Kvalitetsbokslut 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2012"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Tillgänglighet... 5 Medicinska resultat... 6 Patientsäkerhetsresultat... 8 Patienterfarenheter... 9 Måluppfyllelse... 9 Ekonomi... 9 Aktiviteter Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

3 Inledning Under året har kliniken arbetat med att öka tillgänglighet för patienter, produktionssiffror visar att vi har lyckats. Svårigheter har hela tiden funnits när det gäller bemanning inom samtliga yrkesgrupper. Läkarstaten har gått med vakanta tjänster och bemanningen har klarats genom att köpa in tjänster. Detta har inneburit ökade kostnader för personal. Vårdplatsbrist har medfört att kliniken skickat fler patienter för utomlänsvård vilket också visat sig i att kostnaderna för utomlänsvård överskridits med 8 mnkr. Det som också påverkat kostnaden är fler svårt cancersjuka patienter. Klinkern har arbetat aktivt i ledningsgrupp, samverkansråd och under APT med att identifiera och utveckla frågor och processer. Detta har resulterat i flertalet åtgärder under året inom olika arbetsområden. Tack vara alla medarbetares goda insatser har vi enligt kvalitetsdokument utför god vård och god produktion. Under 2013 avser vi att arbeta ytterligare med personalperspektivet. God personalpolitik ger god vård och friskare medborgare. Faktaruta Fakta Utfall 2012 Omsättning Antal anställda 205 mnkr 60 st Organisation / Kompetens Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för kliniken men diskuterar, planerar och beslutar i samråd med ledningsgruppen. Fackliga aspekter på verksamheten inhämtas i samverkansrådet. 1:a-linjechefer finns för mottagningsverksamheten, behandling/endoskopiska verksamheten samt den administrativa enheten. Verksamhetschefen är direkt chef över läkargruppen. Mottagning Personalstat för hela mottagningen är: Sjuksköterska inklusive vårdenhetschef 7.0 Undersköterska 1.5 Mottagningen har sjuksköterskor som arbetar med läkare samt har egna mottagningar inom övervikt, stomi, urologi, avancerad sårvård, kontaktsjuksköterska för cancerpatienter och colorektal. Vi har sjuksköterskor som har ansvarsområden inom ovanstående och även endokrinologi, NET samt operationsplanering. Kliniken köper dietisttjänst motsvarande Uppdraget för denna är slutenvårdspatienter. Senaste åren har även obesitaspatienter tillkommit. Behandlingsavdelningen Personalstat behandlingsavdelningen: Sjuksköterskor inklusive vårdenhetschef 5,52 Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

4 Vårdbiträde 0.19 Behandlingsavdelningen är en dagvårdsavdelning som tar emot dagkirurgiska och dagmedicinska patienter. Tar hand om patienter från samtliga kliniker Landstinget Sörmland och samarbetar med UVA. Jobbar på uppdrag från externa läkare t ex Örebro och Uppsala. Vi har 18 sängplatser. Renoverade lokaler Inskrivningsmottagning två gånger per vecka för slutenvårdspatienter inom kirurgi. Endoskopienheten Personalstat endoskopienheten: Sjuksköterskor 3.07 (inkl sektionsansvarig ssk) Undersköterska 0,85 Endoskopienheten utför planerade och akuta koloskopi- och gastroskopiundersökningar från alla kliniker på Nyköpings lasarett. Personal assisterar vid akuta endoskopiska undersökningar på operation och IVA. Drop-in mottagning gastroskopi en dag i veckan. ERCP sker med personal från endoskopienheten på operation. Servar planerad och akut verksamhet både från kirurg och medicin. Fungerar som konsult med rådgivning och information till många olika enheter inom och utanför sjukhuset. Administrativa enheten Personalstat administrationen: Medicinska sekreterare inkl enhetschef 9.8 Assistent 1.0 Enheten har huvudansvaret för It-koordinatoruppgifter med bl a SYSteam Crosssamordnare, EkS administratör, Pratorsamordnare, Heroma, Webbredaktör för In- och utsidan samt CrossRapport. KomFram ligger också under enhetens ansvar. Medicinska sekreterare ansvarar även för registrering i kvalitetsregister. Kassa/reception för ortopedmottagning, kirurgmottagning inkl endoskopi, urologi och behandlingsavdelningen. Läkare Personalstat läkare: Specialister inkl verksamhetschef 10.5 ST-läkare AT-läkare 6,83 (kirurgblocket) Överläkare, Specialistläkare, ST-läkare samt underläkare ansvarar för medicinska områden inom colorektalkirurgi, endokrinkirurgi, överviktskirurgi, urologi, traumaomhändertagande samt baskirurgi. Verksamhetens uppdrag Grunduppdrag Akut och planerad verksamhet inkl traumaomhändertagande Slutenvård i samverkan med KVA, IVA och vårdplatsenheten Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

5 Jourverksamhet dygnet runt årets alla dagar i samarbete med Akutkliniken I länssamverkan uppdrag inom omhändertagande av barn. Operationsverksamhet på operationsavdelning samt mottagningen för kirurgi och urologi Mottagningsverksamhet inom allmän kirurgi, urologi och endoskopi. Bedriva behandlingsavdelning med service för övriga kliniker inom Hälso- och Sjukvården tillkom uppdraget som processledare fetma (0.2 tjänst) Länets innevånare och utomlänspatienter som uppehåller sig i länet ska erbjudas kirurgisk och urologisk specialistvård. Verksamheten ska samordnas med landstingets övriga verksamheter så ett maximalt resursutnyttjande kan nås. Den fördelningen av subgrupper av diagnoser mellan landstingets enheter ska bestå, dvs. fortsatt koncentration av kirurgisk behandling för sköldkörteln och bisköldkörteln sjukdomar till Nyköping. Bedömning, kirurgisk behandling och uppföljning av överviktspatienter koncentreras till Nyköping. Likaledes koncentreras hela vårdkedjan för bröstcancer samt kärlkirurgiska frågeställningar till MSE. Barnkirurgiska elektiva ingrepp görs ej i Nyköping utan koncentreras till KSK alt MSE. Den högspecialiserade kirurgiska vården utförs i den mån det behövs utanför länet med de avtalspartners som finns inom landstingen i Stockholm, Uppsala och Örebro. Viss del av specialistvården tillgodoses genom avtal med privata vårdgivare. Inriktningen är att utomlänsvården ska bli mer fokuserad på de aktiva insatserna medan utredning och uppföljning i större utsträckning ska ske på hemsjukhuset. Tillgänglighet Tillgängligheten till nybesök ligger i snitt 2012 på 90 %, efter december är det 70 patienter som väntat mer än 90 dagar. För behandling är tillgängligheten lägre, där är snittet 50 % och i slutet av året är det 50 patienter som väntat längre än 90 dagar. Under året har vi arbetat med att uppdatera väntelistor och startat öppna gastromottagningar. Vi följer och erbjuder patienter vårdgaranti utifrån uppdaterade väntelistor utifrån den statistik som finns tillgänglig. Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

6 Medicinska resultat Kvalitetsdata kolorektal cancer Man skall komma ihåg att bland de länder i världen som mäter kvalitet på kolorektal cancerkirurgi, så ligger Sverige alltid i topp bland de 3 bästa. Så här skriver Socialstyrelsen "Alla pat skall påbörja behandling inom 4 veckor från det att man söker". Detta klarar vi i Sverige i 30 % av fallen. Från diagnos hos kirurg till behandling klarar vi 60 % inom 4 veckor. På NLN får man vänta 12 dagar på tid till kirurg(från remiss) Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

7 och i regionen 11,5 dagar. Efter kirurgmöte får man vänta 13 dagar på MDT på NLN och 12 dagar i regionen. Efter MDT får man vänta 8 dagar på operation på NLN och 18 dagar i regionen. Efter ankomst av remiss får man vänta 35,5 dagar på operation hos oss och 44 dagar i regionen (på MSE 63,5 dagar). Preoperativ radiologisk staging (DT med TNM klassifikation i utlåtandet) görs i 63 % i regionen. RCC glädjer alla radiologer med att en radiologblankett nu införs-grattis! Preop MDT anmäler vi nu nära 100 % av våra coloncapat där regionen ligger på ca 70 %. En massiv upphämtning! Andel akutkirurgi ligger vi som vanligt bland de högsta med 32,3% akutop coloncapat mot regionen på 21,6%. Laparoskopisk cancerkirurgi görs i regionen bara i Hudiksvall, Mora, Örebro och Uppsala. Pålle och Mathiessen tycker att man bör op minst 40 fall/år för att bedriva lap. cancerkirurgi. Pålle:" Det är inte finare att göra lap. kirurgi". Angående våra preparat har vi idag nära 100 % med fler än 12 lymfkörtlar där regionen ligger kring 90 %. På komplikationssidan presenteras ett stor mtrl ( ). Avseende anastomosläckage (elektiv) ligger NLN på 3,2 % jmf regionen på 2,6 %. I botten Örebro på 4,5 %. Avseende sårruptur ligger NLN på 3,2 % jmf regionen på 2,4 % med Falun/Karlstad i botten på 3,4 %. Vi reopererade 3 av våra 30 pat 2011 vilket ger 10 % reop jmf med regionen på 7,5 % med Hudiksvall i botten på 12,6%(små siffror). Medianvårdtiden ( ) är på NLN 6 dagar för colonca pat jmf regionen på 7 dagar och MSE på 10 dagar. Postop MDT har vi på 60 % av våra pat(jmf 10 % 2008) med regionen på 90 %. Ordentlig uppryckning således men inte tillräckligt. Bidragit till studier har vi inte alls 2011 men det blir skillnad 2012 med Adeptsstudien. 30 dagars mortalitet (stort mtrl ) ligger som regionen kring 2 % och 1 års mortalitet precis som regionen på 8 %. 5 års mortalitet för stadium 1 och 2 pat (ej lymfkörtelmetastaser) ligger märkligt nog bäst i regionen på NLN (191 pat) med ca 30 % 5 års mors där botten ligger på ca 45 % 5 års mors. Det märkliga är att vi ligger bland de sämsta på 5 års mors för stadium 3 pat (med lymfkörtelmetastaser) strax över 60 % (152 pat), med regionen strax över 50 % 5 års mors. Detta trots att vi har fler lgl i preparaten, och ger adjuvant cytostatika till stadium 3 pat i samma utsträckning som regionen. Slutligen lite allmänt om colonca i Nyköping. Vi op fler T 4 tumörer än regionen (överväxt) och har som vanligt fler stadium 4 patienter (med spridning) 26,3 % i NLN jmf 21,7 % i regionen. Enligt ASA klassificeringen op vi också sjukare pat med 40,2 % ASA 3 pat jmf 27,2 för regionen (försiktiga narkosläkare eller sjukare pat?). Sammanfattningsvis en coloncancerkirurgi av "genomsnittlig "kvalitet jämfört med regionen. Vi behöver få in fler pat i studier (Adept) och anmäla till postop MDT. Kvalitetsdata avseende rektalcancer Angående ledtider på rektalcancersidan får man i Nyköping vänta 44 dagar från läkarbesök till operation (ej strålade pat) där regionen ligger på 47 dagar och MSE 45. Från ankomst av remiss till op får man däremot vänta 64,5 dagar på NLN, 62 i regionen och 67,5 på MSE. Svårt att få in pat. till mottagningen? För att få strålbehandling från remissankomst får man vänta 60 dagar i NLN, 63 i regionen och 70 på MSE. Den enda ledtid där NLN ligger sämre är tid från möte med kirurg till preop MDT där vi har 23 dagars väntan jmf regionen på 14 dagar och MSE på 15. Är det svårt att få tid till MR? Återigen op vi flest ASA 3 pat med 40,9% ASA 3 jmf regionen på 27,5%. Preop MDT har vi i nära 100 % av fallen med en massiv upphämtning sedan I våra preparat har ca 80 % mer än 12 lymfkörltar jmf regionen på ca 70 %. En intressant siffra är resektionsmarginal utryckt som andel preparat med mer än 2 mm CRM marginal. CRM Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

8 står för resektionsmarginalen dvs. närmsta avstånd till den bortopererade cancern (circumferential resectionmargin). CRM marginalen är kopplad till risk för lokalrecidiv och cancerspecifik överlevnad. Där ligger NLN i topp på 93,3 % preparat med mer än 2mm marginal jmf regionen på 77,7 %. Tittar man på komplikationssidan (stort mtrl från ) har vi 6,4 % anastomosläckage jmf regionen på 9,2 % och sårruptur hos 0,9 % jmf 2 % i regionen. Reoperationsfrekvensen(2011) ligger på 6,7 % jmf regionen på 7,9 %. Medianvårdtiden ligger hos oss för rektalcancer på 12 dagar jmf regionen på 11 dagar och MSE på 15 dagar. Postop MDT har vi märkligt nog bara i ca 50 % av fallen jmf med 90 % för regionen. Där behövs en upphämtning. 20 % av våra rektalpat har varit i studie (Stoma Mesh) jmf 28 % i regionen. Fler blir det med Adept. Vår 30 dagarsmortalitet ligger som regionen på 1,6 % och 1 års på 7,2 % jmf regionen på 7,6 % (stort mtrl ). 5 års överlevnadsiffror är trevliga för oss. Vi har en 5 års mortalitet på stadium 1 och 2 (ej lymfkörtelmet) som ligger strax över 20 % och ligger där i topp jmf regionen. På stadium 3 (med lgl met) ligger vi också bland de bästa med bara Västerås som har något lägre 5 års mors. Går man dessutom in i sjukhusspecifika data för hela riket och tittar på 5 års överlevnad för opererad rektalcancer ligger Nyköping på 70 % 5 års överlevnad. Bara Ersta med 75 % och Sahlgrenska med 71 % 5 års överlevnad ligger före. Sammanfattningsvis behöver vi anmäla fler till postop MDT och korta ledtiden till preop MDT, men på det hela taget en rektalcancerkirurgi med bra kvalitet. Kvalitetsdata avseende njurcancer Under åren diagnoserades 41 fall av njurcancer på Nyköpings lasarett, 38 patienter opererades med nefrectomi. De registrerade tiderna mellan remissankomsten och första specialistmottagningsbesök samt mellan specialistmottagningsbesök och operation, rapporteras för hela länet, inte på sjukhusnivå. Södermanland ligger i mitten mellan de länen med de kortaste tiderna och län med de längsta tider. Andel fall som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, rapporteras också på länsnivå, inte på sjukhusnivå. Södermanland har lägsta andel fall, ca 25 % tillsammans med Värmland. Andel fall med njurcancer som opereras inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss ligger på ca 82 % (genomsnitt i regionen). Andel fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens under åren var lägst för Södermanland, ca 10 %. I 2010 års version av det Nationella vårdprogramet för njurcancer är målet att minst 90 % av njurcancerfall ska preoperativt utredas med CT thorax. Andel fall med preoperativ CT thorax på Nyköpings lasarett för diagnosåren var 66 % (genomsnitt i regionen 84 %). Andel njurcancerfall utredd med CT buk-mrt var i Nyköping 89 % (genomsnitt i regionen 92 %). Utifrån rapporten identifieras följande förbättringsområden: 1. Förkorta väntetider till både specialistmottagning samt operation 2. Utöka andel fall med preoperativ utredning med CT thorax. 3. Utöka andel fall som diskuteras i MDT konferensen (Nyköping deltar i multidisciplinär video-konferens i urologi sedan november 2012). Patientsäkerhetsresultat Genomfört utbildning av hygienregler och arbetat aktivt med PPI-mätningarna. Arbetat med att öka avvikelserapportering i synergi och även öka avslut. Statistiken har Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

9 även använts för att arbeta förebyggande. Patienterfarenheter Resultatet i patientenkäten ska följas upp efter att cheferna genomgått utbildningen. Måluppfyllelse Ekonomi Årets resultat blev - 7,3 mnkr. Fördelat på Resultat A -11 mnkr och Resultat B +3,7 mnkr Underskottet består till störst del av höga utomlänsvårdskostnader -8 mnkr men även av höga personalkostnader -3 mnkr. När det gäller utomlänsvården syns en ökning inom alla remissgrupper. Det är flera svåra cancerfall och fler patienter som fått åka utomläns då vi har brist på doktorer och tight med vårdplatser. De höga personalkostnaderna beror på dyra lösningar med hyrläkare och övertid. Överskottet på Resultat B kommer till störst del av lägre kostnader från IVA men även från vårdplatser. Ett aktivt arbete pågår för att försöka rekrytera överläkare samtidigt som ett långsiktig planerade pågår genom att fylla på med AT och ST. Aktiviteter 2013 Aktiviteter Följa Landstingets årliga patientenkät Uppdatera väntelistor Offentlig statistik för behov, produktion och väntetider för mottagning och operationsverksamhet. Följer landstingets mål Länsgemensam operationsplanering Länsgemensamma riktlinjer prostatacancer, colorektal ST-kontrakt Endoskoperande sjuksköterska APT Samverkansråd Ledningsgrupp Gemensamma ledningsgruppsträffar över länet. Följa och utvärdera kvalitetsregister Barriärvård - basala hygienrutiner och klädregler Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

10 Aktiviteter Barriärvård - vårdrelaterade infektioner Arbeta förebyggande utifrån mätresultat. Följa hygienregler Samarbete med patientsäkerhetsenheten gällande riskanalys. Arbeta förebyggande utifrån mätresultaten. Kvalitetsregistrering Administration Nationellt projekt "Säker bukkirurgi" Pilotklinik Nationell projekt "Infektionsverktyg" Avvikelsehantering MDT-konferenser Avtal andra vårdgivare Följa de riktlinjer och råd som landstinget tillhandager Ledningsgrupp divisionsnivå Validering av statistik Endoskopi/behandlingsavdelning Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Inkomna förslag till kostnadsminskningar inom Hälso- och sjukvården, Sörmland. Tidsperiod: 13-20 april

Inkomna förslag till kostnadsminskningar inom Hälso- och sjukvården, Sörmland. Tidsperiod: 13-20 april forslag Lägg ner Kullbergska som akutsjukhus och gör om till närsjukhus alt större vårdcentral. Lägg ner BB NLN. Outsourca verksamheter såsom onkologi, radiologi med mammo, klinfys, medicinsk teknik, ambulans.

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer