BUDGET Plan Brunnsgården servicehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2014. Plan 2014-2015. Brunnsgården servicehus"

Transkript

1 BUDGET 2014 Plan Brunnsgården servicehus

2

3 innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Mål Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor Ljungby kommun ska vara en en attraktiv arbetsgivare...59 Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige... 64

4 Förvaltningsberättelse Visionsarbete Ljungby kommun bedriver ett visionsarbete med målsättningen att uppnå en tydlig, långsiktig och målinriktad styrning av verksamheten. Övergripande mål är Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunövergripande delmål har tagits fram till de övergripande målen. Nämnder och styrelse har därefter tagit fram indikatorer som visar hur delmålen ska mätas och aktivitetsplaner som visar vad som ska göras för att uppnå målen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av nämndernas mål och handlingsplaner. Visionsarbetet är en del av budgetarbetet. För 2015 kommer nya mål och målstruktur att tas fram tillsammans med en värdegrund för Ljungby kommun. Verksamhetsidé för Ljungby kommun Vi ska tillsammans främja en hållbar och positiv utveckling för att ge trygghet och service utifrån våra gemensamma resurser. Vision Det framtida Ljungby kännetecknas av Kreativitet I Ljungby kommun finns entreprenörsanda, framåtsträvande och uppfinningsrikedom. Vi har mod att pröva nya vägar. Mångfald I Ljungby kommun finns en mångfald av utbildningar, företag, föreningar och kulturliv. Vi främjar jämställdhet, integration och medborgarinflytande i alla åldrar. Trygghet I Ljungby kommun är det tryggt att leva. Vi har tillit till varandra och den kommunala servicen. Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1* Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Övergripande Samhällsekonomisk utveckling Sveriges ekonomi är oerhört beroende av export, som utgör nästan halva BNP. Exporten beräknas minska under 2013 beroende på svag konjunktur i omvärlden och en stark kronkurs. Däremot beräknas exporten öka kraftigt under 2014 genom förbättrad internationell konjunktur. Detta gör att även industriproduktionen ökar. Hushållens inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt under 2013 och Ekonomin förbättras genom sänkt skatt och höjd pension under Trots det senaste årets svaga BNP-utveckling har både antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften fortsatt att öka, vilket resulterat i en svag minskning i arbetslösheten. Prognosen visar på en svag förbättring av arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten innebär ett tryck nedåt på timlöneökningarna. Löneökningstakten ligger på ca 2,5 procent, vilket är betydligt lägre än i en normalkonjunktur. Skatteunderlaget växte med ca 4 procent 2012 nominellt. Under 2013 väntas ökningstakten avta till följd av den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden. För 2014 förutser SKL en ytterligare dämpning av ökningstakten. Det beror till stor del på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Från 2015 ger konjunkturåterhämtningen bättre fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Med återbetalningar från AFA Försäkring på nära 8 miljarder under 2013 väntas resultaten återigen bli starka för de flesta kommuner. Resultaten i kommunerna motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag. Utan återbetalningen från AFA Försäkring blir resultatet väsentligt lägre och många kommuner skulle då sannolikt redovisa underskott. Med kostnadsökningar som motsvarar ökade behov från demografiska förändringar räknar SKL med ett resultat 2014 på endast 0,8 procent av skatter och bidrag. Källa: SKL Ekonomirapport Oktober 2013 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, okt ,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 28,7 Budgetprop, sept ,3 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 28,5 Ekonomistyningsverket sept ,4 3,5 3,3 4,1 4,9 4,7 27,6 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidragen har förändrats från kommunfullmäktiges budgetbeslut, framför allt beroende på statligt beslut om nytt utjämningssystem. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag Strukturbidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Totalt Befolkningsprognos Ljungby kommuns befolkning förväntas öka med 15 personer under För 2014 är det räknat med en ökning med ytterligare 22 personer. Befolkningsutvecklingen beräknas bli ungefär densamma kommande år. Den åldersgrupp som ökar mest på tio års sikt är antalet personer i åldersgruppen år och äldre som beräknas öka med 18 procent. 3

5 Förvaltningsberättelse Den åldersgrupp som minskar mest är personer i åldern år, som beräknas minska med 18 procent. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med tkr beroende på minskat antal barn. Socialnämnden får ökad budget med tkr. Sammantaget får förvaltningarna ökad budget med tkr på grund av demografisk förändring. Förändring av budgeten görs från och med 2013 med 75 procent av befolkningsförändringen. Tidigare år har det varit 100 procent. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Kapitalkostnadskompensation I budgeten görs en kompensation för ökad kapitalkostnad vid investeringar för friidrottsanläggningen, Söderleden, övriga nya gator och vägar, ombyggnation Brunnsgården och nya äldreboendet Åsikten. Kompensation kommer att läggas in i förvaltningarnas budgetar när kostnaderna uppkommer. Internränta Internräntan sänks från 2,9 procent till 2,5 procent, efter rekommendation från SKL. Förvaltningarnas budgetar minskas därför med 3,8 mkr. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 1,9 procent för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på tidigare prognos från SKL. Total kompensation för inflation ligger på tkr. Justerad budgetkompensation För att få en budget i balans har förvaltningar och nämnder fått ett avdrag för sin kompensation för demografi och inflation med sammantaget tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån följer SKL s bedömningar och är 2,5 procent 2014 och 3,1 procent för För 2013 har förvaltningarna fått kompensation för löneökning. Sociala avgifter Den sociala avgiften är oförändrad på 38,46 procent för Förvaltningarna får minskad budget med tkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2014 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 6 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp höjdes från 3,2 mkr till 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 3 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 16,3 mkr, att jämföra med 15,3 mkr i budget Ökningen beror på helårseffekt av upplåningen som görs under Budgetanpassning För 2015 behöver budgeten förstärkas med 18 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 28 mkr. För 2016 ligger budgetanpassningen på 16 mkr. Buffert För att täcka eventuella minskningar av skatteintäkter och utjämningsbidrag finns det budgeterat en buffert på 5 mkr under 2014 och 8 mkr under 2014 och Målsättningen är att ha 8 mkr i buffert. Årets resultat Årets resultat ligger på 16 mkr för 2014, samt 5 mkr i buffert. Det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte. Det är en medveten minskning av resultatnivån eftersom det kommer att bli ett resultat långt över målet under Upplåning För att finansiera 2014 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 17 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 444 mkr. Under 2013 gjordes nyupplåning med 100 mkr. Kommunfullmäktiges beslut Förutsättningar Ett nytt utjämningssystem kommer att införas år 2014 vilket innebär en försämring om cirka 6 mkr. Från och med 2016 kommer det nya utjämningssystemet att innebära en liten förbättring för Ljungby kommun för att från och med 2019 få full effekt. Prognosen för LSS-utjämning visar att Ljungby kommun får cirka 7 mkr mindre i utjämning 2014 än föregående år. Ovanstående i kombination med minskade statsbidrag och ökade nettokostnader innebär ett svårt utgångsläge för budgetarbetet. AFA försäkringar kommer att återbetala tidigare inbetalda premier under För Ljungby kommun handlar det om 25 mkr och resultatet 2013 kommer därmed troligen att uppgå till ett stort överskott. Med hänsyn tagen till ovanstående görs under 2014 tillfälligt avsteg från det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I fullmäktiges beslut uppgår resultatet till 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finns budgeterat 5 mkr i buffert centralt. Investeringsnivån har sänkts till tkr, exklusive VA och renhållning ligger budgeten på tkr. Det finansiella målet om att investeringar ska självfinansieras uppnås därmed. 4

6 Förvaltningsberättelse Den upplåning som ligger i finansieringsbudgeten på 17 mkr beror på överföring av tidigare års investeringar och investeringar för VA-verksamheten. Budgetförändringar Totalt uppgår den föreslagna kompensationen som delas ut till förvaltningarna till tkr och består av nedanstående. Inflationskompensation utgår med 1,9 % enligt rekommendation från SKL. Demografimodellen påverkar främst socialnämnden (cirka +7mkr) och barn- och utbildningsnämnden (cirka 1mkr). Kommunledningsförvaltningen får tillskott om 450 tkr avseende färdtjänsten. Minskning görs med 30 tkr genom att kommunfullmäktige ska minska med ett sammanträde årligen. Miljö- och byggnämnden får 500 tkr i tillskott avseende miljöstrategiskt arbete och framtagande av översiktsplan. Tekniska förvaltningen vill tillsätta en tjänst som VArådgivare. De får därför tillskott med 250 tkr. Halva tjänsten ska finansieras av VA-verksamheten. Tekniska förvaltningens budget utökas med 225 tkr för serveringskök Ljungberga (halvårseffekt 2014). Vårdnadsbidraget tas bort och budgeten för barn- och utbildningsnämnden minskas därmed med 400 tkr. Socialnämnden beräknas öka sina intäkter med 1 mkr gentemot Landstinget för Hälso- och Sjukvårdsavtalet. Förvaltningarnas budgetar minskas med totalt cirka 1,5 mkr beroende på den besparing som sänkta elpriser innebär. Den föreslagna kompensationen för demografi, inflation m.m. genomförs inte fullt ut. Avdrag från kompensationen har gjorts med tkr. Övriga budgetförändringar Investeringar Laganskolan, cykelvägen till Lagan och serveringskök Ljungberga läggs in i investeringsbudgeten. Projektering Laganskolan ska budgeteras under 2013 (2 mkr). Ridhus Sickinge budgeteras med 4 mkr under För att minska investeringsnivån under 2014 tas budgeten för exploateringsverksamhet under kommunledningsförvaltningen tillfälligt bort. Från och med 2015 finns det 5 mkr budgeterat årligen. Uppdrag Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby Energi. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sälja Truckhallen. En arbetsgrupp bestående av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska tillsättas. Fokus ska ligga på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Skolskjutsarna kostar idag cirka 20 mkr. Det borde finnas effektiviseringsmöjligheter om skolornas tider och skolskjutsarna samordnades bättre. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda varför kostnaderna inom äldreomsorgen ligger 19 mkr högre än standardkostnaden. Även biståndsbeslut ska undersökas. För att alla ska ha incitament att arbeta kostnadseffektivt ska det finnas ett tydligt budgetansvar. Riktlinjerna för detta ska därför ses över. Här inkluderas även alternativa driftsformer. Förvaltningarna ska minska övertidsuttaget med sammantaget tkr. En samordning av fastighetsförvaltningen ska ge minskade kostnader med tkr. En översyn av semesterlöneskulden ska göras som beräknas ge minskade kostnader med tkr. Borgensavgiften gentemot de kommunala bolagen höjs med 0,1 procentenhet. Detta motsvarar cirka 700 tkr i ökade finansiella intäkter. 5

7 Budget 2014 Budget per nämnd och förvaltning 2014 (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Kommunledningsförvaltning Teknisk förvaltning Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Ljungby Gamla Torg Gemensamma nämnden SUMMA Kommunledningsförvaltning Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Sänkt internränta -58 Minskning ett sammanträde kommunfullmäktige -30 Minskad övertid -84 Investeringsbidrag samlingslokaler -200 Omfördelning IT-system m.m. 261 Översyn semesterlöneskuld -55 Minskade elkostnader -2 Justerad budgetkompensation -455 Färdtjänst 450 Bolmsö bygdegårdsförening -998 Löneökning SUMMA Teknisk förvaltning Inflationskompensation 620 Sänkt internränta -936 VA-rådgivare 250 Minskade elkostnader -580 Kost Hamneda förskola 100 Lokalbanken 733 Omfördelning IT-system m.m. -58 Minskad övertid -248 Översyn semesterlöneskuld -83 Samordnad fastighetsförvaltning

8 Budget 2014 Teknisk förvaltning Budget 2014 Serveringskök Ljungberga 199 Kapitalkostnadskompensation 211 Justerad budgetkompensation -620 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Löneökning SUMMA -357 Miljö- och byggnämnd Inflationskompensation -45 Arvode 2:e vice ordförande 38 Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan 500 Minskad övertid -13 Omfördelning IT-system m.m. -25 Översyn semesterlöneskuld -11 Sänkt internränta -11 Justerad budgetkompensation -134 Demografifaktor justering 12/13 25 Demografifaktor Löneökning 347 SUMMA 675 Barn- och utbildningsnämnd Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Arvode 2:e vice ordförande 54 Till lokalbanken (brandstation Ryssby) -124 Sänkt internränta Löneökning Minskad övertid -519 Omfördelning IT-system m.m. -59 Översyn semesterlöneskuld -269 Kost Hamneda förskola -100 Minskade elkostnader -400 Borttag av vårdnadsbidrag -400 Justerad budgetkompensation Ungdomar utanför gymnasieskolan 27 Nationella prov komvux 27 Aktivitetsbidrag komvux 27 Ökad undervisningstid matematik 706 SUMMA

9 SUMMA Budget 2014 Socialnämnd Budget 2014 Inflationskompensation 756 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Arvode 2:e vice ordförande 57 Minskade elkostnader -254 Minskad övertid Kapitalkostnadskompensation 739 Översyn semesterlöneskuld -554 Översyn HSL-avtal med Landstinget Omfördelning IT-system m.m. -85 Justerad budgetkompensation Gemensamma nämnden Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 905 Serveringskök Ljungberga 26 Till lokalbanken (Bergagården) -592 Sänkt internränta -585 Löneökning SUMMA Kultur- och fritidsnämnd Inflationskompensation 516 Till lokalbanken (Kånna sockenstuga) -17 Truckhallen 400 Minskade elkostnader -260 Arvode 2:e vice ordförande 31 Kapitalkostnadskompensation 454 Minskad övertid -47 Omfördelning IT-system m.m. -34 Medborgarceremonier 27 Investeringsbidrag samlingslokaler 200 Översyn semesterlöneskuld -26 Justerad budgetkompensation -440 Sänkt internränta -303 Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Löneökning SUMMA

10 Budget 2014 VALNÄMND Budget 2014 Val Justerad budgetkompensation -138 Löneökning 1 Inflationskompensation 1 SUMMA 414 Överförmyndare Inflationskompensation -1 Justerad budgetkompensation -1 Löneökning 1 Demografifaktor justering 12/13 2 Demografi SUMMA 2 Revision Inflationskompensation 10 Justerad budgetkompensation -3 Löneökning 3 Demografifaktor justering 12/13 2 SUMMA 12 Gamla Torg Inflationskompensation 9 Sänkt internränta -8 Löneökning 10 Minskad övertid -9 Översyn semesterlöneskuld -2 Justerad budgetkompensation -3 Demografifaktor justering 12/13 3 Demografi Minskade elkostnader -9 SUMMA -8 Gemensamma nämnden Flytt från socialnämnden SUMMA

11 Budget 2014 Budgetförändringar (tkr) KLF TF MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 12/ Demografifaktor Minskade elkostnader Justerad budgetkompensation Löneökning Minskad övertid Översyn semesterlöneskuld Sänkt internränta Arvode 2:e vice ordförande Kapitalkostnadskompensation Lokalbanken Samordnad fastighetsförvaltning Nationella prov komvux Borttag av vårdnadsbidrag Färdtjänst Minskning ett sammanträde fullmäktige Översyn HSL-avtal med Landstinget Kost Hamneda förskola Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan Investeringsbidrag samlingslokaler Serveringskök Ljungberga VA-rådgivare Truckhallen Bolmsö bygdegårdsförening Val Ökad undervisningstid matematik Jobbstimulans ekonomiskt bistånd Ungdomar utanför gymnasieskolan Aktivitetsbidrag komvux Medborgarceremonier Omfördelning IT-system Gemensamma nämnden SUMMA

12 Budget 2014 Resultatbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Buffert Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

13 Budget 2014 Finansieringsbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar Summa löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Försäljning av anläggningar Investering överföring Summa använda medel Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar Summa finansieringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 91% 120% 161% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

14 Budget 2014 Balansbudget (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avkastning på eget kapital 1,2% 2,1% 2,1% Soliditet 64% 65% 67% 13

15 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT PLAN Förvaltning Löp Investeringsprojekt nr Budget Plan Plan Plan Plan TF övergrip 1 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten TF övergrip 2 Projekteringskostnader TF övergrip 3 Inventarier Tekniska förvaltningen Summa TF övergripande inkl räddningstjänsten TF Fastighetsavd 4 Säkerhetsåtgärder TF Fastighetsavd 5 Energibesparande investeringar TF Fastighetsavd 6 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder TF Fastighetsavd 7 Astrad - återställning efter rivning TF Fastighetsavd 8 Laganskolan TF Fastighetsavd 9 Reinvesteringar TF Fastighetsavd 10 Utbyte lekutrustningar TF Fastighetsavd 11 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Summa TF fastighetsavdelning TF Gata 12 Tillgänglighetsanpassning lekplatser TF Gata 13 Cykelväg Lagan TF Gata 14 Utbyggnad av GC vägar TF Gata 15 Karlsro industriområde gata TF Gata 16 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder TF Gata 17 Belysning längs GC-vägar i Ljungby TF Gata 18 Belysning i övriga orter TF Gata 19 Centrumplan a varav Fabriksgatan bussterminalen b varav Rune B Johanssons gata c varav Skåneg, posthörnan- Fabriksgatan d varav Skåneg, Fabriksg- Hammarrondellen Summa TF gata TF expl 21 Markförvärv TF expl 22 Byte instrument 400 TF expl 23 Tätortskarta 200 TF expl 24 Fritidskarta 350 Summa TF exploatering TF VA 25 Vattentäkter nya brunnar TF VA 26 Ombyggnad vattenverk TF VA 27 Ombyggnad av pumpstationer TF VA 28 Övervakningssystem avlopp TF VA 29 Ombyggnad mindre avloppsreningsverk TF VA 30 Ljungby Avloppsreningsverk TF VA 31 Ny maskinutrustning avlopp TF VA 32 Exploatering av bostadsområden TF VA 33 Exploatering industriområden TF VA 34 Ledningsförnyelse vatten och avlopp

16 Investeringsbudget Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt 2014 Budget 2015 Plan TF VA 35 Ny maskinutrustning VA-ledningar TF VA 36 Ny maskinell utrustning renhållning TF VA 37 Elektronik tak Summa TF VA Teknisk förvaltning summa KLF 38 IT investeringar KLF 39 Ekonomisystem/PA-system Plan KLF 40 Arbetsmiljöåtgärder KLF KLF 41 Exploateringsverksamhet Kommunledningsförvaltning summa BUN 42 Inventarier BUN BUN 43 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm BUN 44 Maskinell utrustning för lokalvård BUN 45 Lärararbetsplatser BUN 46 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen Barn- o utbildningsnämnd summa KFN 47 Offentlig utsmyckning KFN 48 Investeringar Kultur-Fritid KFN 49 Sickinge ridhus KFN 55 Ismaskin KFN 51 Grand, fortsatt programfas 200 Kultur- o fritidsnämnd summa GT 52 Inventarier Gamla torg summa MBN 53 Inventarier Miljö- o byggnämnd summa SN 54 Inventarier socialförvaltning SN 55 Arbetsmiljöåtgärder SN 56 Reinvesteringar sängar SN 57 Reinvesteringar taklyft SN 58 Adb-förbättringar SN 59 Reinvesteringar mobil-tes SN 60 Reinvesteringar nyckelgömmor SN 61 Nytt verksamhetssystem för ÄO+OF SN 62 Ombyggnad Brunnsgården A+B SN 63 Serveringskök Ljungberga Plan 2018 Plan Socialnämnd summa Summa totalt

17 Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Uppskattat Kommentar Tekniska förvaltningen Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan Österleden inkl. cirkulationsplats Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd Säker skolväg Lidhult, Unnarydsvägen Centrumplan, fördelat på Rune B Johanssons gata och Skånegatan, posthörnan-hammarrondellen Trafikskyltning, Ljungby stad & ringleder Replösa Björket VA-plan Lakvattenrening Fastighetsnära insamling, enbart vid ändrat lagkrav Barn- och utbildningsnämnden Digital infrastruktur grundskolan 2015 Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Snabba IT-uppkopplingar o trådlösa nätverk Kultur- och fritidsnämnden Investeringar kultur o fritid Omklädningsrum Kronoskogsbadet Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, actic, bollhall) Fritidsgården Ljungby RFID-teknik biblioteket Hembygdsparken Byte av konstgräsplanerna på Lagavallen Utvecklingsplan Lagavallen Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Socialnämnden Oförutsedda verksamhetsförändringar Årlig utgift Förnyelse möbler boende ÄO+OF Årlig utgift Nytt LSS-boende 2014 Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Ljungberga Planerad byggstart 1/

18 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Intäkter Netto Stöd till politiska partier Kostnader Netto Information Kostnader Intäkter Netto Övrig verksamhet Kostnader Intäkter Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader 289 Netto Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader Intäkter Netto Turistverksamhet Kostnader Intäkter Netto Busshållplatser Kostnader Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts förskoleklass Kostnader Intäkter -5 Netto Skolskjuts grundskola Kostnader Netto

19 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Skolskjuts särskola Kostnader Netto Skolskjuts gymnasieskola Kostnader Intäkter -10 Netto Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 5 5 Netto Färdtjänst Kostnader Intäkter Netto Folkhälsoarbete Kostnader Intäkter -2 Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter Netto Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader Intäkter Netto Kansliavdelningen Kostnader Intäkter Netto Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Personalavdelningen Kostnader Intäkter Netto Kollektivtrafik Kostnader Netto

20 Kommunledningsförvaltningen 2. Verksamhetsidé/ ansvarsområde Förvaltningen arbetar på kommun styrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten och att i nära samarbete med näringsliv, föreningar och organisationer utveckla kommunen som stad och geografiskt område. Förvaltningen ansvarar också för den interna gemensamma servicen i kommunen såsom personal-, ekonomi-, kansli- och IT-funktion. 3. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i budget 2014 tillskott med 450 tkr för ökade kostnader för färdtjänst. Inflation och demografi har kompenserats med tkr. Denna kompensation har helt och hållet använts till att finansiera ökade kostnader för samhällsbetalda resor. 4. Verksamhetsförändringar 4.1 Lean Under 2014 kommer Lean-arbetet att fördjupas och spridas till ytterligare arbetsgrupper och deras chefer. Med kommunens mål som grund, fokuserar Lean på det som skapar värde för medborgarna och på att ständigt förbättra verksamheten. En utökning har gjorts från en halvtidstjänst till en heltidstjänst som projektledare för Lean. 4.2 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen Som en del i generationsväxlingsprojektet fortsätter satsningen på traineer under Satsningen fungerar som en rekryteringsbas för specialist- och chefsfunktioner inom kommunen. Traineerna är yngre akademiker som erbjuds ett skräddarsytt program under tolv månader och därefter eventuellt en tillsvidareanställning. För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun även under 2014 i projektet Trainee Kronoberg. Programmet vänder sig till redan anställda medarbetare. Ljungby kommun deltar sedan 2013 i ett studentmedarbetarprojekt. Det övergripande syftet med studentmedarbetarprojektet är att öka högskolestudenters benägenhet att stanna kvar i regionen. Det är samtidigt en utmärkt möjlighet att marknadsföra Ljungby kommun som arbetsgivare, vilket kan underlätta framtida kompetensförsörjning. Projektet bygger på att högskolestudenter på teoretiska utbildningar erbjuds extra arbete under studietiden med arbetsuppgifter som är av relevans för studieområdet. Personalavdelningen kommer under 2014 fortsätta samarbetet med gemensam upphandling för ett verksamhetssystem inom personalområdet tillsammans med alla länets kommuner. Gemensamma verksamhetssystem ger möjlighet till utökad systemutveckling och mer samarbete över kommungränserna. Rehabilitering Arbetsgivaren har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden, så kallad gemensam kartläggning. Arbetssättet ska under året införas i hela organisationen. Medarbetarenkät 2012 genomförde Ljungby kommun en medarbetarenkät med målet att ta reda på hur medarbetarna upplevde sitt arbete och att utvärdera arbetsgivarpolitiken. Under 2014 kommer en medarbetarundersökning åter igen att genomföras. Syftet denna gång är det samma samt att se hur de aktiviteter som genomfördes i samband med den första enkäten fått genomslag. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. Under 2014 ska jämställdhetsuppdraget ha blivit en del av ett större perspektiv på likabehandling och ska ingå i uppdraget att arbeta med mångfald. Vidare ska större fokus riktas mot att inspirera organisationens ombud att driva jämställdhetsfrågorna på sina arbetsplatser. Under 2014 ska personalavdelningen genomföra en lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 4.3 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningsprojekt Under 2013 påbörjades två sysselsättningsprojekt för att minska ungdomsarbetslösheten. Dessa pågår åtminstone under första halvåret Det ena projektet innebär att kommunen och näringslivet anställer arbetslösa ungdomar som inte fyllt 30 år. Kommunen utmanar samtidigt näringslivet på så sätt att kommunen anställer lika många som näringslivet anställer tillsammans. Anställningstiden är 7 månader. Projektet liknar i flera delar 2010 års framgångsrika anställningar av ungdomstraineer. Det andra projektet riktar sig till långtidsarbetslösa ungdomar. Ett tiotal ungdomar får kommunala anställningar under 12 månader. Framtid Kronoberg är ett länsövergripande ESF-projekt som riktar sig till arbetslösa i åldern år. Syftet är att genom olika insatser och metoder stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Kommunen har en halvtids anställd projektledare som samordnar de lokala insatserna. Feriearbete för gymnasieelever Kommunen har en kvalitetsgaranti som innebär att alla gymnasieungdomar har rätt till ett sommarjobb. Antalet sommarjobb beräknas till ca Beslutsstödssystem Kommunledningsförvaltningen genomför tillsammans med övriga förvaltningar en upphandling av beslutsstödssystem under slutet av Systemet ska införas med början under I systemet ska kommunens chefer få lättillgänglig och användaranpassad information om sin ekonomi, sin personal och sin verksamhet. 19

21 Kommunledningsförvaltningen I första hand ska det därför göras integrationer med ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem för barn- och utbildningsförvaltning samt socialförvaltning. Kommunens målstyrningsarbete ska läggas in i systemet så att det ska gå att se hur vi uppfyller mål på olika nivåer och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen. 4.5 Ekonomistöd Ett inköpsstödssystem var planerat att införas under Införandet är nu uppskjutet till Via inköpsstödet nås enkelt alla produkter som kommunen har avtal på. Syftet med inköpsstödet är att öka avtalstroheten och göra det enklare att beställa rätt produkt från rätt leverantör. För att införa ett inköpssystem måste antalet personer som handlar minska betydligt, vilket i andra organisationer har gjort att kostnaderna för inköp minskat. Inköpsstöd har redan införts av Växjö kommun och genom att flera kommuner inför samma system blir det betydande samordningsvinster. KLF har fått utökad budget med 300 tkr för licensavgift för inköpsstödet. Upphandling av ekonomisystem görs tillsammans med fem andra kommuner i länet. Upphandlingen kommer att slutföras under 2014 och införande under IT Under 2014 fortsätter införandet av fler e-tjänster i kommunen. Med e-tjänst menas funktioner för kommunal service som medborgare, brukare och anställda kan ta del av via kommunens hemsida ljungby.se. Idag har varje förvaltning minst en e-tjänst, under 2014 inför kommunledningsförvaltningen ytterligare ett antal e-tjänster, bland annat anmälan om autogiro. Kommunens serverhall förses med ny ventilationsanläggning för att dels uppnå minskad miljöpåverkan genom effektivare resursutnyttjande, dels uppnå ännu högre driftsäkerhet. I serverhallen installeras också en fast släckningsanläggning för att så tidigt som det idag är tekniskt möjligt minimera skadorna till följd av en eventuell brand. Under 2014 fortsätter övergången till Windows 7 och Microsoft Office Övergången är omfattande och berör kommunens samtliga datorvändare, program (cirka 450 stycken) och verksamhetssystem (ett 60-tal). 4.7 Kansliavdelning Kansliavdelningen består av kansli, kontorsservice, reception, konsumentrådgivning, samhällsbetalda resor, budgetoch skuldrådgivning, folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete. Samhällsbetalda resor Kollektivtrafikprojektet Ring så hämtar vi fortsätter under Projektet avser att ge en effektivare trafik genom att samordna sjukresor och färd tjänst och samti digt öka utbudet av kollek tivtrafik till Ljungby tätort genom att låta alla kommuninvånare åka med transpor terna. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken mot snabbare transporter på linjer med hög arbets pendling fortsätter. Snabbturer mellan Ljungby och Växjö och mellan Ljungby och Älmhult har inrättats och antalet turer har ut ökas. Ljungby kommun kommer också att fortsätta arbetet med att införa snabbare turer till och från Värnamo och Markaryd. Konsumentrådgivning Inför 2014 har en kommun hoppat av samarbetet inom Konsument södra Småland, men i gengäld har det tillkommit två nya kommuner. Från och med 2015 kommer det sannolikt att finnas en nationell konsumentrådgivning. Under året kommer därför en utredning genomföras för att ta fram förslag på hur den lokala och regionala konsumentrådgivningen ska se ut i framtiden. 4.8 Högre utbildning På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar ökat genom samarbete med kommunens och regionens näringsliv och Linné universitet. De fyra utbildningsanordnarna sam verkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. Inför höstterminen 2014 ansöker utbildnings anordnarna om att få starta tre nya yrkehögskoleutbildningar. Sedan 2010 avsätts 1 miljon kronor per år i kommunledningsförvaltningens budget till att säkerställa nya eftergymnasiala utbildningar och forskning. Av dessa pengar går 100 tkr till distansutbidning, 100 tkr kronor till att utveckla utbildningsmiljön på HCLY och 200 tkr till utvecklingscentrum för servicetekniker. Resterande 600 tkr betalas ut till utbildningsanordnare på HCLY efter ansökan. Under 2014 kommer Ljungby kommun i samverkan med CIL att etablera en nod i Linneaus Technical Centre för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitet. I samverkan med Chalmers kommer vi också att erbjuda utbildningar inom produktionslyftet och annan lean-relaterad utbildning. 4.9 Information Kommunen ingår sedan 2011 i ett nätverk om medborgardialog som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Lokalt har en arbetsgrupp för medborgardialog bildats som också tagit fram förslag på policy och verksamhetsplan. Dessa styrdokument ska implementeras under Under 2014 kommer ett arbete med att se över innehåll och struktur på kommunens intranät att genomföras. Inflyttarservice Inflyttarservice är en hjälpverksamhet för den som nyligen flyttat till Ljungby, snart ska flytta hit eller funderar på Ljungby kommun som ny bostads ort. Inflyttarservice fungerar som lots och ger information om boende, barnomsorg, kultur med mera. Detta för att ge en så god service och positiv bild av Ljungby som möjligt Marknadsföring Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turistbroschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen - det goda värdskapet. För 2014 finns 800 tkr avsatta för sponsring. Dessa pengar fördelas mellan olika sponsringsprojekt beroende på vad som för tillfället ger bäst reklamvärde för Ljungby kommun. 20

22 Kommunledningsförvaltningen 4.11 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor är det viktigt att skapa goda kontakter. Näringslivsavdelningen ska aktivt skapa intresse för externa företagare att etablera sig i kommunen. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgäng lighet och snabb och personlig återkoppling. Kommunen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Ljungby kommun ingår i leaderområde Leader Linné även nästa programperiod Leaderarbetet innebär insatser för utveckling av landsbygden genom nya företag, arbetstillfällen, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser. Ljungby kommun marknadsförs till besökare och invånare tillsammans med Hylte, Gislaved och Värnamo genom en gemensam hemsida smalandssjorike.se, broschyrer, mässor och annonsering Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Under hösten 2013 kommer policy och verksamhetsplan för internationellt arbete att antas politiskt. Därefter börjar det mer operativa arbetet med verksamhetsspecifika handlinsplaner på respektive förvaltning. Enligt aktivitetsplan för EU-frågor kommer arbetsgruppen bland annat att arrangera ett utbildnings- och inspirations seminarium om EU och EUprojekt för kommunens politiker och tjänstemän. Under 2014 fortsätter politiker och tjänstemän att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser på området EU Politiskt arbete Partistöd utgår med ett grundstöd per parti i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige finns tio partier representerade. Partistöd utgår också med ett stöd per mandat i kommun fullmäktige. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är partier à kr 202 tkr 49 mandat à kr 858 tkr Inflationsuppräkning 11 tkr Summa tkr Uppräkning sker från och med 2008 med konsumentprisindex. Ny vision Under året kommer det att pågå ett intensivt arbete med att förankra den nya vision för Ljungby kommun, som tagits fram att gälla från och med 2015: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Tre strategiska områden som kommunen ska ha ett särskilt fokus på under den kommande mandat perioden har också tagits fram. Som en bas finns även en ny värdegrund för alla medarbetare och beslutsfattare, vilken ska tjäna som vägledning i det vardagliga arbetet. Förutom ett intensivt förankringsarbete av dessa ska en ny struktur för målstyrningen arbetas fram. 21

23 Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader Intäkter Netto Gator och vägar Kostnader Intäkter Netto Parker Kostnader Intäkter Netto Miljö- och hälsoskydd Kostnader Intäkter Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Allmän fritidsverksamhet Kostnader Intäkter Netto Allmän kulturverksamhet Kostnader 110 Netto Kost grundskola Kostnader Intäkter Netto Kost förskola Kostnader Intäkter Netto

24 Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Kost förskoleklass Kostnader Netto Interkommunal ersättning kost Kostnader Netto Kost gymnasieskola Kostnader Intäkter Netto Kost äldreomsorg Kostnader Intäkter Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter -63 Netto Gemensam kost Kostnader Intäkter Netto Egna verksamhetslokaler Kostnader Intäkter Netto Hyrda verksamhetslokaler Kostnader Intäkter Netto Övrig fastighetsförvaltning Kostnader Intäkter Netto Anläggningsverksamhet Kostnader Intäkter Netto Sidoordnad verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kommersiell verksamhet Kostnader Intäkter Netto

25 Tekniska förvaltningen, va och renhållning 1. Ekonomisk rapport VA och renhållning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader Intäkter Netto Vattenförs. o avloppshant Kostnader Intäkter Netto Avfallshantering Kostnader Intäkter Netto

26 ExploateringsBudget Exploateringsbudget Likviditetsplan exploateringar, tkr Totalt projekt Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift Inkomst Tomter i Ryssby Utgift Inkomst Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift Inkomst Replösa Byagården Utgift 370 Inkomst Österdal, bostäder Utgift Inkomst -975 Sallebro Replösa 4:40 Utgift Inkomst Exploatering industrier NV Industriområdet Utgift Inkomst Västergatan Lagan Utgift Inkomst Pannan sv indomr. Utgift Inkomst Nålen exploatering Utgift Inkomst Karlsro Rosendal Utgift Inkomst Netto exploateringsverksamhet Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst Netto mark och exploateringsverksamhet

27 Tekniska förvaltningen 2. Verksamhetsidé/ansvarsområde Tekniska förvaltningen ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kom mun. Tekniska förvaltningen svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartfram ställning, rädd ningstjänst, lokala trafik föreskrifter, parkeringstill stånd, hyror och arrenden samt all kostverksamhet. 3. Sammanfattning Planeringsavdelningen VA-rådgivare Översyn semesterlöneskuld Fastighetsavdelningen Samordnad fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelningen Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Räddningstjänsten Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Kostavdelningen Demografifaktor Serveringskök Ljungberga Kost Hamneda förskola Minskad övertid 4. Verksamhetsförändringar 250 tkr -83 tkr 167 tkr tkr 69 tkr -488 tkr -105 tkr -524 tkr 69 tkr -57 tkr -72 tkr -60 tkr 225 tkr 199 tkr 100 tkr -63 tkr 461 tkr 4.1 Budgetram 2014 Tekniska förvaltningens ramökningar inför budget 2014 består av kompensation för inflation och för ändringar i demografin. Minskningar av ramen har gjorts för sänkt internränta, minskade elkostnader samt avdrag från inflations- och demografikompensationen. Minskning av ramen har även gjorts för att övertidsuttaget ska minskas och semesterlöneskulden ses över. Tekniska förvaltningen får tillskott med 250 tkr till en tjänst som VA-rådgivare. Halva tjänsten ska finansieras av VAverksamheten. En samordning av fastighetsförvaltningen med Ljungbybostäder ska ge minskade kostnader med tkr. 4.2 Budgetår 2014 Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby energi. Förvaltningen har även fått i uppdrag att sälja Truckhallen. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Nedgången i tomt försäljningen förväntas fort sätta ännu en tid vilket medför svårigheter att uppnå intäktsmålen i budgeten. Avverkningen i kommunens skogar har under de senaste åren överskridit vad den producerar. Skogens sammansätt ning och utseende är sådan att intäkterna måste reduceras om avverkningstakten ska anpassas till tillväxten. 4.3 Planeringsavdelningen Avdelningen svarar för tekniska för valtningens administrativa uppdrag, energi- och VA-rådgivning, tekniska utred ningar, pro jektering av gator och VA, försäljning av bo stads- och industritomter samt arrenden. Projekte ringsenheten utför uppdrag åt exploateringsavdel ningen, va- och renhåll ningsavdelningen samt gatu- och park avdelningen. Projekteringsenhetens personal kommer att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens drift. Vid behov av externa konsulttjänster kommer dessa att belasta investeringsprojekten direkt. Funktionen energirådgivning flyttas från fastighetsavdelningen till planeringsavdelningen. Rådgivning i VA-frågor till allmänheten, främst kring ämnet enskilda avlopp, är en ny funktion som skapas 2014 och kommer organisatoriskt att tillhöra planeringsavdelningen. De rådgivande funktionerna kommer sammantaget att motsvara en heltidstjänst. 4.4 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen svarar för att tillhandahålla funktionella lokaler för kommunens olika verksamheter och att se till att fastigheterna behåller sitt värde. Avdel ningen förvaltar, sköter den tekniska driften, underhåller och verksamhetsanpassar kommunens lokaler. Totalt planerat underhåll för 2014 är 46 kr/m². Tillkommer gör felavhjälpande underhåll med 12 kr/m². Avdel ningen för valtar cirka m² bruksarea. Ett uppdrag är att optimera driften av fastigheterna för att uppnå en så låg miljöpåverkan som möjligt. Energideklarationerna slutfördes under Deklarationerna har resulterat i ett förslag om cirka 500 åtgärder kommer att innehålla en ytterligare satsning på att göra energieffektiviserande åtgärder i fastighetsbeståndet. Åtgärder med kort återbetalningstid kom mer att prioriteras. Fastighetsavdelningen kommer under 2014 att införa ett nytt ärendehanteringssytem för att öka servicen till samtliga förvaltningar. Kommunen har idag en del tomma lokaler där det framtida nyttjandet i dagsläget är okänt. Kostnaderna för dessa belastar lokalbanken som är en egen resultatenhet. En fastighetsöversyn ska genomföras och samarbetet mellan de olika för- 26

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGET 2012. Plan 2013-2014. Ljungby Gamla Torg

BUDGET 2012. Plan 2013-2014. Ljungby Gamla Torg BUDGET 2012 Plan 2013-2014 Ljungby Gamla Torg innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag budget 2016

Kommunstyrelsens förslag budget 2016 Kommunstyrelsens förslag budget 2016 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2024. I prognosen räknar vi med

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut budget 2018

Kommunfullmäktiges beslut budget 2018 Kommunfullmäktiges beslut budget 2018 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2026. I prognosen räknar vi med

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer