Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl."

Transkript

1

2 Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans, men också campusstudenter läser nätbaserade kurser. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD Rektorharordet RESULTATREDOVISNING ettåravutvecklingochanpassningtillnyaförutsättningar 2. Utbildningpågrundnivåochavanceradnivå 2.1 Utbildningsuppdraget 2.2 Söktryckochrekrytering 2.3 Utvecklingavutbildningen 2.4 Distansutbildningochelärande 2.5 Arbetslivsanknytning 2.6 Kvalitetsarbeteinomutbildningen 2.7 Examina 3. Utbildningpåforskarnivå 3.1 Kvalitetssäkring 3.2 Forskarstuderandeochexamina 4. Forskning 4.1 Mekaniskmassa,skolutvecklingochamorfmetall 4.2 Vetenskapligproduktion 4.3 Forskningskompetensochforskningsresurser 4.4 Kvalitetssäkringavforskningen 4.5 Innovationochnyttiggörande 5. Gemensamtförutbildningochforskning 5.1 Studentmedverkan 5.2 Internationalisering 5.3 Jämställdhetocharbeteförlikavillkor 5.4 Bibliotek 5.5 Personalochkompetensförsörjning 6. Ekonomiskutveckling Verksamhetensresultat 8. Styrningochkontroll MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

4 Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans, men också campusstudenter läser nätbaserade kurser. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

5 EKONOMISK REDOVISNING UNIVERSITETSSTYRELSENS BESLUT Bilaga1 Sammanställningavanslagsbelastning Bilaga2 OrganisationsplanförMittuniversitetet2012 Bilaga3 Sammanställningavtabellerochdiagram Bilaga4 Strukturföråterrapporteringiresultatredovisningen Förkortningar ÅRK användssommarkeringfördeavsnittsomredovisaråterrapporteringskravi regleringsbrevet. HUV Fakultetenförhumanvetenskap NMT Fakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier Hst Helårsstudent,detvillsägaantaletstudentersomärförstagångsochfortsättningsregistre radepåettkurstillfällemultipliceratmedkurstillfälletsomfattningihögskolepoängunder envissperioddivideratmed60.studentersomavbrutitstudiernainomtreveckorefter påbörjadkursskainteingåiberäkningen. Hpr Helårsprestationenhprmotsvarar60avklaradehögskolepoängoavsetthurmångastuden tersombedrivitstudiernaochoavsetthurlångtidstudiernatagit. Datainsamling Fördatainsamlingenharföljandeadministrativasystemanvänts: Ladok(studiedokumentationssystemet)föruppgifteromstudenterochderasstudieroch examinapågrundnivå,avanceradnivåochforskarnivå, NyA(VHSantagningssystem) Palasso(personalsystemet)föruppgifterompersonal, Agresso(ekonomisystemet)förekonomiunderlaget, DiVa(bibliotekensuppföljningssystem)föruppgifterompublikationer. LISAärMittuniversitetetsledningsinformationssystem,ensystemlösningbaseradpå DiverSolutionsomimplementerats2010och2011.Systemetpresenterarochanalyserar informationfrånmittuniversitetetskällsystem. Specialkörningaromstudentersbakgrund,valavstudieinriktning,ålderetc.harbeställtsfrånSCB liksomstatistikavseendeövergångsfrekvenseriregionen. Uppgifteromdeninternautvecklingenharblandannatsamlatsinmedhjälpavenkätertill institutionerochnämnder.därutöverharspecialistfunktionernainomuniversitetetlämnatunder lagochanalyser. Hanteringenavuppgifternaomkostnadperprestationframgåravkapitel7. 2 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

6 Resultatredovisning Förord Rektor har ordet Universitetetsomställningsarbeteharnaturligtvisvaritettstarktfokusunder2012.Detberöralla somarbetarpåuniversitetet.universitetetharbådestängtnedutbildningarochgåttigenomom ställningsprocesserförpersonal.universitetsstyrelsenharocksåfattatbeslutomennyorganisa tionsstrukturochskaifebruaritaställningtillettförslagattflyttaverksamhetenpåcampushär nösandtillcampussundsvall. Självklartgårinteförändringaravdettaslagobemärktförbi.Mendetgördetänviktigareatt arbetakloktochlångsiktigtochbehållaenhögattraktivitethosstudenterochpåarbetsmarknad, godkvalitetochenekonomiibalans.manskaocksåalltidpåminnasigomattmittuniversitetet haretthögtsöktryck,enstabilekonomiochvisarmångagodaforskningsprestationer. Alltflerhögskolestudenterväljeridagattstuderagenomnätutbildningarellerdistansutbild ningar.statistikstyrkerdennatrendochvisarattalltfleravframtidensutbildningarkommeratt varanätutbildningar.jagärövertygadomattsverigesomlandskullevinnapåattutvecklasina nätutbildningarochökadenätbaseradeinslageniallautbildningar.detskullebidratillökadkva litet,tillgänglighetochsamverkan.mittuniversitetetsträvarefterattliggaifronteninomdetta område. Denhögreutbildningenärberoendeavuppkoppling,samverkanochmodernteknik.IToch modernteknikärisinturberoendeavatthögreutbildninghållerhögkvalitetochdriverdentek niskautvecklingenframåt.sverigebehöverenplanförhurhögreutbildning,nätbaseradpedago gikochmodernteknikskafrämjavarandra.nationellastrategierfinnsredanimångaandraländer ochviriskerarattbliifrånsprungna. Mittuniversitetetärverksamtienregionmedstoraförväntningarpålärosätetsförmågaatt främjatillväxtochutvecklinggenomforskningochgenomattproduceravälutbildadarbetskraft. Ettexempelpåregionensengagemang,somjagvillpekapå,ärMittNorrlandUtbildning(MNU),en föreningsomsamlarnäringslivochoffentligsektoriinsatserförattskapahögrekvalitetidetregi onalautbildningssystemet.detärettpåmångasättuniktsamarbetesommnurepresenterarge nomdenbredasamhällsförankringenochmedlemskapfrånfleraolikasamhällssektorer. MittuniversitetetssåkalladeKKmiljöinomindustriellelektronikochdenskogstekniska forskningenharunderåretytterligareflyttatframsinapositionerinombådeforskningochsam verkan.påsammasättharutvecklingeninomdetidrottsvetenskapliga,sportteknologiskaochtu ristvetenskapligaområdetutvecklatsmycketvälunderdetgångnaåret.förkommandeårlovar dennautvecklingmycketgott. Detharvaritettomvälvandeochkrävandeårochframförossliggerfortsattutvecklingsarbete. Mittuniversitetetstårinförmångautmaningar,menjagvetattvihardenkraftochdenenergisom behövsförattklaradem. AndersSöderholm Rektor MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

7 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar 4 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

8 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar År2012komattpräglasavettfortsatthögtsöktryckochettintensivtutvecklingsarbeteinomut bildningen,avimplementeringavforskningsstrateginochavettgenomgripandeomställningsarbe te. Utvecklingsarbete Mittuniversitetetsutvecklingssatsningarföljersedan2009enavstyrelsenfastställdutvecklingsplan medövergripandemålförverksamheten.denbildarutgångspunktenförsåväluniversitetetsut bildningsstrategisomforskningsstrategiochförarbetetmedenstrategiförverksamhetensförut sättningarsompåbörjadesunder2012.närhet,nyttaochnyfikenhetärkännetecknandeförmitt universitetetochsammanfattardefördelarsomuniversitetetsträvarefterattgestudenter,medar betareochsamarbetspartners,principersomocksåvaritvägledandeiåretsstrategiskautveck lingsarbete. ImplementeringenavMittuniversitetetsutbildningsstrategi ärutgångspunktfören radprojektinomområdenaelärande,arbetslivsanknytning,internationalisering,kvalitetsarbete ochregionalsamverkan.arbetetgavunderåretflerakonkretaresultatblandannatienutvecklad infrastrukturinomelärande,modellerförblendedlearning(kombineratlärande)ochfungerande frontdeskapplikationer.inomarbetslivsanknytningfärdigställdessamlab,ettsamhällsveten skapligtlaboratoriumsomstödförutbildningenavblandannatsocionomer,liksomsimchildsom ärettpedagogisktdatorstödisocionomutbildningen.denregionalasamverkanförstärktesiett projektriktattillgymnasieskolornaochinfrastrukturenförinternationaliseringutökadesbland annatgenominternationaldeskförutländskastudenter,språkstödtillstudenterochläraresamt projektförattökamarknadsföringeniettantalprioriteradeländer. Mittuniversitetetsforskningsstrategi börjadeimplementerasunderåretgenomle darskapsutbildningarochdiskussioneromdetakademiskaledarskapet.ibörjanavhöstengenom fördesenworkshopomforskningsstrategindärdrygt100avlärosätetsforskaredeltog.diskussio nenhandlade,utöverforskningsstrategin,omkollegialorganisationochledarskap. Underåretinleddesocksåarbetetmedattutformaenstrategiförverksamhetensförutsättningar, stödfunktioner,ledarskapochorganisationskultur.arbetetfokuseradesinledningsvispåattdefi nieraförutsättningarförattorganisatorisktcentraliseralärosätesövergripandefunktionerinom blandannatekonomi,personalochkommunikationsamtattfinnaformerförenakademinäraor ganiseringavinternationalisering,samverkan,likavillkorsamtimplementeringenavutbildnings ochforskningsstrategierna. Utbildning SöktryckettillMittuniversitetetsutbildningarpågrundnivåochavanceradnivåfortsätterattöka. Antaletförstahandssökande2012lågförolikautbildningarpåsammanivåellerhögreän2011 samtidigtsomutbildningsutbudetminskademed20procent.införvårterminen2013ökadeantalet förstahandssökandemed10procent. BlandMittuniversitetetsstudenterfinnsenhögandelsomstuderarvianätet.Enstordelav demgenomförsinastudierpådistans,menocksåcampusstudenterläsernätbaseradekurser.mitt universitetetgenomfördeunderåret,tillsammansmedhögskolornapågotlandochidalarna,en informationsinsatsförattuppmärksammastatsmakternapådetfaktumattnätstudiersaknasi regeringensdigitalaagenda. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

9 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar Enförstudiekalladdigitaltcampusslutfördes2012.Syftetvarattklarläggahurmottagandeoch servicetillstudenterkaneffektiviserasochanpassastillattstudenteridagarbetarmedhjälpav digitalatekniker.enviktigutgångspunktvarattdesomstuderarpådistansskahalikvärdigservi ceochstödsomdesomstuderarpåcampus. Bådafakulteternaarbetadeförattutvecklautbildningsutbudet.Fakultetenförhumanveten skap,huv,utarbetadeettramverksomblevstyrandeförtilldelningenavmedeltillinstitutioner na.iramverketsattesetttakförprogramutbildningarnasvolym,utbildningpåavanceradnivåska ökaochblandfriståendekurserprioriterasdesomledertillenexamen.underåretinnebardeten minskningavantaletfriståendekurserochdåfrämstsommarkurservilketävengälldeutbudet inomfakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier,nmt. Högskoleverketutvärderadeunderåretenradsamhällsvetenskapligautbildningar.Mittuni versitetetfickbedömningenmyckethögkvalitetförkandidatexamenikulturgeografiochhögkva litetförkandidatexaminaipsykologi,sociologi,medieochkommunikationsvetenskapsamtjour nalistikochförmagisterprogrammetifolkhälsovetenskap.omdömetbristandekvalitetgavstill kandidatochmagisterutbildningarnainationalekonomi,statsvetenskapochföretagsekonomi, folkhälsovetenskap(kandidat)ochsociologi(magister).bristernaskavaraåtgärdadeunder2013 ochdärefterkommeruniversitetskanslersämbetetattgöraennybedömning. Forskning Mittuniversitetetspositivautvecklingskurvaförforskningenfortsätteräven2012.Närdetgäller vetenskapligpubliceringsåökadeantaletrefereegranskadepublikationerliksomlärosätetsbiblio metriskaindexjämförtmedföregåendeår. Mittuniversitetetärsedan2011såkalladKKmiljövadgällerverksamheternainomprofilom rådenaskogensomresurs,fscn,ochindustriellitochdigitalatjänster,stc.detinnebärattmittuni versitetetfördessaområdenbyggerupplångsiktigastrategier,formarinsatserochkvalitetsgrans karförattdärefterfåfinansieringavkkstiftelsen.detvåprofilerna,hälsa,idrottochsportteknologi, NVC/SportstechochTurismochupplevelser,ETOUR,strävarefterattinkluderasiKKmiljön. Samverkan Samverkanmedföretag,myndigheterochorganisationerfinnssåvälinomforskningsominom utbildning.ansträngningargörsförattökaarbetslivsanknytningeniutbildningensomettlediatt implementerautbildningsstrategin.deflestaforskningsprojektdrivsisamarbetemedföretageller myndigheterochandelenprojektmedsamproduktionökadeunderåret. UnderåretinitieradesMiunAlumni,ettprofessionelltochsocialtnätverkfördemsomtidiga restuderatvidmittuniversitetet.syftetmedmiunalumniärattupprätthållaengodrelationmed föredettastudenter(alumner)vidmittuniversitetet,stärkaarbetslivsanknytningocharbetslivs mässigrelevansiutbildningarnasamtföljauppochtatillvaratidigarestudenterserfarenheterför attutvecklautbildningarnaskvalitet.genomnätverketförmedlasinformationfrånmittuniversite tetomintressantaseminarierochåterträffar.detgerocksåalumnernamöjligheteratthållasig uppdateradomforskninginomrespektiveyrkesområde. Hållbar utveckling Desociala,ekonomiskaochekologiskadimensionernaavhållbarutvecklingspeglasiMittuniversi tetetsverksamhetinombådeutbildningochforskning. Denprofileradeforskningensombedrivsisamverkanmedinternationelltledandekun skapsmiljöergeroftavinster,bådeförmiljönochförföretagenseffektivitet.fleraavutbildningar naharettperspektivmothumankapitalmedfokuspåhälsofrämjandefrågor. HållbarutvecklingspeglasäveniMittuniversitetetssättattarbetameddistansöverbryggande teknik.telefon,dataochvideokonferenseringårikommunikationsmönsterochmöteskultur.mil 6 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

10 Resultatredovisning Ett år av utveckling och anpassning till nya förutsättningar jöledningsarbetetharensamordnandefunktionförsåvälarbetetmeddeninternamiljönförstu denterochanställdasomföruniversitetetsuppdraginomutbildning,forskningochsamverkan. Ekonomi Under2012minskadetakbeloppetförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå.Ibudgeten tillätsenöverproduktionpå10miljonerkronorvilketlåglångtunderöverproduktionen2011,som var91miljonerkronor.institutionernatilldeladestakbeloppsomistortsettuppnåddes.tvåinsti tutionerproduceradeövertaket. Forskningsverksamhetenförbrukademeränåretstilldeladeanslag,vilketvarheltenligtbud geten.myndighetskapitaletförforskningenminskadedärmedfrån165miljonerkronorår2009till ca105miljonerkronor2012vilketinnebäratt65miljonerkronorutöveranslagetunderdessaår använtsförforskning. Omställningsfokus Detstoraomställningsarbetesominitieradesochbedrevsunderåretprägladeimångaavseenden verksamhetenunder2012.detmotiveradesavregeringensbeslutattsänkatakbeloppetförmitt universitetetmedca50mkrellertioprocentframtill2016,beräknatmedhänsyntagentillbåde anslagsminskningarochkonsekvenseravprisochlöneomräkningar. UtifrånregeringensuppdraginleddeMittuniversitetetunder2012ettomställningsarbetesom omfattadesåvälutbildningsutbudsomverksamhetensorganisation.omfattandeförändringar föreslogsmedetttydligtsyfte;attskapaettattraktivtutbud,godkvalitetocheffektivitetidenad ministrativaöverbyggnadenochattrustaorganisationenfördeutmaningarsomliggernågraår framåtitiden lägreanslagförutbildningsverksamhetenochökadkonkurrensomstudenterna. Fakulteternaarbetadeunder2012aktivtmedattformautbildningsutbudetutifrångivna planeringsramar.utbildningsstrateginvarenprimärutgångspunktförarbetet,såvälvadgäller volym,kvalitetochutbildningsmixsomutbildningarnaskaraktär. Studenternaskaocksåfortsättningsvishaengodmiljöförlärandeochdettapåverkasinteav omställningsarbetet.särskildasatsningargjordesförattförbättrastudentmötetgenomenhetligt studentbemötandeochenfunktionellservicedeskförstudenter. Ävenuniversitetetsorganisationutreddesunder2012.Universitetsstyrelsenbeslutadeatt universitetskaomformastillentvånivåorganisationmedfakulteternasomgrundläggandeupp delningavverksamhetenochsomutgångspunktförattsamlaadministrativastödfunktionerför kärnverksamheten.fakulteternaskaorganiserasmedämnesbaseradeavdelningarochendeli utredningenvarenöversynavdenkollegialastrukturen. Styrelsenfastställdeennyarbetsordningochorganisationsplanmedanledningavdenför ändradefakultetsorganisationen.dennyaorganisationen,somträderikraftden1april2013, kommerattgeförutsättningarförenprofessionelladministrationpåallanivåerochentydligare akademiskorganisation. Iutredningsarbetetingickocksåattseöverlokalförsörjningenföruniversitetetochfördel ningenavverksamhetermellandetrecampusorterna.dennautredningkankommaattledatill förändringariverksamhetsfördelningenmellanorterna.utredningsarbetetslutförsunder2013 menverksamhetskonsekvenserberäknasblirealiseradeförst2014eller2015. Övertalighetsprocesservarochäroundvikligaiomställningsarbetet.Uppsägningaravsåväl lärarpersonalsomadministrativpersonalgjordes2012ochfortsätter2013. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

11 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

12 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2.1 Utbildningsuppdraget Minskat antal helårsstudenter Under2012minskadeantalethelårsstudenter,hst,påanslagmed752hstellerminusnioprocent jämförtmedåretinnan.påtvåårärminskningentotalt1625hsteller17procent,enföljdavatt regeringensänktmittuniversitetetstakbeloppförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå. Dennaplaneradeinbromsninggörstrotsettfortsatthögtsöktryck. TABELL 1 Antal helårsstudenter (hst) på poänggivande utbildningar Antal helårsstudenter Poänggivande utbildningar förändring förändring % Grundutbildning % Sommarkurser % Basår % Summa % Särskilda uppdrag Lärarlyftet % Uppdragsutbildning med poäng % Beställd utbildning % Avgiftsskyldiga studenter % Totalt % Antal registrerade studenter * % * inkl. uppdr.utb Antaletstudenter,individer,minskadeocksåmed9procentjämförtmedföregåendeårochpåtvå århardesomfåttmöjlighetattstuderavidmittuniversitetetminskatmedöver6000individer,det villsägamed25procent. Inbromsningengjordesfrämstpådistansutbildningensomtotaltminskademed10procent. Distansutbildningpåprogramökadedockmed5procentmedanfriståendekurserpådistans minskademed18procent.meromutbildningsutbudetsstrukturochdistansutbildningföljeri avsnitten2.3och2.4. Mittuniversitetets utbildningsuppdrag ÅRK Universitetochhögskolorfårersättningförgrundutbildningenberoendepåhurmångastudenter somregistrerasochexamineras.anslagetgessometttakbeloppvilkettillsammansmedeventuellt anslagssparandeärdenmaximalaersättningenförrespektivehögskolaunderett år.anslagssparandeuppstårnärvärdetavproduktionenettenskiltårunderstigertakbeloppet,ej utnyttjatutrymmekandåförasövertillnästkommandeår. Värdetavproduktionen2012,detvillsägaantalethelårsstudenterochhelårsprestationervar 527miljonerkronor,cirka40miljonerkronormindreän2011.Takbeloppet2012var510miljoner kronorocheftersomdetintefannsoutnyttjatanslagfrånåretföre(anslagssparande)blevdenfak tiskaintäktendensammasomtakbeloppet. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

13 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå VidåretsbörjanhadeMittuniversitetet51miljonerkronorisparadeprestationer.Sparade prestationerärproduktionövertakbeloppet,ensortsvillkoradfordransomkanväxlasinifaktiska intäkteromproduktionennågotåriframtideninteskullenåupptilltakbeloppet.överproduktio nen2012,totalt27miljonerkronor,kommerinteattkunnautnyttjas,eftersomgränsenförsparan deärsattvid10procentavtakbeloppet. Antalethelårsstudenterminskade2012numerärtfrämstinomutbildningsområdenateknik, minus361helårsstudenter,samhällsvetenskap,minus214helårsstudenter,ochvård,minus121 helårsstudenter.seocksåavsnitt2.3. TABELL 2 Uppföljning av helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) Antal helårsstudenter Antal helårsprestationer Utbildningsområde Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Övrigt Design Idrott Summa Därav naturvetenskap och teknik Regeringengerersättningför65helårsstudenteroch65helårsprestationerinomutbildningsområ detdesign.utöverdettauppnåddesytterligare112helårsstudenteroch97helårsprestationeri design.undervisningengenomfördesfördessautbildningsplatsermeddenlägreteknikprislap pen. Ökad genomströmning Genomströmningärettmått,iprocent,somvisarhurstorandelavhelårsstudenternasomslutför påbörjadkurs.ettannatbegreppfördettaärprestationsgrad.genomströmningenpå Mittuniversitetetfortsatteattöka,entrendsedan2009. TABELL 3 Genomströmning, Campusutbildning 84% 86% 89% 89% Distans total 59% 57% 65% 68% Totalt 71% 70% 77% 79% Denstörstaökningennoteradesfördistansutbildningmedträffar,vilkatillövervägandedelenär programutbildningar.ävenförnätbaseradutbildning,iallmänhetfriståendekurser,noteradesen tydliguppgång.seavsnitt2.4 Denökadegenomströmningenharfleraorsaker: InstitutionernaochLärandeochResursCentrum,LRC,arbetadeförattutvecklapedago gikochteknik. 10 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

14 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inbromsningenharfrämstskettpåutbildningarmedlågprestationsgrad,ITdistans. Mittuniversitetetregistreradeundersommarkursernaochhöstentidigaavbrottförinaktiva studentervilkethöjdeprestationsgradenpådessa. Ettlägreantalhelårsstudenterrelaterastillhelårsprestationersomföljeraventidigare störrevolym. Inaktiva studenter Ibudgetpropositionenför2012introduceradesbegreppetinaktivastudenter.Detbetecknarstu dentersomintetarpoängpådekurserderegistreratsigpå.ensvårighetärattinaktivastudenter inteärettentydigtbegrepp.enprogramstudentsommissartentanpåenavsinaåttakurserkan knappasansesinaktivochintehellerdenprogramstudentsomanmälersigtillextrakurserisyfte attskyndapåsinexamen.enstudentsomintetarpoängpåfriståendekurskanhatenteratoch misslyckatsellerkanstuderaaktivt,menutanatthaföravsiktatttapoäng.enstudentkanockså registrerasigutanatthaföravsiktattstudera. Mittuniversitetetharvaltattanalyserastudenter,individer,somregistreratsigpåenenda kurs,högst7,5högskolepoängpåettårochutanattdetiladokregistreratsnågrapoäng.hypote senärattenkursstudenterhopparavstudiernaistörreutsträckningändesomregistreratsigpå flerakurser. AnalysenbyggerpåsiffrorurLadokförvårterminerna2010,2011och2012.Analyserperhelår blirinterättvisandeeftersomdetvidårsskiftet2012äreneftersläpningiinrapporteradehelårspre stationerkoppladetilldehelårsstudentersomregistreratsunderåret. TABELL 4 Nollpresterare bland enkursstudenter ett räkneexempel Vårterminen 2010 Vårterminen 2011 Vårterminen 2012 Totalt En kurs Totalt En kurs Totalt En kurs Antal registrerade studenter Nollpresterare Andel nollpresterare 33% 50% 29% 49% 25% 43% Antal helårsstudenter Antal hst nollpresterare Andel nollpresterare 22% 50% 18% 49% 17% 43% Enkursstudenternas andel av antalet registrerade studenter 37% 35% 31% av antalet helårsstudenter 15% 14% 12% Desomregistrerarsigpåendastenkursvårterminenvar2012cirka31procentavantaletstudenter menendastca12procentavantalethelårsstudenter,ibådafallenminskningjämförtmedsamma mätperiod2010och2011. Enkursstudenterutgjordepåhelåretcirkaåttaprocentavdettotalaantalethelårsstudenter inomanslagsgrundandeutbildning.nästanallalästefriståendekurserpåitdistansochtill86 procentpågrundnivå.tioprocentlästeförberedandekurserochfyraprocentpåavanceradnivå. JämförtmednyckeltalenpåMittuniversitetsnivå(tabell14)lågandelenungdomsstudenterbetyd ligtlägreidennagrupp. Åtgärder för att minska antalet inaktiva studenter Rektorbeslutadeijanuari2012attettförsökmedrapporteringavtidigtavbrottförinaktivastuden terskullegöraspåsommarkurserna(dnrmiun2012/199).ettobligatorisktprovinfördes,därstu MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

15 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå denternainomtreveckormåstevisaaktivitetförattinteinstitutionenskulleregistreratidigtav brott.studentenmeddeladesochkundevidettfelaktigtbeslutenkeltåterregistrerasig. Tidigareårvarandelentidigaavbrottpåsommarkursernacirkasexprocentochstegnutill16 procent.totaltregistrerades650tidigaavbrott,deflestaföre1juli.detvarcirka400fleränom rutineninteinförts.somenkonsekvensökadegenomströmningenpåsommarkurserna.enupp följning,pådetreinstitutionersomgavmajoritetenavsommarkurserna,visadeatt22procentav desommittuniversitetetregistreratförtidigtavbrotthadeåterregistrerats. Motsvaranderutininfördesunderhöstterminen2012(dnrMIUN2012/1470)ochärperma nentfrånochmedverksamhetsåret2013(dnrmiun2012/1991). 2.2 Söktryck och rekrytering Fler sökande till Mittuniversitetet SöktryckettillMittuniversitetetsutbildningarharökatfleraårirad.Trotsattprogramoch kurstillfälleninförhösten2012minskademed20procentfortsatteökningen.desominförhösten 2012sökteenprogramutbildningiförstahandökademed13procent.Äveninförvårterminen2013 varantaletsökanderekordstort. TABELL 5 Antal förstahandssökande vid sista anmälningsdag Inför Vårtermin Hösttermin Sommar Ettmåttpåattraktivitetsomregeringenlanseratärantaletförstahandssökandeperantagen.För programliggermittuniversitetetiparitetmeddetreandranyauniversitetenomkringnivån1,4. Motsvarandemätningpåfriståendekursergerettspretigtresultatförflertaletlärosätenochmed storavariationermellanåren. Breddad rekrytering Mittuniversitetetharenbredstudentrekryteringsetttillsocialbakgrund.Lärosätetverkarien regionmedenlågandelakademikerochdärmångastudentersaknarakademisktraditionoch studievana.handlingsplanenförbreddadrekrytering hadesommålattökaövergångsfre kvenseniregionen,attminskaavhoppenfrånstudiernaochattbehållaenhögandelstudenterfrån hemutanakademisktradition Underperiodenharenradåtgärdervidtagitssompåolikasättbidrartillmåluppfyllelsen. Dethardockgåttförkorttidförattdetskavaramöjligtattutvärderaresultatmotmålen.Över gångsfrekvensenärfortsattlågfrämstblandmän.desatsningarsomgörspåkortaprogramoch yrkeshögskoleutbildningkanpåsiktgeresultat.iettavutbildningsstrateginsutvecklingsområden, Regionalgymnasiesamverkan,skaensystematiskochlångsiktigsamverkanmedlärareocheleveri regionenutvecklas.måletärattgenomsamverkandelsökaövergångentillhögrestudier,delsöka Mittuniversitetetsmarknadsandelariregionen.Branschpraoärettprojektsomgenomfördesmedett antalhögstadieskolar.utvecklingavelärandetgördetmöjligtförstudentersomavolikaskälinte kanläsapåcampusattgenomföraakademiskastudier.insatsernaförattstärkaarbetslivsanknyt ningeniutbildningarnaökarstudenternasförutsättningarattetablerasigpåarbetsmarknadenefter avslutadutbildning. 12 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

16 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Regional gymnasiesamverkan ProjektetRegionalgymnasiesamverkanharsedanhösten2011arbetatförattutvecklaenuthållig, systematisksamverkanmedregionensgymnasieskolor.testavolikaformeravsamverkanhar delsskettinternt,delsutmotregionensgymnasielärareochelever.enprojektgruppharfungerat delssomenkanalförinformationsutbyteinomuniversitetetdärkontakternamotgymnasieskolor nasaknatsamordning,delsutmotomvärlden,skolpolitiker,skolledareochgymnasielärare,som saknatentydligingångmotuniversitetet.arbetetharutgåttfrånendialogmedskolledarnaoch tankenärattformaliserasamverkanförattuppnåsystematikochuthållighet. Under kommerprojektetattfortsättaattpåverkastrukturernaförsamverkaninom Mittuniversitetetochutmotregionensgymnasieskolor.Detinnebärettfortsatttestandeavkonkre tasamarbetsformerförattsamlaytterligareerfarenheterochunderkommandeåretformuleraoch förankraenhållbarmodellförregionalgymnasiesamverkan.modellenskageetttrovärdigtav stampförattbörjajobbamedregionenslågaövergångsfrekvensochattstärkamittuniversitetets positionsomregionensuniversitetochnavetiettutbildningssystemsomskaspännaöverhela utbildningssektorn. Studentrekrytering Mittuniversitetetharunderentreårsperiodgjortriktadeinsatserförattrekryterastudenter.Nedan gesnågraexempelpådetta. Regionalrekrytering Denregionalastudentrekryteringenomfattadeaktivitetersombyggerpåpersonligamötenmed målgruppen.utbildadestudentambassadörerbesökteblandannatgymnasieskolor,utbildnings mässorocharbetsförmedlingar.isundsvallochöstersundgenomfördesöppethuspåcampusför gymnasieelever,vuxenstuderandeocharbetssökandemedcirka500besökaretillrespektivedag. PåCampusSundsvallanordnadesendagförarbetssökandetillsammansmedarbetsförmedlingen, vuxenutbildningenochcsn.cirka60personerdeltog. KompetensArenaiJämtlandslänstartades1oktober.Projektetskautvecklaenkompetensplatt formochmodellerochstrukturerfördetta.mittuniversitetetärdelfinansiärochkommerattleda delmåletövergångtillhögrestudier.projektetisinhelhetledsavregionförbundetjämtlandslän. Skuggaenstudentsyftartillattgeenskildamöjligheterattbildasigenegenuppfattningom hurdetärattstuderavidmittuniversitetetgenomattföljaenstudentunderendag. Nationellrekrytering PånationellnivåfortsatteMittuniversitetetssatsningaristorstadsområdenasamtiGävlemedan nonserpåinternetsajter,iradioochitidningar.universitetetdeltogitrestörreutbildningsmässor ochnågramindregymnasiemässorocheventsistorstäderna.enaktivitetiåregenomfördesföratt nåpotentiellastudenterpåsportlovssemester. Rekryteringsinsatsernanationelltgav,motbakgrundavdetstoraantaletsökande,ettbrare sultat. Internationellrekrytering Enarbetsgruppförinternationellstudentrekryteringarbetadeunder2012medrekryteringsinsatser riktadetillutbytesstudenterochfreemoversinomeu/eesochfrånkina.insatsergjordesocksåi Tyskland,NederländernaochStorbritannien.Internationellastudenterdeltogpåmässorochi andraaktiviteterisinahemländerefteratthautbildatstillstudentambassadörer. FörrekryteringutanförEU/EESsamarbetadeMittuniversitetetmedHögskolanDalarnaoch HögskolaniGävle.LärosätenamarknadsfördesiggemensamtundernamnetStudyinCentralSwe MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

17 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå denunderchinaeducationexpoikina.mittuniversitetetfortsatteocksåsinegensatsningpåatt rekryterastudenterfrånkina. Insatsernaförattrekryterainternationelltmåstesesiettlängreperspektivochäridettaskede merattsesomeninvesteringinförframtiden. Övergångsfrekvenser Övergångsfrekvenserna,detvillsägaandeleneleversomslutförgymnasieskolanochpåbörjar högreutbildningeftertreår,liggerunderriksgenomsnittetibådejämtlandsochvästernorrlands län.statistikfrånscbvisarattövergångsfrekvensenökademycketsvagtfördebådalänen. TABELL 6 Övergångsfrekvenser Studentexamen angivet läsår Påbörjat högre studier efter tre år, totalt 05/06 06/07 07/08 08/09 Riket 41,1 42,9 43,9 45,1 Y län 38,7 41,6 42,1 42,6 Z län 28,8 32,5 30,9 31,0 Iriketökadeövergångsfrekvensenförbådemänochkvinnor.IJämtlandminskadeövergångsfre kvensenförkvinnorochökadeförmänmedandetvartvärtomivästernorrland. Antagna (nybörjare) på Mittuniversitetet Nybörjarenationellnivå Antaletnybörjare,idettafallstudentersomförförstagångenlästepåMittuniversitetet,varfärre läsåret2011/12änvarochettavdeföregåendeläsåren.merpartenkomfrånstockholm,västra Götaland,GävleborgochSkåne.Minskningenvarprocentuelltsettungefärlikastorfördeolika områdena. Endast15procentavMittuniversitetetsnyastudenterkomfrånVästernorrlandellerJämtland vilketkanjämförasmed23procentläsåret2007/2008.regionensnybörjareminskadetotaltmed 313personerochdesomsöktesigtillMittuniversitetetminskademed417.Dethördelssamman medattungdomskullarnaminskar,menenförklaringkanocksåvaraattdenkärvaarbetsmarkna dengjordeattflerbörjadeläsaiyngreåldraränsomvarittradition,detvillsägainleddesinastu dierdetvåföregåendeläsåren. 14 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

18 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå TABELL 7 Nationell rekrytering till Mittuniversitetet Nybörjare Läsår och antal individer Rekryteringslän 08/09 09/10 10/11 11/12 Jämtlands län Västernorrlands län Summa regionen Stockholms län Skåne län Västra Götaland Gävleborgs län Övriga län Antal nybörjare (individer) Andel från regionen 17% 13% 15% 15% DenstoraandelenstudentersomkommerutanförregionenärdelvisMittuniversitetetsstorautbud avnätbaseradedistanskurser. Nybörjarefrånregionen Antalethögskolenybörjareiregionen,detvillsägadesomförstagångenbörjarstuderavidenhög skola,minskadefrån2760till2447mellan2011och2012.avdessavalde36procentattsökasig tillmittuniversitetetläsåret2011/2012,enrejälminskningfrånföregåendeläsårdådenvar40pro cent.frånjämtlandvalde40procentochfrånvästernorrland35procentavhögskolenybörjarnaatt studerapåmittuniversitetet. Enanalyskommerattgörasunder2013avsåvälövergångsfrekvensersomförändringarian taletnybörjarefrånregionen. Behörighetsgivande förutbildning Basåretochbehörighetsgivandekursergerblivandestudentermöjlighetattkompletterasinbehö righetförattsedankunnaläsatekniskaellernaturvetenskapligautbildningar.basåretgerplatsga rantiochärenalternativrekryteringsväg.sedan2008harantalethelårsstudenterpåbehörighets givandekurseridetnärmastetredubblats. TABELL 8 Behörighetsgivande förutbildning Helårsstudenter därav basåret förberedande kurser Andel kvinnor av hst 43% 48% 46% 43% Avdemsomvarregistreradepåbasåret2010,totalt190individer,läste41personereller33procent påolikautbildningsprogrampåmittuniversitetet2012.sexhadevaltcivilingenjörsutbildningoch femtonhögskoleingenjörsutbildningellerannanteknisktinriktadutbildning.tregickpålärarut bildningen,fyrapåekonomutbildningenochfempåvårdinriktadeutbildningar.friståendekurser hadelockat21individer.hälftenavkursernaavsågteknikochmatematik,hälftensamhällsveten skap. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

19 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Modellprojekt för utveckling av YH-utbildning Inomramenförimplementeringavutbildningsstrateginutveckladesnågrakortareutbildnings programtillyrkeshögskoleutbildningar.måletvarattfinnaenformförutbildningensomdels fungeradesomettfriståendeutbildningsalternativmenocksåkundevaraendörrintillhögskole studier.ettsyftevarocksåattviakontaktermednäringslivochorganisationerutvecklaandrabe hovsmotiveradeutbildningar.enansökanlämnadesunder2012,automationsteknikerochprocessope ratör. MittuniversitetetdeltaritvåYHutbildningarmedannanutbildningsanordnaresomhuvud ansvarig, 2.3 Utveckling av utbildningen Utbildningsportföljen Ettledianpassningentilldetsänktatakbeloppetförutbildningpågrundnivåochavanceradnivå varfakulteternasöversynavutbildningsutbudet.översynengjordesutifrånetthelhetsperspektiv därkvalitet,attraktivitetochekonomivargrundbultarna.medhögkvalitetavsesdenavstudenten upplevdakvaliteten,kvalitetiförhållandetilllärandemålochexamensbeskrivningarsamtutbild ningensrelevansförarbetslivet.högattraktivitetavserstudentersefterfråganpåutbildningaroch arbetsmarknadensbehov. Fakultetenförhumanvetenskap,HUV Under2012startadesinganyautbildningsprogrampågrundnivåochinganyaärplaneradeinför kommandeläsår.påavanceradnivåstartadebarnmorskeutbildningvåren2012. Fakultetsnämndenfastställdeettramverkförutbildningsbudetattgälla Samman sättningenskamöjliggörafriarestudiegångar,haenstabilbasavutbildningsprogramochprofes sionsutbildningarsamthaenvariationavundervisningsformer.fakultetenharsommålsättning attvärnaomutbildningsåvälpåcampussompådistans. Programutbildningarskautgörahögst70procentavfakultetenstotalavolym.Underperio denska,enligtramverket,utbildningpåavanceradnivåökamedanprofessionsutbildningarnaska behållaspå2011årsnivå.friståendekursersomledertillexamenochprogressioniutbildningen skaprioriterasliksommagisterutbildningar.masterutbildningarbörendastgesinomämnenmed gottsöktryckochgodarbetsmarknad. Neddragningargjordesunderåretfrämstpåfriståendekurserpådistans.Framtill2015krävs enneddragningocksåpåprogramutbildningarna,flertaletihöggradefterfrågadeiyrkeslivet. Fakultetenförnaturvetenskap,teknikochmedier,NMT Utbildningsutbudetbestårihuvudsakavutbildningsprogramochfriståendekurser/kurspaket. Utbudetavprogramutbildningarfokuserarpåföljandekategorieravutbildning. Ingenjörsutbildning Medieutbildning Designutbildning ITutbildning Programutbildningarnaharentydligyrkesidentitetelleranknytertillettkompetensbehovpåar betsmarknaden.deliggervälilinjemeddetiutbildningsstrateginprioriteradeområdetarbetslivs anknytning. Fleraavprogramutbildningarnaärtillgängligaviadistansformatochärdärförävenattraktiva föräldrestudenter.detärettkostnadseffektivtsättattuppgraderaochmatchaarbetskraftens 16 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2012

20 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå kompetensmedarbetslivetsbehov.delängreutbildningsprogrammenerbjuderenkompetensväx lingmedandekortareärmerinriktadpåuppgraderingavkompetens. Utöverovanståendeprogramutbudgerfakultetenenbasårsutbildningmedmålsättningenatt ökaandelenstudenterinomnaturvetenskapochteknik. Trecampus Mittuniversitetetstrecampusharolikautbildningsprofiler.CampusHärnösandhartyngdpunkten ilärarutbildningmedutbildningocksåinomhumaniora,beteendevetenskapochvissteknik.där finnsocksåarkivochinformationsvetenskap.campussundsvallkännetecknasavutbildningar inriktademotnaturvetenskap,teknikochmedier.därgesocksåsamhällsvetenskapligautbild ningarochvårdutbildning.campusöstersundutmärksavsamhällsvetenskapligaochbeteendeve tenskapligautbildningarochavutbildningarinomvård,sportochidrott,ekoteknikochkvalitets teknik. Itabellenredovisasantaletstudentersomregistreratspercampus.Idettaingårstudentersom läserpåitdistans,detvillsägavianätetochaldrigbesökercampusorten.ihärnösandvar3200 studenterregistreradepåkurserpåitdistansoch1600studenterpådistansmedsamlingsveckor 4 5gångerpertermin.ISundsvallvardrygt2000studenterregistreradepåITdistansochiÖster sund2700. TABELL 9 Studenter vid Mittuniversitetet och på olika campus läsår Antal individer per läsår Campus 08/09 09/10 10/11 11/12 Mittuniversitetet varav Härnösand Sundsvall Östersund * Eftersom samma individ kan läsa på mer än ett campus kan den sammanlagda summan för campusorterna vara högre än för Mittuniversitetet totalt. Programutbildningar Programutbildningarpågrundnivåochavanceradnivåsvarade2012för64procentavdentotala utbildningsvolymenmättihelårsstudenter,enökningjämförtmed2011dåmotsvarandesiffravar 60procent. TABELL 10 Programutbildningar , hst Yrkesprogram Generella program Summa Iabsolutatalminskadedegenerellaprogrammenmellan2011och2012med127helårsstudenter. Yrkesprogrammenökadenågot.Förändringenärenföljdavettminskatantalstudieplatseroch färrekurstillfällen.kommandeläsårblirantaletprogramfärre. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2013 är avdelningschef Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli.

Kontaktperson för årsredovisningen 2013 är avdelningschef Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli. Mittuniversitetets årsredovisning 2013 Dnr: MIUN 2014/9 Omslagsbild: Söktrycket till Mittuniversitetets utbildningar har ökat under flera år i rad. Inför höstterminen 2013 ökade antalet sökande med 36

Läs mer

10 20 visning sredo År

10 20 visning sredo År Årsredovisning 2010 Mittuniversitetets årsredovisning 2010 Dnr: MIUN 2010/2059 Omslagsbild: Antalet studenter vid Mittuniversitetet har aldrig varit fler. Ökningen under 2010 är störst i landet. Foto:

Läs mer

2009 visning sredo År

2009 visning sredo År Årsredovisning 2009 Mittuniversitetets årsredovisning 2009 Dnr MIUN 2009/2007 Omslagsbild: Antalet studenter vid Mittuniversitetet ökade markant under 2009. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för Årsredovisningen

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

2007 visning sredo År

2007 visning sredo År Årsredovisning 2007 Mittuniversitetets årsredovisning 2007 Dnr MIUN 2007/1675 Omslagsbild: Nationellt vintersportcentrum, NVC, i Östersund blev under 2007 en centrumbildning vid Mittuniversitetet. Verksamheten

Läs mer

Mittuniversitetets årsredovisning Dnr: MIUN 2017/161

Mittuniversitetets årsredovisning Dnr: MIUN 2017/161 Årsredovisning 2016 Mittuniversitetets årsredovisning 2016 Dnr: MIUN 2017/161 Omslagsbild: Inför höstterminen 2016 har totalt 35 100 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är den tredje

Läs mer

2008 visning sredo År

2008 visning sredo År Årsredovisning 2008 Mittuniversitetets årsredovisning 2008 Dnr MIUN 2009/117 Omslagsbild: Mittuniversitetets campus i Sundsvall Åkroken. År 2008 utsåg Europeiska stadsbyggare Åkroken till Europas bästa

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Ökningen av antalet sökande till högskolestudier fortsätter för riket som helhet medan antalet sökande för Umeå universitets del minskade något.

Läs mer

2006 visning sredo År

2006 visning sredo År Årsredovisning 2006 Mittuniversitetets årsredovisning 2006 Dnr MIUN 2006/1530 Omslagsbild: Niklas Andersson, Bildtorget Kontaktperson för Årsredovisningen 2006 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl

Läs mer

Övergripande: https://www.miun.se/program https://www.miun.se/utbildning/kurser/

Övergripande: https://www.miun.se/program https://www.miun.se/utbildning/kurser/ 1 2 3 4 Övergripande: https://www.miun.se/program https://www.miun.se/utbildning/kurser/ Urval: Betyg och högskoleprov Antagning: http://statistik.uhr.se/ 5 https://www.miun.se/utbildning/safunkardet/funktionsnedsattning/

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan

Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan Mitthögskolan 2004-02-10 Dnr MH 2004/14 Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan Mitthögskolans årsredovisning 2003 2 (2) Kontaktperson för Årsredovisningen 2003 är akademisk sekreterare Maria Nyberg Ståhl

Läs mer

Analysrapport Februari 2016 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter

Analysrapport Februari 2016 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter 2016-03-08 Carina Wikstrand Analysrapport Februari 2016 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Begrepp... 2 Utfall 2015... 3 Sökande och antagna... 5 Registreringar

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter

Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter EFFEKTIVITETSANALYS 1(12) Avdelning / löpunmmer 2014-02-25 2014/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter

Läs mer

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 1 Nordisk rektormøde: Akademikernes rolle i framtidens Norden Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 Utredningen om Högskolans utbildningsutbud Lars Haikola 2 Utredning om högskolans utbildningsutbud;

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Mittuniversitetet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Mittuniversitetet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Mittuniversitetet Kort om universitetet Mitthögskolan blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ändå finns en lång tradition av att arbeta med breddad rekrytering eftersom högskolan bildades

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 1 3 1 5 Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 22 26 2 5 1 4 3 7 7 1 2 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1 4 5 1 2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna 23 26 2 3. Antal sökande (15 april)

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Högskolans utbildningsutbud. HfR

Högskolans utbildningsutbud. HfR 1 Högskolans utbildningsutbud HfR 151112 Lars Haikola 2 Disposition 1. Uppdraget och det korta svaret 2. Reflexioner över svensk högre utbildning 3. Översikt av svensk högre utbildning under 20 år 4. Fortbildning

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering ANALYSRAPPORT Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering 0 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund...2 Kvartal 1-2014...3 Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med 2013... 3 Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Tekniskt basår med fokus på tjejer

Tekniskt basår med fokus på tjejer Tekniskt basår med fokus på tjejer Den här korta rapporten är en delrapport om basårsutbildningar med fokus på kvinnor. I en fortsatt studie under våren 2017 kommer detta material att kompletteras med

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Högskolans utbildningsutbud

Högskolans utbildningsutbud 1 Högskolans utbildningsutbud Samverkansseminarium om kompetensförsörjning Karlstad 151113 Lars Haikola 2 Utredning om högskolans utbildningsutbud; U 2014:09 Utredaren ska l. beskriva utvecklingen och

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

HSTK-utvecklingen 2010

HSTK-utvecklingen 2010 2010 Ökningen fortsätter 2010 - Umeå universitet hade totalt 5,9 procent fler ackumulerade fakturagrundande HSTK vid kalenderåret 2010 års andra jämförelse (VT-2 2010) jämfört med samma tidpunkt 2009.

Läs mer

Analysrapport April 2016 Tema: Sökandeanalys

Analysrapport April 2016 Tema: Sökandeanalys 2016-04-29 Carina Wikstrand Analysrapport April 2016 Tema: Sökandeanalys Innehåll Bakgrund... 2 Begrepp... 2 Utfall kvartal 1... 3 Aktuella antagningsomgångar... 5 Sommarkurser... 5 Internationella antagningsomgångar...

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Kursklassificeringsgruppen

Kursklassificeringsgruppen 1(6) 2015-06-11 UFV 2015/820 Kursklassificeringsgruppen Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Per Sandström Telefon: 018-471 18 87 Telefax: 018-471 16 42 www.uu.se per.sandstrom@uadm.uu.se

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Kort om universitetet Linköpings universitet (LiU), som blev landets sjätte universitet 1975, har sin utbildning och forskning fördelad på filosofiska fakulteten, utbildningsvetenskap,

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Vikten av samverkan ur lärosätesoch lärarutbildningsperspektiv

Vikten av samverkan ur lärosätesoch lärarutbildningsperspektiv Vikten av samverkan ur lärosätesoch lärarutbildningsperspektiv Lena Boström Ordförande i RUN, Vice Dekan Professor i pedagogik Leg. Lärare årskurs 4 - gymnasiet i siffror 13 500 studenter 355 kurser 45

Läs mer

Kontaktperson för Årsredovisningen 2004 är akademisk sekreterare Maria Nyberg Ståhl

Kontaktperson för Årsredovisningen 2004 är akademisk sekreterare Maria Nyberg Ståhl Mitthögskolans årsredovisning 2004 Kontaktperson för Årsredovisningen 2004 är akademisk sekreterare Maria Nyberg Ståhl Innehåll Ordförande och rektor har ordet 2 Året ur studentperspektiv 4 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

MITTUNIVERSITETETS UTBILDNINGSSTRATEGI 2011-2015 PROLONGERAD TILL 2017

MITTUNIVERSITETETS UTBILDNINGSSTRATEGI 2011-2015 PROLONGERAD TILL 2017 MITTUNIVERSITETETS UTBILDNINGSSTRATEGI 2011-2015 PROLONGERAD TILL 2017 Mittuniversitetet Projektgruppen för utbildningsstrategin 2010-10-18 Håkan Wiklund Dnr MIUN 2009/1671 Maria Nyberg Ståhl Mittuniversitetets

Läs mer

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009 HÖGSKOLAN DALARNA Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och Tove Holmqvist 2010-04-23 Det finns minst fyra goda skäl att noggrant följa utvecklingen på avancerad

Läs mer

MITTUNIVERSITETET UTVECKLAR OCH FÖRVERKLIGAR MÖJLIGHETER

MITTUNIVERSITETET UTVECKLAR OCH FÖRVERKLIGAR MÖJLIGHETER MITTUNIVERSITETET UTVECKLAR OCH FÖRVERKLIGAR MÖJLIGHETER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Vi upptäcker och förverkligar ny kunskap...3 Utbildning Stort utbud och stark koppling till arbetslivet...4 Forskning

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(26) Avdelning 2013-12-03 2013/3 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Högskoleutbildningens regionala fördelning

Högskoleutbildningens regionala fördelning 1 Högskoleverket 26 februari 2002 Stig Forneng Högskoleutbildningens regionala fördelning Efter den utbyggnad som skett de senaste femton åren är högskoleutbildningen relativt jämnt fördelad över landet.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/01913,05184/UH U2015/04976/UH(delvis) U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05953/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Högskolan i Kalmar. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Kalmar. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Kalmar Kort om högskolan Högskolan i Kalmar grundades i samband med högskolereformen 1977. Inriktningen mot naturvetenskap, miljö, turism och lärarutbildning har man sedan dess bevarat och

Läs mer

Kontaktperson för Årsredovisningen 2001 är Maria Nyberg Ståhl Textbearbetning av huvuddelen av avsnitt 4.7 har gjorts av Per Trostemo

Kontaktperson för Årsredovisningen 2001 är Maria Nyberg Ståhl Textbearbetning av huvuddelen av avsnitt 4.7 har gjorts av Per Trostemo ÅRSREDOVISNING 2001 Kontaktperson för Årsredovisningen 2001 är Maria Nyberg Ståhl Textbearbetning av huvuddelen av avsnitt 4.7 har gjorts av Per Trostemo Innehåll Ordförande och rektor har ordet 2 Året

Läs mer

REGEL FÖR KURSPLANER (BEHÖRIGHETSGIVANDE, GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ)

REGEL FÖR KURSPLANER (BEHÖRIGHETSGIVANDE, GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ) MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 2 REGEL FÖR KURSPLANER (BEHÖRIGHETSGIVANDE, GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ) DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum:

Läs mer

Uppföljning av Sveriges nätuniversitet

Uppföljning av Sveriges nätuniversitet Rapport 2005:49 R Uppföljning av Sveriges nätuniversitet Slutrapport 2: Tillgänglighet, rekrytering och extra ersättning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Sökande hösten, exkl.

Läs mer

LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1

LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1 LÄRCENTRUM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN LÄRCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN 1 LärCentrum Bergs kommun Telefon: 0687-163 90, E-post: john-olof.mannberg@berg.se LärCentrum Bräcke kommun Telefon: 0696-165 40, E-post:

Läs mer

Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning (klassificering av kurser) SUHF

Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning (klassificering av kurser) SUHF Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning (klassificering av kurser) SUHF 2017-04-24 Projekt år 2016: Per Ragnarsson (projektledare), Max Kesselberg, Johan Gribbe Styrgrupp: T.f. myndighetschef

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor www.hsv.se Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse EFFEKTIVITETSANALYS 1(22) Avdelning 2013-11-13 2013/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström KTH Royal Institute of Technology Eva Malmström Antagning ht 12, urval 2 2012-09-12 KTH Royal Institute of Technology www.kth.se 2 Anningar till KTH-utbildningar ht 2012 Nedanstående kan komma att kompletteras

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor PM Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2010-12-21 Reg.nr. 63-2963-10 Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Återrapportering av

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Högskolan i Borås. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Högskolan i Borås. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Högskolan i Borås Kort om högskolan Högskolan i Borås är belägen i centrala Borås och har drygt 11 000 studenter. Högskolan expanderade kraftigt mellan åren 1999 och 2003. Därefter skedde dock en minskning

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-10-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2016-02-10 / 3 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15 ÅRS REDO 2013 VISNING Dnr HS 2013/457-15 Årsredovisning 2013 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2014-02-07 Dnr HS 2013/457-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 3 Årsredovisningens

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/2145 Publicerad: Beslutsfattare:

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer