Kvalitetsbokslut 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2012"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Tillgänglighet... 5 Medicinska resultat... 6 Patientsäkerhetsresultat... 8 Patienterfarenheter... 9 Måluppfyllelse... 9 Ekonomi... 9 Aktiviteter Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

3 Inledning Under året har kliniken arbetat med att öka tillgänglighet för patienter, produktionssiffror visar att vi har lyckats. Svårigheter har hela tiden funnits när det gäller bemanning inom samtliga yrkesgrupper. Läkarstaten har gått med vakanta tjänster och bemanningen har klarats genom att köpa in tjänster. Detta har inneburit ökade kostnader för personal. Vårdplatsbrist har medfört att kliniken skickat fler patienter för utomlänsvård vilket också visat sig i att kostnaderna för utomlänsvård överskridits med 8 mnkr. Det som också påverkat kostnaden är fler svårt cancersjuka patienter. Klinkern har arbetat aktivt i ledningsgrupp, samverkansråd och under APT med att identifiera och utveckla frågor och processer. Detta har resulterat i flertalet åtgärder under året inom olika arbetsområden. Tack vara alla medarbetares goda insatser har vi enligt kvalitetsdokument utför god vård och god produktion. Under 2013 avser vi att arbeta ytterligare med personalperspektivet. God personalpolitik ger god vård och friskare medborgare. Faktaruta Fakta Utfall 2012 Omsättning Antal anställda 205 mnkr 60 st Organisation / Kompetens Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för kliniken men diskuterar, planerar och beslutar i samråd med ledningsgruppen. Fackliga aspekter på verksamheten inhämtas i samverkansrådet. 1:a-linjechefer finns för mottagningsverksamheten, behandling/endoskopiska verksamheten samt den administrativa enheten. Verksamhetschefen är direkt chef över läkargruppen. Mottagning Personalstat för hela mottagningen är: Sjuksköterska inklusive vårdenhetschef 7.0 Undersköterska 1.5 Mottagningen har sjuksköterskor som arbetar med läkare samt har egna mottagningar inom övervikt, stomi, urologi, avancerad sårvård, kontaktsjuksköterska för cancerpatienter och colorektal. Vi har sjuksköterskor som har ansvarsområden inom ovanstående och även endokrinologi, NET samt operationsplanering. Kliniken köper dietisttjänst motsvarande Uppdraget för denna är slutenvårdspatienter. Senaste åren har även obesitaspatienter tillkommit. Behandlingsavdelningen Personalstat behandlingsavdelningen: Sjuksköterskor inklusive vårdenhetschef 5,52 Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

4 Vårdbiträde 0.19 Behandlingsavdelningen är en dagvårdsavdelning som tar emot dagkirurgiska och dagmedicinska patienter. Tar hand om patienter från samtliga kliniker Landstinget Sörmland och samarbetar med UVA. Jobbar på uppdrag från externa läkare t ex Örebro och Uppsala. Vi har 18 sängplatser. Renoverade lokaler Inskrivningsmottagning två gånger per vecka för slutenvårdspatienter inom kirurgi. Endoskopienheten Personalstat endoskopienheten: Sjuksköterskor 3.07 (inkl sektionsansvarig ssk) Undersköterska 0,85 Endoskopienheten utför planerade och akuta koloskopi- och gastroskopiundersökningar från alla kliniker på Nyköpings lasarett. Personal assisterar vid akuta endoskopiska undersökningar på operation och IVA. Drop-in mottagning gastroskopi en dag i veckan. ERCP sker med personal från endoskopienheten på operation. Servar planerad och akut verksamhet både från kirurg och medicin. Fungerar som konsult med rådgivning och information till många olika enheter inom och utanför sjukhuset. Administrativa enheten Personalstat administrationen: Medicinska sekreterare inkl enhetschef 9.8 Assistent 1.0 Enheten har huvudansvaret för It-koordinatoruppgifter med bl a SYSteam Crosssamordnare, EkS administratör, Pratorsamordnare, Heroma, Webbredaktör för In- och utsidan samt CrossRapport. KomFram ligger också under enhetens ansvar. Medicinska sekreterare ansvarar även för registrering i kvalitetsregister. Kassa/reception för ortopedmottagning, kirurgmottagning inkl endoskopi, urologi och behandlingsavdelningen. Läkare Personalstat läkare: Specialister inkl verksamhetschef 10.5 ST-läkare AT-läkare 6,83 (kirurgblocket) Överläkare, Specialistläkare, ST-läkare samt underläkare ansvarar för medicinska områden inom colorektalkirurgi, endokrinkirurgi, överviktskirurgi, urologi, traumaomhändertagande samt baskirurgi. Verksamhetens uppdrag Grunduppdrag Akut och planerad verksamhet inkl traumaomhändertagande Slutenvård i samverkan med KVA, IVA och vårdplatsenheten Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

5 Jourverksamhet dygnet runt årets alla dagar i samarbete med Akutkliniken I länssamverkan uppdrag inom omhändertagande av barn. Operationsverksamhet på operationsavdelning samt mottagningen för kirurgi och urologi Mottagningsverksamhet inom allmän kirurgi, urologi och endoskopi. Bedriva behandlingsavdelning med service för övriga kliniker inom Hälso- och Sjukvården tillkom uppdraget som processledare fetma (0.2 tjänst) Länets innevånare och utomlänspatienter som uppehåller sig i länet ska erbjudas kirurgisk och urologisk specialistvård. Verksamheten ska samordnas med landstingets övriga verksamheter så ett maximalt resursutnyttjande kan nås. Den fördelningen av subgrupper av diagnoser mellan landstingets enheter ska bestå, dvs. fortsatt koncentration av kirurgisk behandling för sköldkörteln och bisköldkörteln sjukdomar till Nyköping. Bedömning, kirurgisk behandling och uppföljning av överviktspatienter koncentreras till Nyköping. Likaledes koncentreras hela vårdkedjan för bröstcancer samt kärlkirurgiska frågeställningar till MSE. Barnkirurgiska elektiva ingrepp görs ej i Nyköping utan koncentreras till KSK alt MSE. Den högspecialiserade kirurgiska vården utförs i den mån det behövs utanför länet med de avtalspartners som finns inom landstingen i Stockholm, Uppsala och Örebro. Viss del av specialistvården tillgodoses genom avtal med privata vårdgivare. Inriktningen är att utomlänsvården ska bli mer fokuserad på de aktiva insatserna medan utredning och uppföljning i större utsträckning ska ske på hemsjukhuset. Tillgänglighet Tillgängligheten till nybesök ligger i snitt 2012 på 90 %, efter december är det 70 patienter som väntat mer än 90 dagar. För behandling är tillgängligheten lägre, där är snittet 50 % och i slutet av året är det 50 patienter som väntat längre än 90 dagar. Under året har vi arbetat med att uppdatera väntelistor och startat öppna gastromottagningar. Vi följer och erbjuder patienter vårdgaranti utifrån uppdaterade väntelistor utifrån den statistik som finns tillgänglig. Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

6 Medicinska resultat Kvalitetsdata kolorektal cancer Man skall komma ihåg att bland de länder i världen som mäter kvalitet på kolorektal cancerkirurgi, så ligger Sverige alltid i topp bland de 3 bästa. Så här skriver Socialstyrelsen "Alla pat skall påbörja behandling inom 4 veckor från det att man söker". Detta klarar vi i Sverige i 30 % av fallen. Från diagnos hos kirurg till behandling klarar vi 60 % inom 4 veckor. På NLN får man vänta 12 dagar på tid till kirurg(från remiss) Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

7 och i regionen 11,5 dagar. Efter kirurgmöte får man vänta 13 dagar på MDT på NLN och 12 dagar i regionen. Efter MDT får man vänta 8 dagar på operation på NLN och 18 dagar i regionen. Efter ankomst av remiss får man vänta 35,5 dagar på operation hos oss och 44 dagar i regionen (på MSE 63,5 dagar). Preoperativ radiologisk staging (DT med TNM klassifikation i utlåtandet) görs i 63 % i regionen. RCC glädjer alla radiologer med att en radiologblankett nu införs-grattis! Preop MDT anmäler vi nu nära 100 % av våra coloncapat där regionen ligger på ca 70 %. En massiv upphämtning! Andel akutkirurgi ligger vi som vanligt bland de högsta med 32,3% akutop coloncapat mot regionen på 21,6%. Laparoskopisk cancerkirurgi görs i regionen bara i Hudiksvall, Mora, Örebro och Uppsala. Pålle och Mathiessen tycker att man bör op minst 40 fall/år för att bedriva lap. cancerkirurgi. Pålle:" Det är inte finare att göra lap. kirurgi". Angående våra preparat har vi idag nära 100 % med fler än 12 lymfkörtlar där regionen ligger kring 90 %. På komplikationssidan presenteras ett stor mtrl ( ). Avseende anastomosläckage (elektiv) ligger NLN på 3,2 % jmf regionen på 2,6 %. I botten Örebro på 4,5 %. Avseende sårruptur ligger NLN på 3,2 % jmf regionen på 2,4 % med Falun/Karlstad i botten på 3,4 %. Vi reopererade 3 av våra 30 pat 2011 vilket ger 10 % reop jmf med regionen på 7,5 % med Hudiksvall i botten på 12,6%(små siffror). Medianvårdtiden ( ) är på NLN 6 dagar för colonca pat jmf regionen på 7 dagar och MSE på 10 dagar. Postop MDT har vi på 60 % av våra pat(jmf 10 % 2008) med regionen på 90 %. Ordentlig uppryckning således men inte tillräckligt. Bidragit till studier har vi inte alls 2011 men det blir skillnad 2012 med Adeptsstudien. 30 dagars mortalitet (stort mtrl ) ligger som regionen kring 2 % och 1 års mortalitet precis som regionen på 8 %. 5 års mortalitet för stadium 1 och 2 pat (ej lymfkörtelmetastaser) ligger märkligt nog bäst i regionen på NLN (191 pat) med ca 30 % 5 års mors där botten ligger på ca 45 % 5 års mors. Det märkliga är att vi ligger bland de sämsta på 5 års mors för stadium 3 pat (med lymfkörtelmetastaser) strax över 60 % (152 pat), med regionen strax över 50 % 5 års mors. Detta trots att vi har fler lgl i preparaten, och ger adjuvant cytostatika till stadium 3 pat i samma utsträckning som regionen. Slutligen lite allmänt om colonca i Nyköping. Vi op fler T 4 tumörer än regionen (överväxt) och har som vanligt fler stadium 4 patienter (med spridning) 26,3 % i NLN jmf 21,7 % i regionen. Enligt ASA klassificeringen op vi också sjukare pat med 40,2 % ASA 3 pat jmf 27,2 för regionen (försiktiga narkosläkare eller sjukare pat?). Sammanfattningsvis en coloncancerkirurgi av "genomsnittlig "kvalitet jämfört med regionen. Vi behöver få in fler pat i studier (Adept) och anmäla till postop MDT. Kvalitetsdata avseende rektalcancer Angående ledtider på rektalcancersidan får man i Nyköping vänta 44 dagar från läkarbesök till operation (ej strålade pat) där regionen ligger på 47 dagar och MSE 45. Från ankomst av remiss till op får man däremot vänta 64,5 dagar på NLN, 62 i regionen och 67,5 på MSE. Svårt att få in pat. till mottagningen? För att få strålbehandling från remissankomst får man vänta 60 dagar i NLN, 63 i regionen och 70 på MSE. Den enda ledtid där NLN ligger sämre är tid från möte med kirurg till preop MDT där vi har 23 dagars väntan jmf regionen på 14 dagar och MSE på 15. Är det svårt att få tid till MR? Återigen op vi flest ASA 3 pat med 40,9% ASA 3 jmf regionen på 27,5%. Preop MDT har vi i nära 100 % av fallen med en massiv upphämtning sedan I våra preparat har ca 80 % mer än 12 lymfkörltar jmf regionen på ca 70 %. En intressant siffra är resektionsmarginal utryckt som andel preparat med mer än 2 mm CRM marginal. CRM Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

8 står för resektionsmarginalen dvs. närmsta avstånd till den bortopererade cancern (circumferential resectionmargin). CRM marginalen är kopplad till risk för lokalrecidiv och cancerspecifik överlevnad. Där ligger NLN i topp på 93,3 % preparat med mer än 2mm marginal jmf regionen på 77,7 %. Tittar man på komplikationssidan (stort mtrl från ) har vi 6,4 % anastomosläckage jmf regionen på 9,2 % och sårruptur hos 0,9 % jmf 2 % i regionen. Reoperationsfrekvensen(2011) ligger på 6,7 % jmf regionen på 7,9 %. Medianvårdtiden ligger hos oss för rektalcancer på 12 dagar jmf regionen på 11 dagar och MSE på 15 dagar. Postop MDT har vi märkligt nog bara i ca 50 % av fallen jmf med 90 % för regionen. Där behövs en upphämtning. 20 % av våra rektalpat har varit i studie (Stoma Mesh) jmf 28 % i regionen. Fler blir det med Adept. Vår 30 dagarsmortalitet ligger som regionen på 1,6 % och 1 års på 7,2 % jmf regionen på 7,6 % (stort mtrl ). 5 års överlevnadsiffror är trevliga för oss. Vi har en 5 års mortalitet på stadium 1 och 2 (ej lymfkörtelmet) som ligger strax över 20 % och ligger där i topp jmf regionen. På stadium 3 (med lgl met) ligger vi också bland de bästa med bara Västerås som har något lägre 5 års mors. Går man dessutom in i sjukhusspecifika data för hela riket och tittar på 5 års överlevnad för opererad rektalcancer ligger Nyköping på 70 % 5 års överlevnad. Bara Ersta med 75 % och Sahlgrenska med 71 % 5 års överlevnad ligger före. Sammanfattningsvis behöver vi anmäla fler till postop MDT och korta ledtiden till preop MDT, men på det hela taget en rektalcancerkirurgi med bra kvalitet. Kvalitetsdata avseende njurcancer Under åren diagnoserades 41 fall av njurcancer på Nyköpings lasarett, 38 patienter opererades med nefrectomi. De registrerade tiderna mellan remissankomsten och första specialistmottagningsbesök samt mellan specialistmottagningsbesök och operation, rapporteras för hela länet, inte på sjukhusnivå. Södermanland ligger i mitten mellan de länen med de kortaste tiderna och län med de längsta tider. Andel fall som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, rapporteras också på länsnivå, inte på sjukhusnivå. Södermanland har lägsta andel fall, ca 25 % tillsammans med Värmland. Andel fall med njurcancer som opereras inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss ligger på ca 82 % (genomsnitt i regionen). Andel fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens under åren var lägst för Södermanland, ca 10 %. I 2010 års version av det Nationella vårdprogramet för njurcancer är målet att minst 90 % av njurcancerfall ska preoperativt utredas med CT thorax. Andel fall med preoperativ CT thorax på Nyköpings lasarett för diagnosåren var 66 % (genomsnitt i regionen 84 %). Andel njurcancerfall utredd med CT buk-mrt var i Nyköping 89 % (genomsnitt i regionen 92 %). Utifrån rapporten identifieras följande förbättringsområden: 1. Förkorta väntetider till både specialistmottagning samt operation 2. Utöka andel fall med preoperativ utredning med CT thorax. 3. Utöka andel fall som diskuteras i MDT konferensen (Nyköping deltar i multidisciplinär video-konferens i urologi sedan november 2012). Patientsäkerhetsresultat Genomfört utbildning av hygienregler och arbetat aktivt med PPI-mätningarna. Arbetat med att öka avvikelserapportering i synergi och även öka avslut. Statistiken har Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

9 även använts för att arbeta förebyggande. Patienterfarenheter Resultatet i patientenkäten ska följas upp efter att cheferna genomgått utbildningen. Måluppfyllelse Ekonomi Årets resultat blev - 7,3 mnkr. Fördelat på Resultat A -11 mnkr och Resultat B +3,7 mnkr Underskottet består till störst del av höga utomlänsvårdskostnader -8 mnkr men även av höga personalkostnader -3 mnkr. När det gäller utomlänsvården syns en ökning inom alla remissgrupper. Det är flera svåra cancerfall och fler patienter som fått åka utomläns då vi har brist på doktorer och tight med vårdplatser. De höga personalkostnaderna beror på dyra lösningar med hyrläkare och övertid. Överskottet på Resultat B kommer till störst del av lägre kostnader från IVA men även från vårdplatser. Ett aktivt arbete pågår för att försöka rekrytera överläkare samtidigt som ett långsiktig planerade pågår genom att fylla på med AT och ST. Aktiviteter 2013 Aktiviteter Följa Landstingets årliga patientenkät Uppdatera väntelistor Offentlig statistik för behov, produktion och väntetider för mottagning och operationsverksamhet. Följer landstingets mål Länsgemensam operationsplanering Länsgemensamma riktlinjer prostatacancer, colorektal ST-kontrakt Endoskoperande sjuksköterska APT Samverkansråd Ledningsgrupp Gemensamma ledningsgruppsträffar över länet. Följa och utvärdera kvalitetsregister Barriärvård - basala hygienrutiner och klädregler Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

10 Aktiviteter Barriärvård - vårdrelaterade infektioner Arbeta förebyggande utifrån mätresultat. Följa hygienregler Samarbete med patientsäkerhetsenheten gällande riskanalys. Arbeta förebyggande utifrån mätresultaten. Kvalitetsregistrering Administration Nationellt projekt "Säker bukkirurgi" Pilotklinik Nationell projekt "Infektionsverktyg" Avvikelsehantering MDT-konferenser Avtal andra vårdgivare Följa de riktlinjer och råd som landstinget tillhandager Ledningsgrupp divisionsnivå Validering av statistik Endoskopi/behandlingsavdelning Kirurg- o urologkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (10)

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Kirurg- o urologkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken NLN

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Kirurg- o urologkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Radiologiska kliniken NLN

Kvalitetsbokslut Radiologiska kliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Radiologiska kliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 BUP Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Torshälla 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Anestesikliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Kliniker i Oskarshamn

Kliniker i Oskarshamn Kliniker i Oskarshamn Som AT-läkare tjänstgör du 5,5 månader på medicinkliniken och 5,5 månader på kirurgkliniken, vilket inkluderar tjänstgöring på ortopeden samt anestesi. Viss placering kan också erbjudas

Läs mer

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare ÖNH-kliniken Till Länssjukvårdsnämnden Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare Bakgrund: Landstingsstyrelsen beslutade 2010-06-01 att Öron-, näs- och halskliniken skulle få disponera

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Medicinkliniken KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Framtidsplan Landstinget Dalarna 2012 2015 med utblick mot 2025

Framtidsplan Landstinget Dalarna 2012 2015 med utblick mot 2025 Framtidsplan Landstinget Dalarna 2012 2015 med utblick mot 2025 Specialitetsgrupp: Kirurgi Område: Högspecialiserad vård 1. Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper/tillstånd som remitteras till högspecialiserad

Läs mer

Njurcancer ny design efter patientprocessen

Njurcancer ny design efter patientprocessen Njurcancer ny design efter patientprocessen Ingrid Erlandsson Martin Holmström urologienheten, Landstinget i Jönköpings län Morgondagens urologi God Vård SOSFS 2005:12 Patientfokuserad Tillgänglig och

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Ankomstavdelning Malmö

Ankomstavdelning Malmö 2017-01-12 Ansvarig: Camilla Andersson Ankomstavdelning Malmö BEHOVSINVENTERING 1 Uppdrag... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 ORK... 3 2.2 OKK... 4 2.3 OO... 4 2.4 OK... 5 2.5 Handkirurgen... 5 3 Syfte... 5 4 Resultat...

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Hudkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer 3 stora organisatoriska förändringar Bröstkirurgin i länet samlad till Ryhov Poliklinisering av kirurgi Införande av SVF 2016-04-25 Vårdförlopp Bröstcancer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista 1 (6) 2012-01-1 kliniken med bifogad checklista Denna checklista är tänkt att användas som stöd vid introduktion av nya läkare på AVA och täcker administrativa och praktiska rutiner men inte medicinsk

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015 Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Almedalen 30 juni 2015 Vårdens tillgänglighet och väntetider är viktiga frågor Sjukvårdens legitimitet och förtroende Bristande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Laboratoriemedicin Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!!

Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!! Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!! Johan Ottosson Ackrediterad kolorektal kirurg(ebsq)sektionschef Kolorektalsektionen,Kirurgkliniken, LokalPatientprocessledare-LPPL, Kristianstad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 2013-01-10 Ulla Wigberth Tholén 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund Kvalitetsbokslut 2011 VC Oxelösund Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland 2025 - läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser December 2013 2 Förord Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdplatsenheten NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Mariefred 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Rmpg urologi. Årsrapport , Reidar Källström

Rmpg urologi. Årsrapport , Reidar Källström Rmpg urologi Årsrapport 2016 20170426, Reidar Källström Aktiviteter 4 RMPG möten Flertal AU-möten (videokonf) Regiondag Nivåstrukturering Forskningsprojekt Utbildning 2 Kvalitetsindikatorer Benign kirurgi,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Beslutet om vårdgarantin

Beslutet om vårdgarantin Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Aktion Avvikelse. 1 Aktion Avvikelse Sjukhusläkarföreningen och Göteborgs läkarförening

Aktion Avvikelse. 1 Aktion Avvikelse Sjukhusläkarföreningen och Göteborgs läkarförening Aktion Avvikelse En del av Läkarförbundets patientsäkerhetsprojekt k PS. Idén utgår från en motion från Göteborgs Sjukhusläkarförening till Sjukhusläkarföreningen. 1 Patientsäkerhet i fokus Läkarförbundet:

Läs mer

Bilaga Verksamhetsstatistik

Bilaga Verksamhetsstatistik Granskning av semesterplaneringen Bilaga Verksamhetsstatistik Region Halland Bilaga Verksamhetsstatistik Innehållsförteckning 1 Tillgänglighet 1 1.1 Ortopedi 1 1.1.1 Väntetid till mottagning 1 1.1.2 Väntetid

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S

Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S Postoperativ Drop-in mottagning När patienten själv får bestämma! Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Eva Andersson, Eva Fredriksson,

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kvinnokliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer