2008 visning sredo År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008 visning sredo År"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Mittuniversitetets årsredovisning 2008 Dnr MIUN 2009/117 Omslagsbild: Mittuniversitetets campus i Sundsvall Åkroken. År 2008 utsåg Europeiska stadsbyggare Åkroken till Europas bästa nybyggda universitetsområde och Bästa stadsdel. Åkroken har tidigare även vunnit det prestigefyllda stadsbyggnadspriset Charter Awards. Foto: Sandra Pettersson Kontaktperson för Årsredovisningen 2008 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD Rektor har ordet RESULTATREDOVISNING Ett år med ökat regionalt och internationellt fokus 2. Grundläggande högskoleutbildning 2.1 Inledning 2.2 Omfattning 2.3 Rekrytering och antagning 2.4 Utveckling av grundläggande utbildning 2.5 Distansutbildning 2.6 Examina 3. Forskning och forskarutbildning 3.1 Inledning 3.2 Forskarutbildning 4. Gemensamt för utbildning och forskning 4.1 Kvalitet och kvalitetsarbete 4.2 Internationalisering 4.3 Arbete för lika villkor 4.4 Samverkan med omgivande samhälle 4.5 Bibliotek 4.6 Personal och kompetensförsörjning 5. Ekonomisk utveckling Styrning och kontroll EKONOMISK REDOVISNING UNIVERSITETSSTYRELSENS BESLUT Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Sammanställning av anslagsbelastning Intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar och vetenskapsområden Organisationsplan för Mittuniversitetet Sammanställning av återrapporteringskrav Sammanställning av tabeller och diagram MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

4 Förord 2 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2008

5 Förord Förord Rektor har ordet Kvalitet, prestationsersättning och profilering är några av de nyckelord som präglat diskussionen kring det svenska högskolelandskapet under Detta har också på olika sätt förts fram i de utredningar och propositioner som presenterats under året. Särskilt den forsknings och innovationspolitiska propositionen, som lades fram under hösten, är ett sådant exempel. Även de utredningar kring lärarutbildningen och universitetens självständighet som presenterats kan komma att innebära stora förändringar för universitetet liksom den kommande propositionen om utbildningen som förväntas under våren Många grundläggande spelregler för universiteten har varit under diskussion och omdaning under året. Det har varit stimulerande att följa processen och det stora intresse för universitetens verksamhet som regeringen visat. Samtidigt har det visat sig att flera av de föreslagna mekanismerna för till exempel forskningsmedlens fördelning inte grundar sig på enkla kvalitetsbedömningar utan missgynnar de nya universiteten. Förhoppningsvis leder den debatten till ett framtida bättre system. Mittuniversitetet har under året startat en översyn av den strategiska agendan för kommande år genom arbetet med en ny utvecklingsplan som kommer att färdigställas under Den position som universitetet vill befästa grundar sig på närhet till det omgivande samhället såväl som till våra studenter och medarbetare. Samtidigt ska vår utbildning och forskning byggas upp kring för partners och samhälle relevanta områden med stor potential att på bästa sätt bidra till både vår och våra partners utveckling. Ett aktivt arbete inom ramen för etablerade innovationssystem är en självklarhet för den skogliga forskningen, industriell IT, idrott och hälsa, upplevelseteknologi och turism. Kombinationen av grundläggande och resultatrik forskning och samverkan inom internationellt framgångsrika innovationssystem i omgivande samhälle är helt unik och har gett upphov till många excellenta prestationer under Samtidigt har forskningsverksamheten inom andra områden fortsatt att utvecklas positivt under det gångna året inte minst genom särskilda satsningar från fakultetsnämndernas sida, ökad extern finansiering och nya samverkansavtal med externa parter. Under Mittuniversitetets korta uppbyggnadsperiod har satsningarna gett avsett resultat med en kraftigt utbyggd forskningsverksamhet, ett ökande antal forskarstuderande och fler professorer. Vid årshögtiden 2008 promoverades fler doktorer och installerades fler professorer än någonsin tidigare i universitetets historia. Mittuniversitetets utbildningar har blivit mer efterfrågade. Söktrycket inför hösten 2008 ökade något och i kölvattnet av den lågkonjunktur inom industrin som blev allt tydligare under hösten märks redan ett ökat intresse för högre studier inför Mittuniversitetet kommer särskilt att satsa på ökad regional rekrytering samt en kraftfullare internationell rekrytering. Under året har Mittuniversitetet också haft anledning att glädjas åt stora framgångar bland våra skid och skidskyttestudenter. Även våra studenter inom exempelvis industridesign har blivit internationellt uppmärksammade för arbeten de gjort. Mittuniversitetet står inför många utmaningar. Under 2008 har flera stora frågor för universitetssektorn kommit att framträda allt tydligare. Ett fortsatt strategiskt arbete för att forma och vidmakthålla universitetets position med en god extern finansiering, akademisk excellens, ett efterfrågat utbildningsutbud och en god inre miljö är därför den kanske viktigaste uppgiften inför kommande år. Sundsvall den 25 januari 2009 Anders Söderholm / Rektor MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

6 Resultatredovisning Ett år med ökat regionalt och internationellt fokus 4 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2008

7 Resultatredovisning Ett år med ökat regionalt och internationellt fokus 1. Ett år med ökat regionalt och internationellt fokus Utbildning Mittuniversitetets forskarutbildning är väl etablerad inom såväl naturvetenskapligt som humanistisk samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Under 2008 påbörjade fler personer forskarutbildning än verksamhetsåret De nyantagna fördelade sig lika mellan vetenskapsområdena. Mittuniversitetet har en, i jämförelse med riket, bred rekrytering till forskarutbildningen med en stor andel studerande från hem utan akademisk erfarenhet. I syfte att utveckla utbildningen på grundnivå och avancerad nivå gjordes flera innovativa satsningar under året. En ny utbildning för affärs och produktutveckling inom turism och upplevelseteknologi lokaliserades till Åre under namnet SkarpÅre. Nya längre utbildningsprogram startade också. Exempel är ett psykologprogram, ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi och en projektledarutbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap. Ett kortare program i psykiatrisk omvårdnad initierades också. Mittuniversitetets vårdutbildningar, socionomutbildningar, medie och designutbildningar hade ett fortsatt gott söktryck. Det omfattande distansutbudet är ett av de viktigaste instrumenten för att bredda rekryteringen till utbildning på grundnivå och därmed ge fler möjlighet att läsa högskolekurser. De senaste åren har antalet sökande till Mittuniversitetets grundläggande utbildningar minskat. Den nedåtgående trenden vände glädjande nog hösten Antalet studenter ökade redan under höstterminen och detta kommer på längre sikt att medföra större studentvolym. Antalet studenter ökade främst på fristående kurser. Också inom teknikutbildningar vände den negativa trenden i en mindre uppgång. Antalet helårsstudenter vid Mittuniversitetet minskade trots detta under 2008 jämfört med Implementeringen av Mittuniversitetets utbildningsstrategi för åren fortsatte under Rektor fastställde en pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet och mottagandet av internationella studenter analyserades som grund för åtgärder i syfte att skapa mervärde för studenterna. Under året analyserades de externa förhållanden som styr efterfrågan på högre utbildning på nationell nivå vilket resulterade i att ett antal insatsområden för studentrekrytering identifierades. Bland dessa finns insatser för en bättre internationell rekrytering liksom insatser med fokus på den regionala marknadens behov. Flera nya internationella program utvecklades som kommer att starta under Mittuniversitetet fyller en viktig funktion i regionen när det gäller strävandena att öka övergången från gymnasieskolan till högre studier. Andelen nybörjare på Mittuniversitetet som kommer från Jämtlands och Västernorrlands län, det vill säga den egna regionen, har minskat under en rad år. Detta har sin grund bland annat i en sjunkande övergångsfrekvens. Högskoleverket presenterade under våren resultatet av den förnyade utvärderingen av lärarutbildningen. Mittuniversitetet fick beröm för att de åtgärder bedömargruppen rekommenderade 2004 hade beaktats. Den verksamhetsförlagda utbildningen och verksamheten i det regionala utvecklingsnätverket berömdes också av Högskoleverket. I rapporten ifrågasattes dock Mittuniversitetets examensrätt. Kritiken gällde främst att andelen disputerade lärare enligt bedömargruppen var otillfredsställande låg. Andelen lärare med vetenskaplig kompetens måste öka och de måste också ges möjligheter att forska. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

8 Resultatredovisning Ett år med ökat regionalt och internationellt fokus Forskning Den forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet är, enligt en rapport från Högskoleverket, läst och citerad i betydligt högre utsträckning än världsgenomsnittet för de ämnen som mättes i undersökningen. Bland de forskningsprojekt som uppmärksammades under året kan nämnas PaperOpt, som av Vinnova tilldelats trettio miljoner kronor på fem år, det största sammanhängande forskningsprojektet någonsin inom sitt område. Målet är att göra bättre papper med bättre färgåtergivning och mindre miljöpåverkan. Innovationssystemet Peak of Tech Adventure finansieras också av Vinnova tillsammans med Mittuniversitetet, regionalt näringsliv och tre jämtländska kommuner. Peak of Tech Adventure är regionens satsning för utveckling inom vintersport, turism och friluftsliv. Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland prioriterade elva projekt från Mittuniversitetet för stöd från regionala fonden inom ramen för EU mål 2. Bland projekten finns bland annat Sport och upplevelseteknologi, System för digital 3D reklam och olika projekt inom området Skogen som resurs. Under året invigdes Nationellt Vintersportcentrum, vilken är en centrumbildning inom Mittuniversitetet. Forskningsmiljön vid Vintersportcentrum ger unika möjligheter att utveckla skidutrustning och mäta människans prestationsförmåga. Verksamheten genomförs i ett nära samarbete mellan Mittuniversitetet, Svenska skidförbundet och Svenska skidskytteförbundet. Mittuniversitetet var ett av de lärosäten som ingick i en fördjupad granskning i KK stiftelsens miljardsatsning på forskning, men kom inte med i satsningens första omgång. Expertgruppen bedömde dock att Mittuniversitetets val av profil, Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet var intressant. Mittuniversitetet har tillsammans med de andra nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro reagerat på regeringens forsknings och innovationsproposition, vilken missgynnar nya universitet som ännu inte hunnit få full utväxling för forskningsresurserna. Tillsammans med de tre övriga universiteten har Mittuniversitetet föreslagit regeringen att bland annat skapa en säkrad zon för de nya universiteten med anslagsnivåer runt 100 miljoner kronor högre än i dag för respektive universitetet. Ett annat förslag är att etablera ytterligare innovationskontor vid de fyra nya universiteten. Vid installations och promotionshögtiden i november installerades Mittuniversitetets nye rektor samt 16 professorer och tre adjungerade professorer. Ett trettiotal doktorander promoverades tillsammans med två hedersdoktorer. Samverkan Mittuniversitetet fyller en viktig funktion i den region universitetet verkar i. Detta gäller både inom utbildning, där universitetet ska tillgodose det omgivande samhällets behov av välutbildad arbetskraft, och i än högre grad inom forskningsverksamheten. Den forskning som bedrivs förväntas komma samhället till nytta såväl i regionen som nationellt och internationellt. En rapport från Högskoleverket pekar på Mittuniversitetet som ett av de lärosäten som de senaste åren utvecklats mest när det gäller samverkansuppgiften. Det gäller särskilt målet för demokratiutveckling och målet för kunskapsutveckling och tillväxt. Mittuniversitetet fick i detta sammanhang en utmärkelse för sitt arbete. Mittuniversitetet samverkar med andra lärosäten vilket exempelvis ger möjligheter till arbetsfördelning och kvalitetshöjande inslag i olika utbildningar Denna typ av samverkan är också ett självklart inslag i enskilda forskningsprojekt. Verksamhetsutveckling I början av året gjordes en översyn av Mittuniversitetets administration, i syfte att effektivisera och rationalisera både förvaltningen och administrationen på nämnd och institutionsnivå. Översynen 6 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2008

9 Resultatredovisning Ett år med ökat regionalt och internationellt fokus följdes av ett uppdrag från styrelsen till rektor att utveckla universitetets verksamhets och ekonomistyrning. Parallellt med detta har arbete pågått för att implementera FISK, förordningen om intern styrning och kontroll. Detta fortsätter under För att möta framtidens behov av såväl extern som intern uppföljning av verksamhet och resultat togs en ny forskningsdatabas i bruk vid slutet av året. Forskningsdatabasen kommer att underlätta uppföljning av verksamhet på aggregerad nivå och höja kvaliteten i efterföljande analyser. Avslutningsvis Från april 2008 har Mittuniversitetet en ny rektor vilket inneburit en nystart för organisationen. Det arbete med strategier för utbildning och forskning, pedagogisk utveckling och KK miljöer liksom utvärderingen av forskningsprofilerna vilka genomfördes under 2007 blev utgångspunkter för utvecklingsarbete under Till detta kommer insatserna för att utveckla verksamhetsstyrning och administrativa processer. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

10 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning 8 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

11 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning 2 Grundläggande högskoleutbildning 2.1 Inledning Mittuniversitetet har verksamhet vid tre campus och erbjuder därutöver ett stort antal kurser och utbildningar på distans och via nätet. Vid Campus Härnösand finns lärarutbildning och utbildningar inom humanistiska ämnen samt arkiv och informationsvetenskap. Campus Sundsvall kännetecknas av utbildningar inriktade mot naturvetenskap, teknik och medier. Även utbildningar inom samhällsvetenskap samt vårdutbildning finns här. Campus Östersund utmärks av samhällsvetenskapliga utbildningar bland annat socionomutbildning, turismutbildning och psykologutbildning, även utbildningar inom vård och sport/idrott, liksom vissa tekniska utbildningar finns i Östersund. Utöver utbildningar på tre campus erbjuder Mittuniversitetet ett stort antal nät och distanskurser, vilket medför goda möjligheter till högre utbildning inom regionen. Mittuniversitetet fyller här en viktig funktion för såväl företag och arbetsgivare i regionen som för enskilda invånare som söker högre utbildning. TABELL 1 Studenter vid Mittuniversitetet och på olika campus Antal individer per läsår Förändring Campus 04/05 05/06 06/07 07/08 06/07-07/08 Mittuniversitetet ,3% varav Härnösand ,4% Sundsvall ,7% Östersund ,5% Örnsköldsvik ,3% * Eftersom samma individ kan läsa på mer än ett campus så blir den sammanlagda summan för campusorterna högre än för Mittuniversitetet totalt. Antalet studenter vid Mittuniversitetet har ökat. Fördelningen av studenter över orterna står sig relativt stabil över en treårsperiod, även om Sundsvall tappat några hundra studenter de senaste två åren, från att dessförinnan ha ökat kraftigt. Vårdutbildningen i Örnsköldsvik övergick vid halvårsskiftet 2007 till Umeå universitet, vilket förklarar den stora minskningen av antalet individer där under läsåret 07/ Omfattning Antalet helårsstudenter minskade under 2008 med knappt 300 jämfört med Antalet studenter, individer, ökade dock något. Det innebär att Mittuniversitetets studenter läste färre kurser eller kurser om färre poäng jämfört med tidigare. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

12 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning TABELL 2 Antal helårsstudenter (hst) på poänggivande utbildningar Antal helårsstudenter Poänggivande utbildningar Grundutbildning Sommarkurser Basår Beställd utbildning 3 8 Summa Särskilda uppdrag 5 6 Uppdragsutbildning med poäng Utbildning för annan högskola 5 Totalt Antal registrerade studenter * * fr.o.m inkl. uppdragsutbildning Mittuniversitetets takbelopp för grundläggande utbildning 2008 var 514,9 miljoner kronor. Inom ramen för uppdraget uppnådde Mittuniversitetet 408 miljoner kronor i intäkter av anslag Det kom fler nybörjarstudenter än tidigare till Mittuniversitetet hösten 2008 jämfört med hösten Främst ökade antalet nybörjare inom beteendevetenskap i Härnösand, på socionomutbildningen samt inom datautbildningar. Den nya psykologutbildningen i Östersund lockade också många nya studenter. TABELL 3 Uppföljning av regeringens mål avseende helårsstudenter (hst) Antal helårsstudenter Antal helårsprestationer Utbildningsområde Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Övrigt Design Summa Därav naturvetenskap och teknik Mål naturvetenskap och teknik >1 910 >1 820 >1 420 >1 420 Antalet helårsstudenter ökade i jämförelse med 2007 inom samhällsvetenskap, medicin och teknik. Utbildningsområdet undervisning fortsatte att tappa helårsstudenter. Inom utbildningsområdet design medger regeringen ersättning för 65 helårsstudenter och 65 helårsprestationer. Utöver detta uppnåddes 68 helårsstudenter och 44 helårsprestationer, vilket innebär att undervisning genomfördes med den lägre teknikprislappen. 10 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

13 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning TABELL 4 Nyckeltal Utbildningsvolym och genomströmning Totalt antal hst Totalt antal hpr Genomströmning 76% 79% 81% 78% Andel hst inom program 58% 61% 62% 58% Nivåer, hst: Kandidatnivå Magisternivå Förberedande nivå* 105 Grundnivå Avancerad nivå 391 Studenter: Antal studenter (individer) Därav andel män 37% 37% 36% 35% Åldersstruktur, andel av hst - 25 år 35% 38% 37% 37% år 40% 38% 39% 39% 35 år - 25% 24% 24% 24% *Basår, preparandkurser i matematik och svenska för utbytesstudenter Nyckeltalstabellen visar, förutom nedgången i helårsstudenter och helårsprestationer, endast mindre förändringar. Andelen män bland studenterna minskade något. Åldersstrukturen har varit stabil de senaste åren. Från och med 2008 redovisar Mittuniversitetet, i enlighet med regleringsbrevet, helårsstudenter på grundnivå respektive avancerad nivå, vilket omöjliggör en jämförelse med tidigare år. Genomströmningen var lägre än förra året, trots att Mittuniversitetet arbetat aktivt med att följa upp studenterna och deras prestationer. En förklaring kan vara att andelen distansstudenter bland helårsstudenterna ökade något. Distanskurser har genomsnittligt lägre genomströmning än campuskurser. 2.3 Rekrytering och antagning Rekryteringsinsatser Mittuniversitetet intensifierade under 2008 arbetet med studentrekrytering, bland annat till följd av nedgången i antalet helårsstudenter under de senare åren. Universitetets fokus är främst att öka rekryteringen från regionen samt internationellt. Under året har Mittuniversitetet drivit ett större projekt för att öka rekrytering av studenter till Mittuniversitetet och för att säkerställa att de resurser som satsas på studentrekrytering används kostnadseffektivt. I projektet ingick bland annat uppsökande verksamhet bland antagna studenter, en ny process för sen antagning samt vidareutveckling av den enkät till nya studenter som görs varje år. Mittuniversitetet utbildade liksom tidigare år studentambassadörer. De medverkade vid öppet hus på universitetets tre campus, gymnasiebesök runt om i landet, temadagar på gymnasieskolor i regionen samt med uppsökande verksamhet i Åre under sportloven. Tillsammans med studieoch karriärvägledare deltog de också vid ett flertal stora utbildningsmässor. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

14 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning I samband med höstterminens start genomfördes direktantagning till lediga platser. Mittuniversitetet annonserade lokalt och regionalt i tidningar, på Internet och i busskurer samt skickade direktreklam till alla sistaårselever på svenska gymnasieskolor. Institutioner och utbildningar genomförde under året egna rekryteringsinsatser. Samtliga institutioner samarbetar på olika sätt med gymnasieskolor. Det kan avse föreläsningar eller kurser för gymnasieelever, öppet hus, utlån av laboratorier samt rena marknadsföringsinsatser mot gymnasieeleverna. Många aktiviteter har som mål att bredda rekryteringen. Breddad rekrytering Mittuniversitetets insatser för en breddad studentrekrytering redovisas i en särskild skrivelse i samband med årsredovisningen för 2008 (dnr MIUN 2009/289). Behörighetsgivande förutbildning Basåret utgör en möjlighet för blivande studenter att komplettera sin behörighet för att sedan kunna läsa tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar. Basåret är en alternativ rekryteringsväg till dessa utbildningar, eftersom det ger platsgaranti på aktuella utbildningsprogram. I basåret ingår kurser i matematik, fysik, kemi och biologi. TABELL 5 Behörighetsgivande förutbildning Helårsstudenter Helårsprestationer varav Basårsutbildning-program, hst Basårsutbildning-program, hpr Andel kvinnor av hst 31% 32% 42% 48% Antalet helårsstudenter inom basåret har minskat något under de senaste åren, men endast marginellt jämfört med ett år tillbaka. Andelen kvinnor har på några få år ökat från knappt en tredjedel till nära hälften av helårsstudenterna. Information och vägledning om utbildningar och arbetsmarknad Vägledning och information om utbildningsvägar och arbetsmarknad till studenterna sker på olika sätt. Studie och karriärvägledare, studierektorer och programansvariga stödjer vanligen studenterna när det gäller val av utbildning och valmöjligheter inom en utbildning. Nyantagna studenter får information via olika källor, såsom introduktionsträffar, broschyrer och utdelade USB minnen med information. Presumtiva studenter möter Mittuniversitetets olika institutioner och utbildningar när Öppet hus anordnas vid varje campus. Blivande studenter får då information om olika utbildningar, översiktlig information om arbetsmarknad och om möjliga yrkesval efter utbildningen. De studenter som redan läser vid Mittuniversitetet får information om arbetsmarknaden vid exempelvis introduktionsträffar och programträffar. Inom flera utbildningar ordnas även möten med potentiella arbetsgivare som myndigheter, näringsliv och organisationer. De program, bransch och ämnesråd med representanter från omgivande samhälle som införts på vissa utbildningar bidrar till en starkare koppling till arbetsmarknaden. Under det gångna året har Mittuniversitetet vidareutvecklat webbsidor om karriär och arbetsmarknad samt anordnat karriäraktiviteter och föreläsningar på området. 12 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

15 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning Mittuniversitetets studentkårer har anordnat arbetsmarknads och karriärmässor som fungerar som mötesplatser mellan studenter och arbetsgivare. Förutom föreläsningar och mässutställning har studenterna haft möjlighet till samtal och mingel med arbetsgivarna. Nybörjare vid Mittuniversitetet Antalet nybörjare på Mittuniversitetet ökade något mellan läsåren 2006/07 och 2007/08. Rekryteringen från storstadslänen ökade medan allt färre nybörjare kommer från den egna regionen. TABELL 6 Nationell rekrytering till Mittuniversitetet Nybörjare Läsår och antal individer Rekryteringslän 04/05 05/06 06/07 07/08 Jämtlands län Västernorrlands län Summa regionen Stockholms län Skåne län Västra Götaland Gävleborgs län Övriga län Antal nybörjare (individer) Andel från regionen 29% 27% 25% 23% Det är dock skillnad i rekryteringsmönstret mellan de två län som utgör Mittuniversitetets region. Antalet nybörjare från Jämtlands län ökade markant medan antalet nybörjare från Västernorrlands län sjönk lika markant. DIAGRAM 1 Högskolenybörjare från Jämtlands och Västernorrlands län % % 60% 40% 20% 0 04/05 05/06 06/07 07/08 Jämtlands och Västernorrland län Till M ittuniversitetet M IUN andel av länens nybörjare 0% Andelen högskolenybörjare från Jämtlands och Västernorrlands län som väljer att läsa vid Mittuniversitetet har minskat de senaste åren. Läsåret 04/05 valde närmare 50 procent av dem som första gången läste vid högskola eller universitetet att börja på Mittuniversitetet. Läsåret 07/08 hade andelen sjunkit till 42 procent. Även här skiljer sig de båda länen åt. Läsåret 07/08 började 49 pro MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

16 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning cent av högskolenybörjarna från Jämtlands län vid Mittuniversitetet, men endast 37 % från Västernorrlands län. Kvinnor är mer benägna att börja vid Mittuniversitetet än män. Sammantaget kan rekryteringsmönstren spegla en generell trend där ungdomar gärna flyttar och byter bostadsort. Tillsammans med den allt lägre övergångsfrekvensen från gymnasium till högre studier i regionen är dock den minskande regionala rekryteringen oroande. Reell kompetens Bestämmelserna om reell kompetens används av de flesta av Mittuniversitetets institutioner, även om antalet ansökningar om validering har minskat under de senaste åren. TABELL 7 Validering Antal prövade Antal som bedömts behöriga Antal prövade Antal som bedömts behöriga Antal prövade Antal som bedömts behöriga Humanvetenskap Naturvetenskap, teknik och medier Totalt Antal antagna Andel antagna av dem som bedömts behöriga 41% 45% 53% Mittuniversitetet fastställde år 2005 riktlinjer för validering. Ansökningar med styrkta åberopade meriter valideras för reell kompetens. I flertalet fall bedöms de dokumenterade meriterna, till exempel högskoleutbildning, arbetslivserfarenhet och utlandsvistelse, som den sökande åberopar. I engelska och svenska kan även tester förekomma. En vanlig svårighet är att sökande åberopar meriter som inte styrks med intyg. Även när det finns intyg som grund för en dokumentanalys innehåller bedömningen alltid en subjektiv aspekt. Ett testresultat kan av den sökande upplevas som ett mer objektivt sätt att bedöma kompetensen. Mittuniversitetet har inte hittills samverkat med andra lärosäten i syfte att utveckla metoder och rutiner för bedömning av reell kompetens. Alternativa urvalsgrunder Mittuniversitetets användning av alternativa urvalsgrunder redovisas i en särskild skrivelse i samband med årsredovisningen (dnr MIUN 2009/290). 2.4 Utbildningsutbud Utbildningsstrategi Mittuniversitetet har en utbildningsstrategi för perioden och en forsknings och utbildningsstrategi för perioden Den senare var ett uppdrag från regeringen och lämnades i december Med utgångspunkt i de båda strategidokumenten har Mittuniversitetet arbetat med pedagogisk utveckling och flexibelt lärande, internationalisering, arbetslivsanknytning av utbildningen samt regional rekrytering. Nämnderna har exempelvis arbetat med att ge lärarna möjligheter att utveckla sin professionalitet som universitetslärare. Mittuniversitetet har även avsatt medel för att stimulera nytänkande och bidra till utvecklad lärarkompetens och högre kvalitet i utbildningar. 14 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

17 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning Förändringar i utbildningsutbudet Ett mål i Mittuniversitetets utbildningsstrategi (dnr MIUN 2005/1597) var att öka arbetslivsanknytningen i program och kurser. Inom flera av universitetets utbildningar arbetade man under året vidare med detta, bland annat genom att ge utrymme för inslag av praktik och verksamhetsförlagd utbildning liksom utbildningsinslag som svarar mot typiska arbetssituationer inom en utbildning. Fler kurser än tidigare på avancerad nivå har erbjudits på engelska för att anpassa kursutbudet till de utländska studenterna. Mittuniversitetet har länge haft en hög andel utbildning på distans och fortsatte under året att utveckla distanspedagogiken och metoderna för att öka genomströmningen. Under året startade det Beteendevetenskapliga programmet samt en utbildning i programvaruteknik i distansform. En tydlig iakttagelse under 2008 är att antalet helårsstudenter på programutbildningar minskade för att istället öka på fristående kurser. TABELL 8 Programutbildningar vid Mittuniversitetet Antal helårsstudenter Förändring Programutbildningar Humanistiska utbildningar Beteendevetare och socionomer Medieutbildningar Samhällsvetenskapliga utbildningar Vårdutbildningar Utbildningar med inr. sport och idrott Civilingenjörsutbildningar Ingenjörsutbildningar Teknikerutbildningar IT-utbildningar (ej ingenjör) Naturvetenskapliga utbildningar Utbildningar med konstnärliga inslag Lärarutbildning Mittuniversitetet totalt Mittuniversitetet förlorade närmare 400 helårsstudenter på programutbildningar under 2008, jämfört med året innan. En stor del av minskningen kunde hänföras till lärarutbildningen, men även beteendevetare och socionomer minskade, liksom samhällsvetenskapliga utbildningar. Civilingenjörs och teknikerutbildningar ökade något. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

18 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning TABELL 9 Antal helårsstudenter på fristående kurser Helårsstudenter Förändring Utbildningsområde Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Undervisning Vård Medicin Övrigt* Design Summa * Här ingår AU60, se lärarutbildningen Utbildningsvolymen på fristående kurser ökade med närmare hundra helårsstudenter under Inom naturvetenskap och teknik ökade antalet helårsstudenter från låg nivå. Även inom samhällsvetenskap ökade antalet helårsstudenter. Avvägning mellan kurser på grundnivå och avancerad nivå Inför höstterminen 2008 erbjöd Mittuniversitetet ett femtiotal utbildningsprogram på grundnivå och ett stort antal program på avancerad nivå. Till följd av Bolognaanpassningen erbjöds ett stort antal magister och masterprogram, många gånger med få sökande. Alltför kort tid har förflutit sedan kurser på grundnivå respektive avancerad nivå infördes, för att det ska vara möjligt att utvärdera och göra mer långsiktiga avvägningar i kursutbudet på respektive nivå. Programmens kurser erbjuds ofta även som fristående kurser, vilket möjliggör för studenter att läsa en magister eller masterutbildning i egen takt utan att vara bunden till ett utbildningsprogram. Resurstilldelningen från statsmakterna baseras på studenternas val av utbildning. Förhållandet mellan grundnivå och avancerad nivå regleras därför till stor del av studenternas efterfrågan. Detta gör det svårt för ett litet universitet att göra en långsiktig avvägning mellan kursutbud på grundnivå och avancerad nivå. Mittuniversitetets studenter efterfrågar i högre grad utbildning på grundnivå än utbildning på avancerad nivå. När vidareutbildningskurser efterfrågats inom ett visst område, har kurser på avancerad nivå tagits fram om studentunderlaget bedömts vara tillräckligt. Likaså har sommarkurser utvecklats i syfte att möta den studentefterfrågan som finns. Efterfrågade utbildningar och kurser har erbjudits på distans. Lärarutbildning Söktrycket till Mittuniversitetets lärarutbildning har minskat. Nämnden har gjort en översyn av ingångsinriktningar och dimensionering och uppmärksammat olika farhågor och problem. Mot bakgrund av låga ansökningstal för flera inriktningar har Lärarutbildningsnämnden beslutat om att förändra utbildningens ingångsinriktningar så att det blir tydligt vilka delar av skolsystemet inriktningen är avsedd för. Det finns en studievägledare som hjälper lärarstudenterna genom att vägleda och informera i de val studenterna gör. Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet riktar sig till största delen mot förskola och grundskolans tidigare år. Kurser utvecklas utifrån efterfrågan nationellt och regionalt. I arbetet med att di 16 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

19 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning mensionera antalet utbildningsplatser, följer Lärarutbildningsnämnden de prognoser som Skolverket och Högskoleverket tar fram. Efter Högskoleverkets rapportering om bristyrken startade lärarutbildningen till exempel en inriktning mot fritidspedagogik. Behovet av förskollärare är stort på nationell nivå. Nyrekryteringen av studenter till lärosätets inriktningar mot förskola och grundskolans tidigare år har varit förhållandevis god. Det finns inga svårigheter att tillgodose regleringsbrevets mål att ett tillräckligt antal studenter ska välja inriktning mot förskola och förskoleklass. Därför har inga särskilda åtgärder vidtagits. Svårighet att rekrytera lärarstudenter finns idag främst inom områdena naturvetenskap, matematik och teknik. Endast en av de tre inriktningar som erbjöds 2008 kunde starta, nämligen inriktningen mot matematik. För att attrahera studenter till lärarutbildningens inriktningar mot naturvetenskap och teknik har samarbetet med Technichus i Mittsverige AB utecklats. Technicus är ett teknikens hus i Härnösand vars syfte är att inspirera barn, ungdomar och vuxna att intressera sig för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Även ansökningarna till vårintaget av inriktningen mot språk och kultur minskade, vilket medförde att Mittuniversitetet nu enbart kommer att erbjuda inriktningen med höststart. Generellt rekryterar distansformen bättre än campuskurser, vilket märks tydligt i lärarutbildningens ingångsinriktningar. Se också avsnitt 4.1. Särskilda uppdrag Åtgärder för att beakta jämställdhetsaspekter i utbildningar Jämställdhetsperspektiv i utbildningarna varierar mellan olika utbildningsområden. Inom exempelvis humanistiska utbildningar och vårdutbildningar finns jämställdhetsaspekter med som en viktig del i utbildningen. Även i de flesta övriga samhällsorienterade ämnen som exempelvis statsvetenskap och sociologi ingår jämställdhetsaspekter i ämneskompetensen och detsamma gäller för lärar och socionomutbildningarna. Det är svårt att ha jämställdhetsaspekter i alla typer av utbildningar. De naturvetenskapliga och tekniska ämnena har dock alltmer kommit att beakta det i utbildningen. Jämställdhetsperspektivet i utbildningar återspeglas i planering av utbildningsmoment, val av litteratur, val av författare, examinationsuppgifter samt pedagogisk medvetenhet om exempelvis manliga och kvinnliga studenters taltid i klassrummet. Vid en institution anordnas lika villkors kafé för studenter och lärare en gång i månaden, där diskussioner varvas med fingerade fall och rollspel. 2.5 Distansutbildning Mittuniversitetet har lång erfarenhet av distansutbildning och flexibelt lärande. Nära hälften av helårsstudenterna är distansstudenter och det är ett kännetecken för Mittuniversitetet att erbjuda ett stort urval av kurser och program på distans. Det flexibla lärandet är utgångspunkt i den pedagogiska utvecklingsplan som Mittuniversitetet arbetade fram under året. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

20 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning TABELL 10 Antal helårsstudenter i distansutbildning Antal helårsstudenter Distansutbildning, program Distansutbildning, frist kurs Distansutbildning totalt Därav Nätuniversitetet Andel av distansutbildning totalt 53% 44% 40% 48% Distansutbildningen erbjuds i olika former. Koncentrationsläsning på campus under förutbestämda veckor eller veckoslut är exempelvis vanligt inom lärarutbildningen. Andra utbildningar ges helt och hållet över nätet, utan fysiska träffar. Åter andra utbildningar erbjuds genom en blandning av fysiska träffar, nätundervisning och videokonferenser. En konsekvens av Mittuniversitetets fokus på flexibelt lärande är att många av universitetets campuskurser även innehåller nätbaserat material och medieinslag. Detta ökar möjligheten till distansstudier även på kurser som benämns campusutbildning. Mittuniversitetet har lyckats väl med att utveckla flexibla utbildningar där studenten själv har möjlighet att välja studieform. Verksamhetsåret 2008 var 47 procent av helårsstudenterna distansstudenter. Campus Härnösand har den största andelen distansstudenter. Antalet helårsstudenter i distansutbildning, liksom i Mittuniversitetets utbildning totalt, ökade under 2008 inom fristående kurser, men minskade inom programutbildningar. TABELL 11 Antal helårsstudenter per studieort (inklusive uppdragsutbildning) Studieort Totalt 2005 Därav distans Total 2006 Därav distans Total 2007 Därav distans Total 2008 Därav distans Andel distans 2008 Härnösand % Sundsvall % Örnsköldsvik % Östersund % Övriga orter % % Andel distans 45% 44% 46% 47% Distansstudenterna är en mer heterogen grupp än campusstudenterna som ofta är ungdomsstudenter i åldrarna upp till år. En grupp distansstudenter är de yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling. Andra är av familjeskäl bundna till hemorten vilket försvårar campusstudier. Distansstudenterna kan även vara yngre studenter som vill prova på studier eller inte har möjlighet att studera med studiemedel. Ytterligare en kategori distansstudenter är pensionärer som läser för att fördjupa sina intressen. Distansutbildningen är viktig för den region Mittuniversitetet verkar i. Övergångsfrekvensen från gymnasium till högre utbildning är låg, särskilt i inlandskommunerna. Ett utbud av nätbaserad utbildning i samverkan med lärcentra kan stimulera presumtiva studenter i regionen att komma i kontakt med och påbörja högre studier. Distansstudenterna kommer dock inte enbart från regionen det vill säga Jämtlands och Västernorrlands län. En stor andel av dem kommer från exempelvis storstadsregionerna. 18 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

21 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning Genomströmningen på de kurser som kategoriseras som distansutbildning är genomgående lägre än för campuskurser. Studentgrupperna har vitt skilda skäl att studera och det är främst distansstudenter som bidrar till den lägre genomströmningen. Mittuniversitetet är ordförande i SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning), där även Luleå tekniska universitetet, Högskolan i Gävle, Blekinge tekniska högskola och Utbildningsradion ingår. Under 2008 omfattade arbetet inom SNH kvalitet i e lärande. Arbetet har inriktats på att stärka hela utvecklingsprocessen. Trots att kursplaner, kursmaterial och studiehandledning har varit likartat utformade för de deltagande lärosätena, har sökandetryck och genomströmning varierat mellan dem. I nästa steg planerar SNH att kartlägga och stärka de svaga länkarna i kedjan. 2.6 Examina År 2008 utfärdades examina för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Mittuniversitetet, varav examensbevis erhölls av kvinnor. 215 examina utfärdades enligt den nya examensordning som trädde i kraft 1 juli Antalet examina minskade jämfört med Inför hösten 2007 trädde nya tillträdesregler för avancerad nivå i kraft vilket innebar en tillfällig ökning av antalet examina. De nya tillträdesreglerna innebär att avlagd examen på grundnivå krävs för tillträde till program på avancerad nivå. Detta antagande stöds av att kandidatexamen stod för en stor del av det ökade antalet utfärdade examina Denna examenstyp minskade TABELL 12 Totalt antal utfärdade examina Examina Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen med ämnesdjup Magisterexamen med ämnesbredd Masterexamen Yrkesexamen Totalt Under perioden utfärdade Mittuniversitetet 13 civilingenjörsexamina. Målet för perioden var 20 examina, vilket innebär att målet inte uppnåddes. Civilingenjörsutbildningen är en ny satsning på Mittuniversitetet som av olika skäl försenats men nu kommit igång och har en bättre prognos. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

22 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning TABELL13 Examinationsmål och utfall för perioden Mål och utfall år Utfärdade examina Examensbenämning Mål Utfall Civilingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Lärarexamen med inriktning mot tidigare år (inkl. äldre utbildningar) varav med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärarexamen med inriktning mot senare år och gymnasiet (inkl. äldre utbildningar) Examinationsmålet för sjuksköterskeutbildningen är 840 examina för perioden Under perioden utfärdades 860 examina och målet är därmed uppnått. Antalet utfärdade sjuksköterskeexamina minskade 2008 eftersom sjuksköterskeutbildning i Örnsköldsvik övergått till Umeå universitet. Målet om 440 utfärdade lärarexamina med inriktning mot tidigare år har uppnåtts med 848 utfärdade examensbevis. I antalet medräknas lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt de äldre motsvarigheterna barn och ungdomspedagogisk examen med inriktningarna förskola och fritidshem samt grundskollärarexamen åk 1 7. Av de 440 lärarexamina som Mittuniversitetet hade som examinationsmål skulle 220 vara inriktade mot förskola/förskoleklass. Även detta mål har uppnåtts. Bland dessa examina ingår lärarexamina med inriktningen barn och ungdomspedagogik liksom den äldre motsvarigheten barn och ungdomspedagogisk examen med inriktningen förskola. Examinationsmålet för lärarexamina med inriktning mot senare år inklusive motsvarande äldre utbildningar uppnåddes redan under 2007 och antalet examina ökade under 2008 med ytterligare 59. I denna summa ingår lärarexamen för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan samt de äldre motsvarigheterna grundskollärarexamen åk 4 9 samt gymnasielärarexamen. Enligt regleringsbrevet bör det i minst 30 procent av antalet lärarexamina som utfärdats 2008 ingå matematik, teknik eller naturvetenskap till en omfattning av minst 40 poäng/60 högskolepoäng. Under 2008 utfärdades 37 lärarexamina med denna inriktning vid Mittuniversitetet. Detta är 11,4 procent av det totala antalet lärarexamina vilket är för låg andel för att uppfylla målet. Av dessa lärarexamina är 25 stycken inriktade mot tidigare år, 9 mot grundskolans senare år och 3 inriktade mot gymnasieskolan. 20 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2006

23 Resultatredovisning Grundläggande högskoleutbildning TABELL14 Antal utfärdade lärarexamina Barn- och ungdomspedagogisk examen Grundskollärarexamen, åk Grundskollärarexamen, åk Gymnasielärarexamen Lärarexamen, inriktning mot tidigare år varav inriktade mot förskola, förskoleklass varav inriktning matematik, naturvetenskap och teknik Lärarexamen, inriktning mot senare år och gymnasiet varav inriktning matematik, naturvetenskap och teknik Totalt MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

24 Resultatredovisning Forskning och forskarutbildning 22 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2008

25 Resultatredovisning Forskning och forskarutbildning 3. Forskning och forskarutbildning 3.1 Forskning Mittuniversitetets KK-miljö Mittuniversitetet lämnade under våren in en ansökan till KK stiftelsen om så kallad KK miljö. Ansökan innebar en kraftsamling kring det strategiska området Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet med tre delar, Näringsliv, Livskvalitet och Lärande. De tre valda begreppen rymmer centrala delar ur Mittuniversitetets forsknings och utbildningsstrategi och passar väl in på de områden som universitetets strategiska samarbetspartners är intresserade av. De forskningsområden som redovisas nedan ingår som delar i dessa tre begrepp. Ambitionen är att den föreslagna KK miljön ska rymma huvuddelen av universitetets verksamhet. Mittuniversitetet ska bli ledande inom ett antal forskningsområden, utveckla pedagogik och verktyg för flexibelt lärande samt fördjupa samverkan. Arbetet med ansökan innebar ett fall framåt för det interna arbetet med styrkeområden och profileringar inom universitetet. Mittuniversitetet blev en av finalisterna i KK stiftelsens utlysning och var ett av sex lärosäten som gick vidare men var inte bland dem som stiftelsen slutligen valde ut för att ingå i satsningen i den första omgången. Dialogen med stiftelsen fortsätter dock och profileringen återspeglas i budgetunderlaget Fakultetsnämnden för humanvetenskap Det humanvetenskapliga området omfattar ämnen, utbildningsprogram och forskning inom främst det humanistisk samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet men också ämnen inom det medicinska området. Forskningen spänner därför över vitt skilda områden, allt från häxprocesser under 1600 talets Sverige till frågan om hur astronauter kan bibehålla sin fysiska styrka under rymdfärder. Den är därför intressant för skilda samhällsområden och för olika externa parter. En stor del av forskningen relaterar till verksamhet som bedrivs inom offentlig sektor. Flera forskningsmiljöer som håller på att utvecklas har nära samarbete med olika offentliga myndigheter. Exempel på samarbetspartners är Staten räddningsverk, Statens folkhälsoinstitut och landstingen i Västernorrlands och Jämtlands län. Inom fakultetsnämndens område finns också forskning där näringslivet visar stort intresse. Detta har bland annat varit en grund för etableringen av tre centrumbildningar: Nationellt Vintersporcentrum, Turismforskningsinstitutet ETOUR och Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Under 2008 konsoliderades verksamheten i dessa centra. En rad olika forskningsprojekt inleddes inom respektive enhet. Alla tre centrumbildningarna beviljades under 2008 stöd från EU:s strukturfonder för att vidareutveckla forskningsverksamheten där såväl forskare som forskarstuderande är verksamma. Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier har ansvar för forskning inom både naturvetenskapligt vetenskapsområde med viss teknik och humanistisk samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Forskningsområdet Skogsindustri och skogens värdekedja har ett starkt stöd av och samverkan med skogsnäringen och myndigheter samt med universitet och institut, nationellt och internationellt. Skogsindustriell forskning organiserad inom FSCN, Fibre Science and Communication Network, fokuserar på effektivisering av avancerade tillverkningsprocesser i massa och pappersindustrin. MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING

26 Resultatredovisning Forskning och forskarutbildning Även nya användningsområden för fiberbaserade produkter som elektroniskt papper och mediekommunikation studeras. Forskningsverksamheten kring skogens värdekedja omfattar frågeställningar kring uthålligt skogsbruk, nyttjande av skogsråvaran, bioenergi och effektiv naturvård. Denna forskning har betydelse för förståelsen av effekterna av ett förändrat klimat. Forskningen inom Industriell informationsteknologi och digitala tjänster fokuserar mot utveckling av trådlösa sensorer och mätsystem för industriell övervakning. I forskningsinriktningen kombineras ett regionalt industriellt intresse för mätteknik med akademisk forskning kring teknik för effektiv insamling av elektronisk sensordata. Den nya tekniken gör exempelvis att förbrukningsartiklar som förpackningar kommer att kunna utvecklas till kraftfulla informationsteknologiska mediekanaler. En stor del av denna forskning bedrivs inom KK profilen Sensible Things That Communicate, STC. Det nya forskningsområdet Sportteknologi behandlar interaktionen mellan människa och utrustning i utvecklandet av nya produkter med höjd prestanda och ökat säkerhetstänkande. Verksamheten är inriktad mot produkt och tjänsteutveckling och anknyter till verksamheten vid Nationellt vintersportscentrum. I anslutning till den välrenommerade journalistutbildningen bedrivs forskning inom medieoch kommunikationsvetenskap som behandlar journalistik och journalistikens villkor, medieutveckling, organisationers kommunikation samt politisk kommunikation. I forskningsområdet ingår studier av strategisk politisk kommunikation, mediernas villkor, journalistikens tillkomst, innehåll och effekter, samt den politiska opinionsbildningen och dess mekanismer. Forskningen sker i nära samverkan med det omgivande samhället och internationellt ledande forskningsmiljöer. Åtgärder för att stärka utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning Lärarutbildningsnämnden ansvarar för forskning som anknyter till lärarutbildningsområdet och allmän pedagogik. Nämnden leder också utvecklingen av forskningsverksamhet med anknytning till forskningsprofilen Lärande och bildning. I maj 2008 beslöt universitetsstyrelsen att höja ramen för forskning inom lärarutbildningens område. Ramhöjningen på tre miljoner kronor gäller från budgetåret Lärarutbildningsnämndens mål är att forskningsresurserna på sikt ska motsvara 25 procent av utbildningsresurserna. Lärarutbildningsnämnden beslutade att hösten 2008 och våren 2009 ge fyra lektorer vardera fem månaders forskning för att docentmeritera sig. Nämnden har också inrättat fyra tjänster som post doc för forskare inom utbildningsvetenskap vilket innebär att lektorer som bedriver utbildningsvetenskaplig forskning får finansiering upp till tjugo procent av arbetstiden för egen forskning. Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier bidrar med finansiering av en professur inom naturvetenskapens och teknikens didaktik. Lärarutbildningsnämnden har beslutat att fortsätta att bygga ut utbildningen på forskarnivå i pedagogik och ämnesdidaktik. I satsningen ingår en utveckling av forskningsprofilen Lärande och bildning och en forskarskola för yrkesverksamma lärare. Centrumbildningar Mittuniversitetets centrumbildningar är organisatoriskt knutna till någon av institutionerna. Institutioner och centra ansvarar för att forskningen i centrat och utbildningen inom institutionen har ett ömsesidigt utbyte. Vid Mittuniversitetet finns fem centrumbildningar: Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer med branscherna bank, försäkring, pension och revision. 24 MITTUNIVERSITETETS ÅRSREDOVISNING 2008

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

10 20 visning sredo År

10 20 visning sredo År Årsredovisning 2010 Mittuniversitetets årsredovisning 2010 Dnr: MIUN 2010/2059 Omslagsbild: Antalet studenter vid Mittuniversitetet har aldrig varit fler. Ökningen under 2010 är störst i landet. Foto:

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan

Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan Mitthögskolan 2004-02-10 Dnr MH 2004/14 Årsredovisning 2003 för Mitthögskolan Mitthögskolans årsredovisning 2003 2 (2) Kontaktperson för Årsredovisningen 2003 är akademisk sekreterare Maria Nyberg Ståhl

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2013 är avdelningschef Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli.

Kontaktperson för årsredovisningen 2013 är avdelningschef Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli. Mittuniversitetets årsredovisning 2013 Dnr: MIUN 2014/9 Omslagsbild: Söktrycket till Mittuniversitetets utbildningar har ökat under flera år i rad. Inför höstterminen 2013 ökade antalet sökande med 36

Läs mer

Mittuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009 med utblickar

Mittuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009 med utblickar Mittuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009 med utblickar Innehållsförteckning FÖRORD Ett arbetslivsnära universitet 3 KORTFATTAT OM MITTUNIVERSITETET Kortfattat om Mittuniversitetet 5 KVALITET Kvalitetsgranskad

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008. Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället.

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lärande i förändring

Lärande i förändring 1 Lärande i förändring SVERDs höstkonferens 141023 Högskolans kursutbud, MOOC och examina Lars Haikola Utredare Högskolans utbildningsutbud 2 Disposition Svensk högre utbildning 2014 fakta, karakteristika,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter Sammanfattning De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor www.hsv.se Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15 ÅRS REDO 2012 VISNING Dnr HS 2013/62-15 Årsredovisning 2012 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2013-02-08 Dnr HS 2013/62-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Studentkåren har ordet 4 Årsredovisningens

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer