vi ska öka andelen utbildade handledare i regionen Handledarutbildning Pågår LS/RS 10 Utvärderingar av APL Pågår LS/RS 9, 10 Kontinuerlig samverkan mellan vård- och omsorgslärare, Pågår LS/RS 2, 9, 10 APL-samordnare och handledare Programråd/yrkesråd genomförs 2-3 gånger/år Pågår LS/RS 9, 10 Planeringsmöten för APL-upplägg 3-4 gånger/år Styrgruppsmöte Förtydligande vem som ansvarar i norr. Sker lokalt. Pågår LS/RS Samordnare/ vårdlärare 9, 10 5

6 Mål 2 De studerande ska spegla mångfalden i samhället Skapa förutsättningar för extra språkstöd i utbildningarna. Pågår RS 4 Specifika utbildningar som riktar sig personer med lägre Pågår LS 4 SFI-nivå såsom MIO, mångfald i omsorgen och FIVO, förberedande inför vård och omsorg Styrgruppsmöte Högsby kommun - en variant för de som har haft extratjänst Mönsterås kommun - en egen variant av FIVO har genomförts Vimmerby kommun - en orienteringskurs inom vård i form av teori och praktik under våren. Mål 3 Ett gemensamt bedömningsunderlag för APL ska sammanställas och implementeras i verksamheterna Redigera och fastställa det underlag som varit ute på remiss och utvärderats VT 19. Styrgruppsmöte Pågår Avslutat LS/RS 9, 10 Utveckla underlag för bedömning samtliga APL-kurser Styrgruppsmöte Planeras Pågår LS/RS 9, 10 Mål 4 Vård- och omsorgscollege Kalmar län ska minst 1 gång per år samordna en gemensam kompetensutvecklingsinsats Länsgemensam handledardag VO-collegeveckan Styrgruppsmöte Positivt med handledarens dag. Flera har lämnat positiv återkoppling. Förbättringsförslag nästa år: Visa upp alla nominerade handledare och uppmärksamma dem, inte bara vinnaren. Pågår RS 4 6

7 Mål 5 Antalet besökare på Vård- och omsorgscollege sociala medier ska öka Uppdatera sociala medier och göra dem attraktiva Planeras PL 4 Styrgruppsmöte Vi behöver bli bättre på att visa oss på sociala medier. Ett förslag som lyfts fram är att kommunerna kan ha var sin vecka då de skickar material Anja som kan läggas ut på t ex Facebook. Vård- och omsorgslärare informerar i klasser om VO-colleges hemsida Pågår LS 4 Mål 6 Eleverna som får diplom från VO-college ska vara anställningsbara och ha en god grund för vidare studier Följa upp att utbildning och APL håller hög kvalitet Pågår LS/RS 6, 10 Mål 7 Antalet sökande våra vård- och omsorgsutbildningar ska öka Marknadsföringsinsatser Pågår LS/RS/PL 2, 4 Medverka vid jobb- och utbildningsmässor Pågår LS 2, 4 Uppsökande aktiviteter och studievägledning Pågår LS 2, 4 Information om karriärvägar under utbildningar blivande Pågår LS 2, 4 undersköterskor Styrgruppsmöte Aktiviteten Upplevelseverkstad lyfts fram som genomfördes i södra delen av länet. Är det något som kan genomföras även i vår del av länet? 7

8 Mål 8 Öka kunskapen kring VO-college och nå nya målgrupper Sprida information på mässor Pågår LS/ PL 1,2 Nyhetsbrev månadsvis för spridning inom VO-college Kalmar Planeras PL 1,2 län Ett par ggr/termin Pågår Studie- och yrkesvägledare informerar om utbildningar i SFIklasser Pågår LS 1,2,4 Mål 9 Skapa goda förutsättningar att få fler utbildade vårdlärare i regionen I samverkan inom VO-college hitta möjligheter för medarbetare att utbilda sig och arbeta som vårdlärare Styrgruppsmöte Viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för rekrytering av vårdlärare. Som exempel lyfts fram att kombinera arbete som t ex sjuksköterska med att undervisa i kurser på vård- och omsorgsutbildning. Pågår LS 2, 3 8

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-11-07 Plats: Växjö Fria gymnasium, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, Lessebo kommun (ordf.) Helene Tapper,

Läs mer

Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet)

Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet) Ordförande: Carina Nygren Edlund Justerare: Robin Stenberg Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet) Föregående protokoll godkänns Dagordning godkänns 1. Projekt

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege Kronoberg Verksamhetsbeskrivning med Verksamhetsplan 2019 Innehåll Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Verksamhet... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Beskrivning av VO-College Kronobergs

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland Självskattning 2017 Beskrivning Regionalt Vård- och omsorgscollege gör årligen en digital självskattning som är en av två delar i den årliga verksamhetsuppföljningen.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan:

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan: April 2019 Lokal ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform för arbetet.

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Tid: 11 maj 10:00-12:00 Plats: Oscarsgymnasiet Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman Val av justerare Jörgen Jonsson, Joakim Nyman Godkännande av

Läs mer

Nya regler för diplom

Nya regler för diplom Nya regler för diplom Bakgrund Vid starten av VO-College år 2008 beskrev arbetsgivana svårigheten med att, utifrån betyg, bedöma om en person hade de kunskaper som behövs för att jobba inom vård och omsorg.

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-04-01 Protokoll Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Måndag den 1

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2019-01-14 Plats: Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Närvarande: Frånvarande: Paul Johanneson, ordförande, Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå VO-College, Luleå Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, Vård-och omsorgscollege i Luleå Inledning Verksamheten under första halvåret kännetecknas av ett intensivt arbete med åter kvalificera lokala

Läs mer

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud.

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud. Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-09-19 Plats: Teknikum, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, ordförande, Lessebo kommun Helene Tapper, Tingsryd

Läs mer

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren 2017-11-14 Mötesanteckningar från regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-11-13 kl. 08.30-10.30 Plats Kallade Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021 Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli 2016 30 juni 2021 KRITERIE 1 a. Vård- och omsorgs college Öka attraktionskraften för branschen och utbildningar inom vård och omsorg

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Vård och Omsorgscollege Uppsala län Gemensam plattform för att säkra kompetensbehovet inom Vård och Omsorg Samverkan ger bättre framtidsplanering I Uppsala län har vi tydliga och gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Vård och Omsorgscollege Ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov Ska vara en kvalitetsstämpel för en attraktivare utbildning för elever Ska vara ett forum för gemensamma

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-11-19 Plats: Högåsens konferenslokal, Alvesta Närvarande: Paul Johanneson, ordf. Region Kronoberg Anette Cronholm,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren 2017-11-14 Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-11-13 kl. 08.30-10.30 Plats Kallade Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den

Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den 2017.11.20 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/dedrommer-om-en-framtid-inom-varden 2. Föregående protokoll Avser formella kommentarer på protokollet för

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2017-12-11 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den 8/12 kl.

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VOC

Protokoll regional styrgrupp VOC Protokoll regional styrgrupp VOC Dag: 2018-10-0 Deltagande Caroline Lennemar Thoms Ros Sandra Peters Britt Johansson Christina Högberg Inger Levin Terese Larsson Rune Svanström Anna-Lena Skatt Frida Eliasson

Läs mer

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick 3 februari 2017 Innehåll Kort om VO-College Utvecklingsresan Eventuellt ESF-projekt Frågor, synpunkter och medskick Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare November 2018 Instruktion för ansökan - anslutande utbildare Ansökan ska innehålla Namn på aktör och mottagande lokalt VO-College Datum Innehållsförteckning Fakturaadress och mejladress till kontaktperson

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE. Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - MUST

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE. Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - MUST VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - Varför ska vi vara med i VOC? För att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Vad innebär det? Certifierad samverkan mellan

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-12-13 Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-12-12 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017 Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat om helhet och sammanhang i utbildningen skapas utifrån den kunskap

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Regional Självskattning 2018

Regional Självskattning 2018 Vård- och omsorgscollege Regional Självskattning 2018 Föreningen Vård- och omsorgscollege gör en årlig verksamhetsuppföljning som består av två delar: Verksamhetsberättelse och självskattning, som genomförs

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

April Regional ansökan

April Regional ansökan April 2019 Regional ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det regionala och lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform

Läs mer

2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet

2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2018 2 (12) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2018-12-06 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Torsdag den 6 december

Läs mer

EU:s rekommendation om validering

EU:s rekommendation om validering Varför validering? EU:s rekommendation om validering Europeiska unionens råd har i en rekommendation beslutat att medlemsstaterna senast 2018 bör ha inrättat system som ger tillgång till validering av

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Utbildning och yrket undersköterska. - Bakgrund - Utredningen om reglering av yrket undersköterska - Socialstyrelsens uppdrag - Skolverkets uppdrag

Utbildning och yrket undersköterska. - Bakgrund - Utredningen om reglering av yrket undersköterska - Socialstyrelsens uppdrag - Skolverkets uppdrag Utbildning och yrket undersköterska. - Bakgrund - Utredningen om reglering av yrket undersköterska - Socialstyrelsens uppdrag - Skolverkets uppdrag Bakgrund - När är en person anställningsbar som undersköterska,

Läs mer

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten Protokoll lokalt styrgruppsmöte VO-College Ljusdal Tid: Tisdag 30/1 2018 kl. 08:15-11 Plats: UC, Ljusdal Närvarande ordinarie ledamöter Arbetsgivare: Marita Wikström Ingrid Johansson Veronica Larsson Birgitta

Läs mer

Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande

Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande Avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal Lokalt college Fyrbodal Färgelanda, Orust och Uddevalla Färgelanda kommun Orust kommun 1 Bakgrund Det arbetsplatsförlagda

Läs mer

Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2017-10-23 Protokoll Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Bakgrund Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildning, fackförbundet Kommunal och andra aktörer som verkar för kompetensförsörjning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen

Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen Stockholm 22 mars 2019 Sammanställd av Aisha Amin, regional samordnare, på uppdrag av regional styrgrupp VO-College Stockholmsregionen

Läs mer

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län 160930 Förväntningar på dagen, samt avbockning Beslut om ekonomisk prioritering för 2017, efter ekonomisk redovisning av Peter Löfsäter, Region

Läs mer

Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege. Anne Sandstedt & Zenita Cider

Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege. Anne Sandstedt & Zenita Cider Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege Anne Sandstedt & Zenita Cider Förslag på nya riktlinjer validering Bakgrund Önskemål om tydligare riktlinjer Arbetsgrupp Catarina Lindahl-Petäjä,

Läs mer

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA!

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA! Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län 2017-11-20 VÄLKOMNA! Dagens program 08.30 Ordförandeskapet 2018-2020 09.30 Fika 10.00 Återblick på 2017, uppföljning av 2016 års sdag 10.40

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg. Monica Westhoff, Växjö Fria Gymnasium icf/\{\~~rs\a~vcæ,l:t,0 s~f~

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg. Monica Westhoff, Växjö Fria Gymnasium icf/\{\~~rs\a~vcæ,l:t,0 s~f~ Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg S' Datum: 2016-üf-23 Plats: Alvesta omsorgsförvaltning Närvarande: Anneli Hamegård, ordförande, Alvesta kommun Helene Tapper,

Läs mer

Dagens program. 13:00 Validering

Dagens program. 13:00 Validering Dagens program 10:00 Välkomna! - Zenita Cider, VO-College kansli - Aisha Amin, VO-College Stockholm Senaste nytt från VO-College - Zenita Cider och Carin Bergström Aktuellt från Skolverket - Eva Ekstedt

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Datum för mötet: 2015 09 22 Kl. 9:00 12:00 Plats för mötet: Oskarshamn Nova s Huvudbyggnad (Varvsgatan 13) Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare

Läs mer

Kompetensförsörjningsinsatser 2017/2018

Kompetensförsörjningsinsatser 2017/2018 Kompetensförsörjningsinsatser 2017/2018 Kompetensförsörjningsinsatser hösten 2017 Validering och komplettering Språkombudsutbildning Handledarutbildning Kompetenslyftet timanställda 50% studier 50% arbete

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Närvarande: Se deltagarförteckning Presentation och uppföljning Zenita Cider hälsade alla välkomna och vi gick laget runt för att

Läs mer

Uppnådda mål

Uppnådda mål Uppnådda mål 2013-2017 Formen för det regionala GRVO-Collegerådet Projektet Rekas med koppling till Kompetensplattformen Samverkansavtal för gymnasieskolan fram till 2017 Tre nya lokala college bedriver

Läs mer

College Väst. Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

College Väst. Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. College Väst College Väst Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Regeringsredovisning undersköterskeexamen. Vård- och omsorgscollege 10-årsjubileum 4 december 2018

Regeringsredovisning undersköterskeexamen. Vård- och omsorgscollege 10-årsjubileum 4 december 2018 Regeringsredovisning undersköterskeexamen Vård- och omsorgscollege 10-årsjubileum 4 december 2018 Undersköterskeexamen Redovisning av uppdrag om förslag till justeringar i programstruktur och examensmål

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-06-11 Plats: Odengatan 1, Lessebo Närvarande: Paul Johanneson, Ordförande, Region Kronoberg Anette Cronholm,

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2. Ej närvarande Lena Asplund, Consensum Maria Berndtson, Kungsholmens västra gymnasium

Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2. Ej närvarande Lena Asplund, Consensum Maria Berndtson, Kungsholmens västra gymnasium Arbetsgrupp APL-handledarutbildning-Branschsamverkan, Vård- och omsorgscollege Stockholm Dag och tid Torsdag 24 augusti 2017, 14.00 16.30 Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2 Närvarande

Läs mer

Ett nationellt sammanhållet system för validering

Ett nationellt sammanhållet system för validering Ett nationellt sammanhållet system för validering Anders Ferbe, ordförande Valideringsdelegationen Myndighetskonferens 20 september 2019 Valideringsdelegationen 2015-2019 1 Vad är validering? Kompetens

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordöstra Skånes lokala VO-College

Verksamhetsplan för Nordöstra Skånes lokala VO-College 2018-02-09 Verksamhetsplan för Nordöstra Skånes 2018-2021 lokala VO-College Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Styrgrupp... 3 Ekonomi... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationsmål... 5 Gemensamma mål för perioden

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2018-02-20 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Handledarutbildning. Steg 1. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege

Handledarutbildning. Steg 1. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege Steg 1 Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege Studiehandledning Föreningen Vård- och omsorgscollege 118 82 Stockholm www.vo-college.se epost: info@vo-college.se 2015 Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp 21 maj

Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-05-21 Protokoll Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tid: Tisdag den 21 maj kl 13:30-16:00

Läs mer

Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013

Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013 Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013 Närvarande: Ylva Bengtsson Kommunal, Paul Johannesson Landstinget Kronoberg, Lena Peltomaa Lernia, Diana Unander Nordle Regionförbundet södra Småland,

Läs mer

Återansökan Vård- och Omsorgscollege Uppsala län

Återansökan Vård- och Omsorgscollege Uppsala län Återansökan Vård- och Omsorgscollege Uppsala län INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 4 2 MÅL 4 2.1 Effektmål 5 2.2 Projektmål 5 3 KRAV PÅ PROJEKTET 7 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Utbildningar för dig som vill jobba inom äldreomsorg och funktionsstöd

Utbildningar för dig som vill jobba inom äldreomsorg och funktionsstöd Campus Kramfors Lärcentrum för utbildning och utveckling Utbildningar för dig som vill jobba inom äldreomsorg och funktionsstöd Välkommen till Vuxenutbildningen Campus Kramfors Ansökningstider hittar du

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019

Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019 Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019 Syfte: öka intresse och kunskap för och om vård- och omsorgsutbildning hos ungdomar, vuxna och studie- och yrkesvägledare. Mål: öka antalet sökande

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2018-02-08 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den 2/2 kl. 13.00-16.00

Läs mer

Sammanfattning. Regeringsredovisning. U2017/05023/BS (delvis), U2017/05037/S

Sammanfattning. Regeringsredovisning. U2017/05023/BS (delvis), U2017/05037/S Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag om förslag till justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som

Läs mer

omso L [3 BENGTSFORS VARI Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande oc ~ c cr P7(Y Avseende värd- och omsorgscollege Fyrbodal

omso L [3 BENGTSFORS VARI Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande oc ~ c cr P7(Y Avseende värd- och omsorgscollege Fyrbodal omso L 0 VARI oc ~ s c cr P7(Y FY-RBODAL Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande Avseende värd- och omsorgscollege Fyrbodal Lokalt college Fyrbodal Öst Bengtsfors kommun Dals Eds kommun Melleruds

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Tid: Torsdag 9 december, kl. 14-17 Plats: Best Western hotell Tidblom, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningarna innehåller

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Dag: 2017-11-30 Deltagare Britt. Johansson Therese Larsson Agneta Harrysson Mikel Fransson Thomas Ros Anette Harrysson Annki Gunnerek Agneta Harrysson

Läs mer

Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg

Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg Tid: 20 november 9.00 12.00 Plats: Telebild Närvarande: Jennie Greis, Magnus Käller, Anders Jansson Lans, Maria Halvarsson,

Läs mer