Umeå universitet Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå universitet Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS

2

3 Umeå universitet Årsredovisning 2013

4 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA RESULTAT... 7 VERKSAMHETEN... 7 PERSONAL... 7 INDELNING AV VERKSAMHETEN... 8 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INLEDNING EKONOMISK ÖVERSIKT UTBILDNINGSUPPDRAGET UTBILDNINGSUTBUD STUDENTER SOM INTE TAR POÄNG BREDDAD REKRYTERING STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDS-STUDENTER UTÖKAT ANTAL PROGRAMNYBÖRJARE LÄRAR- OCH FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING LÄRARUTBILDNING I MINORITETSSPRÅK INTEGRATIONSSATSNINGAR VIDAREUTBILDNING AV OBEHÖRIGA LÄRARE SÄRSKILDA ÅTAGANDEN UPPDRAG UPPDRAGSUTBILDNING KONSORTIESAMARBETET OM LADOK EFFEKTER AV UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ FORSKNING, KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ INLEDNING EKONOMISK ÖVERSIKT BIBLIOMETRI KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE EXTERNT FINANSIERAD VERKSAMHET OCH ERHÅLLNA FORSKNINGSBIDRAG STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ HAVSMILJÖINSTITUTET EFFEKTER AV FORSKNING SAMVERKAN OCH INNOVATION INLEDNING UMEÅ UNIVERSITETS INFORMATION OM SIN VERKSAMHET SAMVERKAN INNOVATIONSVERKSAMHET FUNDRAISING SAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

5 GEMENSAMT FÖR VERKSAMHETSGRENARNA INLEDNING INFORMATION OM UNIVERSITETETS ARBETE MED ELEKTRONISK HANDEL SAMBAND FORSKNING UTBILDNING KOSTNAD PER PRESTATION KVALITET I VERKSAMHETEN INTERN STYRNING OCH KONTROLL INTERNATIONALISERING STUDENTINFLYTANDE JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING SJUKFRÅNVARO HÅLLBAR UTVECKLING AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET UPPDRAG ATT UTVECKLA KLINISK UTBILDNING OCH FORSKNING DONATIONER OCH STIFTELSEFÖRVALTNING DONATIONER STIFTELSEFÖRVALTNING MOTTAGNA GÅVOR OCH BIDRAG FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING (TKR) RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSGREN (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING FORTS. (TKR) ANSLAGSREDOVISNING MYNDIGHETSKAPITAL TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSGRUNDER NOTER SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER STYRELSELEDAMÖTERNAS UPPDRAG SOM STYRELSE- ELLER RÅDSLEDAMOT I ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER SAMT UPPDRAG SOM STYRELSELEDAMOT I AKTIEBOLAG LEDAMÖTER UTSEDDA AV REGERINGEN REKTOR FÖRETRÄDARE FÖR LÄRARNA FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA STYRELSELEDAMÖTERNAS ERSÄTTNINGAR STYRELSENS BESLUT OM ÅRSREDOVISNING FÖR BILAGA 3 REDOVISNING AV TAKBELOPP UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

6 Förord År 2013 skedde ett jubileum i det tysta: den 1 juli var det 50 år sedan som de befintliga utbildningsoch forskningsenheterna i Umeå började benämnas universitet. Den officiella invigningen dröjde dock till september 1965, och vårt firande får därför anstå till nästa år. Femtio år må vara medelålders med mänskliga mått, men i universitetens månghundraåriga historia är det snarare slutet på ungdomsåren. Och Umeå universitet kan vara stolta över vad vi åstadkommit hittills: i den senaste rankinglistan från QS över de bästa universiteten under 50 år klättrade Umeå universitet till plats 27 i världen bäst i Norden och på tionde plats i Europa! När vi väl har passerat 50-årsstrecket kan vi inte längre skryta med vår framskjutna position på just dessa rankinglistor. Umeå universitets ungdom har successivt blivit en mindre framträdande del av vår självbild, i takt med universitetets egen tillväxt och mognad och tillkomsten av nyare universitet. Samtidigt vilar vi inte heller på gamla lagrar: blicken är vänd framåt. För Umeå universitet har 2013 därför handlat om förberedelser för att möta framtiden med gränslös kunskap, som rubriken för vår vision för 2020 lyder. Ett intensivt och allomfattande arbete har skett på olika nivåer i organisationen med utformande av analyser, delmål och strategier för att nå vår vision. En närmare beskrivning av visionen och vårt arbete utifrån den ges i inledningen till denna årsredovisning. I grunden handlar det om att utifrån var vi står i dag ett etablerat fullbreddsuniversitet som behåller sina ungdomsideal av öppenhet, närhet och vilja till nytänkande arbeta för högsta möjliga kvalitet i ett internationellt perspektiv i såväl utbildning som forskning. Denna strävan är avgörande för att vi ska fylla vår roll nationellt och regionalt, och för att möta de globala utmaningar vi står inför. När vi blickar tillbaka på 2013 kan vi glädjas åt flera framgångar i denna strävan. Till exempel har universitetet under året befäst sin position inom infektionsforskning genom att erhålla totalt över 120 miljoner kronor från bl.a. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Under 2013 förnyades också det nordiska avtalet med EMBL, där MIMS vid Umeå universitet utgör den svenska noden. Och Fredrik Almqvist, som i sitt samarbete med vårt alliansuniversitet i Tromsö försöker att ur Norska havet isolera nya antibakteriella substanser, fick motta det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset Sveriges största pris inom naturvetenskaplig forskning. Samarbetet med Tromsö är en del av Umeå universitets satsning på att vara Sveriges ledande universitet inom forskning och utbildning kring Arktis. Inom Arktiskt centrum (Arcum) utnyttjas universitetets hela bredd med framstående forskning på alla fakulteter king olika teman. I december beviljades 30 miljoner kronor för programmet Mistra Arctic Sustainable Development, koordinerat av Umeå universitets forskare, där samhällsvetare och humanister ska studera hållbar utveckling i de arktiska delarna av Norge, Sverige och Finland. Den för regionen och Sverige viktiga skogsindustrin fick under året en ny kunskapsbas när kartläggningen av granens arvsmassa avslutades av forskare vid Umeå Plant Science Center (UPSC) och SciLifeLab i Stockholm. UPSC fick också under året lysande resultat i utvärderingen av de fyra Berzelii-centra som fått stöd av Vetenskapsrådet och Vinnova, med omdömen som ett av de främsta forskningscentren inom skogsbioteknik i världen. 1 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

7 Att se tydliga spår av de insatser vi gör för att skapa förutsättningar är speciellt roligt. Umeåforskningen om läkemedelsresters påverkan på abborre som under året publicerades i Science och fick en enorm internationell spridning var nära att hindras av de strukturella problem som vi ser i svensk forskning: unga forskare med en ny, banbrytande idé har mycket svårt att få externa anslag. Men universitetets karriärbidrag till två av de fyra umeåforskarna gav gruppen frihet att satsa på den idé de trodde på! Inom utbildningen kan vi åter glädjas åt att söktrycket till våra utbildningar fortsätter att öka, och mer än för de flesta andra lärosäten. Umeå universitet hade den fjärde största ökningen i landet av antal förstahandssökande till hösten Särskilt glädjande är ett ökat söktryck till den så viktiga lärarutbildningen. Intresset från utlandet ökar också antalet tredjelandsstudenter ökade kraftigt 2013, även om det fortfarande bara är en femtedel av antalet före avgiftsreformen. Och de internationella studenter som kommer hit är nöjda för fjärde året i rad fick Umeå universitet högt betyg i International Student Barometer (ISB), rankat som nummer ett i Sverige och tre i Europa och i världstoppen när det gäller hjälpsamhet hos personal, träningsmöjligheter, campusmiljö och internetuppkoppling. Vår designhögskola, som attraherar många internationella studenter, har under året åter visat sin internationella topposition genom att bl.a. rankas som nummer ett i International Design Excellence Awards 2013 och (för andra året i rad) på Red Dot Institutes lista över designutbildningar i Europa och Amerika. I anslutning till Designhögskolan och de andra utbildningarna på Konstnärligt Campus invigs under våren 2014 Sliperiet, nästa steg i vår samverkan med det omgivande samhället för att nyttiggöra kunskap och kompetens och samtidigt vidareutveckla vår utbildning och forskning. Sliperiet ska vara en dynamisk miljö för kunskaps- och kompetensutbyte mellan Umeå universitet, näringsliv och offentlig sektor med fokus på bl.a. tjänstesektorn och nya näringar samt gränslandet mellan det digitala och det fysiska. Och på Konstnärligt Campus möter vi också allmänheten genom Bildmuseet, som röner inte bara nationell utan även internationell uppmärksamhet nu senast omnämnd av New York Times som en viktig attraktion i Umeå. Nu handlar arbetet för ständigt högre kvalitet också om att ta fasta på de svagheter vi ser och vidta åtgärder. Årets utfall i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar är vi inte nöjda med, vilket vi möter med ett långsiktigt arbete med utbildningsutbudets struktur i syfte att höja kvaliteten i samtliga utbildningar, kombinerat med åtgärder på kortare sikt såsom skärpning av det systematiska kvalitetsarbetet. En nedgång i våra citeringar har föranlett analyser och diskussioner på alla fakulteter för att identifiera strategier som kan vända kurvorna uppåt igen. Vi kan inte slå oss till ro vi gläds över våra framgångar, men ser framför allt fram emot det arbete som ligger framför oss! Rektor Lena Gustafsson Snabbfakta om Umeå universitet studenter varav studenter på grundnivå och avancerad nivå, 61 procent kvinnor, och studenter på forskarnivå, 52 procent kvinnor anställda, 53 procent kvinnor 368 professorer, 29 procent kvinnor lärare/forskare, 46 procent kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 18 centrumbildningar (inkl. Lärarhögskolan) 8 arbetsenheter 4,0 miljarder i årsomslutning UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

8 Inledning - från vision till verklighet Umeå universitet har en högt ställd vision, Umeå universitet Under 2013 har ett intensivt arbete pågått över hela universitetet utifrån visionen för att konkretisera grupper om delmål och vilka konsekvenser det får för det fortsatta arbetet. Visionen Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap lyder: Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation som utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling (Umeå universitet fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012) Att formulera en bra vision är en utmaning. Den ska beskriva den bästa tänkbara framtiden samtidigt som den ska vara unik och särskiljande. Att ett universitet strävar efter högsta möjliga kvalitet i högre utbildning och forskning kan låta som en självklarhet. Umeå universitets tro på vad det är som definierar god kvalitet och hur det uppnås är dock helt avgörande. Det är dessa tankar och idéer som tydliggörs i visionen. Den tar avstamp i det som var drivkrafterna redan vid universitetets tillblivelse och tydliggör att det är genom att förädla dessa faktorer som framgång ska nås. En vision är ett mycket starkt koncentrat av bakomliggande tankar. Den omfattande och komplexa verksamhet som bedrivs på universitetet kan aldrig enkelt förklaras. Bakom varje del av visionen, varje ord, finns tankar som kan och bör utvecklas. Vi analyserar här kortfattat visionen för att tydliggöra delarna i visionen och hur de hänger ihop. 3 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

9 Stark internationell position 2020 har Umeå universitet en stark internationell position. Det betyder att universitetet håller en så hög kvalitet inom både högre utbildning och forskning att universitetet är ett attraktivt val för såväl nationella som internationella studenter, doktorander, forskare, lärare, övriga medarbetare och samarbetspartners. Individerna, universitetets studenter och medarbetare, utgör grunden för den styrka, som borgar för hög internationell konkurrenskraft. Ett av Sveriges ledande universitet 2020 är Umeå universitet ett av Sveriges ledande universitet. För detta krävs att gränsöverskridande kunna tackla vetenskapliga frågeställningar och samhällets utmaningar, samt erbjuda goda möjligheter för individens utveckling till kritiskt tänkande och hög kompetens. Det kan Umeå universitet uppnå genom att framgångsrikt utveckla sin roll som ett fullbredduniversitet, det vill säga ett universitet som bedriver högre utbildning och forskning över en vetenskaplig och konstnärlig bredd av humaniora, medicin, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Samspel mellan utbildning, forskning, samverkan och innovation 2020 utnyttjar Umeå universitet potentialen i samspelet mellan utbildning och forskning, mellan interna och externa aktörer, i samspelet med samhället i övrigt lokalt till globalt. Det leder till delad kunskap, delad metodik, kompetensutbyte, utvecklat nätverk och ett idéflöde som i samspelet är dubbelriktat med full respekt för samspelande parters olika förutsättningar och mål. Där samspelet utnyttjar potentialen för å ena sidan ökad kvalitet i utbildningen och forskningen och å andra sidan stärker universitetets roll för samhällets utveckling och innovationskraft. Utmanar gränser 2020 utnyttjar Umeå universitet än mer sin tradition att utmana gränser. Universitetet har alltid valt sin egen väg och därmed vågat passera gränser och träda in i det okända. Där den gränslösa kunskapen öppnar vägar mellan vetenskapliga och konstnärliga områden, mellan det fysiska rummet och de digitala möjligheterna, över nationsgränser och kulturella skiljelinjer som begränsar. Där forskningen passerar gränser för det trygga och ges förutsättningar för att våga misslyckas, förutsättningar som möjliggör högt risktagande och leder till nya kunskapsgenombrott. Regionens utveckling 2020 spelar Umeå universitet en än centralare roll i regionens utveckling. Genom sin starka internationella position stärker Umeå universitet sin traditionellt viktiga roll i regionen inte minst genom att attrahera och svara för hög kompetens till privat såväl som offentlig sektor. För högutbildad arbetskraft och en ökning av arbetstillfällen i regionen sker ett samspel mellan universitet och region med delat ansvarstagande. Universitetet verkar i sin mångfacetterade roll för ett öppet och demokratiskt samhälle och en hållbar samhällsutveckling, regionalt, nationellt och internationellt. UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

10 Visionsdokumentet Umeå universitet 2020 visar var universitetet vill befinna sig år De övergripande målen kan endast nås genom ett långsiktigt och strategiskt arbete och universitetet har därför övergått till en treårig verksamhetsplanering enligt den modell som beskrivs nedan. Här återges tre exempel som är resultatet av ett komplext och intensivt arbete under MÅL Visionsdokumentet beskriver de långsiktiga målen under rubrikerna; Långsiktighet möjliggör högt risktagande, Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten, Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser och Det goda och effektiva universitetet. DELMÅL De långsiktiga målen har brutits ned till grupper av delmål för perioden fram till Under 2013 har alla fakulteter och Lärarhögskolan arbetat med att analysera sin verksamhet för att sedan kunna prioritera bland de universitetsgemensamma delmålen. Exempel från Långsiktighet möjliggör högt risktagande Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Delmål Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks. (Från universitetets gemensamma delmål) Exempel från Utbildning för gränslös kunskap Samtliga utbildningsprogram innehåller kurser som ges på andra språk än svenska. Våra studenter förlägger någon del av sin utbildning utomlands och utbildningar på avancerad nivå har en hög andel internationella studenter Delmål 2.4 och 2.5 Antalet inresande internationella studenter inom avtal har ökat till 300 individer (265 år 2012) och antalet utresande studenter inom avtal har ökat till 75 individer (19 år 2012). (Från Teknisk naturvetenskaplig fakultets delmål) Exempel från Forskning som spränger gränser Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom några områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen. Delmål 3.5 Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. (Från universitetets gemensamma delmål) 5 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

11 STRATEGIER För varje delmål har det tagits fram strategier. Vissa finns endast på universitetsövergripande nivå medan fakulteter och Lärarhögskolan har utarbetat strategier för sina utvalda delmål. Här visas endast ett par exempel av de strategier som hör till ett delmål. UPPFÖLJNINGSKRITERIER För varje delmål har uppföljningskriterier angetts. Då verksamhetsplaneringen nu sker i en treårscykel behöver strategierna utvärderas och justeras med jämna mellanrum för att måluppfyllelse ska nås. Institutioner och fakulteter genomför strategisk planering för långsiktig kompetensförsörjning och utifrån denna inrättar anställningar för meritering inom strategiska områden eller för att utveckla en personalstruktur som långsiktigt antas öka kvaliteten i både forskningen som utbildningen. Antal internationellt rekryterade på befattningar som postdoktor, biträdande lektor och forskarassistent i förhållande till den nationella nivån för olika befattningar. Totalt antal sökande och andel externt sökande per biträdande lektorat och övriga karriärbefattningar. En förbättrad marknadsföring av våra masterutbildningar, där vi utnyttjar våra starka forskningsmiljöer och tydliggör möjliga karriärvägar skall genomföras. Fakulteten skall arbeta för att antalet utbytesavtal med utländska universitet ökar. För att underlätta studentutbyte anpassa vår programstruktur (femåriga program) så att studenterna erbjuds tydliga perioder under sin utbildning. Antalet inresande studenter ska 2015 vara minst 300 individer och antalet utresande studenter ska 2015 uppgå till minst 75 individer. Vid vår fakultet har minst 3 nya internationella utbytesavtal slutits. Ett centralt system för identifiering, utvärdering och finansiering (hel eller delvis) av universitetsgemensam/övergripande infrastruktur upprättas. Kriterier för definition av såväl övergripande forskningsinfrastruktur som medeldyr utrustning har fastställts av Umeå universitet centralt i samarbete med fakulteterna. System för centralt stöd och finansiering (hel eller delvis) har utarbetats vid Umeå universitet. UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

12 Verksamheten och dess ekonomiska resultat Verksamheten Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom ramen för fyra fakulteter: humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk samt teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Universitetet har ett brett utbildningsutbud inom flertalet utbildningsområden, omfattande såväl yrkesexamina och generella examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, som licentiat- och doktorsexamamina inom utbildning på forskarnivå. Personal Det totala antalet årsarbetare vid Umeå universitet var i oktober 2013, en minskning med 6 årsarbetare (-0,2 procent) jämfört med år Det totala antalet anställda personer under 2013 uppgick till Antalet lektorer har liksom tidigare år ökat under 2013, medan antalet adjunkter fortsätter att minska, i enlighet med universitets strategi att öka andelen disputerade lärare. Antalet professorer har minskat år 2013 jämfört med föregående år. Medianåldern bland all personal var 44 år. Följande två diagram visar hur antalet årsarbetare har förändrats totalt och inom vissa lärarkategorier under de senaste åren. Forskningsverksamheten inom fakulteterna är betydande, med såväl stor bredd som spetsområden med mycket hög nationell eller internationell kvalitet. Universitetet har under året rönt flera framgångar inom forskningen. Universitetet har ett rikt samarbete med det omgivande samhället, vilket bl.a. kommer till uttryck inom utbildning på grundnivå genom ett stort utbud av decentraliserad utbildning i hela landet men med tyngdpunkt i Norrland och då främst i Skellefteå, Örnsköldsvik, Kiruna, Luleå och Sollefteå. Samverkan sker även inom forskningen genom projekt i samarbete med näringslivet och andra organisationer. Universitetet bedriver vidare uppdragsutbildning, varav polisutbildningen på uppdrag av Rikspolisstyrelsen är den mest omfattande. Sedan 2011 bedrivs regionaliserad läkarutbildning från och med termin 6 på de tre studieorterna Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Diagram 1: Antal årsarbetare totalt Universitetets ekonomi är god och efter åtta år i rad med positiva ekonomiska resultat redovisar Umeå universitet ett negativt ekonomiskt resultat år Universitetets resultat år 2013 är en medveten konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen och även fakultetsnämnderna har beslutat om. Diagram 2: Antal årsarbetare inom vissa lärarkategorier I siffran för professorer ingår inte adjungerade professorer eller gästprofessorer. Fördelningen mellan kvinnor och män inom olika kategorier av läraranställningar framgår på annan plats i årsredovisningen (jämställdhet). 7 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

13 Indelning av verksamheten Redovisningen av universitetets verksamhet delas in i Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, respektive Samverkan och innovation. Förutom dessa tre delar redovisas vissa uppgifter avslutningsvis under rubriken Gemensamt för verksamhetsgrenarna. För vissa avsnitt i resultatredovisningen anges tilllämpliga återrapporteringskrav och bestämmelser i regleringsbrev, lagar eller förordningar. För vissa avsnitt anges också hänvisningar till annan information från riksdag och regering, eller till mål som universitetet själv uppställt. Gemensamt för dessa avsnitt, är att de med fet stil inleds med att citera aktuellt återrapporteringskrav, lag eller bestämmelse, alternativt den information som avsnittet kan hänvisas till. Redovisningen av jämförelsetal har i vissa fall gjorts för de fyra föregående åren förutom redovisningsåret 2013, trots att endast två jämförelseår formellt behöver redovisas. Årets kapitalförändring är -109 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor högre än den prognos som lämnades i en delårsrapport per den 30 juni 2013 (-135 miljoner kronor) och som motsvarar 0,7 procent av 2013 års intäkter. Differensen förklaras främst av att intäkter av avgifter och andra ersättningar är högre än prognostiserat, medan prognosen för kostnaderna endast avviker med fyra miljoner kronor jämfört med utfall. Hela underskottet ligger på universitetsgemensam nivå och avser dels överproduktion inom grundutbildning, dels universitetsgemensamma strategiska satsningar som finansierats från myndighetskapital. I raden Resultat från andelar i hel- och delägda företag i tabell 1 (resultaträkning , miljoner kronor) redovisas 2013 års preliminära och oreviderade ekonomiska resultat för Uminova Holding AB. Bokfört resultat (+13 tkr) år 2013 har justerats efter revision och bokförts år 2014 (-645 tkr). Se även not 18 och 25. Ekonomisk sammanfattning Årets kapitalförändring Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag som avser 2013 års resultat, uppgår till ett underskott om -109 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av de totala intäkterna år Efter åtta år i rad med positiva ekonomiska resultat redovisar Umeå universitet ett negativt ekonomiskt resultat år Universitetets resultat år 2013 är en medveten konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen och även fakultetsnämnderna har beslutat om. Av Verksamhetsplan år och budget år 2013 framgår att det ekonomiska resultatet för universitetet planeras vara -139 miljoner kronor år Umeå universitets intäkter har under perioden ökat med 15 procent, och kostnaderna har under samma period ökat med 20 procent. År 2013 har intäkterna ökat med 31 miljoner kronor (+0,8 procent), medan kostnaderna har ökat med 151 miljoner kronor (+3,9 procent). Diagram 3: Kapitalförändring under perioden , miljoner kronor. Kapitalförändring per verksamhetsgren Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå redovisar ett negativt resultat med -46 miljoner kronor. Detta underskott motsvarar 2,8 procent av intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Underskottet är en medveten konsekvens av strategin att myndighetskapital inom grundutbildning ska användas till strategiska satsningar. Budgeten för år 2013 innehåller ett beslut om att spara helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 34 miljoner kronor, vilket innebär att universitetet får en fordran på staten men inga intäkter det aktuella året. Underskottet finns inom anslagsfinansierad grundutbildning, främst inom universitetsgemensam nivå men även inom samhällsvetenskaplig fakultet. UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

14 Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas ett underskott med totalt -63 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av årets intäkter. Underskottet finns huvudsakligen inom anslagsfinansierad verksamhet. Universitetsstyrelsen har sedan flera år en beslutad målsättning att använda universitetets myndighetskapital till strategiska satsningar inom främst forskning. Resultatet år 2013 är en medveten konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen samt även fakultetsnämnderna beslutat om. Underskott finns framför allt inom universitetsgemensam nivå, men även inom humanistisk fakultet och inom Lärarhögskolan. Finansiering Intäkterna för anslag ökar marginellt år 2013 (+18 miljoner kronor eller +0,7 procent), beroende på indexökning inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå. Avgiftsintäkterna minskar år 2013 (-62 miljoner kronor eller -9,9 procent). Orsaken till denna differens är att utfallet år 2012 innehöll engångsintäkter med 72 miljoner kronor för projekt som tidigare har varit periodiserade och som resultatfördes år Bidragsintäkterna har ökat med 83 miljoner kronor år 2013 (+10,4 procent) jämfört med Diagram 4: Kapitalförändring per verksamhetsgren 2013, miljoner kronor. På rekommendation av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) infördes 2010 en ny modell för redovisning av gemensamma kostnader. Modellen innebär bland annat att gemensamma kostnader fördelas utifrån hur respektive verksamhetsgren använder olika gemensamma funktioner. Modellen har medfört att kostnaderna för gemensamma funktioner ökar från och med år 2010 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt minskar för forskning och utbildning på forskarnivå. Diagram 5: Finansiering uppdelat på olika intäktsgrupper under perioden , procent. Resursförbrukning De totala personalkostnaderna ökar med 115 miljoner kronor (+5 procent) år 2013 jämfört med år Ökningen av personalkostnaderna beror främst på lönerevision, samt viss förändring i hur många personer som är anställda i respektive personalkategori. Lokalkostnaderna är oförändrade år 2013 jämfört med år Driftkostnaderna ökar med 28 miljoner kronor (+3 procent) år Under 2013 har inköp av tjänster ökat bl.a. avseende IT. Avskrivningarna ökar med 9 miljoner kronor år 2013 beroende på att investeringsvolymen ökat i enlighet med beslutad budget. Resultat från dotterbolag avser Umeå universitets holdingbolags resultat för år Diagram 6: Resursförbrukningen uppdelad på olika kostnadsgrupper under perioden , procent. 9 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

15 Balansräkning Universitetets tillgångar respektive eget kapital och skulder har ökat med 23 miljoner kronor år 2013 och uppgår till totalt miljoner kronor. Ökningen ligger främst inom fordringar hos andra myndigheter. Oförbrukade bidrag uppgår till 819 miljoner kronor, vilket är en ökning med 20 miljoner kronor jämfört med år Även upplupna bidragsintäkter ökar år 2013, d.v.s. fordringar som universitetet har på andra organisationer. Universitetsstyrelsen beslutade under våren 2011 om åtgärder utifrån internrevisionens rapport avseende externa bidrag. Bland annat har en uppföljning genomförts där fakulteter och institutioner/enheter ombetts göra en åtgärdsplan om oförbrukade bidrag utgör mer än 70 procent av de bidragsmedel som används under ett år. Uppföljning fortsätter år Uppföljning av pågående åtgärder avseende oförbrukade bidrag kommer att göras år Myndighetskapitalet minskar med 109 miljoner kronor till totalt 578 miljoner kronor per Ekonomisk sammanfattning, resultaträkning Nedan ges en sammanställning över intäkter och kostnader, samt årets kapitalförändring år 2013 jämfört med år Intäkter Anslag Avgifter, ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Intäkter totalt Kostnader Personal Lokaler Övrig drift Finansiella kostnader Avskrivningar Kostnader totalt Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag Årets kapitalförändring Tabell 1: Resultaträkning , miljoner kronor. UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

16 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inledning Umeå universitet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, odontologi, medicin, undervisning, verksamhetsförlagd utbildning, design, konst, musik, idrott samt övrigt. Umeå universitet ger många program och kurser med tvärvetenskaplig inriktning; t.ex. ingår beteendevetenskap och ekonomi i service management-programmet och i logopedprogrammet ingår lingvistik (språkvetenskap), psykologi och logopedi. Under åren har universitetsledning, fakultetsledningar och de strategiska råden arbetat med framtagande av mål t.o.m. år 2020 för utbildning i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 vision och mål. År 2013 har ett omfattande arbete i dialog mellan universitetsledning och ledningarna för fakulteter och Lärarhögskolan pågått, med att utifrån analys fastställa fakultetsspecifika delmål och strategier för implementering av visionsdokumentet. Arbetet har resulterat i att rektor, i oktober 2013, fastställde fakulteternas och Lärarhögskolans delmål med tillhörande fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier. Arbetet med implementeringen av delmålen kommer att fortsätta på alla nivåer under 2014 liksom även dialogerna mellan universitetsledningen och ledningarna för fakulteter och Lärarhögskolan. Universitetet tilldelar varje fakultetsnämnd ett utbildningsuppdrag och en ekonomisk ram baserad på beräknat antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) och omräknad utifrån de ersättningsbelopp som fastställs i regleringsbrevet. En avräkning sker i efterhand av det faktiska utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Uppdragen till nämnderna innehåller även vissa andra specifika mål och uppdrag avseende kursutbud m.m. År 2013 hade Umeå universitet helårsstudenter, varav helårsstudenter avräknas inom takbelopp och resterande 864 är studenter inom uppdragsutbildning etc. Universitetet arbetar intensivt med att få ett bättre strukturerat utbildningsutbud med fokus på en ökad utbildningskvalitet. De senaste åren har takbeloppet överskridits, och det pågår ett arbete i syfte att förändra utbudet för att ytterligare höja kvaliteten samt komma ned till takbeloppet. År 2013 har åtgärder vidtagits så att antalet helårsstudenter inom takbeloppet är 2,0 procent mindre jämfört med år 2012 (en minskning med 336 helårsstudenter). Samtliga fakulteter har minskat sitt utbud av fristående kurser för att klara kraven på minskning och bland annat har antalet kortare nätbaserade kurser med dålig genomströmning, samt sommarkurser reducerats. Inom vissa fakulteter har även platser på program minskats och något program har också lagts ned. I linje med visionsdokumentet, Umeå universitet 2020 vision och mål, vill Umeå universitet satsa på interaktiva lärmiljöer, ett arbete som påbörjats under I samhällsvetarhuset har renoveringsarbetet påbörjats under året, och några lokaler är färdigställda och bokningsbara. Alla undervisningslokaler beräknas bli klara under perioden Interaktiva lärmiljöer planeras även i humanisthuset. Umeå universitet arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förbättra kvaliteten på utbildning, på grundnivå såväl som på avancerad nivå. När det gäller kvalitetsutveckling inom utbildning kan nämnas att en modell för högskolepedagogisk meritering utarbetats. Externa bedömare har vid pilotomgången med 20 sökande bedömt att fyra lärare vid universitetet är excellenta och fem lärare är meriterade. Modellen kommer att utvärderas under Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar har under 2013 inneburit ett omfattande utvecklingsarbete bland berörda utbildningar, bland annat med självvärderingar och aktiviteter utifrån universitetsstyrelsens verksamhetsuppdrag att kvaliteten i examensarbeten ska säkras och höjas. Det har också under året inneburit ett arbete med åtgärder av de utbildningar som erhållit omdömet bristande kvalitet. En handlingsplan för hanteringen av utbildningar med bristande kvalitet har, i december 2013, beslutats av rektor. Under 2013 har kvalitetsgranskningen omfattat framför allt ämnesområden inom språk och naturvetenskap. 11 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

17 Vid Umeå universitet har, under 2013, 52 utbildningar utvärderats, 16 (31 procent) med omdömet bristande kvalitet, 24 (46 procent) med hög kvalitet och 12 (23 procent) med mycket hög kvalitet. Totalt, sedan 2011, har 96 utbildningar vid Umeå universitet granskats och 18 (19 procent) med omdömet mycket hög kvalitet, 57 (59 procent) med omdömet hög kvalitet och 21 (22 procent) med omdömet bristande kvalitet. Fyra utbildningar vid Umeå universitet som bedömts med bristande kvalitet har, efter redovisning av vidtagna åtgärder till Universitetskanslersämbetet ett år senare, erhållit omdömet hög kvalitet. Ingen utbildning har ännu lagts ned vid Umeå universitet som följd av Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning. Vid Umeå universitet har 227 studenter examinerats på utbildning med omdömet bristande kvalitet, 963 på utbildning med hög kvalitet och 384 på utbildning med mycket hög kvalitet. Universitetet erhåller totalt 12,9 miljoner kronor år 2014 i utökat anslag för de utbildningar som erhåller omdömet mycket hög kvalitet, vilket motsvarar 6,5 procent av de totala medel i riket som fördelats mot bakgrund av utvärderingarna. Jämfört med 2013 har utvecklingen andelsmässigt varit lite sämre. Då erhölls 9,7 procent av rikets medel, totalt 9,2 miljoner kronor. I riket har medel ökat från 95 miljoner kronor år 2013 till 195 miljoner kronor år Umeå universitet har cirka 5,7 procent av utbildningsvolymen i landet, så andelen kvalitetsmedel år 2014 är högre än vår utbildningsandel, vilket är positivt. För fjärde året i rad gav internationella studenter Umeå universitet högt betyg i International Student Barometer, ISB. Umeå universitet rankas som nummer ett i Sverige och tre i Europa. I kategorierna hjälpsamhet hos personal och träningsmöjligheter rankas Umeå universitet på första plats i världen. Umeå universitets campusmiljö och internetuppkoppling får näst bäst betyg i världen. Bland de nio medverkande lärosätena i Sverige får Umeå universitet högst betyg inom 17 delområden. Vår designhögskola, som attraherar många internationella studenter, har under året åter visat sin internationella topposition genom att bl.a. rankas som nummer ett i International Design Excellence Awards 2013 och (för andra året i rad) på Red Dot Institutes lista över designutbildningar i Europa och Amerika. Studieavgifter för studenter utanför EU/EES infördes fr.o.m. höstterminen Umeå universitet hade höstterminen 2013 totalt 124 avgiftsbetalande studenter. År 2013 uppgick det totala antalet avgiftsbetalande studenter till 84 helårsstudenter (år 2012: 48 HST). I tabellen nedan ges en sammanställning över utvecklingen av det totala antalet individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, antalet helårsstudenter, antalet helårsprestationer och prestationsgraden under perioden Tabellen avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive uppdragsutbildning. Sedan år 2004 har antalet studenter (individer, helårsstudenter och helårsprestationer) inom grundnivå och avancerad nivå ökat med 17 procent (4 564 studenter). Som nämnts tidigare minskade antalet studenter år 2013 för tredje året i rad sedan år 2010, i syfte att anpassa volymen till takbeloppet. Helårsstudenter Helårsprestationer År Registrerade Totalt Varav Totalt Varav Prestationsgrad individer program kurser program kurser % % % % % % % % % % Tabell 2: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kalenderåren (alla kurstyper d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST x 100. UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

18 Följande diagram redovisar utvecklingen av antalet studenter inom grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet under de senaste tio åren (alla kurstyper d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden totalt för universitetet har under de senaste tio åren legat över 80 procent och ökat de sista två åren. Jämfört med år 2012 ökade den genomsnittliga prestationsgraden år 2013 med 2 procentenheter till 85 procent. Prestationsgraden är högre för program (92 procent) än för fristående kurser (69 procent). För både program och fristående kurser har prestationsgraden ökat år 2013 jämfört med föregående år (för program med 1 procentenhet och för fristående kurser med 3 procentenheter). Diagram 7: Antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden Den kraftiga ökning av antalet nybörjare som universitetet hade under åren , bröts 2011 med en nedgång som fortsatte även 2012 och År 2013 minskade antalet nybörjare med personer (-9 procent) jämfört med Denna minskning har varit planerad i syfte att anpassa utbildningsvolymen till takbeloppet. Diagram 9: Prestationsgrad vid Umeå universitet under perioden , procent. Könsfördelningen inom hela studentpopulationen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 61 procent kvinnor och 39 procent män, och den varierar endast marginellt från år till år, som framgår av följande diagram. Andelen kvinnor är störst inom områdena vård, undervisning/verksamhetsförlagd utbildning och humaniora, medan andelen män är störst inom utbildningsområdena musik, teknik och idrott. Inom utbildningsområdet naturvetenskap har andelen kvinnor ökat och översteg år 2013 andelen män. Diagram 8: Antal högskolenybörjare under perioden vid Umeå universitet. Diagram 10: Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden (alla kurstyper, d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.), procent. 13 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

19 Ekonomisk översikt Nedan ges en sammanställning över intäkter och kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter och andra ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Transfereringar Erhållna medel Lämnade bidrag Summa Kapitalförändring Tabell 3: Resultaträkning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning, tkr. Intäkterna för grundutbildningsverksamheten (exkl. uppdragsutbildning etc.) vid Umeå universitet har ökat med knappt 1 procent år Ökningen består av både ökade anslagsintäkter och ökade intäkter i form av avgifter och andra ersättningar. Av de totala intäkterna utgörs störst andel av statliga anslag (89 procent). Anslagsintäkterna har ökat med 11 miljoner kronor eller 1 procent från år 2012 till Ökningen beror huvudsakligen på indexuppräkning år 2013 samt på ökade intäkter för ALF och TUA. Avgifter och ersättningar har ökat år 2013 med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bidragsintäkterna har minskat år 2013, bland annat beroende på minskade bidrag till Lärarhögskolan. Kostnaderna har ökat med 46 miljoner kronor (+3 procent) år 2013 jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 28 miljoner kronor (+3 procent) år 2013, främst beroende på löneökningar. Lokalkostnaderna är 3 procent lägre år 2013 jämfört med år Resultatet är ett underskott med -43 miljoner kronor inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning. Orsaken är bl.a. att universitetet genom medvetna och beslutade åtgärder fortsätter att stimulera nyttjande av ackumulerat myndighetskapital till strategiska utvecklingsinsatser inom utbildning, samt att den beslutade minskningen av studentantalet i något fall innebär att kostnaderna varit för höga i en övergångsfas. Uppdragsutbildning Intäkterna för uppdragsutbildning har minskat med 30 miljoner kronor (-23 procent) jämfört med föregående år. Orsaken är främst den genomgång som gjordes år 2012 av uppdragsutbildning och där projekt som tidigare har varit periodiserade, resultatfördes år Detta förklarar 25 miljoner kronor av intäktsökningen som bokfördes Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Kapitalförändring Tabell 4: Resultaträkning för uppdragsutbildning, tkr. UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING

20 Utbildningsuppdraget Takbeloppet År 2013 registrerades totalt helårsstudenter som avräknats mot universitetets takbelopp (år 2012: helårsstudenter). Minskningen år 2013 (-336 helårsstudenter eller -2 procent) ligger främst inom utbildningsområdena samhällsvetenskap (-182 helårsstudenter), humaniora (-162 helårsstudenter) och naturvetenskap (-154 helårsstudenter). Inom utbildningsområdena teknik, medicin och odontologi ökar antalet helårsstudenter år 2013 jämfört med år Minskningen år 2013 är planerad och beror huvudsakligen på att institutioner under året fortsatt anpassningen till lägre budgetram för grundutbildning. Därtill kommer 864 helårsstudenter finansierade genom särskilda statliga medel eller uppdragsmedel (ökning med 107 helårsstudenter jämfört med 2012). De studerande och deras prestationer inom takbeloppet fördelar sig på utbildningsområden enligt tabell 5. Ersättningen överstiger takbeloppet med 38,3 miljoner kronor. Universitetet hade ett anslagssparande på 0,1 miljoner kronor vid ingången av år Resterande 38,2 miljoner kronor är överproduktion som universitetet får spara till kommande budgetår för att då berättiga till ersättning de år universitetet underskrider takbeloppet. Jämfört med den prognos som universitetet inlämnat i oktober till Utbildningsdepartementet är avvikelsen +22 miljoner kronor, vilket motsvarar +1,8 procent i relation till takbeloppet. Utbildningsområde Antal Antal Ersättning HST HPR (tkr) Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Odontologi Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Idrott Summa Ersättning för helårsprestationer från dec Summa Takbelopp Differens till takbelopp (Ingående anslagssparande=116 tkr) Utgående anslagssparande som får överföras till år Utgående överproduktion Tabell 5: Takbelopp år 2013, tkr. Följande diagram redovisar utfallet i miljoner kronor under åren i förhållande till det av regeringen tilldelade takbeloppet. Diagram 11: Intäkter grundutbildningsanslag samt takbelopp , miljoner kronor. Mål helårsstudenter Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde: - högst 276 helårsstudenter inom design - högst 74 helårsstudenter inom konst - högst 10 helårsstudenter inom musik Antalet helårsstudenter inom utbildningsområdet design uppgick till 301, inom utbildningsområdet konst till 96 och inom utbildningsområdet musik till 13. Begränsningen av antalet helårsstudenter inom design, konst och musik har inneburit att 25 studenter inom design, 22 helårsstudenter inom konst samt 3 helårsstudenter inom musik klassats som teknik vid avräkning mot grundutbildningsanslaget. Antalet avlagda examina Det totala antalet avlagda examina har ökat med 173 år 2013, efter en nedgång år Totalt har examina utfärdats år Antalet examina är fler år 2013 jämfört med åren Antalet yrkesexamina är något större än antalet generella examina. Inom generella examina är det främst kandidatexamina som ökat. Antalet personer som avlägger konstnärlig examina har ökat år Inom yrkesexamina har bland annat antalet civilekonomexamen, socionomexamen, civilingenjörsexamen och specialistsjuksköterskeexamen ökat. Logopeder examineras vartannat år, och detta innebär en ökning med 24 examina år Antalet personer som avlägger läkarexamen, lärarexamen samt sjuksköterskeexamen har minskat år UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

Dnr: FS 1.3.3-104-15. ÅRSREDOVISNING 2014 Umeå universitet

Dnr: FS 1.3.3-104-15. ÅRSREDOVISNING 2014 Umeå universitet Dnr: FS 1.3.3-104-15 ÅRSREDOVISNING 2014 Umeå universitet Umeå universitet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING... 3 FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 INDELNING AV ÅRSREDOVISNINGEN...

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 Umeå universitet. Dnr: FS

ÅRSREDOVISNING 2015 Umeå universitet. Dnr: FS ÅRSREDOVISNING 2015 Umeå universitet Dnr: FS 1.3.3-113-16 Umeå universitet Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING... 3 FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 INDELNING AV ÅRSREDOVISNINGEN...

Läs mer

Dnr UmU 212-43-13. Umeå Universitet. Årsredovisning 2012

Dnr UmU 212-43-13. Umeå Universitet. Årsredovisning 2012 Dnr UmU 212-43-13 Umeå Universitet Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING/EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 VERKSAMHETEN... 3 PERSONAL... 3 INDELNING AV VERKSAMHETEN... 4 EKONOMISK SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Dnr: FS ÅRSREDOVISNING Umeå universitet

Dnr: FS ÅRSREDOVISNING Umeå universitet Dnr: FS 1.3.3-92-17 ÅRSREDOVISNING 2016 Umeå universitet Umeå universitet Årsredovisning 2016 Innehållsförteckning Förord 1 Inledning 3 Från vision till verklighet 3 Indelning av årsredovisningen 4 Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2151-2158 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Dnr: 212-124-12. Umeå universitet. Årsredovisning 2011

Dnr: 212-124-12. Umeå universitet. Årsredovisning 2011 Dnr: 212-124-12 Umeå universitet Årsredovisning 211 Innehåll Förord/inledning... 3 Internationell konkurrenskraft... 3 Utbildningskvalitet i fokus... 3 Starka miljöer... 3 Noder för forskningsinfrastrukturer...

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2011 per den 30 juni 2011 Sid 1 (10) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2011-00679 Universitetsstyrelsen 2011-08-10 Delårsrapport för budgetåret 2011 per den 30 juni 2011

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/01913,05184/UH U2015/04976/UH(delvis) U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05953/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Umeå universitet. Delårsrapport Avseende perioden 1 januari - 30 juni Dnr: UmU

Umeå universitet. Delårsrapport Avseende perioden 1 januari - 30 juni Dnr: UmU Umeå universitet Delårsrapport 2012 Avseende perioden 1 januari - 30 juni 2012 Dnr: UmU 212-1355-12 Innehållsförteckning Beslut... 2 1. Inledning.3 2. Ekonomi..5 2.1 Ekonomiskt resultat för perioden.....5

Läs mer

Studentfacklig utbildningsdag

Studentfacklig utbildningsdag Studentfacklig utbildningsdag 22 oktober 2014 Anders Fällström Hur fungerar ett universitet Organisation Ekonomi Utbildningsstrategier 2010-2014 2014- Pågående arbetsgrupper Kvalitetsarbete Pedagogisk

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/01219, 02223/UH U2016/05494/BS(delvis) U2016/05633/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Rapporteringsanvisning inför Umeå universitets årsredovisning 2016

Rapporteringsanvisning inför Umeå universitets årsredovisning 2016 Sid 1 (11) Kanslichef Anders Lundin Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Rapporteringsanvisning inför Umeå universitets årsredovisning 2016 Årsredovisningen ska vara regeringen tillhanda senast den 22 februari

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Umeå universitet. Årsredovisning 2009. Dnr 212-238-10

Umeå universitet. Årsredovisning 2009. Dnr 212-238-10 Umeå universitet Årsredovisning 29 Dnr 212-238-1 Innehåll Förord/inledning... 3 Resultatredovisning... 5 Samlad översikt... 5 Verksamheten... 5 Personal... 5 Indelning av verksamheten...6 Ekonomisk sammanfattning...6

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 1 Nordisk rektormøde: Akademikernes rolle i framtidens Norden Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 Utredningen om Högskolans utbildningsutbud Lars Haikola 2 Utredning om högskolans utbildningsutbud;

Läs mer

Högskolans utbildningsutbud

Högskolans utbildningsutbud 1 Högskolans utbildningsutbud Samverkansseminarium om kompetensförsörjning Karlstad 151113 Lars Haikola 2 Utredning om högskolans utbildningsutbud; U 2014:09 Utredaren ska l. beskriva utvecklingen och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer