Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse"

Transkript

1 Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens femte ordinarie årsmöte och tackade styrelsen, i synnerhet Tom Tell och Leif G Anderson för ett mycket gott arbete under det gångna verksamhetsåret. 2 Lars Danielsson utsågs till årsmötets ordförande och Leif G. Anderson till dess sekreterare. 3 Kaj Holm och Carl Hornbeck utsågs till protokolljusterare och rösträknare. En närvarolista för signering distribuerades av Madeleine Persson (Bil. 1). 4 Lars Danielsson informerade om att kallelse till årsmötet utlysts via Ljungskogens Varjehanda, via uppsatt anslag på klubbhuset vid boulebanan samt via e-post till respektive medlem. Beslutades enhälligt att årsmötet utlysts på rätt sätt. 5 Årsmötet fastställde föredragningslistan (Bil. 5). 6 Verksamhetsberättelsen (a) för senaste verksamhetsåret upplästes av Tom Tell och samt (b) styrelsens resultat- och balansräkningen redovisade av kassören Björn Andersson, alla för 2013 (Bil. 2). Båda gav uttömmande redovisningar inom sina respektive ärendeområden. Särskilt omnämnande för framstående och aktivt deltagande riktades av Tom Tell till medlemmarna Elke Walton, Louise Grandinsson, Junot Delcomyn och Raymond Schori. 7 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret lästes upp av föreningens revisor Nils Öhman som konstaterade att granskningen inte givit anledning till anmärkning och föreslog därför att årsmötet skulle fastställa den ekonomiska redovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (Bil. 3) 8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 9 På förslag av styrelsen fastställdes inträdesavgiften till oförändrat kronor och likaså årsavgiften till oförändrat 300 kronor per familjemedlem. 10 Lars Danielsson lämnade information om drifts- och likviditetsbudgeten för innevarande verksamhetsår 2014 baserat på ett antagande om bibehållet antal medlemmar. Drifts- och Likviditetsbudgeten för 2014 antogs enhälligt (Bil. 4). Tom Tell redogjorde för årets verksamhetsplan. Med start söndagen den 3 augusti påbörjas Klubbmästerskap med särskilda priser. Särskilt föreningsmästerskap utlyses senare under spelåret. En tänkt breddning av nuvarande bana med sex meter skrinlades för framtida beslut till tiden då antalet medlemsfamiljer når upp till runt hundratalet(se vidare 13). 11 Några motioner till årsmötet hade inte inkommit. 1

2 12 Lars Danielsson valdes 2013 till föreningens ordförande för en tid av 2 år fram till På förslag av valberedningens omvaldes som ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år fram till 2016 herrarna Tom Tell, Kaj Holm och Leif Anderson, den senare tillika såsom föreningens sekreterare. Övriga till styrelsen valda ledamöter fram till årsmötet 2015 är Björn Andersson, Leif Tamén och Stephan Palmstierna, inalles sex (6) personer. Carl Hornbeck omvaldes som suppleant i styrelsen för en tid av 2 år fram till Sten Kottmeier omvaldes 2013 som suppleant i styrelsen för en tid av 2 år fram till Till ordinarie revisorer omvaldes Nils Öhman och Rigmor Ljung samt som revisorsuppleant omvaldes Per-Åke Persson, alla tre valda på ett år fram till Till valberedningen inför årsmötet 2015 omvaldes för en tid av 1år Lars Danielsson och Leif G. Anderson. 13 Beslutades att utreda en framtida tänkt utbyggnad av boulebanan. Till styrelsen uppdrogs att arbeta fram förslag till nästa styrelsemöte i september Junot Delcomyn ansåg banan vara i behov av en renovering av ytlagret. Årsmötet uppdrog åt Kaj Holm och Leif G. Anderson att undersöka om skäl fanns för sådan renovering. 15 Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet detta femte verksamhetsår 2014 för avslutat. Ljunghusen, Originalsignerat Lars Danielsson, ordförande Original signerat Leif G. Anderson, sekreterare vid årsmötet. Original signerat Original signerat Justeras: Kaj Holm Carl Hornbeck 2

3 BILAGA 1 Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr N Ä R V A R O L I S T A Stephan Helle Lars Lars Marianne Mats Elke Junot Leif G. Björn Tom Yvonne Raymond Carl Karin Madeleine Per-Åke Rigmor S. Kai-Gunnar Leif Eva Nils Ulla Sten Kaj Lisbeth Palmstierna Palmstierna Danielsson Ekdahl Ekdahl Weibull Walton Delcomyn Anderson Andersson Tell Tell Schori Hornbeck Hornbeck Persson Persson Ljung Karyd Tamén Tamén Öhman Öhman Kottmeier Holm Hoe-Knudsen Original i arkivhandlingar 3

4 BILAGA 2 Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr SID 1 av 2 Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse, org nr Resultat-och balansräkning 2013 Räkenskapsår: Resultaträkning Intäkter Årsavgifter Inträdesavgifter Gåvor Summa intäkter Kostnader Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Övr fastighetskostnader Kontorsmaterial Årsavgifter Övriga kostnader Vellinge Kommun Summa kostnader Rörelseresultat för avskrivningar Avskrivningar Avskrivn byggnadsinv Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat efter finansiella investeringar Bankkostnader Årets resultat (Sida 1 av 2, original signerat) 4

5 BILAGA 2 Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr SID 2 av 2 Balansräkning Tillgångar Bana och förråd, anskf.v /. Avskr Bankmedel Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Lån från styrelsen Upplupna arrendekostnader för 2011och Summa skulder Summa skulder och eget kapital Ljunghusen den 28 e maj 2014 (original signerat) (original signerat) (original signerat) Lars Danielsson Björn Andersson Leif Tamén (original signerat) Kaj Holm (original signerat) Leif G Andersson Tom Tell Stephan Palmstierna (Originalhandling i föreningsarkiv) (Sida 2 av 2, original signerat) 5

6 BILAGA 3 Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr (Originalhandling i föreningsarkiv) REVISIONSBERÄTTELSE för Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse I egenskap av revisorer i Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse, org.nr , får vi avge följande berättelse för föreningens tredje verksamhetsår Vi har granskat resultat- och balansräkningen och tagit del av räkenskaperna samt granskat de handlingar som lämnar upplysning om ekonomi och förvaltning av klubbens angelägenheter. Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de granskade handlingarna. Vi tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen fastställs att årets vinst balanseras i ny räkning samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ljungskogen den 28 maj 2014 Nils Öhman Rigmor Ljung 6

7 BILAGA 4 Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr Ljungskogens Strandbads Bouleförening Drifts- och likviditetsbudget för verksamhetsåret/räkenskapsåret 2014 Driftsbudget 2014: Intäkter: 70 medlemmar, årsavgift á 300 kronor Nya medlemsfamiljer, inträdesavgift 1 st á kr Kostnader: Redskap och mindre inköp Underhåll och reparationer Övriga fastighetskostnader Avskrivning bana 10 år, x 10% Årets vinst Likviditetsmässigt överskott Likviditetsbudget 2014: Ingående balans kassa och bank Beräknat likviditetsöverskott Likviditet för övrigt tillkommande Av medlemsfamiljer om 71 st avser 70 familjer gamla medlemmar och 1 ny medlem Således budgeteras ett frånfälle av gamla medlemmar. Ljungskogen den 17 maj 2014 Styrelsen för Ljungskogens Strandbads Bouleförening gm Lars Danielsson 7

8 BILAGA 5 Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr LJUNGSKOGENS STRANDBADS BOULEFÖRENING Kallelse till årsmöte Kallelse till Å R S M Ö T E nr 5 år 2014 DAGORDNING BOULEFÖRENINGEN - Ärendelista Vid årsmötet 2014 skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, föredragande Tom Tell b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. föredragande Björn Andersson 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt resultat- och balansräkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsens förslag är oförändrade inträdes respektive medlemsavgifter innebärande inträdesavgift om 1000 kronor samt familjeårsmedlemsavgift om 300 kronor. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår. Föredragande Lars Danielsson 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande, för närvarande Lars Danielsson är vald på två (2) år fram till 2015; b) fyra (4) ledamöter till styrelsen, i allt 6 personer, för en tid av 2 år; c) en (1) suppleant till styrelsen för en tid av 2 år; i allt 2 suppleanter d) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) två (2) ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Styrelsen består således av ordförande jämte sex ordinarie ledamöter. Därtill innefattas två styrelsesuppleanter och två revisorer. 13. Övriga frågor. 14. Avslut Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer medlemmar med familjer och vänner att erbjudas övningsspel i Boule Pètanque på föreningens dubbelbana. Vidare kommer en kortfattad regelinformation att ges samtidigt som enkel förtäring erbjudes. Preliminär tidplan: Årsmötesförhandlingar enligt Dagordningen Kort regelinformation av kvalificerade boulespelare Övningsspel under ledning av föreningens spelledare och aktivitetsansvarige Tom Tell. Tid: Lördagen, den 28 juni 2014 klockan Plats: Boulebanan, Norra Klockvägen 2, Ljungskogen 8

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

LJUNGSKOGENS VARJEHANDA 1989-2015 VARJEHANDA 1

LJUNGSKOGENS VARJEHANDA 1989-2015 VARJEHANDA 1 LJUNGSKOGENS VARJEHANDA 1989-2015 VARJEHANDA 1 Valborg LJUNGSKO GEN Foto: Dan Olshed Valborgsmässoafton vid Ljunghusens golfklubb. Ljunghusenbor, gammal som ung, tog sig ner till majbålet vid golfklubben.

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer