BUDGET 2015 Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2015 Plan 2016-2017"

Transkript

1 BUDGET 2015 Plan I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans

2

3 innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Målstyrning Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige... 60

4 Förvaltningsberättelse Målstyrning Vision Under 2014 har kommunfullmäktige beslutat om en ny vision för Ljungby kommun: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. I Ljungby kommun betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden formar vi framtiden vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker! Ordet tillsammans betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap och livskvalitet. Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Strategiska områden Under mandatperioden ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område framgår av bilden nedan. Övergripande mål I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i juni beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl förvaltningsmålen sammantaget uppfylls. Förvaltningsmål Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet förvaltningsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet. 3 Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1* Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Samhällsekonomisk utveckling Svensk ekonomi utvecklades förhållandevis svagt under Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas växa med 1,9 procent under För 2015 ser det betydligt bättre ut med en beräknad tillväxt på 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu att successivt minska ned till 6,5 procent Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Det innebär troligen att det dröjer till 2016 innan penningpolitiken börjar stramas åt och att styrräntan endast når upp till 2,5 procent vid slutet av Produktivitetsutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har stått stilla sedan slutet av Efter ett par år där skatteunderlagets ökning hållits tillbaka av måttlig sysselsättningsutveckling och den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ser det ut att skjuta fart under Det beror dels på att indexeringen av pensioner blir högre samtidigt som löneökningarna blir högre. Dessutom påverkas utvecklingen av ändringar i skattelagstiftningen; det sker inte någon höjning av grundavdraget men avdragsrätten för pensionssparande minskar. Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultaten att stanna på 9 miljarder kronor år Det motsvarar 1,2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är lägre än de 2 procent som anses förenligt med god ekonomisk hushållning. Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 miljarder kronor år Det är en försämring med 10 miljarder jämfört med 2013 och det lägsta resultatet sedan Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning av försäkringspremier från Afa Försäkring och höjningar av det generella statsbidraget helt uteblivit i år. Enligt preliminära uppgifter kommer skatten att höjas i 24 kommuner år 2015, som mest med 74 öre. Den genomsnittliga skattesatsen ökar med 5 öre, till 20,63. När det gäller landstingen kommer fyra att höja skatten. Därmed höjs den genomsnittliga skattesatsen med 9 öre till 11,35. Tillsammans med vår bedömning av statsbidragens

5 Förvaltningsberättelse och kostnadernas utveckling bedöms resultatet 2015 falla till 5 miljarder för kommuner och landsting sammantaget. Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen. Det är antalet barn i grundskoleåldern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka efter en längre tids minskning. Volymökningen ligger runt två procent och 1,7 procent för åren För att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella bidrag behöver skattesatsen höjas med 24 öre 2018 jämfört med Källa: SKL Ekonomirapport December 2014 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, dec ,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 28,0 Regeringen, oktober 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 30,2 SKL, 2 oktober 3,5 3,5 5,1 5,1 4,8 4,5 29,5 Ekonomistyrningsverket 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 27,4 sept 2014 Statsbidrag och utjämningsbidrag I intäkterna ingår ett utjämningsbidrag från Regionförbundet i samband med bildandet av Region Kronoberg. Kommunerna som förlorar på skatteväxlingen får ta del av återstående eget kapital i tidigare Regionförbundet. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag/ -avgift Strukturbidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Utjämningsbidrag Regionförbund Totalt Befolkningsprognos Budgeten byggde ursprungligen på en minskad befolkning 2014 med 23 personer och en ytterligare minskning 2015 med 12 personer. Under åren därefter förväntas en mindre ökning. De åldersgrupper som ökar mest de närmaste åren, procentuellt sett, är år, år och äldre än 90 år. På längre sikt, under de närmaste 10 åren, är det år och äldre än 90 år som ökar mest. De åldersgrupper som minskar de närmaste åren är 6-åringar, år och år. På längre sikt sker minskningen bland 7-9-åringar och år. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med tkr beroende på minskat 4 antal barn. Socialnämnden får ökad budget med tkr. Sammantaget får förvaltningarna minskad budget med tkr på grund av demografisk förändring. Förändring av budgeten görs från och med 2013 med 75 procent av befolkningsförändringen. Tidigare år har det varit 100 procent. Efter att budgeten antagits av kommunfullmäktige har en ny förbättrad befolkningssiffra redovisats för november låg befolkningen på personer vilket är en ökning på 139 personer jämfört med för ett år sedan. Skatteintäkter och statsbidrag är räknade på den nya högre siffran. Förändrad organisation I samband med budgetbeslutet fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att omfördela budget med anledning av förändrad organisation. En ny politisk organisation har beslutats som innebär en kostnadsökning på 500 tkr. Budgetbeloppet ligger än så länge centralt men ska fördelas ut till nämnderna. Kostnadsökningen avser tekniska nämnden, överförmyndarnämnden och gymnasieutskott. Turistbyrån Turistbyrån har flyttats organisatoriskt och budgetmässigt från kommunledningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Internränta Internräntan är oförändrad 2,5 procent, efter rekommendation från SKL. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 2,2 procent för köp av verksamhet, t.ex. interkommunal ersättning. Kostnadsförändringen bygger på prognos från SKL. Total kompensation för kostnadsökning ligger på tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivå följer SKL:s bedömningar och är 3 procent För 2014 har förvaltningarna fått kompensation för löneökning. Sociala avgifter Den sociala avgiften är oförändrad på 38,46 procent för För ungdomar upp till 26 år är den sociala avgiften reducerad. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner (gäller personer födda 1937 och tidigare). Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2015 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL.

6 Förvaltningsberättelse För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 6 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp ligger på 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 3 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 15,7 mkr, att jämföra med 16,3 mkr i budget Minskningen beror på att räntorna har gått ner. Budgetanpassning För 2016 behöver budgeten förstärkas med 54 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 28 mkr. För 2016 ligger budgetanpassningen på 62 mkr. I beräkningen ingår då en buffert på 8 mkr. Under 2015 finns ingen buffert budgeterad. Budgetanpassningen 2016 beror på ett högre resultat 2016, att det inte finns några AFA-pengar budgeterade, minskade statbidrag och ökade kostnader. Årets resultat Årets resultat ligger på 25 mkr för Det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte, utan det budgeterade resultatet ligger på 1,8 procent. Upplåning För att finansiera 2015 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 150 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 579 mkr. Under 2014 gjordes nyupplåning med 40 mkr. Av nyupplåningen 2015 avser 89 mkr vidareutlåning till Arenabolaget i Ljungby AB som ska bygga om- och till ishallen Sunnerbohov. Kommunfullmäktiges beslut Förutsättningar Utgångsläget för budgetberedningen var att en budgetanpassning om cirka 10 miljoner behövdes för att det finansiella målet skulle uppnås. Här har inte äskanden från nämnderna om cirka 40 miljoner räknats med. Befolkningen minskade något under 2013 vilket får genomslag i demografimodellen för budget Utöver minskningen så sker det en åldersförskjutning där det blir fler och fler äldre. Demografimodellen påverkar främst barn- och utbildningsnämnden ( tkr) och socialnämnden ( tkr). AFA försäkringar kommer sannolikt att återbetala tidigare inbetalda premier under För Ljungbys del handlar det om cirka 12 miljoner vilket är inräknat i budget Premierna betalades under Den av kommunfullmäktige antagna budgeten innebär att det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag uppnås. De finansiella mål som gäller under 2014 gäller även under Budgetförändringar Totalt uppgår den föreslagna ramökningen hänförlig till nämndernas driftsäskanden till tkr, för en detaljerad lista se bilaga 1. Då det i praktiken inte är någon inflation lämnas enbart kompensation för köp av externa tjänster där den största kostnaden utgörs av lönekostnader. Den totala kompensationen för detta uppgår till tkr Kommunledningsförvaltningens budget minskas med tkr beroende på att kollektivtrafiken flyttas till den nybildade regionen och medlemsavgiften försvinner Kommunledningsförvaltningen för ett årligt tillskott om tkr för migrationscenter och 150 tkr för att kunna webbsända kommunfullmäktige. För 2015 får kommunledningsförvaltningen en tillfällig ramökning om 500 tkr för utbildning till servicetekniker. Miljö- och byggnämnden får 600 tkr i tillfällig ramökning Detta ska finansiera framtagandet av energiplan, klimatanpassningsplan och bostadsförsörjningsprogram. Gamla Torg har begärt 380 tkr för ommålning, då de sedan tidigare fått 250 tkr får de en ytterligare ramökning om 130 tkr. Revisionen får 61 tkr i ramökning. Överförmyndaren får en ramökning om 400 tkr. Med anledning av de äskanden som har inkommit från nämnderna föreslår budgetberedningen att socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden får utökade ramar enligt nedanstående. Nämnderna avgör själva hur ramökningarna ska fördelas internt. Tekniska nämnden tkr Barn- och utbildningsnämnden tkr Socialnämnden tkr Kultur- och fritidsnämnden 200 tkr Budgeten för snöskottning föreslås uppgå till tkr. Oavsett resultat ska det inte föras över till nästkommande år. Detta finansieras inom befintlig budget. En översyn av kommunens lokalanvändning ska göras av en nybildad fastighetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar. Detta ska leda till en minskad kostnad om tkr under Denna budgetminskning läggs centralt till en början och fördelas ut till förvaltningarna efterhand tkr årligen från och med Elpriserna fortsätter att sjunka. Bedömningen är att kostnaden vid samma förbrukning som tidigare kommer att sjunka med cirka tkr. Nämndernas budgetar minskas därför i samma utsträckning. 500 tkr budgeteras för sociala investeringar. Dessa pengar finns hos kommunstyrelsen och får sökas av nämnderna. De ska gå till projekt utöver vad som ingår i respektive nämnds ordinarie uppdrag. Tekniska förvaltningen kommer att anställa en person som ska arbeta med energioptimering. Detta ska ge lägre energikostnad för förvaltningarna. Tjänsten finansieras genom ökad internhyra. Förvaltningarna kompenseras för kapitalkostnader för följande investeringar 2015:

7 Förvaltningsberättelse Sickinge ridhus Lagavallen Centrumplan Brunnsgården Hembygdsparken Kostnad för arbetsmarknadsåtgärder täcks genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade medel (2 900 tkr årligen) under Investeringar Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till tkr ( exkl. VA). För att nå målet om självfinansiering av investeringar krävs en investeringsnivå exkl VA på ca 90 mkr. Se investeringsbudget 2015 för fullständig sammanställning. Nyupplåning är budgeterad till tkr och beror till stor del på överförda investeringar från tidigare år och på investeringar för VA-verksamheten. Centrumplan budgeteras med tkr 2015 och tkr 2016 Laganskolan budgeteras till 11 miljoner 2016 Lagavallen budgeteras med tkr under 2015 och tkr under 2016 Grand skjuts framåt i tiden budgeteras till tkr 2016 och tkr 2017 Resterande del av projektet Sickinge ridhus budgeteras med tkr under 2015 Hembygdsparken budgeteras till tkr under 2015 Budgeten för markförvärv minskas tillfälligt till tkr under 2015 Budgeten för exploateringsverksamheten på kommunledningsförvaltningen minskas till 1000 tkr 2015 och flyttas till tekniska nämnden. Framöver minskas den till tkr årligen. För asfaltering av exploateringsområden budgeteras tkr årligen. Budget för utbyggnad av digital infrastruktur finns hos fastighetsavdelningen och IT-avdelningen. Uppdrag Se över regelverket för kapitalkostnadskompensation. Investeringar under 10 miljoner kronor kompenseras endast i undantagsfall. Kommunledningsförvaltningen tar fram förslag till regelverk. En fastighetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar bildas. Kommunchefen är sammankallande. Genomföra genomlysningar av nämnderna likt de granskningar som tidigare genomförts inom socialnämnden. Först ut är barn- och utbildningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för social investeringsfond. IT-avdelningen betalar idag licenskostnader för kommunens datorer medan användarna betalar leasingkostnaden för hårdvaran. Detta medför att förvaltningarna inte ser hela kostnaden när de beställer nya datorer. Från och med 2015 ska internleasingen även inkludera licensavgifterna. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att omfördela budget med anledning av förändrad organisation, efter samverkan med berörda förvaltningar och nämnder. Övergripande mål Kommunfullmäktige antar de förslag till övergripande mål som nämnderna har arbetat fram. 6

8 Förvaltningsberättelse Budget 2015 Budget per nämnd och förvaltning 2015 (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Kommunledningsförvaltning Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Ljungby Gamla Torg Gemensamma nämnden SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Inflationskompensation 37 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Regionbildning Migrationscenter Social investeringsfond 500 Projekt Europakorridoren 300 Turistbyrån Servicetekniker 500 Webb-Tv fullmäktige 150 Krisberedskap -40 Minskade elkostnader -2 Löneökning 821 SUMMA TEKNISK NÄMND Inflationskompensation 10 Driftkompensation Söderleden m.m Fair trade 50 Krisberedskap 40 Minskade elkostnader -580 Tillskott Serveringskök Ljungberga -199 Avslut stiftelsen Gamla Torg 5 Kapitalkostnadskompensation Kapitalkostnad Åsikten 859 Demografifaktor justering 13/

9 Budget 2015 TEKNISK NÄMND 2015 Demografifaktor Löneökning SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Energi- och klimatanpassningsplan 600 Demografifaktor justering 13/14-41 Demografifaktor Löneökning 314 SUMMA 869 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inflationskompensation 789 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Tillskott Minskade elkostnader -400 Löneökning Nya gymnasiesärskolan 27 Nationella slutprov 27 Tydligare krav grundvux -82 Aktivitetsbidrag komvux 55 SUMMA SOCIALNÄMND Inflationskompensation 591 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Serveringskök Ljungberga 424 Tillskott Kapitalkostnadskompensation Åsikten Tjänst som socialsekreterare barn 500 Jobbstimulans ekonomiskt bistånd -302 Minskade elkostnader -254 Löneökning SUMMA

10 Budget 2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2015 Inflationskompensation 23 Turistbyrån Tillskott 200 Avslut stiftelsen Gamla Torg Minskade elkostnader -260 Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Löneökning 866 SUMMA VALNÄMND Val SUMMA -450 ÖVERFÖRMYNDARE Tillskott 400 Gode män 27 Demografifaktor justering 13/14-6 Demografifaktor SUMMA 420 REVISION Tillskott 61 Demografifaktor justering 13/14-4 SUMMA 57 GAMLA TORG Ommålning 130 Minskade elkostnader -9 Avslut stiftelsen Gamla Torg Löneökning 14 Demografifaktor justering 13/14-5 Demografifaktor SUMMA GEMENSAMMA NÄMNDEN Inflationskompensation 22 SUMMA 22 9

11 Budget 2015 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 13/ Demografifaktor Migrationscenter Servicetekniker Webb-Tv fullmäktige Driftkompensation Söderleden m.m Energi- o klimatanpassningsplan o bostadsförsörjningsplan Löneökning Kapitalkostnadskompensation Lokalbanken 0 Serveringskök Ljungberga Nya gymnasiesärskolan Val Tillskott Jobbstimulans ekonomiskt bistånd Aktivitetsbidrag komvux Tydligare krav grundvux Gode män Nationella slutprov Projekt Europakorridoren Avslut stiftelsen Gamla Torg Tjänst som socialsekreterare barn Social investeringsfond Ommålning Turistbyrån Fair trade Krisberedskap Minskade elkostnader Regionbildning SUMMA

12 Budget 2015 RESULTATBUDGET (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Buffert Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,2% 1,8% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

13 Budget 2015 FINANSIERINGSBUDGET (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Försäljning av anläggningar Investering överföring SUMMA ANVÄNDA MEDEL Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 91% 61% 89% 141% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

14 Budget 2015 BALANSBUDGET (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 1,2% 1,8% 2,0% 2,0% SOLIDITET 64% 62% 62% 63% 13

15 Budget 2015 INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN Förvaltning Löp Investeringsprojekt nr Budget Plan Plan Plan Plan TN övergripande 1 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten TN övergripande 2 Projekteringskostnader TN övergripande 3 Inventarier Tekniska förvaltningen Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten TN Fastighetsavd 4 Ombyggnad Brunnsgården TN Fastighetsavd 5 Tillgänglighet TN Fastighetsavd Säkerhetsåtgärder TN Fastighetsavd Energibesparande investeringar TN Fastighetsavd 6 Arbetsmiljöåtgärder enl skyddsronder TN Fastighetsavd 7 Astrad - återställning efter rivning TN Fastighetsavd 8 Laganskolan omb till förskola TN Fastighetsavd 9 Reinvesteringar TN Fastighetsavd 10 Utbyte lekutrustningar TN Fastighetsavd 11 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Summa TN fastighetsavdelning TN Gata 12 Trafikskyltning Ljungby stad TN Gata 13 Tillgänglighetsanpassning lekplatser TN Gata 14 Cykelväg Lagan TN Gata Utbyggnad av GC vägar TN Gata Karlsro industriområde gata TN Gata Asfaltering exploateringsområden TN Gata Trafiksäkerhetshöjande åtgärder TN Gata Belysning längs GC-vägar i Ljungby TN Gata Belysning i övriga orter TN Gata 15 Oxtorget anslutning föreningsgatan TN Gata 16 Skånegatan, Salutorget TN Gata 17 Resterande del stationsgatan TN Gata 18 Centrumplan TN Gata 19 varav Stora Torg varav Fabriksgatan - TN Gata 20a bussterminalen TN Gata 20b varav Rune B Johanssons gata TN Gata 20c varav Skåneg, posthörnan - Fabriksgatan TN Gata 20d varav Skåneg, Fabriksg- Hammarrondellen Summa TN gata TN expl 21 Scanning Ljungby stad 300 TN expl 22 Presentationsverktyg översiktsplan 150 TN expl Markförvärv TN expl Byte instrument 400 TN expl 23 Tätortskarta 200 TN expl 24 Fritidskarta 350 Summa TN exploatering

16 Budget 2015 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan TN VA 25 Vattentäkter nya brunnar TN VA 26 Ombyggnad vattenverk TN VA 27 Ombyggnad av pumpstationer TN VA 28 Övervakningssystem avlopp TN VA 29 Ombygg mindre avloppsreningsverk TN VA 30 Ljungby Avloppsreningsverk TN VA Ny maskinutrustning avlopp TN VA 31 Exploatering av bostadsområden TN VA 32 Exploatering industriområden TN VA 33 Ledningsförnyelse vatten och avlopp TN VA 34 Ny maskinutrustning VA-ledningar TN VA 35 VA-plan projektering TN VA 36 Renhållning TN VA 37 Elektronik tak Summa TN VA Teknisk Nämnd summa KLF 38 IT investeringar KLF 39 Ekonomisystem/PA-system KLF 40 Arbetsmiljöåtgärder KLF KLF 41 Exploateringsverksamhet Kommunledningsförvaltning summa BUN 42 Inventarier BUN BUN 43 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm BUN 44 Maskinell utrustning för lokalvård 100 BUN 45 Lärararbetsplatser BUN 46 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen Barn- o utbildningsnämnd summa KFN 47 Offentlig utsmyckning KFN 48 Investeringar Kultur-Fritid KFN Sickinge ridhus (tilläggsäskande tkr) KFN Ismaskin KFN Grand, fortsatt programfas KFN Grand, projektering och införande KFN 49 Lagavallen, projektering och införande KFN 55 Hembygdsparken KFN 51 Musikskolan tjänsteinstrument 100 Kultur- o fritidsnämnd summa GT 52 Inventarier Gamla torg summa MBN 53 Inventarier Miljö- o byggnämnd summa

17 Budget 2015 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt SN 54 Inventarier socialförvaltning SN 55 Arbetsmiljöåtgärder SN 56 Reinvesteringar sängar SN 57 Reinvesteringar taklyft SN 58 Adb-förbättringar SN 59 Reinvesteringar mobil-tes SN 60 Reinvesteringar nyckelgömmor SN 61 Serveringskök Ljungberga 2015 Budget SN 62 Förstudie o projektering samt ny- eller ombyggnad inom LSS 0 SN 63 Inventarier nytt LSS-boende Plan 2017 Plan 2018 Plan Socialnämnd summa Plan Summa totalt Exkl VA

18 Budget 2015 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Fas Uppskattat i investeringsprocessen belopp (tkr) Kommentar Tekniska nämnden Bostadsområdet Björket, gatuarbeten i samband med utbyggnad av första etappen Säker skolväg Lidhult, Storgatan Förstudie/ program Förstudie/ program Start genomförande 2015 Genomförande 2015 Industriområde Väster i Lagan, projektering av grovplanering Förstudie 500 Projektering 2015 Brunnsparken, projektering av större lekplats Förstudie 500 Projektering 2015 Trafikskyltning, Ljungby stad och ringleder Förstudie Genomförande Österleden inkl. cirkulationsplats Idé VA-plan, överföringsledning Ljungby-Bollstad Program Genomförande VA-plan, tillkommande kommunala anläggningar: Bäck, ledning på banvallen till Ljungby avloppsreningsverk Program Genomförande 2015 Byholma, ingen kostnadsuppfattning Program Genomförande Vrå, ingen kostnadsuppfattning Program Genomförande Hornsborg, ingen kostnadsuppfattning Program Genomförande Mjäryd och Tuna. Det krävs mer utredning om anslutningar och kostnader. Matavfallsinsamling, kostnaden beror på vilken teknik som väljs. Fastighetsnära insamling, projektet genomförs bara om det blir ett ändrat lagkrav. Program Genomförande 2022-framåt Program Genomförande 2017 Idé Barn- och utbildningsnämnden Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Förstudie klar 170 mkr Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden Utredning av struktur av förskoleverksamhet kommer ske hösten 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, actic, bollhall) Fritidsgården Ljungby RFID-teknik biblioteket Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Socialnämnden Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Ljungberga 17

19 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Intäkter Netto Stöd till politiska partier Kostnader Netto Information Kostnader Intäkter Netto Övrig verksamhet Kostnader Intäkter Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader Netto Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader Intäkter Netto Turistverksamhet Kostnader Intäkter Netto Gator och vägar Kostnader Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts gemensamt Kostnader Intäkter -5 Netto Skolskjuts förskoleklass Kostnader 1 Netto 1 18

20 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2013 Budget 2014 Budget Skolskjuts grundskola Kostnader Netto Skolskjuts särskola Kostnader Netto Skolskjuts gymnasieskola Kostnader Intäkter -10 Netto Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 5 5 Netto Färdtjänst Kostnader Intäkter Netto Folkhälsoarbete Kostnader Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter Netto Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader Intäkter Netto Kansliavdelningen Kostnader Intäkter Netto Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Personalavdelningen Kostnader Intäkter Netto Kollektivtrafik Kostnader Netto

BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus

BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus BUDGET 2014 Plan 2014-2015 Brunnsgården servicehus innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Gnosjö kommun Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Antagen av fullmäktige 2011-12-20 148 Innehållsförteckning Inledning... 3 Höstpropositionen... 3 Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer