BUDGET Plan Brunnsgården servicehus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus"

Transkript

1 BUDGET 2014 Plan Brunnsgården servicehus

2

3 innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Mål Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor Ljungby kommun ska vara en en attraktiv arbetsgivare...59 Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige... 64

4 Förvaltningsberättelse Visionsarbete Ljungby kommun bedriver ett visionsarbete med målsättningen att uppnå en tydlig, långsiktig och målinriktad styrning av verksamheten. Övergripande mål är Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunövergripande delmål har tagits fram till de övergripande målen. Nämnder och styrelse har därefter tagit fram indikatorer som visar hur delmålen ska mätas och aktivitetsplaner som visar vad som ska göras för att uppnå målen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av nämndernas mål och handlingsplaner. Visionsarbetet är en del av budgetarbetet. För 2015 kommer nya mål och målstruktur att tas fram tillsammans med en värdegrund för Ljungby kommun. Verksamhetsidé för Ljungby kommun Vi ska tillsammans främja en hållbar och positiv utveckling för att ge trygghet och service utifrån våra gemensamma resurser. Vision Det framtida Ljungby kännetecknas av Kreativitet I Ljungby kommun finns entreprenörsanda, framåtsträvande och uppfinningsrikedom. Vi har mod att pröva nya vägar. Mångfald I Ljungby kommun finns en mångfald av utbildningar, företag, föreningar och kulturliv. Vi främjar jämställdhet, integration och medborgarinflytande i alla åldrar. Trygghet I Ljungby kommun är det tryggt att leva. Vi har tillit till varandra och den kommunala servicen. Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1* Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Övergripande Samhällsekonomisk utveckling Sveriges ekonomi är oerhört beroende av export, som utgör nästan halva BNP. Exporten beräknas minska under 2013 beroende på svag konjunktur i omvärlden och en stark kronkurs. Däremot beräknas exporten öka kraftigt under 2014 genom förbättrad internationell konjunktur. Detta gör att även industriproduktionen ökar. Hushållens inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt under 2013 och Ekonomin förbättras genom sänkt skatt och höjd pension under Trots det senaste årets svaga BNP-utveckling har både antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften fortsatt att öka, vilket resulterat i en svag minskning i arbetslösheten. Prognosen visar på en svag förbättring av arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten innebär ett tryck nedåt på timlöneökningarna. Löneökningstakten ligger på ca 2,5 procent, vilket är betydligt lägre än i en normalkonjunktur. Skatteunderlaget växte med ca 4 procent 2012 nominellt. Under 2013 väntas ökningstakten avta till följd av den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden. För 2014 förutser SKL en ytterligare dämpning av ökningstakten. Det beror till stor del på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Från 2015 ger konjunkturåterhämtningen bättre fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Med återbetalningar från AFA Försäkring på nära 8 miljarder under 2013 väntas resultaten återigen bli starka för de flesta kommuner. Resultaten i kommunerna motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag. Utan återbetalningen från AFA Försäkring blir resultatet väsentligt lägre och många kommuner skulle då sannolikt redovisa underskott. Med kostnadsökningar som motsvarar ökade behov från demografiska förändringar räknar SKL med ett resultat 2014 på endast 0,8 procent av skatter och bidrag. Källa: SKL Ekonomirapport Oktober 2013 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, okt ,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 28,7 Budgetprop, sept ,3 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 28,5 Ekonomistyningsverket sept ,4 3,5 3,3 4,1 4,9 4,7 27,6 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidragen har förändrats från kommunfullmäktiges budgetbeslut, framför allt beroende på statligt beslut om nytt utjämningssystem. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag Strukturbidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Totalt Befolkningsprognos Ljungby kommuns befolkning förväntas öka med 15 personer under För 2014 är det räknat med en ökning med ytterligare 22 personer. Befolkningsutvecklingen beräknas bli ungefär densamma kommande år. Den åldersgrupp som ökar mest på tio års sikt är antalet personer i åldersgruppen år och äldre som beräknas öka med 18 procent. 3

5 Förvaltningsberättelse Den åldersgrupp som minskar mest är personer i åldern år, som beräknas minska med 18 procent. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med tkr beroende på minskat antal barn. Socialnämnden får ökad budget med tkr. Sammantaget får förvaltningarna ökad budget med tkr på grund av demografisk förändring. Förändring av budgeten görs från och med 2013 med 75 procent av befolkningsförändringen. Tidigare år har det varit 100 procent. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Kapitalkostnadskompensation I budgeten görs en kompensation för ökad kapitalkostnad vid investeringar för friidrottsanläggningen, Söderleden, övriga nya gator och vägar, ombyggnation Brunnsgården och nya äldreboendet Åsikten. Kompensation kommer att läggas in i förvaltningarnas budgetar när kostnaderna uppkommer. Internränta Internräntan sänks från 2,9 procent till 2,5 procent, efter rekommendation från SKL. Förvaltningarnas budgetar minskas därför med 3,8 mkr. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 1,9 procent för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på tidigare prognos från SKL. Total kompensation för inflation ligger på tkr. Justerad budgetkompensation För att få en budget i balans har förvaltningar och nämnder fått ett avdrag för sin kompensation för demografi och inflation med sammantaget tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån följer SKL s bedömningar och är 2,5 procent 2014 och 3,1 procent för För 2013 har förvaltningarna fått kompensation för löneökning. Sociala avgifter Den sociala avgiften är oförändrad på 38,46 procent för Förvaltningarna får minskad budget med tkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2014 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 6 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp höjdes från 3,2 mkr till 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 3 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 16,3 mkr, att jämföra med 15,3 mkr i budget Ökningen beror på helårseffekt av upplåningen som görs under Budgetanpassning För 2015 behöver budgeten förstärkas med 18 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 28 mkr. För 2016 ligger budgetanpassningen på 16 mkr. Buffert För att täcka eventuella minskningar av skatteintäkter och utjämningsbidrag finns det budgeterat en buffert på 5 mkr under 2014 och 8 mkr under 2014 och Målsättningen är att ha 8 mkr i buffert. Årets resultat Årets resultat ligger på 16 mkr för 2014, samt 5 mkr i buffert. Det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte. Det är en medveten minskning av resultatnivån eftersom det kommer att bli ett resultat långt över målet under Upplåning För att finansiera 2014 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 17 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 444 mkr. Under 2013 gjordes nyupplåning med 100 mkr. Kommunfullmäktiges beslut Förutsättningar Ett nytt utjämningssystem kommer att införas år 2014 vilket innebär en försämring om cirka 6 mkr. Från och med 2016 kommer det nya utjämningssystemet att innebära en liten förbättring för Ljungby kommun för att från och med 2019 få full effekt. Prognosen för LSS-utjämning visar att Ljungby kommun får cirka 7 mkr mindre i utjämning 2014 än föregående år. Ovanstående i kombination med minskade statsbidrag och ökade nettokostnader innebär ett svårt utgångsläge för budgetarbetet. AFA försäkringar kommer att återbetala tidigare inbetalda premier under För Ljungby kommun handlar det om 25 mkr och resultatet 2013 kommer därmed troligen att uppgå till ett stort överskott. Med hänsyn tagen till ovanstående görs under 2014 tillfälligt avsteg från det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I fullmäktiges beslut uppgår resultatet till 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finns budgeterat 5 mkr i buffert centralt. Investeringsnivån har sänkts till tkr, exklusive VA och renhållning ligger budgeten på tkr. Det finansiella målet om att investeringar ska självfinansieras uppnås därmed. 4

6 Förvaltningsberättelse Den upplåning som ligger i finansieringsbudgeten på 17 mkr beror på överföring av tidigare års investeringar och investeringar för VA-verksamheten. Budgetförändringar Totalt uppgår den föreslagna kompensationen som delas ut till förvaltningarna till tkr och består av nedanstående. Inflationskompensation utgår med 1,9 % enligt rekommendation från SKL. Demografimodellen påverkar främst socialnämnden (cirka +7mkr) och barn- och utbildningsnämnden (cirka 1mkr). Kommunledningsförvaltningen får tillskott om 450 tkr avseende färdtjänsten. Minskning görs med 30 tkr genom att kommunfullmäktige ska minska med ett sammanträde årligen. Miljö- och byggnämnden får 500 tkr i tillskott avseende miljöstrategiskt arbete och framtagande av översiktsplan. Tekniska förvaltningen vill tillsätta en tjänst som VArådgivare. De får därför tillskott med 250 tkr. Halva tjänsten ska finansieras av VA-verksamheten. Tekniska förvaltningens budget utökas med 225 tkr för serveringskök Ljungberga (halvårseffekt 2014). Vårdnadsbidraget tas bort och budgeten för barn- och utbildningsnämnden minskas därmed med 400 tkr. Socialnämnden beräknas öka sina intäkter med 1 mkr gentemot Landstinget för Hälso- och Sjukvårdsavtalet. Förvaltningarnas budgetar minskas med totalt cirka 1,5 mkr beroende på den besparing som sänkta elpriser innebär. Den föreslagna kompensationen för demografi, inflation m.m. genomförs inte fullt ut. Avdrag från kompensationen har gjorts med tkr. Övriga budgetförändringar Investeringar Laganskolan, cykelvägen till Lagan och serveringskök Ljungberga läggs in i investeringsbudgeten. Projektering Laganskolan ska budgeteras under 2013 (2 mkr). Ridhus Sickinge budgeteras med 4 mkr under För att minska investeringsnivån under 2014 tas budgeten för exploateringsverksamhet under kommunledningsförvaltningen tillfälligt bort. Från och med 2015 finns det 5 mkr budgeterat årligen. Uppdrag Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby Energi. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sälja Truckhallen. En arbetsgrupp bestående av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska tillsättas. Fokus ska ligga på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Skolskjutsarna kostar idag cirka 20 mkr. Det borde finnas effektiviseringsmöjligheter om skolornas tider och skolskjutsarna samordnades bättre. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda varför kostnaderna inom äldreomsorgen ligger 19 mkr högre än standardkostnaden. Även biståndsbeslut ska undersökas. För att alla ska ha incitament att arbeta kostnadseffektivt ska det finnas ett tydligt budgetansvar. Riktlinjerna för detta ska därför ses över. Här inkluderas även alternativa driftsformer. Förvaltningarna ska minska övertidsuttaget med sammantaget tkr. En samordning av fastighetsförvaltningen ska ge minskade kostnader med tkr. En översyn av semesterlöneskulden ska göras som beräknas ge minskade kostnader med tkr. Borgensavgiften gentemot de kommunala bolagen höjs med 0,1 procentenhet. Detta motsvarar cirka 700 tkr i ökade finansiella intäkter. 5

7 Budget 2014 Budget per nämnd och förvaltning 2014 (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Kommunledningsförvaltning Teknisk förvaltning Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Ljungby Gamla Torg Gemensamma nämnden SUMMA Kommunledningsförvaltning Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Sänkt internränta -58 Minskning ett sammanträde kommunfullmäktige -30 Minskad övertid -84 Investeringsbidrag samlingslokaler -200 Omfördelning IT-system m.m. 261 Översyn semesterlöneskuld -55 Minskade elkostnader -2 Justerad budgetkompensation -455 Färdtjänst 450 Bolmsö bygdegårdsförening -998 Löneökning SUMMA Teknisk förvaltning Inflationskompensation 620 Sänkt internränta -936 VA-rådgivare 250 Minskade elkostnader -580 Kost Hamneda förskola 100 Lokalbanken 733 Omfördelning IT-system m.m. -58 Minskad övertid -248 Översyn semesterlöneskuld -83 Samordnad fastighetsförvaltning

8 Budget 2014 Teknisk förvaltning Budget 2014 Serveringskök Ljungberga 199 Kapitalkostnadskompensation 211 Justerad budgetkompensation -620 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Löneökning SUMMA -357 Miljö- och byggnämnd Inflationskompensation -45 Arvode 2:e vice ordförande 38 Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan 500 Minskad övertid -13 Omfördelning IT-system m.m. -25 Översyn semesterlöneskuld -11 Sänkt internränta -11 Justerad budgetkompensation -134 Demografifaktor justering 12/13 25 Demografifaktor Löneökning 347 SUMMA 675 Barn- och utbildningsnämnd Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Arvode 2:e vice ordförande 54 Till lokalbanken (brandstation Ryssby) -124 Sänkt internränta Löneökning Minskad övertid -519 Omfördelning IT-system m.m. -59 Översyn semesterlöneskuld -269 Kost Hamneda förskola -100 Minskade elkostnader -400 Borttag av vårdnadsbidrag -400 Justerad budgetkompensation Ungdomar utanför gymnasieskolan 27 Nationella prov komvux 27 Aktivitetsbidrag komvux 27 Ökad undervisningstid matematik 706 SUMMA

9 SUMMA Budget 2014 Socialnämnd Budget 2014 Inflationskompensation 756 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Arvode 2:e vice ordförande 57 Minskade elkostnader -254 Minskad övertid Kapitalkostnadskompensation 739 Översyn semesterlöneskuld -554 Översyn HSL-avtal med Landstinget Omfördelning IT-system m.m. -85 Justerad budgetkompensation Gemensamma nämnden Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 905 Serveringskök Ljungberga 26 Till lokalbanken (Bergagården) -592 Sänkt internränta -585 Löneökning SUMMA Kultur- och fritidsnämnd Inflationskompensation 516 Till lokalbanken (Kånna sockenstuga) -17 Truckhallen 400 Minskade elkostnader -260 Arvode 2:e vice ordförande 31 Kapitalkostnadskompensation 454 Minskad övertid -47 Omfördelning IT-system m.m. -34 Medborgarceremonier 27 Investeringsbidrag samlingslokaler 200 Översyn semesterlöneskuld -26 Justerad budgetkompensation -440 Sänkt internränta -303 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Löneökning SUMMA

10 Budget 2014 VALNÄMND Budget 2014 Val Justerad budgetkompensation -138 Löneökning 1 Inflationskompensation 1 SUMMA 414 Överförmyndare Inflationskompensation -1 Justerad budgetkompensation -1 Löneökning 1 Demografifaktor justering 12/13 2 Demografi SUMMA 2 Revision Inflationskompensation 10 Justerad budgetkompensation -3 Löneökning 3 Demografifaktor justering 12/13 2 SUMMA 12 Gamla Torg Inflationskompensation 9 Sänkt internränta -8 Löneökning 10 Minskad övertid -9 Översyn semesterlöneskuld -2 Justerad budgetkompensation -3 Demografifaktor justering 12/13 3 Demografi Minskade elkostnader -9 SUMMA -8 Gemensamma nämnden Flytt från socialnämnden SUMMA

11 Budget 2014 Budgetförändringar (tkr) KLF TF MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Minskade elkostnader Justerad budgetkompensation Löneökning Minskad övertid Översyn semesterlöneskuld Sänkt internränta Arvode 2:e vice ordförande Kapitalkostnadskompensation Lokalbanken Samordnad fastighetsförvaltning Nationella prov komvux Borttag av vårdnadsbidrag Färdtjänst Minskning ett sammanträde fullmäktige Översyn HSL-avtal med Landstinget Kost Hamneda förskola Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan Investeringsbidrag samlingslokaler Serveringskök Ljungberga VA-rådgivare Truckhallen Bolmsö bygdegårdsförening Val Ökad undervisningstid matematik Jobbstimulans ekonomiskt bistånd Ungdomar utanför gymnasieskolan Aktivitetsbidrag komvux Medborgarceremonier Omfördelning IT-system Gemensamma nämnden SUMMA

12 Budget 2014 Resultatbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Buffert Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

13 Budget 2014 Finansieringsbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar Summa löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Försäljning av anläggningar Investering överföring Summa använda medel Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar Summa finansieringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 91% 120% 161% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

14 Budget 2014 Balansbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avkastning på eget kapital 1,2% 2,1% 2,1% Soliditet 64% 65% 67% 13

15 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT PLAN Förvaltning Löp Investeringsprojekt nr Budget Plan Plan Plan Plan TF övergrip 1 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten TF övergrip 2 Projekteringskostnader TF övergrip 3 Inventarier Tekniska förvaltningen Summa TF övergripande inkl räddningstjänsten TF Fastighetsavd 4 Säkerhetsåtgärder TF Fastighetsavd 5 Energibesparande investeringar TF Fastighetsavd 6 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder TF Fastighetsavd 7 Astrad - återställning efter rivning TF Fastighetsavd 8 Laganskolan TF Fastighetsavd 9 Reinvesteringar TF Fastighetsavd 10 Utbyte lekutrustningar TF Fastighetsavd 11 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Summa TF fastighetsavdelning TF Gata 12 Tillgänglighetsanpassning lekplatser TF Gata 13 Cykelväg Lagan TF Gata 14 Utbyggnad av GC vägar TF Gata 15 Karlsro industriområde gata TF Gata 16 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder TF Gata 17 Belysning längs GC-vägar i Ljungby TF Gata 18 Belysning i övriga orter TF Gata 19 Centrumplan a varav Fabriksgatan bussterminalen b varav Rune B Johanssons gata c varav Skåneg, posthörnan- Fabriksgatan d varav Skåneg, Fabriksg- Hammarrondellen Summa TF gata TF expl 21 Markförvärv TF expl 22 Byte instrument 400 TF expl 23 Tätortskarta 200 TF expl 24 Fritidskarta 350 Summa TF exploatering TF VA 25 Vattentäkter nya brunnar TF VA 26 Ombyggnad vattenverk TF VA 27 Ombyggnad av pumpstationer TF VA 28 Övervakningssystem avlopp TF VA 29 Ombyggnad mindre avloppsreningsverk TF VA 30 Ljungby Avloppsreningsverk TF VA 31 Ny maskinutrustning avlopp TF VA 32 Exploatering av bostadsområden TF VA 33 Exploatering industriområden TF VA 34 Ledningsförnyelse vatten och avlopp

16 Investeringsbudget Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt 2014 Budget 2015 Plan TF VA 35 Ny maskinutrustning VA-ledningar TF VA 36 Ny maskinell utrustning renhållning TF VA 37 Elektronik tak Summa TF VA Teknisk förvaltning summa KLF 38 IT investeringar KLF 39 Ekonomisystem/PA-system Plan KLF 40 Arbetsmiljöåtgärder KLF KLF 41 Exploateringsverksamhet Kommunledningsförvaltning summa BUN 42 Inventarier BUN BUN 43 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm BUN 44 Maskinell utrustning för lokalvård BUN 45 Lärararbetsplatser BUN 46 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen Barn- o utbildningsnämnd summa KFN 47 Offentlig utsmyckning KFN 48 Investeringar Kultur-Fritid KFN 49 Sickinge ridhus KFN 55 Ismaskin KFN 51 Grand, fortsatt programfas 200 Kultur- o fritidsnämnd summa GT 52 Inventarier Gamla torg summa MBN 53 Inventarier Miljö- o byggnämnd summa SN 54 Inventarier socialförvaltning SN 55 Arbetsmiljöåtgärder SN 56 Reinvesteringar sängar SN 57 Reinvesteringar taklyft SN 58 Adb-förbättringar SN 59 Reinvesteringar mobil-tes SN 60 Reinvesteringar nyckelgömmor SN 61 Nytt verksamhetssystem för ÄO+OF SN 62 Ombyggnad Brunnsgården A+B SN 63 Serveringskök Ljungberga Plan 2018 Plan Socialnämnd summa Summa totalt

17 Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Uppskattat Kommentar Tekniska förvaltningen Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan Österleden inkl. cirkulationsplats Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd Säker skolväg Lidhult, Unnarydsvägen Centrumplan, fördelat på Rune B Johanssons gata och Skånegatan, posthörnan-hammarrondellen Trafikskyltning, Ljungby stad & ringleder Replösa Björket VA-plan Lakvattenrening Fastighetsnära insamling, enbart vid ändrat lagkrav Barn- och utbildningsnämnden Digital infrastruktur grundskolan 2015 Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Snabba IT-uppkopplingar o trådlösa nätverk Kultur- och fritidsnämnden Investeringar kultur o fritid Omklädningsrum Kronoskogsbadet Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, actic, bollhall) Fritidsgården Ljungby RFID-teknik biblioteket Hembygdsparken Byte av konstgräsplanerna på Lagavallen Utvecklingsplan Lagavallen Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Socialnämnden Oförutsedda verksamhetsförändringar Årlig utgift Förnyelse möbler boende ÄO+OF Årlig utgift Nytt LSS-boende 2014 Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Ljungberga Planerad byggstart 1/

18 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Intäkter Netto Stöd till politiska partier Kostnader Netto Information Kostnader Intäkter Netto Övrig verksamhet Kostnader Intäkter Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader 289 Netto Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader Intäkter Netto Turistverksamhet Kostnader Intäkter Netto Busshållplatser Kostnader Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts förskoleklass Kostnader Intäkter -5 Netto Skolskjuts grundskola Kostnader Netto

19 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Skolskjuts särskola Kostnader Netto Skolskjuts gymnasieskola Kostnader Intäkter -10 Netto Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 5 5 Netto Färdtjänst Kostnader Intäkter Netto Folkhälsoarbete Kostnader Intäkter -2 Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter Netto Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader Intäkter Netto Kansliavdelningen Kostnader Intäkter Netto Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Personalavdelningen Kostnader Intäkter Netto Kollektivtrafik Kostnader Netto

20 Kommunledningsförvaltningen 2. Verksamhetsidé/ ansvarsområde Förvaltningen arbetar på kommun styrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten och att i nära samarbete med näringsliv, föreningar och organisationer utveckla kommunen som stad och geografiskt område. Förvaltningen ansvarar också för den interna gemensamma servicen i kommunen såsom personal-, ekonomi-, kansli- och IT-funktion. 3. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i budget 2014 tillskott med 450 tkr för ökade kostnader för färdtjänst. Inflation och demografi har kompenserats med tkr. Denna kompensation har helt och hållet använts till att finansiera ökade kostnader för samhällsbetalda resor. 4. Verksamhetsförändringar 4.1 Lean Under 2014 kommer Lean-arbetet att fördjupas och spridas till ytterligare arbetsgrupper och deras chefer. Med kommunens mål som grund, fokuserar Lean på det som skapar värde för medborgarna och på att ständigt förbättra verksamheten. En utökning har gjorts från en halvtidstjänst till en heltidstjänst som projektledare för Lean. 4.2 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen Som en del i generationsväxlingsprojektet fortsätter satsningen på traineer under Satsningen fungerar som en rekryteringsbas för specialist- och chefsfunktioner inom kommunen. Traineerna är yngre akademiker som erbjuds ett skräddarsytt program under tolv månader och därefter eventuellt en tillsvidareanställning. För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun även under 2014 i projektet Trainee Kronoberg. Programmet vänder sig till redan anställda medarbetare. Ljungby kommun deltar sedan 2013 i ett studentmedarbetarprojekt. Det övergripande syftet med studentmedarbetarprojektet är att öka högskolestudenters benägenhet att stanna kvar i regionen. Det är samtidigt en utmärkt möjlighet att marknadsföra Ljungby kommun som arbetsgivare, vilket kan underlätta framtida kompetensförsörjning. Projektet bygger på att högskolestudenter på teoretiska utbildningar erbjuds extra arbete under studietiden med arbetsuppgifter som är av relevans för studieområdet. Personalavdelningen kommer under 2014 fortsätta samarbetet med gemensam upphandling för ett verksamhetssystem inom personalområdet tillsammans med alla länets kommuner. Gemensamma verksamhetssystem ger möjlighet till utökad systemutveckling och mer samarbete över kommungränserna. Rehabilitering Arbetsgivaren har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden, så kallad gemensam kartläggning. Arbetssättet ska under året införas i hela organisationen. Medarbetarenkät 2012 genomförde Ljungby kommun en medarbetarenkät med målet att ta reda på hur medarbetarna upplevde sitt arbete och att utvärdera arbetsgivarpolitiken. Under 2014 kommer en medarbetarundersökning åter igen att genomföras. Syftet denna gång är det samma samt att se hur de aktiviteter som genomfördes i samband med den första enkäten fått genomslag. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. Under 2014 ska jämställdhetsuppdraget ha blivit en del av ett större perspektiv på likabehandling och ska ingå i uppdraget att arbeta med mångfald. Vidare ska större fokus riktas mot att inspirera organisationens ombud att driva jämställdhetsfrågorna på sina arbetsplatser. Under 2014 ska personalavdelningen genomföra en lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 4.3 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningsprojekt Under 2013 påbörjades två sysselsättningsprojekt för att minska ungdomsarbetslösheten. Dessa pågår åtminstone under första halvåret Det ena projektet innebär att kommunen och näringslivet anställer arbetslösa ungdomar som inte fyllt 30 år. Kommunen utmanar samtidigt näringslivet på så sätt att kommunen anställer lika många som näringslivet anställer tillsammans. Anställningstiden är 7 månader. Projektet liknar i flera delar 2010 års framgångsrika anställningar av ungdomstraineer. Det andra projektet riktar sig till långtidsarbetslösa ungdomar. Ett tiotal ungdomar får kommunala anställningar under 12 månader. Framtid Kronoberg är ett länsövergripande ESF-projekt som riktar sig till arbetslösa i åldern år. Syftet är att genom olika insatser och metoder stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Kommunen har en halvtids anställd projektledare som samordnar de lokala insatserna. Feriearbete för gymnasieelever Kommunen har en kvalitetsgaranti som innebär att alla gymnasieungdomar har rätt till ett sommarjobb. Antalet sommarjobb beräknas till ca Beslutsstödssystem Kommunledningsförvaltningen genomför tillsammans med övriga förvaltningar en upphandling av beslutsstödssystem under slutet av Systemet ska införas med början under I systemet ska kommunens chefer få lättillgänglig och användaranpassad information om sin ekonomi, sin personal och sin verksamhet. 19

21 Kommunledningsförvaltningen I första hand ska det därför göras integrationer med ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem för barn- och utbildningsförvaltning samt socialförvaltning. Kommunens målstyrningsarbete ska läggas in i systemet så att det ska gå att se hur vi uppfyller mål på olika nivåer och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen. 4.5 Ekonomistöd Ett inköpsstödssystem var planerat att införas under Införandet är nu uppskjutet till Via inköpsstödet nås enkelt alla produkter som kommunen har avtal på. Syftet med inköpsstödet är att öka avtalstroheten och göra det enklare att beställa rätt produkt från rätt leverantör. För att införa ett inköpssystem måste antalet personer som handlar minska betydligt, vilket i andra organisationer har gjort att kostnaderna för inköp minskat. Inköpsstöd har redan införts av Växjö kommun och genom att flera kommuner inför samma system blir det betydande samordningsvinster. KLF har fått utökad budget med 300 tkr för licensavgift för inköpsstödet. Upphandling av ekonomisystem görs tillsammans med fem andra kommuner i länet. Upphandlingen kommer att slutföras under 2014 och införande under IT Under 2014 fortsätter införandet av fler e-tjänster i kommunen. Med e-tjänst menas funktioner för kommunal service som medborgare, brukare och anställda kan ta del av via kommunens hemsida ljungby.se. Idag har varje förvaltning minst en e-tjänst, under 2014 inför kommunledningsförvaltningen ytterligare ett antal e-tjänster, bland annat anmälan om autogiro. Kommunens serverhall förses med ny ventilationsanläggning för att dels uppnå minskad miljöpåverkan genom effektivare resursutnyttjande, dels uppnå ännu högre driftsäkerhet. I serverhallen installeras också en fast släckningsanläggning för att så tidigt som det idag är tekniskt möjligt minimera skadorna till följd av en eventuell brand. Under 2014 fortsätter övergången till Windows 7 och Microsoft Office Övergången är omfattande och berör kommunens samtliga datorvändare, program (cirka 450 stycken) och verksamhetssystem (ett 60-tal). 4.7 Kansliavdelning Kansliavdelningen består av kansli, kontorsservice, reception, konsumentrådgivning, samhällsbetalda resor, budgetoch skuldrådgivning, folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete. Samhällsbetalda resor Kollektivtrafikprojektet Ring så hämtar vi fortsätter under Projektet avser att ge en effektivare trafik genom att samordna sjukresor och färd tjänst och samti digt öka utbudet av kollek tivtrafik till Ljungby tätort genom att låta alla kommuninvånare åka med transpor terna. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken mot snabbare transporter på linjer med hög arbets pendling fortsätter. Snabbturer mellan Ljungby och Växjö och mellan Ljungby och Älmhult har inrättats och antalet turer har ut ökas. Ljungby kommun kommer också att fortsätta arbetet med att införa snabbare turer till och från Värnamo och Markaryd. Konsumentrådgivning Inför 2014 har en kommun hoppat av samarbetet inom Konsument södra Småland, men i gengäld har det tillkommit två nya kommuner. Från och med 2015 kommer det sannolikt att finnas en nationell konsumentrådgivning. Under året kommer därför en utredning genomföras för att ta fram förslag på hur den lokala och regionala konsumentrådgivningen ska se ut i framtiden. 4.8 Högre utbildning På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar ökat genom samarbete med kommunens och regionens näringsliv och Linné universitet. De fyra utbildningsanordnarna sam verkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. Inför höstterminen 2014 ansöker utbildnings anordnarna om att få starta tre nya yrkehögskoleutbildningar. Sedan 2010 avsätts 1 miljon kronor per år i kommunledningsförvaltningens budget till att säkerställa nya eftergymnasiala utbildningar och forskning. Av dessa pengar går 100 tkr till distansutbidning, 100 tkr kronor till att utveckla utbildningsmiljön på HCLY och 200 tkr till utvecklingscentrum för servicetekniker. Resterande 600 tkr betalas ut till utbildningsanordnare på HCLY efter ansökan. Under 2014 kommer Ljungby kommun i samverkan med CIL att etablera en nod i Linneaus Technical Centre för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitet. I samverkan med Chalmers kommer vi också att erbjuda utbildningar inom produktionslyftet och annan lean-relaterad utbildning. 4.9 Information Kommunen ingår sedan 2011 i ett nätverk om medborgardialog som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Lokalt har en arbetsgrupp för medborgardialog bildats som också tagit fram förslag på policy och verksamhetsplan. Dessa styrdokument ska implementeras under Under 2014 kommer ett arbete med att se över innehåll och struktur på kommunens intranät att genomföras. Inflyttarservice Inflyttarservice är en hjälpverksamhet för den som nyligen flyttat till Ljungby, snart ska flytta hit eller funderar på Ljungby kommun som ny bostads ort. Inflyttarservice fungerar som lots och ger information om boende, barnomsorg, kultur med mera. Detta för att ge en så god service och positiv bild av Ljungby som möjligt Marknadsföring Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turistbroschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen - det goda värdskapet. För 2014 finns 800 tkr avsatta för sponsring. Dessa pengar fördelas mellan olika sponsringsprojekt beroende på vad som för tillfället ger bäst reklamvärde för Ljungby kommun. 20

22 Kommunledningsförvaltningen 4.11 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor är det viktigt att skapa goda kontakter. Näringslivsavdelningen ska aktivt skapa intresse för externa företagare att etablera sig i kommunen. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgäng lighet och snabb och personlig återkoppling. Kommunen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Ljungby kommun ingår i leaderområde Leader Linné även nästa programperiod Leaderarbetet innebär insatser för utveckling av landsbygden genom nya företag, arbetstillfällen, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser. Ljungby kommun marknadsförs till besökare och invånare tillsammans med Hylte, Gislaved och Värnamo genom en gemensam hemsida smalandssjorike.se, broschyrer, mässor och annonsering Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Under hösten 2013 kommer policy och verksamhetsplan för internationellt arbete att antas politiskt. Därefter börjar det mer operativa arbetet med verksamhetsspecifika handlinsplaner på respektive förvaltning. Enligt aktivitetsplan för EU-frågor kommer arbetsgruppen bland annat att arrangera ett utbildnings- och inspirations seminarium om EU och EUprojekt för kommunens politiker och tjänstemän. Under 2014 fortsätter politiker och tjänstemän att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser på området EU Politiskt arbete Partistöd utgår med ett grundstöd per parti i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige finns tio partier representerade. Partistöd utgår också med ett stöd per mandat i kommun fullmäktige. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är partier à kr 202 tkr 49 mandat à kr 858 tkr Inflationsuppräkning 11 tkr Summa tkr Uppräkning sker från och med 2008 med konsumentprisindex. Ny vision Under året kommer det att pågå ett intensivt arbete med att förankra den nya vision för Ljungby kommun, som tagits fram att gälla från och med 2015: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Tre strategiska områden som kommunen ska ha ett särskilt fokus på under den kommande mandat perioden har också tagits fram. Som en bas finns även en ny värdegrund för alla medarbetare och beslutsfattare, vilken ska tjäna som vägledning i det vardagliga arbetet. Förutom ett intensivt förankringsarbete av dessa ska en ny struktur för målstyrningen arbetas fram. 21

23 Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader Intäkter Netto Gator och vägar Kostnader Intäkter Netto Parker Kostnader Intäkter Netto Miljö- och hälsoskydd Kostnader Intäkter Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Allmän fritidsverksamhet Kostnader Intäkter Netto Allmän kulturverksamhet Kostnader 110 Netto Kost grundskola Kostnader Intäkter Netto Kost förskola Kostnader Intäkter Netto

24 Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Kost förskoleklass Kostnader Netto Interkommunal ersättning kost Kostnader Netto Kost gymnasieskola Kostnader Intäkter Netto Kost äldreomsorg Kostnader Intäkter Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter -63 Netto Gemensam kost Kostnader Intäkter Netto Egna verksamhetslokaler Kostnader Intäkter Netto Hyrda verksamhetslokaler Kostnader Intäkter Netto Övrig fastighetsförvaltning Kostnader Intäkter Netto Anläggningsverksamhet Kostnader Intäkter Netto Sidoordnad verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kommersiell verksamhet Kostnader Intäkter Netto

25 Tekniska förvaltningen, va och renhållning 1. Ekonomisk rapport VA och renhållning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Vattenförs. o avloppshant Kostnader Intäkter Netto Avfallshantering Kostnader Intäkter Netto

26 ExploateringsBudget Exploateringsbudget Likviditetsplan exploateringar, tkr Totalt projekt Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift Inkomst Tomter i Ryssby Utgift Inkomst Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift Inkomst Replösa Byagården Utgift 370 Inkomst Österdal, bostäder Utgift Inkomst -975 Sallebro Replösa 4:40 Utgift Inkomst Exploatering industrier NV Industriområdet Utgift Inkomst Västergatan Lagan Utgift Inkomst Pannan sv indomr. Utgift Inkomst Nålen exploatering Utgift Inkomst Karlsro Rosendal Utgift Inkomst Netto exploateringsverksamhet Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst Netto mark och exploateringsverksamhet

27 Tekniska förvaltningen 2. Verksamhetsidé/ansvarsområde Tekniska förvaltningen ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kom mun. Tekniska förvaltningen svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartfram ställning, rädd ningstjänst, lokala trafik föreskrifter, parkeringstill stånd, hyror och arrenden samt all kostverksamhet. 3. Sammanfattning Planeringsavdelningen VA-rådgivare Översyn semesterlöneskuld Fastighetsavdelningen Samordnad fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelningen Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Räddningstjänsten Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Kostavdelningen Demografifaktor Serveringskök Ljungberga Kost Hamneda förskola Minskad övertid 4. Verksamhetsförändringar 250 tkr -83 tkr 167 tkr tkr 69 tkr -488 tkr -105 tkr -524 tkr 69 tkr -57 tkr -72 tkr -60 tkr 225 tkr 199 tkr 100 tkr -63 tkr 461 tkr 4.1 Budgetram 2014 Tekniska förvaltningens ramökningar inför budget 2014 består av kompensation för inflation och för ändringar i demografin. Minskningar av ramen har gjorts för sänkt internränta, minskade elkostnader samt avdrag från inflations- och demografikompensationen. Minskning av ramen har även gjorts för att övertidsuttaget ska minskas och semesterlöneskulden ses över. Tekniska förvaltningen får tillskott med 250 tkr till en tjänst som VA-rådgivare. Halva tjänsten ska finansieras av VAverksamheten. En samordning av fastighetsförvaltningen med Ljungbybostäder ska ge minskade kostnader med tkr. 4.2 Budgetår 2014 Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby energi. Förvaltningen har även fått i uppdrag att sälja Truckhallen. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Nedgången i tomt försäljningen förväntas fort sätta ännu en tid vilket medför svårigheter att uppnå intäktsmålen i budgeten. Avverkningen i kommunens skogar har under de senaste åren överskridit vad den producerar. Skogens sammansätt ning och utseende är sådan att intäkterna måste reduceras om avverkningstakten ska anpassas till tillväxten. 4.3 Planeringsavdelningen Avdelningen svarar för tekniska för valtningens administrativa uppdrag, energi- och VA-rådgivning, tekniska utred ningar, pro jektering av gator och VA, försäljning av bo stads- och industritomter samt arrenden. Projekte ringsenheten utför uppdrag åt exploateringsavdel ningen, va- och renhåll ningsavdelningen samt gatu- och park avdelningen. Projekteringsenhetens personal kommer att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens drift. Vid behov av externa konsulttjänster kommer dessa att belasta investeringsprojekten direkt. Funktionen energirådgivning flyttas från fastighetsavdelningen till planeringsavdelningen. Rådgivning i VA-frågor till allmänheten, främst kring ämnet enskilda avlopp, är en ny funktion som skapas 2014 och kommer organisatoriskt att tillhöra planeringsavdelningen. De rådgivande funktionerna kommer sammantaget att motsvara en heltidstjänst. 4.4 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen svarar för att tillhandahålla funktionella lokaler för kommunens olika verksamheter och att se till att fastigheterna behåller sitt värde. Avdel ningen förvaltar, sköter den tekniska driften, underhåller och verksamhetsanpassar kommunens lokaler. Totalt planerat underhåll för 2014 är 46 kr/m². Tillkommer gör felavhjälpande underhåll med 12 kr/m². Avdel ningen för valtar cirka m² bruksarea. Ett uppdrag är att optimera driften av fastigheterna för att uppnå en så låg miljöpåverkan som möjligt. Energideklarationerna slutfördes under Deklarationerna har resulterat i ett förslag om cirka 500 åtgärder kommer att innehålla en ytterligare satsning på att göra energieffektiviserande åtgärder i fastighetsbeståndet. Åtgärder med kort återbetalningstid kom mer att prioriteras. Fastighetsavdelningen kommer under 2014 att införa ett nytt ärendehanteringssytem för att öka servicen till samtliga förvaltningar. Kommunen har idag en del tomma lokaler där det framtida nyttjandet i dagsläget är okänt. Kostnaderna för dessa belastar lokalbanken som är en egen resultatenhet. En fastighetsöversyn ska genomföras och samarbetet mellan de olika för- 26

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Gnosjö kommun Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Antagen av fullmäktige 2011-12-20 148 Innehållsförteckning Inledning... 3 Höstpropositionen... 3 Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen... 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

ÅRSPLAN 2015-2017. Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39. Beteckning 2013/376-041

ÅRSPLAN 2015-2017. Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39. Beteckning 2013/376-041 ÅRSPLAN 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39 Giltighetstid Tills ny årsplan beslutas Beteckning 2013/376-041 Ansvarig handläggare Ekonomichef Marie Hillman Uppföljningsansvar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226

DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226 DRIFTBUDGET Reviderad Budget 150226 Antal invånare 1/11 f g år 33 106 33 320 33 442 33 602 33 782 Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen - Klk 67 621 60 327

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport 2011-01-01 06-30 0 0 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Omvärldsanalys 2 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 3 Kommunalekonomisk

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017

Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017 Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017 Fastställt av kommunfullmäktige 2014-10-27 Innehållsförteckning 1 STYRNINGSPROCESSEN... 3 2 VISION... 4 2.1 Verksamhetsmål... 4 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING...

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer