OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an"

Transkript

1 '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängden, fastställdes med 73 närvarande fullmakter. fastighetsägare inklusive 3 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. 4 Dagordningen, med ändring utav "exklusive till inklusive" under punkt 9 samt tillägg utav punkt 11 c) val av 2 st suppleanter för 1 år, godkändes av stämman. 5 Stämman valde sittande ordförande och sekreterare, Johan Kronberg och Martin Jönsson, att leda föreningsstämman. 6 Till justeringsmän/rösträknare valdes Jan Akewall, Rödhakegatan 18 och Henrik Petersson, Talltitegatan Verksamhetsberättelsen, bilaga 1, för Revisionsberättelsen, bilaga 2 och resultat- och balansräkning, bilaga 3. Stämman godkände samtliga tre redovisningar, bilaga 1, 2 och 3 och beslöt att lägga dem till handlingarna. Styrelsen ombads att försöka vara ytterligare lite utförligare i sin verksamhetsberättelse framgent. 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2013 godkändes med acklamation av stämman. sida 1 av 4

2 " OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an 9 Ersättning till styrelsen och revisorer: Johan Kronberg informerade om styrelsens förslag på ersättning på kr inklusive sociala avgifter att fritt fördela bland dess medlemmar. Stämman beslöt att Styrelsen erhåller tillsammans en ersättning på kr inklusive sociala avgifter, ingen ersättning till revisorena. Förslag framfördes att till nästa års stämma knyta ersättningen till Basbeloppet. 10 a Framställningar från styrelsen: Styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2015: Styrelsens förslag till budget för år 2015, bilaga 4, redovisades av Johan Kronberg.Styrelsens framställning, underlag och förslag till årsavgiften år 2015 är 6000:- kr att erläggas via autogiro alternativt årsvis i förskott. Stämman beslöt med acklamation att styrelsens förslag på en årsavgift på 6000:- kr vilken skall erläggas via autogiro alternativt årsvis i förskott skall gälla för år b Framställning från styrelsen att teckna kompletterande Telia avtal: Styrelsen föreslår stämman att teckna kompletterande avtal med Telia avseende kollektivt TV-utbud så som presenterats i bilaga 5. Stämman beslöt med stor majoritet att nytt avtal enligt styrelsens förslag skall tecknas. 10 c Framställning från Styrelsen att behålla nuvarande stadgar: Styrelsen föreslår stämman att stadgarna kvarstår i sin nuvarande utformning då de grundar sig i Lantmäteriets normalstadgar. Stämman beslöt genom votering, 38 för, att behålla nuvarande utformning. sida 2 av 4

3 " OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an Paus i förhandlingarna: Ordförande Johan Kronberg avtackade mångåriga styrelseledamoten Leif Johansson, med en gåva från föreningen. 11 Valberedningens förslag till val, bilaga 6, 11 a) 11 b) och 11 c), lästes upp av Bengt Carlsson enl. nedan; 11 a Val av styrelse ( 3 ledamöter för 2 år), avgående är Leif Johansson och Tore Ardehed. Båda har avböjt omval samt Johan Kronberg. Valberedningen föreslår omval av Johan Kronberg samt nyval av Mikael Andersson och av Allan Sögaard (se personlig beskrivning på Hemsidan). Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valberedningens förslag. 11 b Val av ordförande bland Styrelsens ledamöter för 2 år. Stämman beslöt med acklamation att välja Johan Kronberg. 11 c Val av supleanter ( 2 suppleanter för 1 år), avgående Mikael Andersson och Anders Bark. Valberedningen föreslår nyval av Jan Akewall och Tore Ardehed. Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valberedningens förslag. 12 Valberedningens förslag till val, 12 a) och 12 b), lästes upp av Bengt Carlsson enl. nedan; 12 a Val av revisorer (2 revisorer för 1 år), avgående Jan-Eric Månsson och Ulf Jönsson. Valberedningen föreslår omval av Jan-Eric Månsson och Ulf Jönsson. 12 b Val av revisors suppleant (1 revisors suppleant för 1 år), avgående Ulrika Werthen avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Anders Bark. Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet med valberedningens förslag. sida 3 av 4

4 " OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an 13 Förslag till valberedning: Val av valberedning ( 3 ledamöter för 1 år), avgående Bertil Bengtsson, Bengt Carlsson och Gabriella Wahlström. Stämmans förslag var Bertil Bengtsson, Bengt Carlsson och Gabriella Wahlström men Bengt Carlsson avböjer sig omval varför nytt förslag är nyval av Göran Thelin samt omval utav Bertil Bengtsson och Gabriella Wahlström. Bertil Bengtsson valdes till sammankallande. Stämman beslöt med acklamation att välja föreslagna personer i enlighet, med stämmans förslag. 14 Informationfrån styrelsen;. Styrelsen informerade om att man inte kommer att publicera något medlemsregister på hemsidan då det strider mot Datainspektionens föreskrifter. 15 Övrigt: Styrelsen uppmanades att löpande informera via hemsida och nyhetsbrev om teknik inför övergången, vilken utrustning som krävs och vilka kanaler som blir aktuella, priser på tillbehör och kringutrustning samt övrigt av värde för att underlätta för medlemmarna. 16 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt är på hemsidan Ordförande tackade för visat intresse och avslutade Föreningsstämman. Vellinge t I \.\ ' protokollet.. ~ I... \.... Jan Akewall Justeras:..~ Henrik Petersson Bilagor: 1,2,3,4,5 och 6. sida 4 av 4

5 " OLSGÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGI VELLlNGE Verksamhetsberättelse för 2013 Bilaga 1 Olsgårdens Samfällighetsförenings styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Styrelse: Styrelsesuppl: Revisorer: Revisorssuppi.: Valberedning: Johan Kronberg, ordförande Martin Jönsson, sekreterare RickardOhlin, kassör LeifJohansson, ledamot Tore Ardehed, ledamot Anders Bark Mikael Andersson Jan-Eric Månsson Ulf Jönsson Ulrika Werthen Bertil Bengtsson, sammankallande Bengt Karlsson Gabriella Wahlström Föreningen har drivit egen huvudcentral i Herrestorpsskolan sedan april Vi har ett optiskt fjberkabelnät som förser anslutna fastigheter med TVoch bred band från Telia. Föreningen har 156 fastigheter anslutna och styrelsen arbetar aktivt för att vi ska blifler. I området finns totalt 190 fastigheter. Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden samt ett flertal ej protokollförda underhandskontakter i samband med förbesiktningar i fastigheter, information samt intressenter för anslutning till samfällighetsföreningen. Vellinge Styrelsen för Olsgårdens Samfällighets" -~~ V ~berg Ordförande \ '\~ Rickard Ohlin Kassör Tore Ardehed. Ledamot Olsgårdens Samfällighetsförening c/o Johan Kronberg Sidensvansgatan VELLlNGE Tel

6 - Revisionsberättelse Till årsstämman i OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org nr Undertecknade, som vid ordinarie stämma utsågs till revisorer, rar härmed efter avslutad granskning lämna följande berättelse avseende räkenskapsåret Vi har tagit del av roreningens räkenskaper. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna eller f'öreningens bokföring. Vi roreslår att stämman fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

7 '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RESUL TAT- OCH BALANSRÄKNING INTÄKTER ARSAVGIFTER paminnelseavgifter SUMMA KOSTNADER PROGRAMKOSTNAD SERVICEAVTAULlCENSER HYRA LOKAL HERRESTORP REP. O UNDERHALL ANLÄGGNING NYINVESTERING I ANLÄGGNING FÖRBUKNINGSINVENTARIER FÖRSÄKRING TRYCKSAKERIKONTORSMAT. STYRELSE INKL. SOC AVGIFTER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA RES. FÖRE AVSKR.O FINANS AVSKRIVNING AV ANLÄGGNING RÄNTEINTÄKTER RÄNTEKOSTNADER BANKKOSTNADER EJ BETALDA ARSAVG. ARETS RESULTAT , ,00 50, , , , , ,00 640, , , ,81 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 BALANSRÄKNING TILLGANGAR KASSA BANK INTERfMSFORDR O KUNDF. ÖVRIGA FORDRINGAR MARKANLÄGGNING SUMMA SKULDER INTERIMSSKULDER LÄNESKULDER EGET KAPITAL ARETS RESULTAT SUMMA Vellinge , , ,00 0, , , , , , , ,10 86, ,37 270, , , , , , , , ,37 \~n

8 Budget för Olsgårdens Samfällighet vid bifall till styrelsens förslag 2014 Kanal Pris Antal Summa/mån Summa/år BUDGET 2014 Eurosport 7,50 9, , ,50 INTÄKTER TV4 betalkanaler 29,00 36, , ,00 Anslutna 156 MTV 5,00 6, , ,00 Årsavgift/fastighet 450:-mån 5400,00 Kanal 5 7,50 9, , ,50 Kanal 3 6,50 8, , ,50 SUMMA INTÄKTER ,00 Nature/Action 7,00 8, , ,00 Discovery 5,50 6, , ,50 KOSTNADER Cartoon Network 5,00 6, , ,00 BBC Prime 5,50 6, , ,50 PROGRAMKOSTNAD ,00 Travel 1,76 2, , ,80 SERVICEAVTAL 4000,00 Kunskapskanalen/barnkanalen 0,00 0, ,00 0,00 HYRA 1500,00 Eurosport 2 2,75 3, , ,25 KABELVISNINGSAVGIFT 5000,00 CNN 5,00 6, , ,00 FÖRSÄKRING 7500,00 TCM 5,00 6, , ,00 TRYCKSAKER/KONTORSMAT. 9000,00 Copyswede sändningsrätt 1,06 1, , ,30 STYRESLEARVODE 40000,00 DK 6,50 8, , ,50 UNDERHÅLL AV ANLÄGGNING 44900,00 Stim och kortavgifter 5000,00 LÅN AMORTERING ,00 Telia 167,00 0, , ,00 Telia nytt avtal 399,00 0, , ,00 SUMMA KOSTNADER ,00 RESULTAT FÖRE FINANS I&K 83000,00 RÄNTEINTÄKTER 2000,00 FINANSIELLA KOSTNADER ,00 SKATT Totalkostnad alla kanaler , ,35 ÅRSRESULTAT 0,00 Budgeten bygger på att vi ansluts oktober 2014

9 Budget för Olsgårdens Samfällighet med Telias utbud. Kanal Pris Antal Summa/mån Summa/år BUDGET 2015 Telias stora paket 399, , ,00 INTÄKTER Anslutna 156,00 Årsavgift/fastighet 500.-/MÅN ,00 SUMMA INTÄKTER ,00 KOSTNADER PROGRAMKOSTNAD ,00 SERVICEAVTAL 0,00 HYRA 1500,00 KABELVISNINGSAVGIFT 5000,00 FÖRSÄKRING 7500,00 TRYCKSAKER/KONTORSMAT. 9000,00 DIV.KOSTN./STYRESLEARVODE 40000,00 UNDERHÅLL AV ANLÄGGNING 22000,00 LÅN AMORTERING ,00 SUMMA KOSTNADER ,00 RESULTAT FÖRE FINANS I&K ,00 RÄNTEINTÄKTER 0 FINANSIELLA KOSTNADER ,00 Istället för investering i anläggningen håller vi nere månadsavgiften. SKATT ,00 ÅRSRESULTAT ,00 Upplösning UH fond 98428,00 Resultat 0,00

10 Olsgårdens samfällighet årsmöte 2014 Bilaga 5 STYRELSENS FÖRSLAG Bakgrund Utvecklingen när det gäller media går i en svindlande hastighet och byte av teknikplattformar sker allt oftare och med kort varsel. För oss kommer detta bli mer och mer kännbart varför Vi nu står inför ett avgörande vägval för framtiden. Oavsett hur vi gör innebär det jämförbara kostnader på kort sikt och högst sannolikt med alternativ 2, lägre kostnader på lång sikt. Förslag Styrelsen har kommit fram till följande två alternativ efter att ha granskat marknaden och våra tekniska förutsättningar noggrant. Alt 1. Vi går vidare som vi har det idag, men då krävs en kraftig och kostnadskrävande upprustning av vår huvudcentral (HC) då denna börjar bli gammal och sliten. Vi behöver byta ut en hel del mottagare, skaffa kodningsutrustning så vi kan sända ut signalen digitalt i nätet samt köpa digitalboxar till hushållen. (många utav programbolagen har det som ett absolut krav att den digitala signalen är kodad) Denna lösning håller troligtvis i något eller några år men vi vet inte ens hur länge vi kan få tag i kompetent service till vår befintliga anläggning. Till och med vårt nuvarande serviceföretag avråder oss från att investera ytterligare i befintlig, ålderstigen anläggning. Alt 2. Vi tecknar kompletterande avtal med Telia om att de kollektivt ska leverera sitt Stora kanalpaket fram till augusti 2016 då vårt bredbandsavtal med dem ska omförhandlas. Vi fortsätter även att vidaresända SVT1, SVT2, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen, SVT24 samt de Danska kanalerna i vårt TV:nät vilket gör dem tillgängliga i alla dina befintliga TV-uttag i huset. Detta alternativ är det som förordas utav styrelsen då det inte kräver någon upprustning i HC:n och minimalt framtida underhåll av den kvarvarande utrustningen. Vad vi än väljer behöver vi höja årsavgiften med cirka 50 kronor per månad. Styrelsen har noggrant utvärderat andra alternativ men då dessa kostade mer och gav ungefär samma eller mindre värde är det inget vi kan ställa oss bakom. Redan år 2016 när befintligt internet avtal samt det nya föreslagna TV avtalet med Telia går ut hoppas vi ha fler valmöjligheter genom ökad konkurrens och övriga bredbandssatsningar i kommunen.

11 Olsgårdens samfällighet årsmöte 2014 Bilaga 5 Mer detaljerat innebär förslag 2 följande: Om vi väljer Telia så har vi paket Stor som ligger närmst vårt egna utbud vi får då: Telias TV signal distribuerad genom Telia Smart Gateway via nätverksuttaget.(denna har alla idag) Därifrån går det till en eller flera digitalboxar antingen via nätverkskabel eller trådlöst med extrautrustning från Telia. I startpaketet ingår en digitalbox från Telia och det är endast deras boxar som går att använda. I vårt TV:nät kommer du fortfarande kunna se SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen, SVT24(Boxers signal) samt de Danska kanalerna inklusive TV2. Fördelar Nackdelar 48 kanaler + De Danska i egen regi. Varje TV kräver en digital box av Telia alternativt att man väljer att köpa till deras Play-tjänst för 69kr/mån och se den på en dator eller surfplatta. OBS! Air Play fungerar inte i dagsläget! 34 programbibliotek. Befintligt koaxial-nät* i huset går ej att använda till Telias utbud utan man behöver dra en nätverkskabel eller använda Telias utrustning för trådlös överföring om man vill ha det på fler TV-apparater. Telia Play går att köpa till. Då kan du se ditt TV-utbud(43 av de 48 kanalerna i Telia utbudet) på en dator, surfplatta eller smartphone så länge du är i Sverige. Telias övriga kanaler går att köpa till *= Dina traditionella TV-uttag i huset förbinds med hjälp av en kopparkabel en så kallad koaxial-kabel. Vi kommer använda den för att skicka ut en del kostnadsfria kanaler se ovan.

12 Olsgårdens Samfällighetsförening Valberednings förslag till val vid Olsgårdens Samfällighetsförenings Föreningsstämma 2014 Funktion Namn Omval/Nyval Stämmoordförande Nyval Stämmosekreterare Martin Jönsson Nyval Justerare och rösträknare, 2 st Allan Søgaard Jan Åkewall Nyval Nyval Ledamot (Sekr) Martin Jönsson Vald t o m 2015 Ledamot (Kassör) Rikard Ohlin Vald t o m 2015 Ledamot Mikael Andersson Nyval 2år 1) Leif Johansson avböjt omval Ledamot Allan Søgaard Nyval 2 år 2) Thore Ardehed avböjt omval Ledamot Johan Kronberg Omval 2 år Ordförande i styrelsen Styrelsen konstituerar sig själv enligt tidigare. Suppleant Jan Åkewall Nyval 1år 3) Suppleant Thore Ardehed Nyval 1år 4) Revisorer Ord revisor Jan-Eric Månsson Omval 1 år Ord revisor Ulf Jönsson Omval 1 år Rev. suppleant Anders Bark Nyval 1 år 5) Ulrika Werthén avböjt omval Valberedning Sammankallande Bertil Bengtsson xxx 1 år Ledamot Bengt Carlsson xxx 1 år Ledamot Gabriella Wahlström xxx 1 år Vellinge Bertil Bengtsson Bengt Carlsson Gabriella Wahlström Olsgårdens Samfällighetsförening Valberedningen

13 Kort presentation av föreslagna kandidater till val vid Olsgårdens Föreningsstämma ) Mikael Andersson 53 år och bor på Talltitegatan. Anställd på ett grafiskt företag. Ledamot i Marknadskommittén i Söderslätts GK och ansvarig för webbsida och tidningen Rätt o Slätt i samma klubb. Ledamot i Vellinge TKs styrelse. Mångårig erfarenhet som aktiv inom flera idrotter som fotboll och bordtennis. Jag kandiderar till Olsgårdens Samfällighetsförening för att aktivt medverka till fortsatt utveckling av föreningen och arbeta med de anpassningar som omvärldsförändringarna påkallar. Ett viktigt uppdrag för styrelsen är att ansvara för föreningens finansiering och organisation. En större samverkan med samhället ur ett långsiktigt perspektiv är också viktigt. För att styrelsearbetet ska fungera behövs alltid en dialog och förankring med verksamheten. Viktigt med forum där frågor diskuteras och skapar en gemensam utveckling av föreningen. 2) Allan Søgaard 39 år. Har arbetat med Audio och Video utrustning sedan Har sedan 2005 rådgivit och designat lösningar till några av de största företagen i Norden inom AV, ljus och nätverk. Använder mycket fritid tillsammans med Vellinge IF:s fotbolls flickor födda 03/04 där jag är en av tränarna. Springer också så fort tiden räcker till. Gift med Pernilla och tillsammans har vi två döttrar på 7 och 9 år. Hoppas kunna bidra med kunskap så att vi här på Olsgården får en bra TV/Telefoni/internet lösning bla. med möjlighet för individuell anpassning. 3) Jan Åkewall Är 45 år och vår familj har bott på Rödhakegatan sedan hösten Jag arbetar/har arbetat med ekonomi såsom redovisning och controlling sedan ekonomistudierna vid Lunds Universitet Anställningarna har varit främst på större företag. Har erfarenhet av styrelsearbete och kassörsfunktionen från två ekonomiska föreningar. Mitt fokus blir framförallt på föreningens ekonomi och finansiering samt utveckling för föreningens och medlemmarnas bästa. 4) Thore Ardehed Har varit ordinarie ledamot i styrelsen sen bildandet av Samfälligheten Han har avböjt omval i styrelsen men eftersom hans ingående kompetens om Samfällighetens tekniska frågor bör tas till vara, för att överföras till hans efterträdare i styrelsen, under en övergångstid. Valberedningen har därför i samråd med Thore kommit fram till att föreslå honom som suppleant i styrelsen under ett år. 5) Anders Bark Har varit suppleant i styrelsen under många år. För att få till stånd övergången enligt punkt 4 med att lösa den tekniska kompetensen med Thore som styrelsesuppleant har valberedningen i samråd med Anders kommit fram till att han åtar sig den uppkomna vakansen som Revisorsuppleant efter Ulrika Werthén som avböjt omval. Uppdaterad:

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer