Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl."

Transkript

1

2 Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans, men också campusstudenter läser nätbaserade kurser. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD Rektorharordet RESULTATREDOVISNING ettåravutvecklingochanpassningtillnyaförutsättningar 2. Utbildningpågrundnivåochavanceradnivå 2.1 Utbildningsuppdraget 2.2 Söktryckochrekrytering 2.3 Utvecklingavutbildningen 2.4 Distansutbildningochelärande 2.5 Arbetslivsanknytning 2.6 Kvalitetsarbeteinomutbildningen 2.7 Examina 3. Utbildningpåforskarnivå 3.1 Kvalitetssäkring 3.2 Forskarstuderandeochexamina 4. Forskning 4.1 Mekaniskmassa,skolutvecklingochamorfmetall 4.2 Vetenskapligproduktion 4.3 Forskningskompetensochforskningsresurser 4.4 Kvalitetssäkringavforskningen 4.5 Innovationochnyttiggörande 5. Gemensamtförutbildningochforskning 5.1 Studentmedverkan 5.2 Internationalisering 5.3 Jämställdhetocharbeteförlikavillkor 5.4 Bibliotek 5.5 Personalochkompetensförsörjning 6. Ekonomiskutveckling Verksamhetensresultat 8. Styrningochkontroll MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

4 Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans, men också campusstudenter läser nätbaserade kurser. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

5 EKONOMISK REDOVISNING UNIVERSITETSSTYRELSENS BESLUT Bilaga1 Sammanställningavanslagsbelastning Bilaga2 OrganisationsplanförMittuniversitetet2012 Bilaga3 Sammanställningavtabellerochdiagram Bilaga4 Strukturföråterrapporteringiresultatredovisningen Förkortningar ÅRK användssommarkeringfördeavsnittsomredovisaråterrapporteringskravi regleringsbrevet. HUV Fakultetenförhumanvetenskap NMT Fakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier Hst Helårsstudent,detvillsägaantaletstudentersomärförstagångsochfortsättningsregistre radepåettkurstillfällemultipliceratmedkurstillfälletsomfattningihögskolepoängunder envissperioddivideratmed60.studentersomavbrutitstudiernainomtreveckorefter påbörjadkursskainteingåiberäkningen. Hpr Helårsprestationenhprmotsvarar60avklaradehögskolepoängoavsetthurmångastuden tersombedrivitstudiernaochoavsetthurlångtidstudiernatagit. Datainsamling Fördatainsamlingenharföljandeadministrativasystemanvänts: Ladok(studiedokumentationssystemet)föruppgifteromstudenterochderasstudieroch examinapågrundnivå,avanceradnivåochforskarnivå, NyA(VHSantagningssystem) Palasso(personalsystemet)föruppgifterompersonal, Agresso(ekonomisystemet)förekonomiunderlaget, DiVa(bibliotekensuppföljningssystem)föruppgifterompublikationer. LISAärMittuniversitetetsledningsinformationssystem,ensystemlösningbaseradpå DiverSolutionsomimplementerats2010och2011.Systemetpresenterarochanalyserar informationfrånmittuniversitetetskällsystem. Specialkörningaromstudentersbakgrund,valavstudieinriktning,ålderetc.harbeställtsfrånSCB liksomstatistikavseendeövergångsfrekvenseriregionen. Uppgifteromdeninternautvecklingenharblandannatsamlatsinmedhjälpavenkätertill institutionerochnämnder.därutöverharspecialistfunktionernainomuniversitetetlämnatunder lagochanalyser. Hanteringenavuppgifternaomkostnadperprestationframgåravkapitel7. 2 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

6 Resultatredovisning Förord Rektor har ordet Universitetetsomställningsarbeteharnaturligtvisvaritettstarktfokusunder2012.Detberöralla somarbetarpåuniversitetet.universitetetharbådestängtnedutbildningarochgåttigenomom ställningsprocesserförpersonal.universitetsstyrelsenharocksåfattatbeslutomennyorganisa tionsstrukturochskaifebruaritaställningtillettförslagattflyttaverksamhetenpåcampushär nösandtillcampussundsvall. Självklartgårinteförändringaravdettaslagobemärktförbi.Mendetgördetänviktigareatt arbetakloktochlångsiktigtochbehållaenhögattraktivitethosstudenterochpåarbetsmarknad, godkvalitetochenekonomiibalans.manskaocksåalltidpåminnasigomattmittuniversitetet haretthögtsöktryck,enstabilekonomiochvisarmångagodaforskningsprestationer. Alltflerhögskolestudenterväljeridagattstuderagenomnätutbildningarellerdistansutbild ningar.statistikstyrkerdennatrendochvisarattalltfleravframtidensutbildningarkommeratt varanätutbildningar.jagärövertygadomattsverigesomlandskullevinnapåattutvecklasina nätutbildningarochökadenätbaseradeinslageniallautbildningar.detskullebidratillökadkva litet,tillgänglighetochsamverkan.mittuniversitetetsträvarefterattliggaifronteninomdetta område. Denhögreutbildningenärberoendeavuppkoppling,samverkanochmodernteknik.IToch modernteknikärisinturberoendeavatthögreutbildninghållerhögkvalitetochdriverdentek niskautvecklingenframåt.sverigebehöverenplanförhurhögreutbildning,nätbaseradpedago gikochmodernteknikskafrämjavarandra.nationellastrategierfinnsredanimångaandraländer ochviriskerarattbliifrånsprungna. Mittuniversitetetärverksamtienregionmedstoraförväntningarpålärosätetsförmågaatt främjatillväxtochutvecklinggenomforskningochgenomattproduceravälutbildadarbetskraft. Ettexempelpåregionensengagemang,somjagvillpekapå,ärMittNorrlandUtbildning(MNU),en föreningsomsamlarnäringslivochoffentligsektoriinsatserförattskapahögrekvalitetidetregi onalautbildningssystemet.detärettpåmångasättuniktsamarbetesommnurepresenterarge nomdenbredasamhällsförankringenochmedlemskapfrånfleraolikasamhällssektorer. MittuniversitetetssåkalladeKKmiljöinomindustriellelektronikochdenskogstekniska forskningenharunderåretytterligareflyttatframsinapositionerinombådeforskningochsam verkan.påsammasättharutvecklingeninomdetidrottsvetenskapliga,sportteknologiskaochtu ristvetenskapligaområdetutvecklatsmycketvälunderdetgångnaåret.förkommandeårlovar dennautvecklingmycketgott. Detharvaritettomvälvandeochkrävandeårochframförossliggerfortsattutvecklingsarbete. Mittuniversitetetstårinförmångautmaningar,menjagvetattvihardenkraftochdenenergisom behövsförattklaradem. AndersSöderholm Rektor MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

7 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar 4 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

8 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar År2012komattpräglasavettfortsatthögtsöktryckochettintensivtutvecklingsarbeteinomut bildningen,avimplementeringavforskningsstrateginochavettgenomgripandeomställningsarbe te. Utvecklingsarbete Mittuniversitetetsutvecklingssatsningarföljersedan2009enavstyrelsenfastställdutvecklingsplan medövergripandemålförverksamheten.denbildarutgångspunktenförsåväluniversitetetsut bildningsstrategisomforskningsstrategiochförarbetetmedenstrategiförverksamhetensförut sättningarsompåbörjadesunder2012.närhet,nyttaochnyfikenhetärkännetecknandeförmitt universitetetochsammanfattardefördelarsomuniversitetetsträvarefterattgestudenter,medar betareochsamarbetspartners,principersomocksåvaritvägledandeiåretsstrategiskautveck lingsarbete. ImplementeringenavMittuniversitetetsutbildningsstrategi ärutgångspunktfören radprojektinomområdenaelärande,arbetslivsanknytning,internationalisering,kvalitetsarbete ochregionalsamverkan.arbetetgavunderåretflerakonkretaresultatblandannatienutvecklad infrastrukturinomelärande,modellerförblendedlearning(kombineratlärande)ochfungerande frontdeskapplikationer.inomarbetslivsanknytningfärdigställdessamlab,ettsamhällsveten skapligtlaboratoriumsomstödförutbildningenavblandannatsocionomer,liksomsimchildsom ärettpedagogisktdatorstödisocionomutbildningen.denregionalasamverkanförstärktesiett projektriktattillgymnasieskolornaochinfrastrukturenförinternationaliseringutökadesbland annatgenominternationaldeskförutländskastudenter,språkstödtillstudenterochläraresamt projektförattökamarknadsföringeniettantalprioriteradeländer. Mittuniversitetetsforskningsstrategi börjadeimplementerasunderåretgenomle darskapsutbildningarochdiskussioneromdetakademiskaledarskapet.ibörjanavhöstengenom fördesenworkshopomforskningsstrategindärdrygt100avlärosätetsforskaredeltog.diskussio nenhandlade,utöverforskningsstrategin,omkollegialorganisationochledarskap. Underåretinleddesocksåarbetetmedattutformaenstrategiförverksamhetensförutsättningar, stödfunktioner,ledarskapochorganisationskultur.arbetetfokuseradesinledningsvispåattdefi nieraförutsättningarförattorganisatorisktcentraliseralärosätesövergripandefunktionerinom blandannatekonomi,personalochkommunikationsamtattfinnaformerförenakademinäraor ganiseringavinternationalisering,samverkan,likavillkorsamtimplementeringenavutbildnings ochforskningsstrategierna. Utbildning SöktryckettillMittuniversitetetsutbildningarpågrundnivåochavanceradnivåfortsätterattöka. Antaletförstahandssökande2012lågförolikautbildningarpåsammanivåellerhögreän2011 samtidigtsomutbildningsutbudetminskademed20procent.införvårterminen2013ökadeantalet förstahandssökandemed10procent. BlandMittuniversitetetsstudenterfinnsenhögandelsomstuderarvianätet.Enstordelav demgenomförsinastudierpådistans,menocksåcampusstudenterläsernätbaseradekurser.mitt universitetetgenomfördeunderåret,tillsammansmedhögskolornapågotlandochidalarna,en informationsinsatsförattuppmärksammastatsmakternapådetfaktumattnätstudiersaknasi regeringensdigitalaagenda. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

9 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar Enförstudiekalladdigitaltcampusslutfördes2012.Syftetvarattklarläggahurmottagandeoch servicetillstudenterkaneffektiviserasochanpassastillattstudenteridagarbetarmedhjälpav digitalatekniker.enviktigutgångspunktvarattdesomstuderarpådistansskahalikvärdigservi ceochstödsomdesomstuderarpåcampus. Bådafakulteternaarbetadeförattutvecklautbildningsutbudet.Fakultetenförhumanveten skap,huv,utarbetadeettramverksomblevstyrandeförtilldelningenavmedeltillinstitutioner na.iramverketsattesetttakförprogramutbildningarnasvolym,utbildningpåavanceradnivåska ökaochblandfriståendekurserprioriterasdesomledertillenexamen.underåretinnebardeten minskningavantaletfriståendekurserochdåfrämstsommarkurservilketävengälldeutbudet inomfakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier,nmt. Högskoleverketutvärderadeunderåretenradsamhällsvetenskapligautbildningar.Mittuni versitetetfickbedömningenmyckethögkvalitetförkandidatexamenikulturgeografiochhögkva litetförkandidatexaminaipsykologi,sociologi,medieochkommunikationsvetenskapsamtjour nalistikochförmagisterprogrammetifolkhälsovetenskap.omdömetbristandekvalitetgavstill kandidatochmagisterutbildningarnainationalekonomi,statsvetenskapochföretagsekonomi, folkhälsovetenskap(kandidat)ochsociologi(magister).bristernaskavaraåtgärdadeunder2013 ochdärefterkommeruniversitetskanslersämbetetattgöraennybedömning. Forskning Mittuniversitetetspositivautvecklingskurvaförforskningenfortsätteräven2012.Närdetgäller vetenskapligpubliceringsåökadeantaletrefereegranskadepublikationerliksomlärosätetsbiblio metriskaindexjämförtmedföregåendeår. Mittuniversitetetärsedan2011såkalladKKmiljövadgällerverksamheternainomprofilom rådenaskogensomresurs,fscn,ochindustriellitochdigitalatjänster,stc.detinnebärattmittuni versitetetfördessaområdenbyggerupplångsiktigastrategier,formarinsatserochkvalitetsgrans karförattdärefterfåfinansieringavkkstiftelsen.detvåprofilerna,hälsa,idrottochsportteknologi, NVC/SportstechochTurismochupplevelser,ETOUR,strävarefterattinkluderasiKKmiljön. Samverkan Samverkanmedföretag,myndigheterochorganisationerfinnssåvälinomforskningsominom utbildning.ansträngningargörsförattökaarbetslivsanknytningeniutbildningensomettlediatt implementerautbildningsstrategin.deflestaforskningsprojektdrivsisamarbetemedföretageller myndigheterochandelenprojektmedsamproduktionökadeunderåret. UnderåretinitieradesMiunAlumni,ettprofessionelltochsocialtnätverkfördemsomtidiga restuderatvidmittuniversitetet.syftetmedmiunalumniärattupprätthållaengodrelationmed föredettastudenter(alumner)vidmittuniversitetet,stärkaarbetslivsanknytningocharbetslivs mässigrelevansiutbildningarnasamtföljauppochtatillvaratidigarestudenterserfarenheterför attutvecklautbildningarnaskvalitet.genomnätverketförmedlasinformationfrånmittuniversite tetomintressantaseminarierochåterträffar.detgerocksåalumnernamöjligheteratthållasig uppdateradomforskninginomrespektiveyrkesområde. Hållbar utveckling Desociala,ekonomiskaochekologiskadimensionernaavhållbarutvecklingspeglasiMittuniversi tetetsverksamhetinombådeutbildningochforskning. Denprofileradeforskningensombedrivsisamverkanmedinternationelltledandekun skapsmiljöergeroftavinster,bådeförmiljönochförföretagenseffektivitet.fleraavutbildningar naharettperspektivmothumankapitalmedfokuspåhälsofrämjandefrågor. HållbarutvecklingspeglasäveniMittuniversitetetssättattarbetameddistansöverbryggande teknik.telefon,dataochvideokonferenseringårikommunikationsmönsterochmöteskultur.mil 6 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

10 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar jöledningsarbetetharensamordnandefunktionförsåvälarbetetmeddeninternamiljönförstu denterochanställdasomföruniversitetetsuppdraginomutbildning,forskningochsamverkan. Ekonomi Under2012minskadetakbeloppetförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå.Ibudgeten tillätsenöverproduktionpå10miljonerkronorvilketlåglångtunderöverproduktionen2011,som var91miljonerkronor.institutionernatilldeladestakbeloppsomistortsettuppnåddes.tvåinsti tutionerproduceradeövertaket. Forskningsverksamhetenförbrukademeränåretstilldeladeanslag,vilketvarheltenligtbud geten.myndighetskapitaletförforskningenminskadedärmedfrån165miljonerkronorår2009till ca105miljonerkronor2012vilketinnebäratt65miljonerkronorutöveranslagetunderdessaår använtsförforskning. Omställningsfokus Detstoraomställningsarbetesominitieradesochbedrevsunderåretprägladeimångaavseenden verksamhetenunder2012.detmotiveradesavregeringensbeslutattsänkatakbeloppetförmitt universitetetmedca50mkrellertioprocentframtill2016,beräknatmedhänsyntagentillbåde anslagsminskningarochkonsekvenseravprisochlöneomräkningar. UtifrånregeringensuppdraginleddeMittuniversitetetunder2012ettomställningsarbetesom omfattadesåvälutbildningsutbudsomverksamhetensorganisation.omfattandeförändringar föreslogsmedetttydligtsyfte;attskapaettattraktivtutbud,godkvalitetocheffektivitetidenad ministrativaöverbyggnadenochattrustaorganisationenfördeutmaningarsomliggernågraår framåtitiden lägreanslagförutbildningsverksamhetenochökadkonkurrensomstudenterna. Fakulteternaarbetadeunder2012aktivtmedattformautbildningsutbudetutifrångivna planeringsramar.utbildningsstrateginvarenprimärutgångspunktförarbetet,såvälvadgäller volym,kvalitetochutbildningsmixsomutbildningarnaskaraktär. Studenternaskaocksåfortsättningsvishaengodmiljöförlärandeochdettapåverkasinteav omställningsarbetet.särskildasatsningargjordesförattförbättrastudentmötetgenomenhetligt studentbemötandeochenfunktionellservicedeskförstudenter. Ävenuniversitetetsorganisationutreddesunder2012.Universitetsstyrelsenbeslutadeatt universitetskaomformastillentvånivåorganisationmedfakulteternasomgrundläggandeupp delningavverksamhetenochsomutgångspunktförattsamlaadministrativastödfunktionerför kärnverksamheten.fakulteternaskaorganiserasmedämnesbaseradeavdelningarochendeli utredningenvarenöversynavdenkollegialastrukturen. Styrelsenfastställdeennyarbetsordningochorganisationsplanmedanledningavdenför ändradefakultetsorganisationen.dennyaorganisationen,somträderikraftden1april2013, kommerattgeförutsättningarförenprofessionelladministrationpåallanivåerochentydligare akademiskorganisation. Iutredningsarbetetingickocksåattseöverlokalförsörjningenföruniversitetetochfördel ningenavverksamhetermellandetrecampusorterna.dennautredningkankommaattledatill förändringariverksamhetsfördelningenmellanorterna.utredningsarbetetslutförsunder2013 menverksamhetskonsekvenserberäknasblirealiseradeförst2014eller2015. Övertalighetsprocesservarochäroundvikligaiomställningsarbetet.Uppsägningaravsåväl lärarpersonalsomadministrativpersonalgjordes2012ochfortsätter2013. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

11 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

12 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2.1 Utbildningsuppdraget Minskat antal helårsstudenter Under2012minskadeantalethelårsstudenter,hst,påanslagmed752hstellerminusnioprocent jämförtmedåretinnan.påtvåårärminskningentotalt1625hsteller17procent,enföljdavatt regeringensänktmittuniversitetetstakbeloppförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå. Dennaplaneradeinbromsninggörstrotsettfortsatthögtsöktryck. TABELL 1 Antal helårsstudenter (hst) på poänggivande utbildningar Antal helårsstudenter Poänggivande utbildningar förändring förändring % Grundutbildning % Sommarkurser % Basår % Summa % Särskilda uppdrag Lärarlyftet % Uppdragsutbildning med poäng % Beställd utbildning % Avgiftsskyldiga studenter % Totalt % Antal registrerade studenter * % * inkl. uppdr.utb Antaletstudenter,individer,minskadeocksåmed9procentjämförtmedföregåendeårochpåtvå århardesomfåttmöjlighetattstuderavidmittuniversitetetminskatmedöver6000individer,det villsägamed25procent. Inbromsningengjordesfrämstpådistansutbildningensomtotaltminskademed10procent. Distansutbildningpåprogramökadedockmed5procentmedanfriståendekurserpådistans minskademed18procent.meromutbildningsutbudetsstrukturochdistansutbildningföljeri avsnitten2.3och2.4. Mittuniversitetets utbildningsuppdrag ÅRK Universitetochhögskolorfårersättningförgrundutbildningenberoendepåhurmångastudenter somregistrerasochexamineras.anslagetgessometttakbeloppvilkettillsammansmedeventuellt anslagssparandeärdenmaximalaersättningenförrespektivehögskolaunderett år.anslagssparandeuppstårnärvärdetavproduktionenettenskiltårunderstigertakbeloppet,ej utnyttjatutrymmekandåförasövertillnästkommandeår. Värdetavproduktionen2012,detvillsägaantalethelårsstudenterochhelårsprestationervar 527miljonerkronor,cirka40miljonerkronormindreän2011.Takbeloppet2012var510miljoner kronorocheftersomdetintefannsoutnyttjatanslagfrånåretföre(anslagssparande)blevdenfak tiskaintäktendensammasomtakbeloppet. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

13 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå VidåretsbörjanhadeMittuniversitetet51miljonerkronorisparadeprestationer.Sparade prestationerärproduktionövertakbeloppet,ensortsvillkoradfordransomkanväxlasinifaktiska intäkteromproduktionennågotåriframtideninteskullenåupptilltakbeloppet.överproduktio nen2012,totalt27miljonerkronor,kommerinteattkunnautnyttjas,eftersomgränsenförsparan deärsattvid10procentavtakbeloppet. Antalethelårsstudenterminskade2012numerärtfrämstinomutbildningsområdenateknik, minus361helårsstudenter,samhällsvetenskap,minus214helårsstudenter,ochvård,minus121 helårsstudenter.seocksåavsnitt2.3. TABELL 2 Uppföljning av helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) Antal helårsstudenter Antal helårsprestationer Utbildningsområde Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Övrigt Design Idrott Summa Därav naturvetenskap och teknik Regeringengerersättningför65helårsstudenteroch65helårsprestationerinomutbildningsområ detdesign.utöverdettauppnåddesytterligare112helårsstudenteroch97helårsprestationeri design.undervisningengenomfördesfördessautbildningsplatsermeddenlägreteknikprislap pen. Ökad genomströmning Genomströmningärettmått,iprocent,somvisarhurstorandelavhelårsstudenternasomslutför påbörjadkurs.ettannatbegreppfördettaärprestationsgrad.genomströmningenpå Mittuniversitetetfortsatteattöka,entrendsedan2009. TABELL 3 Genomströmning, Campusutbildning 84% 86% 89% 89% Distans total 59% 57% 65% 68% Totalt 71% 70% 77% 79% Denstörstaökningennoteradesfördistansutbildningmedträffar,vilkatillövervägandedelenär programutbildningar.ävenförnätbaseradutbildning,iallmänhetfriståendekurser,noteradesen tydliguppgång.seavsnitt2.4 Denökadegenomströmningenharfleraorsaker: InstitutionernaochLärandeochResursCentrum,LRC,arbetadeförattutvecklapedago gikochteknik. 10 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

14 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inbromsningenharfrämstskettpåutbildningarmedlågprestationsgrad,ITdistans. Mittuniversitetetregistreradeundersommarkursernaochhöstentidigaavbrottförinaktiva studentervilkethöjdeprestationsgradenpådessa. Ettlägreantalhelårsstudenterrelaterastillhelårsprestationersomföljeraventidigare störrevolym. Inaktiva studenter Ibudgetpropositionenför2012introduceradesbegreppetinaktivastudenter.Detbetecknarstu dentersomintetarpoängpådekurserderegistreratsigpå.ensvårighetärattinaktivastudenter inteärettentydigtbegrepp.enprogramstudentsommissartentanpåenavsinaåttakurserkan knappasansesinaktivochintehellerdenprogramstudentsomanmälersigtillextrakurserisyfte attskyndapåsinexamen.enstudentsomintetarpoängpåfriståendekurskanhatenteratoch misslyckatsellerkanstuderaaktivt,menutanatthaföravsiktatttapoäng.enstudentkanockså registrerasigutanatthaföravsiktattstudera. Mittuniversitetetharvaltattanalyserastudenter,individer,somregistreratsigpåenenda kurs,högst7,5högskolepoängpåettårochutanattdetiladokregistreratsnågrapoäng.hypote senärattenkursstudenterhopparavstudiernaistörreutsträckningändesomregistreratsigpå flerakurser. AnalysenbyggerpåsiffrorurLadokförvårterminerna2010,2011och2012.Analyserperhelår blirinterättvisandeeftersomdetvidårsskiftet2012äreneftersläpningiinrapporteradehelårspre stationerkoppladetilldehelårsstudentersomregistreratsunderåret. TABELL 4 Nollpresterare bland enkursstudenter ett räkneexempel Vårterminen 2010 Vårterminen 2011 Vårterminen 2012 Totalt En kurs Totalt En kurs Totalt En kurs Antal registrerade studenter Nollpresterare Andel nollpresterare 33% 50% 29% 49% 25% 43% Antal helårsstudenter Antal hst nollpresterare Andel nollpresterare 22% 50% 18% 49% 17% 43% Enkursstudenternas andel av antalet registrerade studenter 37% 35% 31% av antalet helårsstudenter 15% 14% 12% Desomregistrerarsigpåendastenkursvårterminenvar2012cirka31procentavantaletstudenter menendastca12procentavantalethelårsstudenter,ibådafallenminskningjämförtmedsamma mätperiod2010och2011. Enkursstudenterutgjordepåhelåretcirkaåttaprocentavdettotalaantalethelårsstudenter inomanslagsgrundandeutbildning.nästanallalästefriståendekurserpåitdistansochtill86 procentpågrundnivå.tioprocentlästeförberedandekurserochfyraprocentpåavanceradnivå. JämförtmednyckeltalenpåMittuniversitetsnivå(tabell14)lågandelenungdomsstudenterbetyd ligtlägreidennagrupp. Åtgärder för att minska antalet inaktiva studenter Rektorbeslutadeijanuari2012attettförsökmedrapporteringavtidigtavbrottförinaktivastuden terskullegöraspåsommarkurserna(dnrmiun2012/199).ettobligatorisktprovinfördes,därstu MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

15 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå denternainomtreveckormåstevisaaktivitetförattinteinstitutionenskulleregistreratidigtav brott.studentenmeddeladesochkundevidettfelaktigtbeslutenkeltåterregistrerasig. Tidigareårvarandelentidigaavbrottpåsommarkursernacirkasexprocentochstegnutill16 procent.totaltregistrerades650tidigaavbrott,deflestaföre1juli.detvarcirka400fleränom rutineninteinförts.somenkonsekvensökadegenomströmningenpåsommarkurserna.enupp följning,pådetreinstitutionersomgavmajoritetenavsommarkurserna,visadeatt22procentav desommittuniversitetetregistreratförtidigtavbrotthadeåterregistrerats. Motsvaranderutininfördesunderhöstterminen2012(dnrMIUN2012/1470)ochärperma nentfrånochmedverksamhetsåret2013(dnrmiun2012/1991). 2.2 Söktryck och rekrytering Fler sökande till Mittuniversitetet SöktryckettillMittuniversitetetsutbildningarharökatfleraårirad.Trotsattprogramoch kurstillfälleninförhösten2012minskademed20procentfortsatteökningen.desominförhösten 2012sökteenprogramutbildningiförstahandökademed13procent.Äveninförvårterminen2013 varantaletsökanderekordstort. TABELL 5 Antal förstahandssökande vid sista anmälningsdag Inför Vårtermin Hösttermin Sommar Ettmåttpåattraktivitetsomregeringenlanseratärantaletförstahandssökandeperantagen.För programliggermittuniversitetetiparitetmeddetreandranyauniversitetenomkringnivån1,4. Motsvarandemätningpåfriståendekursergerettspretigtresultatförflertaletlärosätenochmed storavariationermellanåren. Breddad rekrytering Mittuniversitetetharenbredstudentrekryteringsetttillsocialbakgrund.Lärosätetverkarien regionmedenlågandelakademikerochdärmångastudentersaknarakademisktraditionoch studievana.handlingsplanenförbreddadrekrytering hadesommålattökaövergångsfre kvenseniregionen,attminskaavhoppenfrånstudiernaochattbehållaenhögandelstudenterfrån hemutanakademisktradition Underperiodenharenradåtgärdervidtagitssompåolikasättbidrartillmåluppfyllelsen. Dethardockgåttförkorttidförattdetskavaramöjligtattutvärderaresultatmotmålen.Över gångsfrekvensenärfortsattlågfrämstblandmän.desatsningarsomgörspåkortaprogramoch yrkeshögskoleutbildningkanpåsiktgeresultat.iettavutbildningsstrateginsutvecklingsområden, Regionalgymnasiesamverkan,skaensystematiskochlångsiktigsamverkanmedlärareocheleveri regionenutvecklas.måletärattgenomsamverkandelsökaövergångentillhögrestudier,delsöka Mittuniversitetetsmarknadsandelariregionen.Branschpraoärettprojektsomgenomfördesmedett antalhögstadieskolar.utvecklingavelärandetgördetmöjligtförstudentersomavolikaskälinte kanläsapåcampusattgenomföraakademiskastudier.insatsernaförattstärkaarbetslivsanknyt ningeniutbildningarnaökarstudenternasförutsättningarattetablerasigpåarbetsmarknadenefter avslutadutbildning. 12 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

16 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Regional gymnasiesamverkan ProjektetRegionalgymnasiesamverkanharsedanhösten2011arbetatförattutvecklaenuthållig, systematisksamverkanmedregionensgymnasieskolor.testavolikaformeravsamverkanhar delsskettinternt,delsutmotregionensgymnasielärareochelever.enprojektgruppharfungerat delssomenkanalförinformationsutbyteinomuniversitetetdärkontakternamotgymnasieskolor nasaknatsamordning,delsutmotomvärlden,skolpolitiker,skolledareochgymnasielärare,som saknatentydligingångmotuniversitetet.arbetetharutgåttfrånendialogmedskolledarnaoch tankenärattformaliserasamverkanförattuppnåsystematikochuthållighet. Under kommerprojektetattfortsättaattpåverkastrukturernaförsamverkaninom Mittuniversitetetochutmotregionensgymnasieskolor.Detinnebärettfortsatttestandeavkonkre tasamarbetsformerförattsamlaytterligareerfarenheterochunderkommandeåretformuleraoch förankraenhållbarmodellförregionalgymnasiesamverkan.modellenskageetttrovärdigtav stampförattbörjajobbamedregionenslågaövergångsfrekvensochattstärkamittuniversitetets positionsomregionensuniversitetochnavetiettutbildningssystemsomskaspännaöverhela utbildningssektorn. Studentrekrytering Mittuniversitetetharunderentreårsperiodgjortriktadeinsatserförattrekryterastudenter.Nedan gesnågraexempelpådetta. Regionalrekrytering Denregionalastudentrekryteringenomfattadeaktivitetersombyggerpåpersonligamötenmed målgruppen.utbildadestudentambassadörerbesökteblandannatgymnasieskolor,utbildnings mässorocharbetsförmedlingar.isundsvallochöstersundgenomfördesöppethuspåcampusför gymnasieelever,vuxenstuderandeocharbetssökandemedcirka500besökaretillrespektivedag. PåCampusSundsvallanordnadesendagförarbetssökandetillsammansmedarbetsförmedlingen, vuxenutbildningenochcsn.cirka60personerdeltog. KompetensArenaiJämtlandslänstartades1oktober.Projektetskautvecklaenkompetensplatt formochmodellerochstrukturerfördetta.mittuniversitetetärdelfinansiärochkommerattleda delmåletövergångtillhögrestudier.projektetisinhelhetledsavregionförbundetjämtlandslän. Skuggaenstudentsyftartillattgeenskildamöjligheterattbildasigenegenuppfattningom hurdetärattstuderavidmittuniversitetetgenomattföljaenstudentunderendag. Nationellrekrytering PånationellnivåfortsatteMittuniversitetetssatsningaristorstadsområdenasamtiGävlemedan nonserpåinternetsajter,iradioochitidningar.universitetetdeltogitrestörreutbildningsmässor ochnågramindregymnasiemässorocheventsistorstäderna.enaktivitetiåregenomfördesföratt nåpotentiellastudenterpåsportlovssemester. Rekryteringsinsatsernanationelltgav,motbakgrundavdetstoraantaletsökande,ettbrare sultat. Internationellrekrytering Enarbetsgruppförinternationellstudentrekryteringarbetadeunder2012medrekryteringsinsatser riktadetillutbytesstudenterochfreemoversinomeu/eesochfrånkina.insatsergjordesocksåi Tyskland,NederländernaochStorbritannien.Internationellastudenterdeltogpåmässorochi andraaktiviteterisinahemländerefteratthautbildatstillstudentambassadörer. FörrekryteringutanförEU/EESsamarbetadeMittuniversitetetmedHögskolanDalarnaoch HögskolaniGävle.LärosätenamarknadsfördesiggemensamtundernamnetStudyinCentralSwe MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

17 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå denunderchinaeducationexpoikina.mittuniversitetetfortsatteocksåsinegensatsningpåatt rekryterastudenterfrånkina. Insatsernaförattrekryterainternationelltmåstesesiettlängreperspektivochäridettaskede merattsesomeninvesteringinförframtiden. Övergångsfrekvenser Övergångsfrekvenserna,detvillsägaandeleneleversomslutförgymnasieskolanochpåbörjar högreutbildningeftertreår,liggerunderriksgenomsnittetibådejämtlandsochvästernorrlands län.statistikfrånscbvisarattövergångsfrekvensenökademycketsvagtfördebådalänen. TABELL 6 Övergångsfrekvenser Studentexamen angivet läsår Påbörjat högre studier efter tre år, totalt 05/06 06/07 07/08 08/09 Riket 41,1 42,9 43,9 45,1 Y län 38,7 41,6 42,1 42,6 Z län 28,8 32,5 30,9 31,0 Iriketökadeövergångsfrekvensenförbådemänochkvinnor.IJämtlandminskadeövergångsfre kvensenförkvinnorochökadeförmänmedandetvartvärtomivästernorrland. Antagna (nybörjare) på Mittuniversitetet Nybörjarenationellnivå Antaletnybörjare,idettafallstudentersomförförstagångenlästepåMittuniversitetet,varfärre läsåret2011/12änvarochettavdeföregåendeläsåren.merpartenkomfrånstockholm,västra Götaland,GävleborgochSkåne.Minskningenvarprocentuelltsettungefärlikastorfördeolika områdena. Endast15procentavMittuniversitetetsnyastudenterkomfrånVästernorrlandellerJämtland vilketkanjämförasmed23procentläsåret2007/2008.regionensnybörjareminskadetotaltmed 313personerochdesomsöktesigtillMittuniversitetetminskademed417.Dethördelssamman medattungdomskullarnaminskar,menenförklaringkanocksåvaraattdenkärvaarbetsmarkna dengjordeattflerbörjadeläsaiyngreåldraränsomvarittradition,detvillsägainleddesinastu dierdetvåföregåendeläsåren. 14 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering ANALYSRAPPORT Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering 0 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund...2 Kvartal 1-2014...3 Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med 2013... 3 Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006 Högskolan i Halmstad Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Rektors sammanfattning 3 Profil och organisation 4 Studentinflytande 5 Grundläggande högskoleutbildning 6 Mål, strategier och organisation 6 Återrapportering

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2003 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer