Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2013 SID 1 (17) Handläggare: Ylva Wikman Telefon: Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola och fritidshem En skola på väg mot världsklass Inledning Skolans värdegrund; Bandhagens skola strävar efter att vara en skola i världsklass med en miljö som präglas av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt. Vår arbetsdag ska präglas av trygghet och studiero. Elever ska allt efter ålder och mognad tränas i att stärka sitt inflytande, ansvar och sin delaktighet. För att uppnå kunskapsmål möts eleverna av höga förväntningar och vi prövar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder. Bandhagens grundskola och grundsärskola med tillhörande fritidshem/ fritidsklubb är en F-6 skola. Skolans personal arbetar tillsammans i 4 arbetslag, F- 3, 4-6, grundsärskola och fritidshem. Skolan har två förskoleklasser där man främst arbetar med elevers kunskapsutveckling genom leken och att skapa trygghet i den nya miljön. Förskoleklasserna är integrerade i fritidshemmen. Grundsärskolan har elever i årskurserna F-6. Personalen består av specialpedagoger och assistenter som arbetar tillsammans kring eleven för att de ska nå målen i grundsärskolans kursplaner. Man arbetar utifrån elevens förutsättningar och har till exempel NTA, hem- och konsumentkunskap och Röris på schemat. Grundsärskolan har även en innehållsrik och strukturerad fritidshemsverksamhet under eftermiddagen. Fritidshemmen för grundskolan är uppdelade i tre fritidshem för de yngre eleverna, samt en fritidsklubb för de äldre eleverna. Fritidshemmen/ fritidsklubbens uppgift är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmen är också ett viktigt komplement till skolan där elever får använda och utveckla förmågor på annat sätt än i skolan. I och med att fritidshemspersonal arbetar i skolans verksamhet görs det möjlighet för våra elever att arbeta i flexibla grupper för olika teman. Skolans pedagoger arbetar tillsammans med större eller mindre elevgrupper. Skolans bibliotek står i centrum för skolan. Med hjälp av bibliotekarie och skolans pedagoger utvecklar eleverna sin naturliga nyfikenhet i att söka kunskap, samtidigt som de vistas i en inbjudande och stimulerande inlärningsmiljö. Bibliotekarien erbjuder läxhjälp de flesta eftermiddagar.

2 SID 2 (17) Skolans målsättning är att stimulera elevernas lust till lärande och att lägga grunden för ett undersökande och kunskapssökande arbetssätt med tydliga mål. Detta sker bland annat genom skolans matematikverkstad där eleverna kan arbeta laborativt. Skolan har tagit fram en gemensam och tydlig värdegrund. Här arbetar vi med emotionell och sociala kompetens. Alla elever ska känna att skolan är meningsfull, tydlig, trygg och en skola som erbjuder hög utbildningskvalitét där lärare och pedagoger har höga förväntningar på eleverna. Vi strävar efter en miljö som präglas av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt där människor är olika och behöver olika förutsättningar för att lära och må bra. I grundskolan och grundsärskolan har vi under läsåret haft 327 elever, fördelade på 2 förskoleklasser, 12 åldershomogena klasser och en grundsärskoleklass. Grundskolan hade 3 heltidsanställda specialpedagoger som handledde skolans pedagoger och gav stöd till elever i behov. I grundsärskolan fanns det 16 elever, fördelade på 3 grupper. Grundsärskolan hade 3 heltidsanställda specialpedagoger som undervisade eleverna och handledde elevassistenterna. Fritidshemsverksamheten är lokalintegrerad för elever i åldrarna 6-9 år. För de äldre eleverna, år bedriver skolan en fritidsklubb som arbetar i ett nära samarbete med lokala idrottsklubbar och föreningar. Antalet anställda läsåret 2012/2013 var 60 personer anställda uppdelat på Rektor, 1 biträdande rektor, 1 intendent, 1 vaktmästare, 1 bíbliotekarie, 1 skolsköterska 100 %, tillgång till skolläkare, 21 grundskolelärare, 6 specialpedagoger varav 3 arbetar i grundsärskolan, 18 fritidshemspersonal och 9 elevassistenter. Psykologtjänst och kurator köps in vid behov, skolmåltid och städ är utlagt på entreprenad. Skolans lokaler är överlag anpassade för både skol- och fritidshemsverksamhet. Vi strävar efter att hålla lokalerna väl städade, vilket både personal och elever uppskattar. Skolan har varit förskonad från förstörelse och nedskräpning. Vi värnar om både elevers och personals arbetsmiljö för att skapa en respektfull och trivsam miljö. Skolan är omgiven av en inbjudande miljö med grönområden, parker och skog. Skolgården inbjuder till fysisk aktivitet med bland annat klätterställningar, gungor, två Kulanplaner och en stor grusplan Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning Utveckla och förbättra elevers arbetsmiljö för att öka måluppfyllelsen. Arbeta utifrån likabehandlingsplanen Fortsätta vårt arbete med och om bedömning och betyg i skolans alla ämnen Utveckla användandet av IT i undervisningen och ny hemsida

3 SID 3 (17) Pedagogiskt ledarskap Mål/Åtaganden Normer och värden Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling Det har förts diskussioner och uppföljning i arbetslagen kring likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Vi har tagit del av och bearbetat konkreta resultat av skolans trygghetsenkät. Genom enkäten får vi ett brett underlag att arbeta med för att öka tryggheten. Vi har haft schemalagda rastområden för att öka trygghet och förebygga oroligheter under rasterna. Vi ser ett tydligt resultat genom att eleverna har nära till vuxna under den fria leken. Ett utvecklingsområde som fortsätter är rastverksamhet där eleverna erbjuds olika aktiviteter. NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Periodens utfall Årsmål Period Ogiltig frånvaro i grundskolan 1,1 % 1 % 2013 Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan, 59 % 75 % % 65 % % 70 % % 90 % % 65 % % 90 % 2013 ÅTAGANDE:

4 SID 4 (17) Vi åtar oss att eleverna på skolan ska känna trygghet och delaktighet. Varje elev ska utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Förväntat resultat Vi förväntar oss att varje elev utvecklas till demokratiska medborgare och att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla på skolan, personal, elever och föräldrar ska känna sig trygga och känna till skolans arbetsgång vid kränkande behandling. Eleverna ska kunna arbeta och utvecklas i en god lärandemiljö med höga förväntningar. Arbetssätt Vi genomför elevintervjuer och en trygghetsenkät för att följa upp trygghet och arbetsro på skolan. Personal och elever på skolan arbetar regelbundet med likabehandlingsplanen och skolans värdegrund. Eleverna ges möjlighet att aktivt påverka sin arbetsmiljö och få utbildning i demokratiska processer genom att vara representerade i klassråd, elevråd, matråd, skyddsrond samt olika projekt som skolan arbetar med. Skolan har tydliga och väl förankrade trivselregler där det framgår konsekvenser. Genom rastverksamhet där skolans personal har ansvarsområden. Eleverna erbjuds olika verksamheter, lekmaterial och tränas i att ingå i lagsporter och ta ansvar för sin delaktighet. Skolans bibliotek som är öppet under raster och eftermiddagar erbjuder eleverna en lugn miljö med tillgång till litteratur och läxhjälp. Kontinuerligt träffas skolans antimobbningsgrupp för att arbeta med att utveckla tryggheten på skolan. Kontinuerligt träffas skolans elevhälsoteam för att arbeta kring elevhälsofrågor. Klassrumsmiljön anpassas till elevgrupper. Resursanvändning Tid att användas för uppföljning och analys av trygghetsenkät kring elevernas arbetsmiljö. Olika mötesforum där tryggheten på skolan diskuteras. Uppföljning Elevintervjuer Individuella utvecklingsplaner, IUP Åtgärdsprogram Utvecklingssamtal Återkopplingsmöten med elevhälsoteamet och ledningsgruppen. Pedagogiska konferenser Utveckling Rektor beslutar om resursanvändning och prioriterade utvecklingsområden utifrån resultat av brukarundersökningen.

5 SID 5 (17) Skolan har utvecklat rastverksamheten genom att öka bemanningen under raster med olika ansvarsområden för personal. Resultat Vi är nöjda med den förbättring vi ser, i resultatet av trygghetsenkäten, för eleverna i år 4-6 när det gäller "att kunna arbeta i lugn och ro på lektionerna" och "jag känner mig trygg i skolan". En av anledningarna av ett bättre resultat i mellanåren är att eleverna med stigande ålder och mognad tar mer ansvar för sin egen roll på skolan. Lärares arbetssätt på skolan, när det handlar om arbetsro och förhållningssätt diskuteras kontinuerligt för att öka resultat. I de klasser där lärare behöver mer stöd prioriterar rektor resursanvändningen och reviderar kontinuerligt situationer. Resultatet av elever i de yngre åren när det gäller ovanstående frågeställningar visar att vi behöver fortsätta vårt arbete för att öka resultaten samt få fler vårdnadshavare att delta i brukarundersökningarna. Vi fortsätter att arbeta med skolans rutiner när det gäller rastverksamhet med personals ansvarsområden, elevers delaktighet för att påverka och ha medinflytande under skolans mötesformer och elevhälsoteamets/ antimobbningsgruppens arbete kring elevhälsan. ÅTAGANDE: Vi åtar oss att förbättra elevers studiero. Förväntat resultat Eleverna i skolan ska känner sig trygga och ha goda förutsättningar för att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter i olika lärmiljön. Arbetssätt Klassrumsmiljön ger förutsättning till studiero bland annat genom att vi ser över inredningen och möblerar klassrum för lärandemiljön på ett fungerande sätt. Pedagoger och elever har återkommande diskussioner kring metoder och vad arbetsro innebär. Detta för att skapa medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö. Vi genomför elevintervjuer och trygghetsenkäter för att följa upp arbetet med studieron.vi tar del av föräldrars synpunkter genom brukarundersökningen och analyserar resultaten för vidare utveckling. Resursanvändning Tid för utvärdering och uppföljning av resultaten i brukarundersökningen och trygghetsenkäten. Rektor beslutar om hur resurser används. Uppföljning Enkäter, utvärdering, brukarundersökning och diskussioner.

6 SID 6 (17) Utveckling Skapa processer som elever och personal arbetar med och reflekterar över för att på olika sätt kunna påverka sin arbetsmiljö positivt. Resultat Jag kan/ mitt barn kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Totalt Flicka Pojke Svarsfrekvens i % Förskoleklass 68% 67% 67% 52% Årskurs 2 50% 64% 36% 50% Årskurs 5 97% 67% 50% 57% Jag känner mig trygg i skolan Totalt 2013 Flicka Pojke Svarsfrekvens i % Förskoleklass 59% 86% 50% 52% Årskurs 2 71% 73% 73% 82% Årskurs 5 76% 67% 84% 78% På påståendet " Jag känner mig trygg i skolan" visar grundsärskolans resultat 75 %, jämfört med stadens 80 %. På påståendet " Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna" visar grundsärskolans resultat 100 %, jämfört med stadens 68 %. Ogiltig frånvaro i grundskolan, periodens utfall, 1,1 %. Vårt årsmål var 1 %. Bedömning och analys Arbetsro är av stor vikt för inlärning och skolans personal prioriterar arbetet med att följa upp resultat av indikationer från trygghetsenkäter och brukarundersökningen. Vi för diskussioner i arbetslagen samt genomför gemensamma metoder för att förbättra arbetsron i undervisningssituationer. Vi har observerat att pojkar i år 2 och 5 känner sig mindre trygga i skolan vilket skolans fortsatta arbete med frågan måste prioriteras. Frågor kring hur vi kan få deltagandet i undersökningen att öka för att få en mer rättvis bild ligger även som ett arbetsområde. Utifrån periodens uppsatta mål har vi lyckats mer med elevers studiero där både indikatorerna i förskoleklass och år 5 ligger högre än årsmålet än vad resultatet av elevers trygghet på skolan visar. Det är av stor vikt att det sistnämnda resultatet ökar i förhållande till våra uppsatta mål med tanke på

7 SID 7 (17) frågans karaktär. Vi måste tillsammans med elever ringa in var i skolan eleverna känner sig otrygga och fortsätta det förebyggande arbetet som redan görs idag. Under Vt-13 fortbildades pedagoger på skolan i rastverksamhet för att skapa mer aktiviteter under elevernas rast och fritidsvistelse utomhus. Skolans personal delgavs och det är ett projekt som kommer att fortsätta för att öka elevers trygghet i skolan under den fria leken. Grundsärskolans resultat av de två ovannämnda frågeställningar ökar vilket kan bero på den strukturerade verksamhet som bedrivs samt den höga personaltäthet med god kvalitet som råder. Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3 Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3 Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i matematik i år 6 Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6 Periodens utfall Årsmål Period 94 % 85 % % 95 % % 95 % % 80 % 2013 ÅTAGANDE: Vi åtar oss att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanen. Förväntat resultat Vi förväntar oss att eleverna når målen och ökar sitt ansvarstagande för en god kunskapsutveckling. Lärare har höga förväntningar på eleverna, utgår alltid från läroplanens mål och kunskapskrav. Lärarna planerar och eleverna får veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att

8 SID 8 (17) kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten. Arbetssätt Vi fortsätter arbetet med att förbättra elevers arbetsmiljö, bland annat genom uppföljning varje läsår av likabehandlingsplanen. Vi arbetar konkret i ämnet matematik och naturorienterade ämnen där skolans matematikverkstad och NTA, Natur och teknik för alla, står i fokus. Arbetet med elevers språkutveckling prioriteras där skolans bibliotek erbjuder undervisning och läxhjälp under eftermiddagarna samt en förstelärare som handleder pedagoger i språkutvecklande arbetssätt. Vi ökar elevers kunskap om vad de behöver lära för att nå målen bland annat genom planering, uppföljning och utvärdering i samverkan med eleven. Vi ökar användandet av IT genom att öka antalet smartboards/ipads och utbilda personal inom användandet av digitala verktyg. Vi utvecklar ett gemensamt läsunderlag för att kartlägga elevernas läsutveckling mer likvärdigt. Resursanvändning Tid för att fortsätta arbete med att utveckla kunskaper om kunskap och bedömning i ämnet matematik och engelska. Vi har tillsatt en utvecklingsledare på skolan. Vi utökar kompetensen inom specialpedagogik genom att speciallärare på grundskolan och grundsärskolan är utbildade. Samverkan med skolor i närområdet där betyg och bedömning är i fokus. Vi har en resurspedagog som arbetar inom ämnena matematik samt modersmål. Ämneskonferenser Läxhjälp Uppföljning Elevintervjuer Individuella utvecklingsplaner-iup, Åtgärdsprogram Diagnostiserad läs och skrivtest, DLS Läsutvecklingsschema, LUS Nationella prov, NP Utvecklingssamtal Brukarundersökning Diagnoser i matematik Utveckling Vi prioriterar skolans resurser utifrån de utvecklingsområden som visas i den analys vi gör under skolans arbetsår. Vi utgår ifrån uppnått resultat och brukarundersökningar.

9 SID 9 (17) Resultat Andelen elever som är godkända i Nationella prov i årskurs 3 samt läsutvecklingen. Ämne Alla 2013 Flicka Pojke Årsmål 2012 Alla 2011 Alla 2012 Svenska 92% 93% 92% 90% 69% 87% Matematik 94% 91% 97% 85% 71% 78% Läsutveckling 79% 76% 81% 80% 67% 76% Andelen elever som är godkända i Nationella prov i årskurs 6 samt läsutvecklingen. Ämne Alla 2013 Flicka Pojke Årsmål 2012 Alla 2012 Svenska 95% 96% 94% 80% 67% Matematik 98% 100% 94% 90% 89% Engelska 95% 92% 100% 93% No 100% 100% 100% So 93% 96% 89% Läsutveckling 79% 76% 81% 54% Bedömning och analys Skolan har de senaste åren ökat resultatet i matematik för år 3 och i år även nått årsmålet då periodens utfall var 94% gentemot årsmålet på 85%. Resultatet i matematik för år 6 har också ökat till 98% och skolans årsmål var 95%. Det är inga anmärkningsvärda skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Satsningen på matematikundervisning för elever med annat modersmål än svenska har gett resultat samt den konkreta undervisningen som eleverna har haft möjlighet att få i matematikverkstan. Elevers resultat i svenska för år 3 har ökat och periodens utfall var 92% mot uppsatta årsmål på 95%. För år 6 är utfallet 95% med ett årsmål på 80%. Inte heller här är det större skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Läsutvecklingen för år 3, Luspunkt 15, ökar från 67%(2011), 76%(2012) till 79% för år 2013 och årsmålet var 80%. Även för år 6 ökar antalet elever som nått Luspunkt 18a från 54%(2012) till 79% i år. Skolan har satsat på biblioteket där elever har tillgång till litteratur och studiestöd under eftermiddagarna. Genom att ständigt analysera resultat av olika delprov kan

10 SID 10 (17) vi skapa oss en bild av vilka moment eller områden som ligger närmast att utveckla hos elever. Eleverna i år 6 presterade goda resultat i ämnesproven biologi där vi uppnådde 100% och i religion med 93%. Vi har fortsatt att föra pedagogiska diskussioner i lärarlagen och arbetat med diagnoser som DLS, Diagnos i läsning och skrivning, samt arbetat utifrån läroplanen Lgr 11 som plattform. I mellanåren låg ett arbetsområde kring att skriva textgenrer vilket hela lärarlaget fortbildades i under Vt-13. Vi arbetar vidare med elevers skrivande som är ett utvecklingsområde inom ämnet svenska. Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Periodens utfall Årsmål Period 86 % 80 % 2013 Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 57 % 75 % % 85 % 2013 ÅTAGANDE: Flickor och pojkar har lika stort inflytande över planeringen av verksamheten i fritidshemmet. Förväntat resultat Flickor och pojkars synpunkter och önskemål av aktiviteter ska beaktas vid planeringen av verksamheten. Arbetssätt Personal arbetar med att utveckla elevers inflytande på fritidshemmen. Personal diskuterar med elever vad inflytande är och vilka önskemål som är möjliga att uppfylla. Elever har möjlighet att önska aktiviteter genom en förslagslåda där förslagen tas

11 SID 11 (17) upp i samlingarna. Personalen säkerställer att alla önskemål som är möjliga tillgodoses. Personalen arbetar medvetet med att öka elevers val av aktiviteter. Resursanvändning Personal, Tid till planering Uppföljning I brukarundersökningen syns resultatet för barns upplevelse av inflytande i fritidshemmet. Utvärdering i samband med personalmöte och utvärderingsdagar. Utvärdering och uppföljning med elever. Utveckling Processer där flickor och pojkar utvecklar intressen, förmågor och färdigheter i fritidshemmet oberoende av normer för vad flickor och pojkar förväntas intressera sig för. Resultat Andelen föräldrar till barn i årskurs 2 och 5 som uppger att de och deras barn vet vad barnen behöver kunna för att nå målen samt i förskoleklass vet vad barnen behöver kunna för att lära och utvecklas. Totalt 2013 Flicka Pojke Svarsfrekvens 2012 Årsmål 2012 Totalt 2012 Förskoleklass 61% 85% 76% Årskurs 2 88% 91% 82% 50% 90% 76% Årskurs 5 86% 90% 73% Grundsärskolans resultat när det gäller frågan från skolundersökningen " Jag vet vad jag behöver för att kunna nå målen i utbildning" ligger på 33 % mot stadens 25 %. Svarsfrekvensen för Grundsärskolan är låg med endast 38 % i svarsfrekvens. Andelen vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter. Totalt 2013 Flicka Pojke Svarsfrekvens i % Årsmål Totalt 2011 Totalt 2012 Fritidshem 57% 64% 50% 50% 75% 48% 62%

12 SID 12 (17) ÅTAGANDE: Vi åtar oss att utveckla demokratiska arbetsformer, där eleverna allt efter ålder och mognad tränas i att stärka sitt inflytande, sin delaktighet och sitt ansvar. Förväntat resultat Vi förväntar oss att eleverna utvecklar demokratiska arbetsformer och därigenom ökar sin kunskap genom den individuella utvecklingsplanen, IUP, som baseras på de skriftliga omdömena. Inför varje arbetsområde formuleras en planering där det tydligt framgår vilka förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla inom ramen för undervisningen samt hur bedömningen ska gå till. Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får en tydlig bild av kunskapsmålen och på vilka sätt dessa kan nås. Detta leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Arbetssätt Kunskapsmål tydliggörs för alla elever genom att de ges tid till att delta i samtal, planering och utvärdering av sitt eget lärande. De framåtsyftande individuella utvecklingsplanerna är ett verktyg för elevers lärande och planering. Det finns möjlighet att aktivt påverka sin arbetsmiljö genom att eleverna finns representerade i klassråd, elevråd, matråd och deltar i skyddsrond. De skriftliga omdömena leder till att elever, vårdnadshavare och pedagoger tillsammans blir medvetna om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad som behöver utvecklas. Resursanvändning Rektor beslutar om resursanvändningen. Tid för utvärdering och uppföljning. Uppföljning Vi utvärderar genom dialog med eleverna i verksamheten. Lärarna bedömer kontinuerligt sina elever genom summativ och formativ bedömning. Elevrådet utvärderar sin verksamhet vid slutet av varje termin. Vi utvärderar och analyserar resultaten av brukarundersökningen. Eleverna är delaktiga vid utvecklingssamtal. Elevrådet och matrådet träffas regelbundet. Utveckling Skapa processer för elevers delaktighet i samtal som stärker inflytandet och ansvar.

13 SID 13 (17) Resultat Bedömning och analys Resultatet för frågan " Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas" för förskoleklass har minskat från 68 % (2011) till 76 % (2012) till 61 % (2013) och vårt årsmål var 85 %. Resultatet av andelen vårdnadshavare som enligt skolundersökningen årskurs 2 är nöjda med- "Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas" har ökat från 75 % (2011) till 76 % (2012) till 88 % (2013) och vårt årsmål var 90 %. I årskurs 5 har resultatet ökat från 65 % (2011), 73 % (2012) till 86 % (2013) och vårt årsmål var 80 %. Vi arbetar mer strukturerat kring elevernas måluppfyllelse genom pedagogiska planeringar och arbetet med att förankra Lgr 11. Vi har ett högre deltagande av antalet genomförda undersökningar. Vi behöver nå ut till fler vårdnadshavare för att öka svarsfrekvensen på skolundersökningen. Resultatet av frågan " Andel vårdnadshavare som är nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter" har först ökat från 48 % (2011) till 62 % (2012) och därefter minskat till 57 % (2013). Vårt årsmål var 75 %. Fritidshemmen har under läsåret arbetat med elevers delaktighet och inflytande av aktiviteter där elever haft möjlighet att påverka innehållet genom förslagslådor. Under Vt-13 startade ett utvecklingsarbete med en arbetsplan för fritidshemmen som är kopplad till skolans arbetsplan. Utvecklingen av kommunikation mellan fritidshemmen fortsätter för att öka elevers delaktighet och inflytande. Fritidshemmen har under läsåret påbörjat ett arbete med att få en mer likformad verksamhet fritidshemmen emellan. Under läsåret har även skola och fritids samverkat för att få en bättre samsyn på elevers hela skoldag. Fritids har haft fokus på; elevers förståelse för varandras olikheter, lära eleverna att respektera andra och människors olika åsikter flickor och pojkars synpunkter och önskemål av aktiviteter har beaktas vid planeringen av verksamheten. höga förväntar på eleverna att utveckla demokratiska arbetsformer. De arbetssätt som genomförts är att: uppmuntra och stärka elevernas positiva beteende genom samling och samtal låta eleverna komma till tals fritidsverksamheten har getts stort utrymme för lek. Både den fria och styrda leken. eleverna får genom leken möjlighet att träna socialt samspel och bearbeta upplevelser genom leken lära sig att konstruktivt lösa problem

14 SID 14 (17) personal diskuterar med elever vad inflytande är och vilka önskemål som är möjliga att uppfylla elever har möjlighet att önska aktiviteter genom en förslagslåda där förslagen tas upp i samlingarna personalen säkerställer att alla önskemål som är möjliga tillgodoses personalen arbetar medvetet med att öka elevers val av aktiviteter vi vill erbjuda eleverna en meningsfull och rolig fritid genom att erbjuda fysiska aktiviteter såväl inne som utomhus erbjuda skapande verksamhet lära känna närmiljön möta eleven på sin egen nivå och ge möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar eleverna ska lära sig ta ansvar och få ett allt större inflytande i verksamheten vartefter de blir äldre stödja eleverna i sin kunskapsutveckling ha ett nära samarbete med föreningar genom Idrottslyftet för spontanidrott och prova på idrott. Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt ÅTAGANDE: Skolan åtar sig att hitta organisatoriska lösningar för att öka samverkan mellan skola- förskola, skola/grundsärskolafritidshem/fritidsklubb. Förväntat resultat Att öka kommunikationen mellan de olika enheterna så att övergångarna och samverkan blir smidig. Samverkan skapar en helhetssyn på elevens skoldag. Arbetssätt Samverkan mellan personal i förskolan och skolan sker genom besök i varandras verksamheter, vilket har resulterat i väl utarbetade rutiner för att skapa en röd tråd från förskola till skola. Målet är att synliggöra och skapa förståelse för varandras arbetssätt och att enas om ett förskole- och skolperspektiv som sträcker sig från barnet/elevens första år i förskolan till sista året i grundskolan. "Rutiner för skolvalsprocess och övergång förskola- förskoleklass" finns utarbetat och följs inom stadsdelen. All skol- och fritidshemspersonal har gemensamma studiedagar och fortbildningar. Vi strävar efter att ha ett samarbete som genomsyrar hela skolans verksamhet.

15 SID 15 (17) Vi har ett elevhälsoteam där det ingår representanter från skolans verksamheter och skolans ledningsgrupp som består av rektor och biträdande rektor och representanter från alla verksamheter på skolan. Personal på fritidshemmen arbetar under förmiddagarna i skolans klasser och på fritidshemmen under eftermiddagarna. Resursanvändning Rektor avsätter tid för samverkan mellan förskola/ grundskola, grundskola/ grundsärskola. Uppföljning Utvärdering och uppföljning sker på gemensamma utvärderingsdagar med all personal på skolan. Föräldrars synpunkter tas tillvara genom bland annat föräldramöten, klassombudsmöten och brukarundersökningar när vi utvärderar. Utveckling Vi ska utgå från stadsdelens rutiner för skolvalsprocess beträffande övergången mellan förskola och förskoleklass vad gäller barn i behov av stöd. Resultat Vi har en god samverkan mellan förskola och skola med väl inarbetade rutiner för övergång mellan förskola och skola. Vi nätsamverkar med förskolor i området där vi informerar och diskuterar pedagogiska frågeställningar för utveckling och inspiration till verksamheterna. Fritidshemspersonalen deltar dagligen i skolans undervisning. Detta skapar en helhetssyn på elevens hela skoldag. Grundsärskolans lokaler är integrerade i skolans vilket är en förutsättning för samverkan. NÄMNDMÅL: b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt ÅTAGANDE: Vi åtar oss att samverka med aktörer utanför skolan. Förväntat resultat Att skolan är en del av samhället där vi samverkar för att utveckla verksamheten och ta tillvara på kompetenser. Arbetssätt Planera undervisning för att öka samverkan med näringsliv, utbildningar, högskolor och andra intressenter för att bidra till att förbereda barn och elever att aktivt delta i morgondagens samhälle och arbetsliv. Kopplar projektet Skapande skola till det entreprenöriella lärandet i undervisningen.

16 SID 16 (17) Resursanvändning Tid för samverka med andra aktörer utanför skolan. Uppföljning Utvärdering Utveckling Skapa processer för att att öka samverkan med andra aktörer utanför skolan. Deltar i ELIS- projekt, Entreprenöriellt lärande i skolan där skolan utbildar två språkrör samt grundutbildning för hela skolans personal. Resultat Under Ht-12 arbetade årskurs 6 med företaget Chas där eleverna fick i uppdrag att skapa en prototyp till en App. Skolan deltog även i projekt skapande skola. Företaget Fabula storytellning fortbildade lärare i muntligt berättande samt gjorde klassrumsbesök där olika historier berättades. Sedan fick årskurserna 4 undervisning i hur man berättar fritt. Resultatet redovisades i de yngre åren där eleverna fick framföra sina historier. Årskurs 3 har under läsåret brevväxlat med en skola i Köpenhamn. Skolan har fortsatt sitt samarbete med Idrottslyftet som är ett samarbete mellan idrottsföreningar och skola. Bedömning och analys Vi ser en positiv utveckling av att arbeta med aktörer utanför skolan. Eleverna får en verklighetsförankring till arbetsliv och yrken. Vi kommer att satsa på att vidareutveckla samarbetet med andra aktörer under kommande läsår. Skapande skola kommer under läsåret tillbaka till skolan för att arbeta med årskurserna 4,5 och 6 som ska träna på muntligt berättande på engelska samt arbeta med årskurs 2 i skapande. Vår målsättning under nästa läsår är att utveckla och upprätta en plan för studie- och yrkesliv i samverkan med en studie- och yrkesvägledare. Övrig uppföljning Sammanfattande analys Vi ser framgångsfaktorer för en skola i världsklass genom att; skolans kunskapsresultat ökar med goda resultat i de Nationella Proven för år 3 och 6 eleverna i grundskolan och grundsärskolan har bra arbetsro under lektioner skillnaden mellan pojkar och flickors läsning minskar eleverna utvecklar sin förmåga att vara delaktiga, ta ansvar och utvecklas till självständiga individer

17 SID 17 (17) Vi ser utvecklings- och förbättringsarbete mot en skola i världsklass genom att; öka elevers trygghet på skolan utifrån resultatet av brukarundersökningen grundsärskolan ska utveckla elevernas medvetenhet kring vad de behöver lära sig för att nå målen samt arbeta för att fler vårdnadshavare deltar i brukarundersökningen i förskoleklasserna mer förankra för vårdnadshavare vad eleverna behöver kunna för att lära och utvecklas få fler vårdnadshavare mer nöjda över de inflytande deras barn har över fritidshemsaktiviteter samt minska skillnader mellan pojkar och flickor Prioriterade åtgärder för utveckling Fortsätta att arbeta med utvecklingen av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling utifrån Utbildningsförvaltningens riktlinjer. Arbeta förebyggande för att öka elevers trygghet på skolan genom att strukturera upp raster och den fria leken under eftermiddagarna. Fortsätta med att arbeta med andra aktörer genom att delta i projektet ELIS, Entreprenöriellt lärande i skolan. Pedagogiskt ledarskap Arbeta för att fler vårdnadshavare deltar i brukarundersökningen för att få ett starkare underlag för analys av vår verksamhet. Kvalitetsredovisning upprättad av Rektor, Ylva Wikman Biträdande rektor Lars Svensson Arbetslagsledarna, Kristin Viman, Helle Holstein, Karin Ekeroth och Johanna Aronsson Bilagor

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA. Arbetsplan. förskoleklass skola fritids

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA. Arbetsplan. förskoleklass skola fritids Arbetsplan förskoleklass skola fritids 2013-2014 SID 2 (11) Inledning "Så fort man kliver in blir man sedd och möts av en varm miljö brukar besökare säga. Karlbergs skola upplevs som den lilla skolan i

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN RÅLAMBSHOVSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000089/2013 SID 1 (6) 2013-10-23 Handläggare: Gunilla Olsson Telefon: 08-50808700 Arbetsplan 2013/2014 Inledning Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Sid 1 (5) Dnr /05 Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Bandhagens skola

Sid 1 (5) Dnr /05 Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Bandhagens skola Sid 1 (5) Bandhagens skola På Bandhagens skola som är en F-6 grundskola och grundsärskola, arbetar vi för en gemensam värdegrund, där alla vuxna och alla elever deltar. Vi tränar vår emotionella och sociala

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

ARBETSPLAN 2014 KUNGSHOLMENS GRUNDSKOLA

ARBETSPLAN 2014 KUNGSHOLMENS GRUNDSKOLA UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G RUNDSK OLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (9) 2013-11-07 Handläggare: Elisabeth Ollas-Paulsson Telefon: 08-508 082 20 ARBETSPLAN 2014 KUNGSHOLMENS GRUNDSKOLA SID 2 (9)

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Arbetsplan. förskoleklass skola fritids

Arbetsplan. förskoleklass skola fritids Arbetsplan förskoleklass skola fritids 2012-2013 SID 2 (11) Inledning Den lilla skolan i den stora staden! Så fort man kliver in blir man sedd och möts av en varm miljö brukar besökare säga. Karlbergs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Vision En skola Där alla är öppna för det livslånga lärandet Där alla vet att de kan och de duger Där alla känner glädje i arbetet, tar ansvar, är kreativa och kan samarbeta Där alla

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2014 2015

Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum 140818 Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Gäller för Skola, Förskoleklass och Fritidshem MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G RUNDSK OLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2014-09-30 Handläggare: Elisabeth Ollas-Paulsson Telefon: 508 08 251 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Inledning Kungsholmens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN HÄGERSTENSÅSEN/HÄGE R STENSHAMNENS SKOLENH ET SID 1 (10) 2014-09-08 Handläggare: Helen Petersson Telefon: 0768250924 Kvalitetsredovisning Inledning Vår skolenhet består av två skolor,

Läs mer

Skolans lärare är organiserade i arbetslag F-3, 4-6,7-8 och 9. Skolbarnomsorgen och särskolan utgör egna arbetslag.

Skolans lärare är organiserade i arbetslag F-3, 4-6,7-8 och 9. Skolbarnomsorgen och särskolan utgör egna arbetslag. UTBILDNINGSNÄMNDEN FRUÄNGENS SKOLA Handläggare: Per-Arne Wigren Telefon: TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1 (8) 2009-11-19 Arbetsplan Inledning Fruängens skola är en kommunal grundskola F-9 samt grundsärskola 1-10,

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här 150812 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 2 och 3 Läsåret 2015/2016 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon:

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fruängens skola 2014

Kvalitetsredovisning Fruängens skola 2014 UTBILDNINGSNÄMNDEN FRUÄNGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (18) 2014-09-22 Kvalitetsredovisning Fruängens skola 2014 Inledning Fruängens skola Fruängens skola är en kommunal grundskola F-9 som

Läs mer