Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl."

Transkript

1

2 Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans, men också campusstudenter läser nätbaserade kurser. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD Rektorharordet RESULTATREDOVISNING ettåravutvecklingochanpassningtillnyaförutsättningar 2. Utbildningpågrundnivåochavanceradnivå 2.1 Utbildningsuppdraget 2.2 Söktryckochrekrytering 2.3 Utvecklingavutbildningen 2.4 Distansutbildningochelärande 2.5 Arbetslivsanknytning 2.6 Kvalitetsarbeteinomutbildningen 2.7 Examina 3. Utbildningpåforskarnivå 3.1 Kvalitetssäkring 3.2 Forskarstuderandeochexamina 4. Forskning 4.1 Mekaniskmassa,skolutvecklingochamorfmetall 4.2 Vetenskapligproduktion 4.3 Forskningskompetensochforskningsresurser 4.4 Kvalitetssäkringavforskningen 4.5 Innovationochnyttiggörande 5. Gemensamtförutbildningochforskning 5.1 Studentmedverkan 5.2 Internationalisering 5.3 Jämställdhetocharbeteförlikavillkor 5.4 Bibliotek 5.5 Personalochkompetensförsörjning 6. Ekonomiskutveckling Verksamhetensresultat 8. Styrningochkontroll MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

4 Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans, men också campusstudenter läser nätbaserade kurser. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

5 EKONOMISK REDOVISNING UNIVERSITETSSTYRELSENS BESLUT Bilaga1 Sammanställningavanslagsbelastning Bilaga2 OrganisationsplanförMittuniversitetet2012 Bilaga3 Sammanställningavtabellerochdiagram Bilaga4 Strukturföråterrapporteringiresultatredovisningen Förkortningar ÅRK användssommarkeringfördeavsnittsomredovisaråterrapporteringskravi regleringsbrevet. HUV Fakultetenförhumanvetenskap NMT Fakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier Hst Helårsstudent,detvillsägaantaletstudentersomärförstagångsochfortsättningsregistre radepåettkurstillfällemultipliceratmedkurstillfälletsomfattningihögskolepoängunder envissperioddivideratmed60.studentersomavbrutitstudiernainomtreveckorefter påbörjadkursskainteingåiberäkningen. Hpr Helårsprestationenhprmotsvarar60avklaradehögskolepoängoavsetthurmångastuden tersombedrivitstudiernaochoavsetthurlångtidstudiernatagit. Datainsamling Fördatainsamlingenharföljandeadministrativasystemanvänts: Ladok(studiedokumentationssystemet)föruppgifteromstudenterochderasstudieroch examinapågrundnivå,avanceradnivåochforskarnivå, NyA(VHSantagningssystem) Palasso(personalsystemet)föruppgifterompersonal, Agresso(ekonomisystemet)förekonomiunderlaget, DiVa(bibliotekensuppföljningssystem)föruppgifterompublikationer. LISAärMittuniversitetetsledningsinformationssystem,ensystemlösningbaseradpå DiverSolutionsomimplementerats2010och2011.Systemetpresenterarochanalyserar informationfrånmittuniversitetetskällsystem. Specialkörningaromstudentersbakgrund,valavstudieinriktning,ålderetc.harbeställtsfrånSCB liksomstatistikavseendeövergångsfrekvenseriregionen. Uppgifteromdeninternautvecklingenharblandannatsamlatsinmedhjälpavenkätertill institutionerochnämnder.därutöverharspecialistfunktionernainomuniversitetetlämnatunder lagochanalyser. Hanteringenavuppgifternaomkostnadperprestationframgåravkapitel7. 2 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

6 Resultatredovisning Förord Rektor har ordet Universitetetsomställningsarbeteharnaturligtvisvaritettstarktfokusunder2012.Detberöralla somarbetarpåuniversitetet.universitetetharbådestängtnedutbildningarochgåttigenomom ställningsprocesserförpersonal.universitetsstyrelsenharocksåfattatbeslutomennyorganisa tionsstrukturochskaifebruaritaställningtillettförslagattflyttaverksamhetenpåcampushär nösandtillcampussundsvall. Självklartgårinteförändringaravdettaslagobemärktförbi.Mendetgördetänviktigareatt arbetakloktochlångsiktigtochbehållaenhögattraktivitethosstudenterochpåarbetsmarknad, godkvalitetochenekonomiibalans.manskaocksåalltidpåminnasigomattmittuniversitetet haretthögtsöktryck,enstabilekonomiochvisarmångagodaforskningsprestationer. Alltflerhögskolestudenterväljeridagattstuderagenomnätutbildningarellerdistansutbild ningar.statistikstyrkerdennatrendochvisarattalltfleravframtidensutbildningarkommeratt varanätutbildningar.jagärövertygadomattsverigesomlandskullevinnapåattutvecklasina nätutbildningarochökadenätbaseradeinslageniallautbildningar.detskullebidratillökadkva litet,tillgänglighetochsamverkan.mittuniversitetetsträvarefterattliggaifronteninomdetta område. Denhögreutbildningenärberoendeavuppkoppling,samverkanochmodernteknik.IToch modernteknikärisinturberoendeavatthögreutbildninghållerhögkvalitetochdriverdentek niskautvecklingenframåt.sverigebehöverenplanförhurhögreutbildning,nätbaseradpedago gikochmodernteknikskafrämjavarandra.nationellastrategierfinnsredanimångaandraländer ochviriskerarattbliifrånsprungna. Mittuniversitetetärverksamtienregionmedstoraförväntningarpålärosätetsförmågaatt främjatillväxtochutvecklinggenomforskningochgenomattproduceravälutbildadarbetskraft. Ettexempelpåregionensengagemang,somjagvillpekapå,ärMittNorrlandUtbildning(MNU),en föreningsomsamlarnäringslivochoffentligsektoriinsatserförattskapahögrekvalitetidetregi onalautbildningssystemet.detärettpåmångasättuniktsamarbetesommnurepresenterarge nomdenbredasamhällsförankringenochmedlemskapfrånfleraolikasamhällssektorer. MittuniversitetetssåkalladeKKmiljöinomindustriellelektronikochdenskogstekniska forskningenharunderåretytterligareflyttatframsinapositionerinombådeforskningochsam verkan.påsammasättharutvecklingeninomdetidrottsvetenskapliga,sportteknologiskaochtu ristvetenskapligaområdetutvecklatsmycketvälunderdetgångnaåret.förkommandeårlovar dennautvecklingmycketgott. Detharvaritettomvälvandeochkrävandeårochframförossliggerfortsattutvecklingsarbete. Mittuniversitetetstårinförmångautmaningar,menjagvetattvihardenkraftochdenenergisom behövsförattklaradem. AndersSöderholm Rektor MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

7 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar 4 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

8 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar År2012komattpräglasavettfortsatthögtsöktryckochettintensivtutvecklingsarbeteinomut bildningen,avimplementeringavforskningsstrateginochavettgenomgripandeomställningsarbe te. Utvecklingsarbete Mittuniversitetetsutvecklingssatsningarföljersedan2009enavstyrelsenfastställdutvecklingsplan medövergripandemålförverksamheten.denbildarutgångspunktenförsåväluniversitetetsut bildningsstrategisomforskningsstrategiochförarbetetmedenstrategiförverksamhetensförut sättningarsompåbörjadesunder2012.närhet,nyttaochnyfikenhetärkännetecknandeförmitt universitetetochsammanfattardefördelarsomuniversitetetsträvarefterattgestudenter,medar betareochsamarbetspartners,principersomocksåvaritvägledandeiåretsstrategiskautveck lingsarbete. ImplementeringenavMittuniversitetetsutbildningsstrategi ärutgångspunktfören radprojektinomområdenaelärande,arbetslivsanknytning,internationalisering,kvalitetsarbete ochregionalsamverkan.arbetetgavunderåretflerakonkretaresultatblandannatienutvecklad infrastrukturinomelärande,modellerförblendedlearning(kombineratlärande)ochfungerande frontdeskapplikationer.inomarbetslivsanknytningfärdigställdessamlab,ettsamhällsveten skapligtlaboratoriumsomstödförutbildningenavblandannatsocionomer,liksomsimchildsom ärettpedagogisktdatorstödisocionomutbildningen.denregionalasamverkanförstärktesiett projektriktattillgymnasieskolornaochinfrastrukturenförinternationaliseringutökadesbland annatgenominternationaldeskförutländskastudenter,språkstödtillstudenterochläraresamt projektförattökamarknadsföringeniettantalprioriteradeländer. Mittuniversitetetsforskningsstrategi börjadeimplementerasunderåretgenomle darskapsutbildningarochdiskussioneromdetakademiskaledarskapet.ibörjanavhöstengenom fördesenworkshopomforskningsstrategindärdrygt100avlärosätetsforskaredeltog.diskussio nenhandlade,utöverforskningsstrategin,omkollegialorganisationochledarskap. Underåretinleddesocksåarbetetmedattutformaenstrategiförverksamhetensförutsättningar, stödfunktioner,ledarskapochorganisationskultur.arbetetfokuseradesinledningsvispåattdefi nieraförutsättningarförattorganisatorisktcentraliseralärosätesövergripandefunktionerinom blandannatekonomi,personalochkommunikationsamtattfinnaformerförenakademinäraor ganiseringavinternationalisering,samverkan,likavillkorsamtimplementeringenavutbildnings ochforskningsstrategierna. Utbildning SöktryckettillMittuniversitetetsutbildningarpågrundnivåochavanceradnivåfortsätterattöka. Antaletförstahandssökande2012lågförolikautbildningarpåsammanivåellerhögreän2011 samtidigtsomutbildningsutbudetminskademed20procent.införvårterminen2013ökadeantalet förstahandssökandemed10procent. BlandMittuniversitetetsstudenterfinnsenhögandelsomstuderarvianätet.Enstordelav demgenomförsinastudierpådistans,menocksåcampusstudenterläsernätbaseradekurser.mitt universitetetgenomfördeunderåret,tillsammansmedhögskolornapågotlandochidalarna,en informationsinsatsförattuppmärksammastatsmakternapådetfaktumattnätstudiersaknasi regeringensdigitalaagenda. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

9 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar Enförstudiekalladdigitaltcampusslutfördes2012.Syftetvarattklarläggahurmottagandeoch servicetillstudenterkaneffektiviserasochanpassastillattstudenteridagarbetarmedhjälpav digitalatekniker.enviktigutgångspunktvarattdesomstuderarpådistansskahalikvärdigservi ceochstödsomdesomstuderarpåcampus. Bådafakulteternaarbetadeförattutvecklautbildningsutbudet.Fakultetenförhumanveten skap,huv,utarbetadeettramverksomblevstyrandeförtilldelningenavmedeltillinstitutioner na.iramverketsattesetttakförprogramutbildningarnasvolym,utbildningpåavanceradnivåska ökaochblandfriståendekurserprioriterasdesomledertillenexamen.underåretinnebardeten minskningavantaletfriståendekurserochdåfrämstsommarkurservilketävengälldeutbudet inomfakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier,nmt. Högskoleverketutvärderadeunderåretenradsamhällsvetenskapligautbildningar.Mittuni versitetetfickbedömningenmyckethögkvalitetförkandidatexamenikulturgeografiochhögkva litetförkandidatexaminaipsykologi,sociologi,medieochkommunikationsvetenskapsamtjour nalistikochförmagisterprogrammetifolkhälsovetenskap.omdömetbristandekvalitetgavstill kandidatochmagisterutbildningarnainationalekonomi,statsvetenskapochföretagsekonomi, folkhälsovetenskap(kandidat)ochsociologi(magister).bristernaskavaraåtgärdadeunder2013 ochdärefterkommeruniversitetskanslersämbetetattgöraennybedömning. Forskning Mittuniversitetetspositivautvecklingskurvaförforskningenfortsätteräven2012.Närdetgäller vetenskapligpubliceringsåökadeantaletrefereegranskadepublikationerliksomlärosätetsbiblio metriskaindexjämförtmedföregåendeår. Mittuniversitetetärsedan2011såkalladKKmiljövadgällerverksamheternainomprofilom rådenaskogensomresurs,fscn,ochindustriellitochdigitalatjänster,stc.detinnebärattmittuni versitetetfördessaområdenbyggerupplångsiktigastrategier,formarinsatserochkvalitetsgrans karförattdärefterfåfinansieringavkkstiftelsen.detvåprofilerna,hälsa,idrottochsportteknologi, NVC/SportstechochTurismochupplevelser,ETOUR,strävarefterattinkluderasiKKmiljön. Samverkan Samverkanmedföretag,myndigheterochorganisationerfinnssåvälinomforskningsominom utbildning.ansträngningargörsförattökaarbetslivsanknytningeniutbildningensomettlediatt implementerautbildningsstrategin.deflestaforskningsprojektdrivsisamarbetemedföretageller myndigheterochandelenprojektmedsamproduktionökadeunderåret. UnderåretinitieradesMiunAlumni,ettprofessionelltochsocialtnätverkfördemsomtidiga restuderatvidmittuniversitetet.syftetmedmiunalumniärattupprätthållaengodrelationmed föredettastudenter(alumner)vidmittuniversitetet,stärkaarbetslivsanknytningocharbetslivs mässigrelevansiutbildningarnasamtföljauppochtatillvaratidigarestudenterserfarenheterför attutvecklautbildningarnaskvalitet.genomnätverketförmedlasinformationfrånmittuniversite tetomintressantaseminarierochåterträffar.detgerocksåalumnernamöjligheteratthållasig uppdateradomforskninginomrespektiveyrkesområde. Hållbar utveckling Desociala,ekonomiskaochekologiskadimensionernaavhållbarutvecklingspeglasiMittuniversi tetetsverksamhetinombådeutbildningochforskning. Denprofileradeforskningensombedrivsisamverkanmedinternationelltledandekun skapsmiljöergeroftavinster,bådeförmiljönochförföretagenseffektivitet.fleraavutbildningar naharettperspektivmothumankapitalmedfokuspåhälsofrämjandefrågor. HållbarutvecklingspeglasäveniMittuniversitetetssättattarbetameddistansöverbryggande teknik.telefon,dataochvideokonferenseringårikommunikationsmönsterochmöteskultur.mil 6 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

10 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar jöledningsarbetetharensamordnandefunktionförsåvälarbetetmeddeninternamiljönförstu denterochanställdasomföruniversitetetsuppdraginomutbildning,forskningochsamverkan. Ekonomi Under2012minskadetakbeloppetförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå.Ibudgeten tillätsenöverproduktionpå10miljonerkronorvilketlåglångtunderöverproduktionen2011,som var91miljonerkronor.institutionernatilldeladestakbeloppsomistortsettuppnåddes.tvåinsti tutionerproduceradeövertaket. Forskningsverksamhetenförbrukademeränåretstilldeladeanslag,vilketvarheltenligtbud geten.myndighetskapitaletförforskningenminskadedärmedfrån165miljonerkronorår2009till ca105miljonerkronor2012vilketinnebäratt65miljonerkronorutöveranslagetunderdessaår använtsförforskning. Omställningsfokus Detstoraomställningsarbetesominitieradesochbedrevsunderåretprägladeimångaavseenden verksamhetenunder2012.detmotiveradesavregeringensbeslutattsänkatakbeloppetförmitt universitetetmedca50mkrellertioprocentframtill2016,beräknatmedhänsyntagentillbåde anslagsminskningarochkonsekvenseravprisochlöneomräkningar. UtifrånregeringensuppdraginleddeMittuniversitetetunder2012ettomställningsarbetesom omfattadesåvälutbildningsutbudsomverksamhetensorganisation.omfattandeförändringar föreslogsmedetttydligtsyfte;attskapaettattraktivtutbud,godkvalitetocheffektivitetidenad ministrativaöverbyggnadenochattrustaorganisationenfördeutmaningarsomliggernågraår framåtitiden lägreanslagförutbildningsverksamhetenochökadkonkurrensomstudenterna. Fakulteternaarbetadeunder2012aktivtmedattformautbildningsutbudetutifrångivna planeringsramar.utbildningsstrateginvarenprimärutgångspunktförarbetet,såvälvadgäller volym,kvalitetochutbildningsmixsomutbildningarnaskaraktär. Studenternaskaocksåfortsättningsvishaengodmiljöförlärandeochdettapåverkasinteav omställningsarbetet.särskildasatsningargjordesförattförbättrastudentmötetgenomenhetligt studentbemötandeochenfunktionellservicedeskförstudenter. Ävenuniversitetetsorganisationutreddesunder2012.Universitetsstyrelsenbeslutadeatt universitetskaomformastillentvånivåorganisationmedfakulteternasomgrundläggandeupp delningavverksamhetenochsomutgångspunktförattsamlaadministrativastödfunktionerför kärnverksamheten.fakulteternaskaorganiserasmedämnesbaseradeavdelningarochendeli utredningenvarenöversynavdenkollegialastrukturen. Styrelsenfastställdeennyarbetsordningochorganisationsplanmedanledningavdenför ändradefakultetsorganisationen.dennyaorganisationen,somträderikraftden1april2013, kommerattgeförutsättningarförenprofessionelladministrationpåallanivåerochentydligare akademiskorganisation. Iutredningsarbetetingickocksåattseöverlokalförsörjningenföruniversitetetochfördel ningenavverksamhetermellandetrecampusorterna.dennautredningkankommaattledatill förändringariverksamhetsfördelningenmellanorterna.utredningsarbetetslutförsunder2013 menverksamhetskonsekvenserberäknasblirealiseradeförst2014eller2015. Övertalighetsprocesservarochäroundvikligaiomställningsarbetet.Uppsägningaravsåväl lärarpersonalsomadministrativpersonalgjordes2012ochfortsätter2013. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

11 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

12 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2.1 Utbildningsuppdraget Minskat antal helårsstudenter Under2012minskadeantalethelårsstudenter,hst,påanslagmed752hstellerminusnioprocent jämförtmedåretinnan.påtvåårärminskningentotalt1625hsteller17procent,enföljdavatt regeringensänktmittuniversitetetstakbeloppförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå. Dennaplaneradeinbromsninggörstrotsettfortsatthögtsöktryck. TABELL 1 Antal helårsstudenter (hst) på poänggivande utbildningar Antal helårsstudenter Poänggivande utbildningar förändring förändring % Grundutbildning % Sommarkurser % Basår % Summa % Särskilda uppdrag Lärarlyftet % Uppdragsutbildning med poäng % Beställd utbildning % Avgiftsskyldiga studenter % Totalt % Antal registrerade studenter * % * inkl. uppdr.utb Antaletstudenter,individer,minskadeocksåmed9procentjämförtmedföregåendeårochpåtvå århardesomfåttmöjlighetattstuderavidmittuniversitetetminskatmedöver6000individer,det villsägamed25procent. Inbromsningengjordesfrämstpådistansutbildningensomtotaltminskademed10procent. Distansutbildningpåprogramökadedockmed5procentmedanfriståendekurserpådistans minskademed18procent.meromutbildningsutbudetsstrukturochdistansutbildningföljeri avsnitten2.3och2.4. Mittuniversitetets utbildningsuppdrag ÅRK Universitetochhögskolorfårersättningförgrundutbildningenberoendepåhurmångastudenter somregistrerasochexamineras.anslagetgessometttakbeloppvilkettillsammansmedeventuellt anslagssparandeärdenmaximalaersättningenförrespektivehögskolaunderett år.anslagssparandeuppstårnärvärdetavproduktionenettenskiltårunderstigertakbeloppet,ej utnyttjatutrymmekandåförasövertillnästkommandeår. Värdetavproduktionen2012,detvillsägaantalethelårsstudenterochhelårsprestationervar 527miljonerkronor,cirka40miljonerkronormindreän2011.Takbeloppet2012var510miljoner kronorocheftersomdetintefannsoutnyttjatanslagfrånåretföre(anslagssparande)blevdenfak tiskaintäktendensammasomtakbeloppet. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

13 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå VidåretsbörjanhadeMittuniversitetet51miljonerkronorisparadeprestationer.Sparade prestationerärproduktionövertakbeloppet,ensortsvillkoradfordransomkanväxlasinifaktiska intäkteromproduktionennågotåriframtideninteskullenåupptilltakbeloppet.överproduktio nen2012,totalt27miljonerkronor,kommerinteattkunnautnyttjas,eftersomgränsenförsparan deärsattvid10procentavtakbeloppet. Antalethelårsstudenterminskade2012numerärtfrämstinomutbildningsområdenateknik, minus361helårsstudenter,samhällsvetenskap,minus214helårsstudenter,ochvård,minus121 helårsstudenter.seocksåavsnitt2.3. TABELL 2 Uppföljning av helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) Antal helårsstudenter Antal helårsprestationer Utbildningsområde Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Övrigt Design Idrott Summa Därav naturvetenskap och teknik Regeringengerersättningför65helårsstudenteroch65helårsprestationerinomutbildningsområ detdesign.utöverdettauppnåddesytterligare112helårsstudenteroch97helårsprestationeri design.undervisningengenomfördesfördessautbildningsplatsermeddenlägreteknikprislap pen. Ökad genomströmning Genomströmningärettmått,iprocent,somvisarhurstorandelavhelårsstudenternasomslutför påbörjadkurs.ettannatbegreppfördettaärprestationsgrad.genomströmningenpå Mittuniversitetetfortsatteattöka,entrendsedan2009. TABELL 3 Genomströmning, Campusutbildning 84% 86% 89% 89% Distans total 59% 57% 65% 68% Totalt 71% 70% 77% 79% Denstörstaökningennoteradesfördistansutbildningmedträffar,vilkatillövervägandedelenär programutbildningar.ävenförnätbaseradutbildning,iallmänhetfriståendekurser,noteradesen tydliguppgång.seavsnitt2.4 Denökadegenomströmningenharfleraorsaker: InstitutionernaochLärandeochResursCentrum,LRC,arbetadeförattutvecklapedago gikochteknik. 10 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

14 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inbromsningenharfrämstskettpåutbildningarmedlågprestationsgrad,ITdistans. Mittuniversitetetregistreradeundersommarkursernaochhöstentidigaavbrottförinaktiva studentervilkethöjdeprestationsgradenpådessa. Ettlägreantalhelårsstudenterrelaterastillhelårsprestationersomföljeraventidigare störrevolym. Inaktiva studenter Ibudgetpropositionenför2012introduceradesbegreppetinaktivastudenter.Detbetecknarstu dentersomintetarpoängpådekurserderegistreratsigpå.ensvårighetärattinaktivastudenter inteärettentydigtbegrepp.enprogramstudentsommissartentanpåenavsinaåttakurserkan knappasansesinaktivochintehellerdenprogramstudentsomanmälersigtillextrakurserisyfte attskyndapåsinexamen.enstudentsomintetarpoängpåfriståendekurskanhatenteratoch misslyckatsellerkanstuderaaktivt,menutanatthaföravsiktatttapoäng.enstudentkanockså registrerasigutanatthaföravsiktattstudera. Mittuniversitetetharvaltattanalyserastudenter,individer,somregistreratsigpåenenda kurs,högst7,5högskolepoängpåettårochutanattdetiladokregistreratsnågrapoäng.hypote senärattenkursstudenterhopparavstudiernaistörreutsträckningändesomregistreratsigpå flerakurser. AnalysenbyggerpåsiffrorurLadokförvårterminerna2010,2011och2012.Analyserperhelår blirinterättvisandeeftersomdetvidårsskiftet2012äreneftersläpningiinrapporteradehelårspre stationerkoppladetilldehelårsstudentersomregistreratsunderåret. TABELL 4 Nollpresterare bland enkursstudenter ett räkneexempel Vårterminen 2010 Vårterminen 2011 Vårterminen 2012 Totalt En kurs Totalt En kurs Totalt En kurs Antal registrerade studenter Nollpresterare Andel nollpresterare 33% 50% 29% 49% 25% 43% Antal helårsstudenter Antal hst nollpresterare Andel nollpresterare 22% 50% 18% 49% 17% 43% Enkursstudenternas andel av antalet registrerade studenter 37% 35% 31% av antalet helårsstudenter 15% 14% 12% Desomregistrerarsigpåendastenkursvårterminenvar2012cirka31procentavantaletstudenter menendastca12procentavantalethelårsstudenter,ibådafallenminskningjämförtmedsamma mätperiod2010och2011. Enkursstudenterutgjordepåhelåretcirkaåttaprocentavdettotalaantalethelårsstudenter inomanslagsgrundandeutbildning.nästanallalästefriståendekurserpåitdistansochtill86 procentpågrundnivå.tioprocentlästeförberedandekurserochfyraprocentpåavanceradnivå. JämförtmednyckeltalenpåMittuniversitetsnivå(tabell14)lågandelenungdomsstudenterbetyd ligtlägreidennagrupp. Åtgärder för att minska antalet inaktiva studenter Rektorbeslutadeijanuari2012attettförsökmedrapporteringavtidigtavbrottförinaktivastuden terskullegöraspåsommarkurserna(dnrmiun2012/199).ettobligatorisktprovinfördes,därstu MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

15 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå denternainomtreveckormåstevisaaktivitetförattinteinstitutionenskulleregistreratidigtav brott.studentenmeddeladesochkundevidettfelaktigtbeslutenkeltåterregistrerasig. Tidigareårvarandelentidigaavbrottpåsommarkursernacirkasexprocentochstegnutill16 procent.totaltregistrerades650tidigaavbrott,deflestaföre1juli.detvarcirka400fleränom rutineninteinförts.somenkonsekvensökadegenomströmningenpåsommarkurserna.enupp följning,pådetreinstitutionersomgavmajoritetenavsommarkurserna,visadeatt22procentav desommittuniversitetetregistreratförtidigtavbrotthadeåterregistrerats. Motsvaranderutininfördesunderhöstterminen2012(dnrMIUN2012/1470)ochärperma nentfrånochmedverksamhetsåret2013(dnrmiun2012/1991). 2.2 Söktryck och rekrytering Fler sökande till Mittuniversitetet SöktryckettillMittuniversitetetsutbildningarharökatfleraårirad.Trotsattprogramoch kurstillfälleninförhösten2012minskademed20procentfortsatteökningen.desominförhösten 2012sökteenprogramutbildningiförstahandökademed13procent.Äveninförvårterminen2013 varantaletsökanderekordstort. TABELL 5 Antal förstahandssökande vid sista anmälningsdag Inför Vårtermin Hösttermin Sommar Ettmåttpåattraktivitetsomregeringenlanseratärantaletförstahandssökandeperantagen.För programliggermittuniversitetetiparitetmeddetreandranyauniversitetenomkringnivån1,4. Motsvarandemätningpåfriståendekursergerettspretigtresultatförflertaletlärosätenochmed storavariationermellanåren. Breddad rekrytering Mittuniversitetetharenbredstudentrekryteringsetttillsocialbakgrund.Lärosätetverkarien regionmedenlågandelakademikerochdärmångastudentersaknarakademisktraditionoch studievana.handlingsplanenförbreddadrekrytering hadesommålattökaövergångsfre kvenseniregionen,attminskaavhoppenfrånstudiernaochattbehållaenhögandelstudenterfrån hemutanakademisktradition Underperiodenharenradåtgärdervidtagitssompåolikasättbidrartillmåluppfyllelsen. Dethardockgåttförkorttidförattdetskavaramöjligtattutvärderaresultatmotmålen.Över gångsfrekvensenärfortsattlågfrämstblandmän.desatsningarsomgörspåkortaprogramoch yrkeshögskoleutbildningkanpåsiktgeresultat.iettavutbildningsstrateginsutvecklingsområden, Regionalgymnasiesamverkan,skaensystematiskochlångsiktigsamverkanmedlärareocheleveri regionenutvecklas.måletärattgenomsamverkandelsökaövergångentillhögrestudier,delsöka Mittuniversitetetsmarknadsandelariregionen.Branschpraoärettprojektsomgenomfördesmedett antalhögstadieskolar.utvecklingavelärandetgördetmöjligtförstudentersomavolikaskälinte kanläsapåcampusattgenomföraakademiskastudier.insatsernaförattstärkaarbetslivsanknyt ningeniutbildningarnaökarstudenternasförutsättningarattetablerasigpåarbetsmarknadenefter avslutadutbildning. 12 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

16 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Regional gymnasiesamverkan ProjektetRegionalgymnasiesamverkanharsedanhösten2011arbetatförattutvecklaenuthållig, systematisksamverkanmedregionensgymnasieskolor.testavolikaformeravsamverkanhar delsskettinternt,delsutmotregionensgymnasielärareochelever.enprojektgruppharfungerat delssomenkanalförinformationsutbyteinomuniversitetetdärkontakternamotgymnasieskolor nasaknatsamordning,delsutmotomvärlden,skolpolitiker,skolledareochgymnasielärare,som saknatentydligingångmotuniversitetet.arbetetharutgåttfrånendialogmedskolledarnaoch tankenärattformaliserasamverkanförattuppnåsystematikochuthållighet. Under kommerprojektetattfortsättaattpåverkastrukturernaförsamverkaninom Mittuniversitetetochutmotregionensgymnasieskolor.Detinnebärettfortsatttestandeavkonkre tasamarbetsformerförattsamlaytterligareerfarenheterochunderkommandeåretformuleraoch förankraenhållbarmodellförregionalgymnasiesamverkan.modellenskageetttrovärdigtav stampförattbörjajobbamedregionenslågaövergångsfrekvensochattstärkamittuniversitetets positionsomregionensuniversitetochnavetiettutbildningssystemsomskaspännaöverhela utbildningssektorn. Studentrekrytering Mittuniversitetetharunderentreårsperiodgjortriktadeinsatserförattrekryterastudenter.Nedan gesnågraexempelpådetta. Regionalrekrytering Denregionalastudentrekryteringenomfattadeaktivitetersombyggerpåpersonligamötenmed målgruppen.utbildadestudentambassadörerbesökteblandannatgymnasieskolor,utbildnings mässorocharbetsförmedlingar.isundsvallochöstersundgenomfördesöppethuspåcampusför gymnasieelever,vuxenstuderandeocharbetssökandemedcirka500besökaretillrespektivedag. PåCampusSundsvallanordnadesendagförarbetssökandetillsammansmedarbetsförmedlingen, vuxenutbildningenochcsn.cirka60personerdeltog. KompetensArenaiJämtlandslänstartades1oktober.Projektetskautvecklaenkompetensplatt formochmodellerochstrukturerfördetta.mittuniversitetetärdelfinansiärochkommerattleda delmåletövergångtillhögrestudier.projektetisinhelhetledsavregionförbundetjämtlandslän. Skuggaenstudentsyftartillattgeenskildamöjligheterattbildasigenegenuppfattningom hurdetärattstuderavidmittuniversitetetgenomattföljaenstudentunderendag. Nationellrekrytering PånationellnivåfortsatteMittuniversitetetssatsningaristorstadsområdenasamtiGävlemedan nonserpåinternetsajter,iradioochitidningar.universitetetdeltogitrestörreutbildningsmässor ochnågramindregymnasiemässorocheventsistorstäderna.enaktivitetiåregenomfördesföratt nåpotentiellastudenterpåsportlovssemester. Rekryteringsinsatsernanationelltgav,motbakgrundavdetstoraantaletsökande,ettbrare sultat. Internationellrekrytering Enarbetsgruppförinternationellstudentrekryteringarbetadeunder2012medrekryteringsinsatser riktadetillutbytesstudenterochfreemoversinomeu/eesochfrånkina.insatsergjordesocksåi Tyskland,NederländernaochStorbritannien.Internationellastudenterdeltogpåmässorochi andraaktiviteterisinahemländerefteratthautbildatstillstudentambassadörer. FörrekryteringutanförEU/EESsamarbetadeMittuniversitetetmedHögskolanDalarnaoch HögskolaniGävle.LärosätenamarknadsfördesiggemensamtundernamnetStudyinCentralSwe MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

17 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå denunderchinaeducationexpoikina.mittuniversitetetfortsatteocksåsinegensatsningpåatt rekryterastudenterfrånkina. Insatsernaförattrekryterainternationelltmåstesesiettlängreperspektivochäridettaskede merattsesomeninvesteringinförframtiden. Övergångsfrekvenser Övergångsfrekvenserna,detvillsägaandeleneleversomslutförgymnasieskolanochpåbörjar högreutbildningeftertreår,liggerunderriksgenomsnittetibådejämtlandsochvästernorrlands län.statistikfrånscbvisarattövergångsfrekvensenökademycketsvagtfördebådalänen. TABELL 6 Övergångsfrekvenser Studentexamen angivet läsår Påbörjat högre studier efter tre år, totalt 05/06 06/07 07/08 08/09 Riket 41,1 42,9 43,9 45,1 Y län 38,7 41,6 42,1 42,6 Z län 28,8 32,5 30,9 31,0 Iriketökadeövergångsfrekvensenförbådemänochkvinnor.IJämtlandminskadeövergångsfre kvensenförkvinnorochökadeförmänmedandetvartvärtomivästernorrland. Antagna (nybörjare) på Mittuniversitetet Nybörjarenationellnivå Antaletnybörjare,idettafallstudentersomförförstagångenlästepåMittuniversitetet,varfärre läsåret2011/12änvarochettavdeföregåendeläsåren.merpartenkomfrånstockholm,västra Götaland,GävleborgochSkåne.Minskningenvarprocentuelltsettungefärlikastorfördeolika områdena. Endast15procentavMittuniversitetetsnyastudenterkomfrånVästernorrlandellerJämtland vilketkanjämförasmed23procentläsåret2007/2008.regionensnybörjareminskadetotaltmed 313personerochdesomsöktesigtillMittuniversitetetminskademed417.Dethördelssamman medattungdomskullarnaminskar,menenförklaringkanocksåvaraattdenkärvaarbetsmarkna dengjordeattflerbörjadeläsaiyngreåldraränsomvarittradition,detvillsägainleddesinastu dierdetvåföregåendeläsåren. 14 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

18 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå TABELL 7 Nationell rekrytering till Mittuniversitetet Nybörjare Läsår och antal individer Rekryteringslän 08/09 09/10 10/11 11/12 Jämtlands län Västernorrlands län Summa regionen Stockholms län Skåne län Västra Götaland Gävleborgs län Övriga län Antal nybörjare (individer) Andel från regionen 17% 13% 15% 15% DenstoraandelenstudentersomkommerutanförregionenärdelvisMittuniversitetetsstorautbud avnätbaseradedistanskurser. Nybörjarefrånregionen Antalethögskolenybörjareiregionen,detvillsägadesomförstagångenbörjarstuderavidenhög skola,minskadefrån2760till2447mellan2011och2012.avdessavalde36procentattsökasig tillmittuniversitetetläsåret2011/2012,enrejälminskningfrånföregåendeläsårdådenvar40pro cent.frånjämtlandvalde40procentochfrånvästernorrland35procentavhögskolenybörjarnaatt studerapåmittuniversitetet. Enanalyskommerattgörasunder2013avsåvälövergångsfrekvensersomförändringarian taletnybörjarefrånregionen. Behörighetsgivande förutbildning Basåretochbehörighetsgivandekursergerblivandestudentermöjlighetattkompletterasinbehö righetförattsedankunnaläsatekniskaellernaturvetenskapligautbildningar.basåretgerplatsga rantiochärenalternativrekryteringsväg.sedan2008harantalethelårsstudenterpåbehörighets givandekurseridetnärmastetredubblats. TABELL 8 Behörighetsgivande förutbildning Helårsstudenter därav basåret förberedande kurser Andel kvinnor av hst 43% 48% 46% 43% Avdemsomvarregistreradepåbasåret2010,totalt190individer,läste41personereller33procent påolikautbildningsprogrampåmittuniversitetet2012.sexhadevaltcivilingenjörsutbildningoch femtonhögskoleingenjörsutbildningellerannanteknisktinriktadutbildning.tregickpålärarut bildningen,fyrapåekonomutbildningenochfempåvårdinriktadeutbildningar.friståendekurser hadelockat21individer.hälftenavkursernaavsågteknikochmatematik,hälftensamhällsveten skap. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

19 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Modellprojekt för utveckling av YH-utbildning Inomramenförimplementeringavutbildningsstrateginutveckladesnågrakortareutbildnings programtillyrkeshögskoleutbildningar.måletvarattfinnaenformförutbildningensomdels fungeradesomettfriståendeutbildningsalternativmenocksåkundevaraendörrintillhögskole studier.ettsyftevarocksåattviakontaktermednäringslivochorganisationerutvecklaandrabe hovsmotiveradeutbildningar.enansökanlämnadesunder2012,automationsteknikerochprocessope ratör. MittuniversitetetdeltaritvåYHutbildningarmedannanutbildningsanordnaresomhuvud ansvarig, 2.3 Utveckling av utbildningen Utbildningsportföljen Ettledianpassningentilldetsänktatakbeloppetförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå varfakulteternasöversynavutbildningsutbudet.översynengjordesutifrånetthelhetsperspektiv därkvalitet,attraktivitetochekonomivargrundbultarna.medhögkvalitetavsesdenavstudenten upplevdakvaliteten,kvalitetiförhållandetilllärandemålochexamensbeskrivningarsamtutbild ningensrelevansförarbetslivet.högattraktivitetavserstudentersefterfråganpåutbildningaroch arbetsmarknadensbehov. Fakultetenförhumanvetenskap,HUV Under2012startadesinganyautbildningsprogrampågrundnivåochinganyaärplaneradeinför kommandeläsår.påavanceradnivåstartadebarnmorskeutbildningvåren2012. Fakultetsnämndenfastställdeettramverkförutbildningsbudetattgälla Samman sättningenskamöjliggörafriarestudiegångar,haenstabilbasavutbildningsprogramochprofes sionsutbildningarsamthaenvariationavundervisningsformer.fakultetenharsommålsättning attvärnaomutbildningsåvälpåcampussompådistans. Programutbildningarskautgörahögst70procentavfakultetenstotalavolym.Underperio denska,enligtramverket,utbildningpåavanceradnivåökamedanprofessionsutbildningarnaska behållaspå2011årsnivå.friståendekursersomledertillexamenochprogressioniutbildningen skaprioriterasliksommagisterutbildningar.masterutbildningarbörendastgesinomämnenmed gottsöktryckochgodarbetsmarknad. Neddragningargjordesunderåretfrämstpåfriståendekurserpådistans.Framtill2015krävs enneddragningocksåpåprogramutbildningarna,flertaletihöggradefterfrågadeiyrkeslivet. Fakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier,NMT Utbildningsutbudetbestårihuvudsakavutbildningsprogramochfriståendekurser/kurspaket. Utbudetavprogramutbildningarfokuserarpåföljandekategorieravutbildning. Ingenjörsutbildning Medieutbildning Designutbildning ITutbildning Programutbildningarnaharentydligyrkesidentitetelleranknytertillettkompetensbehovpåar betsmarknaden.deliggervälilinjemeddetiutbildningsstrateginprioriteradeområdetarbetslivs anknytning. Fleraavprogramutbildningarnaärtillgängligaviadistansformatochärdärförävenattraktiva föräldrestudenter.detärettkostnadseffektivtsättattuppgraderaochmatchaarbetskraftens 16 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

20 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå kompetensmedarbetslivetsbehov.delängreutbildningsprogrammenerbjuderenkompetensväx lingmedandekortareärmerinriktadpåuppgraderingavkompetens. Utöverovanståendeprogramutbudgerfakultetenenbasårsutbildningmedmålsättningenatt ökaandelenstudenterinomnaturvetenskapochteknik. Trecampus Mittuniversitetetstrecampusharolikautbildningsprofiler.CampusHärnösandhartyngdpunkten ilärarutbildningmedutbildningocksåinomhumaniora,beteendevetenskapochvissteknik.där finnsocksåarkivochinformationsvetenskap.campussundsvallkännetecknasavutbildningar inriktademotnaturvetenskap,teknikochmedier.därgesocksåsamhällsvetenskapligautbild ningarochvårdutbildning.campusöstersundutmärksavsamhällsvetenskapligaochbeteendeve tenskapligautbildningarochavutbildningarinomvård,sportochidrott,ekoteknikochkvalitets teknik. Itabellenredovisasantaletstudentersomregistreratspercampus.Idettaingårstudentersom läserpåitdistans,detvillsägavianätetochaldrigbesökercampusorten.ihärnösandvar3200 studenterregistreradepåkurserpåitdistansoch1600studenterpådistansmedsamlingsveckor 4 5gångerpertermin.ISundsvallvardrygt2000studenterregistreradepåITdistansochiÖster sund2700. TABELL 9 Studenter vid Mittuniversitetet och på olika campus läsår Antal individer per läsår Campus 08/09 09/10 10/11 11/12 Mittuniversitetet varav Härnösand Sundsvall Östersund * Eftersom samma individ kan läsa på mer än ett campus kan den sammanlagda summan för campusorterna vara högre än för Mittuniversitetet totalt. Programutbildningar Programutbildningarpågrundnivåochavanceradnivåsvarade2012för64procentavdentotala utbildningsvolymenmättihelårsstudenter,enökningjämförtmed2011dåmotsvarandesiffravar 60procent. TABELL 10 Programutbildningar , hst Yrkesprogram Generella program Summa Iabsolutatalminskadedegenerellaprogrammenmellan2011och2012med127helårsstudenter. Yrkesprogrammenökadenågot.Förändringenärenföljdavettminskatantalstudieplatseroch färrekurstillfällen.kommandeläsårblirantaletprogramfärre. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

Kontaktperson för årsredovisningen 2013 är avdelningschef Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli.

Kontaktperson för årsredovisningen 2013 är avdelningschef Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli. Mittuniversitetets årsredovisning 2013 Dnr: MIUN 2014/9 Omslagsbild: Söktrycket till Mittuniversitetets utbildningar har ökat under flera år i rad. Inför höstterminen 2013 ökade antalet sökande med 36

Läs mer

10 20 visning sredo År

10 20 visning sredo År Årsredovisning 2010 Mittuniversitetets årsredovisning 2010 Dnr: MIUN 2010/2059 Omslagsbild: Antalet studenter vid Mittuniversitetet har aldrig varit fler. Ökningen under 2010 är störst i landet. Foto:

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

2008 visning sredo År

2008 visning sredo År Årsredovisning 2008 Mittuniversitetets årsredovisning 2008 Dnr MIUN 2009/117 Omslagsbild: Mittuniversitetets campus i Sundsvall Åkroken. År 2008 utsåg Europeiska stadsbyggare Åkroken till Europas bästa

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan

Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan Mitthögskolan 2004-02-10 Dnr MH 2004/14 Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan Mitthögskolans årsredovisning 2003 2 (2) Kontaktperson för Årsredovisningen 2003 är akademisk sekreterare Maria Nyberg Ståhl

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering ANALYSRAPPORT Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering 0 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund...2 Kvartal 1-2014...3 Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med 2013... 3 Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

REGEL FÖR KURSPLANER (BEHÖRIGHETSGIVANDE, GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ)

REGEL FÖR KURSPLANER (BEHÖRIGHETSGIVANDE, GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ) MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 2 REGEL FÖR KURSPLANER (BEHÖRIGHETSGIVANDE, GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ) DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum:

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

HSTK-utvecklingen 2010

HSTK-utvecklingen 2010 2010 Ökningen fortsätter 2010 - Umeå universitet hade totalt 5,9 procent fler ackumulerade fakturagrundande HSTK vid kalenderåret 2010 års andra jämförelse (VT-2 2010) jämfört med samma tidpunkt 2009.

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1

LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1 LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1 LärCentrum Bergs kommun Telefon: 0687-163 90, E-post: john-olof.mannberg@berg.se LärCentrum Bräcke kommun Telefon: 0696-165 40, E-post:

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor www.hsv.se Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Mittuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009 med utblickar

Mittuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009 med utblickar Mittuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009 med utblickar Innehållsförteckning FÖRORD Ett arbetslivsnära universitet 3 KORTFATTAT OM MITTUNIVERSITETET Kortfattat om Mittuniversitetet 5 KVALITET Kvalitetsgranskad

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15 ÅRS REDO 2013 VISNING Dnr HS 2013/457-15 Årsredovisning 2013 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2014-02-07 Dnr HS 2013/457-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 3 Årsredovisningens

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

MITTUNIVERSITETET BREDDADE MÖJLIGHETER MED UTBILDNINGSSTRATEGISKA SATSNINGAR

MITTUNIVERSITETET BREDDADE MÖJLIGHETER MED UTBILDNINGSSTRATEGISKA SATSNINGAR MITTUNIVERSITETET BREDDADE MÖJLIGHETER MED UTBILDNINGSSTRATEGISKA SATSNINGAR Mittuniversitetets utbildningsstrategi för åren 2011 2015 pekar ut fem utvecklingsområden. Två av dem, arbetslivsanknytning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor PM Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2010-12-21 Reg.nr. 63-2963-10 Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Återrapportering av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Handlingsplan för arbetslivsanknytning

Handlingsplan för arbetslivsanknytning Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, Samverkansavdelningen 1.1 Dokumentansvarig: Datum Datum Håkan Wiklund, processledare 2012-05-02 Implementering av Mittuniversitetets

Läs mer

201 Årsredo 3 visning

201 Årsredo 3 visning Årsredovisning 2013 Innehåll Organisation och nyckeltal... 5 Rektors förord... 6 Studentkårens tillbakablick... 7 RESULTATREDOVISNING... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 8 Nya ingenjörsplatser...

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15 ÅRS REDO 2012 VISNING Dnr HS 2013/62-15 Årsredovisning 2012 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2013-02-08 Dnr HS 2013/62-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Studentkåren har ordet 4 Årsredovisningens

Läs mer

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Programtillfälle i KursInfo

Programtillfälle i KursInfo Programtillfälle i KursInfo Att skapa ett programtillfälle är indelat i tre steg: Första steget är att lägga in de grundläggande uppgifterna på Program och sedan uppmärksamma central administration. Centralt

Läs mer

Redaktör och handläggare: Anna-Karin Orsmark Grafisk form: Pangea Design Tryck: US-AB, mars 2009

Redaktör och handläggare: Anna-Karin Orsmark Grafisk form: Pangea Design Tryck: US-AB, mars 2009 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 (Dnr SU 112-1805-08) har producerats av Planeringsenheten vid Stockholms universitet. Ekonomiavdelningen har svarat för den ekonomiska redovisningen. Redaktör och

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

miljöcertifierad ingenjörer hälsopedagoger lärare sjuksköterskor för teknik och miljö akademin för hälsa och arbetsliv hållbar utveckling

miljöcertifierad ingenjörer hälsopedagoger lärare sjuksköterskor för teknik och miljö akademin för hälsa och arbetsliv hållbar utveckling Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. forskning hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö uppdragsutbildning distansutbildning program 2013 Högskolan

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Innehåll Verksamhetsåret 2011 4 ekonomiskt resultat 5 Intäkter och kostnader

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2014 Högskolan Dalarna HDa dnr DUC 2015/285/20 ÅRSREDOVISNING 2014 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2015 02 18 INNEHÅLL Högskolan Dalarna i siffror 5 Rektors förord 7 Högskolans uppdrag 8 Högskolans vision

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Årsredovisning. för Linköpings universitet avseende 2013

Årsredovisning. för Linköpings universitet avseende 2013 Årsredovisning för Linköpings universitet avseende 2013 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 2014 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende

Läs mer

Foto: Jerker Andersson. Årsredovisning 2003

Foto: Jerker Andersson. Årsredovisning 2003 Foto: Jerker Andersson Årsredovisning 2003 2 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003 Innehåll Sammanfattning i siffror 04 Rektor har ordet 05 Vägen mot professionsuniversitet har stakats ut... 05 Studenterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

örebro universitet årsredovisning 2014

örebro universitet årsredovisning 2014 örebro universitet årsredovisning 2014 Formgivning Maria Alsbjer, Örebro universitet Foto Linus Grabö, Hans Jonsson, Pavel Koubeck, Jan-Peter Lahall, Kicki Nilsson Tryck Örebro universitet, repro 2015

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Årsredovisning 2008. Linköpings universitet

Årsredovisning 2008. Linköpings universitet Årsredovisning 2008 Linköpings universitet Linköpings universitet i korthet Linköpings universitet (LiU) bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-03-21 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter Sammanfattning De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

örebro universitet årsredovisning 2013

örebro universitet årsredovisning 2013 örebro universitet årsredovisning 2013 Innehåll FÖRORD... 2 ORGANISATION... 3 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 5 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 13 SAMVERKAN... 19 PERSONAL...

Läs mer

Lärande i förändring

Lärande i förändring 1 Lärande i förändring SVERDs höstkonferens 141023 Högskolans kursutbud, MOOC och examina Lars Haikola Utredare Högskolans utbildningsutbud 2 Disposition Svensk högre utbildning 2014 fakta, karakteristika,

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer