MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MITTUNIVERSITETET Analysrapport April 2014 ANALYSRAPPORT. Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering"

Transkript

1 ANALYSRAPPORT Maj 2014 Tema: Kvalitetsutvärdering 0

2 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund...2 Kvartal Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR)... 3 Årsredovisningen 2013 en analys...5 Ekonomi och personal... 5 Utbildning... 5 Forskning... 7 Gemensamt för utbildning och forskning... 8 Sökande och antagna...9 Antagningsläget sommarkurser Boendelän sökande sommaren Prioriterade områden Sökande hösten Prioriterade områden Internationella antagningsomgångar Utbildningsstrategin...17 Implementering, en ögonblicksbild Studentprognos...19 Aprilprognos grundutbildningsanslag Mediefördelning 2014, tom 28 april...20 Tonläge Jämförelse Umeå/Örebro Toppkällor Tema: Universitetskanslerämbetets utvärderingar...22 Utvärderingssystemet Utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå Läget idag En tillbakablick omgång 1,2 och Omgång Omgång Omgång Åtgärder som vidtagits Kritik mot systemet Ett nytt system

3 Bakgrund Denna analysrapport produceras av universitetsledningens kansli (UK) och är en ny typ av rapport som vi hoppas ska kunna tillfredsställa ett behov av en samlad uppföljning löpande under året. UK har för avsikt att publicera denna typ av rapporter vid 3-4 tillfällen per år med olika inriktning beroende på vad som är aktuellt för tidpunkten. I denna första rapport i maj finns ett speciellt fokus på kvalitetsutvärderingarna från UKÄ. I övrigt innehåller rapporten utfallet kvartal 1, en analys av årsredovisningen 2013, sökande och antagningsläget för sommarens och höstens antagningsomgångar, samt en sammanställning av mediefördelningen hittills Den sistnämnda är sammanställd av kommunikationsavdelningen. Fakta och underlag är till stor del hämtade från LISA, universitetets ledningsinformationssystem. De flesta underlag är nedbrytbara ytterligare och det kan göras i LISA webbportal. Kontakta UK för mer information. 2

4 Kvartal Produktion kvartal 1, 2014 jämfört med 2013 Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) Första kvartalet 2014 producerade lärosätet helårsstudenter inom anslagsfinansierad utbildning. Det är en minskning med 103 HST jämfört med Samtidigt uppgick et helårsprestationer till 1 516, en minskning med 79 HPR. Fördelningen av HST och HPR kvartal 1 mellan de båda fakulteterna och dess avdelningar visas i tabellen nedan. Den största minskningen står den Humanvetenskapliga fakulteten för. Utfall kvartal 1, 2013 resp per fakultet och avdelning Minskningen i produktionen har främst skett inom fristående kurser med utbildningsformen distans och IT-distans. Där är minskningen 131 HST resp. 82 HPR. Antalet HST och HPR inom program har dock ökat jämfört med föregående år, med undantag för et HST på distansprogram. 3

5 Utfall kvartal 1, 2013 resp per kurstyp och undervisningsform Omräknat till belopp, både netto och brutto visar att kvartal 1 minskat med närmare 350 tkr brutto och tkr netto jämfört med kvartal Inarbetat belopp kvartal 1, 2014 i förhållande till kvartal 1,

6 Årsredovisningen 2013 en analys Ekonomi och personal Mittuniversitetet hade 2013 totalt 931 miljoner kronor i intäkter vilket var samma nivå som 2011 och Intäkterna för utbildning, inklusive uppdragsutbildning, ökade något till 561 tkr. Forskningsintäkterna uppgick till 371 miljoner kronor. Under 2014 hade lärosätet nära 1100 anställda varav 60 procent var kvinnor. Tillsammans gav det 922 personår av vilka 63 procent var akademisk personal, dvs lärar- och doktorandtjänster. Utbildning Utbildningsutbudet minskade 2013 jämfört med 2012, en konsekvens av det sänkta takbeloppet. Minskningen låg främst på fristående nätbaserade kurser på distans. Antalet förstahandssökande till höstterminen och sommarkurserna sjönk medan ansökningarna till vårterminen fortsatte att öka, en trend från Söktrycket var fortsatt högt, främst på kurser. Utbildningsutbudet i HST per utbildningsform, Fristående kurs Campus Fristående kurs Nätbaserad distans Fristående kurs Distans med träffar Program Campus Program Nätbaserad distans Program Distans med träffar Totalt uppnådde Mittuniversitetet knappt 7100 helårsstudenter inom anslagsfinansierad utbildning. Andelen HST på program ökade. Även genomströmningen ökade mätt både på traditionellt sätt, isolerat på kalenderår och på det av UKÄ föreslagna nya sättet, kurser med start en viss termin och dess genomströmning tre terminer efteråt. Enligt båda räknesätten blir genomströmningen över 80 procent men varierar naturligtvis för olika distributionssätt. I Östersund var 6500 studenter registrerade och i Sundsvall 5 500, vilket var samma nivå som året innan. I Härnösand minskade de registrerade studenterna från 4800 till

7 Antalet studenter (individer) per ort, läsåren 07/08 12/ Härnösand Sundsvall Östersund Totalt 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Knappt en femtedel av de studenter som började läsa vid Mittuniversitetet 2013 kom från Stockholms län. Västra Götalands och Skåne län svarade tillsammans för över 20 procent. Regionens studenter utgjorde 15 procent av högskolenybörjarna. På utbildningarna till energiingenjör, ekoingenjör och basår kom över hälften av de sökande från regionen i kontrast till psykologprogram och utbildningarna i sportteknologi och ekoteknik, där mindre än 20 procent av de sökande kom från Jämtlands eller Västernorrlands län. I jämförelse med de tre andra nya universitetet har Mittuniversitetet en lägre marknads i den egna regionen. I ett riksperspektiv har regionen en låg övergångsfrekvens till högre utbildning som sjunkit ytterligare de två senaste åren. Endast Östersunds, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner kommer upp i riksgenomsnittet, ca 44 procent. I Bräcke och Ragunda hade endast 25 procent påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder. Andelen i resp. län som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder i jämförelse med riket 6

8 I UKÄs kvalitetsutvärderingar fick 30 procent av granskade ämnen och examina vid Mittuniversitetet omdömet bristande kvalitet, vilket var en dubbelt så hög som för riket. I jämförelse med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet hade Mittuniversitetet en högre bristande och en lägre mycket hög kvalitet. Mittuniversitetet ligger på samma nivå som de övriga tre nya universiteten i Fyrklövern, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet då det gäller disputerade lärare och något högre för en professorer i lärarkategorin. Forskning Mittuniversitetet hade 2013 totalt 95 professorer och 213 forskarstuderande. Forskningsintäkterna utgjordes till hälften av externfinansiering vilket var en betydligt högre nivå än genomsnittet för Fyrklövern. Då det gäller en bidrag från forskningsråden ligger dock Mittuniversitetet på en mycket låg nivå i samma jämförelse. Nyckeltal inom forskningen, Publiceringsmönstret för Mittuniversitetet är ojämnt mellan åren och det är svårt att se en tydlig trend. Antalet publikationer sjönk från 533 år 2012 till 472 år 2013, vilket var samma nivå som Medelciteringar enligt VR:s beräkningar minskade något och såväl Mittuniversitetet som övriga universiteten inom Fyrklövern ligger under riksvärdena. Produktiviteten i forskarutbildningen mätt som examina per aktiva varierar för Mittuniversitetet mellan åren och ligger vissa år över såväl riket som genomsnittet för Fyrklövern. Mekanismen bakom detta är densamma som för publikationer, nämligen variationen i tillgången på extern finansiering, vilket delvis är avgörande för et antagna forskarstuderande. Den stora utvärderingen av forskning, ARC13, som genomfördes kommer under 2014 att ge input till den handlingsplan som utformas med prioriteringar av föreslagna insatser för att utveckla forskningens kvalitet. 7

9 Gemensamt för utbildning och forskning Samverkan med näringsliv och organisationer drivs inom ramen för forskningsprojekt och utbildningar. Stöd ges av MIUN Innovation och Innovationskontoret Fyrklövern. Verksamheten inom MIUN Holding AB utvecklades vidare under året. På biblioteket minskade et utlån av tryckta media, i kombination med ett lägre student. Däremot ökade et nedladdningar av digitala media markant trots minskningen av et studenter då ett nytt verktyg gör det lättare för studenterna att hitta vetenskapliga artiklar. Studentkårerna hade något färre medlemmar 2013 än Kårerna har svårigheter att attrahera nya medlemmar och detta har inneburit att de inte kan upprätthålla samma verksamhet som tidigare. Lärosätet präglades under året av den beslutade omlokaliseringen av verksamheten från Campus Härnösand till Campus Sundsvall. 8

10 Sökande och antagna Antagningsläget sommarkurser 2014 Vid sista ansökningsdag, 17 mars hade sommarkurserna närmare sökande. Av dessa hade lite drygt sökt ett förstahandsalternativ vid Mittuniversitetet. Det är en minskning med 11% från sommaren Utbudet 2014 är dock mindre än året innan. Antalet sökta kursalternativ sommaren 2013 uppgick till 59 jämfört med 42 alternativ sommaren Vid tiden för antagning uppgick det totala et sökande 2014 till drygt Sökande sommaren Sökande i tid Sökande i tid, prio Sökande totalt * Sökande totalt, prio * Antagna * * per Antalet antagna till sommarkurserna uppgick till personer, en ökning med nästan sedan förra sommaren. De mest sökta kurserna hade drygt sökande totalt och mellan antagna. Kurser sommaren 2014 med flest sökande, vid sista ansökningsdag Kurs Sökande i tid varav prio 1 Antagna Introduktion till kriminologi (7.5 hp) Ledarskap och organisationsteori (7.5 hp) Juridisk översiktskurs (15.0 hp) Kriminalitet och missbruk (7.5 hp) Ungdomssociologi (7.5 hp) Stalkning (7.5 hp) Nationalism, främlingsfientlighet och etnopolitik (7.5 hp) Rasismens historia (15.0 hp) Webbutveckling I (7.5 hp) Flash, Photoshop och Datakunskap (7.5 hp)

11 Boendelän sökande sommaren 2014 Flest prio 1-sökande, vid sista ansökningsdag kommer från Stockholms län, följt av Västra Götaland och Skåne. Det är samma ordning som tidigare sommaromgångar. Dessa tre län står för 54% av det totala et sökande och 50% av alla prio 1-sökande. Boendelän* vid ansökan till sommarkurser 2014 Sökande i tid varav prio 1 Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Uppsala län Östergötlands län Västerbottens län Örebro län Västernorrlands län Gävleborgs län Västmanlands län Värmlands län Jämtlands län Södermanlands län Dalarnas län Hallands län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Norrbottens län Blekinge län Svenskt postnummer saknas Gotlands län * Boendelän baseras på det postnummer som anges vid ansökan. Endast svenska postnummer har medtagits 10

12 Prioriterade områden Tabellen nedan visar totalt sökande från våra prioriterade områden inkl. Västerbotten, samt totalsiffran för alla län, uppdelat per åldersgrupp vid sista ansökningsdag den 15 mars. Fjolårets ar visas inom parentes. Antal sökande totalt och från prioriterade län i olika åldersgrupper Hemlän -24 år år år 35 år - Totalt Stockholms län (36) (34) (14) (17) Västra Götalands län (42) (34) (11) (13) Skåne län (43) (33) (11) (12) Gävleborgs län (42) (24) (12) (22) 399 Jämtlands län (32) (32) (13) (23) 360 Västernorrlands län (39) (28) (11) (21) 505 Västerbottens län (51) (34) 60 8 (7) 61 8 (9) 748 Alla län (43) (32) (11) (14) Åldersgruppen upp till och med 24 år har minskat sin med fyra procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen ses i samtliga län men den största minskningen har skett i Gävleborg, följt av Västernorrland och Stockholm och Västerbotten. I Skåne är skillnaden mariginell. I de övriga åldersgrupperna är skillnaderna mot 2013 inte så stora. Det finns några som sticker ut: Västerbottens åringar har ökat med fyra procentenheter, Gävleborgs åringar likaså och en 35 år och äldre i Västernorrland ökar med 5 procentenheter. Nedan visas samma tabell men med enbart förstahandssökande. Antal förstahandssökande och från prioriterade län i olika åldersgrupper -24 år år år 35 år - Totalt Hemlän Stockholms län (34) (34) (14) (18) Västra Götalands län (41) (32) (12) (15) Skåne län (43) (34) (11) (13) Gävleborgs län (39) (21) (14) (25) Jämtlands län (31) (32) (13) (24) Västernorrlands län (37) (28) (12) (23) Västerbottens län (52) (31) 27 7 (7) 32 8 (10) Alla län (42) (32) (11) (15) (2 035) (1 697) (1 350) 218 (270) 259 (377) 375 (537) 389 (469) (10 334) 11

13 Andelen förstahandssökande i åldersgruppen upp t.o.m. 24 år minskar totalt sett och även för alla prioriterade län, förutom Jämtland där en ökar med tre procentenheter. I åldersgruppen år är resultatet för alla län ungefär det samma som ifjol. Inom de prioriterade länen varierar resultaten något. Den största förändringen ses hos den åldersgruppen i Västerbottens län, där en ökar med hela nio procentenheter. Gruppen år visar inga stora förändringar jämfört med Bland de som är 35 år och äldre har en förstahandssökande ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år. Här minskar Västerbotten och Jämtland marginellt, Skåne är oförändrat och övriga prioriterade län ökar. Mest ökar gruppen i Västernorrland med sex procentenheter och Västra Götaland med fyra procentenheter. 12

14 Sökande hösten 2014 Antalet sökande till höstterminen 2014 uppgick till drygt personer vid sista ansökningsdag den 15 april. Det är drygt lägre än föregående hösttermin men fler än åren 2011 och Antalet sökande till program har dock ökat jämfört med fjolårets rekordår, dock har et förstahandssökande till program minskat något. Sökande höstterminen Totalt Sökande i tid varav prio Sökande totalt * varav prio * Program Sökande i tid varav prio Sökande totalt * varav prio * * per Antalet sökande till de populäraste programmen visas i tabellen nedan. Jämfört med höstterminen 2013 är listan i stort densamma förutom Ekonomprogrammet i Sundsvall som tagits sig upp på 10 i topp till förmån för Samhällsvetarprogrammet som minskat et sökande totalt. Program med flest sökande hösten 2014, vid sista ansökningsdag Kurs Sökande i tid varav prio 1 Antagna Psykologprogram Kriminologprogram Beteendevetenskapligt program, humanvet Webbutveckling Socionomutbildning Förskollärare Sjuksköterskeutbildning, Sundsvall Sjuksköterskeutbildning, Östersund Journalistprogrammet Ekonomprogram, Sundsvall Urval 1 sker 9 juli och urval 2 sker 1 augusti 13

15 Flest prio 1-sökande, vid sista ansökningsdag kommer från Västernorrlands län, följt av Stockholm och Jämtland. Det är samma ordning som tidigare höstterminer. Dessa tre län står för 37% av det totala et sökande och 49% av alla prio 1-sökande.Flest sökande totalt står dock storstadsregionerna för. Boendelän* vid ansökan till höstterminen 2014 Sökande i tid varav prio 1 Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län Jämtlands län Svenskt postnummer saknas Gävleborgs län Uppsala län Östergötlands län Västerbottens län Dalarnas län Örebro län Västmanlands län Södermanlands län Jönköpings län Värmlands län Norrbottens län Kalmar län Kronobergs län Hallands län Blekinge län Gotlands län * Boendelän baseras på det postnummer som anges vid ansökan. Endast svenska postnummer har medtagits Prioriterade områden Tabellen nedan visar totalt sökande från våra prioriterade områden inkl. Västerbotten, samt totalsiffran för alla län, uppdelat per åldersgrupp vid sista ansökningsdag den 16 april. Fjolårets ar visas inom parentes. 14

16 Antal sökande totalt och från prioriterade län i olika åldersgrupper Hemlän -24 år år år 35 år - Totalt Stockholms län (35) (24) (15) (27) Västra Götalands län (38) (24) (14) (23) Skåne län (38) (24) (14) (25) Gävleborgs län (52) (17) (9) (22) Jämtlands län (40) (22) (11) (26) Västernorrlands län Västerbottens län (45) (20) (11) (24) (45) (24) (9) (21) Alla län (41) (22) (12) (24) Åldersgruppernas fördelning inom alla län är oförändrade sedan förra året, och inte heller inom våra prioriterade län syns några markanta förändringar utan det rör sig om ett par procentenheters skillnad (8 113) (5 011) (3 414) (1 595) (2 187) (3 103) 934 (1 029) (35 243) Nedan visas samma tabell men med enbart förstahandssökande. Antal förstahandssökande och från prioriterade län i olika åldersgrupper -24 år år år 35 år - Totalt Hemlän Stockholms län (21) (25) (18) (37) Västra Götalands län (25) (26) (18) (32) Skåne län (22) (24) (18) (37) Gävleborgs län (40) (18) (10) (32) Jämtlands län (33) (22) (13) (31) Västernorrlands län (39) (22) (12) (28) Västerbottens län (31) (23) (13) (32) Alla län (30) (23) (15) (32) (1 928) 838 (1 159) 584 (764) 463 (522) (1 511) (2 111) 276 (342) (10 952) Åldersfördelningen har inte ändrat sig nämnvärt jämfört med föregående år, varken om man ser till alla län eller till våra prioriterade områden utan verkar ligga relativt stabilt. 15

17 Internationella antagningsomgångar I den internationella antagningsomgången för masterprogram hösten 2014 har Mittuniversitetet 9 sökbara program. Urval 1 och 2 har genomförts i mars/april och nedan finns uppgifter om et sökande och antagna. Internationella masterprogram 2014 Behöriga sökande Antagna Kurs Totalt varav varav avgiftsskyldiga Urval 2 prio 1 Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Internationellt masterprogram i Bildjournalistik Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, Svl Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, Ösd Magisterprogram i statsvetenskap, Svl Magisterprogram i statsvetenskap, Ösd Magister i turismvetenskap Internationellt masterprogram i datateknik Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion Nedan visas det hemland som angivits i ansökan till ett internationellt masterprogram hösten Länderna är sorterade efter behöriga förstahandssökande och endast länder med mer än en förstahandssökande har medtagits. Landstillhörighet vid ansökan, Internationella masterprogram HT 2014 Kurs Behöriga sökande varav prio 1 Antagna Bangladesh Pakistan Land saknas Nederländerna Grekland Uganda Storbritannien USA Vietnam Ghana Etiopien Bulgarien Libanon

18 Utbildningsstrategin Implementering, en ögonblicksbild Mittuniversitetets utbildningsstrategi föreslås bli prolongerad till och med Arbetet med en utbildningsstrategi för kommande verksamhetsperiod kan inledas under 2017 på basis av en då ny utvecklingsplan för Mittuniversitetet. Utbildningsstrategin fastställdes av universitetsstyrelsen i december 2010 och 50 miljoner kronor avsattes under perioden. Implementeringen började 2011 med projekt inom de prioriterade områdena e-lärande och arbetslivsanknytning och inom utvecklingsområdena internationalisering, kvalitetsutveckling och regional (skol)samverkan. För vart och ett av områdena finns en processledare och arbetet hålls samman av prorektor. Ett projekt har också genomförts för att utveckla utbildningsportföljen med dekanerna som yttersta ansvariga. Inom ramen för utbildningsstrategin, men med annan finansiering, har en genomlysning gjorts av förutsättningar, struktur och rutiner för uppdragsutbildning. Genomlysningen har inte föranlett några förändringar. Till utbildningsstrategins processområde e-lärande har knutits ett projekt för att utveckla campus/distansmodellen i lärarutbildningen, vilket finansieras via rektors resurs. Ca 50 projekt med olika karaktär har startats från 2011 till och med I knappt hälften pågår aktiviteter i enlighet med de projektplaner som beslut om tilldelning av medel bygger på. Övriga är avslutade. De beviljade projekten kan grupperas på följande sätt (för detaljer se halvtidsrapport , publicerad på utbildningsstrategins webbsida): åtta var förstudier och inventeringar varav ett projekt pågår, åtta var modellprojekt enligt rektorsbeslut och av dessa pågår tre, fjorton var utvecklingsprojekt inför övergång till ordinarie verksamhet där fem fortfarande pågår, sju var projekt med operativ inriktning och flertalet avslutas 2014, sex (plus ett nytillkommet) var projekt med utbildningsfokus varav två löper under 2014, två var pedagogisk/tekniska projekt som är avslutade, två avsåg medfinansiering i EU-projekt som pågår också 2014 och två var kommunikationsinriktade projekt som avslutas Universitetsstyrelsen ska vid sitt tvådagarsmöte i maj 2014 få en återrapportering av arbetet med att implementera utbildningsstrategin. Hösten 2013 fick US en halvtidsrapport från implementeringsarbetet och det är därför inte aktuellt att rapportera alla projekten på det sättet denna gång. Fokus kommer istället att ligga på kommande utvärdering och på planerna för nästa utbildningsstrategi. Processledargruppen har inlett arbetet med att organisera en utvärdering av strategin, implementeringsprocess och projekt under Det kommer att göras en utvärdering på metanivån liksom av de sex processområdena. Utvärderingarna kommer för processområdena e- lärande och arbetslivsanknytning att genomföras med externa paneler. Modellen för utvärderingen på meta-nivån är inte klar och för övriga områden görs interna genomgångar och bedömningar av projekt och resultat. 17

19 Utvärderingarna ska vara ett stöd i arbetet de avslutande åren i beslutperioden och i utvecklingen av nästa utbildningsstrategi. Under prolongeringsperioden kommer ytterligare resurser att ställas till förfogande från rektor och styrelse. Det kommer dock inte att utlysas någon ny ansökningsomgång utan medlen ska användas för att slutföra insatser inom processområdena och säkra att viktiga resultat och nya funktioner övergår till ordinarie verksamhet. Under perioden kommer även samverkan att ske med projekt som initieras i handlingsplanen för forskningsstrategin. Ett skäl att prolongera utbildningsstrategin är också att ge processledarfunktionen tillräcklig tid för att finna formerna, vilket kopplar till utvecklingsområdena som identifierats i Strategin för verksamhetens förutsättningar. 18

20 Studentprognos Aprilprognos grundutbildningsanslag Den 26 april lämnades lärosätets prognos för innevarande år samt för åren till utbildningsdepartementet. I denna prognostiseras dels årets utfall fördelat halvårsvis och de kommande åren per kalenderår. I samtliga fall är prognoserna uppdelade per utbildningsområde. Årets prognos visar på en viss överproduktion första halvåret gentemot budget. Under andra halvåret kommer det att korrigeras något och årets prognos visar på en överproduktion på närmare 600 tkr. De kommande åren 2015 och 2015 minskar takbeloppen till 507 resp. 485 mnkr. Universitetet prognostiserar med en liten underproduktion 2015 för att utnyttja lite av den ingående överproduktion som annars blir indragen. Lärosätet får endast ha 10 % av takbeloppet som sparad överproduktion. Utbildningsprognos, HST och bruttobelopp 2014 Prognos HST Prognos HPR Bruttoersättning tkr Halvår Halvår Totalt Totalt inkl. decemberprestationer (831 tkr) Takbelopp Utfall -589 Tidigare överproduktion Utgående överproduktion Prognos HST Prognos HPR Bruttoersättning tkr Helår Totalt inkl. decemberprestationer (810 tkr) Takbelopp Utfall 378 Utgående överproduktion (indrag 790 tkr) Prognos HST Prognos HPR Bruttoersättning tkr Helår Totalt inkl. decemberprestationer (800 tkr) Takbelopp Utfall 39 Utgående överproduktion (indrag tkr)

21 Mediefördelning 2014, tom 28 april Mediefördelningen visar Mittuniversitetets omnämnanden i olika digitala medieslag under 2014 (ej tryckta medier). Universitetet har en namnbevakning på Mittuniversitetet, ett sökord som måste vara med för att generera träff i bevakningen. Bilden nedan visar et träffar i alla digitala medieslag och utvecklingen över tid för olika medieslag. Mittuniversitetet har totalt träffar i mediebevakningen under perioden 1 januari - 28 april (+36% jämfört med samma period förra året). Ökningen sker främst i sociala medier. Tonläge Nedan visas tonläget i de artiklar/inlägg som lärosätet figurerar i. Positivt viktas endast de artiklar/inlägg som har ett positivt tonläge och som genererats av någon kommunikativ insats från universitetets sida. På så sätt erhålls också ett mått på hur stor av uppmärksamheten som uppstår genom eget arbete när det gäller artiklar cirka 40 procent. Skulle en mer generell viktning enbart av tonläget göras skulle en positiv uppmärksamhet vara större. 20

22 Jämförelse Umeå/Örebro Nedan visas en jämförelse för motsvarande bevakning av Umeå universitet och Örebro universitet under 2014 gällande et träffar för alla medieslag. Toppkällor Antalet träffar i mediebevakningen delas upp på universitetets mest vanliga källor så här långt under Mittuniversitetets egen Instagram-stafett under våren har genererat ett stort inlägg. På Flashback diskuteras olika utbildningsalternativ flitigt under våren. 21

23 Tema: Universitetskanslerämbetets utvärderingar Utvärderingssystemet Utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå År 2010 fick dåvarande Högskoleverket i uppdrag av regeringen att utveckla ett system för kvalitetsutvärdering på grund- och avancerad nivå. Sedan är det Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) som ansvarar för utvärderingarna då Högskoleverket avvecklats. Det som ska utvärderas är utbildningarnas resultat, vilket avser hur väl utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och aktuella examensbeskrivningar. Det som granskas är hur studieresultaten svarar mot de förväntade resultaten. Systemet togs i bruk 2011 och pågår t.o.m Utvärderingarna utförs av bedömargrupper, som består av externa sakkunniga. Ämnesexperter, studenter och företrädare för arbetslivet är de kategorier av sakkunniga som ingår i grupperna. De underlag som används vid utvärderingen är: Studenternas självständiga arbeten. Stor vikt läggs vid dessa. Lärosätenas självvärderingar. Utgör tillsammans med de självständiga arbetena det huvudsakliga underlaget för bedömningen. Studenternas erfarenheter, samlas in genom intervjuer med studenter i slutet av sin utbildning. I omgång 1-4 användes även enkäter till alumner. UK-ämbetet fattar beslut om utbildningarna utifrån bedömargruppens yttrande. Hög eller mycket hög kvalitet innebär att kvalitetskraven är uppfyllda medan bristande kvalitet innebär att lärosätets examenstillstånd ifrågasätts. Lärosätet har då ett år på sig att analysera och åtgärda bristerna i utbildningen. Bedömargruppen lämnar, efter granskning, ett yttrande till UK-ämbetet som sedan fattar beslut. Om ett återkallande av examenstillstånd är aktuellt kommer lärosätet att få ta del av bedömargruppens yttrande och komma med synpunkter. Undantag De utbildningar som undantas är nya utbildningar, utbildningar under avveckling, utbildningar med färre än fem självständiga arbeten och högskoleexamen. Läget idag Hittills ( ) har drygt hälften av utvärderingarna genomförts. I dagsläget är fördelningen av omdömen att 15 % av utbildningarna bedöms ha bristande kvalitet, 70 % hög kvalitet och 15 % mycket hög kvalitet. De som fick bristande kvalitet i omgång 1 och 2 är bedömda på nytt efter att ha redovisat vidtagna åtgärder. Samtliga av dessa utbildningar (undantaget de som lagts ner) har nu fått omdömet hög kvalitet. Frågan är ställd till UK-ämbetet om det finns möjlighet att få ut siffror per omgång, men det kommer statistik på mera detaljerad nivå först till hösten. Siffrorna nedan är på aggregerad nivå per den 31 mars. 22

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya nationella examensordningen

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj 2014 1.Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer