OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an"

Transkript

1 '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängden, fastställdes med 73 närvarande fullmakter. fastighetsägare inklusive 3 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. 4 Dagordningen, med ändring utav "exklusive till inklusive" under punkt 9 samt tillägg utav punkt 11 c) val av 2 st suppleanter för 1 år, godkändes av stämman. 5 Stämman valde sittande ordförande och sekreterare, Johan Kronberg och Martin Jönsson, att leda föreningsstämman. 6 Till justeringsmän/rösträknare valdes Jan Akewall, Rödhakegatan 18 och Henrik Petersson, Talltitegatan Verksamhetsberättelsen, bilaga 1, för Revisionsberättelsen, bilaga 2 och resultat- och balansräkning, bilaga 3. Stämman godkände samtliga tre redovisningar, bilaga 1, 2 och 3 och beslöt att lägga dem till handlingarna. Styrelsen ombads att försöka vara ytterligare lite utförligare i sin verksamhetsberättelse framgent. 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2013 godkändes med acklamation av stämman. sida 1 av 4

2 " OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an 9 Ersättning till styrelsen och revisorer: Johan Kronberg informerade om styrelsens förslag på ersättning på kr inklusive sociala avgifter att fritt fördela bland dess medlemmar. Stämman beslöt att Styrelsen erhåller tillsammans en ersättning på kr inklusive sociala avgifter, ingen ersättning till revisorena. Förslag framfördes att till nästa års stämma knyta ersättningen till Basbeloppet. 10 a Framställningar från styrelsen: Styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2015: Styrelsens förslag till budget för år 2015, bilaga 4, redovisades av Johan Kronberg.Styrelsens framställning, underlag och förslag till årsavgiften år 2015 är 6000:- kr att erläggas via autogiro alternativt årsvis i förskott. Stämman beslöt med acklamation att styrelsens förslag på en årsavgift på 6000:- kr vilken skall erläggas via autogiro alternativt årsvis i förskott skall gälla för år b Framställning från styrelsen att teckna kompletterande Telia avtal: Styrelsen föreslår stämman att teckna kompletterande avtal med Telia avseende kollektivt TV-utbud så som presenterats i bilaga 5. Stämman beslöt med stor majoritet att nytt avtal enligt styrelsens förslag skall tecknas. 10 c Framställning från Styrelsen att behålla nuvarande stadgar: Styrelsen föreslår stämman att stadgarna kvarstår i sin nuvarande utformning då de grundar sig i Lantmäteriets normalstadgar. Stämman beslöt genom votering, 38 för, att behålla nuvarande utformning. sida 2 av 4

3 " OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an Paus i förhandlingarna: Ordförande Johan Kronberg avtackade mångåriga styrelseledamoten Leif Johansson, med en gåva från föreningen. 11 Valberedningens förslag till val, bilaga 6, 11 a) 11 b) och 11 c), lästes upp av Bengt Carlsson enl. nedan; 11 a Val av styrelse ( 3 ledamöter för 2 år), avgående är Leif Johansson och Tore Ardehed. Båda har avböjt omval samt Johan Kronberg. Valberedningen föreslår omval av Johan Kronberg samt nyval av Mikael Andersson och av Allan Sögaard (se personlig beskrivning på Hemsidan). Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valberedningens förslag. 11 b Val av ordförande bland Styrelsens ledamöter för 2 år. Stämman beslöt med acklamation att välja Johan Kronberg. 11 c Val av supleanter ( 2 suppleanter för 1 år), avgående Mikael Andersson och Anders Bark. Valberedningen föreslår nyval av Jan Akewall och Tore Ardehed. Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valberedningens förslag. 12 Valberedningens förslag till val, 12 a) och 12 b), lästes upp av Bengt Carlsson enl. nedan; 12 a Val av revisorer (2 revisorer för 1 år), avgående Jan-Eric Månsson och Ulf Jönsson. Valberedningen föreslår omval av Jan-Eric Månsson och Ulf Jönsson. 12 b Val av revisors suppleant (1 revisors suppleant för 1 år), avgående Ulrika Werthen avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Anders Bark. Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valberedningens förslag. sida 3 av 4

4 " OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an 13 Förslag till valberedning: Val av valberedning ( 3 ledamöter för 1 år), avgående Bertil Bengtsson, Bengt Carlsson och Gabriella Wahlström. Stämmans förslag var Bertil Bengtsson, Bengt Carlsson och Gabriella Wahlström men Bengt Carlsson avböjer sig omval varför nytt förslag är nyval av Göran Thelin samt omval utav Bertil Bengtsson och Gabriella Wahlström. Bertil Bengtsson valdes till sammankallande. Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet, med stämmans förslag. 14 Informationfrån styrelsen;. Styrelsen informerade om att man inte kommer att publicera något medlemsregister på hemsidan då det strider mot Datainspektionens föreskrifter. 15 Övrigt: Styrelsen uppmanades att löpande informera via hemsida och nyhetsbrev om teknik inför övergången, vilken utrustning som krävs och vilka kanaler som blir aktuella, priser på tillbehör och kringutrustning samt övrigt av värde för att underlätta för medlemmarna. 16 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt är på hemsidan Ordförande tackade för visat intresse och avslutade Föreningsstämman. Vellinge t I \.\ ' protokollet.. ~ I... \.... Jan Akewall Justeras:..~ Henrik Petersson Bilagor: 1,2,3,4,5 och 6. sida 4 av 4

5 " OLSGÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGI VELLlNGE Verksamhetsberättelse för 2013 Bilaga 1 Olsgårdens Samfällighetsförenings styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Styrelse: Styrelsesuppl: Revisorer: Revisorssuppi.: Valberedning: Johan Kronberg, ordförande Martin Jönsson, sekreterare RickardOhlin, kassör LeifJohansson, ledamot Tore Ardehed, ledamot Anders Bark Mikael Andersson Jan-Eric Månsson Ulf Jönsson Ulrika Werthen Bertil Bengtsson, sammankallande Bengt Karlsson Gabriella Wahlström Föreningen har drivit egen huvudcentral i Herrestorpsskolan sedan april Vi har ett optiskt fjberkabelnät som förser anslutna fastigheter med TVoch bred band från Telia. Föreningen har 156 fastigheter anslutna och styrelsen arbetar aktivt för att vi ska blifler. I området finns totalt 190 fastigheter. Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden samt ett flertal ej protokollförda underhandskontakter i samband med förbesiktningar i fastigheter, information samt intressenter för anslutning till samfällighetsföreningen. Vellinge Styrelsen för Olsgårdens Samfällighets" -~~ V ~berg Ordförande \ '\~ Rickard Ohlin Kassör Tore Ardehed. Ledamot Olsgårdens Samfällighetsförening c/o Johan Kronberg Sidensvansgatan VELLlNGE Tel

6 - Revisionsberättelse Till årsstämman i OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org nr Undertecknade, som vid ordinarie stämma utsågs till revisorer, rar härmed efter avslutad granskning lämna följande berättelse avseende räkenskapsåret Vi har tagit del av roreningens räkenskaper. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna eller f'öreningens bokföring. Vi roreslår att stämman fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

7 '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RESUL TAT- OCH BALANSRÄKNING INTÄKTER ARSAVGIFTER paminnelseavgifter SUMMA KOSTNADER PROGRAMKOSTNAD SERVICEAVTAULlCENSER HYRA LOKAL HERRESTORP REP. O UNDERHALL ANLÄGGNING NYINVESTERING I ANLÄGGNING FÖRBUKNINGSINVENTARIER FÖRSÄKRING TRYCKSAKERIKONTORSMAT. STYRELSE INKL. SOC AVGIFTER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA RES. FÖRE AVSKR.O FINANS AVSKRIVNING AV ANLÄGGNING RÄNTEINTÄKTER RÄNTEKOSTNADER BANKKOSTNADER EJ BETALDA ARSAVG. ARETS RESULTAT , ,00 50, , , , , ,00 640, , , ,81 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 BALANSRÄKNING TILLGANGAR KASSA BANK INTERfMSFORDR O KUNDF. ÖVRIGA FORDRINGAR MARKANLÄGGNING SUMMA SKULDER INTERIMSSKULDER LÄNESKULDER EGET KAPITAL ARETS RESULTAT SUMMA Vellinge , , ,00 0, , , , , , , ,10 86, ,37 270, , , , , , , , ,37 \~n

8 Budget för Olsgårdens Samfällighet vid bifall till styrelsens förslag 2014 Kanal Pris Antal Summa/mån Summa/år BUDGET 2014 Eurosport 7,50 9, , ,50 INTÄKTER TV4 betalkanaler 29,00 36, , ,00 Anslutna 156 MTV 5,00 6, , ,00 Årsavgift/fastighet 450:-mån 5400,00 Kanal 5 7,50 9, , ,50 Kanal 3 6,50 8, , ,50 SUMMA INTÄKTER ,00 Nature/Action 7,00 8, , ,00 Discovery 5,50 6, , ,50 KOSTNADER Cartoon Network 5,00 6, , ,00 BBC Prime 5,50 6, , ,50 PROGRAMKOSTNAD ,00 Travel 1,76 2, , ,80 SERVICEAVTAL 4000,00 Kunskapskanalen/barnkanalen 0,00 0, ,00 0,00 HYRA 1500,00 Eurosport 2 2,75 3, , ,25 KABELVISNINGSAVGIFT 5000,00 CNN 5,00 6, , ,00 FÖRSÄKRING 7500,00 TCM 5,00 6, , ,00 TRYCKSAKER/KONTORSMAT. 9000,00 Copyswede sändningsrätt 1,06 1, , ,30 STYRESLEARVODE 40000,00 DK 6,50 8, , ,50 UNDERHÅLL AV ANLÄGGNING 44900,00 Stim och kortavgifter 5000,00 LÅN AMORTERING ,00 Telia 167,00 0, , ,00 Telia nytt avtal 399,00 0, , ,00 SUMMA KOSTNADER ,00 RESULTAT FÖRE FINANS I&K 83000,00 RÄNTEINTÄKTER 2000,00 FINANSIELLA KOSTNADER ,00 SKATT Totalkostnad alla kanaler , ,35 ÅRSRESULTAT 0,00 Budgeten bygger på att vi ansluts oktober 2014

9 Budget för Olsgårdens Samfällighet med Telias utbud. Kanal Pris Antal Summa/mån Summa/år BUDGET 2015 Telias stora paket 399, , ,00 INTÄKTER Anslutna 156,00 Årsavgift/fastighet 500.-/MÅN ,00 SUMMA INTÄKTER ,00 KOSTNADER PROGRAMKOSTNAD ,00 SERVICEAVTAL 0,00 HYRA 1500,00 KABELVISNINGSAVGIFT 5000,00 FÖRSÄKRING 7500,00 TRYCKSAKER/KONTORSMAT. 9000,00 DIV.KOSTN./STYRESLEARVODE 40000,00 UNDERHÅLL AV ANLÄGGNING 22000,00 LÅN AMORTERING ,00 SUMMA KOSTNADER ,00 RESULTAT FÖRE FINANS I&K ,00 RÄNTEINTÄKTER 0 FINANSIELLA KOSTNADER ,00 Istället för investering i anläggningen håller vi nere månadsavgiften. SKATT ,00 ÅRSRESULTAT ,00 Upplösning UH fond 98428,00 Resultat 0,00

10 Olsgårdens samfällighet årsmöte 2014 Bilaga 5 STYRELSENS FÖRSLAG Bakgrund Utvecklingen när det gäller media går i en svindlande hastighet och byte av teknikplattformar sker allt oftare och med kort varsel. För oss kommer detta bli mer och mer kännbart varför Vi nu står inför ett avgörande vägval för framtiden. Oavsett hur vi gör innebär det jämförbara kostnader på kort sikt och högst sannolikt med alternativ 2, lägre kostnader på lång sikt. Förslag Styrelsen har kommit fram till följande två alternativ efter att ha granskat marknaden och våra tekniska förutsättningar noggrant. Alt 1. Vi går vidare som vi har det idag, men då krävs en kraftig och kostnadskrävande upprustning av vår huvudcentral (HC) då denna börjar bli gammal och sliten. Vi behöver byta ut en hel del mottagare, skaffa kodningsutrustning så vi kan sända ut signalen digitalt i nätet samt köpa digitalboxar till hushållen. (många utav programbolagen har det som ett absolut krav att den digitala signalen är kodad) Denna lösning håller troligtvis i något eller några år men vi vet inte ens hur länge vi kan få tag i kompetent service till vår befintliga anläggning. Till och med vårt nuvarande serviceföretag avråder oss från att investera ytterligare i befintlig, ålderstigen anläggning. Alt 2. Vi tecknar kompletterande avtal med Telia om att de kollektivt ska leverera sitt Stora kanalpaket fram till augusti 2016 då vårt bredbandsavtal med dem ska omförhandlas. Vi fortsätter även att vidaresända SVT1, SVT2, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen, SVT24 samt de Danska kanalerna i vårt TV:nät vilket gör dem tillgängliga i alla dina befintliga TV-uttag i huset. Detta alternativ är det som förordas utav styrelsen då det inte kräver någon upprustning i HC:n och minimalt framtida underhåll av den kvarvarande utrustningen. Vad vi än väljer behöver vi höja årsavgiften med cirka 50 kronor per månad. Styrelsen har noggrant utvärderat andra alternativ men då dessa kostade mer och gav ungefär samma eller mindre värde är det inget vi kan ställa oss bakom. Redan år 2016 när befintligt internet avtal samt det nya föreslagna TV avtalet med Telia går ut hoppas vi ha fler valmöjligheter genom ökad konkurrens och övriga bredbandssatsningar i kommunen.

11 Olsgårdens samfällighet årsmöte 2014 Bilaga 5 Mer detaljerat innebär förslag 2 följande: Om vi väljer Telia så har vi paket Stor som ligger närmst vårt egna utbud vi får då: Telias TV signal distribuerad genom Telia Smart Gateway via nätverksuttaget.(denna har alla idag) Därifrån går det till en eller flera digitalboxar antingen via nätverkskabel eller trådlöst med extrautrustning från Telia. I startpaketet ingår en digitalbox från Telia och det är endast deras boxar som går att använda. I vårt TV:nät kommer du fortfarande kunna se SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen, SVT24(Boxers signal) samt de Danska kanalerna inklusive TV2. Fördelar Nackdelar 48 kanaler + De Danska i egen regi. Varje TV kräver en digital box av Telia alternativt att man väljer att köpa till deras Play-tjänst för 69kr/mån och se den på en dator eller surfplatta. OBS! Air Play fungerar inte i dagsläget! 34 programbibliotek. Befintligt koaxial-nät* i huset går ej att använda till Telias utbud utan man behöver dra en nätverkskabel eller använda Telias utrustning för trådlös överföring om man vill ha det på fler TV-apparater. Telia Play går att köpa till. Då kan du se ditt TV-utbud(43 av de 48 kanalerna i Telia utbudet) på en dator, surfplatta eller smartphone så länge du är i Sverige. Telias övriga kanaler går att köpa till *= Dina traditionella TV-uttag i huset förbinds med hjälp av en kopparkabel en så kallad koaxial-kabel. Vi kommer använda den för att skicka ut en del kostnadsfria kanaler se ovan.

12 Olsgårdens Samfällighetsförening Valberednings förslag till val vid Olsgårdens Samfällighetsförenings Föreningsstämma 2014 Funktion Namn Omval/Nyval Stämmoordförande Nyval Stämmosekreterare Martin Jönsson Nyval Justerare och rösträknare, 2 st Allan Søgaard Jan Åkewall Nyval Nyval Ledamot (Sekr) Martin Jönsson Vald t o m 2015 Ledamot (Kassör) Rikard Ohlin Vald t o m 2015 Ledamot Mikael Andersson Nyval 2år 1) Leif Johansson avböjt omval Ledamot Allan Søgaard Nyval 2 år 2) Thore Ardehed avböjt omval Ledamot Johan Kronberg Omval 2 år Ordförande i styrelsen Styrelsen konstituerar sig själv enligt tidigare. Suppleant Jan Åkewall Nyval 1år 3) Suppleant Thore Ardehed Nyval 1år 4) Revisorer Ord revisor Jan-Eric Månsson Omval 1 år Ord revisor Ulf Jönsson Omval 1 år Rev. suppleant Anders Bark Nyval 1 år 5) Ulrika Werthén avböjt omval Valberedning Sammankallande Bertil Bengtsson xxx 1 år Ledamot Bengt Carlsson xxx 1 år Ledamot Gabriella Wahlström xxx 1 år Vellinge Bertil Bengtsson Bengt Carlsson Gabriella Wahlström Olsgårdens Samfällighetsförening Valberedningen

13 Kort presentation av föreslagna kandidater till val vid Olsgårdens Föreningsstämma ) Mikael Andersson 53 år och bor på Talltitegatan. Anställd på ett grafiskt företag. Ledamot i Marknadskommittén i Söderslätts GK och ansvarig för webbsida och tidningen Rätt o Slätt i samma klubb. Ledamot i Vellinge TKs styrelse. Mångårig erfarenhet som aktiv inom flera idrotter som fotboll och bordtennis. Jag kandiderar till Olsgårdens Samfällighetsförening för att aktivt medverka till fortsatt utveckling av föreningen och arbeta med de anpassningar som omvärldsförändringarna påkallar. Ett viktigt uppdrag för styrelsen är att ansvara för föreningens finansiering och organisation. En större samverkan med samhället ur ett långsiktigt perspektiv är också viktigt. För att styrelsearbetet ska fungera behövs alltid en dialog och förankring med verksamheten. Viktigt med forum där frågor diskuteras och skapar en gemensam utveckling av föreningen. 2) Allan Søgaard 39 år. Har arbetat med Audio och Video utrustning sedan Har sedan 2005 rådgivit och designat lösningar till några av de största företagen i Norden inom AV, ljus och nätverk. Använder mycket fritid tillsammans med Vellinge IF:s fotbolls flickor födda 03/04 där jag är en av tränarna. Springer också så fort tiden räcker till. Gift med Pernilla och tillsammans har vi två döttrar på 7 och 9 år. Hoppas kunna bidra med kunskap så att vi här på Olsgården får en bra TV/Telefoni/internet lösning bla. med möjlighet för individuell anpassning. 3) Jan Åkewall Är 45 år och vår familj har bott på Rödhakegatan sedan hösten Jag arbetar/har arbetat med ekonomi såsom redovisning och controlling sedan ekonomistudierna vid Lunds Universitet Anställningarna har varit främst på större företag. Har erfarenhet av styrelsearbete och kassörsfunktionen från två ekonomiska föreningar. Mitt fokus blir framförallt på föreningens ekonomi och finansiering samt utveckling för föreningens och medlemmarnas bästa. 4) Thore Ardehed Har varit ordinarie ledamot i styrelsen sen bildandet av Samfälligheten Han har avböjt omval i styrelsen men eftersom hans ingående kompetens om Samfällighetens tekniska frågor bör tas till vara, för att överföras till hans efterträdare i styrelsen, under en övergångstid. Valberedningen har därför i samråd med Thore kommit fram till att föreslå honom som suppleant i styrelsen under ett år. 5) Anders Bark Har varit suppleant i styrelsen under många år. För att få till stånd övergången enligt punkt 4 med att lösa den tekniska kompetensen med Thore som styrelsesuppleant har valberedningen i samråd med Anders kommit fram till att han åtar sig den uppkomna vakansen som Revisorsuppleant efter Ulrika Werthén som avböjt omval. Uppdaterad:

OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma 2014

OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma 2014 OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma 2014 Härmed kallas medlemmarna i Olsgårdens samfällighetsförening till stämma torsdagen den 27 mars 2014 kl 19.00 i Herrestorpsskolans matsal

Läs mer

OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna.

OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE Ptotokoll fört vid ordinarie stämma tisdagen den 23 mars 2010, kl 19.00 i Herrestorpskolan FOREN'NGSSTAMMA s1 Ordförande Johan Nilsson hälsade välkommen och

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄ MMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄ MMA OLSGÄ RDEIVS S AM F ÅLLI G H EISFöRE'V'fVG I V E LLI N G E Protokoll fött vid extra stämma forsdagen den 1A mai 2A12, kl 19.44 EXTRA FÖRENINGSSTÄ MMA $1 Ordförande Johan Nilsson hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18.30 Birgitta

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer