OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna."

Transkript

1 OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE Ptotokoll fört vid ordinarie stämma tisdagen den 23 mars 2010, kl i Herrestorpskolan FOREN'NGSSTAMMA s1 Ordförande Johan Nilsson hälsade välkommen och forklarade stämman öppnad. s2 Stämman valde sittande ordforande oeh sekreterare, Johan Nilsson och Kjell-Ake Holmgren, att leda föreningsstämman. s3 Röstlängden, bil A, fastställdes med 31 närvarande fastighetsägare och 2 fullmakter. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. s5 Dagordningen, godkändes av stämman. s6 Till justeringsmän/rösträknare valdes Bengt Carlsson och Bertil Bengtsson. s7 Verksamhetsberättelsen, bil 1, för 2009 upplästes av Kjell-Ake Holmgren med tillägget att foreninqen har 1 56 medlemmar 't. Revisionsberättelsen, bil 2, upplästes av Jan-Erik Månsson. Resultat- och balansräkning, bil 3 upplästes av Rickard Ohlin. Stämman önskar att styrelsearvodet redovisas i klartext i resultat-och balansräkningen. Rickard Ohlin förklarade att inqen årsavqift har utqått för de fem styrelsemedlemmarna och därmed har den inte heller blivit bokförd. För kommande räkenskapsår kommer stvrelsearvodet att redovisas på både intäkts- och kostnadssidan. Stämman godkände samtliga tre redovisningar med tillägg och justeringar, bil 1, 2 och 3 och beslöt att lägga dem till handlingarna. s8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja av stämman. se sida 1 av 3

2 OISGÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFöR ENING I VELLINGE Protokoll fött vid ordinarie stämma tisdagen den 23 mars 2010, kl i Herrestorpskolan Ersättning till styrelsen och revisorer Stämman beslöt att följa styrelsens förslag: De fem styrelseledamöterna erhåller var och en ersättning på 1800 kr. s10 Framställningar från styrelsen. Arsavgiften lnformation: Arsavgiften på 3600:-kr gäller för år 2010 enligt beslut på årsstämman Styrelsens förslag till budget för år 2011, bil 4, redovisades av Rickard Ohlin. Styrelsens framställning, underlag och förslag till årsavgiften år 2011 är 4200:- kr. Stämman diskuterade och frågade om anledningen till höjningen. Styrelsen svarade att ekonomin påverkas av flera olika faktorer som.. Ovisshet om kommande ränteutveckling r Hojning av kanalavgifter. Fortsatt förnyelse av förstärkare i huvudcentralen o Likviditeten för 2}fi är i balans. Nyligen gjorda förhandlingar med dels Handelsbanken och SE banken har lett till bättre villkor för föreningen. SE banken är vår fortsatta bank med bäst villkor. Genom att ta höjd för en bättre likviditet för år 2011 kan vi slippa ha extrastämma och förhoppningsvis sänka avgiften framöver. Stämman beslöt med acklamation att styrelsens förslag på en årsavgift på 4200:- kr skall gälla för år s 11 Valberedningens förslag till val lästes upp av Bertil Bengtsson enl. nedan; Försfag till 3 ordinarie ledamöter i styrelsen för 2 är; Omval av Johan Nilsson, Tore Ardehed och Leif Johansson. Förslag till 2 revisorer för 1 år; Omval av Rolf Christensson och Jan Eric Månsson. Förslag till 1 revisorssuppleant för 1 år; Omval av Ulf Jönsson. Hlsoie.a\Dokument\Ols årdens samfällighet\ståmma 201 o\stämmpprotoko!,2009\201 0såmma-doc sida 2 av 3

3 OISGÄRDE VS SAMFÄLLIGHETSFöR ENING I VELLINGE Protokoll fört vid ordinarie stämma tisdagen den 23 mars 2010, kl i Herrestorpskolan Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valbered ningens förslag. Förslag till 2 ledamöter till valberedningen för I är; omval av Bertil Bengtsson och Sven-Ake Jönsson. Sfåmman beslöt med acklamation i enlighet med förslaget. s12 Information från styrelsen; Ordforande informerade om att huvudcentralens delvis nu omoderna "boxar" bytes ut succesivt för att få ännu bättre signal ut i fibernätet. I dagarna har en del av installationen färdigställts varfor vissa kanaler kan tas in digitalt med hög kvalitet. Kassören informerade om att ränteavdrag, 851 kr, kan sökas för den enskilde fastighetsägaren i årets deklaration för räntekostnader för Samfällighetens lån. För mer information se hemsidan. Ordforande informerade om det uppdrag styrelsen erhöll förra stämman en genomlysning av kanalplanen. Bifogat till kallelsen och separat har varje fastighetsägare erhållit en information och röstningsblanketter om kanalutbudet är bra, behöver bantas, ändras genom byte till nya kanaler mm. Röstning sker genom dels ifyllande av röstsedlar och att dessa lämnas till ordförande, Sidensvansgatan 18 eller röstning genom hemsidan - wrnnru.olsgardens-samfalliqhet.se senasf den 25 april s13 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. Hos ordföranden Johan Nilsson, Sidensvansgatan 18 samt på hemsidan unnnv. olsqa rdens-samfa ig het. se Johan Nilsson tackade för visat intresse och avslutade Föreningsstämman. Vellinge Vid protokollet /-fu fell-ak Bilagor: 5st Justeras: f""/ / Bertil B( Hi\sortera\Dokumenl\Olsgårdens samfällighet\stämma 201 o\slämmpprctokol12009v01 oslämma.doc sida 3 av 3

4 SLSGÅRAEN$ SAR*FÄLLIGI{ET$FÖRNN hig I VELLINGE Verksamhetsberåttelse för 30SS Cisgårdens SamfåltighetsfÖrenings styrelse får hår'med avge följancle verksamhets!:eratie{se för" Cet gångna verksamhetsaret 2CICI9. $tyrelse: $tyrelsesuppl: Revisorer: Revisorssuppl.: Valbcredning: Joh*n lrlilsson, ordf*rande!r4eli-äk* Hclmgren, gekreterare Rickard Chiin. kassör Leif Johanssan, ledamot Tore Ardehed, ledarnat $iv Ghidini Andei'e Bark Jan-äric hiånsson Rsif Ki"isten$s*n Ulf Jönssan Bertil Fengts$ori. samrnankallande Sven-Åke Jönsson 1. För*ningen har drir;ii eg*n huvudcentral i Herrestcrpsskoiar: sedan april Under?il$$ fårdigstålldes entreprenaden med uthyt* från kcaxiaikabel tili aptisk fiberkabel och irrfördes tjansten meu bredband från Telia. 2. llrlodernisering av huvudcentraien, l-tc, dår viss teknik förnyas pågår successivt inom den ekonomiska budgeten. Styielsen har hafi 4 protok*iiförda sammantråde* sanrt ett fiertai ej protokciiiöi'da underhandskontakter i samband nred fötbesiktningar i fastigheter. inforlnaticin samt intressenter iöi- anslutning tiil samfållighetsföreningen. ordfarande G:tolsgarciens samfå!lighei\ståfiffia 20i 0rAr-sbefåiteise\' afsbefättelse.cioL: Olsgaroens Samfällrghetsförening cio Joiran Nilsson, iel. hent Siderrsvansgatan 1* :35 38 VELLII{GE

5 OLSGÅRDENS SAMFIiLLIGHETSFÖRENING org NR s REVISIONSBERIiTTELSE Undertecknade, som vid ordinarie stämma utsågs till revisorer, får hiirmed efter avsiutad granskning lämna ftiljande berättelse avseende riikenskapsaret Vi har tagit del av ftireningens räkenskaper. Någon anledning till anmärkning ftireligger inte beträffande de till oss överliimnade redovisningshandlingarna eller ftireningens bokftiring. Vi ftjreslfu att ståirnman fastställer den framlagda resultat- och balansriikningen samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, -09 {, j,.'t,,.i,/1 'U { :: / :---- " Rolf Christensson

6 OLSGARDENS SAMFÄLLIG H ETSFöRENI NG RESULTAT. OCH BALANSRAKNING åntakter KVAR]'ALSAVGIFTER NYANSLUTNING SUMMA , ,CI0 " KOSTNADER PROGRAMKOSTNAD SERVICEAVTAL ELKOSTNAD DRIFT HYRA LOKAL HERRESTORP rön nru rhi I N GS I NVENTAR I E F"OR$AKRING TRYCKSAKER/KONTORSMAT. D IV. KOSTN./STYRESLEARVODE uruorrhåt-l nv nrumccntng NYI NVESTER I NG I NruLÄCCITI I IrIC $UMMA , ,00-212, , , , , , , ,A , n bl9"'t,uu 2004, , ,00 RE$ UI.TAT TÖRe AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNING AV nruiäccruiruc närurerruräkter RÄTTTToSTNADER BAI{KKOSTNADER RvsÄtttl I trtc l LL uh-fond , , , , , , , ,00 AReTs RESULTAT 61525, ,35 erlrnsnäkning t/ TILLGANGAR KASSA BANK INTERIIV{SFORDR KUNNFORDRINGAR unnrcqttläccntng $umm{i 86, , , , ,27 86,OCI 4203S0,1 B 706/+S, , ,50 2S00062,S8 SKULDER LEV.SKULDER SKATTESKULDER INTERIMSSKULDER tårursxulnrr ÖvnIcR KORTFRISTIGA SKULDER uruoerhät.l$fond ÄRrrs RE SU 547, , , , , ,54 547, , r1,00 232, ,83 34 t]97, s2,6s 2A10- Rickard Ohl,:i'&"

7 OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BUDGET 2011 INTÄKTER Anslutna 156 st Årsavgift/fastighet 4200:- SUMMA INTÄKTER KOSTNADER PROGRAMKOSTNAD SERVICEAVTAL HYRA KABELVISNINGSAVGIFT FÖRSÄKRING TRYCKSAKER/KONTORSMAT. DIV.KOSTN./STYRESLEARVODE UNDERHÅLL AV ANLÄGGNING NYINVESTERING I ANLÄGGNING LÅN AMORTERING SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE FINANS INT. OCH KOSTN. RÄNTEINTÄKTER FINANSIELLA KOSTNADER AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND SKATT ÅRSRESULTAT