Kvalitetsbokslut 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2012"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Tillgänglighet... 5 Medicinska resultat... 6 Patientsäkerhetsresultat... 8 Patienterfarenheter... 9 Måluppfyllelse... 9 Ekonomi... 9 Aktiviteter Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

3 Inledning Under året har kliniken arbetat med att öka tillgänglighet för patienter, produktionssiffror visar att vi har lyckats. Svårigheter har hela tiden funnits när det gäller bemanning inom samtliga yrkesgrupper. Läkarstaten har gått med vakanta tjänster och bemanningen har klarats genom att köpa in tjänster. Detta har inneburit ökade kostnader för personal. Vårdplatsbrist har medfört att kliniken skickat fler patienter för utomlänsvård vilket också visat sig i att kostnaderna för utomlänsvård överskridits med 8 mnkr. Det som också påverkat kostnaden är fler svårt cancersjuka patienter. Klinkern har arbetat aktivt i ledningsgrupp, samverkansråd och under APT med att identifiera och utveckla frågor och processer. Detta har resulterat i flertalet åtgärder under året inom olika arbetsområden. Tack vara alla medarbetares goda insatser har vi enligt kvalitetsdokument utför god vård och god produktion. Under 2013 avser vi att arbeta ytterligare med personalperspektivet. God personalpolitik ger god vård och friskare medborgare. Faktaruta Fakta Utfall 2012 Omsättning Antal anställda 205 mnkr 60 st Organisation / Kompetens Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för kliniken men diskuterar, planerar och beslutar i samråd med ledningsgruppen. Fackliga aspekter på verksamheten inhämtas i samverkansrådet. 1:a-linjechefer finns för mottagningsverksamheten, behandling/endoskopiska verksamheten samt den administrativa enheten. Verksamhetschefen är direkt chef över läkargruppen. Mottagning Personalstat för hela mottagningen är: Sjuksköterska inklusive vårdenhetschef 7.0 Undersköterska 1.5 Mottagningen har sjuksköterskor som arbetar med läkare samt har egna mottagningar inom övervikt, stomi, urologi, avancerad sårvård, kontaktsjuksköterska för cancerpatienter och colorektal. Vi har sjuksköterskor som har ansvarsområden inom ovanstående och även endokrinologi, NET samt operationsplanering. Kliniken köper dietisttjänst motsvarande Uppdraget för denna är slutenvårdspatienter. Senaste åren har även obesitaspatienter tillkommit. Behandlingsavdelningen Personalstat behandlingsavdelningen: Sjuksköterskor inklusive vårdenhetschef 5,52 Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

4 Vårdbiträde 0.19 Behandlingsavdelningen är en dagvårdsavdelning som tar emot dagkirurgiska och dagmedicinska patienter. Tar hand om patienter från samtliga kliniker Landstinget Sörmland och samarbetar med UVA. Jobbar på uppdrag från externa läkare t ex Örebro och Uppsala. Vi har 18 sängplatser. Renoverade lokaler Inskrivningsmottagning två gånger per vecka för slutenvårdspatienter inom kirurgi. Endoskopienheten Personalstat endoskopienheten: Sjuksköterskor 3.07 (inkl sektionsansvarig ssk) Undersköterska 0,85 Endoskopienheten utför planerade och akuta koloskopi- och gastroskopiundersökningar från alla kliniker på Nyköpings lasarett. Personal assisterar vid akuta endoskopiska undersökningar på operation och IVA. Drop-in mottagning gastroskopi en dag i veckan. ERCP sker med personal från endoskopienheten på operation. Servar planerad och akut verksamhet både från kirurg och medicin. Fungerar som konsult med rådgivning och information till många olika enheter inom och utanför sjukhuset. Administrativa enheten Personalstat administrationen: Medicinska sekreterare inkl enhetschef 9.8 Assistent 1.0 Enheten har huvudansvaret för It-koordinatoruppgifter med bl a SYSteam Crosssamordnare, EkS administratör, Pratorsamordnare, Heroma, Webbredaktör för In- och utsidan samt CrossRapport. KomFram ligger också under enhetens ansvar. Medicinska sekreterare ansvarar även för registrering i kvalitetsregister. Kassa/reception för ortopedmottagning, kirurgmottagning inkl endoskopi, urologi och behandlingsavdelningen. Läkare Personalstat läkare: Specialister inkl verksamhetschef 10.5 ST-läkare AT-läkare 6,83 (kirurgblocket) Överläkare, Specialistläkare, ST-läkare samt underläkare ansvarar för medicinska områden inom colorektalkirurgi, endokrinkirurgi, överviktskirurgi, urologi, traumaomhändertagande samt baskirurgi. Verksamhetens uppdrag Grunduppdrag Akut och planerad verksamhet inkl traumaomhändertagande Slutenvård i samverkan med KVA, IVA och vårdplatsenheten Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

5 Jourverksamhet dygnet runt årets alla dagar i samarbete med Akutkliniken I länssamverkan uppdrag inom omhändertagande av barn. Operationsverksamhet på operationsavdelning samt mottagningen för kirurgi och urologi Mottagningsverksamhet inom allmän kirurgi, urologi och endoskopi. Bedriva behandlingsavdelning med service för övriga kliniker inom Hälso- och Sjukvården tillkom uppdraget som processledare fetma (0.2 tjänst) Länets innevånare och utomlänspatienter som uppehåller sig i länet ska erbjudas kirurgisk och urologisk specialistvård. Verksamheten ska samordnas med landstingets övriga verksamheter så ett maximalt resursutnyttjande kan nås. Den fördelningen av subgrupper av diagnoser mellan landstingets enheter ska bestå, dvs. fortsatt koncentration av kirurgisk behandling för sköldkörteln och bisköldkörteln sjukdomar till Nyköping. Bedömning, kirurgisk behandling och uppföljning av överviktspatienter koncentreras till Nyköping. Likaledes koncentreras hela vårdkedjan för bröstcancer samt kärlkirurgiska frågeställningar till MSE. Barnkirurgiska elektiva ingrepp görs ej i Nyköping utan koncentreras till KSK alt MSE. Den högspecialiserade kirurgiska vården utförs i den mån det behövs utanför länet med de avtalspartners som finns inom landstingen i Stockholm, Uppsala och Örebro. Viss del av specialistvården tillgodoses genom avtal med privata vårdgivare. Inriktningen är att utomlänsvården ska bli mer fokuserad på de aktiva insatserna medan utredning och uppföljning i större utsträckning ska ske på hemsjukhuset. Tillgänglighet Tillgängligheten till nybesök ligger i snitt 2012 på 90 %, efter december är det 70 patienter som väntat mer än 90 dagar. För behandling är tillgängligheten lägre, där är snittet 50 % och i slutet av året är det 50 patienter som väntat längre än 90 dagar. Under året har vi arbetat med att uppdatera väntelistor och startat öppna gastromottagningar. Vi följer och erbjuder patienter vårdgaranti utifrån uppdaterade väntelistor utifrån den statistik som finns tillgänglig. Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

6 Medicinska resultat Kvalitetsdata kolorektal cancer Man skall komma ihåg att bland de länder i världen som mäter kvalitet på kolorektal cancerkirurgi, så ligger Sverige alltid i topp bland de 3 bästa. Så här skriver Socialstyrelsen "Alla pat skall påbörja behandling inom 4 veckor från det att man söker". Detta klarar vi i Sverige i 30 % av fallen. Från diagnos hos kirurg till behandling klarar vi 60 % inom 4 veckor. På NLN får man vänta 12 dagar på tid till kirurg(från remiss) Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

7 och i regionen 11,5 dagar. Efter kirurgmöte får man vänta 13 dagar på MDT på NLN och 12 dagar i regionen. Efter MDT får man vänta 8 dagar på operation på NLN och 18 dagar i regionen. Efter ankomst av remiss får man vänta 35,5 dagar på operation hos oss och 44 dagar i regionen (på MSE 63,5 dagar). Preoperativ radiologisk staging (DT med TNM klassifikation i utlåtandet) görs i 63 % i regionen. RCC glädjer alla radiologer med att en radiologblankett nu införs-grattis! Preop MDT anmäler vi nu nära 100 % av våra coloncapat där regionen ligger på ca 70 %. En massiv upphämtning! Andel akutkirurgi ligger vi som vanligt bland de högsta med 32,3% akutop coloncapat mot regionen på 21,6%. Laparoskopisk cancerkirurgi görs i regionen bara i Hudiksvall, Mora, Örebro och Uppsala. Pålle och Mathiessen tycker att man bör op minst 40 fall/år för att bedriva lap. cancerkirurgi. Pålle:" Det är inte finare att göra lap. kirurgi". Angående våra preparat har vi idag nära 100 % med fler än 12 lymfkörtlar där regionen ligger kring 90 %. På komplikationssidan presenteras ett stor mtrl ( ). Avseende anastomosläckage (elektiv) ligger NLN på 3,2 % jmf regionen på 2,6 %. I botten Örebro på 4,5 %. Avseende sårruptur ligger NLN på 3,2 % jmf regionen på 2,4 % med Falun/Karlstad i botten på 3,4 %. Vi reopererade 3 av våra 30 pat 2011 vilket ger 10 % reop jmf med regionen på 7,5 % med Hudiksvall i botten på 12,6%(små siffror). Medianvårdtiden ( ) är på NLN 6 dagar för colonca pat jmf regionen på 7 dagar och MSE på 10 dagar. Postop MDT har vi på 60 % av våra pat(jmf 10 % 2008) med regionen på 90 %. Ordentlig uppryckning således men inte tillräckligt. Bidragit till studier har vi inte alls 2011 men det blir skillnad 2012 med Adeptsstudien. 30 dagars mortalitet (stort mtrl ) ligger som regionen kring 2 % och 1 års mortalitet precis som regionen på 8 %. 5 års mortalitet för stadium 1 och 2 pat (ej lymfkörtelmetastaser) ligger märkligt nog bäst i regionen på NLN (191 pat) med ca 30 % 5 års mors där botten ligger på ca 45 % 5 års mors. Det märkliga är att vi ligger bland de sämsta på 5 års mors för stadium 3 pat (med lymfkörtelmetastaser) strax över 60 % (152 pat), med regionen strax över 50 % 5 års mors. Detta trots att vi har fler lgl i preparaten, och ger adjuvant cytostatika till stadium 3 pat i samma utsträckning som regionen. Slutligen lite allmänt om colonca i Nyköping. Vi op fler T 4 tumörer än regionen (överväxt) och har som vanligt fler stadium 4 patienter (med spridning) 26,3 % i NLN jmf 21,7 % i regionen. Enligt ASA klassificeringen op vi också sjukare pat med 40,2 % ASA 3 pat jmf 27,2 för regionen (försiktiga narkosläkare eller sjukare pat?). Sammanfattningsvis en coloncancerkirurgi av "genomsnittlig "kvalitet jämfört med regionen. Vi behöver få in fler pat i studier (Adept) och anmäla till postop MDT. Kvalitetsdata avseende rektalcancer Angående ledtider på rektalcancersidan får man i Nyköping vänta 44 dagar från läkarbesök till operation (ej strålade pat) där regionen ligger på 47 dagar och MSE 45. Från ankomst av remiss till op får man däremot vänta 64,5 dagar på NLN, 62 i regionen och 67,5 på MSE. Svårt att få in pat. till mottagningen? För att få strålbehandling från remissankomst får man vänta 60 dagar i NLN, 63 i regionen och 70 på MSE. Den enda ledtid där NLN ligger sämre är tid från möte med kirurg till preop MDT där vi har 23 dagars väntan jmf regionen på 14 dagar och MSE på 15. Är det svårt att få tid till MR? Återigen op vi flest ASA 3 pat med 40,9% ASA 3 jmf regionen på 27,5%. Preop MDT har vi i nära 100 % av fallen med en massiv upphämtning sedan I våra preparat har ca 80 % mer än 12 lymfkörltar jmf regionen på ca 70 %. En intressant siffra är resektionsmarginal utryckt som andel preparat med mer än 2 mm CRM marginal. CRM Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

8 står för resektionsmarginalen dvs. närmsta avstånd till den bortopererade cancern (circumferential resectionmargin). CRM marginalen är kopplad till risk för lokalrecidiv och cancerspecifik överlevnad. Där ligger NLN i topp på 93,3 % preparat med mer än 2mm marginal jmf regionen på 77,7 %. Tittar man på komplikationssidan (stort mtrl från ) har vi 6,4 % anastomosläckage jmf regionen på 9,2 % och sårruptur hos 0,9 % jmf 2 % i regionen. Reoperationsfrekvensen(2011) ligger på 6,7 % jmf regionen på 7,9 %. Medianvårdtiden ligger hos oss för rektalcancer på 12 dagar jmf regionen på 11 dagar och MSE på 15 dagar. Postop MDT har vi märkligt nog bara i ca 50 % av fallen jmf med 90 % för regionen. Där behövs en upphämtning. 20 % av våra rektalpat har varit i studie (Stoma Mesh) jmf 28 % i regionen. Fler blir det med Adept. Vår 30 dagarsmortalitet ligger som regionen på 1,6 % och 1 års på 7,2 % jmf regionen på 7,6 % (stort mtrl ). 5 års överlevnadsiffror är trevliga för oss. Vi har en 5 års mortalitet på stadium 1 och 2 (ej lymfkörtelmet) som ligger strax över 20 % och ligger där i topp jmf regionen. På stadium 3 (med lgl met) ligger vi också bland de bästa med bara Västerås som har något lägre 5 års mors. Går man dessutom in i sjukhusspecifika data för hela riket och tittar på 5 års överlevnad för opererad rektalcancer ligger Nyköping på 70 % 5 års överlevnad. Bara Ersta med 75 % och Sahlgrenska med 71 % 5 års överlevnad ligger före. Sammanfattningsvis behöver vi anmäla fler till postop MDT och korta ledtiden till preop MDT, men på det hela taget en rektalcancerkirurgi med bra kvalitet. Kvalitetsdata avseende njurcancer Under åren diagnoserades 41 fall av njurcancer på Nyköpings lasarett, 38 patienter opererades med nefrectomi. De registrerade tiderna mellan remissankomsten och första specialistmottagningsbesök samt mellan specialistmottagningsbesök och operation, rapporteras för hela länet, inte på sjukhusnivå. Södermanland ligger i mitten mellan de länen med de kortaste tiderna och län med de längsta tider. Andel fall som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, rapporteras också på länsnivå, inte på sjukhusnivå. Södermanland har lägsta andel fall, ca 25 % tillsammans med Värmland. Andel fall med njurcancer som opereras inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss ligger på ca 82 % (genomsnitt i regionen). Andel fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens under åren var lägst för Södermanland, ca 10 %. I 2010 års version av det Nationella vårdprogramet för njurcancer är målet att minst 90 % av njurcancerfall ska preoperativt utredas med CT thorax. Andel fall med preoperativ CT thorax på Nyköpings lasarett för diagnosåren var 66 % (genomsnitt i regionen 84 %). Andel njurcancerfall utredd med CT buk-mrt var i Nyköping 89 % (genomsnitt i regionen 92 %). Utifrån rapporten identifieras följande förbättringsområden: 1. Förkorta väntetider till både specialistmottagning samt operation 2. Utöka andel fall med preoperativ utredning med CT thorax. 3. Utöka andel fall som diskuteras i MDT konferensen (Nyköping deltar i multidisciplinär video-konferens i urologi sedan november 2012). Patientsäkerhetsresultat Genomfört utbildning av hygienregler och arbetat aktivt med PPI-mätningarna. Arbetat med att öka avvikelserapportering i synergi och även öka avslut. Statistiken har Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

9 även använts för att arbeta förebyggande. Patienterfarenheter Resultatet i patientenkäten ska följas upp efter att cheferna genomgått utbildningen. Måluppfyllelse Ekonomi Årets resultat blev - 7,3 mnkr. Fördelat på Resultat A -11 mnkr och Resultat B +3,7 mnkr Underskottet består till störst del av höga utomlänsvårdskostnader -8 mnkr men även av höga personalkostnader -3 mnkr. När det gäller utomlänsvården syns en ökning inom alla remissgrupper. Det är flera svåra cancerfall och fler patienter som fått åka utomläns då vi har brist på doktorer och tight med vårdplatser. De höga personalkostnaderna beror på dyra lösningar med hyrläkare och övertid. Överskottet på Resultat B kommer till störst del av lägre kostnader från IVA men även från vårdplatser. Ett aktivt arbete pågår för att försöka rekrytera överläkare samtidigt som ett långsiktig planerade pågår genom att fylla på med AT och ST. Aktiviteter 2013 Aktiviteter Följa Landstingets årliga patientenkät Uppdatera väntelistor Offentlig statistik för behov, produktion och väntetider för mottagning och operationsverksamhet. Följer landstingets mål Länsgemensam operationsplanering Länsgemensamma riktlinjer prostatacancer, colorektal ST-kontrakt Endoskoperande sjuksköterska APT Samverkansråd Ledningsgrupp Gemensamma ledningsgruppsträffar över länet. Följa och utvärdera kvalitetsregister Barriärvård - basala hygienrutiner och klädregler Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

10 Aktiviteter Barriärvård - vårdrelaterade infektioner Arbeta förebyggande utifrån mätresultat. Följa hygienregler Samarbete med patientsäkerhetsenheten gällande riskanalys. Arbeta förebyggande utifrån mätresultaten. Kvalitetsregistrering Administration Nationellt projekt "Säker bukkirurgi" Pilotklinik Nationell projekt "Infektionsverktyg" Avvikelsehantering MDT-konferenser Avtal andra vårdgivare Följa de riktlinjer och råd som landstinget tillhandager Ledningsgrupp divisionsnivå Validering av statistik Endoskopi/behandlingsavdelning Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdplatsenheten NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Katarina Andersson Strategisk Verksamhetsutveckling (SVU) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vad vill vi åstadkomma på Karolinska?

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Trosa Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Marie Persson Institutionen för datavetenskap och kommunikation Blekinge Tekniska Högskola marie.persson@bth.se Krisjanis Steins Institutionen

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut 2011 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 12 Tillgänglighet...

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Bröstcancer. Förbättringsprocessen

Bröstcancer. Förbättringsprocessen Bröstcancer Förbättringsprocessen Bröstteamet Eva Ebenstrand Sonja Espersson Charlotte Haraldsson Marie Persson Pia Persson Margareta Sjövall Hans Svensson Heitti Teder Åsa Vänerhag Annika Åkerberg CSK

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut Vårdplats- och mottagningsenheten KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet. 2007-06-12 Kerstin Sjöström

Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet. 2007-06-12 Kerstin Sjöström Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet Ögonkliniken, UMAS i siffror 2006 32 874 läkarbesök 13 284 sjukvårdande behandlingar 6 000 rådgivning 3 500 operationer 783 dygn/209 tillfällen

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

INVESTERINGSBUDGET 2009

INVESTERINGSBUDGET 2009 Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Hedin Karlsson 2008-12-01 INVESTERINGSBUDGET 2009 Hälso- och sjukvården - Utrustning Investering Beviljat 2009 > 3,0 mkr 32 000 < 3,0 mkr 32

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

(9j. Interpellation. Riskanalys &Händelseanalys. Ink.den 2012-11- 1. anr. Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren

(9j. Interpellation. Riskanalys &Händelseanalys. Ink.den 2012-11- 1. anr. Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren Landstinget Sörmland 2012-11-13 LANDSTINGETSORMIAND Ink.den 2012-11- 1 anr (9j Ett itabertecti CENTERPARIIET Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren Riskanalys &Händelseanalys I landstingsfullmäktigedebatten

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Gnesta Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-09-02 LK/150040

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-09-02 LK/150040 Minnesanteckningar 1 (7) Hälso- och sjukvårdsberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-09-02 LK/150040 Plats Närvarande Frånvarande Från Arvika sjukhus Lokal Racken,

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer