KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting"

Transkript

1 LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi och obstetrik 2 Hjärta och Kärl 6 Hud Infektion 7 Matsmältningsorganen 3 Nervsystemet 22 Parenteral nutrition 6 Rörelseapparaten 8 Smärta, inflammation 9 Urologi 5 Ögon 27 Öron, Näsa och Hals 28 Appendix Behandling av luftvägsinfektioner i öppen vård 30 Appendix 2 Behandling av okomplicerade nedre UVI i öppen vård 32 Appendix 3 Behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 33 Appendix 4 Läkemedelsval vid några tillstånd hos äldre 34 LÄKSAK LÄKSAK:s expertgrupper 4 Kloka Listan-utskottet 38 Motiven för rekommendationerna 39 Kloka Listan vid elektronisk förskrivning 39 Kunskapstjänster 40 Läkemedelsförändringar 43 Läkemedel på Kloka Listan med förväntad patentutgång under Läkemedelsförteckning med sidhänvisning 45 Vid läkemedelsrelaterade problem, kontakta: DRIC (Drug Research and Information Centre), Huddinge AB, tel , KaroLine,, tel , Beställ Kloka Listan: Ring , eller via Läksaks kansli, Läkemedelsenheten, Alfred Nobels allé 2, Box 4027, 4 04 Huddinge, Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004 BÄSTA KOLLEGA Kloka Listan 2004 rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar är ett resultat av det arbete som bedrivs i Läkemedelssakkunnigas (Läksak) tjugotvå expertgrupper. Expertgrupperna består av sjukhusläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer och apotekare i Stockholms län. Kloka Listan finns i tre versioner: för läkare, för patienter och för slutenvården. Valen i Kloka Listan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Läksak följer utvecklingen inom läkemedelsområdet. Rekommendationerna omprövas kontinuerligt och kan komma att förändras under året. Motiven för valen samt den aktuella versionen av Kloka Listan finns på Enligt lagen om generisk substitution skall apoteket expediera det billigaste generiska alternativet. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara. Läkemedel som kan bli föremål för generikasubstitution markeras i Kloka Listan med en dubbelpil ( ). Under år 2004 beräknas patentet gå ut för fyra läkemedel i Kloka Listan: Clarityn, Diflucan, Neurontin och Triatec. Att följa rekommendationerna i Kloka Listan är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Med vänliga hälsningar Ordförandena för Läksaks expertgrupper LÄKSAK Läksak är Stockholms läns landstings rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor. Läksak initierar och driver frågor som kan underlätta för Dig som förskrivare. Forskning, kliniska läkemedelsstudier och medicinsk praxis ger nya kunskaper om väl beprövade läkemedel. Läksak följer utvecklingen inom läkemedelsområdet, värderar nytillkommen evidens och sprider kunskap för att förbättra läkemedelsanvändningen. Kloka Listan är ett viktigt verktyg i detta arbete. Information om Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer finns på Här finns Kloka Listan ständigt uppdaterad med motiven till rekommendationerna. Janus webb har information och hjälpmedel för klok förskrivning. Vi tar gärna del av Dina synpunkter. Kontakta Läksak: tel Lars L Gustafsson Ordförande LÄKSAK Rolf Tryselius Vice ordförande LÄKSAK telefon

2 MATSMÄLTNINGSORGANEN forts. MATSMÄLTNINGSORGANEN DYSPEPSI Dyspepsi är symtom från övre delen av buken, som kan ha funktionell eller organisk orsak. Provbehandling med protonpumpshämmare (PPI) är en osäker metod med risk för efterföljande hypersekretion av saltsyra. Vid misstanke om organisk orsak bör gastroskopi eller annan utredning göras. Funktionell dyspepsi är i regel självläkande. Diet- och livsstilsförändringar rekommenderas. UTSÄTTNING ELLER BYTE AV PROTONPUMPSHÄMMARE (PPI) En betydande överförskrivning av PPI sker enligt SBU. Det är viktigt att PPI används på rätt indikation. Om sådan ej kan verifieras bör behandlingen trappas ned och utsättas, eller vid behov ersättas med Artonil under kort tid. Utsättning av PPI kan försvåras redan efter kort tids behandling genom uppkomst av hypersekretion av saltsyra. Patienten bör informeras om detta. Vid beslut om fortsatt behandling med PPI bör byte till rekommenderat preparat (Omeprazol Scand Pharm) ske. GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM Endast vid daglig halsbränna eller sura uppstötningar under längre tid bör läkemedelsförskrivning övervägas istället för egenvård. Vid tveksamhet bör diagnosen verifieras. Kontrollgastroskopi är ej nödvändigt vid okomplicerad refluxesofagit. Eftersträva vid saltsyrareducerande behandling: lägsta möjliga dos kortast möjliga behandlingstid, vid måttliga besvär ranitidin Artonil tablett I övriga fall eller vid terapisvikt med ovanstående omeprazol Omeprazol Scand Pharm ULCUSSJUKDOM Avser ulcusbehandling och ulcusprofylax till speciella högriskpatienter. Profylax och behandling vid NSAID-utlöst ulcus, se sid. 20. Efter behandling av okomplicerat duodenalulcus krävs ej kontrollgastroskopi. omeprazol Omeprazol Scand Pharm BEHANDLING AV HELICOBACTER PYLORI-ASSOCIERAD ULCUSSJUKDOM Behandling med PPI utöver en veckas eradikering (= trippelbehandling) endast vid ventrikelsår. OBS! Helicobacter Pylori-diagnostik är inte relevant vid misstanke om funktionell dyspepsi eller gastroesofageal refluxsjukdom. omeprazol i kombination med metronidazol + klaritromycin Vid terapisvikt omeprazol i kombination med amoxicillin + klaritromycin Flagyl och Klacid Amimox och Klacid METEORISM Inget preparat rekommenderas eftersom läkemedel med dokumenterad behandlingseffekt saknas. RÖRELSESJUKA (FÖREBYGGANDE BEHANDLING) meklozin Postafen Brustabletter är en dyr beredningsform som bör undvikas. 3 4 forts. MATSMÄLTNINGSORGANEN PARENTERAL NUTRITION ILLAMÅENDE metoklopramid OBSTIPATION laktulos sterkuliagummi Primperan Laktulos Pharmacia Inolaxol glukos + aminosyralösning + fettemulsion aminosyror, elektrolyter, fett och kolhydrater Kabiven, 3-kammarpåsar Vitrimix för tillfälligt bruk natriumpikosulfat sorbitol I tredje hand för tillfälligt bruk polyetylenglykol DIARRÉ loperamid Cilaxoral Resulax Movicol Loperamid Scand Pharm HEMORROJDER, ANALFISSURER lidokain + hydrokortison Xyloproct, rektalsalva KRONISK PANKREASINSUFFICIENS digestionsenzymer Pankreatin Rosco, enterogranulat digestionsenzymer Pankreon Forte, enterokapslar HJÄRTA OCH KÄRL ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL Lågmolekylära hepariner Profylax mot venös trombos vid kirurgi enoxaparin Klexane Behandling av venös trombos och lungemboli dalteparin Fragmin Behandling av instabil kranskärlssjukdom dalteparin Fragmin enoxaparin Klexane Trombocythämmande läkemedel acetylsalicylsyra Trombyl ANEMI cyanokobalamin ferrosulfat folsyra Behepan Duroferon Folacin Ev i kombination med ASA dipyridamol Persantin Depot Den fasta kombination av ASA och dipyridamol som marknadsförs har en låg dygnsdos ASA (50 mg). Vid behov av förstärkt antitrombotisk profylax mot stroke och TIA rekommenderas tillägg av Persantin Depot till Trombyl (ASA 75 mg per dag). 5 6

3 forts. HJÄRTA OCH KÄRL forts. HJÄRTA OCH KÄRL Antivitamin K (AVK)-läkemedel (orala antikoagulantia) warfarin Waran HJÄRTSVIKT ICKE-SYMTOMGIVANDE NEDSATT VÄNSTERKAMMAR- FUNKTION (NYHA I) ACE-hämmare enalapril Enalapril Biochemie MÅTTLIG HJÄRTSVIKT (NYHA II) ACE-hämmare enligt ovan i kombination med VID ACE-HÄMMARINTOLERANS losartan Cozaar ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM TROMBOSPROFYLAX acetylsalicylsyra Trombyl ANGINA PECTORIS Anfallskuperande glycerylnitrat glycerylnitrat Nitromex Nitrolingual spray Diuretika hydroklortiazid furosemid furosemid bendroflumetiazid Esidrex Furix /Furosemid Recip Lasix Retard Salures Anfallsförebyggande Betablockerare bisoprolol metoprolol Atenolol Biochemie Bisoprolol Biochemie Seloken ZOC Betablockerare bisoprolol Bisoprolol Biochemie SVÅR HJÄRTSVIKT (NYHA III-IV) ACE-hämmare i kombination med furosemidpreparat och betablockerare enligt ovan och spironolakton Spironolakton NM Pharma Vid förmaksflimmer eller som tilläggsbehandling vid svår svikt Överväg digoxin Lanacrist warfarin Waran Kalciumantagonister verapamil felodipin Nitrater isosorbid-mononitrat glycerylnitrat Isoptin Retard Plendil (i kombination med betablockerare) Imdur Suscard 7 8 forts. HJÄRTA OCH KÄRL forts. HJÄRTA OCH KÄRL SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER HJÄRTINFARKT Acetylsalicylsyra acetylsalicylsyra Trombyl HYPERTONI Behandlingsrekommendationer på (LÄKSAK/Expertgruppsutlåtanden). Betablockerare metoprolol ACE-hämmare ramipril Statiner simvastatin Seloken ZOC Triatec Simvastatin Biochemie Förstahandsmedel hydroklortiazid hydroklortiazid/amilorid bendroflumetiazid Andrahandsmedel atenolol enalapril Esidrex (2,5 25 mg) Normorix mite Salures (2,5-5 mg) Atenolol Biochemie Enalapril Biochemie FÖRMAKSFLIMMER/FLADDER Frekvensreglering bisoprolol verapamil digoxin Bisoprolol Biochemie Isoptin Retard Lanacrist Tredjehandsmedel felodipin Vid ACE-hämmarintolerans losartan Plendil Cozaar Tromboemboliprofylax warfarin Waran KALIUMSPARARE OCH KALIUM amilorid Amilorid NM Pharma kaliumklorid Kalium Retard När warfarin inte kan/bör ges acetylsalicylsyra Trombyl (320 mg på denna indikation) LIPIDSÄNKANDE LÄKEMEDEL FÖR PREVENTION AV HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR Enligt HPS-studien (Heart Protection Study; se är simvastatin den bäst dokumenterade statinen vad avser måldos för reduktion av morbiditet och mortalitet. Ge (20 )40 mg. För kardiovaskulär prevention utan avancerade lipidrubbningar bör risken och ej kolesterolnivån behandlas. simvastatin Simvastatin Biochemie Under året beräknas generiskt ramipril introduceras. ACE-hämmare bör vara förstahandsmedel för diabetiker. 9 0

4 HUD forts. HUD GLUKOKORTIKOIDER Grupp I milt verkande hydrokortison hydrokortison Grupp II medelstarkt verkande hydrokortisonbutyrat Locoid Grupp III starkt verkande betametason Hydrokortison CCS Mildison, fet kräm Betnovat AKNE bensoylperoxid adapalen (retinoid) ROSACEA metronidazol Basiron AC Differin Metronidazol Alpharma MJUKGÖRANDE VID DERMATOSER karbamid Canoderm propylenglykol Propyderm, kräm propylenglykol Propyless, kutan emulsion Vid eksem, psoriasis mometason Vid eksem flutikason Elocon (en gång/dag) Flutivate ( 2 ggr/dag) MEDEL MOT HUVUDLÖSS malation Prioderm, kutan lösning Hudinfektioner se appendix 3, sid 33. GLUKOKORTIKOIDER I KOMBINATION MED ANTIBIOTIKA hydrokortison + fusidinsyra Fucidin-Hydrocortison (grupp I) triamcinolon + halkinol Kenacutan (grupp II) GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK IMPETIGO SVINKOPPOR (Se appendix 3 sid 33) väteperoxid PSORIASIS kalcipotriol Microcid Daivonex Stockholms läns landsting har påbörjat granskning av läkemedels miljöeffekter. Det föreligger data om vissa läkemedel under denna rubrik. Mer information på ÖSTROGENER FÖR LOKAL BEHANDLING östradiol Vagifem, vagitorier östriol Ovesterin, kräm, vagitorier HUDMYKOSER hydrokortison + mikonazol ketokonazol terbinafin ekonazol Cortimyk Fundan Lamisil (endast lokala beredningar rekommenderas) Pevaryl 2 forts. GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK forts. GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK BEHANDLINGSKRÄVANDE VASOMOTORISKA SYMTOM HOS PERI- OCH POSTMENOPAUSALA KVINNOR Gestagen-östrogen-kombinationer Fast kombination rekommenderas för bättre ordinationsföljsamhet. Riktlinjer för behandling av klimakteriella besvär på INDIVIDUELLT ANPASSAD KOMBINATION ÖSTROGENER + GESTAGENER Östrogener Förstahandsval tablett östradiol Femanest konjugerade östrogener Premarina Förstahandsval tablett Sekventiell behandling noretisteron + östradiol Novofem Andrahandsval gel och plåster östradiol östradiol Divigel, gel Evorel, plåster För utglesning av blödning medroxyprogesteron + östradiol Kontinuerlig behandling noretisteron + östradiol medroxyprogesteron + östradiol tibolon Andrahandsval plåster Sekventiell behandling noretisteron + östradiol Kontinuerlig behandling noretisteron + östradiol Trivina Activelle Indivina Livial Estalis Sekvens Estalis Gestagener medroxyprogesteron noretisteron Gestapuran Primolut-Nor ANTIKONCEPTION Förstahandsval Kombinerade p-piller, monofas, lågdos levonorgestrel + etinylöstradiol Follimin Andrahandsval Kombinerade p-piller, sekvenspreparat noretisteron + etinylöstradiol Trinovum levonorgestrel + etinylöstradiol Trionetta Gestagener desogestrel medroxyprogesteron lynestrenol etonogestrel levonorgestrel Cerazette, tablett Depo-Provera, inj Exlutena, tablett Implanon, implantat Levonova, livmoderinlägg 3 4

5 forts. GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK ENDOKRINOLOGI AKUT ANTIKONCEPTION levonorgestrel VAGINOSER Vid påvisad candidainfektion Förstahandsval klotrimazol Andrahandsval flukonazol NorLevo Canesten, vag Diflucan kapslar Bakteriell vaginos och Trichomonas metronidazol Flagyl, tablett DIABETES Insulin Snabbverkande insulin och insulinanaloger insulin (humant) Actrapid insulin lispro Humalog insulin aspart NovoRapid Medellångverkande insulin insulin (humant) Insulatard Medellångverkande insulin med snabbt insättande effekt insulin (humant) Mixtard Perorala antidiabetika glibenklamid metformin Glibenklamid NM Pharma Metformin Meda UROLOGI GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING finasterid Proscar (stor prostata, >40 g, PSA >2 ng/ml) terazosin Terazosin NM Pharma TRÄNGNINGSINKONTINENS tolterodin oxybutynin Detrusitol SR Ditropan GLUKOKORTIKOIDER prednisolon hydrokortison TYREOIDEAHORMON levotyroxin TYREOSTATIKA tiamazol Prednisolon Pharmacia Solu-Cortef Levaxin Thacapzol EREKTIL DYSFUNKTION alprostadil alprostadil sildenafil Bondil Caverject Viagra (ej rabattberättigat) Under året beräknas generiskt flukonazol introduceras. 5 6 INFEKTION RÖRELSEAPPARATEN PENICILLINER amoxicillin flukloxacillin fenoximetylpenicillin (penicillin V) pivmecillinam amoxicillin + klavulansyra ÖVRIGA ANTIBIOTIKA trimetoprim + sulfametoxazol cefadroxil doxycyklin erytromycin metronidazol nitrofurantoin norfloxacin trimetoprim Amimox Heracillin Kåvepenin Selexid Bioclavid (till barn) Bactrim Cefadroxil Biochemie Doxyferm Ery-Max Flagyl Furadantin Lexinor Trimetoprim AstraZeneca STEROIDER FÖR INJEKTION metylprednisolon PERORALA STEROIDER betametason prednisolon Depo-Medrol Betapred Prednisolon Pharmacia GIKT Förebyggande behandling. Lätt förhöjda uratnivåer utan påvisad gikt behöver inte behandlas. allopurinol Zyloric FÖRSTAHANDS-/GRUNDBEHANDLING VID OSTEOPOROS Kalciumpreparat kalciumkarbonat Kalcidon tuggtablett Appendix Behandling av luftvägsinfektioner i öppen vård, se sid 30. Appendix 2 Behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner i öppen vård, se sid 32. Appendix 3 Behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård, se sid 33., om sväljtablett önskas kalciumkarbonat Kalcipos, tablett Kombinationspreparat kalcium + D-vitamin kalciumkarbonat + D-vitamin Ideos tuggtablett ANTIVIRALA LÄKEMEDEL aciklovir Aciclovir Ranbaxy, om sväljtablett önskas kalciumkarbonat + D-vitamin Kalcipos-D, tablett Stockholms läns landsting har påbörjat granskning av läkemedels miljöeffekter. Det föreligger data om vissa läkemedel under denna rubrik. Mer information på BEHANDLING AV OSTEOPOROS MED FRAKTURRISK Bisfosfonater alendronat Fosamax risedronat Optinate samt grundbehandling se ovan 7 8

6 forts. RÖRELSEAPPARATEN forts. SMÄRTA, INFLAMMATION ANDRAHANDSBEHANDLING AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROS Östrogenreceptormodulator (SERM) raloxifen Evista SMÄRTA VID INFLAMMATORISKA LEDSJUKDOMAR ibuprofen Brufen naproxen Naproxen AstraZeneca diklofenak-na Voltaren enterotablett, supp samt grundbehandling se ovan FÖR KVINNOR I DE BIOLOGISKT ÄLDSTA GRUPPERNA Kalciumkarbonat + D-vitamin. SMÄRTA, INFLAMMATION NOCICEPTIV SMÄRTA (VÄVNADSSKADESMÄRTA INKLUSIVE ARTROSSMÄRTA) För behandling av smärta med NSAID-preparat bör den lägsta effektiva dosen titreras fram individuellt. paracetamol ibuprofen naproxen diklofenak-na diklofenak-k Alvedon Brufen Naproxen AstraZeneca Voltaren enterotablett Voltaren T tablett (snabbverkande) COX-2-hämmare rekommenderas inte i Kloka Listan. Indikationerna är begränsade. Se expertgruppens kommentarer till COX-2- hämmare; (LÄKSAK/Expertgruppsutlåtanden). ULCUSPROFYLAX VID BEHANDLING MED NSAID Risken för NSAID-utlöst ulcus ökar vid långtidsbehandling med höga doser samt vid förekomst av riskfaktorer som behandling med perorala steroider, tidigare ulcus, dyspepsi och hög ålder. På grund av ökad risk för kardiovaskulära och renala biverkningar bör man dock vara restriktiv med användning av såväl NSAID som COX-2- hämmare till äldre (se appendix 4 sid 35). omeprazol Omeprazol Scand Pharm GALLSTENS- OCH NJURSTENSSMÄRTA diklofenak-na Voltaren inj OPIOIDKÄNSLIG NOCICEPTIV SMÄRTA Vid behandling med opioidanalgetika skall god smärtlindring med minsta möjliga sedering uppnås. Både dos och doseringsintervall skall individualiseras (börja med låg dos av ett kortverkande preparat). Kombination med paracetamol eller NSAID kan minska opioidbehovet. Vissa smärttillstånd svarar dåligt på opioider. Smärtintensiteten i sig räcker inte som indikation för behandling med opioidanalgetika. Behandlingens längd bör begränsas till den tid då nociceptiv stimulering sker. Samtliga opioider medför risk för beroende. Ibuprofen kan eventuellt minska den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA) t ex Trombyl. Se Kloka Listan på Ibuprofen kan eventuellt minska den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA) t ex Trombyl. Se Kloka Listan på forts. SMÄRTA, INFLAMMATION forts. SMÄRTA, INFLAMMATION SVAGA OPIOIDANALGETIKA paracetamol + kodein Citodon I tredje hand Vid diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi tramadol Tradolan dextropropoxifen Dexofen Dextropropoxifen bör användas restriktivt. CNS-biverkningar är vanliga hos äldre. Undvik kombination med alkohol och/eller sedativa pga risk för andnings- och hjärtpåverkan. Minst två dygn ska ha passerat mellan avslutad dextropropoxifenbehandling och alkoholintag. STARKA OPIOIDANALGETIKA morfin morfin ketobemidon oxykodon oxykodon NEUROPATISK SMÄRTA amitriptylin Morfin Bioglan Dolcontin, depottablett Ketogan Novum OxyNorm OxyContin, depottablett Tryptizol Vid diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi gabapentin Neurontin 2 Kodein omvandlas i kroppen till morfin i olika grad varför effekten kan variera. 2 Under året beräknas generiskt gabapentin introduceras. TRIGEMINUSNEURALGI karbamazepin NERVSYSTEMET MIGRÄN Anfallsbehandling paracetamol acetylsalicylsyra naproxen metoklopramid I tredje hand rizatriptan Profylaktisk behandling metoprolol SÖMNSTÖRNINGAR zolpidem zopiklon propiomazin Tegretol Alvedon Magnecyl (ej rabattberättigat) Naproxen AstraZeneca Primperan, som tillägg Maxalt (0 mg) Seloken ZOC Stilnoct Imovane Propavan 2 22

7 forts. NERVSYSTEMET forts. NERVSYSTEMET ÅNGEST TILLFÄLLIG oxazepam alimemazin Oxascand Theralen (när bensodiazepiner bör undvikas) PSYKOS zuklopentixol haloperidol Cisordinol Haldol PANIK- OCH TVÅNGSSYNDROM Samlad evidens och klinisk erfarenhet visar att SSRI och klomipramin är överlägsna jämfört med bensodiazepiner vid behandling av panik- och tvångssyndrom. citalopram Citalopram CNSpharma klomipramin Klomipramin NM Pharma AFFEKTIV SJUKDOM I nationella och internationella riktlinjer finns konsensus om att SSRI bör vara förstahandsval vid behandling av egentlig depression. Meta-analyser visar jämförbar antidepressiv effekt i gruppen SSRI. Kliniska skillnader i tolerabilitet och säkerhet är inte säkerställda. citalopram Citalopram CNSpharma Om citalopram i individuellt optimerad dos inte givit tillfredsställande kliniskt resultat bör specialist i psykiatri konsulteras och klomipramin, mirtazapin eller venlafaxin övervägas. Profylaktisk långtidsbehandling litium Lithionit (litiumbehandling bör kontrolleras av psykiater) risperidon I tredje hand klozapin ALKOHOLSJUKDOMAR Vitaminpreparat tiamin (B -vitamin) Abstinensbehandling alimemazin oxazepam Risperdal Clozapine Alpharma (behandlingen bör kontrolleras av psykiater) Betabion Theralen (vid lätt abstinens) Oxascand (vid lätt-måttlig abstinens) Återfallspreventiv behandling Preparaten bör kombineras med psykosociala insatser för återfallsprevention. Se SBU-rapport 56 (200) Behandling av alkoholoch narkotikaproblem på disulfiram Antabus acamprosat Campral naltrexon Revia forts. NERVSYSTEMET ANDNINGSORGANEN EPILEPSI Partiella anfall karbamazepin Primärt generaliserade anfall valproinsyra Status epilepticus diazepam fosfenytoin Rektal akutbehandling diazepam PARKINSONS SJUKDOM levodopa + benserazid levodopa + karbidopa Tegretol, Tegretol Retard Ergenyl Stesolid Novum, inj Pro-Epanutin (Ges under EKG-övervakning. Se Diazepam Desitin Madopark Sinemet ALZHEIMERS SJUKDOM Behandling med acetylkolinesterashämmare bör ordineras av läkare med god kännedom om Alzheimers sjukdom. Se Handlingsprogram för demensutredningar och Behandlingsrekommendationer vid demenssjukdomar från Läksaks expertgrupp för geriatriska sjukdomar; Se också Läkemedelsverkets workshop Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom januari 2002; Läkemedelsval vid några tillstånd hos äldre, se Appendix 4, sid 34. ASTMA Kortverkande b 2 -stimulerare terbutalin salbutamol salbutamol salbutamol Långverkande b 2 -stimulerare formoterol Inhalationssteroid budesonid budesonid Bricanyl Turbuhaler, pulver Buventol Easyhaler, pulver Airomir, aerosol (med spacer) Ventoline Evohaler, aerosol (med spacer) Oxis Turbuhaler, pulver Pulmicort Turbuhaler, pulver Pulmicort, aerosol (med spacer) Perorala steroider (för korttidsbehandling/akutbehandling) betametason Betapred, tablett prednisolon Prednisolon Pharmacia Kombinationsläkemedel steroid-långverkande b 2 -stimulerare rekommenderas ej i Kloka Listan se kommentar på (Kloka Listan/Andningsorganen). KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM Antikolinergikum ipratropiumbromid Atrovent, inhalationspulver Långverkande b 2 -stimulerare formoterol Inhalationssteroid budesonid Oxis Turbuhaler (vid medelsvår/ svår KOL, utvärderas) Pulmicort Turbuhaler (vid medelsvår/svår KOL, utvärderas) 25 26

8 forts. ANDNINGSORGANEN ÖRON, NÄSA OCH HALS Övrigt acetylcystein Perorala steroider (för korttidsbruk/exacerbation) betametason prednisolon Acetylcystein AstraZeneca (exacerbationsförebyggande) Betapred, tablett Prednisolon Pharmacia EXTERN OTIT oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B betametasondipropionat flumetason + kliokinol Terracortril med polymyxin B Diproderm Locacorten-Vioform ANAFYLAXI adrenalin Anapen/Anapen Junior INFEKTIÖS NÄSTÄPPA oxymetazolin Nezeril (använd i högst 0 dagar) HOSTDÄMPANDE LÄKEMEDEL etylmorfin senega m m noskapin Cocillana-Etyfin (missbruksrisk) (ej rabattberättigat) Nipaxon ALLERGISK RINIT Antihistamin cetirizin loratadin Cetirizin Biochemie Clarityn Lokal steroid budesonid Budesonid Scand Pharm ÖGON BAKTERIELL KONJUNKTIVIT kloramfenikol fusidinsyra ALLERGISK KONJUNKTIVIT natriumkromoglikat emedastin Chloromycetin Fucithalmic Lecrolyn Emadine PERSISTERANDE ICKE-ALLERGISK RINIT Lokal steroid budesonid Budesonid Scand Pharm Lokalt antikolinergikum ipratropiumbromid Atrovent Nasal (hypersekretion) Under året beräknas generiskt loratadin introduceras forts. ÖRON, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR APPENDIX PSEUDOKRUPP betametason Betapred NÄSPOLYPOS Vid diagnosticerad diffus näspolypos rekommenderas behandling med lokal steroid i form av nasal spray eller dospipett. Uppföljning efter cirka 3 månader för utvärdering. RINOSINUIT (ÅTERKOMMANDE, ICKE INFEKTIONSORSAKAD) Hos patienter med hyperreaktiva slemhinnor och återkommande akuta episoder med rinosinuit kan behandling med nasal steroid prövas. BEHANDLING AV LUFTVÄGSINFEKTIONER I ÖPPEN VÅRD Dessa rekommendationer baseras väsentligen på dem från landstingets s k STRAMA-grupp (997). Hela dokumentet finns i Janus (www.janusinfo.se). Det nationella konsensusdokumentet om otitis media och Läkemedelverkets workshop om tonsillitbehandling har även beaktats. Vid misstanke om pc-allergi av icke allvarlig typ bör om möjligt testdos ges. Akut otitis media (AOM) Kåvepenin 25 mg/kg x 2 i 5 dagar Pc-allergi typ I: Ery-Max 20 mg/kg x 2 i 0 dagar Barn >2 år. Om ej allmänpåverkad eller ej perforerad otit är exspektans i 2 ( 3) dagar ett alternativ. Recidiv av AOM Kåvepenin 25 mg/kg x 2 i 0 dagar, alt efter odling Pc-allergi typ I: Ery-Max 20 mg/kg x 2 i 0 dagar Terapisvikt vid AOM Amimox 25 mg/kg x 2 i 0 dagar Akut streptokocktonsillit Kåvepenin 2,5 mg/kg x 2 i 0 dagar Recidiverande streptokocktonsillit (pos odling eller snabbtest) Cefadroxil Biochemie 2,5 mg/kg x 2 i 0 dagar Akut maxillarsinuit Kåvepenin 25 mg/kg x 2 i 0 dagar Pc-allergi typ I och >8 år: Doxyferm 00 mg x i 9 dagar (200 mg dag ) 29 30

9 forts. APPENDIX APPENDIX 2 Pneumoni hos barn a. Ej misstanke om mykoplasma/klamydia Förskolebarn: Amimox 20 mg/kg x 3 i 0 dagar Övriga: Kåvepenin 25 mg/kg x 3 i 0 dagar b. Misstanke om mykoplasma/klamydia Ery-Max 20 mg/kg x 2 i 0 dagar Pneumoni hos vuxna a. Ej misstanke om mykoplasma/klamydia Kåvepenin g x 3 i 0 dagar b. Misstanke om mykoplasma/klamydia Ery-Max 500 mg x 2 i 0 dagar eller Doxyferm 00 mg x i 9 dagar (200 mg dag ) c. Underliggande KOL Amimox 500 mg x 3 i 0 dagar (28 st tabletter räcker) Exacerbation av KOL Amimox 500 mg x 3 i 0 dagar (28 st tabletter räcker) eller Doxyferm 00 mg x i 9 dagar (200 mg dag ) BEHANDLING AV OKOMPLICERADE NEDRE URINVÄGSINFEKTIONER I ÖPPEN VÅRD Dessa rekommendationer följer väsentligen dem från landstingets s k STRAMA-grupp (999). Dokumentet innehåller även rekommendationer för behandling av övriga urinvägsinfektioner och finns i Janus (www.janusinfo.se). Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling. Preparaten i bokstavsordning ingen rangordning. Nedre okomplicerad infektion hos kvinnor Furadantin 50 mg x 3 i 5 dagar Selexid 200 mg x 3 i 5 dagar Trimetoprim AstraZeneca 60 mg x 2 i 5 dagar Bakteriuri och cystit hos gravida Selexid 200 mg x 3 i 7 dagar (ej sista månaden) Cefadroxil Biochemie 500 mg x 2 i 7 dagar Furadantin 50 mg x 3 i 7 dagar (ej vid förlossning) Cystit hos barn Cefadroxil Biochemie 2,5 mg/kg x 2 i 5 dagar Furadantin 2-3 mg/kg/dag delat på 3 doser i 5 dagar Selexid 20 mg/kg/dag delat på 3 doser i 5 dagar Trimetoprim AstraZeneca 3 mg/kg x 2 i 5 dagar Nedre infektioner hos män Oftast komplicerade, v g se STRAMA APPENDIX 3 BEHANDLING AV HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER I ÖPPEN VÅRD Dessa rekommendationer baseras på dem från landstingets s k STRAMA-grupp (2000) och expertgruppens egen utredning av behandling vid herpesinfektioner (www.janusinfo.se). Borrelia (Erytema migrans) Kåvepenin g x 2 3 i 0 dagar, barn 2,5 mg/kg x 2 3 i 0 dagar. Vid pc-allergi typ eller multipla erytem: Doxyferm 200 mg x i 0 dagar till vuxna (för barn se STRAMA). Infekterade hund- eller kattbett Kåvepenin g x 3 i 0 4 dagar, till barn 25 mg/kg x 3 eller Bioclavid 25 mg/kg x 3 i 0 4 dagar. Obs! Klindamycin, erytromycin, cefalosporiner eller flukloxacillin (isoxazolylpenicilliner) är ej verksamma mot Pasteurella multocida. Sårinfektioner, posttraumatiska eller postoperativa Heracillin 750 mg x 2 i 7 0 dagar efter odling. Impetigo hos barn Måttliga förändringar: Tvål och vatten. Microcid kräm 2 3 ggr per dag. Utbredda förändringar: Heracillin 2,5 mg/kg x 3 i 7 0 dagar alt mixt Cefadroxil Biochemie 2,5 mg/kg x 2 i 7 0 dagar. Infekterade bensår (venösa och arteriella) Obs! ej vid enbart bakteriell kolonisation Kåvepenin g x 3 i 0 4 dagar vid streptokockinfektion. Heracillin 0,5 g x 3 i 0 4 dagar vid stafylokockinfektion. Erysipelas Kåvepenin g x 3 i 0 4 dagar. Herpes Zoster hos immunkompetent Över år samt vid zoster ophtalmicus: Aciclovir Ranbaxy 800 mg x 5 i 7 dagar. Påbörjas inom 72 timmar från utslagsdebuten APPENDIX 4 LÄKEMEDELSVAL VID NÅGRA TILLSTÅND HOS ÄLDRE Detta appendix ger några generella rekommendationer för val och dosering av läkemedel till äldre. Dessutom ingår en lista över läkemedel i gruppen Nervsystemet där speciella hänsyn bör tas för äldre. Dessa rekommendationer avviker något från dem som anges i respektive terapiavsnitt i Kloka Listan. GENERELLA REKOMMENDATIONER Eftersträva lägsta möjliga dos vid läkemedelsbehandling hos äldre. Äldre kan vara extra känsliga för läkemedel som påverkar nervsystemet. Njurfunktionen är sänkt hos äldre. Läkemedel som till stor del utsöndras oförändrade i urinen bör därför ges i lägre dos till äldre. Medicineringen till alla äldre bör ses över regelbundet. Ompröva terapin så att inte onödiga biverkningar uppstår. LÄKEMEDEL SOM BÖR UNDVIKAS Långverkande bensodiazepiner Lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner med relativt lång verkan bör undvikas pga större risk för biverkningar som dagtrötthet, kognitiva störningar och fall: diazepam nitrazepam flunitrazepam Apozepam, Diazepam Desitin, Diazepam Nordic, Stesolid Apodorm, Mogadon, Nitrazepam Recip Flunitrazepam NM Pharma, Fluscand, Rohypnol Läkemedel med antikolinerga effekter Läkemedel med antikolinerga effekter (t ex alimemazin och klomipramin) bör undvikas främst pga risken för kognitiva störningar och konfusion. För en lista över antikolinerga medel sök på

10 forts. APPENDIX 4 forts. APPENDIX 4 LÄKEMEDEL SOM BÖR GES MED FÖRSIKTIGHET Neuroleptika Behandling med neuroleptika bör begränsas till allvarliga tillstånd där icke-farmakologisk behandling visat sig vara otillräcklig. NSAID och COX-2-hämmare Äldre löper ökad risk för gastrointestinala, kardiovaskulära och renala biverkningar, liksom kognitiva störningar av dessa preparat. Risken förefaller högre för långverkande (däribland COX-2-hämmare) och högdoserade preparat. Som grundbehandling vid smärta rekommenderas paracetamol. Vid otillräcklig smärtlindring kan man lägga till NSAID. I sådana fall bör de dock ges i en vid behovsdosering och lägsta effektiva dos av ett preparat med kort halveringstid (t ex ibuprofen eller diklofenak) väljas. I de fall kontinuerlig NSAID-behandling är nödvändig bör man ta ställning till ulcusprofylax med omeprazol. Opioider Dessa läkemedel kan prövas då behandling med paracetamol eller NSAID inte har tillräckligt god effekt eller är olämpliga. Behandling med opioider bör ske efter noggrant övervägande och enbart vid smärttillstånd som svarar på opioidbehandling. Det är viktigt att skilja mellan opioidinducerad sedering och analgesi. Börja med låg dos och anpassa doseringsschema efter effektduration. Halveringstiden av flera läkemedel, däribland opioider, är förlängd hos äldre, bland annat pga nedsatt njurfunktion. Det föreligger således en risk för ackumulering av opioidanalgetika vid för täta doseringsintervall. Individanpassad dosering kan minska risken för biverkningar, bl a sedation, kognitiva störningar och fall. Effekt och biverkningar av behandlingen bör följas upp kontinuerligt. Tramadol Tramadol bör användas restriktivt till äldre pga ökad risk för illamående och centralnervösa biverkningar som förvirring. Tramadol bör inte kombineras med SSRI-preparat pga ökad risk för serotonergt syndrom. ÅNGESTBEHANDLING HOS ÄLDRE oxazepam Oxascand citalopram Citalopram CNSpharma (vid panikångest och ångest vid depression) SÖMNSTÖRNINGAR HOS ÄLDRE zopiklon Imovane zolpidem Stilnoct AFFEKTIV SJUKDOM HOS ÄLDE citalopram Citalopram CNSpharma BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENSSJUKDOMAR (BPSD) ÅNGEST se ovan AFFEKTIV SJUKDOM se ovan PSYKOS haloperidol risperidon Haldol (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) Risperdal (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) AGGRESSIVITET (svår aggressivitet, som inte svarar tillfredsställande på icke-farmakologisk behandling) haloperidol Haldol (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) risperidon Risperdal (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) LÄKSAK 2004 Lars L Gustafsson, ordförande, professor, överläkare, Huddinge Rolf Tryselius, vice ordförande, distriktsläkare, Norra länets produktionsområde, ordförande i Nordvästra läkemedelskommittén Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, Södersjukhuset, ordförande i Södra läkemedelskommittén Jan Hasselström, medicine doktor, distriktsläkare, ordförande i Sydvästra läkemedelskommittén Paul Hjemdahl, professor, verksamhetschef, Ingvar Krakau, universitetslektor, verksamhetschef, Norra länets produktionsområde Peter M Persson, farmacie doktor, apotekschef, Sjukhusapoteket, Huddinge Gun Sandahl, legitimerad läkare, Sophiahemmet Daniel Schmidt, docent, överläkare, S:t Görans sjukhus, ordförande Norra Stockholms läkemedelskommitté Sigurd Vitols, docent, överläkare,, ordförande i Nordöstra läkemedelskommittén Ulf Bergman, adj, professor (adj), överläkare, Huddinge LÄKSAK:S -UTSKOTT Carl-Olav Stiller, ordförande Marianne Bäverlind Margareta Fogelström Margaretha Julander Ingrid Jägre Marianne Segander Susan Sjöberg Rolf Tryselius Docent, bitr överläkare, Klinisk farmakologi, Upphandlare, Stockholms läns landsting Sekreterare, Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Apotekare, avdelningschef Janus medicinska förvaltning, Läkemedelsenheten Marknadsansvarig för Kloka Listan, Administrativ chef Norra Stockholms läkemedelskommitté och Södra läkemedelskommittén Apotekare, Sjukhusapoteket, Södersjukhuset Informationsansvarig, LÄKSAK Distriktsläkare, Norra länets produktionsområde ALLMÄNNA KOMMENTARER OM LISTANS STRUKTUR OCH INNEHÅLL KAN LÄMNAS TILL Carl-Olav Stiller Klinisk farmakologi 7 76 STOCKHOLM Tel Fax E-post: Läksak fattar beslut angående rekommendationerna i Kloka Listan i dialog med expertgrupperna

11 MOTIVEN FÖR REKOMMENDATIONERNA På Janus webb, publiceras Kloka Listan med motiven till rekommendationerna och länkar till referenser liksom behandlingsriktlinjer. Janus webb är den gemensamma webbplatsen för Läksak och dess expertgrupper samt Stockholms läkemedelskommittéer. Janus webb produceras av Läkemedelsenheten, som tillhandahåller ett brett utbud av producentobundna informationsoch kunskapstjänster för sjukvården i Stockholms läns landsting. VID ELEKTRONISK FÖRSKRIVNING Målet är att rekommenderade läkemedel enligt Kloka Listan skall visas vid elektronisk förskrivning oavsett journalsystem. Läkemedelsenheten bistår med att utarbeta tekniska lösningar och rutiner för införandet av Kloka Listan i respektive system. För närvarande levereras regelbundet uppdaterade filer till journalsystemen ProfDoc och Take Care, inom kort även till Medidoc. Samtliga användare av dessa system inom Stockholms läns landsting skall därmed ha Kloka Listans rekommendationer markerade. Kontakta i annat fall systemansvarig. Användare av övriga journalsystem ombeds uppmana sina systemansvariga att kontakta Läkemedelsenheten via Läksaks kansli, tel KUNSKAPSTJÄNSTER Läkemedelsinformationscentraler DRIC (Drug Research and Information Centre), Huddinge AB, tel , KaroLine,, tel , Elektroniska hjälpmedel Janus webb, innehåller informations- och kunskapstjänster från Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer. På webbplatsen finns stöd och information om Behandlingsriktlinjer Interaktioner Läkemedel och fosterskador Läkemedel och amning Länk till medicinska databaser som Cochrane Library, Martindale, Drugline m fl (endast tillgängligt för användare inom SLL) LÄKSAK:S EXPERTGRUPPER forts. LÄKSAK:S EXPERTGRUPPER Expertgrupp Ordförande Telefon Matsmältningsorganen Daniel Schmidt, docent, överläkare, S:t Görans sjukhus Hjärta och kärl Paul Hjemdahl, professor, verksamhetschef, Hud Peter Lidbrink, docent, överläkare, Huddinge Obstetrik och gynekologi Britt-Marie Landgren, professor, överläkare, Huddinge Endokrinologi och Eva Andersén Karlsson, metabolism docent, överläkare, Södersjukhuset Infektion Urban Hellgren, docent, överläkare, Huddinge Onkologi och hematologi Ulrik Ringborg, professor, divisionschef, Analgetika och reumatologi Jan Persson, med. dr, överläkare, Huddinge Anestetika Michael Lagerkranser, docent, överläkare, Neurologi Torbjörn Tomson, professor, överläkare, Psykiatri Svante Nyberg, med.dr, överläkare, Psykiatriska kliniken Sydväst Expertgrupp Ordförande Telefon Andningsorgan och allergi Bo Billing, med dr, överläkare, Huddinge Ögon Leif Tallstedt, med dr, överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus Öron-, näs- och Bengt Carlsöö, professor, halssjukdomar överläkare, Huddinge Vätskor och nutrition Gunilla Sundelin, överläkare, Södersjukhuset Plasmaprodukter och vissa Hans Johnsson, docent, antitrombotiska läkemedel överläkare, Karolinska sjukhuset Dialysvätskor Carl-Gustaf Elinder, docent, verksamhetschef, Huddinge Röntgenkontrastmedel Peter Aspelin, professor, verksamhetschef, Huddinge Tandsjukdomar Georgios Panagiotidis, med.dr., Huddinge Vacciner Åke Örtqvist, docent, verksamhetschef, Urologi Peter Ekman, professor, överläkare, Karolinska sjukhuset Geriatrik Agneta Nordberg, professor, överläkare, Huddinge 4 42

12 LÄKEMEDELSFÖRÄNDRINGAR forts. LÄKEMEDELSFÖRÄNDRINGAR Byten mellan preparat med samma aktiva substans IN UT substans Anapen/Anapen Jr Epipen/Epipen Jr adrenalin Atenolol Biochemie Atenolol Nordic atenolol Bioclavid Spektramox amoxicillin + klavulansyra Bisoprolol Biochemie Emconcor bisoprolol Cefadroxil Biochemie Cefadroxil NM Ph cefadroxil Enalapril Biochemie Enalapril ratiopharm enalapril Renitec enalapril Fundan Ketoson ketokonazol Laktulos Pharmacia Duphalac laktulos Metronidazol Alph Rozex gel metronidazol Simvastatin Biochemie Simvastatin GEA simvastatin Zocord simvastatin Terazosin NM Pharma Sinalfa terazosin Byten mellan preparat inom samma ATC-grupp IN UT Omeprazol Scand Pharm omeprazol Lanzo lansoprazol Pantoloc pantoprazol Postafen meklozin Marzinécyklizin Differin adapalen Aberela tretinoin Nytillkomna preparat Atrovent Nasal ipratropiumbromid Campral akamprosat Livial tibolon Novofem noretisteron + östradiol Revia naltrexon Ventoline Evohaler salbutamol Preparat som inte längre rekommenderas i Kloka Listan Daonil Diklofenak NM Pharma Divina Plus Femanor Femasekvens Humalog Mix Insuman Insuman Basal Insuman Comb Insuman Rapid Klyx Norvasc Oestring Premelle Xatral OD Zopiklon NM Pharma LÄKEMEDEL PÅ MED FÖRVÄNTAD PATENTUTGÅNG UNDER 2004 Clarityn (loratadin) Diflucan (flukonazol) Neurontin (gabapentin) Triatec (ramipril) LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING A Acetylcystein AstraZeneca...27 Aciclovir Ranbaxy...7 Activelle...3 Actrapid...6 Airomir...26 Alvedon...9, 22 Amilorid NM Pharma...0 Amimox...4, 7 Anapen/Anapen Junior...27 Antabus...24 Artonil...3 Atenolol Biochemie...8, 0 Atrovent/Atrovent Nasal..26, 28 B Bactrim...7 Basiron AC...2 Behepan...5 Betabion...24 Betapred...8, 26, 27, 29 Betnovat... Bioclavid...7 Bisoprolol Biochemie...7, 8, 9 Bondil...5 Bricanyl Turbuhaler...26 Brufen...9, 20 Budesonid Scand Pharm...28 Buventol Easyhaler...26 C Campral...24 Canesten...5 Canoderm...2 Caverject...5 Cefadroxil Biochemie...7 Cerazette...4 Cetirizin Biochemie...28 Chloromycetin...27 Cilaxoral...5 Cisordinol...24 Citalopram CNSpharma..23, 36 Citodon...2 Clarityn...28 Clozapine Alpharma...24 Cocillana-Etyfin...27 Cortimyk... Cozaar...8, 0 D Daivonex... Depo-Medrol...8 Depo-Provera...4 Detrusitol SR...5 Dexofen...2 Diazepam Desitin...25 Differin...2 Diflucan...5 Diproderm...28 Ditropan...5 Divigel...4 Dolcontin...2 Doxyferm...7 Duroferon...5 E Elocon... Emadine...27 Enalapril Biochemie...7, 0 Ergenyl...25 Ery-Max...7 Esidrex...7, forts. LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING Estalis...3 Estalis Sekvens...3 Evista...9 Evorel...4 Exlutena...4 F Femanest...4 Flagyl...4, 5, 7 Flutivate... Folacin...5 Follimin...4 Fosamax...8 Fragmin...6 Fucidin-Hydrocortison... Fucithalmic...27 Fundan... Furadantin...7 Furix...7 Furosemid Recip...7 G Gestapuran...4 Glibenklamid NM Pharma...6 H Haldol...24, 36 Heracillin...7 Humalog...6 Hydrokortison CCS... I Ideos...8 Imdur...8 Imovane...22, 36 Implanon...4 Indivina...3 Inolaxol...5 Insulatard...6 Isoptin Retard...8, 9 K Kabiven...6 Kalcidon...8 Kalcipos...8 Kalcipos-D...8 Kalium Retard...0 Kenacutan... Ketogan Novum...2 Klacid...4 Klexane...6 Klomipramin NM Pharma...23 Kåvepenin...7 L Laktulos Pharmacia...5 Lamisil... Lanacrist...7, 9 Lasix Retard...7 Lecrolyn...27 Levaxin...6 Levonova...4 Lexinor...7 Lithionit...23 Livial...3 Locacorten-Vioform...28 Locoid... Loperamid Scand Pharm...5 M Madopark...25 Magnecyl...22 Maxalt...22 Metformin Meda...6 Metronidazol Alpharma...2 Microcid...

13 forts. LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING forts. LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING Mildison... Mixtard...6 Morfin Bioglan...2 Movicol...5 N Naproxen Astra Zeneca...9, 20, 22 Neurontin...2 Nezeril...28 Nipaxon...27 Nitrolingual...8 Nitromex...8 NorLevo...5 Normorix mite...0 Novofem...3 NovoRapid...6 O Omeprazol Scand Pharm...3, 4, 20 Optinate...8 Ovesterin...2 Oxascand...23, 24, 36 Oxis Turbuhaler...26 OxyContin...2 OxyNorm...2 Primolut-Nor...4 Primperan...5, 22 Prioderm...2 Pro-Epanutin...25 Propavan...22 Propyderm...2 Propyless...2 Proscar...5 Pulmicort...26 Pulmicort Turbuhaler...26 R Resulax...5 Revia...24 Risperdal...24, 36 S Salures...7, 0 Selexid...7 Seloken ZOC...8, 9, 22 Simvastatin Biochemie...9, 0 Sinemet...25 Solu-Cortef...6 Spironolakton NM Pharma...7 Stesolid Novum...25 Stilnoct...22, 36 Suscard...8 Trionetta...4 Trivina...3 Trombyl...6, 8, 9 Tryptizol...2 V Vagifem...2 Waran...7, 9 Ventoline Evohaler...26 Viagra...5 Vitrimix...6 Voltaren...9, 20 X Xyloproct...5 Z Zyloric...8 P Pankreatin Rosco...5 Pankreon Forte...5 Persantin Depot...6 Pevaryl... Plendil...8, 0 Postafen...4 Prednisolon Pharmacia...6, 8, 26, 27 Premarina...4 T Tegretol, Tegretol Retard..22, 25 Terazosin NM Pharma...5 Terracortril med polymyxin B.28 Thacapzol...6 Theralen...23, 24 Tradolan...22 Triatec...9 Trimetoprim AstraZeneca...7 Trinovum

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Matsmältningsorgan Klokt råd 2014 Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel 2007 SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel är baserad på de slutsatser Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper kommit fram till. Urvalskriterierna

Läs mer

I detta nummer: Kommentarer till Kloka Listan. Kommentarer till Kloka Listan bassortiment 2002. Boka in följande möten:

I detta nummer: Kommentarer till Kloka Listan. Kommentarer till Kloka Listan bassortiment 2002. Boka in följande möten: I detta nummer: Kommentarer till Kloka Listan Vad hjälper goda råd och rätt medicin om läkemedelsordinationen inte följs Pengar till utvecklingsprojekt Läkemedelsinformatör sökes De nya läkemedelsförmånerna

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013 Frågor och svar om läkemedel Nr 1, mars 2013 Ny rek-lista för barn 2013/2014 Rekommenderade läkemedel för barn 2013-2014 kommer snart att ges ut av Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting i samarbete

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

MAGE TARM TERAPIRÅD. TILLFÄLLIG FÖRSTOPPNING sorbitol Resulax. DIARRÉ loperamid. HEMORROJDER lidokain hydrokortison Xyloproct

MAGE TARM TERAPIRÅD. TILLFÄLLIG FÖRSTOPPNING sorbitol Resulax. DIARRÉ loperamid. HEMORROJDER lidokain hydrokortison Xyloproct MAGE TARM TILLFÄLLIG sorbitol Resulax LÅNGVARIG laktulos sterkuliagummi Inolaxol OPIOIDINDUCERAD natriumpikosulfat Cilaxoral makrogol Vid behandling av långvarig förstoppning rekommenderas laktulos alt.

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté IBS (Irritable Bowel Syndrome) Förstoppning som dominerande avföringsrubbning (IBS-C) I första hand även

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska användas Effekten ska utvärderas

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre

Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre NUMMER 2 APRIL 2006 INNEHÅLL Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre...1 Nervsystemet...2 Infektionssjukdomar...3 Endokrinologi...3 Ögonsjukdomar...4 Andningsvägarna...4 Mage-Tarm...5 Ordförande har sista

Läs mer

Vilka läkemedel använder Stockholmarna?

Vilka läkemedel använder Stockholmarna? 1 Vilka läkemedel använder Stockholmarna? Björn Wettermark Enhetschef & Docent Utvecklingsavdelningen, HSF, SLL och CPE, Karolinska Institutet 2 Några frågor att besvara Hur stor andel av befolkningen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Minska användningen av PPI Ompröva alltid protonpumpshämmare vid receptförnyelse! Informera patienten

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter SOSFS (M) Föreskrifter Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen Innehåll Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Zoledronsyra Aclasta Pagets sjukdom (2005). Förebyggande av frakturer hos kvinnor med postmenopausal

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Socialstyrelsen juni 2010 ersätter Indikatorerna från 2003, artikelnummer 2010-6-29 Kunskapsunderlag + utvärderinginstrument! Marie Portström Indikatorer

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer

har ett högre järninnehåll, dels på grund av den lokala terapitraditionen.

har ett högre järninnehåll, dels på grund av den lokala terapitraditionen. Information från Nordvästra Läkemedelskommittén, Nr 2 mars 1999 Landstinget har från årsskiftet 1997/98 övertagit kostnadsansvaret för den del av läkemedelskostnaderna som överstiger patientens självkostnad.

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

KLOKA LISTAN för patienter 2016

KLOKA LISTAN för patienter 2016 KLOKA LISTAN för patienter 2016 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Kloka Listan utvalda läkemedel Kloka Listan finns för att du ska få ett effektivt och säkert läkemedel. I Sverige

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets Skåneöver gripande terapigrupper. Urvalskriterierna

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer