KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting"

Transkript

1 LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi och obstetrik 2 Hjärta och Kärl 6 Hud Infektion 7 Matsmältningsorganen 3 Nervsystemet 22 Parenteral nutrition 6 Rörelseapparaten 8 Smärta, inflammation 9 Urologi 5 Ögon 27 Öron, Näsa och Hals 28 Appendix Behandling av luftvägsinfektioner i öppen vård 30 Appendix 2 Behandling av okomplicerade nedre UVI i öppen vård 32 Appendix 3 Behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 33 Appendix 4 Läkemedelsval vid några tillstånd hos äldre 34 LÄKSAK LÄKSAK:s expertgrupper 4 Kloka Listan-utskottet 38 Motiven för rekommendationerna 39 Kloka Listan vid elektronisk förskrivning 39 Kunskapstjänster 40 Läkemedelsförändringar 43 Läkemedel på Kloka Listan med förväntad patentutgång under Läkemedelsförteckning med sidhänvisning 45 Vid läkemedelsrelaterade problem, kontakta: DRIC (Drug Research and Information Centre), Huddinge AB, tel , KaroLine,, tel , Beställ Kloka Listan: Ring , eller via Läksaks kansli, Läkemedelsenheten, Alfred Nobels allé 2, Box 4027, 4 04 Huddinge, Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004 BÄSTA KOLLEGA Kloka Listan 2004 rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar är ett resultat av det arbete som bedrivs i Läkemedelssakkunnigas (Läksak) tjugotvå expertgrupper. Expertgrupperna består av sjukhusläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer och apotekare i Stockholms län. Kloka Listan finns i tre versioner: för läkare, för patienter och för slutenvården. Valen i Kloka Listan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Läksak följer utvecklingen inom läkemedelsområdet. Rekommendationerna omprövas kontinuerligt och kan komma att förändras under året. Motiven för valen samt den aktuella versionen av Kloka Listan finns på Enligt lagen om generisk substitution skall apoteket expediera det billigaste generiska alternativet. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara. Läkemedel som kan bli föremål för generikasubstitution markeras i Kloka Listan med en dubbelpil ( ). Under år 2004 beräknas patentet gå ut för fyra läkemedel i Kloka Listan: Clarityn, Diflucan, Neurontin och Triatec. Att följa rekommendationerna i Kloka Listan är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Med vänliga hälsningar Ordförandena för Läksaks expertgrupper LÄKSAK Läksak är Stockholms läns landstings rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor. Läksak initierar och driver frågor som kan underlätta för Dig som förskrivare. Forskning, kliniska läkemedelsstudier och medicinsk praxis ger nya kunskaper om väl beprövade läkemedel. Läksak följer utvecklingen inom läkemedelsområdet, värderar nytillkommen evidens och sprider kunskap för att förbättra läkemedelsanvändningen. Kloka Listan är ett viktigt verktyg i detta arbete. Information om Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer finns på Här finns Kloka Listan ständigt uppdaterad med motiven till rekommendationerna. Janus webb har information och hjälpmedel för klok förskrivning. Vi tar gärna del av Dina synpunkter. Kontakta Läksak: tel Lars L Gustafsson Ordförande LÄKSAK Rolf Tryselius Vice ordförande LÄKSAK telefon

2 MATSMÄLTNINGSORGANEN forts. MATSMÄLTNINGSORGANEN DYSPEPSI Dyspepsi är symtom från övre delen av buken, som kan ha funktionell eller organisk orsak. Provbehandling med protonpumpshämmare (PPI) är en osäker metod med risk för efterföljande hypersekretion av saltsyra. Vid misstanke om organisk orsak bör gastroskopi eller annan utredning göras. Funktionell dyspepsi är i regel självläkande. Diet- och livsstilsförändringar rekommenderas. UTSÄTTNING ELLER BYTE AV PROTONPUMPSHÄMMARE (PPI) En betydande överförskrivning av PPI sker enligt SBU. Det är viktigt att PPI används på rätt indikation. Om sådan ej kan verifieras bör behandlingen trappas ned och utsättas, eller vid behov ersättas med Artonil under kort tid. Utsättning av PPI kan försvåras redan efter kort tids behandling genom uppkomst av hypersekretion av saltsyra. Patienten bör informeras om detta. Vid beslut om fortsatt behandling med PPI bör byte till rekommenderat preparat (Omeprazol Scand Pharm) ske. GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM Endast vid daglig halsbränna eller sura uppstötningar under längre tid bör läkemedelsförskrivning övervägas istället för egenvård. Vid tveksamhet bör diagnosen verifieras. Kontrollgastroskopi är ej nödvändigt vid okomplicerad refluxesofagit. Eftersträva vid saltsyrareducerande behandling: lägsta möjliga dos kortast möjliga behandlingstid, vid måttliga besvär ranitidin Artonil tablett I övriga fall eller vid terapisvikt med ovanstående omeprazol Omeprazol Scand Pharm ULCUSSJUKDOM Avser ulcusbehandling och ulcusprofylax till speciella högriskpatienter. Profylax och behandling vid NSAID-utlöst ulcus, se sid. 20. Efter behandling av okomplicerat duodenalulcus krävs ej kontrollgastroskopi. omeprazol Omeprazol Scand Pharm BEHANDLING AV HELICOBACTER PYLORI-ASSOCIERAD ULCUSSJUKDOM Behandling med PPI utöver en veckas eradikering (= trippelbehandling) endast vid ventrikelsår. OBS! Helicobacter Pylori-diagnostik är inte relevant vid misstanke om funktionell dyspepsi eller gastroesofageal refluxsjukdom. omeprazol i kombination med metronidazol + klaritromycin Vid terapisvikt omeprazol i kombination med amoxicillin + klaritromycin Flagyl och Klacid Amimox och Klacid METEORISM Inget preparat rekommenderas eftersom läkemedel med dokumenterad behandlingseffekt saknas. RÖRELSESJUKA (FÖREBYGGANDE BEHANDLING) meklozin Postafen Brustabletter är en dyr beredningsform som bör undvikas. 3 4 forts. MATSMÄLTNINGSORGANEN PARENTERAL NUTRITION ILLAMÅENDE metoklopramid OBSTIPATION laktulos sterkuliagummi Primperan Laktulos Pharmacia Inolaxol glukos + aminosyralösning + fettemulsion aminosyror, elektrolyter, fett och kolhydrater Kabiven, 3-kammarpåsar Vitrimix för tillfälligt bruk natriumpikosulfat sorbitol I tredje hand för tillfälligt bruk polyetylenglykol DIARRÉ loperamid Cilaxoral Resulax Movicol Loperamid Scand Pharm HEMORROJDER, ANALFISSURER lidokain + hydrokortison Xyloproct, rektalsalva KRONISK PANKREASINSUFFICIENS digestionsenzymer Pankreatin Rosco, enterogranulat digestionsenzymer Pankreon Forte, enterokapslar HJÄRTA OCH KÄRL ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL Lågmolekylära hepariner Profylax mot venös trombos vid kirurgi enoxaparin Klexane Behandling av venös trombos och lungemboli dalteparin Fragmin Behandling av instabil kranskärlssjukdom dalteparin Fragmin enoxaparin Klexane Trombocythämmande läkemedel acetylsalicylsyra Trombyl ANEMI cyanokobalamin ferrosulfat folsyra Behepan Duroferon Folacin Ev i kombination med ASA dipyridamol Persantin Depot Den fasta kombination av ASA och dipyridamol som marknadsförs har en låg dygnsdos ASA (50 mg). Vid behov av förstärkt antitrombotisk profylax mot stroke och TIA rekommenderas tillägg av Persantin Depot till Trombyl (ASA 75 mg per dag). 5 6

3 forts. HJÄRTA OCH KÄRL forts. HJÄRTA OCH KÄRL Antivitamin K (AVK)-läkemedel (orala antikoagulantia) warfarin Waran HJÄRTSVIKT ICKE-SYMTOMGIVANDE NEDSATT VÄNSTERKAMMAR- FUNKTION (NYHA I) ACE-hämmare enalapril Enalapril Biochemie MÅTTLIG HJÄRTSVIKT (NYHA II) ACE-hämmare enligt ovan i kombination med VID ACE-HÄMMARINTOLERANS losartan Cozaar ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM TROMBOSPROFYLAX acetylsalicylsyra Trombyl ANGINA PECTORIS Anfallskuperande glycerylnitrat glycerylnitrat Nitromex Nitrolingual spray Diuretika hydroklortiazid furosemid furosemid bendroflumetiazid Esidrex Furix /Furosemid Recip Lasix Retard Salures Anfallsförebyggande Betablockerare bisoprolol metoprolol Atenolol Biochemie Bisoprolol Biochemie Seloken ZOC Betablockerare bisoprolol Bisoprolol Biochemie SVÅR HJÄRTSVIKT (NYHA III-IV) ACE-hämmare i kombination med furosemidpreparat och betablockerare enligt ovan och spironolakton Spironolakton NM Pharma Vid förmaksflimmer eller som tilläggsbehandling vid svår svikt Överväg digoxin Lanacrist warfarin Waran Kalciumantagonister verapamil felodipin Nitrater isosorbid-mononitrat glycerylnitrat Isoptin Retard Plendil (i kombination med betablockerare) Imdur Suscard 7 8 forts. HJÄRTA OCH KÄRL forts. HJÄRTA OCH KÄRL SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER HJÄRTINFARKT Acetylsalicylsyra acetylsalicylsyra Trombyl HYPERTONI Behandlingsrekommendationer på (LÄKSAK/Expertgruppsutlåtanden). Betablockerare metoprolol ACE-hämmare ramipril Statiner simvastatin Seloken ZOC Triatec Simvastatin Biochemie Förstahandsmedel hydroklortiazid hydroklortiazid/amilorid bendroflumetiazid Andrahandsmedel atenolol enalapril Esidrex (2,5 25 mg) Normorix mite Salures (2,5-5 mg) Atenolol Biochemie Enalapril Biochemie FÖRMAKSFLIMMER/FLADDER Frekvensreglering bisoprolol verapamil digoxin Bisoprolol Biochemie Isoptin Retard Lanacrist Tredjehandsmedel felodipin Vid ACE-hämmarintolerans losartan Plendil Cozaar Tromboemboliprofylax warfarin Waran KALIUMSPARARE OCH KALIUM amilorid Amilorid NM Pharma kaliumklorid Kalium Retard När warfarin inte kan/bör ges acetylsalicylsyra Trombyl (320 mg på denna indikation) LIPIDSÄNKANDE LÄKEMEDEL FÖR PREVENTION AV HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR Enligt HPS-studien (Heart Protection Study; se är simvastatin den bäst dokumenterade statinen vad avser måldos för reduktion av morbiditet och mortalitet. Ge (20 )40 mg. För kardiovaskulär prevention utan avancerade lipidrubbningar bör risken och ej kolesterolnivån behandlas. simvastatin Simvastatin Biochemie Under året beräknas generiskt ramipril introduceras. ACE-hämmare bör vara förstahandsmedel för diabetiker. 9 0

4 HUD forts. HUD GLUKOKORTIKOIDER Grupp I milt verkande hydrokortison hydrokortison Grupp II medelstarkt verkande hydrokortisonbutyrat Locoid Grupp III starkt verkande betametason Hydrokortison CCS Mildison, fet kräm Betnovat AKNE bensoylperoxid adapalen (retinoid) ROSACEA metronidazol Basiron AC Differin Metronidazol Alpharma MJUKGÖRANDE VID DERMATOSER karbamid Canoderm propylenglykol Propyderm, kräm propylenglykol Propyless, kutan emulsion Vid eksem, psoriasis mometason Vid eksem flutikason Elocon (en gång/dag) Flutivate ( 2 ggr/dag) MEDEL MOT HUVUDLÖSS malation Prioderm, kutan lösning Hudinfektioner se appendix 3, sid 33. GLUKOKORTIKOIDER I KOMBINATION MED ANTIBIOTIKA hydrokortison + fusidinsyra Fucidin-Hydrocortison (grupp I) triamcinolon + halkinol Kenacutan (grupp II) GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK IMPETIGO SVINKOPPOR (Se appendix 3 sid 33) väteperoxid PSORIASIS kalcipotriol Microcid Daivonex Stockholms läns landsting har påbörjat granskning av läkemedels miljöeffekter. Det föreligger data om vissa läkemedel under denna rubrik. Mer information på ÖSTROGENER FÖR LOKAL BEHANDLING östradiol Vagifem, vagitorier östriol Ovesterin, kräm, vagitorier HUDMYKOSER hydrokortison + mikonazol ketokonazol terbinafin ekonazol Cortimyk Fundan Lamisil (endast lokala beredningar rekommenderas) Pevaryl 2 forts. GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK forts. GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK BEHANDLINGSKRÄVANDE VASOMOTORISKA SYMTOM HOS PERI- OCH POSTMENOPAUSALA KVINNOR Gestagen-östrogen-kombinationer Fast kombination rekommenderas för bättre ordinationsföljsamhet. Riktlinjer för behandling av klimakteriella besvär på INDIVIDUELLT ANPASSAD KOMBINATION ÖSTROGENER + GESTAGENER Östrogener Förstahandsval tablett östradiol Femanest konjugerade östrogener Premarina Förstahandsval tablett Sekventiell behandling noretisteron + östradiol Novofem Andrahandsval gel och plåster östradiol östradiol Divigel, gel Evorel, plåster För utglesning av blödning medroxyprogesteron + östradiol Kontinuerlig behandling noretisteron + östradiol medroxyprogesteron + östradiol tibolon Andrahandsval plåster Sekventiell behandling noretisteron + östradiol Kontinuerlig behandling noretisteron + östradiol Trivina Activelle Indivina Livial Estalis Sekvens Estalis Gestagener medroxyprogesteron noretisteron Gestapuran Primolut-Nor ANTIKONCEPTION Förstahandsval Kombinerade p-piller, monofas, lågdos levonorgestrel + etinylöstradiol Follimin Andrahandsval Kombinerade p-piller, sekvenspreparat noretisteron + etinylöstradiol Trinovum levonorgestrel + etinylöstradiol Trionetta Gestagener desogestrel medroxyprogesteron lynestrenol etonogestrel levonorgestrel Cerazette, tablett Depo-Provera, inj Exlutena, tablett Implanon, implantat Levonova, livmoderinlägg 3 4

5 forts. GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK ENDOKRINOLOGI AKUT ANTIKONCEPTION levonorgestrel VAGINOSER Vid påvisad candidainfektion Förstahandsval klotrimazol Andrahandsval flukonazol NorLevo Canesten, vag Diflucan kapslar Bakteriell vaginos och Trichomonas metronidazol Flagyl, tablett DIABETES Insulin Snabbverkande insulin och insulinanaloger insulin (humant) Actrapid insulin lispro Humalog insulin aspart NovoRapid Medellångverkande insulin insulin (humant) Insulatard Medellångverkande insulin med snabbt insättande effekt insulin (humant) Mixtard Perorala antidiabetika glibenklamid metformin Glibenklamid NM Pharma Metformin Meda UROLOGI GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING finasterid Proscar (stor prostata, >40 g, PSA >2 ng/ml) terazosin Terazosin NM Pharma TRÄNGNINGSINKONTINENS tolterodin oxybutynin Detrusitol SR Ditropan GLUKOKORTIKOIDER prednisolon hydrokortison TYREOIDEAHORMON levotyroxin TYREOSTATIKA tiamazol Prednisolon Pharmacia Solu-Cortef Levaxin Thacapzol EREKTIL DYSFUNKTION alprostadil alprostadil sildenafil Bondil Caverject Viagra (ej rabattberättigat) Under året beräknas generiskt flukonazol introduceras. 5 6 INFEKTION RÖRELSEAPPARATEN PENICILLINER amoxicillin flukloxacillin fenoximetylpenicillin (penicillin V) pivmecillinam amoxicillin + klavulansyra ÖVRIGA ANTIBIOTIKA trimetoprim + sulfametoxazol cefadroxil doxycyklin erytromycin metronidazol nitrofurantoin norfloxacin trimetoprim Amimox Heracillin Kåvepenin Selexid Bioclavid (till barn) Bactrim Cefadroxil Biochemie Doxyferm Ery-Max Flagyl Furadantin Lexinor Trimetoprim AstraZeneca STEROIDER FÖR INJEKTION metylprednisolon PERORALA STEROIDER betametason prednisolon Depo-Medrol Betapred Prednisolon Pharmacia GIKT Förebyggande behandling. Lätt förhöjda uratnivåer utan påvisad gikt behöver inte behandlas. allopurinol Zyloric FÖRSTAHANDS-/GRUNDBEHANDLING VID OSTEOPOROS Kalciumpreparat kalciumkarbonat Kalcidon tuggtablett Appendix Behandling av luftvägsinfektioner i öppen vård, se sid 30. Appendix 2 Behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner i öppen vård, se sid 32. Appendix 3 Behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård, se sid 33., om sväljtablett önskas kalciumkarbonat Kalcipos, tablett Kombinationspreparat kalcium + D-vitamin kalciumkarbonat + D-vitamin Ideos tuggtablett ANTIVIRALA LÄKEMEDEL aciklovir Aciclovir Ranbaxy, om sväljtablett önskas kalciumkarbonat + D-vitamin Kalcipos-D, tablett Stockholms läns landsting har påbörjat granskning av läkemedels miljöeffekter. Det föreligger data om vissa läkemedel under denna rubrik. Mer information på BEHANDLING AV OSTEOPOROS MED FRAKTURRISK Bisfosfonater alendronat Fosamax risedronat Optinate samt grundbehandling se ovan 7 8

6 forts. RÖRELSEAPPARATEN forts. SMÄRTA, INFLAMMATION ANDRAHANDSBEHANDLING AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROS Östrogenreceptormodulator (SERM) raloxifen Evista SMÄRTA VID INFLAMMATORISKA LEDSJUKDOMAR ibuprofen Brufen naproxen Naproxen AstraZeneca diklofenak-na Voltaren enterotablett, supp samt grundbehandling se ovan FÖR KVINNOR I DE BIOLOGISKT ÄLDSTA GRUPPERNA Kalciumkarbonat + D-vitamin. SMÄRTA, INFLAMMATION NOCICEPTIV SMÄRTA (VÄVNADSSKADESMÄRTA INKLUSIVE ARTROSSMÄRTA) För behandling av smärta med NSAID-preparat bör den lägsta effektiva dosen titreras fram individuellt. paracetamol ibuprofen naproxen diklofenak-na diklofenak-k Alvedon Brufen Naproxen AstraZeneca Voltaren enterotablett Voltaren T tablett (snabbverkande) COX-2-hämmare rekommenderas inte i Kloka Listan. Indikationerna är begränsade. Se expertgruppens kommentarer till COX-2- hämmare; (LÄKSAK/Expertgruppsutlåtanden). ULCUSPROFYLAX VID BEHANDLING MED NSAID Risken för NSAID-utlöst ulcus ökar vid långtidsbehandling med höga doser samt vid förekomst av riskfaktorer som behandling med perorala steroider, tidigare ulcus, dyspepsi och hög ålder. På grund av ökad risk för kardiovaskulära och renala biverkningar bör man dock vara restriktiv med användning av såväl NSAID som COX-2- hämmare till äldre (se appendix 4 sid 35). omeprazol Omeprazol Scand Pharm GALLSTENS- OCH NJURSTENSSMÄRTA diklofenak-na Voltaren inj OPIOIDKÄNSLIG NOCICEPTIV SMÄRTA Vid behandling med opioidanalgetika skall god smärtlindring med minsta möjliga sedering uppnås. Både dos och doseringsintervall skall individualiseras (börja med låg dos av ett kortverkande preparat). Kombination med paracetamol eller NSAID kan minska opioidbehovet. Vissa smärttillstånd svarar dåligt på opioider. Smärtintensiteten i sig räcker inte som indikation för behandling med opioidanalgetika. Behandlingens längd bör begränsas till den tid då nociceptiv stimulering sker. Samtliga opioider medför risk för beroende. Ibuprofen kan eventuellt minska den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA) t ex Trombyl. Se Kloka Listan på Ibuprofen kan eventuellt minska den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA) t ex Trombyl. Se Kloka Listan på forts. SMÄRTA, INFLAMMATION forts. SMÄRTA, INFLAMMATION SVAGA OPIOIDANALGETIKA paracetamol + kodein Citodon I tredje hand Vid diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi tramadol Tradolan dextropropoxifen Dexofen Dextropropoxifen bör användas restriktivt. CNS-biverkningar är vanliga hos äldre. Undvik kombination med alkohol och/eller sedativa pga risk för andnings- och hjärtpåverkan. Minst två dygn ska ha passerat mellan avslutad dextropropoxifenbehandling och alkoholintag. STARKA OPIOIDANALGETIKA morfin morfin ketobemidon oxykodon oxykodon NEUROPATISK SMÄRTA amitriptylin Morfin Bioglan Dolcontin, depottablett Ketogan Novum OxyNorm OxyContin, depottablett Tryptizol Vid diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi gabapentin Neurontin 2 Kodein omvandlas i kroppen till morfin i olika grad varför effekten kan variera. 2 Under året beräknas generiskt gabapentin introduceras. TRIGEMINUSNEURALGI karbamazepin NERVSYSTEMET MIGRÄN Anfallsbehandling paracetamol acetylsalicylsyra naproxen metoklopramid I tredje hand rizatriptan Profylaktisk behandling metoprolol SÖMNSTÖRNINGAR zolpidem zopiklon propiomazin Tegretol Alvedon Magnecyl (ej rabattberättigat) Naproxen AstraZeneca Primperan, som tillägg Maxalt (0 mg) Seloken ZOC Stilnoct Imovane Propavan 2 22

7 forts. NERVSYSTEMET forts. NERVSYSTEMET ÅNGEST TILLFÄLLIG oxazepam alimemazin Oxascand Theralen (när bensodiazepiner bör undvikas) PSYKOS zuklopentixol haloperidol Cisordinol Haldol PANIK- OCH TVÅNGSSYNDROM Samlad evidens och klinisk erfarenhet visar att SSRI och klomipramin är överlägsna jämfört med bensodiazepiner vid behandling av panik- och tvångssyndrom. citalopram Citalopram CNSpharma klomipramin Klomipramin NM Pharma AFFEKTIV SJUKDOM I nationella och internationella riktlinjer finns konsensus om att SSRI bör vara förstahandsval vid behandling av egentlig depression. Meta-analyser visar jämförbar antidepressiv effekt i gruppen SSRI. Kliniska skillnader i tolerabilitet och säkerhet är inte säkerställda. citalopram Citalopram CNSpharma Om citalopram i individuellt optimerad dos inte givit tillfredsställande kliniskt resultat bör specialist i psykiatri konsulteras och klomipramin, mirtazapin eller venlafaxin övervägas. Profylaktisk långtidsbehandling litium Lithionit (litiumbehandling bör kontrolleras av psykiater) risperidon I tredje hand klozapin ALKOHOLSJUKDOMAR Vitaminpreparat tiamin (B -vitamin) Abstinensbehandling alimemazin oxazepam Risperdal Clozapine Alpharma (behandlingen bör kontrolleras av psykiater) Betabion Theralen (vid lätt abstinens) Oxascand (vid lätt-måttlig abstinens) Återfallspreventiv behandling Preparaten bör kombineras med psykosociala insatser för återfallsprevention. Se SBU-rapport 56 (200) Behandling av alkoholoch narkotikaproblem på disulfiram Antabus acamprosat Campral naltrexon Revia forts. NERVSYSTEMET ANDNINGSORGANEN EPILEPSI Partiella anfall karbamazepin Primärt generaliserade anfall valproinsyra Status epilepticus diazepam fosfenytoin Rektal akutbehandling diazepam PARKINSONS SJUKDOM levodopa + benserazid levodopa + karbidopa Tegretol, Tegretol Retard Ergenyl Stesolid Novum, inj Pro-Epanutin (Ges under EKG-övervakning. Se Diazepam Desitin Madopark Sinemet ALZHEIMERS SJUKDOM Behandling med acetylkolinesterashämmare bör ordineras av läkare med god kännedom om Alzheimers sjukdom. Se Handlingsprogram för demensutredningar och Behandlingsrekommendationer vid demenssjukdomar från Läksaks expertgrupp för geriatriska sjukdomar; Se också Läkemedelsverkets workshop Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom januari 2002; Läkemedelsval vid några tillstånd hos äldre, se Appendix 4, sid 34. ASTMA Kortverkande b 2 -stimulerare terbutalin salbutamol salbutamol salbutamol Långverkande b 2 -stimulerare formoterol Inhalationssteroid budesonid budesonid Bricanyl Turbuhaler, pulver Buventol Easyhaler, pulver Airomir, aerosol (med spacer) Ventoline Evohaler, aerosol (med spacer) Oxis Turbuhaler, pulver Pulmicort Turbuhaler, pulver Pulmicort, aerosol (med spacer) Perorala steroider (för korttidsbehandling/akutbehandling) betametason Betapred, tablett prednisolon Prednisolon Pharmacia Kombinationsläkemedel steroid-långverkande b 2 -stimulerare rekommenderas ej i Kloka Listan se kommentar på (Kloka Listan/Andningsorganen). KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM Antikolinergikum ipratropiumbromid Atrovent, inhalationspulver Långverkande b 2 -stimulerare formoterol Inhalationssteroid budesonid Oxis Turbuhaler (vid medelsvår/ svår KOL, utvärderas) Pulmicort Turbuhaler (vid medelsvår/svår KOL, utvärderas) 25 26

8 forts. ANDNINGSORGANEN ÖRON, NÄSA OCH HALS Övrigt acetylcystein Perorala steroider (för korttidsbruk/exacerbation) betametason prednisolon Acetylcystein AstraZeneca (exacerbationsförebyggande) Betapred, tablett Prednisolon Pharmacia EXTERN OTIT oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B betametasondipropionat flumetason + kliokinol Terracortril med polymyxin B Diproderm Locacorten-Vioform ANAFYLAXI adrenalin Anapen/Anapen Junior INFEKTIÖS NÄSTÄPPA oxymetazolin Nezeril (använd i högst 0 dagar) HOSTDÄMPANDE LÄKEMEDEL etylmorfin senega m m noskapin Cocillana-Etyfin (missbruksrisk) (ej rabattberättigat) Nipaxon ALLERGISK RINIT Antihistamin cetirizin loratadin Cetirizin Biochemie Clarityn Lokal steroid budesonid Budesonid Scand Pharm ÖGON BAKTERIELL KONJUNKTIVIT kloramfenikol fusidinsyra ALLERGISK KONJUNKTIVIT natriumkromoglikat emedastin Chloromycetin Fucithalmic Lecrolyn Emadine PERSISTERANDE ICKE-ALLERGISK RINIT Lokal steroid budesonid Budesonid Scand Pharm Lokalt antikolinergikum ipratropiumbromid Atrovent Nasal (hypersekretion) Under året beräknas generiskt loratadin introduceras forts. ÖRON, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR APPENDIX PSEUDOKRUPP betametason Betapred NÄSPOLYPOS Vid diagnosticerad diffus näspolypos rekommenderas behandling med lokal steroid i form av nasal spray eller dospipett. Uppföljning efter cirka 3 månader för utvärdering. RINOSINUIT (ÅTERKOMMANDE, ICKE INFEKTIONSORSAKAD) Hos patienter med hyperreaktiva slemhinnor och återkommande akuta episoder med rinosinuit kan behandling med nasal steroid prövas. BEHANDLING AV LUFTVÄGSINFEKTIONER I ÖPPEN VÅRD Dessa rekommendationer baseras väsentligen på dem från landstingets s k STRAMA-grupp (997). Hela dokumentet finns i Janus (www.janusinfo.se). Det nationella konsensusdokumentet om otitis media och Läkemedelverkets workshop om tonsillitbehandling har även beaktats. Vid misstanke om pc-allergi av icke allvarlig typ bör om möjligt testdos ges. Akut otitis media (AOM) Kåvepenin 25 mg/kg x 2 i 5 dagar Pc-allergi typ I: Ery-Max 20 mg/kg x 2 i 0 dagar Barn >2 år. Om ej allmänpåverkad eller ej perforerad otit är exspektans i 2 ( 3) dagar ett alternativ. Recidiv av AOM Kåvepenin 25 mg/kg x 2 i 0 dagar, alt efter odling Pc-allergi typ I: Ery-Max 20 mg/kg x 2 i 0 dagar Terapisvikt vid AOM Amimox 25 mg/kg x 2 i 0 dagar Akut streptokocktonsillit Kåvepenin 2,5 mg/kg x 2 i 0 dagar Recidiverande streptokocktonsillit (pos odling eller snabbtest) Cefadroxil Biochemie 2,5 mg/kg x 2 i 0 dagar Akut maxillarsinuit Kåvepenin 25 mg/kg x 2 i 0 dagar Pc-allergi typ I och >8 år: Doxyferm 00 mg x i 9 dagar (200 mg dag ) 29 30

9 forts. APPENDIX APPENDIX 2 Pneumoni hos barn a. Ej misstanke om mykoplasma/klamydia Förskolebarn: Amimox 20 mg/kg x 3 i 0 dagar Övriga: Kåvepenin 25 mg/kg x 3 i 0 dagar b. Misstanke om mykoplasma/klamydia Ery-Max 20 mg/kg x 2 i 0 dagar Pneumoni hos vuxna a. Ej misstanke om mykoplasma/klamydia Kåvepenin g x 3 i 0 dagar b. Misstanke om mykoplasma/klamydia Ery-Max 500 mg x 2 i 0 dagar eller Doxyferm 00 mg x i 9 dagar (200 mg dag ) c. Underliggande KOL Amimox 500 mg x 3 i 0 dagar (28 st tabletter räcker) Exacerbation av KOL Amimox 500 mg x 3 i 0 dagar (28 st tabletter räcker) eller Doxyferm 00 mg x i 9 dagar (200 mg dag ) BEHANDLING AV OKOMPLICERADE NEDRE URINVÄGSINFEKTIONER I ÖPPEN VÅRD Dessa rekommendationer följer väsentligen dem från landstingets s k STRAMA-grupp (999). Dokumentet innehåller även rekommendationer för behandling av övriga urinvägsinfektioner och finns i Janus (www.janusinfo.se). Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling. Preparaten i bokstavsordning ingen rangordning. Nedre okomplicerad infektion hos kvinnor Furadantin 50 mg x 3 i 5 dagar Selexid 200 mg x 3 i 5 dagar Trimetoprim AstraZeneca 60 mg x 2 i 5 dagar Bakteriuri och cystit hos gravida Selexid 200 mg x 3 i 7 dagar (ej sista månaden) Cefadroxil Biochemie 500 mg x 2 i 7 dagar Furadantin 50 mg x 3 i 7 dagar (ej vid förlossning) Cystit hos barn Cefadroxil Biochemie 2,5 mg/kg x 2 i 5 dagar Furadantin 2-3 mg/kg/dag delat på 3 doser i 5 dagar Selexid 20 mg/kg/dag delat på 3 doser i 5 dagar Trimetoprim AstraZeneca 3 mg/kg x 2 i 5 dagar Nedre infektioner hos män Oftast komplicerade, v g se STRAMA APPENDIX 3 BEHANDLING AV HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER I ÖPPEN VÅRD Dessa rekommendationer baseras på dem från landstingets s k STRAMA-grupp (2000) och expertgruppens egen utredning av behandling vid herpesinfektioner (www.janusinfo.se). Borrelia (Erytema migrans) Kåvepenin g x 2 3 i 0 dagar, barn 2,5 mg/kg x 2 3 i 0 dagar. Vid pc-allergi typ eller multipla erytem: Doxyferm 200 mg x i 0 dagar till vuxna (för barn se STRAMA). Infekterade hund- eller kattbett Kåvepenin g x 3 i 0 4 dagar, till barn 25 mg/kg x 3 eller Bioclavid 25 mg/kg x 3 i 0 4 dagar. Obs! Klindamycin, erytromycin, cefalosporiner eller flukloxacillin (isoxazolylpenicilliner) är ej verksamma mot Pasteurella multocida. Sårinfektioner, posttraumatiska eller postoperativa Heracillin 750 mg x 2 i 7 0 dagar efter odling. Impetigo hos barn Måttliga förändringar: Tvål och vatten. Microcid kräm 2 3 ggr per dag. Utbredda förändringar: Heracillin 2,5 mg/kg x 3 i 7 0 dagar alt mixt Cefadroxil Biochemie 2,5 mg/kg x 2 i 7 0 dagar. Infekterade bensår (venösa och arteriella) Obs! ej vid enbart bakteriell kolonisation Kåvepenin g x 3 i 0 4 dagar vid streptokockinfektion. Heracillin 0,5 g x 3 i 0 4 dagar vid stafylokockinfektion. Erysipelas Kåvepenin g x 3 i 0 4 dagar. Herpes Zoster hos immunkompetent Över år samt vid zoster ophtalmicus: Aciclovir Ranbaxy 800 mg x 5 i 7 dagar. Påbörjas inom 72 timmar från utslagsdebuten APPENDIX 4 LÄKEMEDELSVAL VID NÅGRA TILLSTÅND HOS ÄLDRE Detta appendix ger några generella rekommendationer för val och dosering av läkemedel till äldre. Dessutom ingår en lista över läkemedel i gruppen Nervsystemet där speciella hänsyn bör tas för äldre. Dessa rekommendationer avviker något från dem som anges i respektive terapiavsnitt i Kloka Listan. GENERELLA REKOMMENDATIONER Eftersträva lägsta möjliga dos vid läkemedelsbehandling hos äldre. Äldre kan vara extra känsliga för läkemedel som påverkar nervsystemet. Njurfunktionen är sänkt hos äldre. Läkemedel som till stor del utsöndras oförändrade i urinen bör därför ges i lägre dos till äldre. Medicineringen till alla äldre bör ses över regelbundet. Ompröva terapin så att inte onödiga biverkningar uppstår. LÄKEMEDEL SOM BÖR UNDVIKAS Långverkande bensodiazepiner Lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner med relativt lång verkan bör undvikas pga större risk för biverkningar som dagtrötthet, kognitiva störningar och fall: diazepam nitrazepam flunitrazepam Apozepam, Diazepam Desitin, Diazepam Nordic, Stesolid Apodorm, Mogadon, Nitrazepam Recip Flunitrazepam NM Pharma, Fluscand, Rohypnol Läkemedel med antikolinerga effekter Läkemedel med antikolinerga effekter (t ex alimemazin och klomipramin) bör undvikas främst pga risken för kognitiva störningar och konfusion. För en lista över antikolinerga medel sök på

10 forts. APPENDIX 4 forts. APPENDIX 4 LÄKEMEDEL SOM BÖR GES MED FÖRSIKTIGHET Neuroleptika Behandling med neuroleptika bör begränsas till allvarliga tillstånd där icke-farmakologisk behandling visat sig vara otillräcklig. NSAID och COX-2-hämmare Äldre löper ökad risk för gastrointestinala, kardiovaskulära och renala biverkningar, liksom kognitiva störningar av dessa preparat. Risken förefaller högre för långverkande (däribland COX-2-hämmare) och högdoserade preparat. Som grundbehandling vid smärta rekommenderas paracetamol. Vid otillräcklig smärtlindring kan man lägga till NSAID. I sådana fall bör de dock ges i en vid behovsdosering och lägsta effektiva dos av ett preparat med kort halveringstid (t ex ibuprofen eller diklofenak) väljas. I de fall kontinuerlig NSAID-behandling är nödvändig bör man ta ställning till ulcusprofylax med omeprazol. Opioider Dessa läkemedel kan prövas då behandling med paracetamol eller NSAID inte har tillräckligt god effekt eller är olämpliga. Behandling med opioider bör ske efter noggrant övervägande och enbart vid smärttillstånd som svarar på opioidbehandling. Det är viktigt att skilja mellan opioidinducerad sedering och analgesi. Börja med låg dos och anpassa doseringsschema efter effektduration. Halveringstiden av flera läkemedel, däribland opioider, är förlängd hos äldre, bland annat pga nedsatt njurfunktion. Det föreligger således en risk för ackumulering av opioidanalgetika vid för täta doseringsintervall. Individanpassad dosering kan minska risken för biverkningar, bl a sedation, kognitiva störningar och fall. Effekt och biverkningar av behandlingen bör följas upp kontinuerligt. Tramadol Tramadol bör användas restriktivt till äldre pga ökad risk för illamående och centralnervösa biverkningar som förvirring. Tramadol bör inte kombineras med SSRI-preparat pga ökad risk för serotonergt syndrom. ÅNGESTBEHANDLING HOS ÄLDRE oxazepam Oxascand citalopram Citalopram CNSpharma (vid panikångest och ångest vid depression) SÖMNSTÖRNINGAR HOS ÄLDRE zopiklon Imovane zolpidem Stilnoct AFFEKTIV SJUKDOM HOS ÄLDE citalopram Citalopram CNSpharma BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENSSJUKDOMAR (BPSD) ÅNGEST se ovan AFFEKTIV SJUKDOM se ovan PSYKOS haloperidol risperidon Haldol (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) Risperdal (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) AGGRESSIVITET (svår aggressivitet, som inte svarar tillfredsställande på icke-farmakologisk behandling) haloperidol Haldol (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) risperidon Risperdal (startdos 0,25 0,5 mg dagligen) LÄKSAK 2004 Lars L Gustafsson, ordförande, professor, överläkare, Huddinge Rolf Tryselius, vice ordförande, distriktsläkare, Norra länets produktionsområde, ordförande i Nordvästra läkemedelskommittén Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, Södersjukhuset, ordförande i Södra läkemedelskommittén Jan Hasselström, medicine doktor, distriktsläkare, ordförande i Sydvästra läkemedelskommittén Paul Hjemdahl, professor, verksamhetschef, Ingvar Krakau, universitetslektor, verksamhetschef, Norra länets produktionsområde Peter M Persson, farmacie doktor, apotekschef, Sjukhusapoteket, Huddinge Gun Sandahl, legitimerad läkare, Sophiahemmet Daniel Schmidt, docent, överläkare, S:t Görans sjukhus, ordförande Norra Stockholms läkemedelskommitté Sigurd Vitols, docent, överläkare,, ordförande i Nordöstra läkemedelskommittén Ulf Bergman, adj, professor (adj), överläkare, Huddinge LÄKSAK:S -UTSKOTT Carl-Olav Stiller, ordförande Marianne Bäverlind Margareta Fogelström Margaretha Julander Ingrid Jägre Marianne Segander Susan Sjöberg Rolf Tryselius Docent, bitr överläkare, Klinisk farmakologi, Upphandlare, Stockholms läns landsting Sekreterare, Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Apotekare, avdelningschef Janus medicinska förvaltning, Läkemedelsenheten Marknadsansvarig för Kloka Listan, Administrativ chef Norra Stockholms läkemedelskommitté och Södra läkemedelskommittén Apotekare, Sjukhusapoteket, Södersjukhuset Informationsansvarig, LÄKSAK Distriktsläkare, Norra länets produktionsområde ALLMÄNNA KOMMENTARER OM LISTANS STRUKTUR OCH INNEHÅLL KAN LÄMNAS TILL Carl-Olav Stiller Klinisk farmakologi 7 76 STOCKHOLM Tel Fax E-post: Läksak fattar beslut angående rekommendationerna i Kloka Listan i dialog med expertgrupperna

11 MOTIVEN FÖR REKOMMENDATIONERNA På Janus webb, publiceras Kloka Listan med motiven till rekommendationerna och länkar till referenser liksom behandlingsriktlinjer. Janus webb är den gemensamma webbplatsen för Läksak och dess expertgrupper samt Stockholms läkemedelskommittéer. Janus webb produceras av Läkemedelsenheten, som tillhandahåller ett brett utbud av producentobundna informationsoch kunskapstjänster för sjukvården i Stockholms läns landsting. VID ELEKTRONISK FÖRSKRIVNING Målet är att rekommenderade läkemedel enligt Kloka Listan skall visas vid elektronisk förskrivning oavsett journalsystem. Läkemedelsenheten bistår med att utarbeta tekniska lösningar och rutiner för införandet av Kloka Listan i respektive system. För närvarande levereras regelbundet uppdaterade filer till journalsystemen ProfDoc och Take Care, inom kort även till Medidoc. Samtliga användare av dessa system inom Stockholms läns landsting skall därmed ha Kloka Listans rekommendationer markerade. Kontakta i annat fall systemansvarig. Användare av övriga journalsystem ombeds uppmana sina systemansvariga att kontakta Läkemedelsenheten via Läksaks kansli, tel KUNSKAPSTJÄNSTER Läkemedelsinformationscentraler DRIC (Drug Research and Information Centre), Huddinge AB, tel , KaroLine,, tel , Elektroniska hjälpmedel Janus webb, innehåller informations- och kunskapstjänster från Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer. På webbplatsen finns stöd och information om Behandlingsriktlinjer Interaktioner Läkemedel och fosterskador Läkemedel och amning Länk till medicinska databaser som Cochrane Library, Martindale, Drugline m fl (endast tillgängligt för användare inom SLL) LÄKSAK:S EXPERTGRUPPER forts. LÄKSAK:S EXPERTGRUPPER Expertgrupp Ordförande Telefon Matsmältningsorganen Daniel Schmidt, docent, överläkare, S:t Görans sjukhus Hjärta och kärl Paul Hjemdahl, professor, verksamhetschef, Hud Peter Lidbrink, docent, överläkare, Huddinge Obstetrik och gynekologi Britt-Marie Landgren, professor, överläkare, Huddinge Endokrinologi och Eva Andersén Karlsson, metabolism docent, överläkare, Södersjukhuset Infektion Urban Hellgren, docent, överläkare, Huddinge Onkologi och hematologi Ulrik Ringborg, professor, divisionschef, Analgetika och reumatologi Jan Persson, med. dr, överläkare, Huddinge Anestetika Michael Lagerkranser, docent, överläkare, Neurologi Torbjörn Tomson, professor, överläkare, Psykiatri Svante Nyberg, med.dr, överläkare, Psykiatriska kliniken Sydväst Expertgrupp Ordförande Telefon Andningsorgan och allergi Bo Billing, med dr, överläkare, Huddinge Ögon Leif Tallstedt, med dr, överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus Öron-, näs- och Bengt Carlsöö, professor, halssjukdomar överläkare, Huddinge Vätskor och nutrition Gunilla Sundelin, överläkare, Södersjukhuset Plasmaprodukter och vissa Hans Johnsson, docent, antitrombotiska läkemedel överläkare, Karolinska sjukhuset Dialysvätskor Carl-Gustaf Elinder, docent, verksamhetschef, Huddinge Röntgenkontrastmedel Peter Aspelin, professor, verksamhetschef, Huddinge Tandsjukdomar Georgios Panagiotidis, med.dr., Huddinge Vacciner Åke Örtqvist, docent, verksamhetschef, Urologi Peter Ekman, professor, överläkare, Karolinska sjukhuset Geriatrik Agneta Nordberg, professor, överläkare, Huddinge 4 42

12 LÄKEMEDELSFÖRÄNDRINGAR forts. LÄKEMEDELSFÖRÄNDRINGAR Byten mellan preparat med samma aktiva substans IN UT substans Anapen/Anapen Jr Epipen/Epipen Jr adrenalin Atenolol Biochemie Atenolol Nordic atenolol Bioclavid Spektramox amoxicillin + klavulansyra Bisoprolol Biochemie Emconcor bisoprolol Cefadroxil Biochemie Cefadroxil NM Ph cefadroxil Enalapril Biochemie Enalapril ratiopharm enalapril Renitec enalapril Fundan Ketoson ketokonazol Laktulos Pharmacia Duphalac laktulos Metronidazol Alph Rozex gel metronidazol Simvastatin Biochemie Simvastatin GEA simvastatin Zocord simvastatin Terazosin NM Pharma Sinalfa terazosin Byten mellan preparat inom samma ATC-grupp IN UT Omeprazol Scand Pharm omeprazol Lanzo lansoprazol Pantoloc pantoprazol Postafen meklozin Marzinécyklizin Differin adapalen Aberela tretinoin Nytillkomna preparat Atrovent Nasal ipratropiumbromid Campral akamprosat Livial tibolon Novofem noretisteron + östradiol Revia naltrexon Ventoline Evohaler salbutamol Preparat som inte längre rekommenderas i Kloka Listan Daonil Diklofenak NM Pharma Divina Plus Femanor Femasekvens Humalog Mix Insuman Insuman Basal Insuman Comb Insuman Rapid Klyx Norvasc Oestring Premelle Xatral OD Zopiklon NM Pharma LÄKEMEDEL PÅ MED FÖRVÄNTAD PATENTUTGÅNG UNDER 2004 Clarityn (loratadin) Diflucan (flukonazol) Neurontin (gabapentin) Triatec (ramipril) LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING A Acetylcystein AstraZeneca...27 Aciclovir Ranbaxy...7 Activelle...3 Actrapid...6 Airomir...26 Alvedon...9, 22 Amilorid NM Pharma...0 Amimox...4, 7 Anapen/Anapen Junior...27 Antabus...24 Artonil...3 Atenolol Biochemie...8, 0 Atrovent/Atrovent Nasal..26, 28 B Bactrim...7 Basiron AC...2 Behepan...5 Betabion...24 Betapred...8, 26, 27, 29 Betnovat... Bioclavid...7 Bisoprolol Biochemie...7, 8, 9 Bondil...5 Bricanyl Turbuhaler...26 Brufen...9, 20 Budesonid Scand Pharm...28 Buventol Easyhaler...26 C Campral...24 Canesten...5 Canoderm...2 Caverject...5 Cefadroxil Biochemie...7 Cerazette...4 Cetirizin Biochemie...28 Chloromycetin...27 Cilaxoral...5 Cisordinol...24 Citalopram CNSpharma..23, 36 Citodon...2 Clarityn...28 Clozapine Alpharma...24 Cocillana-Etyfin...27 Cortimyk... Cozaar...8, 0 D Daivonex... Depo-Medrol...8 Depo-Provera...4 Detrusitol SR...5 Dexofen...2 Diazepam Desitin...25 Differin...2 Diflucan...5 Diproderm...28 Ditropan...5 Divigel...4 Dolcontin...2 Doxyferm...7 Duroferon...5 E Elocon... Emadine...27 Enalapril Biochemie...7, 0 Ergenyl...25 Ery-Max...7 Esidrex...7, forts. LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING Estalis...3 Estalis Sekvens...3 Evista...9 Evorel...4 Exlutena...4 F Femanest...4 Flagyl...4, 5, 7 Flutivate... Folacin...5 Follimin...4 Fosamax...8 Fragmin...6 Fucidin-Hydrocortison... Fucithalmic...27 Fundan... Furadantin...7 Furix...7 Furosemid Recip...7 G Gestapuran...4 Glibenklamid NM Pharma...6 H Haldol...24, 36 Heracillin...7 Humalog...6 Hydrokortison CCS... I Ideos...8 Imdur...8 Imovane...22, 36 Implanon...4 Indivina...3 Inolaxol...5 Insulatard...6 Isoptin Retard...8, 9 K Kabiven...6 Kalcidon...8 Kalcipos...8 Kalcipos-D...8 Kalium Retard...0 Kenacutan... Ketogan Novum...2 Klacid...4 Klexane...6 Klomipramin NM Pharma...23 Kåvepenin...7 L Laktulos Pharmacia...5 Lamisil... Lanacrist...7, 9 Lasix Retard...7 Lecrolyn...27 Levaxin...6 Levonova...4 Lexinor...7 Lithionit...23 Livial...3 Locacorten-Vioform...28 Locoid... Loperamid Scand Pharm...5 M Madopark...25 Magnecyl...22 Maxalt...22 Metformin Meda...6 Metronidazol Alpharma...2 Microcid...

13 forts. LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING forts. LÄKEMEDELSFÖRTECKNING MED SIDHÄNVISNING Mildison... Mixtard...6 Morfin Bioglan...2 Movicol...5 N Naproxen Astra Zeneca...9, 20, 22 Neurontin...2 Nezeril...28 Nipaxon...27 Nitrolingual...8 Nitromex...8 NorLevo...5 Normorix mite...0 Novofem...3 NovoRapid...6 O Omeprazol Scand Pharm...3, 4, 20 Optinate...8 Ovesterin...2 Oxascand...23, 24, 36 Oxis Turbuhaler...26 OxyContin...2 OxyNorm...2 Primolut-Nor...4 Primperan...5, 22 Prioderm...2 Pro-Epanutin...25 Propavan...22 Propyderm...2 Propyless...2 Proscar...5 Pulmicort...26 Pulmicort Turbuhaler...26 R Resulax...5 Revia...24 Risperdal...24, 36 S Salures...7, 0 Selexid...7 Seloken ZOC...8, 9, 22 Simvastatin Biochemie...9, 0 Sinemet...25 Solu-Cortef...6 Spironolakton NM Pharma...7 Stesolid Novum...25 Stilnoct...22, 36 Suscard...8 Trionetta...4 Trivina...3 Trombyl...6, 8, 9 Tryptizol...2 V Vagifem...2 Waran...7, 9 Ventoline Evohaler...26 Viagra...5 Vitrimix...6 Voltaren...9, 20 X Xyloproct...5 Z Zyloric...8 P Pankreatin Rosco...5 Pankreon Forte...5 Persantin Depot...6 Pevaryl... Plendil...8, 0 Postafen...4 Prednisolon Pharmacia...6, 8, 26, 27 Premarina...4 T Tegretol, Tegretol Retard..22, 25 Terazosin NM Pharma...5 Terracortril med polymyxin B.28 Thacapzol...6 Theralen...23, 24 Tradolan...22 Triatec...9 Trimetoprim AstraZeneca...7 Trinovum

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2014 Förord Välkommen till 2014 års Terapirekommendationer! Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker,

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 1 Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Gäller från 2015-07-01 Nationellt dopingreglemente för hund Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Denna förteckning är organistationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011 nr 4 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA adhd

Läs mer

Intervju med Urban Hellgren

Intervju med Urban Hellgren Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 5 November - December 2002 FiF Farmaka i Fokus Trombocythämmande läkemedel Intervju med

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer