BUDGET Plan Brunnsgården servicehus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus"

Transkript

1 BUDGET 2014 Plan Brunnsgården servicehus

2

3 innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Mål Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor Ljungby kommun ska vara en en attraktiv arbetsgivare...59 Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige... 64

4 Förvaltningsberättelse Visionsarbete Ljungby kommun bedriver ett visionsarbete med målsättningen att uppnå en tydlig, långsiktig och målinriktad styrning av verksamheten. Övergripande mål är Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunövergripande delmål har tagits fram till de övergripande målen. Nämnder och styrelse har därefter tagit fram indikatorer som visar hur delmålen ska mätas och aktivitetsplaner som visar vad som ska göras för att uppnå målen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av nämndernas mål och handlingsplaner. Visionsarbetet är en del av budgetarbetet. För 2015 kommer nya mål och målstruktur att tas fram tillsammans med en värdegrund för Ljungby kommun. Verksamhetsidé för Ljungby kommun Vi ska tillsammans främja en hållbar och positiv utveckling för att ge trygghet och service utifrån våra gemensamma resurser. Vision Det framtida Ljungby kännetecknas av Kreativitet I Ljungby kommun finns entreprenörsanda, framåtsträvande och uppfinningsrikedom. Vi har mod att pröva nya vägar. Mångfald I Ljungby kommun finns en mångfald av utbildningar, företag, föreningar och kulturliv. Vi främjar jämställdhet, integration och medborgarinflytande i alla åldrar. Trygghet I Ljungby kommun är det tryggt att leva. Vi har tillit till varandra och den kommunala servicen. Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1* Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Övergripande Samhällsekonomisk utveckling Sveriges ekonomi är oerhört beroende av export, som utgör nästan halva BNP. Exporten beräknas minska under 2013 beroende på svag konjunktur i omvärlden och en stark kronkurs. Däremot beräknas exporten öka kraftigt under 2014 genom förbättrad internationell konjunktur. Detta gör att även industriproduktionen ökar. Hushållens inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt under 2013 och Ekonomin förbättras genom sänkt skatt och höjd pension under Trots det senaste årets svaga BNP-utveckling har både antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften fortsatt att öka, vilket resulterat i en svag minskning i arbetslösheten. Prognosen visar på en svag förbättring av arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten innebär ett tryck nedåt på timlöneökningarna. Löneökningstakten ligger på ca 2,5 procent, vilket är betydligt lägre än i en normalkonjunktur. Skatteunderlaget växte med ca 4 procent 2012 nominellt. Under 2013 väntas ökningstakten avta till följd av den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden. För 2014 förutser SKL en ytterligare dämpning av ökningstakten. Det beror till stor del på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Från 2015 ger konjunkturåterhämtningen bättre fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Med återbetalningar från AFA Försäkring på nära 8 miljarder under 2013 väntas resultaten återigen bli starka för de flesta kommuner. Resultaten i kommunerna motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag. Utan återbetalningen från AFA Försäkring blir resultatet väsentligt lägre och många kommuner skulle då sannolikt redovisa underskott. Med kostnadsökningar som motsvarar ökade behov från demografiska förändringar räknar SKL med ett resultat 2014 på endast 0,8 procent av skatter och bidrag. Källa: SKL Ekonomirapport Oktober 2013 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, okt ,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 28,7 Budgetprop, sept ,3 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 28,5 Ekonomistyningsverket sept ,4 3,5 3,3 4,1 4,9 4,7 27,6 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidragen har förändrats från kommunfullmäktiges budgetbeslut, framför allt beroende på statligt beslut om nytt utjämningssystem. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag Strukturbidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Totalt Befolkningsprognos Ljungby kommuns befolkning förväntas öka med 15 personer under För 2014 är det räknat med en ökning med ytterligare 22 personer. Befolkningsutvecklingen beräknas bli ungefär densamma kommande år. Den åldersgrupp som ökar mest på tio års sikt är antalet personer i åldersgruppen år och äldre som beräknas öka med 18 procent. 3

5 Förvaltningsberättelse Den åldersgrupp som minskar mest är personer i åldern år, som beräknas minska med 18 procent. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med tkr beroende på minskat antal barn. Socialnämnden får ökad budget med tkr. Sammantaget får förvaltningarna ökad budget med tkr på grund av demografisk förändring. Förändring av budgeten görs från och med 2013 med 75 procent av befolkningsförändringen. Tidigare år har det varit 100 procent. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Kapitalkostnadskompensation I budgeten görs en kompensation för ökad kapitalkostnad vid investeringar för friidrottsanläggningen, Söderleden, övriga nya gator och vägar, ombyggnation Brunnsgården och nya äldreboendet Åsikten. Kompensation kommer att läggas in i förvaltningarnas budgetar när kostnaderna uppkommer. Internränta Internräntan sänks från 2,9 procent till 2,5 procent, efter rekommendation från SKL. Förvaltningarnas budgetar minskas därför med 3,8 mkr. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 1,9 procent för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på tidigare prognos från SKL. Total kompensation för inflation ligger på tkr. Justerad budgetkompensation För att få en budget i balans har förvaltningar och nämnder fått ett avdrag för sin kompensation för demografi och inflation med sammantaget tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån följer SKL s bedömningar och är 2,5 procent 2014 och 3,1 procent för För 2013 har förvaltningarna fått kompensation för löneökning. Sociala avgifter Den sociala avgiften är oförändrad på 38,46 procent för Förvaltningarna får minskad budget med tkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2014 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 6 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp höjdes från 3,2 mkr till 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 3 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 16,3 mkr, att jämföra med 15,3 mkr i budget Ökningen beror på helårseffekt av upplåningen som görs under Budgetanpassning För 2015 behöver budgeten förstärkas med 18 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 28 mkr. För 2016 ligger budgetanpassningen på 16 mkr. Buffert För att täcka eventuella minskningar av skatteintäkter och utjämningsbidrag finns det budgeterat en buffert på 5 mkr under 2014 och 8 mkr under 2014 och Målsättningen är att ha 8 mkr i buffert. Årets resultat Årets resultat ligger på 16 mkr för 2014, samt 5 mkr i buffert. Det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte. Det är en medveten minskning av resultatnivån eftersom det kommer att bli ett resultat långt över målet under Upplåning För att finansiera 2014 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 17 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 444 mkr. Under 2013 gjordes nyupplåning med 100 mkr. Kommunfullmäktiges beslut Förutsättningar Ett nytt utjämningssystem kommer att införas år 2014 vilket innebär en försämring om cirka 6 mkr. Från och med 2016 kommer det nya utjämningssystemet att innebära en liten förbättring för Ljungby kommun för att från och med 2019 få full effekt. Prognosen för LSS-utjämning visar att Ljungby kommun får cirka 7 mkr mindre i utjämning 2014 än föregående år. Ovanstående i kombination med minskade statsbidrag och ökade nettokostnader innebär ett svårt utgångsläge för budgetarbetet. AFA försäkringar kommer att återbetala tidigare inbetalda premier under För Ljungby kommun handlar det om 25 mkr och resultatet 2013 kommer därmed troligen att uppgå till ett stort överskott. Med hänsyn tagen till ovanstående görs under 2014 tillfälligt avsteg från det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I fullmäktiges beslut uppgår resultatet till 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finns budgeterat 5 mkr i buffert centralt. Investeringsnivån har sänkts till tkr, exklusive VA och renhållning ligger budgeten på tkr. Det finansiella målet om att investeringar ska självfinansieras uppnås därmed. 4

6 Förvaltningsberättelse Den upplåning som ligger i finansieringsbudgeten på 17 mkr beror på överföring av tidigare års investeringar och investeringar för VA-verksamheten. Budgetförändringar Totalt uppgår den föreslagna kompensationen som delas ut till förvaltningarna till tkr och består av nedanstående. Inflationskompensation utgår med 1,9 % enligt rekommendation från SKL. Demografimodellen påverkar främst socialnämnden (cirka +7mkr) och barn- och utbildningsnämnden (cirka 1mkr). Kommunledningsförvaltningen får tillskott om 450 tkr avseende färdtjänsten. Minskning görs med 30 tkr genom att kommunfullmäktige ska minska med ett sammanträde årligen. Miljö- och byggnämnden får 500 tkr i tillskott avseende miljöstrategiskt arbete och framtagande av översiktsplan. Tekniska förvaltningen vill tillsätta en tjänst som VArådgivare. De får därför tillskott med 250 tkr. Halva tjänsten ska finansieras av VA-verksamheten. Tekniska förvaltningens budget utökas med 225 tkr för serveringskök Ljungberga (halvårseffekt 2014). Vårdnadsbidraget tas bort och budgeten för barn- och utbildningsnämnden minskas därmed med 400 tkr. Socialnämnden beräknas öka sina intäkter med 1 mkr gentemot Landstinget för Hälso- och Sjukvårdsavtalet. Förvaltningarnas budgetar minskas med totalt cirka 1,5 mkr beroende på den besparing som sänkta elpriser innebär. Den föreslagna kompensationen för demografi, inflation m.m. genomförs inte fullt ut. Avdrag från kompensationen har gjorts med tkr. Övriga budgetförändringar Investeringar Laganskolan, cykelvägen till Lagan och serveringskök Ljungberga läggs in i investeringsbudgeten. Projektering Laganskolan ska budgeteras under 2013 (2 mkr). Ridhus Sickinge budgeteras med 4 mkr under För att minska investeringsnivån under 2014 tas budgeten för exploateringsverksamhet under kommunledningsförvaltningen tillfälligt bort. Från och med 2015 finns det 5 mkr budgeterat årligen. Uppdrag Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby Energi. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sälja Truckhallen. En arbetsgrupp bestående av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska tillsättas. Fokus ska ligga på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Skolskjutsarna kostar idag cirka 20 mkr. Det borde finnas effektiviseringsmöjligheter om skolornas tider och skolskjutsarna samordnades bättre. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda varför kostnaderna inom äldreomsorgen ligger 19 mkr högre än standardkostnaden. Även biståndsbeslut ska undersökas. För att alla ska ha incitament att arbeta kostnadseffektivt ska det finnas ett tydligt budgetansvar. Riktlinjerna för detta ska därför ses över. Här inkluderas även alternativa driftsformer. Förvaltningarna ska minska övertidsuttaget med sammantaget tkr. En samordning av fastighetsförvaltningen ska ge minskade kostnader med tkr. En översyn av semesterlöneskulden ska göras som beräknas ge minskade kostnader med tkr. Borgensavgiften gentemot de kommunala bolagen höjs med 0,1 procentenhet. Detta motsvarar cirka 700 tkr i ökade finansiella intäkter. 5

7 Budget 2014 Budget per nämnd och förvaltning 2014 (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Kommunledningsförvaltning Teknisk förvaltning Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Ljungby Gamla Torg Gemensamma nämnden SUMMA Kommunledningsförvaltning Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Sänkt internränta -58 Minskning ett sammanträde kommunfullmäktige -30 Minskad övertid -84 Investeringsbidrag samlingslokaler -200 Omfördelning IT-system m.m. 261 Översyn semesterlöneskuld -55 Minskade elkostnader -2 Justerad budgetkompensation -455 Färdtjänst 450 Bolmsö bygdegårdsförening -998 Löneökning SUMMA Teknisk förvaltning Inflationskompensation 620 Sänkt internränta -936 VA-rådgivare 250 Minskade elkostnader -580 Kost Hamneda förskola 100 Lokalbanken 733 Omfördelning IT-system m.m. -58 Minskad övertid -248 Översyn semesterlöneskuld -83 Samordnad fastighetsförvaltning

8 Budget 2014 Teknisk förvaltning Budget 2014 Serveringskök Ljungberga 199 Kapitalkostnadskompensation 211 Justerad budgetkompensation -620 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Löneökning SUMMA -357 Miljö- och byggnämnd Inflationskompensation -45 Arvode 2:e vice ordförande 38 Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan 500 Minskad övertid -13 Omfördelning IT-system m.m. -25 Översyn semesterlöneskuld -11 Sänkt internränta -11 Justerad budgetkompensation -134 Demografifaktor justering 12/13 25 Demografifaktor Löneökning 347 SUMMA 675 Barn- och utbildningsnämnd Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Arvode 2:e vice ordförande 54 Till lokalbanken (brandstation Ryssby) -124 Sänkt internränta Löneökning Minskad övertid -519 Omfördelning IT-system m.m. -59 Översyn semesterlöneskuld -269 Kost Hamneda förskola -100 Minskade elkostnader -400 Borttag av vårdnadsbidrag -400 Justerad budgetkompensation Ungdomar utanför gymnasieskolan 27 Nationella prov komvux 27 Aktivitetsbidrag komvux 27 Ökad undervisningstid matematik 706 SUMMA

9 SUMMA Budget 2014 Socialnämnd Budget 2014 Inflationskompensation 756 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Arvode 2:e vice ordförande 57 Minskade elkostnader -254 Minskad övertid Kapitalkostnadskompensation 739 Översyn semesterlöneskuld -554 Översyn HSL-avtal med Landstinget Omfördelning IT-system m.m. -85 Justerad budgetkompensation Gemensamma nämnden Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 905 Serveringskök Ljungberga 26 Till lokalbanken (Bergagården) -592 Sänkt internränta -585 Löneökning SUMMA Kultur- och fritidsnämnd Inflationskompensation 516 Till lokalbanken (Kånna sockenstuga) -17 Truckhallen 400 Minskade elkostnader -260 Arvode 2:e vice ordförande 31 Kapitalkostnadskompensation 454 Minskad övertid -47 Omfördelning IT-system m.m. -34 Medborgarceremonier 27 Investeringsbidrag samlingslokaler 200 Översyn semesterlöneskuld -26 Justerad budgetkompensation -440 Sänkt internränta -303 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Löneökning SUMMA

10 Budget 2014 VALNÄMND Budget 2014 Val Justerad budgetkompensation -138 Löneökning 1 Inflationskompensation 1 SUMMA 414 Överförmyndare Inflationskompensation -1 Justerad budgetkompensation -1 Löneökning 1 Demografifaktor justering 12/13 2 Demografi SUMMA 2 Revision Inflationskompensation 10 Justerad budgetkompensation -3 Löneökning 3 Demografifaktor justering 12/13 2 SUMMA 12 Gamla Torg Inflationskompensation 9 Sänkt internränta -8 Löneökning 10 Minskad övertid -9 Översyn semesterlöneskuld -2 Justerad budgetkompensation -3 Demografifaktor justering 12/13 3 Demografi Minskade elkostnader -9 SUMMA -8 Gemensamma nämnden Flytt från socialnämnden SUMMA

11 Budget 2014 Budgetförändringar (tkr) KLF TF MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Minskade elkostnader Justerad budgetkompensation Löneökning Minskad övertid Översyn semesterlöneskuld Sänkt internränta Arvode 2:e vice ordförande Kapitalkostnadskompensation Lokalbanken Samordnad fastighetsförvaltning Nationella prov komvux Borttag av vårdnadsbidrag Färdtjänst Minskning ett sammanträde fullmäktige Översyn HSL-avtal med Landstinget Kost Hamneda förskola Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan Investeringsbidrag samlingslokaler Serveringskök Ljungberga VA-rådgivare Truckhallen Bolmsö bygdegårdsförening Val Ökad undervisningstid matematik Jobbstimulans ekonomiskt bistånd Ungdomar utanför gymnasieskolan Aktivitetsbidrag komvux Medborgarceremonier Omfördelning IT-system Gemensamma nämnden SUMMA

12 Budget 2014 Resultatbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Buffert Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

13 Budget 2014 Finansieringsbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar Summa löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Försäljning av anläggningar Investering överföring Summa använda medel Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar Summa finansieringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 91% 120% 161% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

14 Budget 2014 Balansbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avkastning på eget kapital 1,2% 2,1% 2,1% Soliditet 64% 65% 67% 13

15 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT PLAN Förvaltning Löp Investeringsprojekt nr Budget Plan Plan Plan Plan TF övergrip 1 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten TF övergrip 2 Projekteringskostnader TF övergrip 3 Inventarier Tekniska förvaltningen Summa TF övergripande inkl räddningstjänsten TF Fastighetsavd 4 Säkerhetsåtgärder TF Fastighetsavd 5 Energibesparande investeringar TF Fastighetsavd 6 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder TF Fastighetsavd 7 Astrad - återställning efter rivning TF Fastighetsavd 8 Laganskolan TF Fastighetsavd 9 Reinvesteringar TF Fastighetsavd 10 Utbyte lekutrustningar TF Fastighetsavd 11 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Summa TF fastighetsavdelning TF Gata 12 Tillgänglighetsanpassning lekplatser TF Gata 13 Cykelväg Lagan TF Gata 14 Utbyggnad av GC vägar TF Gata 15 Karlsro industriområde gata TF Gata 16 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder TF Gata 17 Belysning längs GC-vägar i Ljungby TF Gata 18 Belysning i övriga orter TF Gata 19 Centrumplan a varav Fabriksgatan bussterminalen b varav Rune B Johanssons gata c varav Skåneg, posthörnan- Fabriksgatan d varav Skåneg, Fabriksg- Hammarrondellen Summa TF gata TF expl 21 Markförvärv TF expl 22 Byte instrument 400 TF expl 23 Tätortskarta 200 TF expl 24 Fritidskarta 350 Summa TF exploatering TF VA 25 Vattentäkter nya brunnar TF VA 26 Ombyggnad vattenverk TF VA 27 Ombyggnad av pumpstationer TF VA 28 Övervakningssystem avlopp TF VA 29 Ombyggnad mindre avloppsreningsverk TF VA 30 Ljungby Avloppsreningsverk TF VA 31 Ny maskinutrustning avlopp TF VA 32 Exploatering av bostadsområden TF VA 33 Exploatering industriområden TF VA 34 Ledningsförnyelse vatten och avlopp

16 Investeringsbudget Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt 2014 Budget 2015 Plan TF VA 35 Ny maskinutrustning VA-ledningar TF VA 36 Ny maskinell utrustning renhållning TF VA 37 Elektronik tak Summa TF VA Teknisk förvaltning summa KLF 38 IT investeringar KLF 39 Ekonomisystem/PA-system Plan KLF 40 Arbetsmiljöåtgärder KLF KLF 41 Exploateringsverksamhet Kommunledningsförvaltning summa BUN 42 Inventarier BUN BUN 43 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm BUN 44 Maskinell utrustning för lokalvård BUN 45 Lärararbetsplatser BUN 46 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen Barn- o utbildningsnämnd summa KFN 47 Offentlig utsmyckning KFN 48 Investeringar Kultur-Fritid KFN 49 Sickinge ridhus KFN 55 Ismaskin KFN 51 Grand, fortsatt programfas 200 Kultur- o fritidsnämnd summa GT 52 Inventarier Gamla torg summa MBN 53 Inventarier Miljö- o byggnämnd summa SN 54 Inventarier socialförvaltning SN 55 Arbetsmiljöåtgärder SN 56 Reinvesteringar sängar SN 57 Reinvesteringar taklyft SN 58 Adb-förbättringar SN 59 Reinvesteringar mobil-tes SN 60 Reinvesteringar nyckelgömmor SN 61 Nytt verksamhetssystem för ÄO+OF SN 62 Ombyggnad Brunnsgården A+B SN 63 Serveringskök Ljungberga Plan 2018 Plan Socialnämnd summa Summa totalt

17 Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Uppskattat Kommentar Tekniska förvaltningen Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan Österleden inkl. cirkulationsplats Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd Säker skolväg Lidhult, Unnarydsvägen Centrumplan, fördelat på Rune B Johanssons gata och Skånegatan, posthörnan-hammarrondellen Trafikskyltning, Ljungby stad & ringleder Replösa Björket VA-plan Lakvattenrening Fastighetsnära insamling, enbart vid ändrat lagkrav Barn- och utbildningsnämnden Digital infrastruktur grundskolan 2015 Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Snabba IT-uppkopplingar o trådlösa nätverk Kultur- och fritidsnämnden Investeringar kultur o fritid Omklädningsrum Kronoskogsbadet Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, actic, bollhall) Fritidsgården Ljungby RFID-teknik biblioteket Hembygdsparken Byte av konstgräsplanerna på Lagavallen Utvecklingsplan Lagavallen Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Socialnämnden Oförutsedda verksamhetsförändringar Årlig utgift Förnyelse möbler boende ÄO+OF Årlig utgift Nytt LSS-boende 2014 Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Ljungberga Planerad byggstart 1/

18 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Intäkter Netto Stöd till politiska partier Kostnader Netto Information Kostnader Intäkter Netto Övrig verksamhet Kostnader Intäkter Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader 289 Netto Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader Intäkter Netto Turistverksamhet Kostnader Intäkter Netto Busshållplatser Kostnader Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts förskoleklass Kostnader Intäkter -5 Netto Skolskjuts grundskola Kostnader Netto

19 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Skolskjuts särskola Kostnader Netto Skolskjuts gymnasieskola Kostnader Intäkter -10 Netto Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 5 5 Netto Färdtjänst Kostnader Intäkter Netto Folkhälsoarbete Kostnader Intäkter -2 Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter Netto Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader Intäkter Netto Kansliavdelningen Kostnader Intäkter Netto Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Personalavdelningen Kostnader Intäkter Netto Kollektivtrafik Kostnader Netto

20 Kommunledningsförvaltningen 2. Verksamhetsidé/ ansvarsområde Förvaltningen arbetar på kommun styrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten och att i nära samarbete med näringsliv, föreningar och organisationer utveckla kommunen som stad och geografiskt område. Förvaltningen ansvarar också för den interna gemensamma servicen i kommunen såsom personal-, ekonomi-, kansli- och IT-funktion. 3. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i budget 2014 tillskott med 450 tkr för ökade kostnader för färdtjänst. Inflation och demografi har kompenserats med tkr. Denna kompensation har helt och hållet använts till att finansiera ökade kostnader för samhällsbetalda resor. 4. Verksamhetsförändringar 4.1 Lean Under 2014 kommer Lean-arbetet att fördjupas och spridas till ytterligare arbetsgrupper och deras chefer. Med kommunens mål som grund, fokuserar Lean på det som skapar värde för medborgarna och på att ständigt förbättra verksamheten. En utökning har gjorts från en halvtidstjänst till en heltidstjänst som projektledare för Lean. 4.2 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen Som en del i generationsväxlingsprojektet fortsätter satsningen på traineer under Satsningen fungerar som en rekryteringsbas för specialist- och chefsfunktioner inom kommunen. Traineerna är yngre akademiker som erbjuds ett skräddarsytt program under tolv månader och därefter eventuellt en tillsvidareanställning. För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun även under 2014 i projektet Trainee Kronoberg. Programmet vänder sig till redan anställda medarbetare. Ljungby kommun deltar sedan 2013 i ett studentmedarbetarprojekt. Det övergripande syftet med studentmedarbetarprojektet är att öka högskolestudenters benägenhet att stanna kvar i regionen. Det är samtidigt en utmärkt möjlighet att marknadsföra Ljungby kommun som arbetsgivare, vilket kan underlätta framtida kompetensförsörjning. Projektet bygger på att högskolestudenter på teoretiska utbildningar erbjuds extra arbete under studietiden med arbetsuppgifter som är av relevans för studieområdet. Personalavdelningen kommer under 2014 fortsätta samarbetet med gemensam upphandling för ett verksamhetssystem inom personalområdet tillsammans med alla länets kommuner. Gemensamma verksamhetssystem ger möjlighet till utökad systemutveckling och mer samarbete över kommungränserna. Rehabilitering Arbetsgivaren har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden, så kallad gemensam kartläggning. Arbetssättet ska under året införas i hela organisationen. Medarbetarenkät 2012 genomförde Ljungby kommun en medarbetarenkät med målet att ta reda på hur medarbetarna upplevde sitt arbete och att utvärdera arbetsgivarpolitiken. Under 2014 kommer en medarbetarundersökning åter igen att genomföras. Syftet denna gång är det samma samt att se hur de aktiviteter som genomfördes i samband med den första enkäten fått genomslag. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. Under 2014 ska jämställdhetsuppdraget ha blivit en del av ett större perspektiv på likabehandling och ska ingå i uppdraget att arbeta med mångfald. Vidare ska större fokus riktas mot att inspirera organisationens ombud att driva jämställdhetsfrågorna på sina arbetsplatser. Under 2014 ska personalavdelningen genomföra en lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 4.3 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningsprojekt Under 2013 påbörjades två sysselsättningsprojekt för att minska ungdomsarbetslösheten. Dessa pågår åtminstone under första halvåret Det ena projektet innebär att kommunen och näringslivet anställer arbetslösa ungdomar som inte fyllt 30 år. Kommunen utmanar samtidigt näringslivet på så sätt att kommunen anställer lika många som näringslivet anställer tillsammans. Anställningstiden är 7 månader. Projektet liknar i flera delar 2010 års framgångsrika anställningar av ungdomstraineer. Det andra projektet riktar sig till långtidsarbetslösa ungdomar. Ett tiotal ungdomar får kommunala anställningar under 12 månader. Framtid Kronoberg är ett länsövergripande ESF-projekt som riktar sig till arbetslösa i åldern år. Syftet är att genom olika insatser och metoder stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Kommunen har en halvtids anställd projektledare som samordnar de lokala insatserna. Feriearbete för gymnasieelever Kommunen har en kvalitetsgaranti som innebär att alla gymnasieungdomar har rätt till ett sommarjobb. Antalet sommarjobb beräknas till ca Beslutsstödssystem Kommunledningsförvaltningen genomför tillsammans med övriga förvaltningar en upphandling av beslutsstödssystem under slutet av Systemet ska införas med början under I systemet ska kommunens chefer få lättillgänglig och användaranpassad information om sin ekonomi, sin personal och sin verksamhet. 19

21 Kommunledningsförvaltningen I första hand ska det därför göras integrationer med ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem för barn- och utbildningsförvaltning samt socialförvaltning. Kommunens målstyrningsarbete ska läggas in i systemet så att det ska gå att se hur vi uppfyller mål på olika nivåer och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen. 4.5 Ekonomistöd Ett inköpsstödssystem var planerat att införas under Införandet är nu uppskjutet till Via inköpsstödet nås enkelt alla produkter som kommunen har avtal på. Syftet med inköpsstödet är att öka avtalstroheten och göra det enklare att beställa rätt produkt från rätt leverantör. För att införa ett inköpssystem måste antalet personer som handlar minska betydligt, vilket i andra organisationer har gjort att kostnaderna för inköp minskat. Inköpsstöd har redan införts av Växjö kommun och genom att flera kommuner inför samma system blir det betydande samordningsvinster. KLF har fått utökad budget med 300 tkr för licensavgift för inköpsstödet. Upphandling av ekonomisystem görs tillsammans med fem andra kommuner i länet. Upphandlingen kommer att slutföras under 2014 och införande under IT Under 2014 fortsätter införandet av fler e-tjänster i kommunen. Med e-tjänst menas funktioner för kommunal service som medborgare, brukare och anställda kan ta del av via kommunens hemsida ljungby.se. Idag har varje förvaltning minst en e-tjänst, under 2014 inför kommunledningsförvaltningen ytterligare ett antal e-tjänster, bland annat anmälan om autogiro. Kommunens serverhall förses med ny ventilationsanläggning för att dels uppnå minskad miljöpåverkan genom effektivare resursutnyttjande, dels uppnå ännu högre driftsäkerhet. I serverhallen installeras också en fast släckningsanläggning för att så tidigt som det idag är tekniskt möjligt minimera skadorna till följd av en eventuell brand. Under 2014 fortsätter övergången till Windows 7 och Microsoft Office Övergången är omfattande och berör kommunens samtliga datorvändare, program (cirka 450 stycken) och verksamhetssystem (ett 60-tal). 4.7 Kansliavdelning Kansliavdelningen består av kansli, kontorsservice, reception, konsumentrådgivning, samhällsbetalda resor, budgetoch skuldrådgivning, folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete. Samhällsbetalda resor Kollektivtrafikprojektet Ring så hämtar vi fortsätter under Projektet avser att ge en effektivare trafik genom att samordna sjukresor och färd tjänst och samti digt öka utbudet av kollek tivtrafik till Ljungby tätort genom att låta alla kommuninvånare åka med transpor terna. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken mot snabbare transporter på linjer med hög arbets pendling fortsätter. Snabbturer mellan Ljungby och Växjö och mellan Ljungby och Älmhult har inrättats och antalet turer har ut ökas. Ljungby kommun kommer också att fortsätta arbetet med att införa snabbare turer till och från Värnamo och Markaryd. Konsumentrådgivning Inför 2014 har en kommun hoppat av samarbetet inom Konsument södra Småland, men i gengäld har det tillkommit två nya kommuner. Från och med 2015 kommer det sannolikt att finnas en nationell konsumentrådgivning. Under året kommer därför en utredning genomföras för att ta fram förslag på hur den lokala och regionala konsumentrådgivningen ska se ut i framtiden. 4.8 Högre utbildning På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar ökat genom samarbete med kommunens och regionens näringsliv och Linné universitet. De fyra utbildningsanordnarna sam verkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. Inför höstterminen 2014 ansöker utbildnings anordnarna om att få starta tre nya yrkehögskoleutbildningar. Sedan 2010 avsätts 1 miljon kronor per år i kommunledningsförvaltningens budget till att säkerställa nya eftergymnasiala utbildningar och forskning. Av dessa pengar går 100 tkr till distansutbidning, 100 tkr kronor till att utveckla utbildningsmiljön på HCLY och 200 tkr till utvecklingscentrum för servicetekniker. Resterande 600 tkr betalas ut till utbildningsanordnare på HCLY efter ansökan. Under 2014 kommer Ljungby kommun i samverkan med CIL att etablera en nod i Linneaus Technical Centre för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitet. I samverkan med Chalmers kommer vi också att erbjuda utbildningar inom produktionslyftet och annan lean-relaterad utbildning. 4.9 Information Kommunen ingår sedan 2011 i ett nätverk om medborgardialog som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Lokalt har en arbetsgrupp för medborgardialog bildats som också tagit fram förslag på policy och verksamhetsplan. Dessa styrdokument ska implementeras under Under 2014 kommer ett arbete med att se över innehåll och struktur på kommunens intranät att genomföras. Inflyttarservice Inflyttarservice är en hjälpverksamhet för den som nyligen flyttat till Ljungby, snart ska flytta hit eller funderar på Ljungby kommun som ny bostads ort. Inflyttarservice fungerar som lots och ger information om boende, barnomsorg, kultur med mera. Detta för att ge en så god service och positiv bild av Ljungby som möjligt Marknadsföring Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turistbroschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen - det goda värdskapet. För 2014 finns 800 tkr avsatta för sponsring. Dessa pengar fördelas mellan olika sponsringsprojekt beroende på vad som för tillfället ger bäst reklamvärde för Ljungby kommun. 20

22 Kommunledningsförvaltningen 4.11 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor är det viktigt att skapa goda kontakter. Näringslivsavdelningen ska aktivt skapa intresse för externa företagare att etablera sig i kommunen. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgäng lighet och snabb och personlig återkoppling. Kommunen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Ljungby kommun ingår i leaderområde Leader Linné även nästa programperiod Leaderarbetet innebär insatser för utveckling av landsbygden genom nya företag, arbetstillfällen, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser. Ljungby kommun marknadsförs till besökare och invånare tillsammans med Hylte, Gislaved och Värnamo genom en gemensam hemsida smalandssjorike.se, broschyrer, mässor och annonsering Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Under hösten 2013 kommer policy och verksamhetsplan för internationellt arbete att antas politiskt. Därefter börjar det mer operativa arbetet med verksamhetsspecifika handlinsplaner på respektive förvaltning. Enligt aktivitetsplan för EU-frågor kommer arbetsgruppen bland annat att arrangera ett utbildnings- och inspirations seminarium om EU och EUprojekt för kommunens politiker och tjänstemän. Under 2014 fortsätter politiker och tjänstemän att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser på området EU Politiskt arbete Partistöd utgår med ett grundstöd per parti i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige finns tio partier representerade. Partistöd utgår också med ett stöd per mandat i kommun fullmäktige. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är partier à kr 202 tkr 49 mandat à kr 858 tkr Inflationsuppräkning 11 tkr Summa tkr Uppräkning sker från och med 2008 med konsumentprisindex. Ny vision Under året kommer det att pågå ett intensivt arbete med att förankra den nya vision för Ljungby kommun, som tagits fram att gälla från och med 2015: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Tre strategiska områden som kommunen ska ha ett särskilt fokus på under den kommande mandat perioden har också tagits fram. Som en bas finns även en ny värdegrund för alla medarbetare och beslutsfattare, vilken ska tjäna som vägledning i det vardagliga arbetet. Förutom ett intensivt förankringsarbete av dessa ska en ny struktur för målstyrningen arbetas fram. 21

23 Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader Intäkter Netto Gator och vägar Kostnader Intäkter Netto Parker Kostnader Intäkter Netto Miljö- och hälsoskydd Kostnader Intäkter Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Allmän fritidsverksamhet Kostnader Intäkter Netto Allmän kulturverksamhet Kostnader 110 Netto Kost grundskola Kostnader Intäkter Netto Kost förskola Kostnader Intäkter Netto

24 Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Kost förskoleklass Kostnader Netto Interkommunal ersättning kost Kostnader Netto Kost gymnasieskola Kostnader Intäkter Netto Kost äldreomsorg Kostnader Intäkter Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter -63 Netto Gemensam kost Kostnader Intäkter Netto Egna verksamhetslokaler Kostnader Intäkter Netto Hyrda verksamhetslokaler Kostnader Intäkter Netto Övrig fastighetsförvaltning Kostnader Intäkter Netto Anläggningsverksamhet Kostnader Intäkter Netto Sidoordnad verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kommersiell verksamhet Kostnader Intäkter Netto

25 Tekniska förvaltningen, va och renhållning 1. Ekonomisk rapport VA och renhållning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Vattenförs. o avloppshant Kostnader Intäkter Netto Avfallshantering Kostnader Intäkter Netto

26 ExploateringsBudget Exploateringsbudget Likviditetsplan exploateringar, tkr Totalt projekt Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift Inkomst Tomter i Ryssby Utgift Inkomst Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift Inkomst Replösa Byagården Utgift 370 Inkomst Österdal, bostäder Utgift Inkomst -975 Sallebro Replösa 4:40 Utgift Inkomst Exploatering industrier NV Industriområdet Utgift Inkomst Västergatan Lagan Utgift Inkomst Pannan sv indomr. Utgift Inkomst Nålen exploatering Utgift Inkomst Karlsro Rosendal Utgift Inkomst Netto exploateringsverksamhet Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst Netto mark och exploateringsverksamhet

27 Tekniska förvaltningen 2. Verksamhetsidé/ansvarsområde Tekniska förvaltningen ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kom mun. Tekniska förvaltningen svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartfram ställning, rädd ningstjänst, lokala trafik föreskrifter, parkeringstill stånd, hyror och arrenden samt all kostverksamhet. 3. Sammanfattning Planeringsavdelningen VA-rådgivare Översyn semesterlöneskuld Fastighetsavdelningen Samordnad fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelningen Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Räddningstjänsten Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Kostavdelningen Demografifaktor Serveringskök Ljungberga Kost Hamneda förskola Minskad övertid 4. Verksamhetsförändringar 250 tkr -83 tkr 167 tkr tkr 69 tkr -488 tkr -105 tkr -524 tkr 69 tkr -57 tkr -72 tkr -60 tkr 225 tkr 199 tkr 100 tkr -63 tkr 461 tkr 4.1 Budgetram 2014 Tekniska förvaltningens ramökningar inför budget 2014 består av kompensation för inflation och för ändringar i demografin. Minskningar av ramen har gjorts för sänkt internränta, minskade elkostnader samt avdrag från inflations- och demografikompensationen. Minskning av ramen har även gjorts för att övertidsuttaget ska minskas och semesterlöneskulden ses över. Tekniska förvaltningen får tillskott med 250 tkr till en tjänst som VA-rådgivare. Halva tjänsten ska finansieras av VAverksamheten. En samordning av fastighetsförvaltningen med Ljungbybostäder ska ge minskade kostnader med tkr. 4.2 Budgetår 2014 Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby energi. Förvaltningen har även fått i uppdrag att sälja Truckhallen. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Nedgången i tomt försäljningen förväntas fort sätta ännu en tid vilket medför svårigheter att uppnå intäktsmålen i budgeten. Avverkningen i kommunens skogar har under de senaste åren överskridit vad den producerar. Skogens sammansätt ning och utseende är sådan att intäkterna måste reduceras om avverkningstakten ska anpassas till tillväxten. 4.3 Planeringsavdelningen Avdelningen svarar för tekniska för valtningens administrativa uppdrag, energi- och VA-rådgivning, tekniska utred ningar, pro jektering av gator och VA, försäljning av bo stads- och industritomter samt arrenden. Projekte ringsenheten utför uppdrag åt exploateringsavdel ningen, va- och renhåll ningsavdelningen samt gatu- och park avdelningen. Projekteringsenhetens personal kommer att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens drift. Vid behov av externa konsulttjänster kommer dessa att belasta investeringsprojekten direkt. Funktionen energirådgivning flyttas från fastighetsavdelningen till planeringsavdelningen. Rådgivning i VA-frågor till allmänheten, främst kring ämnet enskilda avlopp, är en ny funktion som skapas 2014 och kommer organisatoriskt att tillhöra planeringsavdelningen. De rådgivande funktionerna kommer sammantaget att motsvara en heltidstjänst. 4.4 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen svarar för att tillhandahålla funktionella lokaler för kommunens olika verksamheter och att se till att fastigheterna behåller sitt värde. Avdel ningen förvaltar, sköter den tekniska driften, underhåller och verksamhetsanpassar kommunens lokaler. Totalt planerat underhåll för 2014 är 46 kr/m². Tillkommer gör felavhjälpande underhåll med 12 kr/m². Avdel ningen för valtar cirka m² bruksarea. Ett uppdrag är att optimera driften av fastigheterna för att uppnå en så låg miljöpåverkan som möjligt. Energideklarationerna slutfördes under Deklarationerna har resulterat i ett förslag om cirka 500 åtgärder kommer att innehålla en ytterligare satsning på att göra energieffektiviserande åtgärder i fastighetsbeståndet. Åtgärder med kort återbetalningstid kom mer att prioriteras. Fastighetsavdelningen kommer under 2014 att införa ett nytt ärendehanteringssytem för att öka servicen till samtliga förvaltningar. Kommunen har idag en del tomma lokaler där det framtida nyttjandet i dagsläget är okänt. Kostnaderna för dessa belastar lokalbanken som är en egen resultatenhet. En fastighetsöversyn ska genomföras och samarbetet mellan de olika för- 26

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Foto: Eddie Granlund Budget 2014 Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget för 2014 och plan för 2015-2016 Allt fler tecken tyder på att den djupa internationella

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan

Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2015 2016 Kulturhuset Blohmé Överraskande Älmhult internationellt & nära Bokslut 2012 2013 2014 Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5 Årets resultats andel av skatteintäkter,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Året 2013 ett viktigt år för framtida möjligheter... 2 Vision... 4 Verksamhetsmål 2013... 5 Kommunstyrelsen... 5 Socialnämnden... 7 Utbildningsnämnden... 8 Samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2014-2016

FLERÅRSPLAN 2014-2016 FLERÅRSPLAN 2014-2016 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2014 Skärgårdsbåtar i Gustafsberg Foto: Uddevalla kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till flerårsplan 2014-2016 Kommunfullmäktiges styrkort 4 Flerårsplan

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET Foto: Anders Geidemark Kommunfullmäktige MÅL OCH BUDGET 2016 2018 Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 167 om ny mål och budget

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer