Andra kvartalet Januari-juni jämfört med första kvartalet Kvartalets resultat uppgick till mkr (3 852)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)"

Transkript

1 Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,01* kronor (2,47) Räntabilitet på eget kapital var 14,4 procent (16,1) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,52) Räntenettot uppgick till mkr (4 527) Periodens resultat mkr Kv Kv Kv Kv Kv Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 1 procent till mkr (4 068) Swedbank redovisade nettoåtervinningar på 324 mkr (972) Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 14,8 procent (13,9 procent den 31 december 2010) och med övergångsregler 10,1 procent (10,1). Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 16,1 procent (15,2). Med övergångsregler var primärkapitalrelationen 11,0 procent (11,0). Resultat per aktie före utspädning kr 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kv Kv Kv Kv1-2011* Kv2-2011* Räntabiltet på eget kapital % Januari-juni 2011 jämfört med januari-juni 2010 Periodens resultat uppgick till mkr (2 103) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,48* kronor (1,82) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,48* kronor (1,82) Räntabilitet på eget kapital var 15,3 procent (4,7) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv K/I-talet uppgick till 0,52 (0,57) Kärnprimärkapitalrelation Räntenettot ökade med 18 procent till mkr (7 822) Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 22 procent till mkr (6 625) Swedbank redovisade nettoåtervinningar på mkr (kreditförluster om 3 173). % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv * Resultat använt vid beräkning av resultat per aktie specificeras på sidan 41. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 1 av 46

2 VD-kommentar Swedbanks resultatutveckling är fortsatt stabil. För fjärde kvartalet i rad stärktes räntenettot och kreditkvaliteten fortsätter att förbättras. Jag ser med tillförsikt på att Swedbank fortsätter att utvecklas i rätt riktning och att den stora potentialen som finns i banken börjar ge avkastning. I en tid av ökad makroekonomisk osäkerhet blir Swedbanks balansräkning alltmer robust. Inom Svensk bankrörelse ökar antalet kunder, såväl privat- som företagskunder, som ansluter sig till något av våra lojalitetsprogram. Kunderna garanteras en god servicenivå vilket bevisas genom att deras kundnöjdhet är högre än genomsnittskundens. De nyttjar också fler produkter per kund. Inom Stora företag & Institutioner ökar vi våra ansträngningar mot större företag och utlåningsvolymerna ökar igen, även om den tradingrelaterade verksamheten var svagare jämfört med första kvartalet. Mobilbanken, som lanserades 2010, har mottagits väl av kunderna. I juni hade över en halv miljon kunder anslutit sig till tjänsten, vilket är en ökning med närmare 70 procent sedan årsskiftet. En lansering av Mobilbanken sker för närvarande även i de baltiska länderna. Inom Baltisk bankrörelse har det kundrelaterade arbetet gett utdelning. Swedbank har utsetts till det mest respekterade företaget i Estland och det med högst anseende i finanssektorn i Lettland och Litauen*. Swedbank Robur är det fondbolag som har flest fonder (60) med fyra eller fem stjärnor i MoneyMates Fondrating. Därutöver har Swedbanks arbete med investerarrelationer uppmärksammats genom utmärkelserna Bäst IR i Sverige samt Bäst på IR i sektorn Bank & Finans i Europa av tidningen IR Magazine. Steg för steg förbättrar vi vår effektivitet. Under andra kvartalet har ett nytt arbetssätt vid försäljning av livförsäkringar inneburit att vi kunnat dra ned den genomsnittliga tiden vid nyförsäljning från 2,5 veckor till 2-3 dagar. Vi har centraliserat hanteringen av fakturor till ett gemensamt servicecenter placerat i Vilnius, vilket innebär såväl bättre kvalitet som en effektivare hantering. Swedbank har även slutit ett nytt avtal med MasterCard som kommer att innebära stora effektivitetsvinster under de kommande åren. Tillsammans med kunder, myndigheter och lokala organisationer arbetar vi för att minska kontanthanteringen i såväl samhället som i banken. Fördelarna är framförallt förknippade med säkerhet och miljö samtidigt som det innebär kostnadsbesparingar för alla inblandade parter. I den svenska kontorsrörelsen har kontantvolymen minskat med 9 procent sedan årsskiftet. Vi har god beredskap inför de kommande 12 månadernas upplåningsförfall. Swedbank emitterade 153 miljarder kronor långfristing upplåning under första halvåret, att jämföra med förfall på cirka 180 miljarder kronor under helåret I juli godkände Finansinspektionen Swedbanks interna kapitalutvärdering (stresstest) för Denna visar att vi står väl kapitaliserade även under mycket stressade förhållanden och att vi håller oss inom den risktolerans om 3 procent som styrelsen fastslagit och som tidigare kommunicerats. Även Riksbankens och Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstester visar att Swedbank har låga risker och är starkt kapitaliserade. Under andra kvartalet började vi återköpa egna aktier enligt det mandat som erhölls av årsstämman i mars. Fram till halvårsskiftet hade 33,3 miljoner aktier återköpts, motsvarande cirka 2,9 procent av utestående aktier. Återköpen görs för att kalibrera kärnprimärkapitalrelationen mot 13 procent. Per den sista juni var kärnprimärkapitalrelationen 14,8 procent, vilket innebär att banken planerar fortsätta återköpen fram till nästa årsstämma. Vi fortsätter att arbeta med kapitaleffektivitet, bland annat genom kontinuerligt fokus på riskjusterad avkastning och intern utbildning kring kapitalfrågor. Det pågår även ett långsiktigt arbete med att implementera mer avancerade och bättre kalibrerade modeller för beräkning av kapitalkravet. Vår solida ställning gör att vi nu fullt ut kan fokusera på våra prioriterade områden; Kvalitet och effektivitet, Robust balansräkning med låg risk, Kunden i fokus samt Tillväxt inom utvalda segment. Vi förväntar oss en successiv förbättring av resultatet före kreditförluster och nedskrivningar, exklusive poster av engångskaraktär. Kreditförlusterna väntas vara fortsatt låga med god potential för återvinningar i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina. Michael Wolf Verkställande direktör och koncernchef * Enligt TNS Emor respektive den årliga undersökningen TOP. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 2 av 46

3 Innehållsförteckning Sida Finansiell översikt 4 Översikt 5 Marknad 5 Viktiga händelser under kvartalet 5 Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet Resultat 5 Januari-juni 2011 jämfört med januari-juni Resultat 6 Kredit- och tillgångskvalitet 7 Upplåning och likviditet 9 Kapital och kapitaltäckning 10 Marknadsrisk 11 Operativa risker 11 Övriga händelser 11 Rating 11 Händelser efter 30 juni Affärsområden Svensk bankrörelse 13 Stora företag & Institutioner 15 Baltisk bankrörelse 17 Kapitalförvaltning 19 Ryssland & Ukraina 20 Ektornet 21 Koncernfunktioner 22 Elimineringar 22 Finansiell information Koncern Resultaträkning i sammandrag 24 Rapport över totalresultat i sammandrag 24 Balansräkning i sammandrag 25 Förändringar i eget kapital i sammandrag 26 Kassaflödesanalys i sammandrag 27 Noter 28 Moderbolag 42 Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 45 Revisorsgranskning 45 Kontaktuppgifter 46 Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, under Finansiell information och publikationer. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 3 av 46

4 Finansiell översikt Resultaträkning mkr Kv2 Kv1 % Kv2 % Jan-jun Jan-jun % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivning av immateriella tillgångar Nedskrivning av materiella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB Nyckeltal och data per aktie Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Jan-jun Räntabilitet på eget kapital, % 14,4 16,1 7,0 15,3 4,7 Resultat per aktie före utspädning, kronor 1) 2) 3,02 2,47 1,36 5,48 1,82 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1) 2) 3,01 2,47 1,36 5,48 1,82 K/I-tal 0,52 0,52 0,57 0,52 0,57 Eget kapital per aktie, kronor 1) 82,61 82,39 78,48 82,61 78,48 Kapitaltäckningskvot, Basel 2 2,28 2,34 2,23 2,28 2,23 Kärnprimärkapitalrelation, %, Basel 2 14,8 14,9 12,7 14,8 12,7 Primärkapitalrelation, %, Basel 2 16,1 16,2 14,0 16,1 14,0 Kapitaltäckningsgrad, %, Basel 2 18,2 18,7 17,9 18,2 17,9 Kapitaltäckningskvot enligt övergångsregler 1,56 1,63 1,68 1,56 1,68 Kärnprimärkapitalrelation, %, enligt övergångsregler 10,1 10,4 9,5 10,1 9,5 Primärkapitalrelation, %, enligt övergångsregler 11,0 11,2 10,5 11,0 10,5 Kapitaltäckningsgrad, %, enligt övergångsregler 12,5 13,0 13,4 12,5 13,4 Kreditförlustnivå, % -0,09-0,29 0,28-0,19 0,46 Andel osäkra fordringar, brutto, % 2,20 2,28 2,90 2,20 2,90 Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % ) Antalet aktier specificeras på sidan 40. 2) Resultat använt vid beräkning av resultat per aktie specificeras på sidan 41. Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank. Balansräkningsdata mdkr 30 jun 31 dec % 30 jun % Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar, Basel Riskvägda tillgångar, övergångsregler Riskvägda tillgångar, Basel Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 4 av 46

5 Översikt Marknad Den globala konjunkturen har under årets andra kvartal visat tecken på avmattning. Den svenska tillväxten forsätter att vara hög men i en avtagande takt då hushållens konsumtionstillväxt bromsas upp. Under första kvartalet 2011 steg BNP i årstakt och kalenderkorrigerat med 6,5 procent, från fjärde kvartalets 7,7 procent. Återhämtningen i de baltiska ekonomierna tog ytterligare fart under första kvartalet som en följd av att den inhemska efterfrågan stärkts, samtidigt som exporten alltjämt visar höga tillväxttal. Estland och Litauen hade den snabbaste tillväxten, där BNP i årstakt blev 8,5 procent respektive 6,9 procent. I Lettland ökade BNP med 3,5 procent under motsvarande period. Den svenska Riksbanken höjde styrräntan med 25 räntepunkter i april till 1,75 procent (Efter rapportperioden, den 6 juli, höjdes styrräntan med ytterligare 25 räntepunkter till 2,0 procent). Ränteuppgången och sunda offentliga finanser har bidragit till en relativt stabil svensk krona trots en ökad osäkerhet på de globala finansmarknaderna. Stockholmsbörsen (OMXSPI) sjönk med 4 procent under första halvåret. Tallinnbörsen (OMXT) sjönk med 8 procent, Rigabörsen (OMXR) steg med 13 procent och Vilniusbörsen (OMXV) sjönk med 3 procent. Viktiga händelser under kvartalet Swedbank påbörjade den 29 april återköp av egna aktier med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman Under kvartalet återköptes 2,9 procent, motsvarande cirka 33,3 miljoner av bolagets samtliga aktier (inklusive emission och återköp av C- aktier för att säkra bolagets incitamentsprogram), läs mer på sid 10 och 11. Swedbank har ingått ett koncernövergripande avtal avseende kortservice med Master Card Europa, läs mer på sid 11. Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Resultat Kvartalets resultat hänförligt till aktieägarna minskade med 10 procent från föregående kvartal och uppgick till mkr (3 852). Resultatet för första kvartalet påverkades positivt med 361 mkr efter skatt av uppgörelsen med Lehman Brothers konkursbo. Återvinningarna uppgick till 324 mkr (972). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,4 procent (16,1). K/I-talet var 0,52 (0,52). Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 1 procent till mkr (4 068). Resultat före kreditförluster och nedskrivningar per affärsområde mkr Kv2 Kv1 Kv2 Svensk bankrörelse Stora företag & Institutioner Baltisk bankrörelse Kapitalförvaltning Ryssland & Ukraina Ektornet Koncernfunktioner Summa exkl valutakurseffekter Valutakurseffekter Summa Intäkterna för andra kvartalet minskade med 1 procent till mkr (8 452). Exklusive intäkterna för uppgörelsen med Lehman Brothers konkursbo om 716 mkr under första kvartalet, ökade intäkterna med 8 procent. Detta berodde främst på högre allmänt ränteläge och vidgade utlåningsmarginaler samt positiva värderingseffekter inom Group Treasury. Valutakursförändringar, framförallt den svenska kronans försvagning mot euron, lettiska lats och litauiska litas, ökade de redovisade intäkterna med 25 mkr. Räntenettot ökade med 5 procent och uppgick till mkr. Högre stibor- och euribor-räntor, vidgade marginaler och förfall av statligt garanterad upplåning bidrog positivt till räntenettot, medan lägre utlåningsvolymer i de baltiska länderna påverkade räntenettot negativt. Då garantiavgifterna för Swedbanks statligt garanterade upplåning inte har reflekterats i internräntan har räntenettot i affärsområdena stärkts något, medan Treasury inom koncernfunktioner haft motsvarande negativ påverkan. Provisionsnettot minskade med 2 procent till mkr. Betalningsprovisioner och intäkter från corporate finance ökade, medan provisionsintäkter från aktiehandel och utlåningsprovisioner minskade under kvartalet. Under andra kvartalet ändrades metodiken för periodisering av provisionsintäkter inom Stora företag & Institutioner. En större del av intäkterna än tidigare periodiseras för att reflektera underliggande affär. Ändringen genomförs från början av 2011 varvid provisionsintäkterna under andra kvartalet minskats med 68 mkr som intäktsförts under första kvartalet. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 100 procent till 511 mkr. Inom Koncernfunktioner redovisade Group Treasury ett högre resultat till följd av positiva värderingseffekter, främst från basis-swappar. När kapitalmarknadsupplåningen sker i euro swappas denna ofta till svenska kronor. Dessa swappar värderas till marknadspris. Under första kvartalet minskade swapkostnaden, vilket samtidigt medförde en negativ värderingseffekt. Under andra kvartalet 2011 var förhållandet det motsatta, vilket hade en positiv påverkan på nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Resultatpåverkan från dessa värdeförändringar är liten över tiden, men volatiliteten kan vara stor mellan kvartalen. Positiva värderingseffekter inom Swedbank Hypotek bidrog även till att stärka resultatet. Kostnaderna minskade med 1 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till mkr (4 384). Fasta och rörliga personalkostnader minskade, främst som en följd av något färre anställda samt lägre rörliga Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 5 av 46

6 kostnader inom Stora företag & Institutioner. Under första kvartalet gjordes en återföring på 54 mkr avseende för höga reserveringar under 2010 för prestationsbaserade ersättningar inom Stora företag & Institutioner. Operativa kostnader för att hantera problemkrediter och övertagna panter i Swedbanks särskilda avdelningar för rekonstruktion och återvinning (FR&R) samt Ektornet uppgick till 164 mkr (178). Antalet heltidstjänster minskade under kvartalet med 138, till Minskningarna skedde främst i Ukraina. Kostnadsanalys Koncernen mkr Kv2 Kv1 Kv2 Svensk bankrörelse* Stora företag & Institutioner* Baltisk bankrörelse* Kapitalförvaltning* Ryssland & Ukraina* Övrigt och elimineringar* FR&R och Ektornet Summa exkl valutakurseffekter Valutakurseffekter Summa * Exklusive FR&R Under andra kvartalet redovisades nettoåtervinningar på 324 mkr (972). Baltisk bankrörelse redovisade nettoåtervinningar på 142 mkr (382) och Ryssland & Ukraina på 169 mkr (490). Av de redovisade nettoåtervinningarna utgjorde -443 mkr (-1 184) reserveringar, netto, varav individuella reserveringar för osäkra fordringar -407 mkr (-577) och portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedöms osäkra -36 mkr (-607). I Baltisk bankrörelse innebar en uppdatering av beräkningsmetoden för värden på bostadsfastigheter en negativ inverkan, frånsett denna hade återvinningarna varit 225 mkr högre. Bortskrivningar, netto, uppgick till 119 mkr (212). Skattekostnaden uppgick till 863 mkr (1 182), motsvarande en effektiv skattesats på 20,0 procent (23,5). Den låga effektiva skattesatsen förklaras framförallt av att verksamheterna i Estland, Ryssland, Ukraina och det litauiska leasingföretaget redovisar vinst utan skattekostnad, och på att en skattereserv om 82 mkr relaterad till koncernens svenska livförsäkringsverksamhet lösts upp efter ett positivt avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen. Den högre skattekostnaden föregående kvartal förklaras framförallt av att intäkten från uppgörelsen med Lehman Brothers konkursbo belastats med en högre skattesats. På medellång sikt förväntas den effektiva skattesatsen i koncernen uppgå till cirka procent. Övrigt totalresultat efter skatt uppgick för kvartalet till 408 mkr (-265) och påverkades framförallt av valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheten samt kassaflödessäkringar. Januari-juni 2011 Jämfört med januari-juni 2010 Resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna uppgick till mkr jämfört med en vinst på mkr föregående år. Det var framförallt nettoåtervinningar och högre intäkter, inklusive en engångsintäkt från Lehman Brothers konkursbo under första kvartalet, som påverkade resultatet positivt, medan kostnaderna minskade marginellt. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 15,3 procent (4,7). K/I-talet var 0,52 (0,57). Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 22 procent till mkr (6 625). Resultat före kreditförluster och nedskrivningar per affärsområde mkr Jan-jun Jan-jun Svensk bankrörelse Stora företag & Institutioner Baltisk bankrörelse Kapitalförvaltning Ryssland & Ukraina Ektornet Koncernfunktioner Summa exkl valutakurseffekter Valutakurseffekter 276 Summa Intäkterna ökade med 9 procent och uppgick till mkr (15 439). Räntenettot ökade inom samtliga större affärsområden, medan nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade inom Group Treasury (Koncernfunktioner) och Stora företag & Institutioner. Valutakursförändringar, framförallt den svenska kronans förstärkning mot euron och de baltiska valutorna, minskade de redovisade intäkterna med 527 mkr. Räntenettot ökade med 18 procent och uppgick till (7 822). Faktorer som påverkat räntenettot positivt var framförallt högre allmänt ränteläge i Sverige, med tillhörande villkorsändringar, lägre kostnader för inlåning i lokal valuta i de baltiska länderna samt något högre euribor-räntor. Inom Baltisk bankrörelse har dröjsmålsräntor, som tidigare redovisats som övriga intäkter, omklassificerats till räntenetto. Stabilitetsavgiften har fördubblats jämfört med föregående år och uppgick till 253 mkr. Lägre utlåningsvolymer med en högre andel hypoteksutlåning i förhållande till företagsutlåning påverkade räntenettot negativt. Likaså påverkade ökade kostnader för likviditetsreserver samt lägre avkastning på placeringsportföljen, som används för räntesäkring av transaktionskonton och eget kapital, räntenettot negativt. Då garantiavgifterna för Swedbanks statligt garanterade upplåning inte har reflekterats i internräntan har räntenettot i affärsområdena stärkts något, medan Treasury inom koncernfunktioner haft motsvarande negativ påverkan. Provisionsnettot minskade och uppgick till mkr (4 677). Minskningen berodde främst på lägre provisionsintäkter från betalningsförmedling, aktiehandel och corporate finance. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 48 procent till 766 mkr (1 469). Inom Koncernfunktioner redovisade Group Treasury ett lägre resultat till följd av negativa värderingseffekter, exempelvis från basis-swappar. När kapitalmarknadsupplåningen sker i euro swappas denna ofta till svenska kronor. Dessa swappar värderas till marknadspris. Under 2010 ökade swapkostnaden väsentligt, vilket Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 6 av 46

7 samtidigt medförde en positiv värderingseffekt. Under första halvåret 2011 var förhållandet det motsatta, vilket hade en negativ påverkan på nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Resultatpåverkan från dessa värdeförändringar är liten över tiden, men volatiliteten kan vara stor mellan kvartalen, vilket påverkar resultatet. Kostnaderna minskade något och uppgick till mkr (8 814). Konsultkostnader minskade med 147 mkr, medan rörliga personalkostnader ökade och uppgick till 275 mkr (220). Sedan 1 juli 2010 betalar Swedbank delar av rörlig ersättning i form av aktier. Denna ersättning periodiseras fram till dess att aktierna reglerats. Detta medför att den under perioden allokerade rörliga ersättningen till de anställda skiljer sig från den bokförda. Under första halvåret uppgick den resultatmässiga påverkan från rörliga ersättningar till 275 mkr medan den allokerade rörliga ersättningen var 597 mkr. Under första kvartalet gjordes en återföring på 54 mkr av tidigare års reserveringar för rörliga ersättningar inom Stora företag & Institutioner. En mer detaljerad redogörelse av rörliga ersättningar finns i Faktaboken 1 på sid 16. De operativa kostnaderna för problemkrediter och övertagna panter i FR&R samt Ektornet uppgick till 343 mkr (341). Antalet heltidstjänster har på ett år minskat med 521, framförallt inom Ryssland & Ukraina och Baltisk bankrörelse. Kostnadsanalys Koncernen mkr Jan-jun Jan-jun Svensk bankrörelse* Stora företag & Institutioner* Baltisk bankrörelse* Kapitalförvaltning* Ryssland & Ukraina* Övrigt och elimineringar* FR&R och Ektornet Summa exkl valutakurseffekter Valutakurseffekter 251 Summa * Exklusive FR&R Under första halvåret redovisades nettoåtervinningar på mkr (kreditförluster, netto, på 3 173). Baltisk bankrörelse redovisade nettoåtervinningar på 524 mkr (kreditförluster, netto, på 3 199) och Ryssland & Ukraina redovisades nettoåtervinningar på 659 mkr (180). Av de redovisade nettoåtervinningarna utgjorde mkr (2 627) reserveringar, netto, varav individuella reserveringar för osäkra fordringar -984 mkr (3 559) och portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedöms osäkra -643 mkr (-932). Bortskrivningar, netto, uppgick till 331 mkr (546). Skattekostnaden uppgick till mkr (1 141), motsvarande en effektiv skattesats på 21,9 procent (34,9). På medellång sikt förväntas den effektiva skattesatsen uppgå till cirka procent. 1 Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, under Finansiell information och publikationer. Övrigt totalresultat efter skatt uppgick för perioden till 143 mkr (-771) och påverkades framförallt av valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheten samt kassaflödessäkringar. Kredit- och tillgångskvalitet Swedbanks utlåning ökade med 1 mdkr under första halvåret och uppgick till mdkr per den 30 juni Under perioden fortsatte utlåningen i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina att minska. Under andra kvartalet ökade företagsutlåningen i Sverige återigen. Även hypoteksutlåningen i Sverige ökade, om än i lägre takt än tidigare. Exklusive valutakurseffekter minskade utlåningen med 6 procent i de baltiska länderna, 14 procent i Ukraina och med 19 procent i Ryssland. Utlåning till allmänheten 2 per affärsområde mkr 30 jun 31 dec % Svensk bankrörelse Stora företag & Institutioner Baltisk bankrörelse Estland Lettland Litauen Investering Ryssland & Ukraina Ryssland Ukraina Koncernfunktioner Summa Utlåning till allmänheten exklusive Riksgäldskontoret och återköpsavtal. Efterfrågan på företagslån i de baltiska länderna var låg under perioden och amorteringar bland Swedbanks företagskunder översteg nyutlåningen. Företagsutlåningen i Sverige ökade under perioden, till följd av ökad efterfrågan på lån bland stora företag under andra kvartalet. Utlåningsvolymen till små och medelstora företag var i princip oförändrad under perioden. Utlåningen fortsatte att öka i segment med lägre risk, framförallt hypoteksutlåning till privatkunder i Sverige. Utlåningen i Swedbank Hypotek ökade under perioden med 8 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet till 705 mdkr. Den genomsnittliga belåningsgraden i Swedbank Hypotek var 60 procent, beräknat på fastighetsnivå (45 procent beräknat på lånenivå). Inom Baltisk bankrörelse uppgick den del av hypoteksportföljen som överstiger aktuellt marknadsvärde till 8,2 mdkr per den 30 juni 2011 (8,8 mdkr per 31 december 2010). Sedan andra halvåret 2009 har bostadspriserna i de större baltiska städerna uppvisat en stabil eller positiv utveckling, framförallt i Estland. Som en konsekvens av detta har den genomsnittliga belåningsgraden börjat sjunka. I Swedbanks interna kapitalutvärdering (IKU) för 2011 översteg kärnprimärkapitalrelationen såväl de internt satta minimikraven i ett stressat scenario som de regelverksmässiga kraven på total- och primärkapital. Swedbanks IKU för 2011 är konservativ och de ekonomiska förutsättningarna för stresstesten är i linje Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 7 av 46

8 med Swedbanks IKU för Swedbanks IKU för 2011 inbegriper en flerårsperiod med kraftigt minskad ekonomisk aktivitet. I Sverige minskar BNP i reala termer med 7 procent under treårsperioden 2012 till 2014 och i de baltiska länderna minskar real BNP med mellan 9 och 11 procent under fyraårsperioden 2011 till Under scenarioperioden antas en kraftigt ökad arbetslöshet. I Sverige ökar arbetslösheten till som mest 16,9 procent år 2014 och i de baltiska länderna toppar arbetslösheten på mellan 19,5 procent och 21,5 procent under 2013 och Därutöver stressas betydande fastighetsprisfall på 33 procent för bostadsfastigheter i Sverige och prisfall mellan 15 och 24 procent för bostadsfastigheter i de baltiska länderna, vilka nyligen gått igenom en kraftig priskorrigering. Den ekonomiska situationen i euroområdet förvärras betydligt samtidigt som kronan stärks med 31 procent mot den amerikanska dollarn, vilket antas påverka svenska exportföretag särskilt hårt. Dessutom tvingas Lettland och Litauen att devalvera sina valutor med 30 procent. Sammantaget genererar Swedbank en ackumulerad förlust (före utdelningar) under prognosperioden på 9 mdkr efter totala kreditförluster på 62 mdkr. Kärnprimärkapitalrelationen minskar som mest från 14,97 procent år 2011 till 12,04 procent år 2013 (enligt full Basel 2) i scenariot. Minskningen är i linje med den av styrelsen angivna risktoleransen motsvarande en minskning av kärnprimärkapitalrelationen på upp till 3 procentenheter. De ekonomiska förutsättningarna i Swedbanks IKU för 2011 har generellt sett en väsentligt större negativ påverkan på banken än de stresstester för europeiska banker som samordnas av den Europeiska bankmyndigheten (EBA), där Swedbank deltar. För första halvåret 2011 redovisade Swedbank nettoåtervinningar om totalt mkr (kreditförluster, netto, om mkr). Nettoåtervinningar gjordes i Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina samt inom affärsområdet Stora företag & Institutioner. Merparten av nettoåtervinningarna var hänförliga till det första kvartalet. Kreditförlusterna inom Svensk bankrörelse är fortsatt mycket låga. Kreditförluster, netto per affärsområde mkr Kv2 Kv1 Kv2 Svensk bankrörelse Stora företag & Institutioner Baltisk bankrörelse Estland Lettland Litauen Ryssland & Ukraina Ryssland Ukraina Koncernfunktioner Summa Återvinningar i de baltiska länderna härrörde främst från uppdaterade värderingar av säkerheter relaterade till stora företag. Utlåningen till privatpersoner gav vissa ytterligare kreditförluster. Lettlands kreditförluster påverkades negativt med 225 mkr under andra kvartalet till följd av en justering av reserveringsgraden för bostadslån som betraktas som osäkra fordringar. Återvinningarna i Ryssland och Ukraina var relaterade till företagsutlåningen och bestod i huvudsak av amorteringar och återbetalningar av osäkra lån eller att lösningar uppnåddes för vissa problemengagemang. Portföljreserveringarna är relaterade till den del av portföljen som inte innehåller osäkra fordringar. Portföljreserveringarna minskade under halvårsperioden, främst på grund av volymminskningar och förbättrad intern rating i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina. En viss förbättring av den interna ratingen bland svenska företagskunder bidrog också till minskningen. Av de totala reserveringarna om 18,4 mdkr den 30 juni 2011 utgjordes 87 procent av individuella reserveringar, att jämföra med 85 procent per den 31 december Kreditförluster Koncernen mkr Kv2 Kv1 Kv2 Reserveringar Individuella reserveringar, brutto Återvinningar av tidigare gjorda individuella reserveringar Portföljreserveringar Reserveringar, netto Bortskrivningar Bortskrivningar, brutto Ianspråktagande av tidigare reserveringar Återvinningar Bortskrivningar, netto Summa Trenden med en stabilisering av lån förfallna mer än 60 dagar fortsatte under halvårsperioden. Bostadslån till privatkunder inom Baltisk bankrörelse som är förfallna mer än 60 dagar stabiliserades i Estland och Lettland redan under andra halvåret 2010, men ökar fortfarande i Litauen. Osäkra fordringar minskade med totalt 4,1 mdkr under halvårsperioden och innefattade samtliga affärsområden. Minskningen beror dels på ett avtagande inflöde av nya osäkra fordringar under perioden, dels på att vissa större företagsengagemang inte längre är osäkra. Därutöver har bortskrivningar och valutakurseffekter bidragit till att minska de osäkra fordringarna. Omstrukturerade lån avser lån där kreditvillkoren har förändrats som ett resultat av kundens faktiska och/eller förväntat försämrade förmåga att betala räntor och/eller amorteringar. Per den 30 juni 2011 uppgick koncernens omstrukturerade lån till 26 mdkr (27,9 mdkr per den 31 december 2010). Merparten avser Baltisk bankrörelse (79 procent) och Ukraina (11 procent). Av Swedbanks omstrukturerade lån uppgick de som klassificerades som osäkra till 13,9 mdkr (15,0 mdkr per den 31 december 2010) och icke osäkra till 12,1 mdkr (12,9). Övertagna tillgångar ökade med 24 procent under första halvåret och vid utgången av perioden fanns majoriteten av de övertagna tillgångarna i de baltiska länderna och i Norden. Innan ett övertagande sker försöker man i första hand komma fram till en frivillig överenskommelse med kunden. I de fall en sådan inte kunnat nås sker ett övertagande genom en legal process. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 8 av 46

9 Övertagna och återtagna tillgångar per affärsområde mkr 30 jun 31 dec 30 jun Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Estland Lettland Litauen Ryssland & Ukraina Ryssland Ukraina Ektornet Sverige Norge Finland Estland Lettland Litauen USA Ukraina Summa Under halvårsperioden övertog Ektornet fastigheter om mkr, varav merparten i Lettland och USA. Mer information om Ektornet finns på sidan 21. Swedbank redovisade under första kvartalet en engångsintäkt från Lehman Brothers konkursbo på 114 miljoner dollar (716 mkr) före skatt. Efter skatt uppgick intäkten till 361 mkr. Det kvarstående bokförda värdet av lån hänförliga till repan uppgick per 30 juni 2011 till 794 miljoner dollar, motsvarande 5,0 mdkr. Swedbanks exponering till motparter i Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien uppgick till totalt 1,2 mdkr per den 30 juni 2011, varav 67 mkr var relaterat till Grekland. Merparten av exponeringarna till dessa länder, penningmarknadslån och certifikat, har mycket kort löptid. GIIPS-exponering 30 jun 2011 mkr Grekland Irland Italien Portugal Spanien Summa Obligationer varav stater varav hålles till förfall Lån (penningmarknad och certifikat) Lån (kreditfaciliteter) 0 Derivat netto Övrigt Summa Aktuella marknadsvärden understiger redovisade värden med ca 51 mkr. 2 Derivat till marknadsvärde efter hänsyn till nettnings- och säkerhetsavtal. Med hänsyn till bankens interna riskpåslag för motpartsrisk vid potentiella framtida värdeförändringar uppgår derivatexponeringarna till: Irland 72 mkr, Italien 437 mkr och Spanien 196 mkr. Summa 705 mkr. 3 Handelsfinansiering och hypotekslån. Upplåning och likviditet Swedbank emitterade totalt 153 mdkr i långfristiga skuldinstrument under första halvåret 2011, varav 63 mdkr under andra kvartalet. Merparten av det andra kvartalets emissioner var säkerställda obligationer, där 43 mdkr emitterades i den svenska marknaden. De totala förfallen av långfristig upplåning uppgick till nominellt 79 mdkr under sexmånadersperioden. Under de nästkommande 12 månaderna, fram till och med juni 2012, har Swedbank förfall av långfristig upplåning på totalt nominellt 180 mdkr, varav 83 mdkr består av statsgaranterad upplåning. För att motverka denna refinansieringsrisk har banken ökat sina likviditetsreserver. Efter juni 2012 kommer de årliga refinansieringsbehoven att minska avsevärt. Den genomsnittliga löptiden på all kapitalmarknadsupplåning som gjorts genom bankens alla korta och långa program har förlängts från cirka 29 månader per den 31 december 2010 till 34 månader per den 30 juni Den genomsnittliga löptiden för säkerställda obligationer uppgick till 42 månader. Den genomsnittliga löptiden för andra kvartalets emissioner av långfristig upplåning var 47 månader. Förändring utestående upplåning Förändring Jan-jun 2011 sedan mdkr 31 dec 2010 Certifikat 31 Säkerställda obligationslån 78 Statligt garanterade obligationslån -36 Seniora icke säkerställda obligationslån Strukturerade obligationer (SPAX) -1 Upplåning med statlig garanti Förfallostruktur per år mdkr Totalt 120 Under andra halvåret 2011 förfaller nominellt 80 mdkr i långfristig upplåning, varav 46 mdkr avser upplåning som gjorts genom det statliga garantiprogrammet. Förfall på den svenska säkerställda obligationsmarknaden uppgår till nominellt 30 mdkr. Därutöver är nominellt 2,1 mdkr av efterställd upplåning föremål för förtidsinlösen under samma period. Swedbank köpte tillbaka totalt 4 mdkr i efterställda så kallade Tier 2 obligationer under första halvåret, varav 1,4 mdkr under det andra kvartalet. Återköpen skedde till marknadspriser, vilket genererade ett positivt realiserat nettoresultat om 2,6 mkr. Tillståndet från Finansinspektionen för återköp av Tier 2 obligationer med det beviljade rambeloppet om 5 mdkr förfaller den 31 augusti Därutöver förtidsinlöstes totalt 1,7 mdkr i efterställda så kallade Tier 2 obligationer under första halvåret 2011 varav 1,0 mdkr under det andra kvartalet. Förtidsinlösen skedde vid respektive möjlig tidpunkt. Vid andra kvartalets slut hade Swedbank totalt likvida och/eller pantsättningsbara reserver om 415 mdkr. Av detta utgjordes 203 mdkr av en likviditetsreserv inom Group Treasury, som redovisas i enlighet med Finansinspektionens nya föreskrifter för likviditet (se Faktaboken för mer information om likviditetsreserven). Likvida värdepapper inom andra delar av koncernen utgjorde 65 mdkr och det outnyttjade utrymmet i cover poolen för säkerställda obligationer uppgick till 147 mdkr. Swedbanks viktigaste interna mått för att begränsa och styra likviditetsrisk är den så kallade överlevnadshorisonten, ett mått på hur länge banken klarar sina kontraktuella åtaganden utan tillgång till Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 9 av 46

10 kapitalmarknadsfinansiering. Beräkningen antar att banken har möjlighet att pantsätta tillgångar enligt Riksbankens kriterier. Värdepapper med låg kreditvärdering eller egna emitterade värdepapper ingår ej. Likviditetsreserven inom Group Treasury utgörs i dagsläget nästan uteslutande av AAA-ratade värdepapper. Swedbanks styrelse har fastställt en nedre limit på överlevnadshorisonten. Styrelsen har även fastställt en nedre gräns för storleken på likviditetsportföljen inom Group Treasury, vilken ska överstiga en viss nivå i likvida och pantsättningsbara tillgångar (inte att förväxlas med likviditetsreserven, som i tillägg till likviditetsportföljen även inkluderar likviditet placerad hos riksbanker och i den så kallade overnight-marknaden). Likviditetsportföljens minimistorlek är enbart ett kompletterande styrmått till överlevnadshorisonten, då ingen information ges om hur likviditetsportföljen är finansierad. Swedbanks styrelse har även fastställt en nedre limit på det outnyttjade utrymmet i cover poolen för att säkerställa att betryggande säkerheter finns tillgängliga i syfte att skydda investerare av säkerställda obligationer även vid husprisfluktuationer. Vid kvartalets slut var det outnyttjade utrymmet i cover poolen 29 procent. Swedbank har ytterligare kvalificerbara tillgångar som i dagsläget inte är inkluderade i cover poolen. Swedbanks finansieringsstrategi är baserad på bankens affärsmodell med fokus på svensk bankrörelse. Swedbank är störst på inlåning på sina hemmamarknader och mer än hälften av utlåningen består av svenska bolån. Detta innebär att nästan hela behovet av kapitalmarknadsupplåning kan uppfyllas via marknaderna för säkerställda obligationer. Swedbanks balansräkningsstruktur innebär att banken har möjligheten att välja mellan att finansiera sig med säkerställda eller icke säkerställda obligationer. Swedbank anser detta vara en styrka, bland annat eftersom det råder osäkerhet kring icke säkerställda obligationer vad gäller framtida reglering om efterställdhet och avveckling. Swedbank eftersträvar att all icke säkerställd upplåning ska löptidsmatchas med en tillgång på motsvarande belopp och kommer huvudsakligen att emittera icke säkerställd skuld som ett komplement till säkerställd finansiering. Swedbank har ett litet behov av kortfristig upplåning. Vid halvårsskiftet hade banken totalt 93 mdkr utestående i kortfristig upplåning som gjorts genom olika certifikatsprogram. Detta var storleksmässigt på samma nivå som bankens totala reserver hos centralbanker vid samma tidpunkt. Kapital och kapitaltäckning Per den 30 juni uppgick aktieägarnas eget kapital till mkr, vilket var en ökning med mkr sedan årsskiftet. I Swedbanks finansiella företagsgrupp var kärnprimärkapitalet oförändrat under första halvåret och uppgick till 75,5 mdkr. Kärnprimärkapitalet har påverkats positivt av att resultat (efter anteciperad utdelning) har räknats in. Swedbank påbörjade den 29 april återköp av egna aktier med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman. Under andra kvartalet återköptes 33,3 miljoner aktier, motsvarande 2,9 procent av totalt antal utestående aktier (inklusive emission och återköp av C- aktier). Kärnprimärkapitalet minskade med drygt 3,5 mdkr till följd av återköpen av egna aktier. Det supplementära kapitalet minskade främst till följd av inlösen och återköp av eviga och tidsbundna förlagslån med 6,7 mdkr till 13,5 mdkr under första halvåret. Minskningen av supplementärt kapital är ett led i Swedbanks aktiva arbete med att hantera bankens kapitalstruktur, och följer av bankens fokus på kärnprimärkapitalet för att säkra en långsiktig stabilitet i balansräkningen. Riskvägt belopp minskade med 32,0 mdkr eller knappt 6 procent från årsskiftet till 509,3 mdkr. Riskvägt belopp för kreditrisker minskade under första halvåret med knappt 5 procent eller 21,5 mdkr, främst hänförligt till företagsexponeringar. De genomsnittliga riskvikterna för den finansiella företagsgruppens samtliga kreditrisker enligt IRK minskade något och uppgick till 28,6 procent per den 30 juni. Av den totala förändringen i riskvägt belopp för kreditrisker förklaras 1,7 mdkr av valutakurseffekter. Riskvägt belopp för marknadsrisker minskade med cirka 27 procent eller knappt 8 mdkr, främst till följd av Estlands inträde i EUR-samarbetet och att Swedbanks öppna valutapositioner därigenom har minskat. Riskvägt belopp för operativa risker minskade med 4,5 procent eller knappt 3 mdkr. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 14,8 procent per den 30 juni (13,9 procent 31 december 2010) och primärkapitalrelationen förbättrades till 16,1 procent (15,2). Kapitaltäckningsgraden var 18,2 procent (18,4). Med övergångsregler var kärnprimärkapitalrelationen 10,1 procent (10,1), primärkapitalrelationen 11,0 procent (11,0) och kapitaltäckningsgraden 12,5 procent (13,3). Ytterligare detaljer om kapitaltäckningen finns i not 21. Riskvägda tillgångar per affärsområde mdkr 30 jun 31 dec 30 jun Svensk bankrörelse Stora företag & Institutioner Baltisk bankrörelse Estland Lettland Litauen Investering Kapitalförvaltning Ryssland & Ukraina Ryssland Ukraina Ektornet Koncernfunktioner Summa riskvägda tillgångar Nya Baselregler gällande kapital och dess påverkan på Swedbank Den 20 juli 2011 publicerades EU-kommissionens förslag till nytt regelverk gällande kapital, vilket förväntas fastställas under Förslaget ligger i linje med det tidigare publicerade Basel III-regelverket. Swedbank bedömer att den negativa påverkan på Swedbanks kärnprimärkapitalrelation till följd av nya regler kommer att vara kring 0,5 procentenheter, och att det föreslagna kravet på leverage ratio (primärkapital/totala tillgångar) inte innebär någon restriktion för Swedbanks kapitalplanering. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 10 av 46

11 Marknadsrisk Swedbank mäter marknadsrisker, både de strukturella och de som uppstår i tradingverksamheten, med en Value-at-risk (VaR)-modell. VaR uttrycker, för aktuell portfölj, en förlustnivå som statistiskt överträffas med en viss sannolikhetsnivå under en viss tidshorisont. Swedbank använder 99 procents sannolikhetsnivå och en tidshorisont på en dag. Det innebär att den potentiella förlusten för portföljen statistiskt kommer att överstiga VaR-beloppet en dag av 100. Tabellen nedan beskriver utvecklingen av Swedbanks VaR *) under året. VaR per riskkategori Jan-jun 2011 (2010) mkr Max Min Medel 30 jun 31 dec Ränterisk 186 (127) 83 (50) 130 (74) Valutakursrisk 29 (19) 3 (2) 8 (7) 4 7 Aktiekursrisk 11 (7) 2 (2) 6 (5) 3 6 Diversifiering -18 (-10) Summa 175 (126) 83 (52) 126 (76) *) VaR exkluderar här marknadsrisker inom Swedbank Ukraina samt strategiska valutakursrisker. För Swedbank Ukraina blir VaR missvisande p.g.a. illikvida och outvecklade finansiella marknader i Ukraina. Avseende de strategiska valutakursriskerna är ett VaR- mått baserat på en tidshorisont på en dag inte relevant. Swedbanks marknadsrisker, uttryckta i VaR fördelade på risktagande enheter mkr denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på mellan två och tre år. Påverkan på positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till -744 mkr (-499) medan positioner i utländsk valuta skulle ha påverkats med -502 mkr (-278). Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat finansiella poster till verkligt värde den 30 juni 2011 ha påverkats med -205 mkr (-213, 31 december 2010). Operativa risker Den aggregerade risknivån i koncernen var fortsatt högre än normalt under andra kvartalet De främsta orsakerna var omfattande organisationsförändringar, risker i den svenska ITverksamheten och externa risker i främst Östeuropa. Övriga händelser Swedbank har ingått ett koncernövergripande avtal avseende kortservice med Master Card Europe. Tidigare avtal har främst begränsats till en marknad. Det nya avtalet kommer att stärka Swedbanks kortservice och ge stora effektivitetsvinster inom betalkortområdet. Som en följd av avtalet kommer Swedbank att öka sin utgivning av Master Card-kort. Avtalet är giltigt från 3 maj 2011 och gäller fram till sista december 2016 med möjlighet till årliga förlängningar i upp till fem år. För att effektivt kunna hantera Swedbanks kapitalisering inom ramen för bankens riskaptit och kapitaliseringsmål gav årsstämman styrelsen befogenhet att fram till årsstämman 2012 besluta om återköp av egna stamoch/eller preferensaktier om upp till 10 procent av samtliga aktier (inklusive förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen). Tillståndet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Förvärv får endast ske genom köp på NASDAQ OMX, Stockholm och till gällande marknadspris. mkr Totalt Swedbank Group Treasury Stora företag & Institutioner Swedbanks trading, dagligt resultat och VaR Dagligt resultat Swedbank Trading VaR För enskilda risktyper kompletteras VaR med riskmått och limiter som baseras på känslighet för förändringar av olika marknadspriser. Risktagandet följs även upp genom stresstester. En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 30 juni 2011 ha påverkat värdet av koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med -875 mkr (-777, 31 december 2010). I Årsstämman biföll styrelsens beslut om ersättningsprogram Styrelsen har beslutat inrätta ett tvådelat prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för 2011 bestående av ett kollektivt program och ett individuellt program. Det kollektiva programmet ( KP 2011 ) omfattar i princip samtliga anställda i koncernen och består av uppskjuten rörlig ersättning som i sin helhet utgörs av aktier. Det individuella programmet ( IP 2011 ), vilket omfattar cirka anställda inom koncernen, består av rörlig ersättning i två delar: kontant ersättning och uppskjuten rörlig ersättning bestående av aktier. Rating Den 2 mars 2011 bekräftade S&P sin A långfristiga rating och A-1 kortfristiga rating avseende Swedbank AB. Samtidigt höjde S&P Swedbank AB:s fristående rating (SACP) ett steg till a- samt ratingen på hybridkapital med två steg till BBB-. Höjningen av ratingen reflekterar Swedbanks stärkta profil för marknadsupplåning samt minskade kreditrisker. Den 8 juni 2011 uppgraderade ratinginstitutet Moody s Swedbanks fristående rating ett steg till C- motsvarande en fristående rating på Baa2, samt höjde ratingen på förlagslån och hybridkapital ett steg till Baa3 och Ba2 med positiva utsikter. Den långfristiga A2 ratingen samt A3 subordinerade ratingen bekräftades med positiva utsikter. Uppgraderingen reflekterar Moody s syn på stabiliseringen av tillgångarnas kvalitet inom det baltiska Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 11 av 46

12 affärsområdet samt Swedbanks stärkta finansiella styrka och bra kapital och likviditets nivåer. Moody s ser ett positivt ratingtryck på Swedbanks Baa2 fristående rating. Händelser efter 30 juni 2011 Swedbank har genomfört förändringar i bankens legala struktur avseende Swedbank i Estland, Lettland och Litauen. Tidigare ingick de tre baltiska enheterna i en koncern där moderbolaget var Swedbank i Estland. Förändringen innebär att de tre baltiska bolagen nu är direktägda av Swedbank AB. Förändringen har ingen påverkan på koncernens resultat eller finansiella position. Den nya legala strukturen började gälla den 1 juli Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 12 av 46

13 Svensk bankrörelse Stabilt resultat med en fortsatt positiv trend drivet av räntenettot Fortsatt god tillväxt av servicekoncepten Resultaträkning mkr Kv2 Kv1 % Kv2 % Jan-jun Jan-jun % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Rörliga personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 31,1 28,7 21,6 29,9 22,0 Kreditförlustnivå, % 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Andel osäkra fordringar, brutto, % 0,17 0,18 0,23 0,17 0,23 K/I-tal 0,49 0,50 0,56 0,49 0,55 Heltidstjänster Utvecklingen januari - juni Återhämtningen i den svenska ekonomin bromsade in under årets första kvartal efter fjolårets starka uppgång. BNP ökade med 0,8 procent mellan fjärde och första kvartalet och innebär att årstakten i BNP sjönk till 3,3 procent, en halvering jämfört med Det är främst den privata konsumtionen som har avtagit i spåren av högre räntor och stigande energipriser. Samtidigt har utlåningen till de svenska hushållen vuxit i en lägre takt. Kreditgivningen till näringslivet har däremot ökat när företagen åter börjat nyinvestera. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och arbetslösheten sjönk i maj till 7,5 procent säsongrensat. Periodens resultat ökade med 41 procent jämfört med samma period föregående år, främst som en följd av ett förbättrat räntenetto. Kostnaderna var i nivå med första halvåret Räntenettot ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år, framförallt som en effekt av vidgade in- och utlåningsmarginaler i förhållande till Stibor. Bolånemarginalerna (i förhållande till Stibor) ökade under första halvåret, delvis styrt av högre upplåningskostnader. Ökad konkurrens om kontosparandet innebar en press på inlåningsmarginalerna under andra kvartalet. Det högre ränteläget påverkade räntenettot positivt även mot föregående kvartal. Ökningen motverkades något av en minskad avkastning på den placeringsportfölj som används för räntesäkring av transaktionskonton. Den totala inlåningsvolymen var oförändrad under sexmånadersperioden. Inlåning från hushåll ökade med 2 procent, medan företagsvolymen minskade med 5 procent. Under andra kvartalet ökade inlåningen från hushåll med 3 procent och från företag med 1 procent. Swedbanks andel av inlåningen från hushåll var stabil och uppgick till 24 procent (24 procent per 31 december 2010). Inlåningsvolymen från företag har sjunkit på marknaden som helhet. Swedbanks marknadsandel var 16 procent (17 procent per 31 december 2010). Årstakten för marknadstillväxten avseende bostadslån till privatpersoner fortsatte att sjunka under kvartalet och uppgick per sista maj till 7 procent (10 procent per maj 2010). Tillväxttakten i Swedbanks utlåning till privatkunder sjönk till 5 procent under samma period. Utlåningen till hushåll ökade med 1 procent under perioden. Swedbanks marknadsandel avseende bostadsutlåning var 27 procent (27 procent per 31 december 2010). Utlåningsvolymen till företag var oförändrad under perioden. Marknadsandelen uppgick till 16 procent (17 procent per 31 december 2010). Utlånings-/inlåningskvoten uppgick till 254 (251 vid årsskiftet). Provisionsnettot var i nivå med motsvarande period föregående år. Ökade intäkter från Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 13 av 46

14 försäkringsverksamheten motverkades av en svagare utveckling av fondaffären då börsutvecklingen var svagt negativ under första halvåret. En tidigare skattereservering på 82 miljoner kronor upplöstes i Swedbank Försäkring efter ett positivt besked i Högsta Förvaltningsdomstolen avseende beskattning av fondrabatter. De servicekoncept som introducerades under 2010 har mottagits väl av kunderna. Sedan årsskiftet har antalet kunder med servicekoncept inom de målsatta segmenten ökat med Kunder som valt servicekoncept använder bankens tjänster och produkter i högre utsträckning än tidigare och visar även större kundnöjdhet. Även mobilbanken, som lanserades 2010, har mottagits väl av kunderna. I juni hade över kunder anslutit sig till Mobilbanken, vilket är en ökning med närmare 70 procent sedan årsskiftet. Användningen ökar också kraftigt och antalet inloggningar var drygt 60 procent fler i juni än i januari. Kostnaderna var i nivå med samma period föregående år. Fortlöpande arbete med effektivisering av bland annat kontanthantering och kreditadministration väntas ge fortsatt effekt på kostnaderna. Antalet anställda har minskat med 79 på ett år. K/I-talet förbättrades jämfört med samma period 2010 och uppgick till 0,49 (0,55) som ett resultat av högre intäkter. Under perioden har 20 kontor slagits samman med större enheter som en del i den löpande översynen av kontorsstrukturen. Ett nytt kontor har öppnats i Göteborg. Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga och påverkades under kvartalet av återvinningar på tidigare reserverade engagemang. Andelen osäkra fordringar var 0,17 procent (0,23). Svensk bankrörelse är det dominerande affärsområdet i Swedbank. Här ligger ansvaret för samtliga svenska kunder med undantag för stora företag och finansiella institutioner. Bankens tjänster säljs genom det egna kontorsnätet, telefonbanken och internetbanken samt sparbankernas distributionsnät. I affärsområdet ingår även ett antal dotterbolag. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 14 av 46

15 Stora företag & Institutioner Hög aktivitet och god intjäning inom strukturerad finansiering och syndikerade lån Lägre aktivitet och intjäning inom ränte- och valutahandeln under andra kvartalet Resultaträkning mkr Kv2 Kv1 % Kv2 % Jan-jun Jan-jun % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Rörliga personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 10,2 31,1 13,8 20,7 13,8 Kreditförlustnivå, % -0,03-0,14-0,07-0,08-0,01 Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Andel osäkra fordringar, brutto, % 0,17 0,21 0,25 0,17 0,25 K/I-tal 0,62 0,35 0,53 0,44 0,51 Heltidstjänster Utvecklingen januari juni Makroindikatorer visade under andra kvartalet på avmattning i den globala tillväxten i bland annat USA och Europa. Konjunkturoron och en alltmer tilltagande osäkerhet runt kreditvärdigheten för de statsfinansiellt svagaste länderna i Europa ledde till att de långa statsräntorna föll kraftigt i länder som USA, Tyskland och Sverige, vilka av riskaverta investerare uppfattas som säkra tillflyktsorter. Den svagare amerikanska tillväxten och oron i Grekland ledde till volatilitet i såväl euron som dollarn under kvartalet. Periodens resultat uppgick till mkr (1 170), en ökning med 42 procent. Exklusive resultatpåverkan från uppgörelsen med Lehman Brothers konkursbo om 361 mkr i första kvartalet (716 mkr före skatt) uppgick periodens resultat till mkr, vilket var 11 procent högre än första halvåret Återvinningarna under perioden uppgick till 124 mkr. Räntenettot ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period Räntenettot för stora företag och finansiella institutioner har utvecklats positivt under perioden och står för cirka 450 mkr per kvartal. Intjäningen inom ränte- och valutaområdet minskade jämfört med föregående år. Merparten av denna intjäning bokfördes i form av räntenetto, vilket ökade jämfört med föregående år, medan nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade. Oron i marknaden under andra kvartalet ledde till minskad riskaptit. Marknaden förväntade sig en ränteuppgång men fick se motsatsen, vilket skapade stora marknadsrörelser i både ränte- och valutamarknaden. Merparten av kvartalets intäkter var från kundhandeln. Provisionsnettot var något högre än under första halvåret 2010, men lägre än föregående kvartal. Aktiviteten inom lånesyndikeringar och förvärvsfinansieringar var fortsatt hög. Intjäningen inom Corporate Finance-verksamheten i Norge ökade något under andra kvartalet. Under andra kvartalet ändrades metodiken för periodisering av provisionsintäkter inom Stora företag & Institutioner. En större del av intäkterna än tidigare periodiseras för att reflektera underliggande affär. Ändringen genomförs från början av 2011 varvid provisionsintäkterna under andra kvartalet minskats med 68 mkr som intäktsfördes under första kvartalet. Totala kostnader ökade med 87 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen är huvudsakligen en följd av ökade personalkostnader relaterade till kompetensväxling samt kostnader i samband med förvärvet av First Securities. I jämförelse med första kvartalet minskade kostnaderna med 31 mkr främst till följd av minskade avsättningar för rörliga personalkostnader. Avsättningen för rörliga personalkostnader minskade med 52 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. De riskvägda tillgångarna hänförliga till affärsområdet minskade med 9 mdkr under perioden och uppgick till 147 mdkr per den 30 juni. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 15 av 46

16 Verksamheten Utlåningsvolymen till stora företag ökade med drygt 4 mdkr jämfört med föregående kvartal och med drygt 1 mdkr sedan årsskiftet. Marginalerna har stabiliserats på en något högre nivå sedan årsskiftet och nyutlåningen har ökat, framförallt inom sektorerna Industrial, Real Estate, Service och Shipping. Satsningarna inom segmentet Stora företag börjar visa resultat. Ett utökat sektorfokus ger såväl nya kundrelationer som djupare strategiska diskussioner och utökat affärsutbyte med befintliga kunder. Arbetet med kundteam-modellen fortgår, och målet är samordnade specialist- och produktenheter med attraktiva kunderbjudanden. Inlåningen minskade med 11 mdkr under kvartalet, varav merparten inom Finansiella Institutioner. Minskningen är en följd av tillfälliga kundrörelser i kvartalsslutet och ger en begränsad resultateffekt. Under kvartalet har många större nordiska företag inom olika sektorer planenligt refinansierat sina befintliga lånefaciliteter och förlängt kredittiderna med ytterligare en tre- till femårsperiod. Stora företag & Institutioner har deltagit eller varit ledande bank i flera lånetransaktioner, bland andra Intrum Justitia, Meda, Tieto, Sanoma, Scania och Elisa. Etableringen inom ränte- och valutaområdet i Helsingfors visar goda resultat. Genom att på kort tid bygga upp en stark position i den domestika företagscertifikatmarknaden har flera nya relationer etablerats inom företagssektorn. Detta har i sin tur lett till följdaffärer inom valutaområdet. I Norge har förvärvet av First Securities ytterligare stärkt Swedbanks position på kapitalmarknaden. Vi har, tack vare kombinationen av kvalificerad rådgivning och balansräkningskapacitet, genomfört ett flertal obligationsemissioner för företag och uppnått en ledande position på området. Inom valutaområdet syns en ökad efterfrågan på Swedbanks tjänster, både inom elektronisk handel och inom kvalificerad rådgivning. Marknadsaktiviteten inom Investment Banking var avvaktande under perioden. Aktiviteten i Sverige fortfarande låg medan den i Norge är fortsatt hög, främst inom Corporate Finance. Intäkterna inom aktiehandel och Corporate Finance i Norge förbättrades något under andra kvartalet. Arbetet med att utveckla mäklarverksamheten i New York fortskrider och en ny ledning är tillsatt. Swedbank fokuserar bland annat på högavkastande nordiska obligationer, samtidigt som antalet aktiekunder ökar. Swedbanks sammanlagda marknadsandel av omsättningen på NASDAQ OMX, Stockholm, uppgick för perioden till 4,4 (4,6) procent. Magnus Gagner Geeber utsågs under andra kvartalet till ny chef för affärsområdet. Han har tidigare varit ställföreträdande chef med ansvar för området Stora företag. Stora företag & Institutioner har kundansvaret för stora företag, finansiella institutioner och banker samt ansvaret för trading och kapitalmarknadsprodukter. Verksamheten bedrivs i moderbanken i Sverige, i filialer i Norge, Danmark, Finland, USA och Kina, i dotterbolagen First Securities i Norge och Swedbank First Securities LLC i New York samt trading och kapitalmarknadsverksamheten i dotterbankerna i Estland, Lettland och Litauen. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 16 av 46

17 Baltisk bankrörelse Starkt rörelseresultat Utlåningsportföljen minskar medan inlåningen ökar Resultaträkning mkr Kv2 Kv1 % Kv2 % Jan-jun Jan-jun % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Rörliga personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivning av materiella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 13,5 13,9-3,3 13,6-8,1 Kreditförlustnivå, % -0,44-1,18 2,83-0,80 3,90 Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Andel osäkra fordringar, brutto, % 15,34 15,38 16,81 15,34 16,81 K/I-tal 0,42 0,45 0,44 0,43 0,47 Heltidstjänster Utvecklingen januari - juni Den ekonomiska återhämtningen fortsätter i samtliga tre baltiska länder, men har varit snabbare i Estland och Litauen. Under första kvartalet 2011 ökade Estlands BNP med 8,5 procent jämfört med föregående år, Litauens med 6,9 procent och Lettlands med 3,5 procent. Den ekonomiska tillväxten stöds av exportsektorn, främst tillverkning, samt ökade investeringar och en sakta återhämtning av hushållskonsumtionen. Samtidigt har risken ökat för en långsammare tillväxt hos de huvudsakliga handelspartnerna, vilket kan komma att påverka den baltiska exporten. De senaste årens utveckling har dock bekräftat motståndskraften hos de baltiska länderna liksom deras förmåga att anpassa sig. Arbetsmarknaden och hushållens förväntningar förbättras sakta i samtliga tre länder. Samtidigt är tillväxten av nya arbetstillfällen fortfarande låg och det finns tecken på strukturella obalanser på arbetsmarknaden (dvs avsaknad av rätt kompetens). Dessa faktorer, tillsammans med fortsatt minskad skuldsättning och stigande konsumentpriser gör hushållen mindre villiga att spendera. Baltisk bankrörelse visade en vinst för första halvåret på mkr, jämfört med en förlust på mkr för motsvarande period förra året. Det förbättrade resultatet är främst en följd av nettoåtervinningar och ett starkare rörelseresultat. Resultatet före kreditförluster ökade med 20 procent i lokal valuta jämfört med första halvåret Intäkterna förbättrades med 12 procent främst på grund av ett högre räntenetto. Räntenettot steg med 32 procent i lokal valuta jämfört med första halvåret 2010, gynnat av lägre kostnader för inlåning som en följd av såväl fallande lokala räntor som högre marknadsräntor i euro. Medan den negativa effekten av osäkra fordringar gradvis minskar, påverkas räntenettot negativt av minskande utlåningsvolymer. Under första halvåret 2011 var effekten på räntenettot avseende omklassificeringen av dröjsmålsräntor 70 mkr (under 2010 klassificerades dessa som övriga intäkter). Utlåningsvolymerna minskade med ytterligare 6 procent i lokal valuta sedan årsskiftet. Detta beror främst på amorteringar då kunderna väljer att spara genom att betala tillbaka på sina lån, samt på begränsad efterfrågan på nyutlåning. Ansökningarna om lån har dock ökat något, särskilt bland företagskunder i Estland och Litauen. Utlåningsvolymerna förväntas börja öka igen i Estland och Litauen under 2011 och i Lettland under Swedbanks marknadsandel avseende utlåning var 28 procent vid utgången av maj månad (29 procent den 31 december 2010). Inlåningen har ökat med 0,3 procent i lokal valuta sedan 31 december Swedbanks marknadsandel av inlåningen var stabil på 27 procent sedan årsskiftet. Utlånings/inlåningskvoten minskade till 133 procent (141 procent per den 31 december 2010). Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 17 av 46

18 Provisionsnettot minskade med 2 procent i lokal valuta jämfört med första halvåret Konkurrensmyndigheterna i Lettland och Litauen har ifrågasatt branschens avtal avseende kortavgifter. I Lettland belades Swedbank med en straffavgift om 4 miljoner euro (35 mkr) under första kvartalet 2011, ett beslut som Swedbank överklagade i april. Hela beloppet belastade provisionsintäkterna under första kvartalet. Provisionsintäkter från betaltjänster exklusive jämförelsestörande poster ökade med 6 procent i lokal valuta jämfört med första halvåret Detta speglar den stärkta kontorsrörelsen med såväl ökat antal aktiva kunder som transaktioner. På ett år har antalet aktiva kunder ökat med närmare Värdepappersrelaterade intäkter ökade som en följd av återhämtningen på de finansiella marknaderna. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 27 procent i lokal valuta jämfört med samma period föregående år. Detta var främst ett resultat av lägre intäkter relaterade till värdepapper och transaktionsrelaterade valutakurseffekter. Kostnaderna ökade med 3 procent i lokal valuta jämfört med första halvåret Personalkostnaderna ökade på grund av avsättningar till rörliga personalkostnader. Även marknadsföringskostnaderna steg på grund av lansering av ett nytt varumärkeskoncept. Antalet heltidstjänster minskade med 171 under första halvåret 2011, främst i Litauen. K/I-talet var 0,43 (0,47). Nettoåtervinningarna under perioden uppgick till 524 mkr jämfört med mkr i kreditförluster första halvåret Återvinningarna är främst ett resultat av uppdaterade värderingar av säkerheter och positiva ratingmigreringar till följd av framgångsrika omstruktureringar i företagsportföljen. Nettoåtervinningar i företagsportföljen uppgick till 898 mkr. Hushållsportföljen fortsätter att stabiliseras. Utlåningsportföljen till privatpersoner uppvisade kreditförluster om 374 mkr, inklusive 225 mkr till följd av ökad reserveringsgrad från 30 till 37 procent för bostadsfastigheter i Lettland. Detta som en följd av att en uppföljning under första kvartalet 2011 visade att realiserade förluster vid försäljning av säkerheter under översteg gjorda reserveringar. Lettland och Litauen rapporterade nettoåtervinningar, medan Estland rapporterade kreditförluster, som ett resultat av ett fåtal enskilda fall snarare än en pågående trend. Osäkra fordringar minskade som en följd av bortskrivningar, omstruktureringar och positiv ratingmigration. De flesta bortskrivningar härrör från företagsportföljen då omstruktureringsprocessen sker i en långsammare takt i privatportföljen. Osäkra fordringar, brutto, uppgick den 30 juni 2011 till 21 mdkr (23 mdkr den 31 december 2010). I ljuset av förbättrade risknivåer och en sakta återhämtning av kreditefterfrågan, som ett resultat av ökat konsumentförtroende, är nu fokus på kvaliteten på nyutlåningen och hanteringen av kreditportföljerna. Detta för att säkerställa en väl balanserad och hållbar tillväxt. För att stödja fastighetsmarknaden och undvika att sälja tillgångar till prisnivåer orsakade av den finansiella krisen, fortsätter intagen via Ektornet, främst i Lettland. Swedbank har uppnått utmärkta resultat i gott anseende i en nyligen publicerad undersökning. I Estland har banken det bästa anseendet bland alla företag för fjärde året i rad och i Lettland och Litauen rankas Swedbank på förstaplats i den finansiella sektorn. Baltisk bankrörelse bedriver affärsverksamhet i Estland, Lettland och Litauen. Bankens tjänster säljs genom det egna kontorsnätet, telefonbanken och internetbanken. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 18 av 46

19 Kapitalförvaltning Spararna söker trygga placeringsalternativ Prisbelönad förvaltning Resultaträkning mkr Kv2 Kv1 % Kv2 % Jan-jun Jan-jun % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Rörliga personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 31,3 26,9 25,5 29,2 27,4 K/I-tal 0,51 0,52 0,54 0,52 0,52 Heltidstjänster Förvaltat kapital, fondförmögenhet, mdkr Förvaltat kapital, diskretionär förvaltning, mdkr Totalt förvaltat kapital, mdkr Utvecklingen januari - juni Den världspolitiska oron gav volatila finansmarknader under första halvåret, vilket också präglade fondflödena. Nysparandet i fonder under perioden visade att spararna söker tryggare alternativ. Aktiva sparare bytte från aktiefonder, främst i tillväxtmarknader, till blandoch penningmarknadsfonder. Nettosparandet på den svenska fondmarknaden uppgick under perioden till 12,6 mdkr (42,8). Det totala bruttoinflödet till Swedbank Roburs fonder var 51,6 mdkr, medan nettoflödet var -4,5 mdkr. Nettoflödet från den institutionella förvaltningen var positiv under perioden med 5,5 mdkr, främst på grund av positiva flöden via ett större mandat. I en gemensam upphandling av sju Skånekommuner fick Swedbank Robur under perioden det prestigefulla förtroendet att fortsätta förvaltningen av svenska aktier samt ett nytt mandat rörande svenska räntor. Periodens resultat uppgick till 294 mkr, en minskning med 1 procent jämfört med första halvåret Provisionsintäkterna ökade något jämfört med första halvåret föregående år beroende på större förvaltat kapital, till största delen hänförligt till en gynnsam marknadsutveckling under Jämfört med första kvartalet var provisionsintäkterna oförändrade. Intäkterna från diskretionär förvaltning exklusive Swedbank Roburs fonder uppgick till 59 mkr under perioden, vilket är en ökning med 78 procent. 5 procent av rörelseresultatet är hänförligt till verksamheterna i de tre baltiska länderna. Totalt förvaltat kapital var vid periodens slut 738 mdkr, att jämföra med 736 mdkr vid årsskiftet. Kostnaderna ökade med 3 procent jämfört med första halvåret 2010, beroende på ökade IT investeringar och avsättning för resultatbaserade löner. Ingen avsättning gjordes under första halvåret Jämfört med föregående kvartal var kostnaderna i stort sett oförändrade. Under perioden har tre Private Banking-portföljer med olika riskprofiler lanserats: Safe, Core och Edge. Swedbank Robur har i MoneyMates Fondrating flest fonder (60) med fyra eller fem stjärnor. Detta ger Swedbank Robur en förstaplacering, en bra bit före tvåan med 39 fonder. Swedbank Roburs ambitioner inom området hållbara investeringar har uppmärksammats av CFA (Chartered Financial Analysts) som utsett Anna Nilsson, ansvarig för Swedbank Roburs hållbara förvaltning, till den person (delad förstaplats) som betytt mest för att öka kunskapen om ESG-frågor (environment social governance). Kapitalförvaltning omfattar Swedbank Robur koncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning. Kapitalförvaltning finns representerat på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 19 av 46

20 Ryssland & Ukraina Nettoåtervinningar om 659 mkr Förbättrat K/I-tal Resultaträkning mkr Kv2 Kv1 % Kv2 % Jan-jun Jan-jun % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Rörliga personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivning av immateriella tillgångar Nedskrivning av materiella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 22,7 74,1 10,1 46,5 6,3 Kreditförlustnivå, % -5,36-12,96-2,91-8,72-1,82 Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Andel osäkra fordringar, brutto, % 47,24 46,20 44,98 47,24 44,98 K/I-tal 0,95 0,79 1,26 0,85 1,05 Heltidstjänster Utvecklingen januari - juni Ekonomierna i Ryssland och Ukraina utvecklades starkt under inledningen av I Ukraina växte BNP med 5,0 procent och i Ryssland med 3,9 procent under årets första fem månader, jämfört med samma period föregående år. Arbetsmarknaderna förbättrades i båda länderna, dock i en långsam takt. I Ukraina föll arbetslösheten till 9,5 procent under första kvartalet 2011, från 9,8 procent förra året. Arbetslösheten i Ryssland sjönk med 0,6 procentenheter till 7,2 procent sedan januari. Vinsten för första halvåret 2011 uppgick till 715 mkr, jämfört med 139 mkr för samma period förra året. Det förbättrade resultatet berodde framförallt på en stabilisering av kreditkvaliteten och kostnadsnedskärningar i såväl Ukraina som Ryssland. Räntenettot minskade med 5 procent jämfört med första halvåret Den positiva effekten på räntenettot av omstruktureringar av osäkra fordringar motverkades av en snabb amortering av den presterande delen av låneportföljen, vilken inte ersatts med nyutlåning i något av länderna. Provisionsnettot var på en fortsatt låg nivå på grund av låg affärsaktivitet. Totala kostnader minskade med 131 mkr jämfört med samma period förra året, ett resultat av fortsatt kostnadsfokus i de båda länderna. Antalet heltidstjänster minskade i Ukraina från vid årsskiftet till och från 284 till 245 i Ryssland. K/Italet var 0,85 (1,05). Sedan årsskiftet har låneportföljen i lokal valuta minskat med 14 procent i Ukraina och med 19 procent i Ryssland, då nyutlåningen varit på en fortsatt låg nivå och inte kompenserat amorteringarna i utlåningsportföljen. Kreditkvaliteten var stabil under perioden. Volymen osäkra fordringar minskade med 38 procent jämfört med första halvåret Nettoåtervinningarna om 659 mkr var ett resultat av framgångsrika omstruktureringar, främst i Ukraina. Reserveringsgraden för osäkra fordringar var 64 procent (66). Affärsområdet Ryssland & Ukraina omfattar Swedbankkoncernens bankverksamheter i Ryssland och Ukraina. Swedbank Delårsrapport januari-juni 2011 Sidan 20 av 46

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juli 2010 Diarienr 10-5831 Tilläggsprospektets diarienummer 11-4601 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 2 maj 2011 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Andra kvartalet Januari-juni jämfört med första kvartalet Kvartalets resultat uppgick till mkr (3 852)

Andra kvartalet Januari-juni jämfört med första kvartalet Kvartalets resultat uppgick till mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 diarienr 11-5340 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektets diarienr 11-11104 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 15 juni 2011 diarienr 11-5854 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektet diarienr 11-11103 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Tredje kvartalet 2011

Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 2011 jämfört med andra kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 475 mkr (3 452) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,12* kronor (3,02) och resultat per aktie efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010

Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2010 Kvartalets resultat var 2 750 mkr (2 591) Resultat per aktie var 2,37 kronor (2,23) Räntabilitet på eget kapital var 11,7 procent (11,3) K/I-talet

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Första kvartalet 2012

Första kvartalet 2012 Första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 425 mkr (965) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,21* kronor (0,88) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer: 10-9985 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 oktober 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 Diarienr 11-5340 Tilläggsprospektets diarienummer: 12-4789 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 3 maj 2012 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 525 mkr (4 252) Resultat per aktie för total verksamhet före utspädning uppgick till 3,21* kronor (3,87) och efter

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Första kvartalet 2010

Första kvartalet 2010 Första kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2009 Periodens resultat var 536 mkr (-3 358) Resultat per aktie var 0,46 kronor (-3,59) Räntabilitet på eget kapital var 2,4 procent (-15,6) K/I-talet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 4 340 mkr (3 511) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,95* kronor (3,20) och resultat per aktie efter

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Andra kvartalet Januari-juni jämfört med första kvartalet Periodens resultat var mkr (536)

Andra kvartalet Januari-juni jämfört med första kvartalet Periodens resultat var mkr (536) Andra kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2010 Periodens resultat var 1 567 mkr (536) Resultat per aktie var 1,36 kronor (0,46) Räntabilitet på eget kapital var 7,0 procent (2,4) K/I-talet uppgick

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 5 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-3891 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 29 april 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer Detta dokument utgör ett tillägg till Swedbank

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2013

Fjärde kvartalet 2013 Fjärde kvartalet 2013 Jämfört med tredje kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 660 mkr (4 187) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer