Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16"

Transkript

1 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten... 3 Mål för verksamheten... 4 Uppföljning och utvärdering... 7 Bilagor... 8 Bilaga 1. Internationella, nationella och lokala övergripande mål... 8 Bilaga 2. Arbetsplan för Öjaby skolbibliotek

3 Öjaby skola och skolbibliotek Öjaby skola är en F-6 skola, som ingår i den västra resultatenheten i Växjö. Skolan har elever fördelade på elva åldershomogena klasser samt tre förskoleklasser. Personalstyrkan uppgår till omkring 40 personer, fördelade på fyra olika arbetslag. Öjabys skolbibliotek är bemannat samtliga skoldagar av en fackutbildad skolbibliotekarie som är anställd på heltid av skolan. I tjänsten ingår även ett ansvar för Åby skola med 85 elever, där bibliotekarien är på plats några timmar i månaden samt har årskurs 5 en timme varje vecka då de är i Öjaby. Även förskolorna i Öjaby har inbokad bibliotekstid i biblioteket. På biblioteket finns det strax över 5400 medier där merparten består av tryckta böcker, men även ett ringa bestånd av andra medier så som tidskrifter, ljudböcker och musik-cd. Genom AV-media Kronobergs rika utbud har skolan även tillgång till en stor mängd strömmande media, främst i form av film. Samtliga medier ligger inlagda i kommunens gemensamma datoriserade katalogsystem BOOK-IT. Inköp och gallring fortgår löpande. Skolbiblioteket har även tillstånd att registrera Legimus-användare. Biblioteket är utrustat med en stationär dator för elevbruk. Den används främst av eleverna till självutlån i OPAC från årskurs 3 och uppåt. Den kan även användas till sökning bland bibliotekets mediabestånd samt informationssökning. Bibliotekarien har även en administrativ bärbar dator som kan kopplas till bibliotekets Cleverboard (interaktiv mediatavla) som flitigt används i biblioteksundervisningen 2. Utöver detta har dock skolan cirka 20 bärbara datorer som kan bokas och sexorna kommer under VT 13 att få 1 till 1-iPads. Skolbiblioteksverksamheten Bibliotekarien har schemalagd tid med samtliga klasser varje vecka. Hur lång denna tid är och vad tiden används till varierar beroende på årskurs och klassens behov under läsåret. Det kan vara tid då eleverna kommer till biblioteket men även tid då bibliotekarien kommer till klassrummet. Samtliga klasser har inbokad lånetid men det finns självfallet även möjlighet att komma och låna på andra tider under veckan. Skolbibliotekariens schema har även gjorts så luftigt som möjligt för att möjliggöra intensivare perioder inriktad mot en specifik elevgrupp, 1 Samtliga siffror i detta kapitel utgår från läsåret 13/14. 2 Se bilaga 2 för mer specifik information om biblioteksundervisningen. 3

4 till exempel gruppläsning under några veckors tid eller att medverka i klassrummet under ett visst tema där bibliotekariens kompetens nyttjas. Målet är att biblioteksverksamheten blir helt integrerad med den övriga undervisningen och att all bibliotekstid planeras i samverkan med berörda pedagoger. Detta mål är ännu inte till fullo nått. För biblioteksundervisningen finns en arbetsplan som ses över och i vissa fall revideras på årlig basis (se bilaga 2). Mål för verksamheten De prioriterade målen för skolbiblioteksverksamheten under kommande treårsperiod (HT 13- VT 16) består av tre övergripande mål. Aktiviteterna för att nå målen har gjorts så konkreta som möjligt för att på så sätt vara utvärderingsbara. Övergripande mål för skolbiblioteksverksamheten: Att bidra till en ökad måluppfyllelse genom att ge elever färdigheter i bibliotekskunskap och informationssökning samt stimulera och utveckla elevernas läsoch skrivlust. Att fördjupa samarbetet mellan skola och bibliotek. Att erbjuda en verksamhetsanpassad lokal och ett brett bestånd av medier som är anpassat efter behoven hos skolans elever, både för att uppnå läroplanens mål och för att erbjuda lustläsning. Att bidra till en ökad måluppfyllelse genom att ge elever färdigheter i bibliotekskunskap och informationssökning samt stimulera och utveckla elevernas läs- och skrivlust. Aktivitet: Bibliotekets arbetsplan följs. Årligen ska den ses över och, vid behov, revideras. Detta för att skapa förutsättningar för eleverna att uppleva en kontinuitet i sin biblioteksverksamhet från förskola till årskurs 6. Ansvar: Skolbibliotekarien ansvarar för uppfyllelse och uppdatering av arbetsplanen. 4

5 Aktivitet: Minst en klass av skolans elever får besök av en författare under handlingsplanens treårsperiod. I förlängningen bör varje klass, under sina sju år på Öjaby skola, få träffa en författare eller annan yrkesgrupp som arbetar med läsande och/eller skrivande. Ansvar: Rektorn bidrar med ekonomiska medel, bibliotekarie och berörd pedagog/-er för det praktiska. Aktivitet: Minst en bokcirkel ska finnas för elever efter skoltid. Ansvar: Bibliotekarien ansvarar för att bedriva verksamheten. Att fördjupa samarbetet mellan skola och bibliotek. Aktivitet: Skolbibliotekarien och rektor har kontinuerliga möten för att föra en levande dialog om skolbibliotekets pedagogiska roll och fortsatta utveckling. Ansvar: Skolbibliotekarien och rektor ansvarar för att boka in möten. Aktivitet: Skolbibliotekarien och pedagogerna involveras i varandras pedagogiska planering. Ansvar: Pedagogerna ansvarar för att varje arbetslag, eller den enskilda pedagogen, vid terminstart lämnar in en skriftlig preliminär planering till skolbibliotekarien och vice versa. Målet är sedan att en dialog förs mellan pedagogen och bibliotekarien under terminen vid uppstart av nya ämnesområden för att tillgodogöra bibliotekariens kompetens i undervisningen. Skolbibliotekarien ansvarar för att medverka vid studiedagar, upptaktsdagar, konferenser och övrig planeringstid. Rektor ansvarar för att gemensam planeringstid ska vara möjlig. Aktivitet: Skolbibliotekarien och specialpedagogerna har kontinuerliga möten för att bidra med varandras kompetens i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Ansvar: Skolbibliotekarien och specialpedagogerna ansvarar för att boka in möten. Aktivitet: Fortsatt fortbildning av pedagoger med fokus på boksamtal och läsning. Om tid ges även diskussioner om informationssökning, källkritik och bibliotekskunskap. Ansvar: Rektor ansvarar för att tid ges, skolbibliotekarien ansvarar för fortbildningen och pedagogerna ansvarar för att medverka. 5

6 Aktivitet: Skolan fortsätter ha gemensamma läs- och/eller skrivveckor. Ansvar: Pedagogerna och skolbibliotekarien ansvarar för att planera tillsammans. Aktivitet: Biblioteket ska vara en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Ansvar: Rektor ansvarar för att tid ges och skolbibliotekarien ansvarar för att föra bibliotekets talan. Aktivitet: Skolbibliotekarien kan medverka på upp till två föräldramöten eller liknande per läsår för att informera om biblioteket, böcker och/eller vikten av att läsa eller enligt önskemål. Förskoleklass och klass 3 prioriteras då lånekort skapas i förskoleklass och eleverna år 3 lär sig låna själva, vilket kan väcka frågor hos föräldrarna. Ansvar: Berörda pedagoger ansvarar för att bjuda in skolbibliotekarien i god tid. Att erbjuda en verksamhetsanpassad lokal och ett brett bestånd av medier som är anpassat efter behoven hos skolans elever, både för att uppnå läroplanens mål och för att erbjuda lustläsning. Aktivitet: Det fysiska beståndet ses kontinuerligt över. Ny litteratur köps in och en gallring sker av inaktuellt och söndrigt material. Ansvar: Rektorn bidrar med ekonomiska medel, skolbibliotekarien ansvarar för gallring. Inköp av nya medier sköts av skolbibliotekarien i samråd med pedagoger och elever. Aktivitet: En enkel typ av medieplan skall sammanställas för att få överblick över beståndet samt vilka brister i beståndet som idag finns. Ansvar: Bibliotekarien ansvarar för medieplanen. Aktivitet: Bibliotekets nystartade wiki 3 underhålls kontinuerligt. Ansvar: Skolbibliotekarien ansvarar för wikin och pedagogerna ansvarar för att förmedla önskningar och behov av innehåll gällande främst ämneslänkarna och annat material som kan stödja undervisningen. 3 Öjaby skolbiblioteks wiki: 6

7 Uppföljning och utvärdering Avstämning av denna handlingsplan sker årligen vid läsårsslut i skolbibliotekariens kvalitetsredovisning där måluppfyllelsen för verksamheten utvärderas. Vid vårterminens slut 2016 ska handlingsplanen utvärderas mer grundligt. Samtidigt ska handlingsplanen vid behov revideras, alternativt förlängas ytterligare tre år. Detta kan givetvis ske tidigare om förutsättningarna för skolbiblioteksverksamheten förändras eller kräver det. Skolbibliotekarien ansvarar för kvalitetsredovisning och utvärdering med stöd av rektor och pedagoger. 7

8 Bilagor Bilaga 1. Internationella, nationella och lokala övergripande mål Som grund för målen för skolbiblioteksverksamheten ligger bland annat följande dokument: IFLA/UNESCO:s Riktlinjer för skolbibliotek Enligt IFLA/UNESCO:s Riktlinjer för skolbibliotek skall skolbiblioteket förmedla kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket [skall ge] eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. (IFLA/UNESCO, s. 7) Vidare säger IFLA/UNESCO att skolledning, pedagoger och bibliotekarie tillsammans skall planera skolans pedagogiska arbete. Skollagen (2010) 36 Eleverna i grundskolan [ ] ska ha tillgång till skolbibliotek. Bibliotekslagen (1996) 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 8

9 Läroplan för förskolan (Lpfö 98) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (LGR11) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleven utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr 11, s 9) Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, s. 9) En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (LGR11 s.9) Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr 11, s. 13f) 9

10 Växjö kommuns biblioteksplan 4 Läslust. Att läsa, skriva och tillsammans med andra delta i kulturella sammanhang utvecklar kunnande, social kompetens och empati samt bidrar till ökat välbefinnande för den enskilda individen. Litteraturens betydelse för språkutveckling och identitetsskapande är fundamental. För att främja läsintresse och läsutveckling hos barn och ungdomar har skönlitteraturen avgörande betydelse. Ett lockande och väl sammansatt mediebestånd skapar och bibehåller läslusten. Pedagoger, bibliotekarier och andra yrkesgrupper väcker nyfikenhet och inspirerar barn, ungdomar och vuxna till läsning. Möten mellan läsaren och boken stimulerar till samtal och kommunikation. Olika kulturaktiviteter främjar läslust och fantasi. Utvecklingsplan för Skolbiblioteksforum 5 Bibliotekarierna skall tillsammans med den pedagogiska personalen i förskolan och grundskolan: utveckla barns och elevers nyfikenhet utveckla barns och elevers lust att läsa utveckla barns och elevers lust till ett livslångt lärande utveckla barns och elevers förmåga att söka och kritiskt granska information. Uppdrag Skolbiblioteksforum skall målmedvetet utveckla barns och elevers lust till ett livslångt lärande vid förskolor och grundskolor i ett 1-16 perspektiv. Bibliotekarier och pedagogisk personal skall tillsammans med barn och elever utveckla arbetssätt och arbetsformer. Skolbiblioteksforum skall vara ett stöd för samtliga förskolor, grundskolor och grundsärskolor i kommunen. 4 ioteksplan%20justerad%202012%2031%20oktober%20f%c3%a4rdig.pdf 5 Jutesten, Göran och Malmlöf, Monica, Utvecklingsplan för Skolbiblioteksforum

11 Gemensam målsättning Skolbiblioteket skall vara lättillgängligt och välutrustat. Läs- och skrivförmågan skall förbättras. Eleverna skall på ett aktivt sätt ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande. Personal och elever skall ta ett utökat gemensamt ansvar för skolbibliotekets utveckling. Kreativa språk- och lärmiljöer inom grundskolan 6 Målet är att elever och pedagoger har kunskap om att söka, bearbeta, granska och värdera information (informationsfärdigheter). Lärmiljöer bibliotekarier och pedagoger arbetar tillsammans med elever/barn utifrån elevers/barns egna frågeställningar via nätverk aktivt söka efter arbetssätt och forskningsrön som stödjer utvecklingen av kreativa språk- och lärmiljöer samt förmedlar dessa insikter ut i verksamheten Bibliotekarier anordnar, genomför, utvärderar arbeten och projekt, i samarbete med skolans pedagoger, däribland ämnesöverskridande temaarbete ger undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning, källkritik och upphovsrätt ger stöd och handledning till elever och personal på skolan i biblioteksarbetet stödjer elever och pedagoger att arbeta problembaserat stödjer elever i sin problem/frågeformulering stödjer eleverna att arbeta mer källkritiskt Läsfrämjande Målet är att eleverna uppnår god kommunikationsförmåga och ökad läslust och att bibliotekarier och pedagoger arbetar gemensamt för att stimulera barns och elevers läslust. 6 Granqvist, Mia och Holm, Monica: Kreativa språk- och lärmiljöer inom grundskolan

12 informerar om varierande av texter gällande svårighetsgrad, innehåll och medietyp stödjer elevernas individuella lärande förmedlar kunskap om och ger tillgång till kompenserande hjälpmedel anordnar kompetensutveckling för bibliotekspedagoger, kulturombud och bibliotekarier erbjuder bokpresentationer, bokcirklar och boksamtal 12

13 Bilaga 2. Arbetsplan för Öjaby skolbibliotek Arbetsplan för skolbiblioteksverksamheten på Öjabyskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (ur kursplanens mål i svenska och svenska som andraspråk) o bok- och bibliotekskunskap o skönlitteratur och facklitteratur (benämns berättande och beskrivande texter i åk 1-6) o tolka reflektera och återberätta söka information från olika källor samt utforska, analysera, kritiskt granska, tolka och värdera källor, information och val (ur kursplanens mål i svenska och svenska som andraspråk, NO- och SO- ämnena samt hem- och konsumentkunskap) o informationssökning o källkritik Nedan följer en mer detaljerad tabell där kursplanens innehåll inom dessa områden är uppdelat efter skolornas enskilda årskurser. Tabellen skall ge skolbibliotekarier och pedagoger ett stöd i planeringsarbetet och underlätta kontroll av att bibliotekets verksamhet är förankrat i skolans styrdokument.

14 Förskola Bok- och bibliotekskunskap Biblioteksvana Låna och återlämna Hantera böcker Berättande texter Bilderböcker (SV) Tolka reflektera och återberätta Berättande texters budskap och innehåll (SV) F-klass Bok- och bibliotekskunskap Biblioteksvana Låna och återlämna Hantera böcker Hitta bland bilderböckerna Berättande texter Bilderböcker (SV) Rim och ramsor Tolka reflektera och återberätta Berättande texters budskap uppbyggnad och innehåll (SV) 14

15 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Bok- och bibliotekskunskap Hitta bland bilderböckerna, Börja Läsa och Fortsätt Läsa Begreppen författare och illustratör Berättande texter och poetiska texter Bilderböcker och kapitelböcker (SV) Rim och ramsor (SV) Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. (SV) Tolka reflektera och återberätta Lässtrategier för att förstå och tolka texter (SV) Berättande texters budskap uppbyggnad och innehåll (SV) Informationssökning Informationssökning i berättande och beskrivande texter i böcker (SV) Bok- och bibliotekskunskap Hitta bland kapitelböckerna på Hcf Begreppen berättelsebok och faktabok Berättande texter och poetiska texter Bilderböcker och kapitelböcker (SV) Sagor och myter (SV) Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. (SV) Tolka reflektera och återberätta Lässtrategier för att förstå och tolka texter (SV) Berättande texters budskap uppbyggnad och innehåll (SV) Informationssökning Informationssökning i berättande och beskrivande texter i böcker och på webbsidor (SV) Skillnaden mellan olika typer av källor Bok- och bibliotekskunskap Hitta bland kapitelböckerna på Hcg Alfabetet och alfabetisk ordning (SV) Självutlåning i OPAC Berättande texter och poetiska texter Bilderböcker och kapitelböcker (SV) Lyrik (SV) Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. (SV) Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur. (SO) Tolka reflektera och återberätta Lässtrategier för att förstå och tolka texter (SV) Berättande texters budskap uppbyggnad och innehåll (SV) Informationssökning Informationssökning i berättande och beskrivande texter i böcker, tidskrifter och på webbsidor (SV) Intervjuer, observationer mätningar och fältstudier. (SO) (NO) Bearbeta källor och information.(so) Källkritik Hur texters avsändare påverkar innehållet (SV) Värdera källor och information. (SO) 15

16 Material för åk 1-3 Skolbiblioteket skall tillhandahålla följande: Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter (SV) Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter (SV) Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn (SV) Instruerande texter till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar (SV) Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter (SV) Sånger, ramsor, dikter och sagor (EN) Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. (SO) Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi (SO) Några berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln samt några av de vanligaste psalmerna. (SO) Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan (NO) Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen (NO) 16

17 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Bok- och bibliotekskunskap Systematisering (BI) Enklare sökningar i OPAC Berättande texter Berättande texter och poetiska texter från Sverige, Norden och övriga världen (SV) Skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk (SV) Tolka reflektera och återberätta Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier (SV) Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling, och tillbakablickar, miljöoch personbeskrivningar samt dialoger (SV) Informationssökning Informationssökning uppslagsböcker och intervjuer, observationer, mätningar och via sökmotorer på Internet (SV) Fältstudier (BI) (GE) Experiment (BI) Bok- och bibliotekskunskap Systematisering (BI) Berättande texter Berättande texter och poetiska texter från Sverige, Norden och övriga världen (SV) Skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk (SV) Tolka reflektera och återberätta Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier (SV) Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling, och tillbakablickar, miljöoch personbeskrivningar samt dialoger (SV) Informationssökning Informationssökning uppslagsböcker och intervjuer, observationer, mätningar och via sökmotorer på Internet (SV) Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier (EN) Fältstudier (GE) (BI) Experiment (BI) Bok- och bibliotekskunskap Förmåga att själv kunna hitta en specifik bok på biblioteket. Berättande texter Berättande texter och poetiska texter från Sverige, Norden och övriga världen (SV) Skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk (SV) Tolka reflektera och återberätta Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier (SV) Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling, och tillbakablickar, miljöoch personbeskrivningar samt dialoger (SV) Informationssökning Informationssökning uppslagsböcker och intervjuer, observationer, mätningar och via sökmotorer på Internet (SV) (NO) Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier (EN) Fältstudier (GE) (BI) Experiment (BI) 17

18 Källkritik Hur man urskiljer budskap, avsändare, syfte och tillförlitlighet i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt (SV) (SH) (BI) Tolkning och granskning av information med koppling till NO, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar (BI) (FY) (KE) Källkritik Hur man urskiljer budskap, avsändare, syfte och tillförlitlighet i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt (SV) (SH) (BI) Tolkning och granskning av information med koppling till NO, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar (BI) (FY) (KE) Skillnad mellan reklam och objektiv konsumentinformation (HKK) Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur (SH) Källkritik Hur man urskiljer budskap, avsändare, syfte och tillförlitlighet i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt (SV) (SH) (BI) Tolkning och granskning av information med koppling till NO, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar (BI) (FY) (KE) Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och genom skilda tider (HI) Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur (SH) Material för åk 4-6 Skolbiblioteket skall tillhandahålla följande: Ordböcker (SV) Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor (SV) Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam, och insändare (SV) Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk (SV) Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och TV-program (SV) Uppslagsböcker (SV) Sånger, sagor och dikter (EN) Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap (BI) (FY) (KE) Topografiska och tematiska kartor (GE) Historiska källor till exempel brev och andra dokument, dagböcker och arkivmaterial (HI) Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion (RE) 18

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!?

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Vad är ett skolbibliotek? Inte bara en plats Inte bara böcker Inte bara lässtimulans Upp till skolbibliotekarien? Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek Utbildning Huvudman

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

Planering i SV och SVA klass 4 Gul läsåret 2011/2012

Planering i SV och SVA klass 4 Gul läsåret 2011/2012 Planering i SV och SVA klass 4 Gul läsåret 2011/2012 Övergripande i svenska och svenska som andraspråk i åk 4 lärare Kenny Nilsson Under läsåret i åk 4 arbetar eleverna med olika arbetssätt för att nå

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv Media Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv När vi jobbar med media kommer du att få lära dig om reklamens syfte och påverkan. Du får lära dig hur en tidning är uppbyggd samt hur hur de olika delarna, som tex

Läs mer

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Övergripande i svenska och svenska som andraspråk i åk 5 lärare Kenny Nilsson Under läsåret i åk 5 arbetar eleverna med olika arbetssätt för att nå

Läs mer

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 Innehåll Centralt innehåll i ämnet svenska SV 2011 enligt läroplan... 2 Förtydligande av centralt innehåll

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering

Lokal Pedagogisk Planering Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Tema: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

TEMA BALDER Arbetslag 5-6

TEMA BALDER Arbetslag 5-6 TEMA BALDER Arbetslag 5-6 Pedagogisk planering Övergripande mål för TEMA BALDER Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Skapa trygghet för elever i skolmiljön Stärka

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Lpp för Svenska som andraspråk år 6 9 Hofors kommun, Petreskolan År6 Ht studieteknik 1 Vt sagor År 7 Ht Studieteknik 2 Vt Boken om mig själv År 8 Ht Studieteknik 3 Vt År 9 Ht Vt Deckare Studieteknik 4,

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 1-3 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte 3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande.

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande. Svenska åk 4-6 - Centralt innehåll Argumentera Muntliga presentationer och muntligt berättande Hjälpmedel: Stödord, bilder, digitala medier. Gester och kroppsspråk Tala, lyssna och samtala Berättande texter

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Svenska 8B v.11-13. Syfte:

Svenska 8B v.11-13. Syfte: Svenska 8B v.11-13 Syfte: att formulera sig och kommunicera i tal och skrift att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften att anpassa språket efter olika syften, mottagare och

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Bikupa Varför finns svenska och svenska som andraspråk som skolämnen? Utgångspunkter Samma språk Olika förutsättningar Rätten

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

NORDISK SAMVERKAN PÅ SCHEMAT! Kommunikation och undervisning i gränsöverskridande språkmöten

NORDISK SAMVERKAN PÅ SCHEMAT! Kommunikation och undervisning i gränsöverskridande språkmöten NORDISK SAMVERKAN PÅ SCHEMAT! Kommunikation och undervisning i gränsöverskridande språkmöten Sylvana Sofkova Hashemi & Helén Stålarm Högskolan Väst, Trollhättan Mölndal Glasbergsskolan F-6, GränsöverskridandeNordiskUnder

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Medieplan Cirkulationsbiblioteket

Medieplan Cirkulationsbiblioteket Medieplan Cirkulationsbiblioteket stockholm.se 3 (8) Bakgrund Under många år har Cirkulationsbiblioteket varit en viktig resurs för Stockholms stads skolor. Användarundersökningar, både formella och spontana,

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

En resa genom litteraturen

En resa genom litteraturen En resa genom litteraturen Barn- och ungdomsböcker Namn: Klass: Inledning De flesta barn och ungdomar brukar läsa, eller har läst olika böcker. Det finns också många olika författare som har skrivit barn-

Läs mer

svenska som andraspsråk

svenska som andraspsråk Svenska som andraspråk Kurskod: SGRSVA7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet svenska handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas.

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (15) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 1.

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Svenska årskurs 3. Kommentarer till individuell utvecklingsplan, IUP. utvecklas. Läsa och skriva Jag kan läsa och förstå olika texter.

Svenska årskurs 3. Kommentarer till individuell utvecklingsplan, IUP. utvecklas. Läsa och skriva Jag kan läsa och förstå olika texter. Svenska årskurs 3 Kunskapskrav Läsa och skriva Jag kan läsa och förstå olika texter. Uppnått Behöver Kommentarer till individuell utvecklingsplan, IUP Jag skriver fakta och berättande texter anpassade

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Tallåsskolans kvalitetssäkring av ett arbetsområde Ht-14 F-6 100 års jubileum

Tallåsskolans kvalitetssäkring av ett arbetsområde Ht-14 F-6 100 års jubileum Tallåsskolans kvalitetssäkring av ett arbetsområde Ht-14 F-6 100 års jubileum 100 års jubileum I år fyller Ruda skola 100 år och då kände vi på skolan att vi verkligen ville uppmärksamma detta. Under en

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Uppdrag undersökning

Uppdrag undersökning Uppdrag undersökning Beskrivning av projektet Uppdrag undersökning är ett arbete där eleven utifrån eget intresse får välja ett ämne och göra en frågeställning. Sedan ska man ta reda på hur det ligger

Läs mer

Lgr-11 Kultur och estetik

Lgr-11 Kultur och estetik Lgr-11 Kultur och estetik Det här dokumentet har skapats efter en genomgång av Lgr-11, reviderad version 2016, ur ett kultur- och estetiskt perspektiv. Lgr-11:s två första kapitel innehåller tydliga skrivningar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Skolbibliotekets roll i skolan

Skolbibliotekets roll i skolan Skolbibliotekets roll i skolan Ett förslag på hur och inom vilka områden de skolbibliotek som är anslutna till Kultur och fritidsförvaltingen kan bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolorna i Eslövs

Läs mer

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg INLEDNING Höstterminen 2014 inleder CMiT:s mediepedagoger i samarbete med fritidspedagogistorna ett skolutvecklingsprojekt: en IKT/mediepedagogisk

Läs mer

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk Centralt innehåll: Läsa och skriva Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Olika sätt att bearbeta egna texter

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer