ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016"

Transkript

1 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret Box 1, 45 3 Göteborg

2 Sammanfattning Göteborgs universitet placerar sig på en tredjeplats efter Uppsala universitet och Stockholms universitet avseende högst antal sökande till lärosätet höstterminen 216. Antalet sökande till höstterminens program och kurser vid Göteborgs universitet fortsätter dock att minska i samma omfattning som tidigare år. Orsaken till minskningen kan framförallt kopplas till demografiska förändringar i form av att antal individer i åldersgruppen år minskar i landet och att de ungas sökbenägenhet avtagit. En motsvarande utveckling kan således skönjas även för andra universitet och högskolor. Göteborgs universitets juristprogram, socionomprogram, läkarprogram och psykologprogram finns på de nationella topp-2-listorna över landets mest sökta utbildningar. De flesta utbildningar har en majoritet kvinnor bland de sökande. Den allra högsta andelen kvinnor bland sökande i förstahand har det specialpedagogiska programmet, förskollärarprogrammet för arbete i förskola/förskoleklass och dietisprogrammet. De program som har högsta andelen män bland förstahandssökande är ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, datavetenskapligt program och kandidatprogrammet i fysik. Program som attraherar kvinnor och män att söka i lika stor utsträckning är masterprogrammet i Statsvetenskap, Handelshögskolans ekonomprogram med engelsk inriktning och masterprogrammet Master of Science in Innovation and Industrial Management. Göteborgs universitet attraherar allt fler internationella sökande. Ökningen är dock från en lägre nivå än vad både Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet visar. Inledning Denna PM syftar till att ge en första lägesrapport av hur det går för Göteborgs universitet med att attrahera studenter till höstens utbildningar. Uppgifterna kommer från det nationella antagningssystemet NyA, ett webbaserat system som administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Härifrån ges flera olika möjligheter för lärosäten att delta, och för höstterminen 216 deltar Göteborgs universitet i antagningsomgångarna nationell hösttermin, nationell sommartermin, ett antal lokala antagningsomgångar för konstnärliga utbildningar och antagningsomgångarna som riktar sig mot internationella masterutbildningar och internationella kurser med start hösttermin 216. Denna promemoria är tänkt som ett återkommande underlag att ges ut i anslutning till de stora nationella antagningsomgångarnas sista anmälningsdag 15 oktober respektive 15 april. Vid denna tidpunkt i antagningsprocessen finns få uppgifter om behörighet, meritvärden och antagna. PM:et 2

3 tjänar därför främst till att ge en första överblick över söktrycket till våra utbildningar i jämförelse med tidigare år och andra universitet. Ramarna är emellertid inte fasta och avsikten är att vidareutveckla underlaget utifrån de synpunkter och önskemål som inkommer både vad gäller tid för publicering, omfattning och innehåll. PM:et kommer att kompletteras med fler PM efter de slutliga antagningsomgångarna efter sommaren. Övergripande söktryck Den nationella anmälningsstatistiken för höstterminen 216 visar att Göteborgs universitet precis som Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet är mycket populära lärosäten med flest sökande både vad gäller det totala antalet sökande och antalet förstahandsökande 1. Allra flest sökande har Uppsala universitet följt av Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Stockholms universitet har högst antal sökande i förstahand följt av Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Tillsammans med Umeå universitet och Linnéuniversitetet ansvarar de fyra lärosätena för mer än 55 procent av landets sökbara kurser och program. Figur 1 visar en fortsatt minskning av både det totala antalet sökande och antalet förstahandssökande vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Minskningen är liknande över hela landet och beror på att årskullarna i åldersgruppen år är mindre än det var förra året men också på att de yngsta (19-21 åringar) i lägre grad än tidigare sökte till höstens högskolestudier. I tider av bättre arbetsmarknadsläge för unga är det vanligt att sökbenägenheten från denna grupp är lägre 2. Ur figur 1 kan man läsa att Göteborgs universitet och Uppsala universitet har lika många förstahandsökande trots att Uppsala universitet har fler totalt antal sökande än Göteborgs universitet 3. Det skulle kunna tolkas så att Göteborgs universitet i högre utsträckning än Uppsala universitet på ett mer precist sätt lyckats attrahera sökande, men det skulle också kunna förklaras med skillnader i sammansättning av lärosätenas program- och kursutbud - om program i större utsträckning än kurser söks i förstahand. Även vilken typ av utbildning som ingår i lärosätenas utbildningsutbud bör spela roll då de kan ge lärosäten olika breda potentiella sökgrupper beroende på utbildningars behörighetskrav och hur stort intresse olika utbildningar drar till sig. 1 Universitets- och högskolerådet (UHR), : Antagning till högre utbildning höstterminen Universitets- och högskolerådet (UHR), : Antagning till högre utbildning höstterminen NyA-uppgifter från UHR:s antagningsomgångar Nationell hösttermin HT214-HT216 efter sista anmälningsdag. Uppgifterna sammanställs av Antagningssektionen, Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet. 3

4 Sökande totalt Sökanden 1:a hand totalt HT214 HT215 HT216 HT214 HT215 HT216 Figur 1. Totalt antal sökande respektive sökande i förstahand till program och kurser vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala 4 med utbildningsstart höstterminerna Programutbud 2 Kursutbud HT214 HT215 HT216 HT214 HT215 HT216 Figur 2. Antal sökbara kurser och program vid sista anmälningsdag för ht 216 vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala med utbildningsstart höstterminer Figur 2 visar det sökbara program- och kursutbudet vid de fyra lärosätena de tre senaste åren 5. Uppgifterna bygger på de sökalternativ som erbjuds, och en utbildning som ges i fler än en takt, tid eller undervisningsform räknas därför en gång per erbjuden variant. På likande sätt kan en utbildning med olika inriktningar också räknas mer än en gång. Sett över denna tidsperiod minskar utbudet av programutbildningar vid Göteborgs universitet, ökar vid Uppsala universitet, och håller sig relativt stilla vid Lunds universitet och vid Stockholms universitet. Vad gäller kursutbudet under samma 4 Förkortningar: Göteborgs universitet (GU), Lunds universitet (LU), Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU). 5 NyA-uppgifter (om antal sökbara kurser och program) från UHR:s antagningsomgångar Nationell hösttermin HT214-HT216, : UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. 4

5 tidsperiod ökar det vid Göteborgs universitet, håller sig relativt stilla vid Lunds universitet, och minskar vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. I figur 3 ges en översiktlig bild av utvecklingen av antalet sökande i förstahand under de senaste tre höstterminerna för universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala 6. Göteborgs universitet visar på liknande sätt som de övriga tre lärosätena en minskning i det totala antalet förstahandssökande till både program och kurser. Att kursutbudet vid Göteborgs universitet ökade höstterminen 216 ger i denna sökstatistik inte utfall i form av en ökning i antalet förstahandssökande. Sökande 1:a hand program Sökanden 1:a hand kurser HT214 HT215 HT216 HT214 HT215 HT216 Figur 3. Totalt antal förstahandsökande till program respektive kurser höstterminer vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Attraktiva program tio i topp En grov indikation på hur attraktiv en utbildning är kan fås genom att jämföra antal förstahandssökande per utbildning. Detta sätt att rangordna utbildningar säger dessvärre lite om hur konkurrensen mellan de sökande är, då uppgift om antalet platser eller antal antagna på respektive utbildning ännu saknas. Man bör också vara medveten om att i detta tidiga skede i antagningsprocessen ingår obehöriga sökande vilket medför en osäkerhet i de analyser som görs. Tabell 1 listar Göteborgs universitets tio program med flest antal förstahandssökande. De fyra första programmen Juristprogrammet, Socionomprogrammet, Läkarprogrammet och Psykologprogrammet 6 NyA-uppgifter från UHR:s antagningsomgångar Nationell hösttermin HT214-HT216 efter sista anmälningsdag. Uppgifterna sammanställs av Antagningssektionen, Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet. 5

6 återfinns även i de nationella topp-2-listorna som UHR nyligen presenterat 7. Listorna domineras av de traditionella studieorterna Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg. Tabell 1. De tio program vid Göteborgs universitet som inför hösten 216 har flest antal förstahandssökande Juristprogrammet (1216 sökande 1:a hand) 2. Socionomprogrammet (1172 sökande 1:a hand) 3. Läkarprogrammet (193 sökande 1:a hand) 4. Psykologprogrammet (94 sökande 1:a hand) 5. Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning (717 sökande 1:a hand) 6. Fysioterapeutprogrammet (63 sökande 1:a hand) 7. Sjuksköterskeprogrammet (593 sökande 1:a hand) 8. Personalvetarprogrammet (556 sökande 1:a hand) 9. Dietistprogrammet (44 sökande 1:a hand) 1. Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass (395 sökande 1:a hand) Program som leder till konstnärlig examen vid Göteborgs universitets söks genom lokala antagningsomgångar och ingår inte i ovanstående underlag. Universitetets 42 konstnärliga programutbildningar höstterminen 216 har sammanlagt 3838 sökande varav 3166 förstahandssökande 9. Vem söker? Av Göteborgs universitets samlade studenter på grundnivå och avancerad nivå är idag 66 procent kvinnor och 34 procent män 1. Ett sätt att illustrera hur intresset hos kvinnor respektive män är för olika utbildningar är genom att visa könsfördelningen per utbildning. Tabell 2 sammanställer tio, i detta perspektiv minst jämställda programutbildningar, samt fem mest jämställda programutbildningar som erbjuds vid Göteborgs universitet hösten 216. Listan består av de fem största programmen (mätt i antal förstahandsökande) där kvinnor respektive män utgör 8 procent eller mer av de sökande. På 7 Universitets- och högskolerådet (UHR), : Färre ungdomar ger lägre söktryck till högskolan/relaterade sidor och dokument/2 mest sökta utbildningarna ht 216 (excel). 8 NyA-uppgifter från UHR:s antagningsomgång Nationell hösttermin HT216 efter sista anmälningsdag. Uppgifterna sammanställs av Antagningssektionen, Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet. 9 NyA-uppgifter från lokala antagningsomgångar HT216 för konstnärliga programutbildningar vid Göteborgs universitet efter sista anmälningsdag. Uppgifterna sammanställs av Antagningssektionen, Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet. 1 Göteborgs universitets årsredovisning

7 liknande sätt listas också de fem största programmen som har en så jämn könsfördelning som möjligt, här mellan procent män/kvinnor. Inom parantes redovisas antal förstahandsökande kvinnor/män. Tabell 2. Program vid Göteborgs universitet hösten 216 med högst andel sökande kvinnor respektive högst andel sökande män, samt program som söks i lika stor utsträckning av både kvinnor och män 11. Uppgifterna omfattar andel kvinnor respektive män (kvinnor/män i procent) som sökt program i förstahand. PROGRAM SOM SÖKS ÖVERVÄGANDE AV KVINNOR 1. Specialpedagogiska programmet (93/7), 256 sökande 1:a hand 2. Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass (91/9), 395 sökande 1:a hand 3. Dietistprogrammet (87/13), 44 sökande 1:a hand 4. Sjuksköterskeprogrammet (84/16), 593 sökande 1:a hand 5. Personalvetarprogrammet (81/19), 556 sökande 1:a hand PROGRAM SOM SÖKS ÖVERVÄGANDE AV MÄN 1. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Geografi (8/92), 13 sökande 1:a hand 2. Datavetenskapligt program (9/91), 96 sökande 1:a hand 3. Fysik, kandidatprogram (16/84), 31 sökande 1:a hand 4. Software Engineering Master's Programme (19/81), 21 sökande 1:a hand 5. Software Engineering and Management, Bachelor's Programme (2/8), 134 sökande 1:a hand 11 NyA-uppgifter från UHR:s antagningsomgångar Nationell hösttermin HT216, : UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. 7

8 PROGRAM SOM SÖKS I LIKA STOR UTSTRÄCKNING AV BÅDE KVINNOR OCH MÄN 1. Masterprogrammet i Statsvetenskap (5/5), 44 sökande 1:a hand 2. Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning (51/49), 311 sökande 1:a hand 3. Master of Science in Innovation and Industrial Management (49/51), 134 sökande 1:a hand 4. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa för studenter med yrkeserfarenhet (49/51), 51 sökande 1:a hand 5. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa (52/48), 67 sökande 1:a hand De flesta utbildningar har en majoritet kvinnor bland de sökande. De program som har den högsta andelen kvinnor bland förstahandssökande är det Specialpedagogiska programmet, Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass och Dietistprogrammet. De program som har den högsta andelen män bland förstahandssökande är Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Geografi, Datavetenskapligt program och Fysik, kandidatprogram. De program som attraherar män och kvinnor i lika stor utsträckning är Masterprogrammet i Statsvetenskap, Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning och Master of Science in Innovation and Industrial Management. Internationellt sökintresse Inför höstterminen 216 vänder sig två antagningsomgångar till internationella sökande 12, där universitetets magister- och masterprogram söks genom den ena antagningsomgången och program på grundnivå och kurser på grundnivå och avancerad nivå söks genom den andra antagningsomgången. Nästan alla utbildningar som Göteborgs universitet erbjuder sökande i de internationella antagningsomgångarna är magister- eller masterprogram. Ett program 13 på grundnivå ingår i antagningsomgångarna men inga kurser på grundnivå eller avancerad nivå. För Göteborgs universitet höstterminen 216 omfattas magister- och masterprogramutbudet av 45 program att jämföra med 117 program vid Lunds universitet, 91 program vid Stockholms universitet och 77 program vid Uppsala universitet (Figur 4). Lunds universitet har det största utbildningsutbudet och mycket fler sökande till sina utbildningar än övriga lärosäten På liknande sätt har Göteborgs universitet det minsta utbildningsutbudet och minst antal sökande. Vid samtliga lärosäten växer dock utbildningsutbudet såväl som antalet behöriga förstahandsökande. 12 NyA-uppgifter från antagningsomgång för masterutbildningar hösttermin (MASTER ht) och antagningsomgång Internationella kurser hösttermin (IK ht). 13 Software Engineering and Management, Bachelor s Programme. 14 NyA-uppgifter från UHR:s urval 1 i antagningsomgången MASTER HT216. Uppgifterna sammanställs av Antagningssektionen, Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet. 15 NyA-uppgifter (om antal sökbara kurser och program) från UHR:s antagningsomgångar MASTER HT216, : UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. 8

9 För program på grundnivå och kurser på grundnivå och avancerad nivå omfattar Göteborgs universitets utbud endast av ett program Software Engineering and Management, Bachelor s Programme, ett väl sökt program som inför höstterminen totalt har 415 sökande varav 17 sökande i förstahand. Övriga tre lärosätens utbud av antal kurser/program att söka i denna antagningsomgång är 39 kurser/program vid Lunds universitet; 47 kurser/program vid Stockholms universitet och 4 kurser/program vid Uppsala universitet Programutbud Behöriga sökanden 1:a hand totalt HT214 HT215 HT216 HT214 HT215 HT216 Figur 4. Antal internationellt sökbara magister- och masterprogram vid sista anmälningsdag för HT216, och totalt antal behöriga förstahandsökande till dessa utbildningar vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Attraktiva sommarkurser Göteborgs universitets utbud av sommarkurser är jämfört med universitetets övriga kursutbud mycket litet men samtidigt i storlek lika med såväl universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala. Göteborgs universitet sommarkursutbud 216 består av 29 kurser, Lunds universitet av 3 kurser, Stockholms universitet av 32 kurser och Uppsala universitet av 38 kurser. Av Göteborgs universitets 29 sökbara sommarkurser har nästan alla många sökanden både totalt och i förstahand NyA-uppgifter från UHR för antagningsomgången Nationell sommartermin ST216 efter sista anmälningsdag. Uppgifterna sammanställs av Antagningssektionen, Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet. 17 NyA-uppgifter (om antal sökbara kurser och program) från UHR:s antagningsomgång Nationell sommartermin ST216, : UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. 9

10 Tabell 3. De fem kurser vid Göteborgs universitet som inför sommaren 216 har flest antal förstahandssökande. Klimatförändringar/människa/samhälle; sökande 1:a hand: 426 Juridisk grundkurs; sökande 1:a hand: 387 Förberedande kurs i matematik; sökande 1:a hand: 174 Modern ekonomisk historia; sökande 1:a hand: 148 Introduktion till samtidskonst och politik; sökande 1:a hand: 142 1

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

ANMÄLNINGS- OCH ANTAGNINGSSTATISTIK

ANMÄLNINGS- OCH ANTAGNINGSSTATISTIK ANMÄLNINGS- OCH ANTAGNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:7, Dnr V 216/788 GÖTEBORGS

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-10-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Ökningen av antalet sökande till högskolestudier fortsätter för riket som helhet medan antalet sökande för Umeå universitets del minskade något.

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-01-09 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Universitets-

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-10-24 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist, Sara Brundell och Fredrik Lindström Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-12-14 Diarienummer

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Antagning till

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Analytiker/Statistiker 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2017-01-03 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700301 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-12-19 Diarienummer Dnr

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015. Analyser av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015. Analyser av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Analyser av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2015. Beskrivning av antagningsomgångarna

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning höstterminen Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning höstterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-03-21 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet Antagningsstatistik 2014-11-27 Fredrik Lindström Statistiska Underlag Sifferunderlag som kan ligga till grund för slutsatser och analyser. Idag främst antal och andelar

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv Akademiernas förslag till programutbud för läsåret 2011/2012 Följande underlag är sammanställt av UFK och förelagt utbildnings- och forskningsnämnden vid dess sammanträde den 16 juni, 2010 (Protokoll2010:5,

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Analys av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning höstterminen Analys av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Analys av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Analys av antagningsomgångarna och

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Antagningsstatistik program vt 2011 urval 2 Uppsala universitet

Antagningsstatistik program vt 2011 urval 2 Uppsala universitet Antagningsstatistik program vt 2011 urval 2 Uppsala universitet * alla behöriga i urvalsgruppen antogs x ingen plats i gruppen på grund av för få sökande tom ruta - ingen sökande i urvalsgruppen antogs

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Beskrivning av statistik om sökande och antagna. UKÄs statistik om sökande och antagna på grundnivå och avancerad nivå

Beskrivning av statistik om sökande och antagna. UKÄs statistik om sökande och antagna på grundnivå och avancerad nivå Beskrivning av statistik om sökande och antagna UKÄs statistik om sökande och antagna på grundnivå och avancerad nivå 1 Bakgrund Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är ansvarig myndighet för officiell statistik

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Beskrivning av antagningsomgångar och

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Staf, juni 2016 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se

Staf, juni 2016 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se Ansökningsstatistik internationella masterprogram HT 216 Staf, juni 216 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Ansökningsstatistik internationella

Läs mer

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Kalmar och Växjö den 6 mars 2013 Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Nedan följer information om behörighetskrav

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BIex = Gymnasieexamen BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen)

Läs mer

Grundlärar- programmet 240 hp

Grundlärar- programmet 240 hp Grundlärar- programmet 240 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Att söka kurs inom Grundlärarprogrammet Studiegången är fast inom Grundlärarprogrammet 240. Du ska ändå anmäla dig inför varje termin som

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola UTB 3.2.2.2016/500 1 (av 9) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Anvisningar 2017-02-20 Rektor Tillsvidare

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Rapport 2017:4 Analys av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 www.uhr.se Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Analys

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Utbildningsnamn Antal platser Antal platser inkl. överintag Antal antagna Antal behöriga

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14 Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM Tillägg: antagning HT13-VT14 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2100! Cancerforskare, bilmekaniker, barnmorskor, musiker eller brandmän vilka skulle

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver NyA Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet ver. 111003 UPPSALA UNIVERSITET 2 (15) NyA vid Uppsala universitet Har du frågor om hur NyA fungerar eller om ditt användarkonto så kontakta

Läs mer

Tillbakablick 2015-HB

Tillbakablick 2015-HB Tillbakablick 2015-HB Vår- och hösttermin 2015 Totalt antal sökande Första hands sökande 25 993 (24 390) 8 611 (8 267) Siffran inom parentes gäller 2014 Sökande till både program och kurser Antal antagna

Läs mer

Beskrivning av antagningsomgången höstterminen

Beskrivning av antagningsomgången höstterminen Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se BESLUT Datum 2013-12-20 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Kandidatprogrammet i matematik

Kandidatprogrammet i matematik Kandidatprogrammet i matematik Pågående utvecklingsarbete EF-nämndens möte 2011-09-09 Innehåll 1. Förstahandssökande till kandidatprogram i matematik a) Ansökningstal b) Orsaker till minskning vid LiU

Läs mer

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015 Svensk Dansk ordlista Universitet / Högskola Universitet / Universitet Folkhögskola Højskole Institution Institutt Examen Akademisk

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Magister- och masterexamen, samt kurser på avancerad nivå. Socialt arbete, Örebro universitet

Magister- och masterexamen, samt kurser på avancerad nivå. Socialt arbete, Örebro universitet Magister- och masterexamen, samt kurser på avancerad nivå Socialt arbete, Örebro universitet April 2014 INNEHÅLL INLEDNING... 1 VARFÖR STUDIER PÅ AVANCERAD NIVÅ?... 1 SKILLNADEN MELLAN EN MAGISTER- OCH

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Studieavgifter. Undantag

Studieavgifter. Undantag Studieavgifter Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp SSY1K, Bachelor Programme in Information Systems, 180 hp Anmälningskod: P2202 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer