Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser"

Transkript

1 Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser December 2013

2 2

3 Förord Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård, med målsättning att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025, har behovet av genomgripande fastighetsinvesteringar synliggjorts. Dessa investeringar är en central och strategisk fråga som ska hanteras sammanhållet för att trygga en god hälsooch sjukvård åt medborgarna i länet. Som ett led i detta har Strategiska hälso- och sjukvårdsenheten, på uppdrag av styrgruppen för Framtidens hälso- och sjukvård, utarbetat en prognos av vårdkonsumtion i Sörmland fram till år I denna rapport har prognoser för läkarbesök på akutmottagning, operationer samt vårdplatser tagits fram. Rapporten är framtagen av Anna Ekholm (ansvarig), Clas Åke Johansson och Håkan Wramner. Milan Knezevic Enhetschef 3

4 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Befolkningsprognos... 6 Prognoser för vårdkonsumtionen... 8 Läkarbesök på akutmottagning... 8 Operationer Vårddagar och vårdplatser Avgränsningar i prognoserna Genusperspektiv Material och metod Definitioner Bilagor Bilaga 1, Befolkningsprognoser per kommun Bilaga 2, Befolkningsprognoser per åldersgrupp Bilaga 3, Kontaktpersoner för underlag

5 Sammanfattning Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos kommer folkmängden i Södermanland år 2025 vara drygt Befolkningsökningen är störst bland de äldre. Antalet personer äldre än 80 år förväntas öka med ungefär personer. Antalet läkarbesök på akutmottagning ökar med besök (14 %) till Ökningen av antal läkarbesök på akutmottagningarna beror till stor del på att de äldsta i befolkningen blir fler. Antalet operationer ökar med operationer (8 %) till Åldersgruppen 45 till 64 år som idag står för en fjärdedel av operationerna förväntas inte öka så mycket i antal fram till Det innebär att antalet operationer inte ökar i samma takt som befolkningen. Operationssalar Idag görs 640 operationer per sal under ett år i de 22 bemannade salarna Om det på 28 salar skulle göras 640 operationer i genomsnitt är det möjligt att göra cirka 20 procent fler operationer än idag och nästan fler operationer än vad som är att förvänta av befolkningsökningen till år 2025 Vårddagarna ökar med 21 procent till Åldersgruppen 80 år och äldre var 6 procent av befolkningen år 2012 men stod för en tredjedel av vårddagarna väntas gruppen stå för nära 40 procent av vårddagarna. Vårdplatser Behovet av vårdplatser fram till år 2025 uppskattas öka med upp till 100 platser beroende av den förväntade befolkningsutvecklingen, förändringar i beläggningsgrad och effektivisering. För mer exakta prognoser av vårdkonsumtionen i länet krävs ett bredare angreppssätt som, förutom befolkningsutveckling, tar hänsyn till övriga faktorer som påverkar framtidens behov av vårdkonsumtion i länet. 5

6 Inledning Uppdraget är att ta fram en prognos av vårdkonsumtion på övergripande länsnivå och per sjukhus, Mälarsjukhuset (MSE), Nyköpings lasarett (NLN) och Kullbergska sjukhuset (KSK) fram till år I denna prognos beskrivs vårdkonsumtionen i termer av följande variabler: läkarbesök på sjukhusens akutmottagningar, operationer och antal vårdplatser. Utgångspunkten har varit nuvarande vårdkonsumtion i form av läkarbesök på akutmottagning, operationer och vårddagar. Prognoserna grundar sig på befolkningens utveckling fram till 2025, folkmängdens, åldersstrukturens och könsfördelningens förväntade förändring. Prognoserna utgår från att vårdkonsumtionsmönstret i befolkningen inte förändras mellan 2012 och 2025 samt att vårdkonsumtionen fördelas på samma sätt mellan länets sjukhus 2025 som Befolkningsprognos Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Landstinget Sörmland tagit fram en befolkningsprognos för Södermanland och dess kommuner. I prognosen görs antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inflyttning och utflyttning. Vid årsskiftet 2012/2013 var befolkningen i Södermanland knappt (figur 1). Den förväntas öka med i genomsnitt personer varje år fram till år Sörmlänningarna kommer då att vara drygt vilket är 10 procent fler än idag. Immigrationen står för ungefär 80 procent av folkökningen under perioden. Figur 1: Befolkningsutveckling i Södermanland med prognos Källa: SCB Det är stor skillnad i befolkningsökning mellan länets kommuner. Som visas i tabell 1 beräknas Eskilstunas befolkning ha ökat med 14 procent till år 2025 vilket motsvarar hälften av länets totala befolkningsökning. 6

7 I Flen, Oxelösund och Vingåker är prognosen att folkmängden i princip är oförändrad till Övriga kommuner kommer ha en befolkningsökning på mellan 6 och 11 procent. Tabell 1: Befolkningsförändring i Södermanland mellan 2012 och 2025 Kommun Folkmängd 2012 Folkmängd 2025 Förändring (%) Eskilstuna Strängnäs Nyköping Trosa Gnesta Katrineholm Oxelösund Vingåker Flen Södermanland Källa: SCB Befolkningsökningen är störst bland de äldre. Andelen 65 år och äldre ökar från 22 till 24 procent vilket motsvarar ungefär fler personer i åldersgruppen år Antalet personer äldre än 80 år förväntas öka med 42 procent, ungefär personer (tabell 2). Tabell 2: Befolkningens fördelning per åldersgrupp 2012 och 2025 Åldersgrupp Antal 2012 Antal 2025 Förändring % Andel (%) 2012 Andel (%) Totalt Källa: SCB Könsfördelningen är jämn i samtliga åldersgrupper förutom i gruppen 80 år och äldre där andelen kvinnor är betydligt högre. Från 2012 och fram till 2025 ökar dock andelen män i den äldsta åldersgruppen från 38 procent män till 43 procent. Det innebär att antalet män över 80 år kommer att öka från till personer. 7

8 Prognoser för vårdkonsumtionen Läkarbesök på akutmottagning Besöken på de tre akutmottagningarna i Sörmland har ökat kraftigt under lång tid. Det totala antalet besök per invånare bedöms år 1995 varit cirka 190. Idag är totala antalet besök på akutmottagningarna 300 per invånare. Sörmland ligger relativt högt i jämförelse med flera andra landsting när det gäller antal besök per 1000 invånare. Det är idag stor skillnad mellan länets kommuner. Läkarbesöken på akutmottagning är flest per tusen invånare i Katrineholm och lägst i Gnesta (tabell 3). Utöver besöken på akutmottagningarna görs idag totalt cirka besök, eller 50 besök per 1000 invånare, på de fyra primärvårdsjourmottagningarna i länet. Kvinnor gör fler besök än män. Katrineholmsborna gör även relativt många besök på primärvårdsjouren jämfört med övriga kommuner. Tabell 3: Antal läkarbesök per invånare på akutmottagning samt primärvårdsjour fördelat per kommun, 2012 Kommun Akutmottagning Primärvårdsjour Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Länet Källa: SCB & Måttdatabasen Beräknat på förändringar i befolkningen förväntas läkarbesöken på länets akutmottagningar öka med besök eller 14 procent till och med år 2025 (tabell 4). På MSE innebär ökningen cirka 20 fler besök per dag och på NLN cirka 9 fler besök per dag. Den förväntade ökningen av läkarbesök är något lägre på Kullbergska sjukhuset jämfört med de andra sjukhusen till 8

9 följd av en lägre befolkningsökning i närliggande kommuner. Det ökade antalet besök på KSK innebär cirka 3 fler besök per dag. Tabell 4: Prognos för antal besök på akutmottagning Totalt KSK MSE NLN Totalt (prognos) (prognos) Förändring Källa: SCB & Måttdatabasen 6 % 17 % 14 % 14 % Av patienter på akutmottagningarna söker idag 40 procent inom medicin, 30 procent inom kirurgi och drygt 20 procent inom ortopedi. Denna fördelning förväntas inte förändras fram till år Ökningen av antal läkarbesök på akutmottagningarna beror till stor del på att de äldsta i befolkningen blir fler. Åldersgruppen 80 år och äldre står idag för en sjättedel av läkarbesöken på akutmottagning och då de ökar i antal och andel av befolkningen förväntas deras läkarbesök utgöra en femtedel av samtliga läkarbesök på akutmottagning år 2025 (figur 2/tabell 5). Figur 2: Andel av besöken på akutmottagning per åldersgrupp Tabell 5: Andel av besöken på akutmottagning per åldersgrupp Åldersgrupp Andel (%) av befolkningen 2012 Läkarbesök akutmottagning år år år år år år 6 16 Totalt Källa: SCB & Måttdatabasen Åldersgrupp Andel (%) av befolkningen 2025 Läkarbesök akutmottagning år år år år år år 7 20 Totalt

10 I åldern 18 till 44 år har antalet läkarbesök på akutmottagning under de tre senaste åren ökat i större utsträckning (ca 14 %) än förväntat av befolkningsökningen, framförallt bland kvinnor. En liknande utveckling har också setts i andra landsting. En fortsatt sådan trend leder till betydligt fler läkarbesök på akutmottagningar år 2025 än vad prognosen baserad på befolkningsutvecklingen visar. Andelen akuta inskrivningar ökar med åldern och är lika mellan könen men skiljer sig åt mellan sjukhusen. Andelen inläggningar vid akuta besök är idag lägre på KSK (19 %) jämfört med MSE (28 %) och NLN (31 %). Frågeställningar att gå vidare med Varför skiljer sig de akuta besöken åt mellan: kommuner åldersgrupper länets sjukhus och övriga akuta verksamheter 10

11 Operationer År 2012 gjordes ungefär operationer i de salar som definieras som operationssalar i Landstinget Sörmland. Antalet operationer ökar med stigande ålder. Som visas i tabell 6 utförs i dag 21 operationer per invånare i åldersgruppen 0-17 år. I den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, är motsvarande siffra 110. Tabell 6: Antal operationer per invånare på akuten fördelat på åldersgrupper Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt 0-17 år år år år år år Totalt Källa: SCB & Måttdatabasen Idag står invånarna i åldersgrupperna 45 till 64 år och 65 till 79 år för över hälften av alla operationer (figur 3/tabell 7). Den andelen förväntas inte förändras till år Figur 3: Andel av operationerna per åldersgrupp Tabell 7: Andel av operationerna per åldersgrupp Åldersgrupp Andel (%) av befolkningen 2012 Operationer 2012 Åldersgrupp Andel (%) av befolkningen 2025 Operationer år år år år år år 6 12 Totalt Källa: SCB & Måttdatabasen 0-17 år år år år år år 7 16 Totalt

12 Åldersgruppen 45 till 64 år som idag står för en fjärdedel av operationerna förväntas inte öka så mycket i antal fram till Det innebär att antalet operationer inte ökar i samma takt som befolkningen. Antalet operationer beräknas öka med 8 procent fram till 2025 (tabell 8). Det innebär att antalet operationer ökar med knappt 100 per år. Tabell 8: Prognos för antal operationer Totalt KSK MSE NLN Totalt (prognos) (prognos) Förändring Källa: SCB & Måttdatabasen 8 % 9 % 7 % 8 % Antalet operationer inom urologi kommer ha ökat med ungefär 17 procent till år Den stora ökningen beror på att antalet äldre män ökar. Antalet operationer inom Kvinnokliniken kommer i princip vara oförändrat fram till Övriga operationer ökar i något lägre takt än befolkningsökningen, ungefär 8 procent. Eftersom det idag finns köer till operationer är behovet av operationer större än vad som utförs idag. Om behovet av operationer skulle tillgodoses år 2025 är det förväntade antalet operationer större än prognosen. Om behovet tillgodoses i motsvarande utsträckning som idag kommer antalet patienter i kö till operation att ha ökat i antal till följd av befolkningsökningen. Med dagens 22 bemannade operationssalar (tabell 9) görs i genomsnitt 640 operationer per sal under ett år (KSK 520, MSE 686, NLN 560). Om alla de 28 salar som finns idag utnyttjas år 2025 kommer antalet operationer per sal vara knappt 550. Om det på samtliga 28 salar skulle göras 640 operationer i genomsnitt är det möjligt att göra cirka operationer per år vilket motsvarar cirka 20 procent fler operationer än idag och nästan fler operationer än vad som är att förvänta av befolkningsökningen till år Tabell 9: Antal operationssalar 2013 År 2013 KSK MSE NLN Totalt Antal operationssalar Bemannade operationssalar Källa: Lopen (länsgemensamma operationsplaneringsenheten) Beträffande data om operationer som utförs på länsinvånare utanför Landstinget Sörmlands verksamheter finns inga uppgifter tillgängliga. 12

13 Frågeställningar att gå vidare med Hur många fler operationer behöver göras för att tillgodose behoven och undvika köer till operationer som överstiger vårdgarantin? Är orsaken till att alla operationssalar inte används idag brist på personal och/eller brist på vårdplatser? Hur många operationer görs idag utanför länet som skulle kunna göras i Landstinget Sörmland? 13

14 Vårddagar och vårdplatser (exklusive psykiatri) För att ta fram en prognos för antalet vårdplatser har utgångspunkten varit antal vårddagar konsumerade under Under 2012 konsumerades nära vårddagar på länets tre sjukhus. Kvinnorna står för drygt hälften av vårddagarna. Åldersgruppen 80 år och äldre var 6 procent av befolkningen år 2012 men stod för en tredjedel av vårddagarna väntas gruppen stå för nära 40 procent av vårddagarna (figur 4/tabell 10). Figur 4: Andel av vårddagarna per åldersgrupp Tabell 10: Andel av vårddagarna per åldersgrupp Åldersgrupp Andel (%) av befolkningen 2012 Vårddagar 2012 Åldersgrupp Andel (%) av befolkningen 2025 Vårddagar år år år år år år 6 33 Totalt Källa: SCB & Måttdatabasen 0-17 år år år år år år 7 39 Totalt Enligt prognosen kommer antalet vårddagar i hela befolkningen öka med 21 procent (17 procent bland kvinnor och 26 procent bland män). Detta är till största delen en följd av att antalet äldre personer ökar (tabell 11). Tabell 11: Prognos för antal vårddagar Totalt KSK MSE NLN Totalt (prognos) (prognos) Källa: SCB & Måttdatabasen 14

15 I Landstinget Sörmland finns idag 570 fastställda vårdplatser fördelade på de tre sjukhusen. Under 2012 var antalet disponibla vårdplatser 551 (tabell 12). Tabell 12: Antal fastställda och disponibla vårdplatser i Landstinget Sörmland Vårdplatser KSK MSE NLN Totalt Fastställda Disponibla (SKL) Källa: Ekonomienheten, HSF och SKL Antalet disponibla vårdplatser per invånare inom den specialiserade somatiska vården har minskat under senare år (tabell 13). Landstinget Sörmland har idag något lägre antal vårdplatser per invånare än riket i stort. Tabell 13: Antal disponibla vårdplatser per invånare, specialiserad somatisk vård Sörmland Riket ,3 2, ,2 2, ,2 2, ,0 2,2 2012* 2,0 2,1 Källa: SKL *Ny definition infördes Prognosen för antal vårdplatser har beräknats med antal vårddagar som grund. Beräkningen har gjorts utifrån flera olika scenarier (tabell 14). Vi har gjort tre scenarion baserade på beläggningsgrad och en viss effektivisering av vårddagar per år: Det första scenariot baseras på en oförändrad beläggningsgrad 1 på 88 % och utan någon effektivisering. Det andra scenariot baseras på att beläggningsgraden är 90 procent och med en effektivisering på 5 procent fram till 2025 (2,5 % till 2018) vilket motsvarar ungefär 0,5 procent effektivisering per år. Det tredje scenariot baseras på att beläggningsgraden är 90 procent och med en effektivisering på 10 procent fram till 2025 (5 % till 2018) vilket motsvarar ungefär 1 procent effektivisering per år. 1 Här har beläggningsgraden beräknats som (totalt antal vårddagar /disponibla vårdplatser 551,1)/365=0,88. 15

16 I motsvarande bedömning som gjorts i Stockholms läns landsting (SLL) i den s.k. Vårdplatsutredningen 2 har effektiviseringen bedömts kunna bli 0,7 procent per år. Tabell 14: Prognos för antal vårdplatser baserat på olika scenarion Vårdplatser KSK MSE NLN Totalt Fastställda vårdplatser Scenario Scenario Scenario Källa: Ekonomienheten, HSF, SCB & Måttdatabasen Vid första scenariot kommer behovet av vårdplatser öka med 100 platser fram till år 2025 till följd av en större och åldrande befolkning. Vid andra scenariot bedöms behovet av vårdplatser öka med 55 platser fram till 2025 jämfört med idag. Vid tredje scenariot bedöms behovet av vårdplatser öka med 20 platser fram till 2025 jämfört med idag. I prognosen har inte vårddagar konsumerade av sörmlänningar utanför länet varit med i beräkningen. År 2012 konsumerade sörmlänningar vårddagar utanför länet (exklusive psykiatri). Det motsvarar 11 % av det totala antalet konsumerade vårddagar. Hur stor del av detta som är högspecialiserad vård är oklart. Antalet vårdplatser utanför länet år 2025 förväntas motsvara cirka 80 vårdplatser antaget att ökningen av vårddagar är samma som inom länet, d.v.s. 21 procent. Frågeställningar att gå vidare med Hur stor del av utomlänsvården skulle kunna utföras i Landstinget Sörmland?

17 Avgränsningar i prognoserna Att göra en fullständig prognos av befolkningens framtida behov av hälsooch sjukvård kräver information om utvecklingen inom flera områden. De som har störst betydelse är: befolkningens storlek, åldersstruktur och sammansättning befolkningens hälsa förändringar i vårdefterfrågan förändringar i vårdutbudet nya diagnos- och behandlingsmetoder organisatoriska och systemförändringar i hälso- och sjukvårdssektorn i länet, regionen och riket nya lagar och föreskrifter nya IT- och kommunikationsteknologier Vi har i detta uppdrag begränsat oss till att göra en prognos över den framtida vårdkonsumtionen utifrån: nuvarande vårdkonsumtion i form av läkarbesök på akutmottagning, operationer, vårddagar och vårdplatser befolkningens utveckling (förändrad folkmängd i länet och dess kommuner, åldersstruktur och könsfördelning) Övriga avgränsningar vård som konsumeras i Landstinget Sörmland psykiatrin exkluderas när det gäller vårddagar och vårdplatser åldersgrupper enligt Måttdatabasen (0-17, 20-24, 25-44, 45-64, 65-79, 80-w) att immigranter eventuellt har ett större vårdbehov har vi inte tagit med i prognoserna ingen nedbrytning per diagnos- eller behovsgrupp är gjord Antaganden vårdkonsumtionsmönstret i befolkningen förändras inte mellan 2012 och 2025 vårdkonsumtionen fördelas på samma sätt mellan länets sjukhus 2025 som 2012 Genusperspektiv Hur vård konsumeras skiljer mellan män och kvinnor. Alla beräkningar som ligger till grund för prognoserna har gjorts uppdelat på män och kvinnor. Utgångspunkten i dessa prognoser är att skillnaderna i vårdkonsumtion mellan kvinnor och män kommer vara lika stor 2025 som den var

18 Material och metod Prognoserna för läkarbesök på akutmottagning, operationer, vårddagar och vårdplatser görs med utgångspunkt i hur vårdkonsumtionen såg ut år Uppgifterna om läkarbesök på akutmottagning, primärvårdsjourer och vårddagar har tagits fram för år 2012 i Måttdatabasen. Uppgifter på antal operationer kommer från Orbit för kvartal 3 och samt kvartal 1 och (eftersom data för hela 2012 inte finns tillgängligt). Vi har begränsat oss till de operationer/åtgärder som är gjorda i sal 1-5 på KSK, sal 1-16 på MSE samt sal 1-7 på NLN. Konsumtionen specificeras i en matris utifrån kön, ålder och hemkommun. Även folkmängden delas in på samma sätt för att se hur mycket av vården som konsumeras i respektive grupp. Prognoserna beräknas utifrån hur befolkningen kommer förändras med avseende på kön, ålder och kommun. Huvudsyftet har varit att göra en prognos för 2025 men en prognos för 2018 har också tagits fram. På detta sätt går det att se i vilken takt utvecklingen kommer ske. Definitioner Definition av vårdplats, från Måttdatabasen Vårdplats definieras som bäddplats på vårdenhet som en inskriven patient kan disponera under ett vårdtillfälle. Intensivvårdsplats och förlossningsplats räknas som vårdplats om patienten inte samtidigt har en vårdplats. Fastställd vårdplats definieras som vårdplats som normalt står till kontinuerligt förfogande för vårdenhet. Disponibel vårdplats definieras som vårdplats som är belagd eller kan beläggas. Definition av vårddagar, från Måttdatabasen Vårddag definieras som dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle. Varje påbörjat dygn räknas som en vårddag och hela permissionsdygn exkluderas från antalet vårddagar. Nationella definitioner, se Socialstyrelsens termbank

19 Bilagor Bilaga 1, Befolkningsprognoser per kommun Bilaga 2, Befolkningsprognoser per åldersgrupp Bilaga 3, Kontaktpersoner för underlag 19

20 Bilaga 1, Befolkningsutveckling med prognos

21 Bilaga 2, Prognos över befolkningsutvecklingen i Södermanland i olika åldersgrupper

22 Bilaga 3, Kontaktpersoner för underlag o Malin Printz, ekonomienheten HSF o Maria Holmberg, D-data o Marita Häll Johansson, sjukhuskoordinator NLN o Marianne Eriksson, sjukhuskoordinator MSE o Ulla Erixon, sjukhuskoordinator KSK o Per-Magnus Henriksson, hälsovalsenheten o Annika Andersson, projektledare Lopen (länsgemensamma operationsplaneringsenheten) o Birgit Danell Lövgren, Lopen (länsgemensamma operationsplaneringsenheten) o Diana Andersson, Lopen (länsgemensamma operationsplaneringsenheten) o Lars Raxell, verksamhetschef Akuten NLN 22

23 23

24 Strategiska hälso- och sjukvårdsenheten Landstinget Sörmland Kontaktperson: Anna Ekholm e-post: 24

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019

Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019 Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019 Föreningslivet Innehåll Idrottslyftsmedlen Ekonomi Utbildning Nyanlända

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Ortsanalys för delområden i Eskilstuna kommun

Ortsanalys för delområden i Eskilstuna kommun Ortsanalys för delområden i Innehållsförteckning Inledning...4... Område 1...6 Torshälla söder...7 Torshälla norr...8 Torshälla huvud, tätort...9 Område 2... Norr...11 by...12 Slagsta (inkl. Valhalla)...13

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Christina Österholm Applikationsansvarig för Sectra RIS, Sectra PACS och Picsara i Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Antal invånare per kommun

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Hälso- och sjukvård HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Gunilla Carlsson-Kjell, Jan Jälkinger 2009-10-22 HN-HOS09-382 SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Bakgrund Organisationen för svårt sjuka patienter

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av december 2013 2014-01-14 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län december 2013 14 857 (11,1 %) 6 877 kvinnor (10,8 %) 7 980 män (11,4 %) 3 589 unga 18-24 år (22,3 %) (Andel

Läs mer

Länsgemensam vårdöverenskommelse

Länsgemensam vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit en svagt

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2014 Färre fick arbete 1 450 personer fick arbete under september och det var

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län januari 2014 14 939 (11,2 %) 6 880 kvinnor (10,7 %) 8 059 män (11,5 %) 3 594 unga 18-24 år (22,0 %) (Andel av

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola

Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola 4 november 2013 Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola En lokal jämförelse med Sörmlands kommuner, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Sammanfattning Årets Öppna jämförelser - gymnasieskolan visar att Katrineholm

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader Nationella nätverkskonferensen Piteå 10 februari 2010 Bengt Göran Emtinger Landstinget i Östergötland DN debatt sommaren 2008

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård Dnr 3875/2012 1(8) Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning,, öppen vård, hemsjukvård Begreppen i denna remiss är resultatet från fortsättningen av det terminologiarbete som är en del

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 Fler utrikesfödda fick arbete Antalet personer som fått arbete har sjunkit

Läs mer