BUDGET 2015 Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2015 Plan 2016-2017"

Transkript

1 BUDGET 2015 Plan I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans

2

3 innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Målstyrning Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige... 60

4 Förvaltningsberättelse Målstyrning Vision Under 2014 har kommunfullmäktige beslutat om en ny vision för Ljungby kommun: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. I Ljungby kommun betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden formar vi framtiden vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker! Ordet tillsammans betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap och livskvalitet. Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Strategiska områden Under mandatperioden ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område framgår av bilden nedan. Övergripande mål I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i juni beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl förvaltningsmålen sammantaget uppfylls. Förvaltningsmål Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet förvaltningsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet. 3 Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1* Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Samhällsekonomisk utveckling Svensk ekonomi utvecklades förhållandevis svagt under Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas växa med 1,9 procent under För 2015 ser det betydligt bättre ut med en beräknad tillväxt på 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu att successivt minska ned till 6,5 procent Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Det innebär troligen att det dröjer till 2016 innan penningpolitiken börjar stramas åt och att styrräntan endast når upp till 2,5 procent vid slutet av Produktivitetsutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har stått stilla sedan slutet av Efter ett par år där skatteunderlagets ökning hållits tillbaka av måttlig sysselsättningsutveckling och den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ser det ut att skjuta fart under Det beror dels på att indexeringen av pensioner blir högre samtidigt som löneökningarna blir högre. Dessutom påverkas utvecklingen av ändringar i skattelagstiftningen; det sker inte någon höjning av grundavdraget men avdragsrätten för pensionssparande minskar. Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultaten att stanna på 9 miljarder kronor år Det motsvarar 1,2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är lägre än de 2 procent som anses förenligt med god ekonomisk hushållning. Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 miljarder kronor år Det är en försämring med 10 miljarder jämfört med 2013 och det lägsta resultatet sedan Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning av försäkringspremier från Afa Försäkring och höjningar av det generella statsbidraget helt uteblivit i år. Enligt preliminära uppgifter kommer skatten att höjas i 24 kommuner år 2015, som mest med 74 öre. Den genomsnittliga skattesatsen ökar med 5 öre, till 20,63. När det gäller landstingen kommer fyra att höja skatten. Därmed höjs den genomsnittliga skattesatsen med 9 öre till 11,35. Tillsammans med vår bedömning av statsbidragens

5 Förvaltningsberättelse och kostnadernas utveckling bedöms resultatet 2015 falla till 5 miljarder för kommuner och landsting sammantaget. Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen. Det är antalet barn i grundskoleåldern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka efter en längre tids minskning. Volymökningen ligger runt två procent och 1,7 procent för åren För att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella bidrag behöver skattesatsen höjas med 24 öre 2018 jämfört med Källa: SKL Ekonomirapport December 2014 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, dec ,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 28,0 Regeringen, oktober 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 30,2 SKL, 2 oktober 3,5 3,5 5,1 5,1 4,8 4,5 29,5 Ekonomistyrningsverket 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 27,4 sept 2014 Statsbidrag och utjämningsbidrag I intäkterna ingår ett utjämningsbidrag från Regionförbundet i samband med bildandet av Region Kronoberg. Kommunerna som förlorar på skatteväxlingen får ta del av återstående eget kapital i tidigare Regionförbundet. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag/ -avgift Strukturbidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Utjämningsbidrag Regionförbund Totalt Befolkningsprognos Budgeten byggde ursprungligen på en minskad befolkning 2014 med 23 personer och en ytterligare minskning 2015 med 12 personer. Under åren därefter förväntas en mindre ökning. De åldersgrupper som ökar mest de närmaste åren, procentuellt sett, är år, år och äldre än 90 år. På längre sikt, under de närmaste 10 åren, är det år och äldre än 90 år som ökar mest. De åldersgrupper som minskar de närmaste åren är 6-åringar, år och år. På längre sikt sker minskningen bland 7-9-åringar och år. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med tkr beroende på minskat 4 antal barn. Socialnämnden får ökad budget med tkr. Sammantaget får förvaltningarna minskad budget med tkr på grund av demografisk förändring. Förändring av budgeten görs från och med 2013 med 75 procent av befolkningsförändringen. Tidigare år har det varit 100 procent. Efter att budgeten antagits av kommunfullmäktige har en ny förbättrad befolkningssiffra redovisats för november låg befolkningen på personer vilket är en ökning på 139 personer jämfört med för ett år sedan. Skatteintäkter och statsbidrag är räknade på den nya högre siffran. Förändrad organisation I samband med budgetbeslutet fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att omfördela budget med anledning av förändrad organisation. En ny politisk organisation har beslutats som innebär en kostnadsökning på 500 tkr. Budgetbeloppet ligger än så länge centralt men ska fördelas ut till nämnderna. Kostnadsökningen avser tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och gymnasieutskott. Turistbyrån Turistbyrån har flyttats organisatoriskt och budgetmässigt från kommunledningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Internränta Internräntan är oförändrad 2,5 procent, efter rekommendation från SKL. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 2,2 procent för köp av verksamhet, t.ex. interkommunal ersättning. Kostnadsförändringen bygger på prognos från SKL. Total kompensation för kostnadsökning ligger på tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivå följer SKL:s bedömningar och är 3 procent För 2014 har förvaltningarna fått kompensation för löneökning. Sociala avgifter Den sociala avgiften är oförändrad på 38,46 procent för För ungdomar upp till 26 år är den sociala avgiften reducerad. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner (gäller personer födda 1937 och tidigare). Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2015 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL.

6 Förvaltningsberättelse För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 6 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp ligger på 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 3 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 15,7 mkr, att jämföra med 16,3 mkr i budget Minskningen beror på att räntorna har gått ner. Budgetanpassning För 2016 behöver budgeten förstärkas med 54 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 28 mkr. För 2016 ligger budgetanpassningen på 62 mkr. I beräkningen ingår då en buffert på 8 mkr. Under 2015 finns ingen buffert budgeterad. Budgetanpassningen 2016 beror på ett högre resultat 2016, att det inte finns några AFA-pengar budgeterade, minskade statbidrag och ökade kostnader. Årets resultat Årets resultat ligger på 25 mkr för Det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte, utan det budgeterade resultatet ligger på 1,8 procent. Upplåning För att finansiera 2015 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 150 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 579 mkr. Under 2014 gjordes nyupplåning med 40 mkr. Av nyupplåningen 2015 avser 89 mkr vidareutlåning till Arenabolaget i Ljungby AB som ska bygga om- och till ishallen Sunnerbohov. Kommunfullmäktiges beslut Förutsättningar Utgångsläget för budgetberedningen var att en budgetanpassning om cirka 10 miljoner behövdes för att det finansiella målet skulle uppnås. Här har inte äskanden från nämnderna om cirka 40 miljoner räknats med. Befolkningen minskade något under 2013 vilket får genomslag i demografimodellen för budget Utöver minskningen så sker det en åldersförskjutning där det blir fler och fler äldre. Demografimodellen påverkar främst barn- och utbildningsnämnden ( tkr) och socialnämnden ( tkr). AFA försäkringar kommer sannolikt att återbetala tidigare inbetalda premier under För Ljungbys del handlar det om cirka 12 miljoner vilket är inräknat i budget Premierna betalades under Den av kommunfullmäktige antagna budgeten innebär att det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag uppnås. De finansiella mål som gäller under 2014 gäller även under Budgetförändringar Totalt uppgår den föreslagna ramökningen hänförlig till nämndernas driftsäskanden till tkr, för en detaljerad lista se bilaga 1. Då det i praktiken inte är någon inflation lämnas enbart kompensation för köp av externa tjänster där den största kostnaden utgörs av lönekostnader. Den totala kompensationen för detta uppgår till tkr Kommunledningsförvaltningens budget minskas med tkr beroende på att kollektivtrafiken flyttas till den nybildade regionen och medlemsavgiften försvinner Kommunledningsförvaltningen för ett årligt tillskott om tkr för migrationscenter och 150 tkr för att kunna webbsända kommunfullmäktige. För 2015 får kommunledningsförvaltningen en tillfällig ramökning om 500 tkr för utbildning till servicetekniker. Miljö- och byggnämnden får 600 tkr i tillfällig ramökning Detta ska finansiera framtagandet av energiplan, klimatanpassningsplan och bostadsförsörjningsprogram. Gamla Torg har begärt 380 tkr för ommålning, då de sedan tidigare fått 250 tkr får de en ytterligare ramökning om 130 tkr. Revisionen får 61 tkr i ramökning. Överförmyndaren får en ramökning om 400 tkr. Med anledning av de äskanden som har inkommit från nämnderna föreslår budgetberedningen att socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden får utökade ramar enligt nedanstående. Nämnderna avgör själva hur ramökningarna ska fördelas internt. Tekniska nämnden tkr Barn- och utbildningsnämnden tkr Socialnämnden tkr Kultur- och fritidsnämnden 200 tkr Budgeten för snöskottning föreslås uppgå till tkr. Oavsett resultat ska det inte föras över till nästkommande år. Detta finansieras inom befintlig budget. En översyn av kommunens lokalanvändning ska göras av en nybildad fastighetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar. Detta ska leda till en minskad kostnad om tkr under Denna budgetminskning läggs centralt till en början och fördelas ut till förvaltningarna efterhand tkr årligen från och med Elpriserna fortsätter att sjunka. Bedömningen är att kostnaden vid samma förbrukning som tidigare kommer att sjunka med cirka tkr. Nämndernas budgetar minskas därför i samma utsträckning. 500 tkr budgeteras för sociala investeringar. Dessa pengar finns hos kommunstyrelsen och får sökas av nämnderna. De ska gå till projekt utöver vad som ingår i respektive nämnds ordinarie uppdrag. Tekniska förvaltningen kommer att anställa en person som ska arbeta med energioptimering. Detta ska ge lägre energikostnad för förvaltningarna. Tjänsten finansieras genom ökad internhyra. Förvaltningarna kompenseras för kapitalkostnader för följande investeringar 2015:

7 Förvaltningsberättelse Sickinge ridhus Lagavallen Centrumplan Brunnsgården Hembygdsparken Kostnad för arbetsmarknadsåtgärder täcks genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade medel (2 900 tkr årligen) under Investeringar Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till tkr ( exkl. VA). För att nå målet om självfinansiering av investeringar krävs en investeringsnivå exkl VA på ca 90 mkr. Se investeringsbudget 2015 för fullständig sammanställning. Nyupplåning är budgeterad till tkr och beror till stor del på överförda investeringar från tidigare år och på investeringar för VA-verksamheten. Centrumplan budgeteras med tkr 2015 och tkr 2016 Laganskolan budgeteras till 11 miljoner 2016 Lagavallen budgeteras med tkr under 2015 och tkr under 2016 Grand skjuts framåt i tiden budgeteras till tkr 2016 och tkr 2017 Resterande del av projektet Sickinge ridhus budgeteras med tkr under 2015 Hembygdsparken budgeteras till tkr under 2015 Budgeten för markförvärv minskas tillfälligt till tkr under 2015 Budgeten för exploateringsverksamheten på kommunledningsförvaltningen minskas till 1000 tkr 2015 och flyttas till tekniska nämnden. Framöver minskas den till tkr årligen. För asfaltering av exploateringsområden budgeteras tkr årligen. Budget för utbyggnad av digital infrastruktur finns hos fastighetsavdelningen och IT-avdelningen. Uppdrag Se över regelverket för kapitalkostnadskompensation. Investeringar under 10 miljoner kronor kompenseras endast i undantagsfall. Kommunledningsförvaltningen tar fram förslag till regelverk. En fastighetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar bildas. Kommunchefen är sammankallande. Genomföra genomlysningar av nämnderna likt de granskningar som tidigare genomförts inom socialnämnden. Först ut är barn- och utbildningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för social investeringsfond. IT-avdelningen betalar idag licenskostnader för kommunens datorer medan användarna betalar leasingkostnaden för hårdvaran. Detta medför att förvaltningarna inte ser hela kostnaden när de beställer nya datorer. Från och med 2015 ska internleasingen även inkludera licensavgifterna. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att omfördela budget med anledning av förändrad organisation, efter samverkan med berörda förvaltningar och nämnder. Övergripande mål Kommunfullmäktige antar de förslag till övergripande mål som nämnderna har arbetat fram. 6

8 Förvaltningsberättelse Budget 2015 Budget per nämnd och förvaltning 2015 (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Kommunledningsförvaltning Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Ljungby Gamla Torg Gemensamma nämnden SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Inflationskompensation 37 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Regionbildning Migrationscenter Social investeringsfond 500 Projekt Europakorridoren 300 Turistbyrån Servicetekniker 500 Webb-Tv fullmäktige 150 Krisberedskap -40 Minskade elkostnader -2 Löneökning 821 SUMMA TEKNISK NÄMND Inflationskompensation 10 Driftkompensation Söderleden m.m Fair trade 50 Krisberedskap 40 Minskade elkostnader -580 Tillskott Serveringskök Ljungberga -199 Avslut stiftelsen Gamla Torg 5 Kapitalkostnadskompensation Kapitalkostnad Åsikten 859 Demografifaktor justering 13/

9 Budget 2015 TEKNISK NÄMND 2015 Demografifaktor Löneökning SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Energi- och klimatanpassningsplan 600 Demografifaktor justering 13/14-41 Demografifaktor Löneökning 314 SUMMA 869 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inflationskompensation 789 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Tillskott Minskade elkostnader -400 Löneökning Nya gymnasiesärskolan 27 Nationella slutprov 27 Tydligare krav grundvux -82 Aktivitetsbidrag komvux 55 SUMMA SOCIALNÄMND Inflationskompensation 591 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Serveringskök Ljungberga 424 Tillskott Kapitalkostnadskompensation Åsikten Tjänst som socialsekreterare barn 500 Jobbstimulans ekonomiskt bistånd -302 Minskade elkostnader -254 Löneökning SUMMA

10 Budget 2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2015 Inflationskompensation 23 Turistbyrån Tillskott 200 Avslut stiftelsen Gamla Torg Minskade elkostnader -260 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Löneökning 866 SUMMA VALNÄMND Val SUMMA -450 ÖVERFÖRMYNDARE Tillskott 400 Gode män 27 Demografifaktor justering 13/14-6 Demografifaktor SUMMA 420 REVISION Tillskott 61 Demografifaktor justering 13/14-4 SUMMA 57 GAMLA TORG Ommålning 130 Minskade elkostnader -9 Avslut stiftelsen Gamla Torg Löneökning 14 Demografifaktor justering 13/14-5 Demografifaktor SUMMA GEMENSAMMA NÄMNDEN Inflationskompensation 22 SUMMA 22 9

11 Budget 2015 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Migrationscenter Servicetekniker Webb-Tv fullmäktige Driftkompensation Söderleden m.m Energi- o klimatanpassningsplan o bostadsförsörjningsplan Löneökning Kapitalkostnadskompensation Lokalbanken 0 Serveringskök Ljungberga Nya gymnasiesärskolan Val Tillskott Jobbstimulans ekonomiskt bistånd Aktivitetsbidrag komvux Tydligare krav grundvux Gode män Nationella slutprov Projekt Europakorridoren Avslut stiftelsen Gamla Torg Tjänst som socialsekreterare barn Social investeringsfond Ommålning Turistbyrån Fair trade Krisberedskap Minskade elkostnader Regionbildning SUMMA

12 Budget 2015 RESULTATBUDGET (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Buffert Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,2% 1,8% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

13 Budget 2015 FINANSIERINGSBUDGET (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Försäljning av anläggningar Investering överföring SUMMA ANVÄNDA MEDEL Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 91% 61% 89% 141% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

14 Budget 2015 BALANSBUDGET (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 1,2% 1,8% 2,0% 2,0% SOLIDITET 64% 62% 62% 63% 13

15 Budget 2015 INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN Förvaltning Löp Investeringsprojekt nr Budget Plan Plan Plan Plan TN övergripande 1 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten TN övergripande 2 Projekteringskostnader TN övergripande 3 Inventarier Tekniska förvaltningen Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten TN Fastighetsavd 4 Ombyggnad Brunnsgården TN Fastighetsavd 5 Tillgänglighet TN Fastighetsavd Säkerhetsåtgärder TN Fastighetsavd Energibesparande investeringar TN Fastighetsavd 6 Arbetsmiljöåtgärder enl skyddsronder TN Fastighetsavd 7 Astrad - återställning efter rivning TN Fastighetsavd 8 Laganskolan omb till förskola TN Fastighetsavd 9 Reinvesteringar TN Fastighetsavd 10 Utbyte lekutrustningar TN Fastighetsavd 11 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Summa TN fastighetsavdelning TN Gata 12 Trafikskyltning Ljungby stad TN Gata 13 Tillgänglighetsanpassning lekplatser TN Gata 14 Cykelväg Lagan TN Gata Utbyggnad av GC vägar TN Gata Karlsro industriområde gata TN Gata Asfaltering exploateringsområden TN Gata Trafiksäkerhetshöjande åtgärder TN Gata Belysning längs GC-vägar i Ljungby TN Gata Belysning i övriga orter TN Gata 15 Oxtorget anslutning föreningsgatan TN Gata 16 Skånegatan, Salutorget TN Gata 17 Resterande del stationsgatan TN Gata 18 Centrumplan TN Gata 19 varav Stora Torg varav Fabriksgatan - TN Gata 20a bussterminalen TN Gata 20b varav Rune B Johanssons gata TN Gata 20c varav Skåneg, posthörnan - Fabriksgatan TN Gata 20d varav Skåneg, Fabriksg- Hammarrondellen Summa TN gata TN expl 21 Scanning Ljungby stad 300 TN expl 22 Presentationsverktyg översiktsplan 150 TN expl Markförvärv TN expl Byte instrument 400 TN expl 23 Tätortskarta 200 TN expl 24 Fritidskarta 350 Summa TN exploatering

16 Budget 2015 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan TN VA 25 Vattentäkter nya brunnar TN VA 26 Ombyggnad vattenverk TN VA 27 Ombyggnad av pumpstationer TN VA 28 Övervakningssystem avlopp TN VA 29 Ombygg mindre avloppsreningsverk TN VA 30 Ljungby Avloppsreningsverk TN VA Ny maskinutrustning avlopp TN VA 31 Exploatering av bostadsområden TN VA 32 Exploatering industriområden TN VA 33 Ledningsförnyelse vatten och avlopp TN VA 34 Ny maskinutrustning VA-ledningar TN VA 35 VA-plan projektering TN VA 36 Renhållning TN VA 37 Elektronik tak Summa TN VA Teknisk Nämnd summa KLF 38 IT investeringar KLF 39 Ekonomisystem/PA-system KLF 40 Arbetsmiljöåtgärder KLF KLF 41 Exploateringsverksamhet Kommunledningsförvaltning summa BUN 42 Inventarier BUN BUN 43 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm BUN 44 Maskinell utrustning för lokalvård 100 BUN 45 Lärararbetsplatser BUN 46 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen Barn- o utbildningsnämnd summa KFN 47 Offentlig utsmyckning KFN 48 Investeringar Kultur-Fritid KFN Sickinge ridhus (tilläggsäskande tkr) KFN Ismaskin KFN Grand, fortsatt programfas KFN Grand, projektering och införande KFN 49 Lagavallen, projektering och införande KFN 55 Hembygdsparken KFN 51 Musikskolan tjänsteinstrument 100 Kultur- o fritidsnämnd summa GT 52 Inventarier Gamla torg summa MBN 53 Inventarier Miljö- o byggnämnd summa

17 Budget 2015 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt SN 54 Inventarier socialförvaltning SN 55 Arbetsmiljöåtgärder SN 56 Reinvesteringar sängar SN 57 Reinvesteringar taklyft SN 58 Adb-förbättringar SN 59 Reinvesteringar mobil-tes SN 60 Reinvesteringar nyckelgömmor SN 61 Serveringskök Ljungberga 2015 Budget SN 62 Förstudie o projektering samt ny- eller ombyggnad inom LSS 0 SN 63 Inventarier nytt LSS-boende Plan 2017 Plan 2018 Plan Socialnämnd summa Plan Summa totalt Exkl VA

18 Budget 2015 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Fas Uppskattat i investeringsprocessen belopp (tkr) Kommentar Tekniska nämnden Bostadsområdet Björket, gatuarbeten i samband med utbyggnad av första etappen Säker skolväg Lidhult, Storgatan Förstudie/ program Förstudie/ program Start genomförande 2015 Genomförande 2015 Industriområde Väster i Lagan, projektering av grovplanering Förstudie 500 Projektering 2015 Brunnsparken, projektering av större lekplats Förstudie 500 Projektering 2015 Trafikskyltning, Ljungby stad och ringleder Förstudie Genomförande Österleden inkl. cirkulationsplats Idé VA-plan, överföringsledning Ljungby-Bollstad Program Genomförande VA-plan, tillkommande kommunala anläggningar: Bäck, ledning på banvallen till Ljungby avloppsreningsverk Program Genomförande 2015 Byholma, ingen kostnadsuppfattning Program Genomförande Vrå, ingen kostnadsuppfattning Program Genomförande Hornsborg, ingen kostnadsuppfattning Program Genomförande Mjäryd och Tuna. Det krävs mer utredning om anslutningar och kostnader. Matavfallsinsamling, kostnaden beror på vilken teknik som väljs. Fastighetsnära insamling, projektet genomförs bara om det blir ett ändrat lagkrav. Program Genomförande 2022-framåt Program Genomförande 2017 Idé Barn- och utbildningsnämnden Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Förstudie klar 170 mkr Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden Utredning av struktur av förskoleverksamhet kommer ske hösten 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, actic, bollhall) Fritidsgården Ljungby RFID-teknik biblioteket Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Socialnämnden Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Ljungberga 17

19 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Intäkter Netto Stöd till politiska partier Kostnader Netto Information Kostnader Intäkter Netto Övrig verksamhet Kostnader Intäkter Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader Netto Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader Intäkter Netto Turistverksamhet Kostnader Intäkter Netto Gator och vägar Kostnader Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts gemensamt Kostnader Intäkter -5 Netto Skolskjuts förskoleklass Kostnader 1 Netto 1 18

20 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2013 Budget 2014 Budget Skolskjuts grundskola Kostnader Netto Skolskjuts särskola Kostnader Netto Skolskjuts gymnasieskola Kostnader Intäkter -10 Netto Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 5 5 Netto Färdtjänst Kostnader Intäkter Netto Folkhälsoarbete Kostnader Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter Netto Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader Intäkter Netto Kansliavdelningen Kostnader Intäkter Netto Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Personalavdelningen Kostnader Intäkter Netto Kollektivtrafik Kostnader Netto

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer