Studentlitteratur ÅRSREDOVISNING 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentlitteratur ÅRSREDOVISNING 2001"

Transkript

1 Studentlitteratur ÅRSREDOVISNING 2001

2 Förstärkt position i täten 3 Året i korthet Tungt stöd till alla kunskapssökare 5 Våra visioner inför det nya året Nya steg på väg mot täten 6 VD har ordet Kunskapens viktigaste förmedlare 9 Författare talar om Studentlitteratur Växande förlag för skola och vuxenutbildning 14 I täten för universitet och högskola 16 Vidgade vyer för yrkesverksamma 18 Flexibel grafisk produktion 20 IT och webb i snabb utveckling 21 Organisation med unik kunskap 23 Rätt dataprogram från Studentlitteratur Software 25 We help to quench the thirst for knowledge 26 Årsredovisning Koncernens utveckling Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 30 Finansieringsanalys 31 Balansräkning 32 Noter 34 Revisionsberättelse 39 Group Studentlitteratur 40 Styrelse 41 Ledningsgrupp 42 Årsredovisningen för 2001 illustreras med bilder av Leonardo da Vinci. Skälet till att vi valt just da Vinci är inte enbart att han var en lysande konstnär. Ett annat viktigt skäl är att han inte alls bekymrade sig för de ämnesgränser som vi anser så nödvändiga för att strukturera vår kunskap om världen. Som den prototyp för renässansmänniskan han är rörde sig Leonardo fritt över humaniora, teknik och naturvetenskap.

3 Förstärkt position i täten Studentlitteratur startar ett särskilt förlag för utgivning mot skola och vuxenutbildning. Målsättningen är att bli ett ledande förlag för ungdomsskolan och gymnasial vuxenutbildning. 3 Lundahls Förlag förvärvas. Förlaget startades 1993 med ambitionen att skapa dataläromedel som uppfyller de krav man som lärare ställer. Förlaget är vid övertagandet ett av de ledande förlagen för datalitteratur. Studentlitteratur Software AB bildas genom att divisionen Studentlitteratur Software som bedriver programvarudistribution blir ett helägt dotterbolag. Studentlitteratur ökar satsningen på universitets- och högskolemarknaden och lanserar en särskild utgivningsgrupp för Samhällsekonomi. Som ytterligare ett steg i riktning mot att fokusera koncernen på förlagsverksamhet överlåts division Studentlitteratur Utbildningshuset till BI Utbildningshuset AB. Akademiförlaget Corona förvärvas och Studentlitteratur blir ett av Sveriges största språkförlag inom skola och vuxenutbildning. Vårdförbundet, en facklig organisation med medlemmar, och Studentlitteratur tecknar samarbetsavtal. Därmed övertar Studentlitteratur bland annat det fulla förlagsansvaret för förbundets FOU-rapporter. Basic English Grammar A web linked university course utkommer. Det är det första av Studentlitteraturs hybridläromedel där tryckt bok och lösenordsskyddade test och övningar ingår som en odelbar enhet. I samband med den svenska bokmässan Bok & Bibliotek lanserar Student litteratur tjugotalet e-böcker ur förlagets utgivning mot universitet och högskola. Härmed markerar Studentlitteratur sin fortsatta ambition att erbjuda författare, lärare och studerande alternativa publiceringsformer. I samarbete med Sydsvenska Dagbladet och Leylock ger Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning ut sin första webbaserade kurs, E-danska. Första delen av Communicating English utkommer, en interaktiv kurs i affärsengelska.

4 4 Studentlitteraturs affärsidé är att i nära samverkan med företrädare för högre utbildning och professionell vidareutbildning utveckla produkter och tjänster som stödjer kontinuerlig kunskapsuppbyggnad.

5 Tungt stöd till alla kunskapssökare Målet med Studentlitteraturs förlagsverksamhet är att 5 stötta individens kunskapsutveckling genom grundskola, gymnasium, universitet/högskola och hela yrkeslivet. Genom nära samverkan mellan företagets olika avdelningar kan Studentlitteratur snabbt möta de krav som dagens och framtidens lärande ställer. UNIVERSITET/HÖGSKOLA Inom förlaget Universitet/Högskola samarbetar vi med över kvalificerade forskare och författare. Därmed kan vi möta den högre utbildningens krav på aktuell och högkvalitativ facklitteratur inom högskolans alla ämnesområden och nivåer. Detta samarbete har i kombination med våra projektledares höga ämneskompetens och djupa marknadsförankring gjort oss till Skandinaviens ledande förlag på denna marknad. SKOLA/VUXENUTBILDNING Genom att starta ett nytt förlag, Studentlitteratur Skola/ Vuxenutbildning, markerar vi vår ambition att vidareutveckla och väsentligt stärka vår utgivning av läromedel för dessa områden. Satsningen fokuserar på att ta till vara de pedagogiska fördelar som nya medier erbjuder i läromedelsutformningen. YRKESVERKSAMMA Studentlitteraturs två förlag har även en omfattande utgivning för yrkesverksamma akademiker och gymnasieutbildade. GRAFISK PRODUKTION Grafisk produktion omfattar bild- och textavdelning, traditionellt tryckeri, digitaltryck, bokbinderi, efterbearbetning och lager. I vår digitala trycklinje (print-on-demand) kan vi snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla tryckt material i mycket korta upplagor. Eftersom hela vår aktuella utgivning är digitalt lagrad kan vi enkelt publicera varje titel som elektronisk bok. Därmed kan en titel utgiven på Studentlitteratur också finnas tillgänglig så länge någon efterfrågar den. IT-CENTER IT-Center stödjer företagets affärsmodeller, processer och flöden. Vår webb har blivit en allt viktigare kommunikationsyta mot kunder och författare. Inom IT-Center finns därför en särskild produktionsenhet för att utveckla webben. Här sker också produktionen av exempelvis webbplatser och cd-produkter. För att underlätta pågående och planerade affärsprojekt utvecklar vi ständigt de grundläggande systemen. Leonardos anteckningsböcker rör en oändlig mängd ämnen. Han skissade ofta snabbt. Skissen är från Codex Atlanticus.

6 Nya steg på väg mot täten 6 KONCERNEN I SAMMANDRAG Studentlitteraturs förlagsverksamhet uppvisade god tillväxt under Huvudsakligen är detta ett resultat av de två förvärv som genomförts under året. Totalt sett har försäljningsintäkterna för koncernen dock kvarstått på oförändrad nivå. Skälet är att divisionen Studentlitteratur Utbildningshuset avyttrats och att efterfrågan på Studentlitteratur Softwares produkter varit lägre än förväntat. Koncernresultatet efter finansiella poster har försämrats något i förhållande till föregående år. Ett skäl är engångskostnader i samband med den fortsatta omstruk- Under 2001 har Studentlitteratur tagit flera viktiga steg på vägen mot vårt långsiktiga mål. Det målet är att bli Skandinaviens ledande förlag för högre utbildning och professionell vidareutbildning. Studentlitteratur är i dag Nordens största högskole- och universitetsförlag. Samtidigt som vi under 2001 förstärker vår position inom det området breddar vi verksamheten till de två mest närliggande marknaderna. Det handlar dels om gymnasieläromedel, dels om läromedel för kompetensutveckling av akademiker och gymnasieutbildade. I januari 2001 bildar Studentlitteratur ett särskilt gymnasieförlag. Syftet är att tydliggöra och fokusera varje marknad så att de kan bearbetas utifrån sina egna förutsättningar. Under året köper vi också upp två gymnasieförlag, Lundahls Förlag och Akademiförlaget Corona. Därmed innehar vi nu det femte största gymnasieförlaget i Sverige. Parallellt säljer vi av verksamheter som inte passar in i vår målbild. Vi avyttrar affärsområdet Utbildningshuset, som arbetar med företagsutbildning. Som en del i renodlingsarbetet bolagiserar vi den del av verksamheten som numera heter Studentlitteratur Software. Det övergripande syftet är att i Studentlitteratur koncentrera förlagsverksamhet och det som är stöd för förlagsverksamhet. Samtidigt satsar vi ytterligare på arbetet med digitala medier och elektroniska läromedel. För den satsningen har vi nu skapat en starkare plattform än vi hade tidigare. Under 2001 satsar vi ytterligare på professionsmarknaden. Vi startar Internetbokklubbar och vi övertar Vårdförbundets förlagsverksamhet. Skälet till den senare åtgärden är att många fackföreningar, yrkessammanslutningar och branschorganisationer driver någon form av förlagsverksamhet. Här finns alltså samma människor som vi har kontakt med när de går universitetsutbildningar och senare blir yrkesverksamma.

7 Sammantaget betyder detta att vi har kommit en bit på vägen mot att realisera vårt långsiktiga mål. Nästa stora uppgift blir att ännu mera kraftfullt bearbeta marknaden för kompetensutveckling av akademiker och gymnasieutbildade. Det är ett naturligt steg. Vi är redan störst på universitetssidan och vi har en tillräckligt stark position att växa ifrån på gymnasiesidan. Inom den närmaste framtiden ska vi förstärka vår position på universitetsmarknaden. Vi siktar också på att bli det tredje största gymnasieförlaget. Vi måste få en tydligare position på professionsmarknaden. Dessutom ska vi självfallet arbeta vidare på att komplettera den tryckta boken med elektroniska läromedel och tjänster. Med den här inriktningen kan Studentlitteratur följa människor i den högre utbildningen från 16-årsåldern över universitetsåren och fortsatt in i yrkeslivet. På det sättet kan vi bygga långsiktiga relationer med kunder, författare och andra marknadskontakter. I den här processen faller det sig naturligt att nu låta våra författare träda fram i rampljuset. Vår framgång vilar nämligen helt på vårt nära samarbete med företrädarna för universiteten, högskolan, gymnasieskolan och de professionella vidareutbildningarna. Därför får också författarna stort utrymme i denna årsredovisning. Stefan Persson, VD och koncernchef tureringen av koncernens verksamhet, ett annat ökade goodwillavskrivningar som en följd av de genomförda förlagsförvärven. Senarelagda inköp från bokhandelns sida som en följd av sänkningen av momssatsen har också spelat in, liksom en minskad efterfrågan på Studentlitteratur Softwares dataprogramvaror. Sammantaget finns det potential för fortsatt expansion på marknaden för högre utbildning och professionell vidareutbildning. Denna bedömning grundas dels på att efterfrågan på högre utbildning och professionell vidareutbildning ökar, dels att gruppen åringar under de närmaste 10 åren växer med drygt 30 procent. Detta leder sannolikt till en kraftig ökning av antalet studerande i högre utbildning. Ett renodlat Studentlitteratur med inriktning på förlagsverksamhet för högre utbildning och professionell vidareutbildning har goda möjligheter att nå en ledande position på denna marknad. 7

8 8

9 Kunskapens viktigaste förmedlare 9 Studentlitteraturs verksamhet bygger på ett mycket viktigt samarbete. Det är det samarbete vi har med företrädarna för universiteten, högskolan, gymnasieskolan och de professionella vidareutbildningarna. Det är relationen med våra författare som är grunden för vår framgång. I den här årsredovisningen ger vi därför författarna särskilt stort utrymme. På de följande sidorna berättar nio av dem om hur de ser på samarbetet med Studentlitteratur. Redaktionen har hela SPÄNNANDE OCH STIMULERANDE tiden bistått med tips Jag är sjuksköterska och har skrivit en doktorsavhandling som handlar och råd från första om mötet mellan personal och patienter med demenssjukdomar. idéskiss till bokens Avhandlingen är skriven på engelskt fackspråk vilket gör att många kan omslag. Arbetet med uppleva den som svårtillgänglig. När Studentlitteratur gjorde en förfrågan boken har därför känts om ett bokprojekt såg jag och mina medförfattare det som ett bra tillfälle att nå ut med vår kunskap till sjuksköterskor i utbildning och på berättar Anna-Karin oerhört spännande, fältet. Som förstagångsförfattare har stödet från förlaget varit ovärderligt i skrivprocessens olika faser. Redaktionen har hela tiden bistått med Edberg. tips och råd från första idéskiss till bokens omslag. Arbetet med boken har därför känts oerhört spännande och stimulerande och jag har hela tiden känt att det har funnits en ömsesidig respekt mellan förlag och författare. En ömsesidig respekt mellan förlag och författare Anna-Karin Edberg, leg sjuksköterska, doktor och lektor vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Redaktör och medförfattare till boken Att möta personer med demens (Studentlitteratur 2002). KVALIFICERAD DIALOG Anna Wahl har tillsammans med forskarkollegor vid Handelshögskolan i Stockholm skrivit den omtalade boken Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Vi ville sprida kunskap om fältet organisation och kön och då upplevdes Studentlitteratur som en naturlig förlagspartner, säger Anna. Förlagets styrka är dess akademiska inriktning med god kunskap om marknadens behov och akademikerns situation. Vi är i alla delar, från idéstadiet till marknadsförd och distribuerad produkt, nöjda med samarbetet med Studentlitteratur. Särskilt uppskattade vi den kvalificerade dialogen med projektledaren, den ambitiösa språkliga redige- Leonardo da Vincis manuskript om fåglarnas flykt.

10 10 Förlagets styrka är dess akademiska inriktning med god kunskap om marknadens behov och akademikerns situation, säger Anna Wahl. ringen samt den goda marknadsföringen. Anna har tidigare upplevt Studentlitteraturs grafiska profil som begränsad och kanske till och med tråkig, men i och med de senaste årens förändringar har denna nackdel förvandlats till en fördel. Vi uppskattade verkligen möjligheten att tillsammans med ledande formgivare delta i designen av bokens omslag avslutar Anna. Anna Wahl, docent, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och tillsammans med Sophie Linghag, Pia Höök och Charlotte Holgersson författare till boken Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön (Studentlitteratur 2001). SERVICEMEDVETNA MEDARBETARE Vi var tre unga assistenter på matematiska institutionen vid Lunds universitet som 1966 gav ut Lundaproblem för ett betyg på det då nystartade Studentlitteratur. När originalen var inlämnade bjöd vi hela förlaget på tårta. Det räckte med två, det blev ändå en bra bit över. Numera arbetar jag som professor i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. Författandet och kontakten med Studentlitteratur har dock fortsatt. Totalt har jag där varit med om att ge ut 19 böcker inom områdena matematik, matematisk statistik och kvalitet. Självklart har jag genom åren upparbetat fina relationer med många olika personer på förlaget, främst med avdelningschefen för utgivning inom Teknik/ Matematik/IT och hans servicemedvetna medarbetare. Jag har också varit med om att ge ut en bok på McGraw-Hill och kan bara bekräfta att närkontakten med det förhållandevis lilla Studentlitteratur är vida överlägsen situationen att vara anonym på ett internationellt storförlag. Bengt Klefsjö, professor vid Luleå universitet.

11 Skruven gör sig till honkön i luften och kommer att stiga mycket högt. Denna berömda föregångare till helikoptern anses som en utveckling av barnets lek, av vindsnurran. Närkontakten med det förhållandevis lilla Studentlitteratur är vida överlägsen situationen att vara anonym på ett internationellt storförlag, säger Bengt Klefsjö. 11 FUNGERAT FÖRTRÄFFLIGT Jag är speciellt intresserad av den ryske psykologen Vygotskijs kulturhistoriska teori och har skrivit läroböcker om barns lek utifrån ett kulturellt synsätt. Nu håller jag på att skriva en bok om Lek i skolan, då det är viktigt att man introducerar leken som ett arbetssätt i skolan. För mig var det naturligt att välja Studentlitteratur, eftersom jag på universitetet varit kollega med förlagschefen. Samarbetet med förlaget har fungerat förträffligt. Jag har allt gott att säga om redaktionen för utgivning inom Lärarutbildning/Pedagogik, som är intresserad av det Nu håller jag på att jag skriver och är synnerligen professionell. skriva en bok om Lek Gunilla Lindqvist, universitetslektor i pedagogik och docent vid i skolan, då det är Karlstads universitet med ett flertal titlar publicerade på Studentlitteratur. viktigt att man introducerar leken som ett FRIA HÄNDER arbetssätt i skolan. I maj 2000 kontaktade vi Studentlitteratur för att diskutera en eventuell För mig var det naturligt att välja Student- utgivning av en sammanfattande bok inom området transplantation. Vi blev vid det tillfället mycket trevligt bemötta och detta första positiva intryck av förlaget har bestått genom hela arbetet med boken. Vi Gunilla Lindqvist. litteratur, berättar förvånades flera gånger över att vi gavs så fria händer i utformandet av boken och imponerades över med vilken öppenhet man lyssnade till våra idéer angående hur man skriver en bok. Detta, samt våra många medförfattares engagerade arbetsinsatser, gjorde att Transplantation den första svenska Vi förvånades flera gånger över att vi gavs så fria händer boken inom området kunde färdigställas på kort tid och ges ut i november Redan nu har vi intrycket att boken tagits mycket väl emot av en bred målgrupp. Docent Cecilia Johnsson och professor Gunnar Tufveson, verksamma vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

12 Trots projektets komplexitet och att författarna varit spridda har förlaget hållit samman projektet med stor flexibilitet, säger Jean Hudson. DJÄRVARE ANSATS När mina medförfattare och jag ville publicera det kursmaterial vi använt i undervisningen var Studentlitteratur ett självklart förlagsval. Dels hade vi goda erfarenheter av att samarbeta med förlaget, dels mottog man med stor entusiasm vår idé om att kombinera tryckt bok med en omfångsrik webbplats där test och övningar skulle ligga. Samarbetet har fungerat mycket bra. Trots projektets komplexitet och att författarna varit spridda har förlaget hållit samman projektet med stor flexibilitet. Jag har erfarenhet av att arbeta på Cambridge University Press och även som fackgranskare för andra förlag. Studentlitteratur skiljer sig fördelaktigt från dessa, bland annat genom att vara djärvare i sin ansats att nyttja nya alternativa publiceringsformer. Avdelningschefen för utgivning inom Humaniora har själv erfarenhet av att forska och undervisa på universitetet vilket säkerligen bidragit till att vi som författare mött så stor förståelse och projektet så smidigt kunnat lotsas genom förlagsprocessen. Jean Hudson, lektor vid Malmö Högskola och tillsammans med Carita Paradis och Beatrice Warren författare till Basic English Grammar A web linked university course (Studentlitteratur 2001). Där är takhöjden tillräcklig för att nyskapande arbete ska kunna göras TILLRÄCKLIG TAKHÖJD FÖR NYSKAPANDE Jag är utbildad lärare i psykologi och filosofi och har även arbetat som psykolog inom psykiatrisk vård. Både som psykolog och som vardagsfilosof har jag särskilt intresserat mig för samspelet mellan kropp och själ, denna ofattbara allians. Efter att ha skrivit en lärobok i psykologi på annat förlag började jag diskutera ett skrivprojekt med Per Erik Almvärn som är lärare i idrott och hälsa. Vi tyckte att våra ämnen i grunden handlar om samma sak, nämligen våra livsvillkor och vårt sökande efter balans och harmoni. Det förlag som först var med på noterna var just Studentlitteratur. Resultatet är vår bok i idrott och hälsa som vi själva är mycket nöjda med. Mina erfarenheter av Studentlitteratur är mycket goda. Där är takhöjden tillräcklig för att nyskapande arbete ska kunna göras. Christer Fäldt, lärare och psykolog, medförfattare till Idrott och hälsa (Studentlitteratur 2001). SJÄLVKLART FÖRLAGSVAL Jag skrev en lärobok för ett par år sedan, Medier & kommunikation en introduktion. Studentlitteratur var ett självklart förlagsval för mig. Dels för att jag direkt fick en kreativ dialog med avdelningschefen för utgivning inom Samhällsvetenskap, dels för att Studentlitteratur borgar för rejäl distribution och marknadsföring gentemot universitet och högskolor. Mitt eget kunskapsintresse rör bland annat profilering i massmedier och public relations. Tack vare en lyhörd avdelning fick jag möjlighet att följa och ibland påverka lärobokens väg från tanke till kommunicerad verklighet. Kanske det var därför som Madonna hamnade på omslaget och inte bara blev ett exempel på populärkultur i boken. Jesper Falkheimer, doktorand och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

13 TILLIT OCH SNABB RESPONS Det började med en kär liten skrift om New York City. För drygt 15 år sedan på dåvarande bokförlaget Corona AB. Sedan dess har jag arbetat med läromedel i engelska för högstadiet och gymnasiet parallellt med mitt arbete som lärare på Komvux i Göteborg. Den senaste produkten heter Kangaroo & Co och är ett läromedelspaket i engelska för högstadiets senare del. Samarbetet med Studentlitteratur AB bygger på tillit och snabb respons. Bra böcker med hög kvalitet ska produceras. Om jag fick önska något vore det att ännu fler böcker behövde skrivas och att jag då fick möjlighet att vara en av författarna. Eva Hedencrona, lärare i engelska inom Komvux i Göteborg, mångårig läromedelsförfattare tidigare hos Corona, numera hos Studentlitteratur. 13 Om jag fick önska något vore det att ännu fler böcker behövde skrivas och att jag då fick möjlighet att vara en av författarna, säger Eva Hedencrona. Tack vare en lyhörd avdelning fick jag möjlighet att följa och ibland påverka lärobokens väg från tanke till kommunicerad verklighet, berättar Jesper Falkheimer. Leonardos intresse för matematik gjorde att han uppfann en mängd olika passare. Han ritade även instrument för parabler och ellipser.

14 14 Appia Publishing Appiakonceptet är sannolikt det mest spridda läromedelskonceptet i Sverige. Det kännetecknas av en helhetssyn på läromedel som bland annat innebär diagnos, utvärdering och en anpassning till olika kurser och elevgrupper. Det finns också ett starkt samband mellan böcker och IT-komplement. Med Todo Incluido har Studentlitteratur utvecklat en ny generation Appialäromedel. Lundahls Förlag Utgångspunkten för Lundahls Förlag var att inget dataläromedel uppfyllde de krav lärare ställer på lättbegripliga och pedagogiskt flexibla läromedel för både lärare och elev. Läromedel i Kom igång-serien har sedan starten sålts i mer än exemplar. Ett av de senaste tillskotten är en interaktiv certifieringsutbildning för Microsoft Office, MOUS. Akademiförlaget Corona Corona kännetecknas framför allt av känsla för språk. Framgången för läromedel såsom Progress och Meine Welt förklaras av förmågan att utveckla läromedel som rymmer unika fördelar. I kombination med läromedlen från Appia erbjuds kunden pedagogisk valfrihet och ett brett urval av läromedel i främmande språk och svenska. Växande förlag för skola och vuxenutbildning Vår satsning på gymnasium och vuxenutbildning inleddes för cirka tre år sedan. Utgångspunkten var att de utbildningsformerna ställer andra krav på både produkter och marknadsbearbetning än vad universitet och högskola gör. Under förra året vidgades ambitionen till att även omfatta grundskolans högstadium. Anledningen var främst förvärvet av Akademiförlaget Corona, men också insikten om sambandet mellan grundskolans högre årskurser och gymnasiet. Ungdomsskolan präglas alltmer av kontinuitet och progressivitet genom årskurserna. Synergieffekterna är uppenbara. STARK POSITION INOM SPRÅK OCH DATA Målsättningen är att bli ett ledande förlag för ungdomsskolan, Komvux och annan gymnasial vuxenutbildning. Vi har sedan starten förvärvat Appia Publishing, Lundahls Förlag och Akademiförlaget Corona. Appia är välkänt för sina språkläromedel. Lundahls har dataläromedel av hög pedagogisk och språklig kvalitet. Corona är framför allt känt för sina språkläromedel. Genom förvärven har Studentlitteratur fått en stark position inom språk respektive data och en närvaro på skolmarknaden som vi inte hade tidigare. År 2001 har präglats av arbetet med att integrera och utveckla de förvärvade förlagen. Samtidigt fullföljs ambitionen att växa organiskt inom framför allt samhälls- och naturvetenskap. FÖRÄNDRING I TAKT MED SKOLAN Begrepp som arbetslag, IT i skolan, ämnesövergripande studier och elevaktivt arbete är numera en del av vardagen i skolan. Detta ställer nya krav på Studentlitteratur som läromedelsproducent. Lösningen är inte enbart att producera grafiskt allt attraktivare produkter. Utmaningen är större än så. Framtidens läromedel måste ta hänsyn till alla nya elevgrupper och deras särskilda krav och behov. Ett exempel på detta är den nya serien Möt A-kursen som uttryckligen är framtagen för de allra svagaste eleverna. Ett konkurrenskraftigt skolförlag måste producera läromedel som är prisvärda, stödjer ett aktivt lärande och ger utrymme för individanpassningar. NYA KRAV PÅ LÄROMEDEL Digitala läromedel kommer att bli en del av skolans vardag. Takten i utvecklingen har kanske inte blivit den som många trodde för några år sedan, men tendensen är kristallklar. Ytterst handlar det om att skapa användbara verktyg som underlättar för såväl lärare som elever, oavsett medium. Ett exempel på ett nytt integrerat läromedel är Todo Incluido, ett

15 15 Teckningen härrör från perioden i Milano, då Ludvico il Moro gav Leonardo i uppgift att övervaka gjutningen av bronskanoner. läromedel för spanska i gymnasieskolan. Här är integrationen mellan pappersläromedlet och det digitala läromedlet sällsynt tydligt. E-learning är en annan trend som påverkar gymnasieskolan. Även för denna marknad producerar Studentlitteratur anpassade produkter och tjänster. Det första exemplet är E-danska, en kurs som tagits fram i samarbete med bland andra Sydsvenska Dagbladet. TRADITION OCH FÖRNYELSE Många av de nya läromedel för skolan som Studentlitteratur utvecklar kommer att bygga vidare på företagets långa tradition av kostnadseffektiv produktion baserad på mallar och schabloner. Det är också både önskvärt och möjligt att ha en tids- och kostnadseffektiv produktion av mera traditionella läromedelspaket. Samtidigt är det också viktigt att förädla författarnas manus och idéer. Redaktörens arbete bör inte enbart handla om att ta tillvara författarnas idéer utan också om att på ett aktivare sätt samarbeta med, stödja och handleda författarna. Studentlitteratur har tagit fram en författarhandbok i bokform och som webbkomplement. I samarbete med etablerade författare kommer också ett antal författarseminarier att genomföras under året. Det programmet bygger på tanken att en kritisk framgångsfaktor är att vi förmår utveckla våra relationer till etablerade författare samtidigt som vi attraherar och stödjer nya författare. Skola och vuxenutbildning

16 I täten för universitet och högskola 16 Våra tio utgivningsgrupper är: Företagsekonomi/Juridik Samhällsekonomi Samhällsvetenskap Humaniora Lärarutbildning/ Pedagogik Psykologi/ Beteendevetenskap Vård/Omvårdnad/ Omsorg Medicin/Biovetenskap Naturvetenskap Teknik/Matematik/IT Studentlitteratur står idag inför stora och stimulerande utmaningar. Högskolans utbyggnad har inneburit en geografisk spridning av den högre utbildningen. Den har också betytt att nya arbetsformer och nya inriktningar av kursutbudet vuxit fram. Samtidigt har det växande studentantalet fört med sig en annan sammansättning av studerandegrupperna än vad som traditionellt varit fallet. Det finns en större etnisk och språklig variation, ett rikare internationellt utbyte, en bredare blandning av erfarenheter hos studenterna. Förändringen ställer nya krav på de akademiska lärarna och på oss som förlag. Hur tillgodoser vi de behov som lärare och studenter har vid dagens universitet och högskolor? KOMPETENS OCH KVALITET Många av förlagets cirka författare är verksamma vid svenska universitet och högskolor. Det är kompetensen hos högt kvalificerade författare som har lagt grunden till Studentlitteraturs höga kvalitetsnivå och det är i samverkan med våra författare som vi kan möta framtidens krav. Under år 2001 gav Studentlitteratur ut cirka 200 nya titlar och 60 revisioner. Totalt finns 2500 titlar ständigt tillgängliga. TIO KUNSKAPSOMRÅDEN Studentlitteraturs organisation är med sina tio utgivningsenheter en spegling av högskolans utbildningsområden. Många av medarbetarna har egen erfarenhet av forskning och undervisning på universitetet. Vi försöker på bästa sätt tillgodose marknadens behov genom att följa utvecklingen och vara beredda att som förlag tillföra författarna vad de behöver. Nya centrumbildningar eller tvärvetenskapliga program med nya ämneskombinationer kräver ny kurslitteratur. Vår ambition är att tillgodose alla typer av utbildningar med såväl den välmatade handboken som den introducerande skriften, den koncentrerade övningsboken eller den omfattande huvudboken. EFTER MARKNADENS BEHOV Tekniken utvecklas och ger nya möjligheter. Studentlitteratur har hittills främst utgivit fack- och kurslitteratur i form av tryckta böcker. Men vi kan även producera cd-rom, elektroniska böcker och webbstöd. E-böcker kan skräddarsys eller utgöra hela, kursanpassade läromedelspaket. Innehållet kan levereras som hela verk eller som enstaka kapitel, i pappersform eller för läsning på skärm. Vi är förberedda för marknadens krav.

17 MEDIEFORMER I SAMSPEL Test, övningar, simuleringar och förklarande animationer finns i vissa fall tillgängliga på Studentlitteraturs hemsidor. Tillsammans med den tryckta boken bildar de en kursanpassad enhet. Ett exempel på en titel där webbplatsen spelar en viktig roll är Basic English Grammar, ett läromedel i grundläggande engelsk grammatik. Ett annat exempel är IKT och lärande, som är ett läromedel baserat på cd-rom om modern informationsoch kommunikationsteknik. 17 FÖRSTÄRKT POSITION Under 2001 har Studentlitteratur ytterligare förstärkt sin position som Skandinaviens ledande förlag för högskola och universitet. Vi har också ökat försäljningen till professionellt verksamma akademiker. Vi bygger vidare på förlagets ursprungliga affärsidé och omformar den efter de krav en förändrad omvärld ställer. Studenterna blir fler Antalet studerande vid universitet och högskolor har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Ökningstakten har avtagit de senaste åren. Men studerandevolymen har fortsatt att växa och antalet registrerade studerande läsåret 1999/2000 var , vilket var 3 procent fler än året innan. Det växande studerandeantalet förklaras delvis av att vissa utbildningar förlängts och att de studerande är kvar i systemet under en längre tidsperiod. Utöver detta har även antalet högskolenybörjare ökat de flesta år sedan Mellan 98/99 (66 700) och 99/00 (70 100) var ökningen cirka 5 procent. Marknadens utveckling Det finns en rad faktorer som pekar på att marknaden kommer att växa under de kommande åren: Gruppen 19-åringar växer från 2003 ett antal år för att 2009 och 2010 nå de högsta nivåerna sedan krigsårens stora barnkullar. Ökningen kommer att uppgå till 34 procent. Enligt SCB påbörjar 35 procent av befolkningen en högskoleutbildning före 26 års ålder det politiska målet är 50 procent. Högskolorna får större frihet att fördela resurser från utbildningar med brist på sökande till områden med högt sökandetryck och platsbrist. Högskolans engagemang i det livslånga lärandet expanderar marknaden då fortbildning och vidareutbildning blir allt vanligare. Den samhällsekonomiska och teknologiska utvecklingen för oss mot en allt mer kunskapsbaserad produktionsapparat. Inget tyder idag på att detta i framtiden kommer att minska utbildningsoch kompetenskraven på arbetsmarknaden. Universitet och högskola

18 Vidgade vyer för yrkesverksamma 18 Leka Lära Leva är bokklubben för den som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem. Med Leka Lära Leva erbjuds den intresserade möjlighet att på ett enkelt sätt följa med i den pedagogiska utvecklingen och utvecklas i sin yrkesroll. I en rad nyutkomna böcker får medlemmarna ta del av aktuell kunskap som kan fungera som inspirationskälla och diskussionsunderlag i det dagliga arbetet. Bokklubbens medlemstidning kommer kostnadsfritt hem i brevlådan sex gånger om året. I tidningen presenteras periodens huvudbok med en längre artikel, en mängd andra intressanta böcker, cd-skivor, videokassetter med mera. Leka Lära Leva har en egen webbplats där medlemmarna bland annat kan beställa och avbeställa böcker samt läsa om de drygt 150 titlar som finns i sortimentet. Kunskapssamhället förutsätter ständig kompetensutveckling. Det märks inte minst genom att svenska företag och organisationer årligen köper utbildningsmaterial för omkring miljoner kronor. Studentlitteratur satsar alltmer på en utgivning som riktar sig till yrkesverksamma med akademisk eller gymnasial bakgrund. SPECIALANPASSADE BÖCKER Grunden för all utbildningsverksamhet är kvaliteten i det som förmedlas. Kunskapsinnehållet i Studentlitteraturs böcker och våra relationer till meriterade författare gör det naturligt för oss att bredda vår verksamhet till att också omfatta utgivning för yrkesverksamma. Innehållet i denna utgivning kan anpassas för en specifik grupp. Ett exempel är den för Apotekets interaktiva utbildning specialgjorda boken Grundläggande företagsekonomi, som tillkommit i samarbete med Open Training och Samsari. Denna är en sammanställning av utdrag ur böcker publicerade på Studentlitteratur. Exemplet visar hur utgivning kan kundanpassas genom att innehåll omstruktureras och används i nya sammanhang.

19 UTVECKLING AV YRKESROLLEN Utgivningen av titlar för yrkesverksamma sker ofta i samverkan med företag och organisationer tillsammans med författare som har specialkompetens från professionell verksamhet. Studentlitteratur samarbetar till exempel med Dataföreningen, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Läkarsällskapet, med läkemedelsföretag och med andra enskilda företag som Ericsson och Telia. Trots stora olikheter vad gäller målgrupper, arbetssätt och övergripande mål delar dessa organisationer och företag samma ambition. Den är att hjälpa medlemmar eller anställda i deras vidareutbildning och utveckling av yrkesrollen. Därmed är de intressanta samarbetspartners för Studentlitteratur. 19 FRÅN MANUS TILL DISTRIBUTION Med Vårdförbundet har vi idag ett mycket nära samarbete kring utgivning och marknadsföring. Vi har bland annat övertagit det fulla förlagsansvaret för utgivning av förbundets FOU-rapporter. Vi lagerhåller, marknadsför, säljer och distribuerar dessutom förbundets redan utgivna titlar. I avsikt att utöka litteraturservicen till de läkare som är medlemmar i portalen ronden.se har vi inlett ett samarbete med Läkarnätet AB, huvudmannen bakom portalen. STÖRST INOM PRIVAT UTBILDNING STF ingenjörsutbildningar är Sveriges största privata utbildningsanordnare. Tillsammans med STF för vi kontinuerliga diskussioner kring vår utgivning. Målet är att hitta den mest effektiva formen för utgivningens nyttjande inom de utbildningar som bedrivs i STF:s regi. Liknande diskussioner om ett nära samarbete förs med Riksarkivet. Det handlar då om publicering i tryckt, elektronisk eller annan form av läromedel, fackböcker och källmaterial. FÖRSÄLJNINGSKANALER Vi når de yrkesverksamma via organisationer, utbildningsföretag, specialinriktade återförsäljare, webbportaler eller genom direktförsäljning i vår egen webbshop Ytterligare en kanal, tillgänglig bland annat via Internet, är Studentlitteraturs målgruppsanpassade fackbokklubbar: Leka Lära Leva för förskollärare, fritidspedagoger och andra pedagoger Cogito för humanioraintresserade Delta för ingenjörer och tekniker Ductus för personal inom hälsa och samhälle Praxis för personal inom den sociala sektorn De närmaste åren kommer Studentlitteratur att förstärka satsningen på en högkvalitativ förlagsverksamhet för yrkesverksamma. På arkitekturens och stadsbyggandets områden var Leonardo också en avantgardistisk konstnär. Yrkesverksamma

20 Flexibel grafisk produktion 20 I korthet Vi producerar 1-2 nya titlar dagligen i våra produktionslinjer. Vi framkallar cirka nya tryckplåtar per år. Vi har under 2001 tryckt och bundit in cirka 1,3 miljoner böcker. Vi köper cirka 500 ton tryckpapper per år. Vi lagrar alla våra dokument i vårt elektroniska lager vilket innebär att dokumenten är tillgängliga för digital publicering. Våra flexibla system gör att vi kan trycka från 1 exemplar upp till oändligt antal. Vi distribuerar dagligen cirka 400 postpaket från vårt lager. Vårt lager rymmer titlar. Studentlitteratur Grafisk produktion har under år 2001 haft fortsatt fokus på rationell och kostnadseffektiv produktion av tryckt material till förlagsdivisionerna inom Studentlitteratur AB. Vi har under 2001 producerat cirka 200 nya titlar, 75 revisioner och ett hundratal externa titlar totalt omkring 375 nya titlar, eller 1-2 per dag. Utöver detta producerar vi allt marknadsföringsmaterial för våra interna kunder. Vår huvudprodukt är den traditionella läroboken på universitetsoch gymnasiemarknaden. Men vi tar också fram högkvalitativa referensböcker för den yrkesverksamma akademikern. Vi trycker och efterbehandlar drygt 1,3 miljoner böcker per år i våra produktionslinjer. DIGITAL LAGRING Studentlitteratur Grafisk produktion ansvarar för att all information i bild och text finns digitalt lagrad. Detta gör den anpassad för användning i våra nya affärsmodeller, e-publiceringssystem med koppling till print-on-demand digitalt tryck med korta ledtider och snabba leveranser och försäljning och distribution över Internet. Informationen finns lagrad på den digitala lagringsplats som är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder specialupplagor i korta serier, provupplagor, särtryck och så vidare. Ett exempel på detta är den nyutgivna boken Modern sociologisk teori som till stora delar bygger på tidigare publicerat material, men med nyskrivna kompletteringar. Varje titel tillgänglig så länge det finns efterfrågan HÖG TILLGÄNGLIGHET Vår filosofi är att varje titel ska finnas tillgänglig så länge det finns efterfrågan. Vi förbereder i dag alla dokument för framtida försäljning och distribution över Internet. Ett framtidsscenario är att slutkunden så småningom ska kunna gå in i databasen och hämta ut texter och bilder och kanske sammanställa sitt eget läromedel. Vi förbereder oss för att kunna erbjuda kunden ett skräddarsytt läromedel som vi kan producera i allt från ett exemplar och uppåt. Vi föreställer oss att den traditionella läroboken med elektroniska komplement och tillägg eller hela utbildningspaket i framtiden beställs, distribueras, laddas ner och betalas över Internet.

21 IT och webb i snabb utveckling Målet för Studentlitteraturs IT-Center är att möta förlagsverksamhetens ökade behov av IT-stöd för såväl affärsprocesser som nya publiceringsformer. Med vårt nya, specialanpassade affärssystem kommer fakturering, leverans, författaravtal, royaltyutbetalningar och webb att kunna integreras på ett mera rationellt sätt än tidigare. Samtidigt stöder systemet nya publiceringsformer som kapitelvis försäljning av elektroniska böcker och andra nya affärsmodeller. Webbplats för bättre service BUTIK FÖR SÅVÄL TRYCKTA SOM ELEKTRONISKA BÖCKER För att säkerställa en stabil grund för framtida behov av publicering i både tryckt form och i nya elektroniska former har ett nytt lagringssystem installerats. Den e-handelsfunktion för försäljning till slutkund som sedan tidigare funnits på vår webbplats har kompletterats med en särskild butik för elektroniska böcker. Webbplatsen har utvecklats med avancerade business-to-businessfunktioner för att ge bättre service till våra återförsäljare och andra samarbetspartners. Våra webbkunder erbjuds nu också möjlighet till direktbetalning via kreditkort eller Internetbank. AVANCERAT SÄKERHETSSYSTEM Elektroniska böcker och de nya webbaserade läromedlen kräver avancerade säkerhetssystem. Detta för att skydda våra författare och oss själva mot obehörigt nyttjande av det publicerade. Därför har ett avancerat säkerhetssystem kopplats till vår elektroniska publicering. Kommunikationen med våra författare och kunder sker nu i allt högre grad via webben. Antalet prenumerationer på vårt elektroniska nyhetsbrev ökar kraftigt och är uppe i över Vi har fyra Internetbokklubbar som framför allt vänder sig till yrkesverksamma. Vi utvecklar nya ämnes- och lärarwebbplatser, den tematiskt inriktade Forum Europastudier. KRAFTIG UTBYGGNAD AV WEBBEN Samtidigt har vi arbetat fram fler webbplatser kopplade till tryckta böcker. Detta kan ske kostnadseffektivt eftersom vi funnit en generell form för webbplatserna igenkännlig men ändå möjlig att anpassa efter ämnets behov. Såväl inom Skola/Vuxenutbildning som Universitet/Högskola publicerar vi nu läromedel som i självständig form är helt knutna till webben eller som tillsammans med den tryckta boken utgör en odelbar enhet. Denna kraftiga utbyggnad av vår webb har också medfört en motsvarande ökning av trafiken till denna. Parallellt med denna webbaserade publicering har utvecklingen av nya cd-rombaserade läromedel fortsatt, framför allt inom språkområdet. Grafisk produktion, IT och webb

22 22

23 Organisation med unik kunskap 23 Studentlitteratur är ett kunskapsföretag i dubbel bemärkelse. Vi är i dag en av Nordens viktigaste kunskapsleverantörer. Detta innebär i sin tur att vi ställer mycket höga kunskapskrav på den egna organisationen. Det är en nödvändig förutsättning för att vi fortlöpande ska kunna erbjuda kompetenta och fordrande människor kvalificerade läromedel av hög kvalitet. Därför försäkrar vi oss också om att vår personal har unik kompetens. Avdelningscheferna har mycket hög teoretisk utbildning inom sina respektive områden. Inom förlaget Universitet/Högskola har flertalet avdelningschefer en bakgrund som lärare och/eller forskare på universitet och högskola. De har alltså den fackkunskap som krävs inom området och kan därmed möta författarna på deras egen nivå. Vi säkerställer att läromedlet håller den kvalitet som krävs för att det ska lyckas på marknaden SÄKERSTÄLLER KVALITETEN Inom förlaget Skola/Vuxenutbildning är det redaktörerna som håller samman projektet och koordinerar det arbetslag som behövs för produktionen. Redaktörerna är författarnas bollplank i arbetet med att ta fram läromedlen. De bedömer idéer och ger återkoppling på innehåll, struktur och språk. Därmed säkerställer vi att läromedlet håller den kvalitet som krävs för att produkten ska lyckas på marknaden. Inom Universitet/Högskola är det utgivningsgrupperna med redaktörer och marknadsassistenter under ledning av avdelningscheferna som har motsvarande funktion. Studentlitteratur har kvalificerad grafisk kompetens som omfattar Anatomisk tablå över kvinnokroppens huvudorgan och artärsystem.

24 Studentlitteratur AB: 154 anställda, 82 kvinnor och 72 män 24 Medelålder 45,11 år, kvinnor 44,41 och män 45,91 Personalomsättning ,7% Studentlitteratur Software AB: 19 anställda, 4 kvinnor och 15 män Medelålder 33,47 år, kvinnor 33,25 och män 33,53 På ett blad skissade Leonardo helt plötsligt en plan för ett palats. Det kan tänkas att vara Corte Vecchia, där han bodde i Milano. Personalomsättning ,8% samtliga arbetsmoment från formgivning till färdig bok. Inom organisationen har vi även den kunskap som krävs för kompetent webbproduktion med rätt pedagogisk profil. Samtidigt som vi förstärker vår position som Nordens ledande högskole- och universitetsförlag siktar Studentlitteratur också på att bli det tredje största gymnasieförlaget i Sverige. Vi ska få en tydligare position på professionsmarknaden och vi arbetar vidare på att komplettera den tryckta boken med elektroniska läromedel. KRAV PÅ KUNSKAPSUTVECKLING I en värld som förändras snabbt har en stor del av vår kunskap dessutom ett bäst-före-datum. Sammantaget ställer allt detta stora krav på kunskapsutvecklingen i den egna organisationen. Därför har Studentlitteratur som mål att upprätta individuella kompetensplaner för samtliga anställda. Vi arbetar medvetet på att behålla vår unika kompetens genom att i så stor utsträckning som möjligt internrekrytera till nya tjänster. Studentlitteratur erbjuder även alla anställda kostnadsfri utbildning i engelska. Vi är dessutom övertygade om att det finns ett klart samband mellan fysisk hälsa och mental kapacitet. Studentlitteratur strävar följaktligen efter att ligga långt fram när det gäller att satsa resurser på arbetsmiljön, friskvården och återkommande sociala aktiviteter för medarbetarna.

25 Rätt dataprogram från Studentlitteratur Software AGENTURER Studentlitteratur Software AB är ett helägt dotterbolag till Studentlitteratur AB. Företaget marknadsför och distribuerar några av marknadens mest efterfrågade programvaror. Det handlar bland annat om program för grafik, digital video, webbdesign samt databas- och informationshantering på Internet. Studentlitteratur Software representerar programvarutillverkare som Corel, FileMaker och Macromedia. Företaget erbjuder mervärdeskapande tjänster som marknadsföring, utbildning och teknisk rådgivning i hela produktkedjan från leverantör till kund. Försäljningen sker via ett nätverk av auktoriserade återförsäljare, systemintegratörer, postorderföretag och grossister. Verksamheten startade 1986 och har genom åren utvecklat ett gott samarbete med såväl datoråterförsäljare som leverantörer. Studentlitteratur Software har stor erfarenhet av att representera både nya och väl inarbetade programvaruföretag. Visionen är att vara den självklara affärspartnern för innovativa tillverkare som vill expandera på den svenska marknaden. Se för mer information om Studentlitteratur Softwares verksamhet. 25 Vi ska vara den självklara affärspartnern för innovativa programvarutillverkare

26 We help to quench the thirst for knowledge T 26 Studentlitteratur s he objective of the Studentlitteratur publishing business concept group is to support individuals in the acquisition is to work closely with of knowledge, from schools and sixth-form colleges experts in upper to universities and throughout their professional secondary and tertiary careers. We are able to respond rapidly to the educational needs education and the of today s and tomorrow's pupils, students and professionals. training of professionals in order to develop HIGHER EDUCATION products and services Our publishing division for higher education cooperates with more that support people than 4,000 qualified researchers and authors. This enables us to live up to learn more. to the high demands of university education for high-quality specialist literature on all subjects and for all levels. This external cooperation combined with the specialist knowledge our publishing personnel have of their subject area and market has made us the leading company in this niche in Scandinavia. SCHOOLS/ADULT EDUCATION With the start of a new publishing division for schools and adult education, we have a clear ambition to further strengthen our position in the provision of course literature for these areas. The main aim of this venture is to utilize the advantages of new interactive media in the design of teaching material. Det ambitiösa projektet Land Art, som Leonardo arbetade med under trettio år, innebar en omvandling av landskapet. Han drömde i själva verket om ett hydrauliskt system som skulle betjäna praktiskt taget alla viktiga centralorter i Toscana. Land Art was an ambitious project that Leonardo da Vinci worked with for 30 years to transform the landscape. He dreamt of putting in place a hydraulic system to serve all the main centres in Tuscany, Italy. PROFESSIONALS The two publishing divisions within Studentlitteratur also issue a considerable amount of material aimed at professional people. GRAPHIC PRODUCTION Graphic production covers typesetting, layout, traditional printing, digital printing, bookbinding, finishing work and storage. With our print-on-demand facilities, we can quickly and economically produce material in small print-runs. All our current titles are stored in digital form, making it easy for us to publish them as electronic books. This means that any title from Studentlitteratur can always be made available as long as there is a demand. IT CENTRE The IT Centre supports the company s business set-up, processes and logistics. Our website has become increasingly important as a channel of communication for both customers and authors. Therefore a special unit has been established within the IT Centre to develop the web. This special unit also designs websites and CD products. We are constantly developing our basic system software in order to make it easier to pursue ongoing and future business projects.

27 Årsredovisning

28 Koncernens utveckling Nyckeltal Fakturerad försäljning (Mkr) 181,9 205,1 221,7 224,5 231,5 254,2 270,8 262,3 254,2 254,6 Förändring i % Resultat efter finansiella poster (Mkr) 4,5 6,0 16,3 8,6 7,5 1,9 13,0 11,9 11,9-2,0 Balansomslutning vid årets slut (Mkr) 77,5 79,3 88,3 91,5 96,8 97,8 119,2 124,1 129,3 127,8 Avkastning på totalt kapital i % 1) Avkastning på sysselsatt kapital i % 2) Soliditet i % 3) Finansnetto (Mkr) -2,0-1,0-0,6 0,1-0,2-0,2 0,4 1,1 0,6-0,2 Investeringar (Mkr) 3,5 3,6 3,9 4,1 4,6 3,5 4,5 19,3 2,2 4,4 Kapitalomsättningshastighet 4) 2,3 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,3 2,1 2,0 2,0 Antal anställda ) Resultat efter finansiella poster + kostnadsräntor i förhållande till total balansomslutning. 2) Resultat efter finansiella poster + kostnadsräntor i förhållande till total balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder. 3) Eget kapital + egen andel av obeskattade reserver i förhållande till total balansomslutning. 4) Fakturerad försäljning i förhållande till total balansomslutning.

29 Förvaltningsberättelse Studentlitteratur AB, organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Studentlitteratur AB är ett helägt dotterbolag till Bratt International AB ( ). INFORMATION OM VERKSAMHETEN Under året har ett antal åtgärder genomförts syftande till att successivt fokusera Studentlitteratur på förlagsverksamhet för högre utbildning och vidareutbildning av professionellt yrkesverksamma. Som ett led i fokuseringen på förlagsverksamhet delades Studentlitteraturs förlagsverksamhet den 1 januari i två divisioner, vilka uppträder under beteckningarna: Studentlitteratur Universitet/Högskola respektive Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning. För att säkerställa rätt tempo i etableringen av den senare divisionen på marknaden för gymnasieläromedel har de båda läromedelsförlagen Lundahls Förlag och Akademiförlaget Corona förvärvats under året. Vidare överläts divisionen Studentlitteratur Utbildningshuset till Studentlitteraturs moderbolag Bratt International AB. Det norska dotterbolaget Studentlitteratur A/S avvecklades under året. Slutligen bolagiserades divisionen Studentlitteratur Software den 31 december Verksamheten uppträder under namnet Studentlitteratur Software AB och är ett helägt dotterbolag till Studentlitteratur AB. Dotterbolaget Studentlitteratur Software AB:s räkenskapsår omfattar perioden Observera att jämförelsesiffror för koncernen för år 2000 innehåller uppgifter för dåvarande bolaget Appia Publishing AB RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens omsättning 2001 blev 255 Mkr (254 Mkr). Koncernens rörelseresultat efter finansiella poster uppgår för 2001 till -2,0 Mkr (11,9 Mkr). Efter bokslutsdispositioner och skatter blev Studentlitteratur AB:s resultat 0,8 Mkr (10,1 Mkr). Sammanfattningsvis kan konstateras att Studentlitteratur AB:s resultat för 2001 inte nådde våra förväntningar. Den svaga resultatutvecklingen har sin grund i engångskostnader i samband med den fortsatta omstruktureringen av koncernens verksamhet, ökade goodwillavskrivningar som en följd av de genomförda förlagsförvärven samt senarelagda inköp från bokhandelns sida som en följd av sänkningen av momssatsen från 25 % till 6 % per Framtidsutsikterna för Studentlitteratur AB bedöms vara goda då efterfrågan på högre utbildning och professionell vidareutbildning förväntas fortsätta att öka i det framväxande kunskapssamhället. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst :30 Årets vinst :93 Kronor :23 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas :- att i ny räkning överförs :23 Kronor :23 Fritt eget kapital i koncernen uppgår till För avsättning till bundet eget kapital i koncernen åtgår 0 kr. Utdelningen till aktieägaren, moderbolaget Bratt International AB, har anteciperats i moderbolagets räkenskaper. 29

Innehåll. Koncernen i sammandrag... 3. Studentlitteratur under år 2000... 4. Ett nytt förlag för gymnasium och vuxenutbildning...

Innehåll. Koncernen i sammandrag... 3. Studentlitteratur under år 2000... 4. Ett nytt förlag för gymnasium och vuxenutbildning... Årsredovisning 2000 Innehåll Koncernen i sammandrag.................... 3 Studentlitteratur under år 2000............... 4 Ett nytt förlag för gymnasium och vuxenutbildning........................ 6 Skandinaviens

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015 Förskola 2013/2014 Hållbar utveckling Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga innehåll...

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Örebro årskurs 6 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Växjö universitet Kort om högskolan Växjö universitet startade som en filial till Lunds universitet 1967, blev självständig högskola 1977 och universitet 1999. Här studerar numera drygt 15 000 studenter.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen

Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen Maria Simonsson och Lina Lago, Linköpings universitet Sexton år efter att förskoleklassen införs som en egen skolform ger

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Visionen om att lära eleverna engelska under mattelektionen hur fungerar den i verkligheten?

Visionen om att lära eleverna engelska under mattelektionen hur fungerar den i verkligheten? Visionen om att lära eleverna engelska under mattelektionen hur fungerar den i verkligheten? Liss Kerstin Sylvén, fil.dr i engelska I Sverige talar de flesta av oss svenska. Svenskan är ett litet språk.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sin erfarenhet av professionsutvecklande grupphandledning Christina Almqvist Anna Holmberg Vår presentation

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kursoch facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE

UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE DECEMBER 2015 Innehåll Inledning 1 Bakgrund 2 Kort om projektet Dalawux Flexibelt lärande 3 Utvärderingens syfte, upplägg och aktiviteter 4 Utvärderingens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer