Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)"

Transkript

1 Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet för 2014 öppnat. 2. Förrättades upprop av röstberättigade ombud, totalt 17 st ombud anmäldes, varav 10 st från föreningarna och 7 st från styrelsen. 3. Till ordförande för möte valdes Sandy Heinmark och till sekreterare valdes Kjell-Åke Nordström. 4. Till justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jerry Waldemarsson, Skurup och Bo Högberg, Höör. 5. Årsmötet förklarades utlyst i laga ordning. 6. Den framlagda föredragningslistan för årsmötet godkändes. 7. Verksamhetsberättelse för 2014 redovisades, vilken godkändes och lades till handlingarna. (Bifogas originalprotokollet). 8. Kassaberättelse för 2014 föredrogs av kassören. Året gick med en rörelseförlust på 9 374,90. Aktieutdelning under året var :- så året gick totalt med en vinst på 837,10:-. Resultatrapport och balansrapport godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 1 och bilaga 2). 9. Revisionsberättelsen föredrogs. Årsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 10. Medlemsavgiften för föreningar anslutna till Malmö-Ystad Skyttekrets fastställdes till 100:-/förening och år. Denna medlemsavgift gäller för året Kassören redogjorde för budgetförslaget för 2015 som redovisade ett underskott på 5 200:-. Årsmötet godkände kassörens förslag. (Bilaga 3). 12. Styrelsens förslag på ersättningar till arrangerande förening/grupp vid kretsens tävlingar och anmälnings- ' avgifter för 2016 redovisades. Årsmötet godkände styrelsens förslag. (Bilaga 4). K-pistsektionen har yrkat på att ersättningen för K-pist banskjutning skall höjas för 2015 från 10:- till 20:- /deltagare. Styrelsen har behandlat yrkandet och tillstyrker detsamma. Årsmötet beslutade att för 2015 höja ersättningen för K-pist banskjutning från 10:- till 20:-/deltagare. 13. Inga motioner hade inkommit. 14. Inga skrivelser hade inkommit. 15. Till ordförande för år 2015 omvaldes Sandy Heinmark, Skivarp. 16. Val av styrelse a) Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Petra Andersson, Skurup, Rolf Bengtsson, Sövde- Blentarp och Bertil Nilsson, Vellinge. b) Till suppleant för 2 år omvaldes Börje Lindhk Revinge. 17. Val av revisorer a) Till ordinarie revisorer för år 2015 omvaldes Anette Nilsson, Svedala-Börringe och Jane Jönsson, Skurup. b) Till revisorsuppleant för år 2015 omvaldes Jan Göransson, Skivarp. Protokoll årsmöte doc

2 Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 2 (2) 18. Till valberedning för tiden fram till och med nästa årsmöte omvaldes Jan Göransson, Skivarp och Anders Olsson, Genarp. Som representant för styrelsen i valberedningen (utan rösträtt), har styrelsen utsett Rolf Bengtsson som tillika är sammankallande. 19. Till ledamöter i K-pistsektionen omvaldes Mats Johansson, Revinge, Stig Anderberg, Trelleborg och nyval av Thomas Bergqwist, Revinge. 20. övriga ärenden a) Åke Widén meddelade att han inte längre är Normas ombud för ammunitionsförsäljning på grund av åldersskäl. Bengt Bengtsson har övertagit uppgiften för hela Skåne. b) Åke Widén undrade hur långt det har gått med planeringen för SM Fält Malmö-Ystad Skyttekrets har fått ansvar för mål 5-8. Bengt Bengtsson, som är banläggare, har tagit kontakt med de personerna i varje förening som har angetts som kontaktperson. Adolf påpekade att funktionärerna måste vara pålästa vad det gäller för regler vid fältskjutning. c) Berit Olsson undrade om hur det hade blivit med kretsens mästerskap för gevär och korthåll. Beslutet är att gevär bana och korthåll bana skall genomföras ett år till och sedan utvärderas. Gevär går i Skurup den 17/5 med Skivarp som arrangör och korthåll den 15/8 i Falsterbo med Vellinge som arrangör. d) Jane informerade om att på Skånes Skyttesportförbunds årsmöte blev det inte vald någon ordförande och mötet ajournerades och det skall kallas till nytt möte den 27/4 för att bl a välja ny ordförande och övriga i styrelsen. 21 Prisutdelning förrättades, enligt bilaga 1 till verksamhetsberättelsen, av sekreterare Kjell-Åke Nordström och kassör Bertil Nilsson. 22 Avslutning Sekreteraren informerade om de praktiska detaljerna för förtäringen efter årsmötet. Ordförande, Sandy Heinmark, tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet 7A44(4142"''' ekreterare Justeraw- /,A,~.-~ 7 Sarjfy Heinmark 0, förande JeriN;cremarsson Protokoll årsmöte doc

3 Resultatrapport Bilaga 1 Sid 1 (av 1) Malmö Ystad skyttekrets, (BN) Utskrifts-ID: 039 Period: Senast reg verifikat: A:114 Utskriven: :37 av BN Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto Benämning Budget Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Krets, fält gevär , , Krets, bana gevär 3 606, , Krets, fält k-pist 410,00 410, Krets, fältskyttecup 550,00 550, Krets, faddertävling 100,00 100, Korthållstävlingar 1 500, , Förbund fält gevär , , Förbund fältskyttecup 2 600, , Förbund, faddertävling 1 100, , Förbund, familjelagtävling 600,00 600, Förbund, divisionstävling 2 100, ,00 Summa nettoomsättning , ,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3890 Medlemsavgift 2 450, ,00 Summa aktiverat arbete för egen räkning 2 450, ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Kostnad fält gevär , , Kostnad bana gevär -880,00-880, Kostnad fältskyttecup , , Kostnad faddertävling , , Familjelagtävling -800,00-800, Kostnad korthållstävlingar -871,00-871, Inköp priser , ,40 Summa material och varor , ,40 BRUTTOVINST 2 375, ,60 Övriga externa kostnader 5420 Programvaror , , Resekostnader , , Representation, ej avdragsgill , , Kontorsmateriel -299,00-299, Bankkostnader -513,00-513, Övr ext kostn, avdragsgilla , ,00 Summa övriga externa kostnader , ,50 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER , ,90 RÖRELSERESULTAT , ,90 Resultat från finansiella investeringar 8221 Vinst vid förs av placing , , Ränteintäkter från oms.tillg 1 458, , Aktieutdelning , ,00 Summa resultat från finansiella investeringar , ,27 RES EFTER FINANSIELLA POSTER , ,37 ÅRETS RESULTAT , ,37

4 Balansrapport Bilaga 2 Sid 1 (av 1) Malmö-Ystad skyttekrets, (BN) Utskrifts-ID: 040 Period: Senast reg verifikat: A:114 Utskriven: :38 av BN Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto TILLGÅNGAR Benämning OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga placeringar Ingående balans Förändring Utgående balans Andra kortfristiga placeringar , , ,30 Summa kortfristiga placeringar , , ,30 Kassa och bank 1910 Kassa 425,10 262,60 687, PlusGiro 4 157,91 362, , Checkkonto , , , Övriga bankkonton 0, , ,94 Summa kassa och bank , , ,79 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,09 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,09 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2060 Eget kapital , , , Årets resultat 8 528, , ,37 SUMMA EGET KAPITAL , , ,09 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,09

5 Bilaga 3. Budget 2015 Fältskjutning gevär Banskjutning, gevär K-pist Korthållstävlingar Medlemsavgifter Priser Kontorsmaterial, skrivare Administration o ersättningar Sammanträden Finansiella intäkter Övrigt Summa Intäkter kr kr 500 kr kr kr kr kr Utgifter Resultat kr kr kr kr 500 kr kr 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 Malmö-Ystad Skyttekrets Bilaga 4 Ersättningar och anmälningsavgifter för Ersättningar till arrangerande förening/grupp vid kretsens tävlingar för 2016 enligt följande: Gevär, fältskjutning, grundersättning 2 000:- ersättning/deltagare 20:- Gevär, banskjutning, ersättning/deltagare 20:- vid elektronisk markering 10:- vid övrig markering Kpist, fältskjutning, Kpist, banskjutning, Korthåll, fältskjutning grundersättning 1 000:- ersättning/deltagare 20:- ersättning/deltagare 10:- Korthåll, banskjutning ersättning/deltagare 20:- vid elektronisk markering 10:- vid övrig markering Anmälningsavgifter för kretsens tävlingar för 2016 enligt följande: Gevär, fältskjutning, 100:- för klass GF15-GF75 Gevär, banskytte 100:- för klass G1-G75 50:- för klass G15-G17 Korthåll, fältskjutning Korthåll, banskjutning Korthåll, liggande, lagavgift (TB39) Korthåll, div.tävling, lagavgift (TB40) K-pist, fältskjutning K-pist, banskjutning Faddertävling, gevär (TB23) Cuptävling, gevär (TB22) Efteranmälningsavgift 100:- för klass KF1-KF75 50:- för klass KF11-KF17 100:- för klass K1-K75 50:- för klass K11-K17 25:- 150:- 100:- för alla klasser 100:- för alla klasser 100:-/par 50:-/anmäld skytt 20:- Förslag_Ersättningar_avgifter 2016.doc

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Protokoll fört vid Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Anförande av ordförande Anförande av styrelseordförande Karl-Ivar Wennerholm Nyinflyttade Lotte Hansen och Torbjörn Gustavsson PG43

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl 10. 00. XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer