Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Ekonomi Kvalitetsarbete Patientsäkerhetsarbete Förbättringsarbete Aktiviteter Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 2(21)

3 Inledning Anestesikliniken MSE/KSK är en av länets största kliniker. Vi bedriver intensivvård på MSE och har operationsverksamhet på MSE och KSK. Vi hjälper även övriga kliniker med akuta sjukdomstillstånd och transporter av svårt sjuka patienter till andra sjukhus. Detta ställer stora krav på oss som serviceklinik. Vi måste vara tillgängliga med omedelbar verkan och vi måste också ha den breda kompetens som behövs för att kunna hantera alla situationer vi ställs inför. Vi arbetar aktivt på kliniken för att hålla en hög kvalitet i verksamheten och utvecklar både vår medicinska kunskap och vårt arbetssätt. Vi vill också förbättra vår dialog med patienterna. Vi är stolta över vår verksamhet och vill arbeta för att bli ännu bättre. I det här kvalitetsbokslutet har vi valt att lyfta fram en del av allt det kvalitetsarbete som vi har gjort under Om du är intresserad av att veta något mer så är du välkommen att höra av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du på Landstinget Sörmlands webbsida. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 3(21)

4 Faktaruta Fakta Utfall 2011 Omsättning 217mnkr Antal anställda 287st Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 4(21)

5 Organisation / Kompetens Kliniken leds av verksamhetschef. Direkt underställda verksamhetschefen är läkargruppen, vårdenhetschefer, verksamhetssamordnaren och administrativ enhetschef. Strategiska ledningsgruppen består av verksamhetschef, ställföreträdande chef, verksamhetssamordnare, specialistläkare, överläkare och klinikens 3 vårdenhetschefer. Operativa ledningsgruppen består av verksamhetschef, verksamhetssamordnare, vårdenhetschefer, biträdande vårdenhetschefer och administrativ enhetschef. I basenhetsrådet ingår verksamhetschef, verksamhetssamordnare och fackliga företrädare från Vision, Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Läkare - På C-op, Op KSK och IVA finns sektionsansvariga läkare som utgör medicinsk ledning tillsammans med vårdenhetschef och biträdande vårdenhetschef. Dessutom finns medicinskt ansvariga läkare för varje team som arbetar tillsammans med teamledare. Den medicinska utvecklingsgruppen (MUG) består av läkare vars syfte är att tillse att klinikens metoder och rutiner följer aktuella vetenskapliga rön och vedertagna riktlinjer. MUG rapporterar till strategiska ledningsgruppen som har huvudansvaret för prioritering samt beslut. CVU leds av verksamhetssamordnare. CVU arbetar med klinikövergripande verksamhets och kvalitetsområden, där patientsäkerhetsarbete utgör en stor del. COP/STC(sterilcentralen) MSE leds av vårdenhetschef och tre biträdande Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 5(21)

6 vårdenhetschefer. Verksamheten är organiserad i 7 olika team och alla team leds av varsin teamledare (serviceteam leds av en bitr. vårdenhetschef). OP/UVA/STC KSK leds av vårdenhetschef och biträdande vårdenhetschef, teamledare för UVA samt teamledare för sterilcentralen. IVA/UVA MSE leds av vårdenhetschef och biträdande vårdenhetschef samt teamledare på UVA. Personalen roterar mellan intensivvårds- och uppvakningsavdelningen. Administrativa enheten arbetar med sjukvårdsadministrativa uppgifter samt IT. Leds av enhetschef. Kompetensförsörjning Den höga kompetens som finns hos klinikens medarbetare måste bibehållas framöver och vi behöver erbjuda regelbunden utbildning för alla yrkeskategorier. Vi måste arbeta aktivt med att rekrytera inför framtiden. En speciell utmaning är att rekrytera vidareutbildade sjuksköterskor. I landstinget finns bl.a. kontraktsutbildning då vi erbjuder lön under utbildning för att bli operations-, narkos- eller intensivvårdsjuksköterska. I nuläget finns en nationell brist på operationssjuksköterskor vilket också påverkat oss. Vi har arbetat aktivt med rekrytering tillsammans med NLN och bl.a. gjort marknadsföringsinsatser. Tillsammans med opererande kliniker har vi erbjudit kombinationstjänster, t.ex. delad tjänst som operations- och mottagningssjuksköterska. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 6(21)

7 Verksamhetens uppdrag Verksamhetsidé: På Anestesikliniken MSE/KSK arbetar vi för: -Att patienten skall känna sig trygg, säker och nöjd; grunden för detta är ett evidensbaserat arbetssätt, fungerande avvikelsehantering samt regelbunden uppföljning av verksamheten. -Att medarbetarna skall ha en bra arbetsplats och kunna påverka sin arbetssituation; grunden för detta är aktiva medarbetare, tydlig kommunikation och en lyhörd ledning. -Att verksamheten ständigt skall förbättras och vara ett steg före framtiden. -Att verksamheten skall vara kostnadseffektiv. Grunduppdrag: Att ge medicinsk service inom gällande upptagningsområde till våra samarbetspartners. Detta inkluderar: Operationssjukvård Anestesisjukvård Sterilverksamhet Uppvakningsvård Intensivvård, MSE Kännetecken: Anestesikliniken med sina verksamheter fungerar som ett nav inom sjukhusen där personalen dagligen ställs inför en mängd utmaningar som ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi möter patienterna i en situation där de är extremt utlämnade. Utmaningarna definierar verksamheten: Högteknologisk miljö. Snabb medicinsk utveckling. Tätt dagligt samarbete med flera av landstingets verksamheter. Mycket skiftande tidsinsatser, från minutlånga ingrepp till månadslånga vårdtider. Patientbas: från nyfödda till äldre, friska till svårt sjuka. Planerings och förberedelsemöjlighet från månader i förväg till sekunder. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 7(21)

8 Måluppfyllelse Verksamheten har ställt upp tydliga mål främst när det gäller produktion som också kan kopplas ihop med tillgänglighet. Tillgänglighetsarbetet har fortsatt oförtrutet trots kapacitetsneddragningen av vårdplatser och reducerade antal planeringsbara operationslag på MSE. Kapacitetsneddragningen i sig har vållat en del utmaningar i operationsverksamheten man har inte påverkat produktionen något nämnvärt. Det är den analysen som man kan göra utifrån att ha sett 2011 års produktionssiffror. Totalt sett så kan man summera med att mycket har gjorts på färre resurser (Op MSE) eller mer har gjorts med befintliga resurser (IVA MSE och OP KSK). Mått Måltal 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Diff mot uppdrag COP MSE Optim inom op Antal op Op/KSK Optim inom op Antal op IVA/MSE VTS Antal pat COP MSE: Målet på 9500 operationstimmar har inte uppnåtts. Operationstimmarna har minskat med 81 jämfört med föregående år och antalet operationer med 287. Detta förhållande tyder på att vi har haft många operationer med långa operationstider. Med tanke på att vi under året har haft 204 färre planeringsbara operationslag än 2010 (relaterat till operationssjuksköterskebrist) så har vi hållit en förhållandevis hög produktion med befintlig resurs. OP KSK: För första gången har Op KSK lyckats att nå upp till och dessutom över sitt produktionsmål på operationstimmar! Bakom detta ligger ett målmedvetet arbete där man bl.a. gjort schemaförändringar för att möjliggöra en effektivare operationsplanering och arbetat med att effektivisera verksamheten på fredagar. Antalet minskade operationer beror på minskad ECT-verksamhet. IVA MSE: Aldrig tidigare har det registrerats så många VTS-poäng (VårdTyngdSverige) som i år! Måltalet överskreds med drygt poäng. Med utgångspunkt att antalet patienter endast har ökat med 8 så kan man dra de slutsatserna att intensivvårdsavdelningen har vårdat många svårt sjuka patienter med mycket stort vårdbehov. Detta återspeglas också i att ventilatortimmarna har ökat med nästan jämfört med Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 8(21)

9 Tillgänglighet Då våra verksamheter består av delprocesser i patientflödet så har vi på basenheten inga egna tillgänglighetsmått att redovisa. Detta hindrar oss inte från att aktivt arbeta med förbättringsarbete inom vår egen verksamhet för att patientflöden ska löpa så smidigt som möjligt. LEAN-grupper Internt på basenheten arbetar vi i olika LEAN-grupper. Här kommer ett axplock av alla de vardagsnära förbättringsåtgärder som är gjorda utifrån det arbetet. Uppmärkning av "parkeringsplatser" till apparater och vagnar Alla personsökare samlade på ett ställe Låneinstrument från olika firmor går direkt till sterilcentralen för kontroll Påfyllning av anestesivagnar görs kontinuerligt under dagarna Strukturering av morgonmöte för narkosläkarna. Fem punkter skall gås igenom, leds av daglig ledare. Får ta max fem minuter. Möteslokal ändrad så att man nu träffas på operation. Genomgång av rutiner vid bedömning och premedicinering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra flödet och därmed minska antalet avvikelser För att få med alla frågor vid telefontolkning så har en blankett tagits fram för detta som ligger vid tolktelefonen För att slippa leta efter olika stöd till operationsbordet så har man samlat alla stöd på en vagn som är lätt att ta med sig Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 9(21)

10 Logistikgrupper Externt samarbete med främst opererade kliniker och vårdplatsenheterna bedriver vi i olika logistikgrupper. Här arbetar vi tillsammans för att effektivisera och standardisera flödet från det att patienten blir operationsanmäld tills det att patienten blir utskriven efter genomförd operation. Nedan följer en del exempel på genomförda, vardagsnära förbättringar som har kommit ur logistikgruppsarbetet. Operationssalsansvariga har utsetts och arbetsordning för dessa tagits fram Flödesscheman och tidsregistreringar i syfte att minska bytestider mellan operationer En narkosläkare går direkt in på operation utan att vara med på morgonmöte Plexusbedövning och andra blockader läggs på uppvakningen före operation. En utarbetad rutin gällande detta är publiserad på basenhetens webbsida för styrande dokument Dagligen är två prioriterade operationssalar utsedda för att komma igång tidigare Fasta operationsstarttider satta för olika ingrepp gäller dagens första operation. Mätning av starttider följs kontinuerligt Genomgång och revidering av patientinformation som öppenvårdspatienter får med sig hem Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 10(21)

11 Ändrat arbetssätt inom den dagkirurgiska verksamheten, MSE För att förbättra tillgängligheten till den dagkirurgiska verksamheten så har vi under året testat olika saker. Verksamheten var tidigare uppbyggd på så sätt att en opererande läkare gick mellan två operationssalar och opererade. Detta arbetssätt grundar sig i att operationstiderna ofta är korta på dessa patienter. Övrig personal hinner då förbereda och avveckla på operationssalen under tiden operatören arbetar på salen bredvid. Då vi har sett att den ena operationssalen ofta stått still länge och väntat på operatören som befann sig på salen bredvid så testade vi under några veckor att ändra arbetssätt och istället bemannades operationssalarna upp med en operatör/sal. Testutvärderingen visade att med en operatör/sal så hann vi operera flera patienter. Hösten 2011 infördes det nya arbetssättet och vid årsskiftet kunde vi konstatera att vi hade opererat 156 fler dagkirurgiska patienter jämfört med året innan. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 11(21)

12 Medicinska resultat Basenheten rapporterar för närvarande endast i ett kvalitetsregister SIR (Svenska Intensivvårds Registret). Här kan man se att vi inte har haft någon större ökning av antalet patienter, men däremot sjukare, vilket återspeglas i vårdtyngdsmätning och respiratortimmar. Tröskeln för att komma till IVA ser ut att ha höjts vilket sannolikt hör ihop med att IVA är fullbelagt betydligt oftare, mer än en fjärdedel av tiden. Årsrapporten från SIR kommer i maj så där har vi ännu inga resultat för 2011 att redovisa. Det vi kan se redan nu gäller komplikationsregistreringen. Siffrorna är "för bra" vilket sannolikt beror på underrapportering. Under 2012 ska vi arbeta med att förbättra komplikationsregistrering av framför allt vårdrelaterade infektioner. Detta för att senare under året, när vi är säkra på mätvärdena, kunna arbeta mer intensivt med åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Inom anestesi- och operationssjukvård har det inte funnits något nationellt kvalitetsregister togs det första initiativet att skapa ett svenskt anestesiregister (SAR). Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och nu, drygt 13 år senare så är det första nationella registret inom vår specialité, Svenskt Perioperativt Register (SPOR), på väg att födas. En av basenhetens överläkare deltar i den nationella arbetsgruppen. Under 2012 kommer ett test av dataöverföring direkt från operationsplaneringssystemet till registret att ske. Mälarsjukhuset i Eskilstuna blir ett av två pilotsjukhus för detta. Vår förhoppning är att inom en inte alltför lång framtid kunna jämföra våra kvalitetsmått med andra sjukhus och landsting. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 12(21)

13 Patientsäkerhetsresultat Vår verksamhet är i allra högsta grad en högrisk verksamhet. Vad menar vi då med det? Jo, vi vårdar ofta svårt sjuka patienter och/eller patienter i utsatta situationer. Till vår hjälp har mycket avancerad teknisk utrustning, många potenta, snabbverkande läkemedel och högteknologisk övervakningsutrustning. Kopplat till detta så behöver vi ofta fatta snabba beslut och agera därefter. Detta till trots så är vårt mål är att arbeta på ett så säkert sätt som möjligt. Patientsäkerhetsarbete är en självklar del av vår vardag. Avvikelse-och risk rapportering En del av patientsäkerhetsarbetet utgörs av avvikelse- och riskrapportering. Det arbetar vi mycket aktivt med. Alla medarbetare erbjuds utbildning i vårt avvikelserapporteringssystem Synergi. Inkomna avvikelser bearbetas och åtgärdas av våra vårdenhets- och enhetschefer och återkopplas dels individuellt och på arbetsplatsträffar, i olika mötesforum och i vissa fall i basenhetsrådet. Vi har satt upp egna mål på kliniken som bygger på att vi ska öka avvikelse- och riskrapporteringen i vår egen verksamhet. Rapporteringsgraden i den egna verksamheten har ökat från 48 till 55 % jämfört med Totalt skrevs 429 rapporter på basenheten. Utav dessa skickades 195 vidare till annan basenhet. Under samma period fick vi 51 rapporter skickade till oss från basenhet. Allvarligare avvikelser rapporteras alltid vidare till verksamhetschefen. Under året skickades fyra ärenden vidare från verksamhetschefen till chefsläkare för ställningstagande till Lex Maria anmälan. Av dessa fyra så anmäldes tre ärenden till Socialstyrelsen som Lex Maria. Under 2010 hade vi inga Lex Maria anmälningar alls, däremot så arbetade vi vidare med åtgärder och rutiner som härrör från tidigare Lex Maria fall. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 13(21)

14 Riskanalys Under året har vi deltagit i en riskanalys - Ordinationer till barn som ska opereras. Två av tidigare nämnda Lex Maria fall är avvikelser som har skett i samband med läkemedelsdosering till barn som skulle opereras. Det är viktigt att dra lärdom av det som har inträffat och vidta åtgärder för att förebygga så att inte liknande händelser inträffar i framtiden. Vi har tillsammans med Barnkliniken arbetat med olika åtgärder för att säkra upp och standardisera kedjan från det att läkemedlet ordineras i datajournalen tills det är givet till barnet. Checklista för säker kirurgi På operationsavdelningarna så ska Checklistan för säker kirurgi användas vid alla operativa ingrepp. Checklistan används i tre omgångar (före narkos, före operationsstart och efter operationsavslut) av operationslaget som gemensamt checkar av standardpunkter. Vi följer kontinuerligt och mäter i hur stor utsträckning checklistan används korrekt i alla tre momenten. På Operation KSK så ligger resultatet på 100 % de två senaste mätningarna! På Operation MSE så finns det förbättringspotential, men trenden är positiv där också. Vi fortsätter och mäter - målet är att checklistan ska användas till 100 %. Hygienrutiner Under året har det arbetats mycket för att öka följsamheten till basala hygienrutiner och de klädselrutiner som gäller inom Landstinget Sörmland. Vi kan se i de mätningar som är gjorda att det brister främst i att sprita händerna före rent momentet och patientkontakt. Vi kommer att mäta följsamheten tätare fortsättningsvis för att sätta ännu större fokus på frågan och hålla den ständigt aktuell. Det tar tid att bryta invanda mönster och förändra arbetssätt. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 14(21)

15 Patienterfarenheter Under året har vi arbetat för att skapa en bättre dialog med patienter och närstående och försökt på olika vis att ta reda på vad de tycker om vård och bemötande som de får när de vistas hos oss. Synpunkter och klagomål Nytt för året har varit att vi har satt upp lådor i vänt- och anhörigrum där man kan lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål. Vi har även ett webbformulär på våra externa webbsidor som erbjuder samma möjlighet att tycka till. Flest synpunkter under året har inkommit till uppvaknings- och operationsavdelningen på KSK. Av 85 inkomna synpunkter så var hela 82 "rosor"! De 3 klagomål som inkom handlade om väntan, svårtolkad patientinformation och knarrande skor. Dessa klagomål har vi lagt in som avvikelser i vårt avvikelserapporteringssystem och bearbetat dem enligt rutin. Kontakt har tagits med de patienter som har uppgivit personuppgifter för återkoppling. Post-IVA mottagning Svår sjukdom och vård på en intensivvårdsavdelning kan ofta upplevas som påfrestande. En del patienter kan få efterföljande psykiska problem som exempelvis oro, depression och posttraumatisk-stressrelaterade symtom. Även fysiska symtom som illamående, svårigheter att äta och muskelsvaghet kan utgöra problem. Patienternas minnen av intensivvårdsvistelsen kan dessutom vara oklara och ibland skrämmande. Många patienter har tankar och funderingar kring vistelsen på Intensivvårdsavdelningen. Post-IVA mottagningen vänder sig till de patienter som vårdats en längre tid på Intensivvårdsavdelningen och syftar till att följa upp patienterna och därigenom underlätta och förbättra patienternas återhämtning samt att ge personalen feedback och möjlighet till utvärdering och förbättring av verksamheten. Under 2011 har organisationen för post-iva uppföljningen förbättrats och en sjuksköterska har viss tid avsatt för att hålla i denna verksamhet. Detta innebär att vi Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 15(21)

16 säkerställer att alla patienter som är aktuella för uppföljning verkligen kan erbjudas detta. Under 2012 kommer uppföljningen att anpassas till nationella rutiner och resultaten rapporteras in till kvalitetsregistret Svenskt Intensivvårds Register (SIR). Enkätundersökningar Enkäter är genomförda både på operation och uppvakningen på såväl MSE som KSK. Dessa har vänt sig till dagkirurgiska patienter och berört frågor såsom bemötande, information, väntetid, sekretess och integritet, ljudnivå och miljö. Här redovisas en fråga angående bemötande som är hämtad ur enkätundersökningen som är gjord på MSE. Överlag så är patienterna nöjda. De områden där det påtalas brister rör främst lokaler och väntetid. Vi arbetar fortlöpande med förbättringsåtgärder utifrån de resultat vi har fått fram. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 16(21)

17 Ekonomi Se årsredovisning 2011 Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 17(21)

18 Kvalitetsarbete Patientsäkerhetsarbete Egen kontroll Temaveckor för vårdrutiner och standardvårdplaner I syfte att ge våra patienter en evidensbaserad, säker och likvärdig vård har vi på intensivvårds- och uppvakningsavdelningen, MSE under flera år satsat på att våra vårdrutiner ska finnas dokumenterade. En förutsättning för att uppnå syftet med dessa dokument är dock att alla känner till och förstår dem. Under 2011 har vi därför aktivt arbetat med detta, bland annat i form av temaveckor. Temaveckorna omfattade 3 veckor åt gången. Varje 3-veckors period har ett antal av våra vårdrutiner varit i fokus. Målet var att alla undersköterskor och sjuksköterskor under dessa veckor skulle sätta sig in i de aktuella vårdrutinernas innehåll. Var och en ansvarade för att läsa igenom dokumenten och pricka av sig på en lista. Under varje temaperiod planerades också ett utbildningstillfälle där de grupper som ansvarar för de aktuella vårdrutinerna la upp programmet. Beroende av vilket ämne det handlade om valde den grupp som ansvarar för rutinen att själva prata om vårdrutinen, ta in en föreläsare, ha praktiska övningar eller bara finnas tillgängliga för frågor. Innan vi började med temaveckor fick alla besvara en enkät för att få reda på utgångsläget, hos undersköterskor och sjuksköterskor på IVA/UVA. En uppföljande enkät lämnades ut efter ett år för att se om vår satsning haft effekt. Figur 1 Fråga: Hur använder du vårdrutinerna? Resultatet av enkäten visade att satsningen på temaveckor upplevdes positiv av de flesta och haft effekten att fler använde sig av rutinerna i det dagliga patientnära arbetet. Journalgranskning På uppvakningen, KSK har man tittat på vad och hur det dokumenteras i uppvakningsjournalen. Granskningen har resulterat i ändrade och mer enhetliga rutiner för dokumentationen. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 18(21)

19 Standardvårdplaner (SVP) På uppvakningen vårdar vi ett stort antal patienter som genomgått olika ingrepp. Patienterna ska vårdas och övervakas olika beroende på vilket operativt ingrepp som de har genomgått. Vi använder oss därför av vårdrutiner i form av standardvårdplaner (SVP) för att kunna hålla en hög patientsäkerhet. SVP ska ses som guider eller på förhand antagna handlingsförslag. SVP tas i bruk när patienten anländer till uppvakningen om inte ansvarig läkare ger annan ordination. På uppvakningen, MSE finns en SVP för basal UVA-vård vuxna samt en vårdrutin för UVA-vård barn finns som en allmän grund. Utöver dessa är målsättningen att ha kompletterande SVP för alla olika diagnoser, där specifika behov, övervakning och vårdåtgärder presenteras. Under 2011 har vi utvecklat 25 kompletterande SVP för totalt 63 diagnoser. På uppvakningen och operationsavdelningen, KSK så har det under året tagits fram 2 gemensamma SVP för olika diagnoser. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 19(21)

20 Förbättringsarbete Ny sövningsmetod införd Operationsavdelningen på MSE använder en ny standardiserad metod när patienter ska sövas inför operation. Genom ett samarbete med S:t Görans sjukhus har man fått tillgång till en metod som är bättre för miljön, ger lägre kostnader och som även kan ge piggare patienter efter genomförd operation. Genom ett systematiskt förbättringsarbete så har man lyckats minska förbrukningen av narkosgas. Patienterna får samma koncentration av narkosgas som tidigare men tillfört med ett lägre flöde av luft och syrgas vilket därmed minskar överskottet av narkosgas som släpps ut till miljön. Effekten för patienten blir den samma men metoden ökar möjligheten till en mer förutsägbar och jämnare sövning vilket i slutändan kan ge piggare patienter vid uppvaknandet Detta sätt att söva används vid nästan alla operationer av vuxna människor som varar längre tid än 20 minuter. Personalen har fått utbildning genom föreläsningar, simulatorträning och praktik. Initialt omhändertagande på intensivvårdsavdelningen (IVA) Det initiala omhändertagandet på IVA bör följa ett förutbestämt standardiserat arbetssätt som präglas av systematik och enkelhet. En vårdrutin med tillhörande åtgärdskort har därför arbetats fram. Målsättningen är att minimera risken för att någon vital åtgärd fördröjs eller glöms bort samt att all personal vet sin bestämda roll och arbetsuppgift. Arbetssättet resulterar i ett mer likvärdigt omhändertagande. Funktionsbeskrivningar på operation och uppvakningen, KSK I samband med att personalschemat gjordes om för att bättre anpassas till verksamheten så lades också ett stort arbete ned på att göra nya funktionsbeskrivningar till alla olika funktioner på avdelningen. Det är nu mycket tydligt vem som ska göra vad och när, både i det dagliga arbetet och när det gäller uppgifter som utförs mer sällan. Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 20(21)

21 Aktiviteter 2012 Dessa aktiviteter är den del av de övergripande aktiviteter inom kvalitetsområdet som vi kommer att arbeta vidare med på basenhetsnivå under Till detta kommer alla de mål och aktiviteter som har satts upp på respektive enhet. Såväl vårdenheter som administrativ verksamhet har egna aktiviteter att arbeta vidare med. Gemensamt för alla är syftet att hela tiden bli lite bättre! Aktivitet Genomgång av boken "Min guide till säker vård" tillsammans med medarbetarna på vårens studiedagar. I syfte att lyfta patientens rättigheter och delaktighet i vården. Öka andelen avslutade avvikelser inom 2 månader - Mätning 2011 samt mätning varje tertial En riskanalys /vårdenhet Mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädselregler enhetsvis minst varje tertial Öka andelen egenkontroll på varje enhet Anestesikliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut 21(21)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Anestesikliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Inledning Anestesikliniken MSE/KSK är en av länets största kliniker.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Anestesikliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Till Hälso och sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-05 HN-HOS10-123 Till Hälso och sjukvårdsnämnden RAPPORT åtgärder vidtagna i samband med Lex Maria-ärende samt beskrivning av aktuella generella åtgärder inom

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Resultat Röntgenkliniken

Resultat Röntgenkliniken Resultat 155 13-03-13-15:07 SÄKER VÅRD 2012 Översikt patientsäkerhetsarbete 1500 Antal anmälda avvikelser Antal anmälda avvikelser 1200 900 600 300 0 933 Med tanke på vår kliniks storlek får 857 835 antalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Anestesikliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation...

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Patientsäkerhetsberättelse 2012 Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Version: 3 Ansvarig: Patientsäkerhetsberättelse 2(13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-12-04 Nyutgåva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016 Stockholm den 2 januari 2016 Lisa Barnekow Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE CityAkuten i Praktikertjänst AB År 2013 Faktaruta Kontaktuppgifter Hemsida: www.cityakuten.se Informationstelefon 020-150 150 Vårdgivare/ VD CityAkuten i Praktikertjänst AB Tf

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2011 Forshaga 2012-02-06 Anders Olsson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer