Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson"

Transkript

1 Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson

2 Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans bibliotek...sid.4 Pedagogisk syn..sid.4 Modellbibliotek.sid.6 Handlingsplan för Öjaby skolbiblioteksverksamhet. sid.8 Utvärdering.sid 10 Visioner för Öjaby skolas nya skolbibliotek.sid 11 Referenslitteratur.sid.13 Bilaga 2

3 Inledning Det integrerade filialbiblioteket vid Öjaby skola fungerar bra och elever och personal är nöjda med verksamheten. Där finns en engagerad filialföreståndare som köper in litteratur med tanke på skolans behov och känner alla elever och kan stödja deras boklån på ett bra sätt. Det är emellertid inte nog om vi skall följa Unescos riktlinjer för skolbibliotek och nå målen i Skolans Läroplan (Lpo 94). För att erövra de färdigheter som behövs för det livslånga lärandet har skolbiblioteket stor betydelse och måste därför utvecklas på Öjaby skola. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheterna som behövs för ett livslångt lärande. (Unescos skolbiblioteksmanifest) Genom Modellbiblioteksprojektet som startade vårterminen 2005 har Öjaby skola fått utökad personaltäthet och större tillgänglighet på biblioteket. En handlingsplan behövs nu för att ytterligare stärka bibliotekets roll i skola och undervisning. Handlingsplanen för skolbiblioteket vid Öjaby skola syftar till att visa vilka mål som finns för verksamheten. Planen ger anvisningar om hur dessa mål skall uppnås och utvärderas. Här finns också en ansvarsfördelning vilket gör planen till ett tydligt redskap för dem som arbetar med skolbiblioteksverksamheten. Öjaby skola kommer att byggas om och i samband med det blir bibliotekslokalen en del av huvudbyggnaden. Visionerna för den nya verksamheten är därför en viktig del av handlingsplanen. 3

4 Presentation av skolan Öjaby skola är en F-6 skola, som ingår i resultatenheten Öjaby Åby Vederslöv. Skolan har ca 220 elever fördelade på nio klasser. De yngsta barnen är organiserade i två F1-enheter. Från och med årskurs 2 går eleverna i åldershomogena klasser. Personalstyrkan uppgår till ca 35 personer som arbetar i fyra olika arbetslag. Från och med höstterminen 2005 har skolan en hälsoprofil som syftar till att stimulera motion och lära eleverna en god kosthållning. Skolan betonar även basämnena svenska, matematik och engelska. Öjaby skola strävar efter att vara en trygg miljö som är trivsam för såväl elever som personal. Musiksamlingar för hela skolan samt temastudier är andra typiska inslag i skolans vardag. Här finns ett väl utvecklat fadderklassystem som syftar till att öka elevernas trygghet. Vårt smått unika rastfaddersystem ett 25-tal pensionärer fungerar som rastfaddrar är ett annat exempel på skolans strävan att skapa en trygg miljö för eleverna. Skolan har idag ett föräldrasamråd som träffas ca två gånger per termin. Samrådet är kreativt och aktivt och diskuterar gärna pedagogiska frågor. Samrådet har inflytande över t ex skolans prioriterade mål. Skolans bibliotek Öjaby skola har tillgång till ett välutrustat integrerat filialbibliotek med bibliotekspersonal tillgänglig för skolan två dagar i veckan. Samarbetet med det integrerade biblioteket är bra och det tillgodoser skolans behov och önskemål. Biblioteket är beläget i källaren i en av skolbyggnaderna (Kvarnö) och där finns även skolans matsal och gymnastiksal. Pedagogisk syn Pedagogerna på Öjaby skola stödjer sin syn på biblioteksverksamheten på våra styrdokument. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lpo 94 sid.6) Skolans uppdrag (enligt Lpo 94) är att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. kan behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 4

5 kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. Rektor Jerker Tagesson säger att undervisning handlar om lärande genom att lyssna, ta eget ansvar, söka information och då använda sig av biblioteket som mediabas. Vid informationssökning är det viktigt att lära sig kritiskt sovra bland all information och här kan personal och elever ha god hjälp av skolbibliotekarien som är expert på detta område. För att bjuda motstånd mot kommersialism och skräpkultur behöver eleverna utveckla ett kritiskt förhållningssätt och lära sig värdera information utifrån olika perspektiv (Eliasson, 1999 sid. 65) Pedagogerna på Öjaby skola tycker att det är viktigt att biblioteket integreras i skolans vardag. Då blir biblioteket en naturlig kunskapskälla för eleverna och bibliotekarien ett stöd för både elever och lärare i undervisningen. Det finns idag omfattande forskning som visar på betydelsen av skolbibliotekets verksamhet. Ken Haycock, USA, har gått igenom 540 avhandlingar om skolbibliotek med utgångspunkt från hur skolbiblioteket påverkar elevernas skolprestationer. Resultatet visar att om skolan har ett välutrustat och välbemannat bibliotek så klarar sig eleverna signifikant bättre på prov som kräver läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Elever i sådana skolor läser också mer och tycker mer om att läsa. Dessutom klarar de sig bättre på prov som kräver förmåga att söka, använda, analysera och sammanställa information. ( Almerud,1997 sid.12) På Öjaby skola ser vi betydelsen av att läraren närmar sig bibliotekariens roll och blir biblioteks- och informationskompetenta för att kunna stödja eleverna i lärandeprocessen. Eliasson (1999) säger att för att kunna strukturera faserna i en informationssökningsprocess och ligga steget före eleverna krävs en kompetensutvecklingsplan för de vuxna.(sid.16) Gomez (1996) beskriver bibliotekets roll i undervisningen med hjälp av Loertschers taxonomi (bilaga 1) Det är en modell som beskriver i vilken grad biblioteket spelar en aktiv eller passiv roll i skolans arbete. På den lägsta nivån är biblioteket helt passivt och är inte alls inblandat i undervisningen. På den högsta nivån är biblioteket väl integrerat i skolans arbete. Pedagoger och bibliotekarie samverkar och planerar för utveckling och fördjupning av undervisningen.(sid.68-69) Taxonomin består av sex nivåer och vi är för närvarande på nivå tre men på god väg till nivå fyra. För att stärka bibliotekets roll i undervisningen ansökte Öjaby skola om medel för att starta upp ett modellbibliotek. 5

6 Modellbibliotek VT -05 startade Öjaby skola upp ett modellbibliotek för att göra biblioteket till en naturlig del av skolans vardag och på detta sätt främja elevernas lärande och för att öka lusten att läsa. Målen som sattes upp vid ansökan om modellbibliotekspojektet var: Önskan om att öka samarbetet och kontaktpunkterna mellan biblioteket och skolan, genom att göra biblioteket till en naturlig kunskapskälla för skolans elever. Det ska vara naturligt för eleven att dagligen söka information bland bibliotekets medier. Samarbeta på ett tydligare sätt än idag vad det gäller inköp av media till biblioteket. Engagera skolans och bibliotekets personal i att gemensamt hitta nya samarbetsformer genom bildande av ett biblioteksråd. Vi vill tillsammans med bibliotekets hjälp förbättra våra elevers möjlighet till ökad måluppfyllelse inte minst i ämnet svenska, samt öka lusten att lära och läsa. Biblioteket kan hjälpa skolan att skapa en helhetssyn på kunskap. På sikt vill vi också rent fysiskt få ett närmande av biblioteketslokalen till Öjaby skolas lokaler. Från och med modellbibliotekets start VT-05 utökades bibliotekspersonalen med en bibliotekarie och tillgängligheten till biblioteket har utökats till tre dagar. Under dessa tre dagar har klasserna schemalagda tider i bibliotek. Tiden i biblioteket används till olika aktiviteter som till exempel att låna böcker, boksamtal, bokprat, biblioteks- och informationskunskap, temaarbete och sagostunder. På biblioteket finns för närvarande tre datorer. Dessa används till sökning bland bibliotekets mediabestånd, självutlåning i Opac (bibliotekets katalog) och informationssökning. Det har bildats två biblioteksråd. Det ena består av två representanter från vardera klass i år 1-3 och det andra av två representanter från vardera klass i år 4-6. Råden är schemalagda och träffas sista veckan i varje månad. Det finns också en biblioteksgrupp som består av bibliotekarie och lärare. Biblioteksgruppens möten är schemalagda till sista torsdagen varje månad. Rektor ser det dubbla huvudmannaskapet Skola och barnomsorg / Kultur och fritid angående biblioteket i vissa fall som problematiskt. Till största del är det en ekonomisk fråga då Skola och barnomsorg betalar 80 kr/elev direkt till Kultur och fritid. Det borde finnas öronmärkta pengar utöver de 80 kr/elev, som kan används enbart för skolans intresse. För att t.ex. köpa in fler exemplar av samma titel. Det finns också en önskan om att öka tillgängligheten så att skolan ska kunna använda biblioteket alla dagar. 6

7 Delutvärderingen 20/ visade att modellbiblioteksprojektet är bra på gång men att det fortfarande finns områden att utveckla. Personalen behöver bli mer aktiva och söka bibliotekariens kompetens. Bibliotekariens tid kan användas mer vid temadagar, till bokprat och forskning. Projektet startade mitt i ett läsår, vilket gjorde att bibliotekarien inte kom med i läsårets planering. Konferenstiden ligger på tider då bibliotekarien inte finns på skolan och därför inte kan deltaga. Det gör att samarbetet inte blir optimalt. 7

8 Handlingsplan för Öjaby skolbiblioteksverksamhet Planen kommer att tas i bruk från och med höstterminen Utvärderingen (20/6 2006) av Modellbiblioteksprojektet visar att vi behöver utveckla det inre pedagogiska biblioteksarbetet och stärka det pedagogiska samarbetet. Vi ser handlingsplanen som en del i detta utvecklingsarbete. Övergripande mål: Att skola och bibliotek i samarbete stimulerar och utvecklar elevernas läsning. Att fördjupa samarbetet mellan skola och bibliotek. Att ge elever och personal färdigheter i bibliotekskunskap och informationssökning. Enligt Elsa Gomez (1996) är informationsfärdigheter inget som kommer automatiskt genom undervisningen i skolan utan måste ske medvetet och planerat. Undervisningen i informationsfärdighet måste börja tidigt och planeringen göras så att moment följer på varandra med ökad svårighetsgrad under hela skoltiden. Övningarna bör göras så konkreta och verklighetsnära som möjlig. Repetition är viktig! (sid. 48) Att skola och bibliotek i samarbete stimulerar och utvecklar elevernas läsning. Aktiviteter för att nå målet: Avsatt daglig tid i klass för att bli en läsande skola. Regelbundna boksamtal med elever i F-6. Bokpresentationer. Fortbildning av pedagoger i bokprat. Ansvarsfördelning: Klasslärare ansvarar för att tid avsätts för bokläsning varje dag. Pedagog och/eller bibliotekarie ansvarar för boksamtal. Bibliotekarie, pedagoger och elever från biblioteksråden ansvarar för bokpresentationer. Rektor ansvarar för att tid avsätts för fortbildning. 8

9 Att fördjupa samarbetet mellan skola och bibliotek. Aktiviteter för att nå målet: Bibliotekarien deltar vid planering inför terminsstart. Schemalagd tid för bibliotekspedagog. 1-6 konferens läggs på torsdagar för att bibliotekarien skall kunna deltaga. Regelbundna träffar med biblioteksgruppen (vuxen) på schemalagd tid varje månad Regelbundna träffar med biblioteksråden (elever) på schemalagd tid varje månad. Ansvarsfördelning: Rektor ansvarar för att bibliotekarien inbjuds till en upptaktsdag och att tid avsätts för planering. Bibliotekarie och pedagog ansvarar tillsammans för planering av läsårets arbete. Rektor ansvarar för att tid avsätts för bibliotekspedagogens arbete. Rektor ansvarar för att 1-6 konferenser kalendarieförs på torsdagar. Rektor ansvarar för att tid avsätts för biblioteksgruppen. Pedagoger och bibliotekarie ansvarar för att protokoll och information sprids. Att ge elever och personal färdigheter i bibliotekskunskap och informationssökning. Aktiviteter för att nå målet: Elever i år F-3 ska genom undervisning och övning i bibliotekskunskap få kunskap om: o bokens nycklar som titel, författare och illustratör. o skillnaden på olika sorters böcker som bilderböcker, börja läsa och kapitelböcker. o skillnaden på fack- och skönlitteratur. o att bibliotekets böcker är uppställda i alfabetisk ordning. Elever i år 4-6 ska genom undervisning och övning i biblioteks- och informationskunskap få kunskap om: 9

10 o att bibliotekets böcker är ordnade och uppställda i hyllorna efter klassifikationssystemet. o hur de söker efter specifika böcker och hittar dem i hyllorna på biblioteket. o hur de söker i uppslagsböcker, dator katalog, länksamlingar m.m. på Internet med hjälp av färdiga sökuppgifter. En kompetensutveckling i biblioteks- och informationskunskap för skolans personal ger ökad kunskap om skolbibliotekets möjligheter. På så sätt gör man biblioteket till en naturlig pedagogisk resurs i det dagliga arbetet. Ansvarsfördelning: Bibliotekarien ansvarar tillsammans med klassläraren för att tid och möjlighet ges för att ge eleverna undervisning i biblioteks- och informationskunskap i år F-6. Rektor ansvarar för att tid ges på pedagogiska konferenser och/ eller studiedagar för kompetensutveckling av skolans personal i biblioteks- och informationskunskap. Bibliotekarie tillsammans med bibliotekspedagog (när tid finns avsatt för bibliotekspedagogens arbete) ansvarar för kompetensutveckling av skolans personal i biblioteks- och informationskunskap. Utvärdering Utvärdering av modellbiblioteksprojektet kommer att ske i maj Utvärdering av handlingsplanen sker i maj 2008 eftersom den inte kommer att tas i bruk förrän vid höstterminens start Rektor ansvarar för utvärderingen. Formerna för utvärdering blir: en enkät till pedagogisk personal. intervjufrågor till representanter för de två biblioteksråden (elever). intervjufrågor till biblioteksgruppen (vuxna). 10

11 Visioner för Öjaby skolas nya skolbibliotek Öjaby skola ska inom en tvåårsperiod byggas om och biblioteket ska flyttas till en ny lokal, centralt beläget i skolan. Biblioteket blir då mer lätt tillgängligt för både elever och personal och kommer att kunna användas mer aktivt i skolverksamheten. Almerud (1997) skriver, att om eleverna skall ges möjlighet till ett mer aktivt kunskapssökande räcker inte klassrummet och den traditionella läroboken till. Eleven måste få möjlighet att lämna klassrummet och via skolbiblioteket gå vidare till andra läromiljöer. Det gäller då för skolan att diskutera skolbibliotekets roll i skolan och då utgå från vilken funktion skolbiblioteket skall ha. Det traditionella skolbiblioteket är inte längre tillräckligt. I stället behövs ett öppet skolbibliotek, som är skolans medie-och informationscentrum och som är väl integrerat i skolans arbete. Ett skolbibliotek som inte bara är ett rum utan en funktion som genomsyrar skolans arbete.(sid.2) Det är därför viktigt för Öjaby skolbibliotek att vi samlar skolans media, skön- och facklitteratur, som idag finns utspridd på skolan och får dem katalogiserade i det nya biblioteket. Det ska också finnas ett välfungerande mediautrymme med datorer i biblioteket. För ett undersökande arbetssätt är det en förutsättning att biblioteket är tillgängligt hela skoldagen och att det finns en bibliotekarie till hands för att stödja elever i deras informationssökning. Ett skolbibliotek får inte vara låst eller uppbokat större delen av dagen enligt Nilsson (2003 sid.23) Det innebär att vi på Öjaby skola måste sträva efter att öka tillgänglighet och bemanning på vårt framtida skolbibliotek från nuvarande tre dagar i veckan till att omfatta alla skoldagar i veckan. Det kan ske genom samarbete med Kultur och fritid och Skolbiblioteksforum. Man kan också låta lärare fortbilda sig till bibliotekspedagoger och därefter få ansvarsområde och tid lagd på skolbiblioteket. Nilsson (2003) betonar även att ett undersökande arbetssätt kräver att lärare och bibliotekarie planerar tillsammans. Läraren bidrar med sin kunskap om ämne, kursmål och innehåll, elevbehov och förmågor. Bibliotekarien bidrar med sin kunskap om litteratur, media, sökteknik och olika källor.(sid.37) Rektor har därför som uppgift att skapa utrymme och möjlighet för planeringstid samt anpassa bl.a. konferenstid så att skolbibliotekarien kan deltaga i arbetslagens planering. Det bör även finnas en aktuell hemsida för biblioteket. Ansvar för uppdatering kan delas av bibliotekarie, IT - intresserade medlemmar i biblioteksgrupp och biblioteksråd. På hemsidan 11

12 presenteras nyinköpta böcker, recensioner, egna böcker och dikter, länkskafferi, öppet tider, lånevillkor, tider för biblioteksråd och biblioteksgrupp, protokoll från möte med dessa. Skolbibliotekarie Kersti Palmberg gav en bild av skolbiblioteksverksamheten på Linnéskolan i Älmhult. (Föreläsning 13/ ) Där hade bl.a. IT-pedagoger och skolbibliotekarien ett bra samarbete och gemensamma träffar. I biblioteksgruppens träffar önskar vi därför att även vår IT-pedagog har möjlighet att närvara. Då får vi ett bredare IT-nätverk på Öjaby skola. 12

13 Referenslitteratur: Almerud, Peter (1997) Skolbiblioteket som arbetssätt. Stockholm: Svenska kommunförbundet. Eliasson, Anette & Lindö, Rigmor (1999) Det öppna lärorummet. Referensmaterial från Skolverket. Stockholm: Liber distribution Gómez, Elsa & Svenne, Jasmina M (1996) Aktivt lärande med skolbibliotek. Idéer och metoder för lärare och bibliotekspersonal i grundskolan. Lund: Bibliotekstjänst/Skolverket IFLA/UNESCO: S riktlinjer för skolbibliotek (2004) Malmö: Pedagogiska centralen Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (1994) Nilsson, Monica (1998) Skolbiblioteket - skolans informationscentrum. Lund: Studentlitteratur. 13

14 Bilaga Loertschers taxonomi: På den lägsta nivån är biblioteket helt passivt och undervisningen fortgår utan biblioteksmedverkan. Lärarna använder läroboken och eget under åren insamlat materiel. På nästa nivå fungerar biblioteket som lagerlokal. Elever och lärare hämtar själva material när de behöver. I nästa steg har biblioteket personal tillgängligt som på förfrågan plockar fram material åt elever och lärare. Läraren beställer kanske material till ett speciellt undervisningstillfälle i klassrummet. En improviserad samverkan sker när behov av ytterligare material uppstår under en lektion och elever och lärare beger sig till biblioteket för att i samarbetet med bibliotekspersonalen få svar på sina frågor. Nästa nivå innebär ökat samarbete mellan undervisande personal och biblioteket på informell basis, i kapprummet eller över kaffekoppen. Läraren utnyttjar bibliotekspersonalen för idéer till undervisningen och får information om nya medier. Bibliotekspersonalen informerar sig om vad som är på gång och plockar kanske som grädde på moset fram material lämpligt för ett aktuellt temaarbete. Nästa steg mot integrering nås när lärare och bibliotekspersonal planerar ett undervisningsområde tillsammans och biblioteket är en integrerad del av detta. På högsta nivån är biblioteket som mest integrerat i skolans arbete. Lärare och bibliotekspersonal deltar regelbundet i schemalagds kursplanering tillsammans och bidrar både till utveckling och till förbättring av undervisningen. 14

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 1. Ansvarsområden Grundskolan åk 1-5 En F-klass En förberedelseklass inklusive asylbarn SVA-grupper Hemspråksgrupper i albanska,

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17

Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17 Sida 1 (5) Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17 Om skolbiblioteket Skolbiblioteket ligger centralt i skolan och välkomnar våra ca 1100 elever alla dagar i veckan mellan ca 8.15-15.30. Här

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Handlingsplan. Hägneskolan

Handlingsplan. Hägneskolan Handlingsplan Hägneskolan Läsåret 2009-2010 Innehåll Hägneskolans utvecklingsområden Normer och värden Kunskap - kommunikation Arbetsområde Grön Flagg - temaområde närmiljön Handlingsplaner Plan för IT

Läs mer

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Västra Ingelstads skola - här finns framtiden - Verksamhetsplan Förskoleklass 2010/2011 Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Vision Här finns framtiden Vi menar att våra barn är vår framtid!

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads skolbiblioteksplan som vägledning. Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016

Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads skolbiblioteksplan som vägledning. Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016 Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads som vägledning Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016 Att börja bygga upp ett skolbibliotek hur gör man? Start hösten 2015 Utmaningar

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Skolområde Norr Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Sagor, humor, romantik Dämpad akustik Möten med dynamik Bokryggsmosaik Ett rum att trivas Där kunskap införlivas Plats för

Läs mer

Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22

Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22 Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22 Nya skolor byggs och gamla skolor byggs om. Skolbiblioteket har självklart en plats i skolan. Men hur stort ska det vara? Vilka funktioner ska det ha? Vilka resurser

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Skolbibliotekets roll i dagens skola

Skolbibliotekets roll i dagens skola GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Skolbibliotekets roll i dagens skola Karin Öjebrink LAU350 Handledare: Maj Asplund Carlsson Examinator: Anna Nordenstam Rapportnummer:

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012/2013

Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Datum 1 (9) 2013-06-19 Grundsärskola inriktning träningsskola + Gymnasiesärskola inriktning verksamhetsträning Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Inledning Tuna skolområde består

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Skolbibliotekskonferens i Stockholm 15-16 november 2012

Skolbibliotekskonferens i Stockholm 15-16 november 2012 Skolbibliotekskonferens i Stockholm 15-16 november 2012 Efter två dagar på konferensen Skolbibliotek 2012 i Stockholm, den 15 och 16 november, är våra huvuden fulla av intryck, beundran, inspiration och

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor Mål Vi vill Ha barnens bästa i fokus när vi fattar beslut Barnen ska trivas, känna sig trygga och bekräftade och få ett gott självförtroende Barnen ska känna förtroende

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Lagga. Lokal IT plan

Lagga. Lokal IT plan Lagga Lokal IT plan Lagga Augusti 2011 Laggas IT vision Lagga skola, förskola och dagbarnvårdare ska vara Knivsta Kommuns spjutspets inom IT utveckling 2025! Tillgänglighet Pedagogerna ska ha tillgång

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet?

Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet? Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet? Årets skolbibliotek 2011 Norra Fäladen I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. På Norra Fäladens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer