MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering"

Transkript

1 ANALYSRAPPORT Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering 0

2 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund...2 Kvartal Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR)... 3 Årsredovisningen 2013 en analys...5 Ekonomi och personal... 5 Utbildning... 5 Forskning... 7 Gemensamt för utbildning och forskning... 8 Sökande och antagna...9 Antagningsläget sommarkurser Boendelän sökande sommaren Prioriterade områden Sökande hösten Prioriterade områden Internationella antagningsomgångar Utbildningsstrategin...17 Implementering, en ögonblicksbild Studentprognos...19 Aprilprognos grundutbildningsanslag Mediefördelning 2014, tom 28 april...20 Tonläge Jämförelse Umeå/Örebro Toppkällor Tema: Universitetskanslerämbetets utvärderingar...22 Utvärderingssystemet Utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå Läget idag En tillbakablick omgång 1,2 och Omgång Omgång Omgång Åtgärder som vidtagits Kritik mot systemet Ett nytt system

3 Bakgrund Denna analysrapport produceras av universitetsledningens kansli (UK) och är en ny typ av rapport som vi hoppas ska kunna tillfredsställa ett behov av en samlad uppföljning löpande under året. UK har för avsikt att publicera denna typ av rapporter vid 3-4 tillfällen per år med olika inriktning beroende på vad som är aktuellt för tidpunkten. I denna första rapport i maj finns ett speciellt fokus på kvalitetsutvärderingarna från UKÄ. I övrigt innehåller rapporten utfallet kvartal 1, en analys av årsredovisningen 2013, sökande och antagningsläget för sommarens och höstens antagningsomgångar, samt en sammanställning av mediefördelningen hittills Den sistnämnda är sammanställd av kommunikationsavdelningen. Fakta och underlag är till stor del hämtade från LISA, universitetets ledningsinformationssystem. De flesta underlag är nedbrytbara ytterligare och det kan göras i LISA webbportal. Kontakta UK för mer information. 2

4 Kvartal Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med 2013 Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) Första kvartalet 2014 producerade lärosätet helårsstudenter inom anslagsfinansierad utbildning. Det är en minskning med 103 HST jämfört med Samtidigt uppgick et helårsprestationer till 1 516, en minskning med 79 HPR. Fördelningen av HST och HPR kvartal 1 mellan de båda fakulteterna och dess avdelningar visas i tabellen nedan. Den största minskningen står den Humanvetenskapliga fakulteten för. Utfall kvartal 1, 2013 resp per fakultet och avdelning Minskningen i produktionen har främst skett inom fristående kurser med utbildningsformen distans och IT-distans. Där är minskningen 131 HST resp. 82 HPR. Antalet HST och HPR inom program har dock ökat jämfört med föregående år, med undantag för et HST på distansprogram. 3

5 Utfall kvartal 1, 2013 resp per kurstyp och undervisningsform Omräknat till belopp, både netto och brutto visar att kvartal 1 minskat med närmare 350 tkr brutto och tkr netto jämfört med kvartal Inarbetat belopp kvartal 1, 2014 i förhållande till kvartal 1,

6 Årsredovisningen 2013 en analys Ekonomi och personal Mittuniversitetet hade 2013 totalt 931 miljoner kronor i intäkter vilket var samma nivå som 2011 och Intäkterna för utbildning, inklusive uppdragsutbildning, ökade något till 561 tkr. Forskningsintäkterna uppgick till 371 miljoner kronor. Under 2014 hade lärosätet nära 1100 anställda varav 60 procent var kvinnor. Tillsammans gav det 922 personår av vilka 63 procent var akademisk personal, dvs lärar- och doktorandtjänster. Utbildning Utbildningsutbudet minskade 2013 jämfört med 2012, en konsekvens av det sänkta takbeloppet. Minskningen låg främst på fristående nätbaserade kurser på distans. Antalet förstahandssökande till höstterminen och sommarkurserna sjönk medan ansökningarna till vårterminen fortsatte att öka, en trend från Söktrycket var fortsatt högt, främst på kurser. Utbildningsutbudet i HST per utbildningsform, Fristående kurs Campus Fristående kurs Nätbaserad distans Fristående kurs Distans med träffar Program Campus Program Nätbaserad distans Program Distans med träffar Totalt uppnådde Mittuniversitetet knappt 7100 helårsstudenter inom anslagsfinansierad utbildning. Andelen HST på program ökade. Även genomströmningen ökade mätt både på traditionellt sätt, isolerat på kalenderår och på det av UKÄ föreslagna nya sättet, kurser med start en viss termin och dess genomströmning tre terminer efteråt. Enligt båda räknesätten blir genomströmningen över 80 procent men varierar naturligtvis för olika distributionssätt. I Östersund var 6500 studenter registrerade och i Sundsvall 5 500, vilket var samma nivå som året innan. I Härnösand minskade de registrerade studenterna från 4800 till

7 Antalet studenter (individer) per ort, läsåren 07/08 12/ Härnösand Sundsvall Östersund Totalt 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Knappt en femtedel av de studenter som började läsa vid Mittuniversitetet 2013 kom från Stockholms län. Västra Götalands och Skåne län svarade tillsammans för över 20 procent. Regionens studenter utgjorde 15 procent av högskolenybörjarna. På utbildningarna till energiingenjör, ekoingenjör och basår kom över hälften av de sökande från regionen i kontrast till psykologprogram och utbildningarna i sportteknologi och ekoteknik, där mindre än 20 procent av de sökande kom från Jämtlands eller Västernorrlands län. I jämförelse med de tre andra nya universitetet har Mittuniversitetet en lägre marknads i den egna regionen. I ett riksperspektiv har regionen en låg övergångsfrekvens till högre utbildning som sjunkit ytterligare de två senaste åren. Endast Östersunds, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner kommer upp i riksgenomsnittet, ca 44 procent. I Bräcke och Ragunda hade endast 25 procent påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder. Andelen i resp. län som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder i jämförelse med riket 6

8 I UKÄs kvalitetsutvärderingar fick 30 procent av granskade ämnen och examina vid Mittuniversitetet omdömet bristande kvalitet, vilket var en dubbelt så hög som för riket. I jämförelse med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet hade Mittuniversitetet en högre bristande och en lägre mycket hög kvalitet. Mittuniversitetet ligger på samma nivå som de övriga tre nya universiteten i Fyrklövern, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet då det gäller disputerade lärare och något högre för en professorer i lärarkategorin. Forskning Mittuniversitetet hade 2013 totalt 95 professorer och 213 forskarstuderande. Forskningsintäkterna utgjordes till hälften av externfinansiering vilket var en betydligt högre nivå än genomsnittet för Fyrklövern. Då det gäller en bidrag från forskningsråden ligger dock Mittuniversitetet på en mycket låg nivå i samma jämförelse. Nyckeltal inom forskningen, Publiceringsmönstret för Mittuniversitetet är ojämnt mellan åren och det är svårt att se en tydlig trend. Antalet publikationer sjönk från 533 år 2012 till 472 år 2013, vilket var samma nivå som Medelciteringar enligt VR:s beräkningar minskade något och såväl Mittuniversitetet som övriga universiteten inom Fyrklövern ligger under riksvärdena. Produktiviteten i forskarutbildningen mätt som examina per aktiva varierar för Mittuniversitetet mellan åren och ligger vissa år över såväl riket som genomsnittet för Fyrklövern. Mekanismen bakom detta är densamma som för publikationer, nämligen variationen i tillgången på extern finansiering, vilket delvis är avgörande för et antagna forskarstuderande. Den stora utvärderingen av forskning, ARC13, som genomfördes kommer under 2014 att ge input till den handlingsplan som utformas med prioriteringar av föreslagna insatser för att utveckla forskningens kvalitet. 7

9 Gemensamt för utbildning och forskning Samverkan med näringsliv och organisationer drivs inom ramen för forskningsprojekt och utbildningar. Stöd ges av MIUN Innovation och Innovationskontoret Fyrklövern. Verksamheten inom MIUN Holding AB utvecklades vidare under året. På biblioteket minskade et utlån av tryckta media, i kombination med ett lägre student. Däremot ökade et nedladdningar av digitala media markant trots minskningen av et studenter då ett nytt verktyg gör det lättare för studenterna att hitta vetenskapliga artiklar. Studentkårerna hade något färre medlemmar 2013 än Kårerna har svårigheter att attrahera nya medlemmar och detta har inneburit att de inte kan upprätthålla samma verksamhet som tidigare. Lärosätet präglades under året av den beslutade omlokaliseringen av verksamheten från Campus Härnösand till Campus Sundsvall. 8

10 Sökande och antagna Antagningsläget sommarkurser 2014 Vid sista ansökningsdag, 17 mars hade sommarkurserna närmare sökande. Av dessa hade lite drygt sökt ett förstahandsalternativ vid Mittuniversitetet. Det är en minskning med 11% från sommaren Utbudet 2014 är dock mindre än året innan. Antalet sökta kursalternativ sommaren 2013 uppgick till 59 jämfört med 42 alternativ sommaren Vid tiden för antagning uppgick det totala et sökande 2014 till drygt Sökande sommaren Sökande i tid Sökande i tid, prio Sökande totalt * Sökande totalt, prio * Antagna * * per Antalet antagna till sommarkurserna uppgick till personer, en ökning med nästan sedan förra sommaren. De mest sökta kurserna hade drygt sökande totalt och mellan antagna. Kurser sommaren 2014 med flest sökande, vid sista ansökningsdag Kurs Sökande i tid varav prio 1 Antagna Introduktion till kriminologi (7.5 hp) Ledarskap och organisationsteori (7.5 hp) Juridisk översiktskurs (15.0 hp) Kriminalitet och missbruk (7.5 hp) Ungdomssociologi (7.5 hp) Stalkning (7.5 hp) Nationalism, främlingsfientlighet och etnopolitik (7.5 hp) Rasismens historia (15.0 hp) Webbutveckling I (7.5 hp) Flash, Photoshop och Datakunskap (7.5 hp)

11 Boendelän sökande sommaren 2014 Flest prio 1-sökande, vid sista ansökningsdag kommer från Stockholms län, följt av Västra Götaland och Skåne. Det är samma ordning som tidigare sommaromgångar. Dessa tre län står för 54% av det totala et sökande och 50% av alla prio 1-sökande. Boendelän* vid ansökan till sommarkurser 2014 Sökande i tid varav prio 1 Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Uppsala län Östergötlands län Västerbottens län Örebro län Västernorrlands län Gävleborgs län Västmanlands län Värmlands län Jämtlands län Södermanlands län Dalarnas län Hallands län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Norrbottens län Blekinge län Svenskt postnummer saknas Gotlands län * Boendelän baseras på det postnummer som anges vid ansökan. Endast svenska postnummer har medtagits 10

12 Prioriterade områden Tabellen nedan visar totalt sökande från våra prioriterade områden inkl. Västerbotten, samt totalsiffran för alla län, uppdelat per åldersgrupp vid sista ansökningsdag den 15 mars. Fjolårets ar visas inom parentes. Antal sökande totalt och från prioriterade län i olika åldersgrupper Hemlän -24 år år år 35 år - Totalt Stockholms län (36) (34) (14) (17) Västra Götalands län (42) (34) (11) (13) Skåne län (43) (33) (11) (12) Gävleborgs län (42) (24) (12) (22) 399 Jämtlands län (32) (32) (13) (23) 360 Västernorrlands län (39) (28) (11) (21) 505 Västerbottens län (51) (34) 60 8 (7) 61 8 (9) 748 Alla län (43) (32) (11) (14) Åldersgruppen upp till och med 24 år har minskat sin med fyra procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen ses i samtliga län men den största minskningen har skett i Gävleborg, följt av Västernorrland och Stockholm och Västerbotten. I Skåne är skillnaden mariginell. I de övriga åldersgrupperna är skillnaderna mot 2013 inte så stora. Det finns några som sticker ut: Västerbottens åringar har ökat med fyra procentenheter, Gävleborgs åringar likaså och en 35 år och äldre i Västernorrland ökar med 5 procentenheter. Nedan visas samma tabell men med enbart förstahandssökande. Antal förstahandssökande och från prioriterade län i olika åldersgrupper -24 år år år 35 år - Totalt Hemlän Stockholms län (34) (34) (14) (18) Västra Götalands län (41) (32) (12) (15) Skåne län (43) (34) (11) (13) Gävleborgs län (39) (21) (14) (25) Jämtlands län (31) (32) (13) (24) Västernorrlands län (37) (28) (12) (23) Västerbottens län (52) (31) 27 7 (7) 32 8 (10) Alla län (42) (32) (11) (15) (2 035) (1 697) (1 350) 218 (270) 259 (377) 375 (537) 389 (469) (10 334) 11

13 Andelen förstahandssökande i åldersgruppen upp t.o.m. 24 år minskar totalt sett och även för alla prioriterade län, förutom Jämtland där en ökar med tre procentenheter. I åldersgruppen år är resultatet för alla län ungefär det samma som ifjol. Inom de prioriterade länen varierar resultaten något. Den största förändringen ses hos den åldersgruppen i Västerbottens län, där en ökar med hela nio procentenheter. Gruppen år visar inga stora förändringar jämfört med Bland de som är 35 år och äldre har en förstahandssökande ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år. Här minskar Västerbotten och Jämtland marginellt, Skåne är oförändrat och övriga prioriterade län ökar. Mest ökar gruppen i Västernorrland med sex procentenheter och Västra Götaland med fyra procentenheter. 12

14 Sökande hösten 2014 Antalet sökande till höstterminen 2014 uppgick till drygt personer vid sista ansökningsdag den 15 april. Det är drygt lägre än föregående hösttermin men fler än åren 2011 och Antalet sökande till program har dock ökat jämfört med fjolårets rekordår, dock har et förstahandssökande till program minskat något. Sökande höstterminen Totalt Sökande i tid varav prio Sökande totalt * varav prio * Program Sökande i tid varav prio Sökande totalt * varav prio * * per Antalet sökande till de populäraste programmen visas i tabellen nedan. Jämfört med höstterminen 2013 är listan i stort densamma förutom Ekonomprogrammet i Sundsvall som tagits sig upp på 10 i topp till förmån för Samhällsvetarprogrammet som minskat et sökande totalt. Program med flest sökande hösten 2014, vid sista ansökningsdag Kurs Sökande i tid varav prio 1 Antagna Psykologprogram Kriminologprogram Beteendevetenskapligt program, humanvet Webbutveckling Socionomutbildning Förskollärare Sjuksköterskeutbildning, Sundsvall Sjuksköterskeutbildning, Östersund Journalistprogrammet Ekonomprogram, Sundsvall Urval 1 sker 9 juli och urval 2 sker 1 augusti 13

15 Flest prio 1-sökande, vid sista ansökningsdag kommer från Västernorrlands län, följt av Stockholm och Jämtland. Det är samma ordning som tidigare höstterminer. Dessa tre län står för 37% av det totala et sökande och 49% av alla prio 1-sökande.Flest sökande totalt står dock storstadsregionerna för. Boendelän* vid ansökan till höstterminen 2014 Sökande i tid varav prio 1 Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län Jämtlands län Svenskt postnummer saknas Gävleborgs län Uppsala län Östergötlands län Västerbottens län Dalarnas län Örebro län Västmanlands län Södermanlands län Jönköpings län Värmlands län Norrbottens län Kalmar län Kronobergs län Hallands län Blekinge län Gotlands län * Boendelän baseras på det postnummer som anges vid ansökan. Endast svenska postnummer har medtagits Prioriterade områden Tabellen nedan visar totalt sökande från våra prioriterade områden inkl. Västerbotten, samt totalsiffran för alla län, uppdelat per åldersgrupp vid sista ansökningsdag den 16 april. Fjolårets ar visas inom parentes. 14

16 Antal sökande totalt och från prioriterade län i olika åldersgrupper Hemlän -24 år år år 35 år - Totalt Stockholms län (35) (24) (15) (27) Västra Götalands län (38) (24) (14) (23) Skåne län (38) (24) (14) (25) Gävleborgs län (52) (17) (9) (22) Jämtlands län (40) (22) (11) (26) Västernorrlands län Västerbottens län (45) (20) (11) (24) (45) (24) (9) (21) Alla län (41) (22) (12) (24) Åldersgruppernas fördelning inom alla län är oförändrade sedan förra året, och inte heller inom våra prioriterade län syns några markanta förändringar utan det rör sig om ett par procentenheters skillnad (8 113) (5 011) (3 414) (1 595) (2 187) (3 103) 934 (1 029) (35 243) Nedan visas samma tabell men med enbart förstahandssökande. Antal förstahandssökande och från prioriterade län i olika åldersgrupper -24 år år år 35 år - Totalt Hemlän Stockholms län (21) (25) (18) (37) Västra Götalands län (25) (26) (18) (32) Skåne län (22) (24) (18) (37) Gävleborgs län (40) (18) (10) (32) Jämtlands län (33) (22) (13) (31) Västernorrlands län (39) (22) (12) (28) Västerbottens län (31) (23) (13) (32) Alla län (30) (23) (15) (32) (1 928) 838 (1 159) 584 (764) 463 (522) (1 511) (2 111) 276 (342) (10 952) Åldersfördelningen har inte ändrat sig nämnvärt jämfört med föregående år, varken om man ser till alla län eller till våra prioriterade områden utan verkar ligga relativt stabilt. 15

17 Internationella antagningsomgångar I den internationella antagningsomgången för masterprogram hösten 2014 har Mittuniversitetet 9 sökbara program. Urval 1 och 2 har genomförts i mars/april och nedan finns uppgifter om et sökande och antagna. Internationella masterprogram 2014 Behöriga sökande Antagna Kurs Totalt varav varav avgiftsskyldiga Urval 2 prio 1 Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Internationellt masterprogram i Bildjournalistik Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, Svl Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, Ösd Magisterprogram i statsvetenskap, Svl Magisterprogram i statsvetenskap, Ösd Magister i turismvetenskap Internationellt masterprogram i datateknik Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion Nedan visas det hemland som angivits i ansökan till ett internationellt masterprogram hösten Länderna är sorterade efter behöriga förstahandssökande och endast länder med mer än en förstahandssökande har medtagits. Landstillhörighet vid ansökan, Internationella masterprogram HT 2014 Kurs Behöriga sökande varav prio 1 Antagna Bangladesh Pakistan Land saknas Nederländerna Grekland Uganda Storbritannien USA Vietnam Ghana Etiopien Bulgarien Libanon

18 Utbildningsstrategin Implementering, en ögonblicksbild Mittuniversitetets utbildningsstrategi föreslås bli prolongerad till och med Arbetet med en utbildningsstrategi för kommande verksamhetsperiod kan inledas under 2017 på basis av en då ny utvecklingsplan för Mittuniversitetet. Utbildningsstrategin fastställdes av universitetsstyrelsen i december 2010 och 50 miljoner kronor avsattes under perioden. Implementeringen började 2011 med projekt inom de prioriterade områdena e-lärande och arbetslivsanknytning och inom utvecklingsområdena internationalisering, kvalitetsutveckling och regional (skol)samverkan. För vart och ett av områdena finns en processledare och arbetet hålls samman av prorektor. Ett projekt har också genomförts för att utveckla utbildningsportföljen med dekanerna som yttersta ansvariga. Inom ramen för utbildningsstrategin, men med annan finansiering, har en genomlysning gjorts av förutsättningar, struktur och rutiner för uppdragsutbildning. Genomlysningen har inte föranlett några förändringar. Till utbildningsstrategins processområde e-lärande har knutits ett projekt för att utveckla campus/distansmodellen i lärarutbildningen, vilket finansieras via rektors resurs. Ca 50 projekt med olika karaktär har startats från 2011 till och med I knappt hälften pågår aktiviteter i enlighet med de projektplaner som beslut om tilldelning av medel bygger på. Övriga är avslutade. De beviljade projekten kan grupperas på följande sätt (för detaljer se halvtidsrapport , publicerad på utbildningsstrategins webbsida): åtta var förstudier och inventeringar varav ett projekt pågår, åtta var modellprojekt enligt rektorsbeslut och av dessa pågår tre, fjorton var utvecklingsprojekt inför övergång till ordinarie verksamhet där fem fortfarande pågår, sju var projekt med operativ inriktning och flertalet avslutas 2014, sex (plus ett nytillkommet) var projekt med utbildningsfokus varav två löper under 2014, två var pedagogisk/tekniska projekt som är avslutade, två avsåg medfinansiering i EU-projekt som pågår också 2014 och två var kommunikationsinriktade projekt som avslutas Universitetsstyrelsen ska vid sitt tvådagarsmöte i maj 2014 få en återrapportering av arbetet med att implementera utbildningsstrategin. Hösten 2013 fick US en halvtidsrapport från implementeringsarbetet och det är därför inte aktuellt att rapportera alla projekten på det sättet denna gång. Fokus kommer istället att ligga på kommande utvärdering och på planerna för nästa utbildningsstrategi. Processledargruppen har inlett arbetet med att organisera en utvärdering av strategin, implementeringsprocess och projekt under Det kommer att göras en utvärdering på metanivån liksom av de sex processområdena. Utvärderingarna kommer för processområdena e- lärande och arbetslivsanknytning att genomföras med externa paneler. Modellen för utvärderingen på meta-nivån är inte klar och för övriga områden görs interna genomgångar och bedömningar av projekt och resultat. 17

19 Utvärderingarna ska vara ett stöd i arbetet de avslutande åren i beslutperioden och i utvecklingen av nästa utbildningsstrategi. Under prolongeringsperioden kommer ytterligare resurser att ställas till förfogande från rektor och styrelse. Det kommer dock inte att utlysas någon ny ansökningsomgång utan medlen ska användas för att slutföra insatser inom processområdena och säkra att viktiga resultat och nya funktioner övergår till ordinarie verksamhet. Under perioden kommer även samverkan att ske med projekt som initieras i handlingsplanen för forskningsstrategin. Ett skäl att prolongera utbildningsstrategin är också att ge processledarfunktionen tillräcklig tid för att finna formerna, vilket kopplar till utvecklingsområdena som identifierats i Strategin för verksamhetens förutsättningar. 18

20 Studentprognos Aprilprognos grundutbildningsanslag Den 26 april lämnades lärosätets prognos för innevarande år samt för åren till utbildningsdepartementet. I denna prognostiseras dels årets utfall fördelat halvårsvis och de kommande åren per kalenderår. I samtliga fall är prognoserna uppdelade per utbildningsområde. Årets prognos visar på en viss överproduktion första halvåret gentemot budget. Under andra halvåret kommer det att korrigeras något och årets prognos visar på en överproduktion på närmare 600 tkr. De kommande åren 2015 och 2015 minskar takbeloppen till 507 resp. 485 mnkr. Universitetet prognostiserar med en liten underproduktion 2015 för att utnyttja lite av den ingående överproduktion som annars blir indragen. Lärosätet får endast ha 10 % av takbeloppet som sparad överproduktion. Utbildningsprognos, HST och bruttobelopp 2014 Prognos HST Prognos HPR Bruttoersättning tkr Halvår Halvår Totalt Totalt inkl. decemberprestationer (831 tkr) Takbelopp Utfall -589 Tidigare överproduktion Utgående överproduktion Prognos HST Prognos HPR Bruttoersättning tkr Helår Totalt inkl. decemberprestationer (810 tkr) Takbelopp Utfall 378 Utgående överproduktion (indrag 790 tkr) Prognos HST Prognos HPR Bruttoersättning tkr Helår Totalt inkl. decemberprestationer (800 tkr) Takbelopp Utfall 39 Utgående överproduktion (indrag tkr)

21 Mediefördelning 2014, tom 28 april Mediefördelningen visar Mittuniversitetets omnämnanden i olika digitala medieslag under 2014 (ej tryckta medier). Universitetet har en namnbevakning på Mittuniversitetet, ett sökord som måste vara med för att generera träff i bevakningen. Bilden nedan visar et träffar i alla digitala medieslag och utvecklingen över tid för olika medieslag. Mittuniversitetet har totalt träffar i mediebevakningen under perioden 1 januari - 28 april (+36% jämfört med samma period förra året). Ökningen sker främst i sociala medier. Tonläge Nedan visas tonläget i de artiklar/inlägg som lärosätet figurerar i. Positivt viktas endast de artiklar/inlägg som har ett positivt tonläge och som genererats av någon kommunikativ insats från universitetets sida. På så sätt erhålls också ett mått på hur stor av uppmärksamheten som uppstår genom eget arbete när det gäller artiklar cirka 40 procent. Skulle en mer generell viktning enbart av tonläget göras skulle en positiv uppmärksamhet vara större. 20

22 Jämförelse Umeå/Örebro Nedan visas en jämförelse för motsvarande bevakning av Umeå universitet och Örebro universitet under 2014 gällande et träffar för alla medieslag. Toppkällor Antalet träffar i mediebevakningen delas upp på universitetets mest vanliga källor så här långt under Mittuniversitetets egen Instagram-stafett under våren har genererat ett stort inlägg. På Flashback diskuteras olika utbildningsalternativ flitigt under våren. 21

23 Tema: Universitetskanslerämbetets utvärderingar Utvärderingssystemet Utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå År 2010 fick dåvarande Högskoleverket i uppdrag av regeringen att utveckla ett system för kvalitetsutvärdering på grund- och avancerad nivå. Sedan är det Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) som ansvarar för utvärderingarna då Högskoleverket avvecklats. Det som ska utvärderas är utbildningarnas resultat, vilket avser hur väl utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och aktuella examensbeskrivningar. Det som granskas är hur studieresultaten svarar mot de förväntade resultaten. Systemet togs i bruk 2011 och pågår t.o.m Utvärderingarna utförs av bedömargrupper, som består av externa sakkunniga. Ämnesexperter, studenter och företrädare för arbetslivet är de kategorier av sakkunniga som ingår i grupperna. De underlag som används vid utvärderingen är: Studenternas självständiga arbeten. Stor vikt läggs vid dessa. Lärosätenas självvärderingar. Utgör tillsammans med de självständiga arbetena det huvudsakliga underlaget för bedömningen. Studenternas erfarenheter, samlas in genom intervjuer med studenter i slutet av sin utbildning. I omgång 1-4 användes även enkäter till alumner. UK-ämbetet fattar beslut om utbildningarna utifrån bedömargruppens yttrande. Hög eller mycket hög kvalitet innebär att kvalitetskraven är uppfyllda medan bristande kvalitet innebär att lärosätets examenstillstånd ifrågasätts. Lärosätet har då ett år på sig att analysera och åtgärda bristerna i utbildningen. Bedömargruppen lämnar, efter granskning, ett yttrande till UK-ämbetet som sedan fattar beslut. Om ett återkallande av examenstillstånd är aktuellt kommer lärosätet att få ta del av bedömargruppens yttrande och komma med synpunkter. Undantag De utbildningar som undantas är nya utbildningar, utbildningar under avveckling, utbildningar med färre än fem självständiga arbeten och högskoleexamen. Läget idag Hittills ( ) har drygt hälften av utvärderingarna genomförts. I dagsläget är fördelningen av omdömen att 15 % av utbildningarna bedöms ha bristande kvalitet, 70 % hög kvalitet och 15 % mycket hög kvalitet. De som fick bristande kvalitet i omgång 1 och 2 är bedömda på nytt efter att ha redovisat vidtagna åtgärder. Samtliga av dessa utbildningar (undantaget de som lagts ner) har nu fått omdömet hög kvalitet. Frågan är ställd till UK-ämbetet om det finns möjlighet att få ut siffror per omgång, men det kommer statistik på mera detaljerad nivå först till hösten. Siffrorna nedan är på aggregerad nivå per den 31 mars. 22

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Ökningen av antalet sökande till högskolestudier fortsätter för riket som helhet medan antalet sökande för Umeå universitets del minskade något.

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Analysrapport Februari 2016 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter

Analysrapport Februari 2016 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter 2016-03-08 Carina Wikstrand Analysrapport Februari 2016 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Begrepp... 2 Utfall 2015... 3 Sökande och antagna... 5 Registreringar

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Högskoleutbildningens regionala fördelning

Högskoleutbildningens regionala fördelning 1 Högskoleverket 26 februari 2002 Stig Forneng Högskoleutbildningens regionala fördelning Efter den utbyggnad som skett de senaste femton åren är högskoleutbildningen relativt jämnt fördelad över landet.

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Sökande hösten, exkl.

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Februari 2015 ANALYSRAPPORT. Februari 2015 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Februari 2015 ANALYSRAPPORT. Februari 2015 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter ANALYSRAPPORT Februari 2015 Tema: Genomströmning och inaktiva studenter 0 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Utfall 2014... 3 Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR)... 3 Sökande och

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Analysrapport April 2016 Tema: Sökandeanalys

Analysrapport April 2016 Tema: Sökandeanalys 2016-04-29 Carina Wikstrand Analysrapport April 2016 Tema: Sökandeanalys Innehåll Bakgrund... 2 Begrepp... 2 Utfall kvartal 1... 3 Aktuella antagningsomgångar... 5 Sommarkurser... 5 Internationella antagningsomgångar...

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-10-24 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv www.hogskolekvalitet.se Svenskt Näringsliv Högskolekvalitet 2010 Svenskt Näringsliv tar tempen på samverkan vid svenska universitet och högskolor - och hur det går för examinerade studenter på arbetsmarknaden

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Antagning till

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist, Sara Brundell och Fredrik Lindström Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-12-14 Diarienummer

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009 HÖGSKOLAN DALARNA Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och Tove Holmqvist 2010-04-23 Det finns minst fyra goda skäl att noggrant följa utvecklingen på avancerad

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport September 2014 ANALYSRAPPORT. September 2014 Tema: Kvalitetsindikatorer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport September 2014 ANALYSRAPPORT. September 2014 Tema: Kvalitetsindikatorer ANALYSRAPPORT September 2014 Tema: Kvalitetsindikatorer 0 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Utfall första halvåret 2014... 3 Produktion per 30 juni 2014 jämfört med 2013... 3 Sommarkurser 2014... 5

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Universitets-

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 Rektor ANVISNINGAR 2012-09-13 Dnr HS 2012/378-111 Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 (2 bilagor) 1 Inledning Högskoleverket utvärderar all svensk utbildning som kan leda

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer