Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2013 SID 1 (17) Handläggare: Ylva Wikman Telefon: Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola och fritidshem En skola på väg mot världsklass Inledning Skolans värdegrund; Bandhagens skola strävar efter att vara en skola i världsklass med en miljö som präglas av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt. Vår arbetsdag ska präglas av trygghet och studiero. Elever ska allt efter ålder och mognad tränas i att stärka sitt inflytande, ansvar och sin delaktighet. För att uppnå kunskapsmål möts eleverna av höga förväntningar och vi prövar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder. Bandhagens grundskola och grundsärskola med tillhörande fritidshem/ fritidsklubb är en F-6 skola. Skolans personal arbetar tillsammans i 4 arbetslag, F- 3, 4-6, grundsärskola och fritidshem. Skolan har två förskoleklasser där man främst arbetar med elevers kunskapsutveckling genom leken och att skapa trygghet i den nya miljön. Förskoleklasserna är integrerade i fritidshemmen. Grundsärskolan har elever i årskurserna F-6. Personalen består av specialpedagoger och assistenter som arbetar tillsammans kring eleven för att de ska nå målen i grundsärskolans kursplaner. Man arbetar utifrån elevens förutsättningar och har till exempel NTA, hem- och konsumentkunskap och Röris på schemat. Grundsärskolan har även en innehållsrik och strukturerad fritidshemsverksamhet under eftermiddagen. Fritidshemmen för grundskolan är uppdelade i tre fritidshem för de yngre eleverna, samt en fritidsklubb för de äldre eleverna. Fritidshemmen/ fritidsklubbens uppgift är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmen är också ett viktigt komplement till skolan där elever får använda och utveckla förmågor på annat sätt än i skolan. I och med att fritidshemspersonal arbetar i skolans verksamhet görs det möjlighet för våra elever att arbeta i flexibla grupper för olika teman. Skolans pedagoger arbetar tillsammans med större eller mindre elevgrupper. Skolans bibliotek står i centrum för skolan. Med hjälp av bibliotekarie och skolans pedagoger utvecklar eleverna sin naturliga nyfikenhet i att söka kunskap, samtidigt som de vistas i en inbjudande och stimulerande inlärningsmiljö. Bibliotekarien erbjuder läxhjälp de flesta eftermiddagar.

2 SID 2 (17) Skolans målsättning är att stimulera elevernas lust till lärande och att lägga grunden för ett undersökande och kunskapssökande arbetssätt med tydliga mål. Detta sker bland annat genom skolans matematikverkstad där eleverna kan arbeta laborativt. Skolan har tagit fram en gemensam och tydlig värdegrund. Här arbetar vi med emotionell och sociala kompetens. Alla elever ska känna att skolan är meningsfull, tydlig, trygg och en skola som erbjuder hög utbildningskvalitét där lärare och pedagoger har höga förväntningar på eleverna. Vi strävar efter en miljö som präglas av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt där människor är olika och behöver olika förutsättningar för att lära och må bra. I grundskolan och grundsärskolan har vi under läsåret haft 327 elever, fördelade på 2 förskoleklasser, 12 åldershomogena klasser och en grundsärskoleklass. Grundskolan hade 3 heltidsanställda specialpedagoger som handledde skolans pedagoger och gav stöd till elever i behov. I grundsärskolan fanns det 16 elever, fördelade på 3 grupper. Grundsärskolan hade 3 heltidsanställda specialpedagoger som undervisade eleverna och handledde elevassistenterna. Fritidshemsverksamheten är lokalintegrerad för elever i åldrarna 6-9 år. För de äldre eleverna, år bedriver skolan en fritidsklubb som arbetar i ett nära samarbete med lokala idrottsklubbar och föreningar. Antalet anställda läsåret 2012/2013 var 60 personer anställda uppdelat på Rektor, 1 biträdande rektor, 1 intendent, 1 vaktmästare, 1 bíbliotekarie, 1 skolsköterska 100 %, tillgång till skolläkare, 21 grundskolelärare, 6 specialpedagoger varav 3 arbetar i grundsärskolan, 18 fritidshemspersonal och 9 elevassistenter. Psykologtjänst och kurator köps in vid behov, skolmåltid och städ är utlagt på entreprenad. Skolans lokaler är överlag anpassade för både skol- och fritidshemsverksamhet. Vi strävar efter att hålla lokalerna väl städade, vilket både personal och elever uppskattar. Skolan har varit förskonad från förstörelse och nedskräpning. Vi värnar om både elevers och personals arbetsmiljö för att skapa en respektfull och trivsam miljö. Skolan är omgiven av en inbjudande miljö med grönområden, parker och skog. Skolgården inbjuder till fysisk aktivitet med bland annat klätterställningar, gungor, två Kulanplaner och en stor grusplan Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning Utveckla och förbättra elevers arbetsmiljö för att öka måluppfyllelsen. Arbeta utifrån likabehandlingsplanen Fortsätta vårt arbete med och om bedömning och betyg i skolans alla ämnen Utveckla användandet av IT i undervisningen och ny hemsida

3 SID 3 (17) Pedagogiskt ledarskap Mål/Åtaganden Normer och värden Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling Det har förts diskussioner och uppföljning i arbetslagen kring likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Vi har tagit del av och bearbetat konkreta resultat av skolans trygghetsenkät. Genom enkäten får vi ett brett underlag att arbeta med för att öka tryggheten. Vi har haft schemalagda rastområden för att öka trygghet och förebygga oroligheter under rasterna. Vi ser ett tydligt resultat genom att eleverna har nära till vuxna under den fria leken. Ett utvecklingsområde som fortsätter är rastverksamhet där eleverna erbjuds olika aktiviteter. NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Periodens utfall Årsmål Period Ogiltig frånvaro i grundskolan 1,1 % 1 % 2013 Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan, 59 % 75 % % 65 % % 70 % % 90 % % 65 % % 90 % 2013 ÅTAGANDE:

4 SID 4 (17) Vi åtar oss att eleverna på skolan ska känna trygghet och delaktighet. Varje elev ska utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Förväntat resultat Vi förväntar oss att varje elev utvecklas till demokratiska medborgare och att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla på skolan, personal, elever och föräldrar ska känna sig trygga och känna till skolans arbetsgång vid kränkande behandling. Eleverna ska kunna arbeta och utvecklas i en god lärandemiljö med höga förväntningar. Arbetssätt Vi genomför elevintervjuer och en trygghetsenkät för att följa upp trygghet och arbetsro på skolan. Personal och elever på skolan arbetar regelbundet med likabehandlingsplanen och skolans värdegrund. Eleverna ges möjlighet att aktivt påverka sin arbetsmiljö och få utbildning i demokratiska processer genom att vara representerade i klassråd, elevråd, matråd, skyddsrond samt olika projekt som skolan arbetar med. Skolan har tydliga och väl förankrade trivselregler där det framgår konsekvenser. Genom rastverksamhet där skolans personal har ansvarsområden. Eleverna erbjuds olika verksamheter, lekmaterial och tränas i att ingå i lagsporter och ta ansvar för sin delaktighet. Skolans bibliotek som är öppet under raster och eftermiddagar erbjuder eleverna en lugn miljö med tillgång till litteratur och läxhjälp. Kontinuerligt träffas skolans antimobbningsgrupp för att arbeta med att utveckla tryggheten på skolan. Kontinuerligt träffas skolans elevhälsoteam för att arbeta kring elevhälsofrågor. Klassrumsmiljön anpassas till elevgrupper. Resursanvändning Tid att användas för uppföljning och analys av trygghetsenkät kring elevernas arbetsmiljö. Olika mötesforum där tryggheten på skolan diskuteras. Uppföljning Elevintervjuer Individuella utvecklingsplaner, IUP Åtgärdsprogram Utvecklingssamtal Återkopplingsmöten med elevhälsoteamet och ledningsgruppen. Pedagogiska konferenser Utveckling Rektor beslutar om resursanvändning och prioriterade utvecklingsområden utifrån resultat av brukarundersökningen.

5 SID 5 (17) Skolan har utvecklat rastverksamheten genom att öka bemanningen under raster med olika ansvarsområden för personal. Resultat Vi är nöjda med den förbättring vi ser, i resultatet av trygghetsenkäten, för eleverna i år 4-6 när det gäller "att kunna arbeta i lugn och ro på lektionerna" och "jag känner mig trygg i skolan". En av anledningarna av ett bättre resultat i mellanåren är att eleverna med stigande ålder och mognad tar mer ansvar för sin egen roll på skolan. Lärares arbetssätt på skolan, när det handlar om arbetsro och förhållningssätt diskuteras kontinuerligt för att öka resultat. I de klasser där lärare behöver mer stöd prioriterar rektor resursanvändningen och reviderar kontinuerligt situationer. Resultatet av elever i de yngre åren när det gäller ovanstående frågeställningar visar att vi behöver fortsätta vårt arbete för att öka resultaten samt få fler vårdnadshavare att delta i brukarundersökningarna. Vi fortsätter att arbeta med skolans rutiner när det gäller rastverksamhet med personals ansvarsområden, elevers delaktighet för att påverka och ha medinflytande under skolans mötesformer och elevhälsoteamets/ antimobbningsgruppens arbete kring elevhälsan. ÅTAGANDE: Vi åtar oss att förbättra elevers studiero. Förväntat resultat Eleverna i skolan ska känner sig trygga och ha goda förutsättningar för att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter i olika lärmiljön. Arbetssätt Klassrumsmiljön ger förutsättning till studiero bland annat genom att vi ser över inredningen och möblerar klassrum för lärandemiljön på ett fungerande sätt. Pedagoger och elever har återkommande diskussioner kring metoder och vad arbetsro innebär. Detta för att skapa medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö. Vi genomför elevintervjuer och trygghetsenkäter för att följa upp arbetet med studieron.vi tar del av föräldrars synpunkter genom brukarundersökningen och analyserar resultaten för vidare utveckling. Resursanvändning Tid för utvärdering och uppföljning av resultaten i brukarundersökningen och trygghetsenkäten. Rektor beslutar om hur resurser används. Uppföljning Enkäter, utvärdering, brukarundersökning och diskussioner.

6 SID 6 (17) Utveckling Skapa processer som elever och personal arbetar med och reflekterar över för att på olika sätt kunna påverka sin arbetsmiljö positivt. Resultat Jag kan/ mitt barn kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Totalt Flicka Pojke Svarsfrekvens i % Förskoleklass 68% 67% 67% 52% Årskurs 2 50% 64% 36% 50% Årskurs 5 97% 67% 50% 57% Jag känner mig trygg i skolan Totalt 2013 Flicka Pojke Svarsfrekvens i % Förskoleklass 59% 86% 50% 52% Årskurs 2 71% 73% 73% 82% Årskurs 5 76% 67% 84% 78% På påståendet " Jag känner mig trygg i skolan" visar grundsärskolans resultat 75 %, jämfört med stadens 80 %. På påståendet " Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna" visar grundsärskolans resultat 100 %, jämfört med stadens 68 %. Ogiltig frånvaro i grundskolan, periodens utfall, 1,1 %. Vårt årsmål var 1 %. Bedömning och analys Arbetsro är av stor vikt för inlärning och skolans personal prioriterar arbetet med att följa upp resultat av indikationer från trygghetsenkäter och brukarundersökningen. Vi för diskussioner i arbetslagen samt genomför gemensamma metoder för att förbättra arbetsron i undervisningssituationer. Vi har observerat att pojkar i år 2 och 5 känner sig mindre trygga i skolan vilket skolans fortsatta arbete med frågan måste prioriteras. Frågor kring hur vi kan få deltagandet i undersökningen att öka för att få en mer rättvis bild ligger även som ett arbetsområde. Utifrån periodens uppsatta mål har vi lyckats mer med elevers studiero där både indikatorerna i förskoleklass och år 5 ligger högre än årsmålet än vad resultatet av elevers trygghet på skolan visar. Det är av stor vikt att det sistnämnda resultatet ökar i förhållande till våra uppsatta mål med tanke på

7 SID 7 (17) frågans karaktär. Vi måste tillsammans med elever ringa in var i skolan eleverna känner sig otrygga och fortsätta det förebyggande arbetet som redan görs idag. Under Vt-13 fortbildades pedagoger på skolan i rastverksamhet för att skapa mer aktiviteter under elevernas rast och fritidsvistelse utomhus. Skolans personal delgavs och det är ett projekt som kommer att fortsätta för att öka elevers trygghet i skolan under den fria leken. Grundsärskolans resultat av de två ovannämnda frågeställningar ökar vilket kan bero på den strukturerade verksamhet som bedrivs samt den höga personaltäthet med god kvalitet som råder. Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3 Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3 Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i matematik i år 6 Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6 Periodens utfall Årsmål Period 94 % 85 % % 95 % % 95 % % 80 % 2013 ÅTAGANDE: Vi åtar oss att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanen. Förväntat resultat Vi förväntar oss att eleverna når målen och ökar sitt ansvarstagande för en god kunskapsutveckling. Lärare har höga förväntningar på eleverna, utgår alltid från läroplanens mål och kunskapskrav. Lärarna planerar och eleverna får veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att

8 SID 8 (17) kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten. Arbetssätt Vi fortsätter arbetet med att förbättra elevers arbetsmiljö, bland annat genom uppföljning varje läsår av likabehandlingsplanen. Vi arbetar konkret i ämnet matematik och naturorienterade ämnen där skolans matematikverkstad och NTA, Natur och teknik för alla, står i fokus. Arbetet med elevers språkutveckling prioriteras där skolans bibliotek erbjuder undervisning och läxhjälp under eftermiddagarna samt en förstelärare som handleder pedagoger i språkutvecklande arbetssätt. Vi ökar elevers kunskap om vad de behöver lära för att nå målen bland annat genom planering, uppföljning och utvärdering i samverkan med eleven. Vi ökar användandet av IT genom att öka antalet smartboards/ipads och utbilda personal inom användandet av digitala verktyg. Vi utvecklar ett gemensamt läsunderlag för att kartlägga elevernas läsutveckling mer likvärdigt. Resursanvändning Tid för att fortsätta arbete med att utveckla kunskaper om kunskap och bedömning i ämnet matematik och engelska. Vi har tillsatt en utvecklingsledare på skolan. Vi utökar kompetensen inom specialpedagogik genom att speciallärare på grundskolan och grundsärskolan är utbildade. Samverkan med skolor i närområdet där betyg och bedömning är i fokus. Vi har en resurspedagog som arbetar inom ämnena matematik samt modersmål. Ämneskonferenser Läxhjälp Uppföljning Elevintervjuer Individuella utvecklingsplaner-iup, Åtgärdsprogram Diagnostiserad läs och skrivtest, DLS Läsutvecklingsschema, LUS Nationella prov, NP Utvecklingssamtal Brukarundersökning Diagnoser i matematik Utveckling Vi prioriterar skolans resurser utifrån de utvecklingsområden som visas i den analys vi gör under skolans arbetsår. Vi utgår ifrån uppnått resultat och brukarundersökningar.

9 SID 9 (17) Resultat Andelen elever som är godkända i Nationella prov i årskurs 3 samt läsutvecklingen. Ämne Alla 2013 Flicka Pojke Årsmål 2012 Alla 2011 Alla 2012 Svenska 92% 93% 92% 90% 69% 87% Matematik 94% 91% 97% 85% 71% 78% Läsutveckling 79% 76% 81% 80% 67% 76% Andelen elever som är godkända i Nationella prov i årskurs 6 samt läsutvecklingen. Ämne Alla 2013 Flicka Pojke Årsmål 2012 Alla 2012 Svenska 95% 96% 94% 80% 67% Matematik 98% 100% 94% 90% 89% Engelska 95% 92% 100% 93% No 100% 100% 100% So 93% 96% 89% Läsutveckling 79% 76% 81% 54% Bedömning och analys Skolan har de senaste åren ökat resultatet i matematik för år 3 och i år även nått årsmålet då periodens utfall var 94% gentemot årsmålet på 85%. Resultatet i matematik för år 6 har också ökat till 98% och skolans årsmål var 95%. Det är inga anmärkningsvärda skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Satsningen på matematikundervisning för elever med annat modersmål än svenska har gett resultat samt den konkreta undervisningen som eleverna har haft möjlighet att få i matematikverkstan. Elevers resultat i svenska för år 3 har ökat och periodens utfall var 92% mot uppsatta årsmål på 95%. För år 6 är utfallet 95% med ett årsmål på 80%. Inte heller här är det större skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Läsutvecklingen för år 3, Luspunkt 15, ökar från 67%(2011), 76%(2012) till 79% för år 2013 och årsmålet var 80%. Även för år 6 ökar antalet elever som nått Luspunkt 18a från 54%(2012) till 79% i år. Skolan har satsat på biblioteket där elever har tillgång till litteratur och studiestöd under eftermiddagarna. Genom att ständigt analysera resultat av olika delprov kan

10 SID 10 (17) vi skapa oss en bild av vilka moment eller områden som ligger närmast att utveckla hos elever. Eleverna i år 6 presterade goda resultat i ämnesproven biologi där vi uppnådde 100% och i religion med 93%. Vi har fortsatt att föra pedagogiska diskussioner i lärarlagen och arbetat med diagnoser som DLS, Diagnos i läsning och skrivning, samt arbetat utifrån läroplanen Lgr 11 som plattform. I mellanåren låg ett arbetsområde kring att skriva textgenrer vilket hela lärarlaget fortbildades i under Vt-13. Vi arbetar vidare med elevers skrivande som är ett utvecklingsområde inom ämnet svenska. Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Periodens utfall Årsmål Period 86 % 80 % 2013 Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 57 % 75 % % 85 % 2013 ÅTAGANDE: Flickor och pojkar har lika stort inflytande över planeringen av verksamheten i fritidshemmet. Förväntat resultat Flickor och pojkars synpunkter och önskemål av aktiviteter ska beaktas vid planeringen av verksamheten. Arbetssätt Personal arbetar med att utveckla elevers inflytande på fritidshemmen. Personal diskuterar med elever vad inflytande är och vilka önskemål som är möjliga att uppfylla. Elever har möjlighet att önska aktiviteter genom en förslagslåda där förslagen tas

11 SID 11 (17) upp i samlingarna. Personalen säkerställer att alla önskemål som är möjliga tillgodoses. Personalen arbetar medvetet med att öka elevers val av aktiviteter. Resursanvändning Personal, Tid till planering Uppföljning I brukarundersökningen syns resultatet för barns upplevelse av inflytande i fritidshemmet. Utvärdering i samband med personalmöte och utvärderingsdagar. Utvärdering och uppföljning med elever. Utveckling Processer där flickor och pojkar utvecklar intressen, förmågor och färdigheter i fritidshemmet oberoende av normer för vad flickor och pojkar förväntas intressera sig för. Resultat Andelen föräldrar till barn i årskurs 2 och 5 som uppger att de och deras barn vet vad barnen behöver kunna för att nå målen samt i förskoleklass vet vad barnen behöver kunna för att lära och utvecklas. Totalt 2013 Flicka Pojke Svarsfrekvens 2012 Årsmål 2012 Totalt 2012 Förskoleklass 61% 85% 76% Årskurs 2 88% 91% 82% 50% 90% 76% Årskurs 5 86% 90% 73% Grundsärskolans resultat när det gäller frågan från skolundersökningen " Jag vet vad jag behöver för att kunna nå målen i utbildning" ligger på 33 % mot stadens 25 %. Svarsfrekvensen för Grundsärskolan är låg med endast 38 % i svarsfrekvens. Andelen vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter. Totalt 2013 Flicka Pojke Svarsfrekvens i % Årsmål Totalt 2011 Totalt 2012 Fritidshem 57% 64% 50% 50% 75% 48% 62%

12 SID 12 (17) ÅTAGANDE: Vi åtar oss att utveckla demokratiska arbetsformer, där eleverna allt efter ålder och mognad tränas i att stärka sitt inflytande, sin delaktighet och sitt ansvar. Förväntat resultat Vi förväntar oss att eleverna utvecklar demokratiska arbetsformer och därigenom ökar sin kunskap genom den individuella utvecklingsplanen, IUP, som baseras på de skriftliga omdömena. Inför varje arbetsområde formuleras en planering där det tydligt framgår vilka förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla inom ramen för undervisningen samt hur bedömningen ska gå till. Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får en tydlig bild av kunskapsmålen och på vilka sätt dessa kan nås. Detta leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Arbetssätt Kunskapsmål tydliggörs för alla elever genom att de ges tid till att delta i samtal, planering och utvärdering av sitt eget lärande. De framåtsyftande individuella utvecklingsplanerna är ett verktyg för elevers lärande och planering. Det finns möjlighet att aktivt påverka sin arbetsmiljö genom att eleverna finns representerade i klassråd, elevråd, matråd och deltar i skyddsrond. De skriftliga omdömena leder till att elever, vårdnadshavare och pedagoger tillsammans blir medvetna om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad som behöver utvecklas. Resursanvändning Rektor beslutar om resursanvändningen. Tid för utvärdering och uppföljning. Uppföljning Vi utvärderar genom dialog med eleverna i verksamheten. Lärarna bedömer kontinuerligt sina elever genom summativ och formativ bedömning. Elevrådet utvärderar sin verksamhet vid slutet av varje termin. Vi utvärderar och analyserar resultaten av brukarundersökningen. Eleverna är delaktiga vid utvecklingssamtal. Elevrådet och matrådet träffas regelbundet. Utveckling Skapa processer för elevers delaktighet i samtal som stärker inflytandet och ansvar.

13 SID 13 (17) Resultat Bedömning och analys Resultatet för frågan " Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas" för förskoleklass har minskat från 68 % (2011) till 76 % (2012) till 61 % (2013) och vårt årsmål var 85 %. Resultatet av andelen vårdnadshavare som enligt skolundersökningen årskurs 2 är nöjda med- "Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas" har ökat från 75 % (2011) till 76 % (2012) till 88 % (2013) och vårt årsmål var 90 %. I årskurs 5 har resultatet ökat från 65 % (2011), 73 % (2012) till 86 % (2013) och vårt årsmål var 80 %. Vi arbetar mer strukturerat kring elevernas måluppfyllelse genom pedagogiska planeringar och arbetet med att förankra Lgr 11. Vi har ett högre deltagande av antalet genomförda undersökningar. Vi behöver nå ut till fler vårdnadshavare för att öka svarsfrekvensen på skolundersökningen. Resultatet av frågan " Andel vårdnadshavare som är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter" har först ökat från 48 % (2011) till 62 % (2012) och därefter minskat till 57 % (2013). Vårt årsmål var 75 %. Fritidshemmen har under läsåret arbetat med elevers delaktighet och inflytande av aktiviteter där elever haft möjlighet att påverka innehållet genom förslagslådor. Under Vt-13 startade ett utvecklingsarbete med en arbetsplan för fritidshemmen som är kopplad till skolans arbetsplan. Utvecklingen av kommunikation mellan fritidshemmen fortsätter för att öka elevers delaktighet och inflytande. Fritidshemmen har under läsåret påbörjat ett arbete med att få en mer likformad verksamhet fritidshemmen emellan. Under läsåret har även skola och fritids samverkat för att få en bättre samsyn på elevers hela skoldag. Fritids har haft fokus på; elevers förståelse för varandras olikheter, lära eleverna att respektera andra och människors olika åsikter flickor och pojkars synpunkter och önskemål av aktiviteter har beaktas vid planeringen av verksamheten. höga förväntar på eleverna att utveckla demokratiska arbetsformer. De arbetssätt som genomförts är att: uppmuntra och stärka elevernas positiva beteende genom samling och samtal låta eleverna komma till tals fritidsverksamheten har getts stort utrymme för lek. Både den fria och styrda leken. eleverna får genom leken möjlighet att träna socialt samspel och bearbeta upplevelser genom leken lära sig att konstruktivt lösa problem

14 SID 14 (17) personal diskuterar med elever vad inflytande är och vilka önskemål som är möjliga att uppfylla elever har möjlighet att önska aktiviteter genom en förslagslåda där förslagen tas upp i samlingarna personalen säkerställer att alla önskemål som är möjliga tillgodoses personalen arbetar medvetet med att öka elevers val av aktiviteter vi vill erbjuda eleverna en meningsfull och rolig fritid genom att erbjuda fysiska aktiviteter såväl inne som utomhus erbjuda skapande verksamhet lära känna närmiljön möta eleven på sin egen nivå och ge möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar eleverna ska lära sig ta ansvar och få ett allt större inflytande i verksamheten vartefter de blir äldre stödja eleverna i sin kunskapsutveckling ha ett nära samarbete med föreningar genom Idrottslyftet för spontanidrott och prova på idrott. Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt ÅTAGANDE: Skolan åtar sig att hitta organisatoriska lösningar för att öka samverkan mellan skola- förskola, skola/grundsärskolafritidshem/fritidsklubb. Förväntat resultat Att öka kommunikationen mellan de olika enheterna så att övergångarna och samverkan blir smidig. Samverkan skapar en helhetssyn på elevens skoldag. Arbetssätt Samverkan mellan personal i förskolan och skolan sker genom besök i varandras verksamheter, vilket har resulterat i väl utarbetade rutiner för att skapa en röd tråd från förskola till skola. Målet är att synliggöra och skapa förståelse för varandras arbetssätt och att enas om ett förskole- och skolperspektiv som sträcker sig från barnet/elevens första år i förskolan till sista året i grundskolan. "Rutiner för skolvalsprocess och övergång förskola- förskoleklass" finns utarbetat och följs inom stadsdelen. All skol- och fritidshemspersonal har gemensamma studiedagar och fortbildningar. Vi strävar efter att ha ett samarbete som genomsyrar hela skolans verksamhet.

15 SID 15 (17) Vi har ett elevhälsoteam där det ingår representanter från skolans verksamheter och skolans ledningsgrupp som består av rektor och biträdande rektor och representanter från alla verksamheter på skolan. Personal på fritidshemmen arbetar under förmiddagarna i skolans klasser och på fritidshemmen under eftermiddagarna. Resursanvändning Rektor avsätter tid för samverkan mellan förskola/ grundskola, grundskola/ grundsärskola. Uppföljning Utvärdering och uppföljning sker på gemensamma utvärderingsdagar med all personal på skolan. Föräldrars synpunkter tas tillvara genom bland annat föräldramöten, klassombudsmöten och brukarundersökningar när vi utvärderar. Utveckling Vi ska utgå från stadsdelens rutiner för skolvalsprocess beträffande övergången mellan förskola och förskoleklass vad gäller barn i behov av stöd. Resultat Vi har en god samverkan mellan förskola och skola med väl inarbetade rutiner för övergång mellan förskola och skola. Vi nätsamverkar med förskolor i området där vi informerar och diskuterar pedagogiska frågeställningar för utveckling och inspiration till verksamheterna. Fritidshemspersonalen deltar dagligen i skolans undervisning. Detta skapar en helhetssyn på elevens hela skoldag. Grundsärskolans lokaler är integrerade i skolans vilket är en förutsättning för samverkan. NÄMNDMÅL: b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt ÅTAGANDE: Vi åtar oss att samverka med aktörer utanför skolan. Förväntat resultat Att skolan är en del av samhället där vi samverkar för att utveckla verksamheten och ta tillvara på kompetenser. Arbetssätt Planera undervisning för att öka samverkan med näringsliv, utbildningar, högskolor och andra intressenter för att bidra till att förbereda barn och elever att aktivt delta i morgondagens samhälle och arbetsliv. Kopplar projektet Skapande skola till det entreprenöriella lärandet i undervisningen.

16 SID 16 (17) Resursanvändning Tid för samverka med andra aktörer utanför skolan. Uppföljning Utvärdering Utveckling Skapa processer för att att öka samverkan med andra aktörer utanför skolan. Deltar i ELIS- projekt, Entreprenöriellt lärande i skolan där skolan utbildar två språkrör samt grundutbildning för hela skolans personal. Resultat Under Ht-12 arbetade årskurs 6 med företaget Chas där eleverna fick i uppdrag att skapa en prototyp till en App. Skolan deltog även i projekt skapande skola. Företaget Fabula storytellning fortbildade lärare i muntligt berättande samt gjorde klassrumsbesök där olika historier berättades. Sedan fick årskurserna 4 undervisning i hur man berättar fritt. Resultatet redovisades i de yngre åren där eleverna fick framföra sina historier. Årskurs 3 har under läsåret brevväxlat med en skola i Köpenhamn. Skolan har fortsatt sitt samarbete med Idrottslyftet som är ett samarbete mellan idrottsföreningar och skola. Bedömning och analys Vi ser en positiv utveckling av att arbeta med aktörer utanför skolan. Eleverna får en verklighetsförankring till arbetsliv och yrken. Vi kommer att satsa på att vidareutveckla samarbetet med andra aktörer under kommande läsår. Skapande skola kommer under läsåret tillbaka till skolan för att arbeta med årskurserna 4,5 och 6 som ska träna på muntligt berättande på engelska samt arbeta med årskurs 2 i skapande. Vår målsättning under nästa läsår är att utveckla och upprätta en plan för studie- och yrkesliv i samverkan med en studie- och yrkesvägledare. Övrig uppföljning Sammanfattande analys Vi ser framgångsfaktorer för en skola i världsklass genom att; skolans kunskapsresultat ökar med goda resultat i de Nationella Proven för år 3 och 6 eleverna i grundskolan och grundsärskolan har bra arbetsro under lektioner skillnaden mellan pojkar och flickors läsning minskar eleverna utvecklar sin förmåga att vara delaktiga, ta ansvar och utvecklas till självständiga individer

17 SID 17 (17) Vi ser utvecklings- och förbättringsarbete mot en skola i världsklass genom att; öka elevers trygghet på skolan utifrån resultatet av brukarundersökningen grundsärskolan ska utveckla elevernas medvetenhet kring vad de behöver lära sig för att nå målen samt arbeta för att fler vårdnadshavare deltar i brukarundersökningen i förskoleklasserna mer förankra för vårdnadshavare vad eleverna behöver kunna för att lära och utvecklas få fler vårdnadshavare mer nöjda över de inflytande deras barn har över fritidshemsaktiviteter samt minska skillnader mellan pojkar och flickor Prioriterade åtgärder för utveckling Fortsätta att arbeta med utvecklingen av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling utifrån Utbildningsförvaltningens riktlinjer. Arbeta förebyggande för att öka elevers trygghet på skolan genom att strukturera upp raster och den fria leken under eftermiddagarna. Fortsätta med att arbeta med andra aktörer genom att delta i projektet ELIS, Entreprenöriellt lärande i skolan. Pedagogiskt ledarskap Arbeta för att fler vårdnadshavare deltar i brukarundersökningen för att få ett starkare underlag för analys av vår verksamhet. Kvalitetsredovisning upprättad av Rektor, Ylva Wikman Biträdande rektor Lars Svensson Arbetslagsledarna, Kristin Viman, Helle Holstein, Karin Ekeroth och Johanna Aronsson Bilagor

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kvalitetsgarantier 2009/2010 Anno 1970 www.elinsborgsskolan.stockholm.se Sid 2 (5) I n g r e s s " ska vara känd i Spånga/Tensta som det självklara skolvalet,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Skolutvecklingsplan. Tibble- Romfartunaenheten

Skolutvecklingsplan. Tibble- Romfartunaenheten Skolutvecklingsplan för Tibble- Romfartunaenheten Läsåret 2014-2015 Ansvarig: Peter Håkansson en är relaterade till Västerås stads Utbildningsplan 2011-2015 Enhetens ledord är: KUNSKAP, LUST, TILLIT KUNSKAPS-

Läs mer

Ormstaskolans verksamhetsplan

Ormstaskolans verksamhetsplan 2013-10-31 SID 1/9 Ormstaskolans verksamhetsplan 2013/2014 Bilden är hämtad från Skolverkets webbplats. @VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE/ SID 2/9 Ormstaskolans vision Ormstaskolan som begrepp inbegriper

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FREDRIKSBERGS SKOLA

KVALITETSREDOVISNING FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING FREDRIKSBERGS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Teknikstation fritidskväll Innehållsförteckning Inledning...4 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...4 Underlag och rutiner...4 Organisation

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ulvsättraskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Verksamhetens namn och inriktning Kommentar P-O Wigsén

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer