Western Riders Association of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Western Riders Association of Sweden"

Transkript

1 Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr Förbundsårsstämma, Arlanda Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma Stämman öppnas. 01. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Röstlängden omfattar röstberättigade. Upprop och fastställande genomförd. Bilaga Fastställande av föredragningslista för mötet. Föredragningslistan genomgicks och fastställdes. Bilaga Beslut om mötets behöriga utlysande. Kallelse utsänd via mail den 15/2-11. Alla års-handlingar ut den 29/3-11. Mötet förklaras behörigt utlyst. 04. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet valdes Lotta Bünsow. 05. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. Till sekreterare för mötet valdes Christa Jonsson. 06. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt tillika fungera som rösträknare. Till justerare tillika rösträknare valdes. -Björn Nilsson -Ulrika Källström 07. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: a/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (bil. 07a) Föredrogs. b/ Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår (bil. 07b) Föredrogs. c/ revisorernas berättelse för samma tid (bil. 07c) Föredrogs av revisor Anders Jansson. d/ beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Vid protokollet; Christa Jonsson Mötesordförande; Lotta Bunsow Justerare;

2 Western Riders Association of Sweden Föredragningslista vid ordinarie Förbundsstämma med WRAS Stämman öppnas. 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. 2. Fastställande av fördragningslista för mötet 3. Beslut om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att fungera som rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: a/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår b/ Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår c/ revisorernas berättelse för samma tid d/ beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i 22. a. Motion från Distrikt Syd angående medlemsförsäkring. b. Motion från Distrikt Syd angående ändring av föreningsstadgarna. c. Proposition från Förbundsstyrelsen angående ändring av Distriktsstadgarna. 10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 11. Valberedningens verksamhetsberättelse. a. val av Förbundskassör för en tid av två år. b, val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år. c, val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år. 12. Val av Disciplinnämnd, som skall bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år. 13. Val av Valberedning, som skall bestå av 5 ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år. 14.Stämman avslutas

3 Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr Förbundsårsstämma, Arlanda Beslut om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning. Mötet beslutade att ge Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i 22. a) Motion från Distrikt Syd angående medlemsförsäkring. Bilaga 09 a. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag och antar motionen i sin helhet. b) Motion från Distrikt Syd angående ändring av föreningsstadgarna. Bilaga 09 b. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag, antar motionen i sin helhet och stadgeändring utförs. c) Proposition från WRAS Förbundsstyrelse angående ändring av Distriktsstadgarna. Bilaga 09 c. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag, antar motionen i sin helhet och stadgeändring utförs. 10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet Mötet beslutar att ingen förändring av årsavgiften till förbundet skall göras. 11. Valberedningens verksamhetsberättelse. (bil. 11a) Valberedningen föredrog verksamhetsberättelsen. a) Val av Förbundskassör för en tid av 2 år Beslutades att välja Lotta Liljestrand, (nyval - Distrikt Öst) b) Val av två ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Beslutades att välja AnnCharlotte Dabro, ungdoms-ansv. (omval - Öst) Beslutades att välja Pernilla Karlsson, utbildningsansv. (omval - Mitt) c) Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år. Revisor 1: Anders Jansson (omval) Mandattid 1 år Revisor 2: Lotta Bünsow (omval) Mandattid 1 år Revisorsuppleant 1: Carin Lindeberg (omval) Mandattid 1 år Revisorsuppleant 2: Sophia Dahlgren (omval) Mandattid 1 år 12. Val av Disciplinnämnd som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande för en tid av 2 år. Bertil Ferrari tävlingsledare och sammankallande (omval) Maria Ottosson, tävlingsledare (omval) Lotta Bünsow, tävlingsledare (nyval) Rolf Blomberg, domare (omval) Lars Jonsson, f.d. domare (omval) Mötet beslutade att gå på valberedningens förslag. Vid protokollet; Christa Jonsson Mötesordförande; Lotta Bunsow Justerare;

4 Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr Förbundsårsstämma, Arlanda Val av valberedning, som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande för en tid av två år. Till valberedning valdes Distrikt öst Bertil Ferrari, sammankallande ( omval) Distrikt nord Susanne Behm (nyval) Distrikt mitt Lillemor Larsson (nyval) Distrikt väst Jeanette Nyberg har ett år kvar. Distrikt syd Zeta Lång har ett år kvar. Mötet beslutade att gå på valberedningens förslag. 14. Lotta tackade alla och stämman avslutades. Vid protokollet; Christa Jonsson Mötesordförande; Lotta Bunsow Justerare;

5 Western Riders Ass n of Sweden Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 496 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier , ,00 0,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , ,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Varulager , , ,00 S:a Varulager mm , , ,00 Fordringar 1700 Förskottsbetalda kostnader , ,00 0,00 S:a Fordringar , ,00 0,00 Kassa och bank 1910 Kassa 7 518, ,50 0, Postgiro 2 423, , , Checkkonto 1 171, , , Räntekonto , , ,93 S:a Kassa och bank , , ,74 S:a Omsättningstillgångar , , ,74 S:A TILLGÅNGAR , , ,74 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019 Redovisat resultat , ,55 0, Eget kapital , , ,91 S:a Eget kapital ,91 0, ,91 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,91 0, ,91 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,83

6 Western Riders Ass n of Sweden Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 496 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Tot fg år Årsbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter , ,00 0, Regelböcker 6 600, ,00 0, Märken 170, ,00 0, Ridmärken 30, ,00 0, Frakt 0, ,10 0, Utbildningar , ,00 0, Hästlicens , ,00 0, Ryttarlicens , ,00 0, Westernbroschyrer 0,00 100,00 0, Engångslicens 9 400, ,00 0, Domarlicens 3 900, ,00 0, Boskapslicens , ,00 0, Märkeskontrollant 240,00 120,00 0, Hus Projekt ,00 0,00 0, Trycksaker, böcker 1 960, ,00 0,00 S:a Nettoomsättning , ,10 0,00 Förändring av varulager 4990 Lagerförändring , ,00 0,00 S:a Förändring av varulager , ,00 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättningar och intäkter 5 955, ,46 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 5 955, ,46 0,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,56 0,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Hus projekt ,00 0,00 0, Regelböcker 0, ,00 0, Reklam,Sponsring,Allsvenskan , ,00 0, SM-Bidrag , ,00 0, Utbildningar , ,86 0, Domarkonvent , ,75 0, Verksamhetsmedel , ,00 0, Licenser , ,00 0, Potten 0, ,00 0, Priser, medaljer , ,67 0, Övriga kostnader , ,40 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,68 0,00 Bruttovinst , ,88 0,00 Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier ,00 0,00 0, Dataprogram , ,00 0, Resekostnader , ,00 0, Styrelsekostnader , ,84 0, Resekost AU ,00 0,00 0, Utställning mässor , ,00 0, Kontorsmaterial , ,30 0, Hemsida -200,00-550,00 0, Webmaster , ,00 0, Telefon , ,00 0, Försäkring Folksam 0, ,00 0, Porto , ,73 0, Företagsförsäkringar , ,00 0, Främmande tjänster , ,00 0, Bankkostnader , ,50 0,00 S:a Övriga externa kostnader , ,37 0,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,05 0,00

7 Western Riders Ass n of Sweden Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 496 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Tot fg år Årsbudget Rörelseresultat före avskrivningar ,54 496,51 0,00 Avskrivningar 7832 Avskrivn inventarier ,00 0,00 0,00 S:a Avskrivningar ,00 0,00 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar ,54 496,51 0,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ,54 496,51 0,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 1 353, ,60 0,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 353, ,60 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 1 353, ,60 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,11 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,11 0,00 Resultat före skatt , ,11 0,00 Beräknat resultat , ,11 0, Redovisat resultat 0, ,11 0,00

8 DISTRIKT SYD Motion till WRAS förbunsstämma 2011 antagen vid Distrikt Syds årsmöte På förslag av styrelsen beslöt årsmötet att ställa följande motion till WRAS förbundsmöte: Vi anser att det bör ingå en olycksfallsförsäkring redan när medlemmen betalar sitt WRAS-medlemskap. Denna försäkring skulle omfatta klubbaktiviter som inte är tävling tex clincs, långritter, funktionärsjobb. När medlemmen sedan löser sin licens utökas försäkringen att gälla även vid tävling. Vi anser att detta vore mycket positivt som goodwill åt alla de medlemmar som inte tävlar. Försäkringsskyddet är ofta eftersatt för att gemene man inte tänker på det eller tror sig vara nog försäkrade, och hästhantering har ju tyvärr uppvisat en stor skadeprocent. Inom tex islandshästförbundet ingår det i medlemsavgiften en försäkring som motsvarar ungefär vårt förslag. Så även inom många andra sporter och fritidsorganisationer. Motionens förslag: Att förbundsstyrelsen undersöker möjligheterna för en medlemsförsäkring enligt ovan utifrån ekonomiska och villkorliga aspekter som klubbarna kan godkänna. Kristianstad den 13/ Förbundsstyrelsens yttrande: Den allmänna medlemsförsäkringen avskaffades tidigare på grund av att försäkringspremien höjdes kraftigt, och att det skulle ha blivit tvunget med en höjning av medlemsavgiften om den skulle vara kvar. Några år har gått sedan dess, och idag kan det finnas möjlighet till bättre villkor. Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalls och handläggs enligt motionärens förslag. Värt att notera är att medlemsavgifterna i SIF 2011 är: Vuxen 405:-, Junior 205:-, Minior (-12 år) - 45:-, Familjemedlem - 95:-, att jämföra med WRAS medlemsavgift.

9 Motion Avskaffande av punkt 11 under paragraf 11 i föreningsstadgarna Bakgrund: Jag har noterat att på klubbarnas årsstämmor har frågan alltid kommit vad denna punkt innebär. Efter att ha undersökt orsaken till att denna punkt finns med i stadgarna samt rådfrågat kunniga i området funnit att denna punkt är helt onödig. Jag yrkar att; 1. Att 11 i kapitel 11 tas bort från föreningsstadgarna 2. Att information läggs upp på WRAS hemsida att medlemmar i WRAS ansluten klubb ska få en allmän information att personuppgifter som lämnas behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) Avslutningsvis: I och med att en person har blivit medlem i en klubb har man accepterat att klubben behandlar information om personuppgifter på ett korrekt sätt enligt PUL. Styrelsen för Distrikt Syd Björn Nilsson Ordförande Förbundsstyrelsens yttrande: Punkt 11 i 11 finns för att undgå det krav som förr fanns på tillstånd att ha dataregister med personuppgifter. Nuvarande Datalagen/PUL undantar sammanslutningar, alltså föreningar, från detta krav, och punkten är, som motionären påpekar, idag överflödig. Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalles i sin helhet.

10 Ärende: Ändring av Distriktsstadgar. Wras Förbundsstyrelse Proposition till WRAS årsmöte I Distriktsstadgarna 2 kap 3 står följande: Antal medlemmar antal ombud och med ytterligare en ombud per påbörjat 500-tal. Då osäkerhet och frågor uppstått kring föreningar med färre än 25 medlemmar och för att rätta grammatiken föreslår förbundsstyrelsen att texten ovan ändras till: Antal medlemmar antal ombud och med ytterligare ett ombud per påbörjat 500-tal. Göteborg februari Styrelsen för WRAS.

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Dagordning 3 Beslut om årsavgift och annan avgift

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482 ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 2013 2 (12) Förslag till föredragningslista vid SL-fibers årmöte den 10 april 2014. 1. Mötet öppnas 2. Val av ordf och protokollförare för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10

Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10 1. Ändamål Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10 Yamaha Custom Club Sweden (YCC) i dessa stadgar kallad klubben, är en på demokratisk grund byggd ideell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer