Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14"

Transkript

1 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot Agneta Lundell, Arbetande styrelseledamot Tobias Nilsson, Förskolechef Förutsättningar Akvarellens förskola är en extern verksamhet med barn i åldrarna 1-5 år. Under höstterminen hade vi 36 barn och under vårterminen 37 barn. Förskolan ligger i utkanten av den natursköna Ramlösaparken, i närheten av Ramlösa station och Elinebergs centrum med biblioteksfilial. Det finns många lekplatser i närområdet och en äng som vi ofta vistas på. Förskola bedriver sin verksamhet i en tvåplansvilla med luftiga lokaler där det finns både stora och små rum. Miljön förändras efter verksamheten och barnens behov. Här arbetar 7 pedagoger varav 4 är förskollärare och 3 barnskötare. Då 3 pedagoger avslutade sin tjänst på förskolan anställdes ny personal. I augusti anställdes en förskollärare på heltid som arbetar 12 % som förskolechef. I januari anställdes en förskollärare och en barnskötare. På Akvarellens förskola har vi delat upp barnen i två ålders grupperingar. På övervåningen finns 13 barn, 6 pojkar och 7 flickor som är mellan 1-3 år och 3 pedagoger. På nedervåningen finns ca 24 barn, 15 pojkar och 9 flickor som är mellan 3-5 år och 4 pedagoger. Under stora delar av dagen delas barnen upp i smågrupper efter mognad och ålder. Vi har en stor rörlighet i huset, så att de flesta barnen träffar, leker och ser varandra dagligen. I yngsta gruppen var inskolningarna utspridda under ett par månader både under hösten och vintern. Från halva vårterminen har vi en långtidssjukskrivning för nuvarande fram till september Vi har använt oss av två vikarier för att täcka upp vid denna sjukskrivning. Arbetslagen arbetar utifrån gemensamma utvecklingsområden som förskolans mål och Lpfö- 98/r.10. Pedagogerna planerar, reflekterar, utvärderar och analyserar arbetet utifrån den egna barngruppen och de enskilda barnens behov och förutsättningar. I det dagliga arbetet tar alla pedagoger ett gemensamt ansvar och varje barn har någon pedagog att vända sig till. Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin för att tillsammans med en ansvars pedagog stötta barnet i sin utveckling och i sitt lärande. Pedagogerna har arbetat utifrån gemensamma riktlinjer för hur och vad utvecklingssamtalen ska innehålla. Stöd för samtalen är dokumentation, barn-intervjuer och observationer. Vi arbetar efter en årsklocka och avsätter tid för: Arbetslagsplanering/reflektion, varannan vecka Enskild planeringstid, varje vecka Pedagogmöten, en gång i månaden Två planering/utvärderingsdagar, per termin

2 Minnesanteckningar förs vid alla möten, som arkiveras på förskolan. Under våren 2014 har vi satsat på att förbättra och fräscha upp ute och innemiljön. Det har målats om i samtliga rum och utemiljön är under pågående förändring. Lekstugan är borttagen och istället ska där placeras en motorik och balansbana. Båten på framsidan är också borttagen och ska ersättas med en bil. Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten Föregående utgångspunkt var naturkunskap. Barnen fick en sommaruppgift där frågeställningen var: Hur använder sig barnen av naturvetenskap/teknik i sin vardag? Nedan kommer vi redovisa utvecklingen. Måluppfyllelse Normer och värden I augusti började Dropparna (1-3 år) med att vart barn fick visa sin bild. Vart barn hade en sommaruppgift att de skulle ta med sig en bild där barnet är i centrum. Fokus skulle vara på en intressant naturupplevelse. De fick själva sätta upp sin bild på väggen och under vårterminen 2014 går barnen fortfarande till bilderna och tittar och pratar om dem. Solar och stjärnor (3-6 år) hade en bild på en intressant naturupplevelse. Solarnas (3-4 år) bilder lades ut på golvet. De hittade likheter/olikheter och tyckte det var spännande att de fick sätta upp sin bild själv på väggen, de har varit stolta över sina bilder. Stjärnorna (5-6 år) fick berätta om sin naturupplevelse. De fick rita vad de tyckte var mest spännande. Sedan sattes bilderna upp på väggen. De äldsta barnen fann inget intresse kring ämnet därmed tog ett helt annat projekt fart. Under terminen har vi lagt extra fokus på att motverka utanförskap, att acceptera olikheter och att vara en bra kompis för att stärka barnens relationer till varandra. Av projektet har vi upplevt att barnen känt stolthet och att deras självkänsla vuxit av att vart barn fått lyfta fram sig själva och deras upplevelse. Med sommarbilderna har vi också sett att barnen respekterat och lyssnat på varandra. En samhörighet och gemenskap har också utvecklats på olika vis i grupperna. Barnen delade detta projekt tillsammans och bekantade sig med varandra genom att ta del av varandras berättande. De yngre barnen har tittat och pratat kring kompisarnas bilder och har blivit upplyfta i gruppen vilket bidragit till att barnens självkänsla har stärkts. Utveckling och lärande Alla barn har en egen pärm där vi samlar dokumentation på barnens utveckling och lärande under projekt och i den dagliga verksamheten. Denna pärm följer med barnet under hela förskoletiden.

3 Dropparna (1-3 år): Utifrån sommarbilderna växte ett färgtema fram då färgerna i bilderna lyftes fram, t.ex. att gräset var grönt osv. Barnen visade ett intresse och en nyfikenhet som pedagogerna tog vara på och ville utmana. Genom att ge sig ut i naturen och bekanta sig med närmiljön gjordes det jämförelser med bilderna. Färgprojektet tog fart och när hösten/vintern kom uppmärksammades färgskiftningarna i naturen. Därefter gav vi oss in i ett projekt med fokus på grundfärgerna, grön, röd, gul och blå. Kring färgerna arbetade vi tematiskt och gjorde mycket experiment där vi använde alla våra sinnen. Barnen pratar mycket om olika färger de ser i sin omgivning nu. Vad barnen lärt sig är olika men generellt skulle vi säga att alla uppfattar att det finns färger runt om oss. Några exemplen på vad vi upplever barnen intresserat sig och tagit del av är färgnamn, att vi kan blanda olika färger och att det finns olika typer av färger, fingerfärg, vattenfärg o.s.v. De har bekantat sig med begreppen flyta/sjunka, sorterat färger och aktiviteterna har också innefattat samarbete, att vänta på sin tur och att dela med sig. Vi upplever att intresset har utvecklats och är fortfarande stort. Detta är något vi kan arbeta vidare med och utveckla. Solen (3 år): Gruppen började prata om solen. Barnens frågor tog vi tillvara på och därav utvecklades ett soltema. Som fokus valde pedagogerna att alla skulle känna samhörighet i gruppen. För att skapa samhörighet har olika samarbetsövningar varit en del i aktiviteterna. Samarbetsuppgifter har varit att genomföra aktiviteter tillsammans. Barnen har bland annat skapat en gemensam sol. I sol-temat har vi sökt fakta genom internet samt lånat böcker på biblioteket, barnets nyfikenhetsfrågor har varit utgångspunkten. Sedan har fakta skrivits upp på den gemensamma solen. Då vi har olika nationaliteter i gruppen lyfte ett barn fram vad sol heter på engelska. Därav blev det intressant för barnen vad solen hette på fler språk. Föräldrarna blev tillfrågade att delge vad sol heter på deras hemspråk och detta skrevs också upp på den gemensamma solen. Under temat har vi även vistats utomhus mycket och där väcktes nya frågor om hur solen påverkar oss. Vid utevistelsen upptäckte vi skuggan, solens värme och vår-växter. Barnen lade märke till att det fanns knoppar vilket ledde till nya diskussioner om solens påverkan. Detta ledde i sin tur till att barnen fick plantera ett solrosfrö och följa processen. I vårt tema har vi även tagit del av våra sinnen. Då vi använt dem i aktiviteter blev det naturligt att lyfta fram. Vi har känt solens värme, smakat på bl.a. solrosfrön, tittat på skuggan och växter och lyssnat på varandras reflektioner och tankar. Solen (4 år): Stora sol-gruppen utvecklade under hösten ett vattenprojekt. Det började med en frågeställning, hur blir det regn? Barnen diskuterade att havet ibland är mer och ibland mindre för att vattnet åker upp i solen och blir regn. Som pedagoger ville vi se hur barnen genom dialoger och experiment kunde formulera och utveckla naturvetenskapliga teorier om avdunstning och naturkretslopp. Barnen har fått testa sina frågeställningar på olika sätt och diskuterat detta med varandra och av detta sätt skapat sig olika teorier. Barnen har tagit del av många olika fenomen och kommit fram till olika slutsatser, bland annat att snön smälter och blir vatten, sen åker det upp i himlen och blir regn samt att om det finns lock på buken stannar vattnet kvar. De har också bekantat sig med många begrepp exempel avdunstning, mängd, volym och former. Under våren samarbetade stjärngruppen (5-6 år) och de stora barnen i sol-gruppen (4-5 år). De startade ett litet projekt ihop med frågeställningen, vad lever på ängen? Barnen fick leta och undersöka och därmed synliggjordes barnens olika tankar. De lyfte fram olika djur och växter och vad de behöver för att leva. De diskuterade också vad vi människor behöver för att leva. Vidare har vi pratat mycket om årstidens påverkan på naturen.

4 Stjärnorna (5-6 år): Barnen har styrt samlingarna genom deras nyfikenhetsfrågor, som ex. vad de vill lära sig innan de börjar i skolan. Barnens frågor har bemötts direkt och möjligheten att få erövra ny kunskap har lett till att deras nyfikenhet växt. Den ena frågeställningen har lett till en annan. De har lyft fram bokstäver, matematik och klockan och detta har styrt våra samlingar. Även nyfikenhetsfrågor som dykt upp under dagen, som ex. hur en vulkan fungerar, har vi sökt fakta om genom internet. Barnen har även visat intresse för återanvändning av mjölkkartonger, genom det föddes ett projekt att bygga ett hus av tomma mjölkkartonger. I detta har matematik varit en stor del. De har gjort ritningar och räknat antal mjölkkartonger som behövs. Sedan har vi byggt utifrån deras uträkning. De har också tagit del av syftet med återvinning/återanvändning av material. Vi har varit ute och plockat skräp i naturen som barnen sedan fått sortera på vår sopstation, därigenom fått en inblick i våra kretslopp. Barnen har utvecklat kunskap kring bokstäver och klockan. Barnens intresse har varit synlig då de själva tagit initiativ till att vilja skriva och läsa samt se vad klockan är. Under året som gått har barnen tagit del av sammarbetsövningar, turtagande, ta lärdom av andras tankar och idéer samt uppmärksammat vikten av att respektera andras åsikter. Genom detta har barnen utvecklat en positiv självkänsla då de har fått lyfta fram sina egna tankar och idéer samt blivit lyssnade på. Genom att söka svar på de nyfikenhetsfrågor de haft, samt få möjligheten att prova olika teorier har deras självkänsla stärkts. Barns inflytande Vi har dokumenterat genom att tagit bilder, filmat, antecknat, och reflekterat med barnen och pedagoger emellan. Genom dokumentationen har pedagogerna sett barnens individuella utveckling, intresse och nyfikenhet, vilket har varit riktlinjer till hur temat skulle fortlöpa. Vi har reflektera genom bilder med och utan barnen och tagit tillvara på barnens tankar och intresse för att se hur projektet ska fortlöpa. Vi lyssnade in vad barnen haft för tankar och vilka olika frågeställningar de haft, och arbetat utifrån detta. Vi har även ställt nya nyfikenhetsfrågor för att projektet leva vidare utifrån barnens tankar. Dokumentationen har hjälpt oss pedagoger att se barnens utveckling. Dokumentationen har också varit viktig för att barnen ska se sitt egna lärande. Det kan hjälpa dem att kunna reflektera och bli synliggjorda i sina lärprocesser. Dokumentation och reflektion har varit viktig för att se hur vi ska gå vidare med barnen lärande och utveckling. Det är också här vi kunnat se hur vi arbetat med läroplansmålen. Genom att diskutera pedagoger emellan har vi delat med oss av våra olika tankar och perspektiv. Förskola hem För att samspela mellan hem och förskola är kommunikation viktig. Vi kommunicerar genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. I veckomail skriver vi mer ingående om projekt som vi arbetar med, vad vi har gjort och våra reflektioner kring detta samt den dagliga verksamheten. Vi upplever att veckomailen fungerar bra för att ge föräldrarna en god inblick i förskolans verksamhet. Föräldrarna kan på så sätt påverka på ett enkelt sätt och blir delaktiga i barnens vardag och kan samtala tillsammans med barnen hemma. Föräldrarna t.ex. har haft önskemål att få texter till sånger vi sjunger på förskolan. Var termin erbjuder vi föräldrarna att komma på utvecklingssamtal där vi ger dem mer tid att få insyn i deras barns utveckling och lärande här på förskolan. Till vår hjälp använder vi oss av barnens pärmar där all dokumentation är samlad.

5 Vi strävar efter att ha en god kontakt mellan hem och förskola, därför anordnar vi olika träffar under året. Vi har sommarfest med föräldrar och barn och bjuder också in till drop-in en gång per år. Där barnen får visa vad vi har gjort under läsåret. Under höstterminen har vi föräldramöte. Vi strävar efter att ha en öppen förskola där föräldrarna alltid är välkomna att delta i den dagliga verksamheten. Samverkan med förskoleklass Vi har gjort ett uppföljningsbesök hos de barn vi lämnade över till förskoleklassen i augusti. Under vårterminen har det gjorts skolbesök i respektive skolor. Analys och bedömning Vi har utgått ifrån samma tema och frågeställning men vi alla har arbetat med det på olika sätt efter barnens förutsättningar, intressen och behov. Det är utifrån barnens efterfrågan/nyfikenhetsfrågor som teamet fortlöpt. Därmed har projekten blivit så olika. Det är också det som gjort det roligt och intressant. Genom att ha en öppen inställning och dialog mellan pedagoger och barn kan projekten växa och utvecklas. Vi upplever att öppenheten bidrar till många olika erfarenheter hos barnen men också för oss som pedagoger. Vi har även börjat arbeta med en dokumentationsmall som innehåller vissa frågor som hjälper oss att tolka och se vad som pågår i verksamheten. Det ger oss pedagoger ett visst tänkande kring observation och dokumentation. Vi vill fortsätta med att diskutera och arbeta i den för att det ska bli en mer naturlig del av verksamheten. En viktig slutsats är: Genom att lyssna på barnen och utgå ifrån deras erfarenheter, idéer och tankar sker lärandet. Det är när vi är intresserade och har en vilja att lära som det blir till ett livslångt lärande. Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden Utifrån en gemensam reflektion har vi kommit fram till att de åtgärder som kommer till att fortlöpa är att fokusera på att skapa samhörighet på förskolan. Fokus kommer vara att skapa trygga grupper där vi vill lyfta fram likheter och olikheter och fördelar med detta. Det är även viktigt att vart barn utvecklar en god självkänsla och trygghet på förskolan. Genom att lyfta fram att vart barn är en tillgång i gruppen kan barnens självkänsla stärkas. Vårt ledarskap är viktigt för barnen och därmed är det viktigt för oss pedagoger att få tid till gemensam reflektion för att även vi ska kunna utvecklas vidare. Detta mål är ett kontinuerligt arbete att fokusera på framöver. I övrigt vill vi fortsätta utveckla en förskola som utgår ifrån barnen. För att synliggöra detta kommer vi använda oss av pedagogisk dokumentation som dels synliggör barngrupperna och de enskilda barnet. Vi vill arbeta in oss mer med dokumentationsmallen och få barnen mer inblandade i dokumentationen. Barn och pedagog kan tillsammans dokumentera och reflektera mer än vad vi gör i nuläget. Vi pedagogerna ska bli tryggare med att använda den som en del/källa till lärande, samtalsstöd och verksamhets utveckling.

6 Utvecklingsområde Till hösten 2014 har vi valt att lägga fokus på matematik. Barnen får med sig en sommaruppgift som sedan kommer till att bli utgångspunkten för hösten. Vad temat kommer till att innehålla beror på vilka tankar och intressen som finns i höst. Frågeställning: Hur kan vi uppmärksamma och utmana barnen på att det finns matematik i deras vardag? Sommaruppgift: Barn (1-3) sommaruppgift :Ta en bild på en miljö som intresserar barnet- där barnet själv är med. Barn (3-6) sommaruppgift: Ta en bild på en miljö som intresserar barnet. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Resultat finnes i bifogad fil (Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling) Ansvarig för redovisningen Underskrift av ansvarig för enhetens redovisning. Tobias Nilsson Birgitta Olsson Agneta Lundell

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer