Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått"

Transkript

1 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. BETYDELSE AV UTTRYCK MÅLBESKRIVNING SCHEMATISK BILD AV LEDNINGSSYSTEMET STYRDOKUMENT PLANERING Identifiering Beslutsprocess GENOMFÖRANDE Genomförandefasen Schematisk bild av genomförandefasen Ansvarsfördelning EGENKONTROLL UTVÄRDERING...15 Blankett Handlingsplan för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, VPE MSE Blankett Orsaksanalys för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, VPE MSE... 18

3 3 1. BETYDELSE AV UTTRYCK I Vårdplatsenhetens ledningssystem finns uttryck som definieras enligt nedan: Uttryck Ledningssystem Verksamhet Kvalitet Patientsäkerhet Vårdskada PLUSS Prioriteringsgrupp Egenkontroller Betydelse System för att faställa principer för ledning av verksamheten. Verksamhet som bedrivs inom Vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter. Skydd mot vårdskada. Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Ett IT-stöd för verksamhetsstyrning. PLUSS står för Planering, Ledning, Uppföljning, Styrning i Sörmland. Grupp som planerar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt fungerar som stödfunktion. Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten och att den bedrivs i enlighet

4 4 med verksamhetens ledningssystem. Riskanalys Händelseanalys Orsaksanalys Inre sekretess Verksamhetschef Riskanalys genomförs med syfte att identifiera risker i verksamheten, hitta orsaker till risker och eliminera eller reducera dem för att förbättra patientsäkerheten. Händelseanalys genomförs med syfte att få förståelse för hur och varför en specifik händelse inträffat samt ge information om vilka åtgärder som bör vitas för att förhindra att liknande händelse upprepas. Orsaksanalys är en strukturerad metod för att ta reda på varför uppsatta mål inte uppnåtts. En bedömning görs om orsaken till varför målet inte uppnåtts, vilka konsekvenser detta får och vilka åtgärder som behövs för att nå målet snarast möjligt. Personal får ta del av dokumenterade uppgifter om patient endast om han/hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälsooch sjukvården. Chef för Vårdplatsenheten.

5 5 Vårdenhetschef Kvalitets- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska Medarbetare i staben Projektledare Medarbetare Kompetenspool Ombud Chef för vårdavdelning inom Vårdplatsenheten. Sjuksköterska med uppdrag att arbeta med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor Personal anställda i verksamhetschefens stab. Personal i verksamheten med projektledarutbildning. Personal anställda på Vårdplatsenheten. En enhet i verksamheten som består av sjuksköterskor och undersköterskor med uppdrag att täcka för korttidsfrånvaro på avdelning. Personal på avdelning med särskilt uppdrag inom ett specifikt område i vårdplatsenhetens verksamhet.

6 6 2. MÅLBESKRIVNING Enligt SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till att en ökad patientsäkerhet upprätthålls. Ledningssystemet ska användas som ett instrument för att fortlöpande och sytematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt säkra att dokumentation av arbetet sker. Egenkontroller ska utföras i den frekvens som är nödvändig för att säkra kvalitet och de innefattar bland annat jämförelser av egna resultat med uppgifter i nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser, nuvarande resultat med tidigare resultat, granskning av journaler samt förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister. Målet med att arbeta efter vårdplatsenhetens ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att skapa en bra, trygg och säker vård för patienter i kontakt med vår verksamhet. Likaså ska alla medarbetarna i verksamheten kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en bra och säker vård kan ges i god arbetsmiljö. Ledningssystemet beskriver ansvarsfördelning och hur arbetet ska genomföras i verksamheten vad det gäller planering, genomförande, kontroll/korrigering, utvärdering/uppföljning och dokumentation för att nå uppsatta mål för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i verksamhetens styrdokument och aktuell lagstiftning.

7 7 3. SCHEMATISK BILD AV LEDNINGSSYSTEM Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete VPE, MSE Mål ej uppnått Mål Utvärdering (färgkoder) Mål uppnått Egenkontroll Följsamhet till fastställda rutiner Uppföljning av handlingsplaner Baslinjemätningar Granskning/kartläggning Återkoppling av erfarenhet Uppföljning Bestående resultat Orsaksanalys Genomförande Upprätta handlingsplaner Mätbara målbeskrivningar Ansvarsfördelning Arbetsgrupper Nyskapande/revidering av rutiner Planering Identifiering av områden inom verksamheten som behöver kvalitetssäkras utifrån t ex: - Styrdokumenten - Avvikelserapportering - Riktad avvikelserapportering - Checklista för VPE - Nya rutinförslag från medarbetare - Kartläggning/Granskning - Risk/Händelseanalys Styrdokument Aktuella lagar och författningar Nationella satsningar för ökad patientsäkerhet Vision för Landstinget Sörmland Enhetsbudget/mål- och uppdragsbilaga

8 8 4. STYRDOKUMENT SOSFS 2011:9 SFS 2008:355, SFS 2010:659 Nationella satsningar för ökad patientsäkerhet Vision för Landstinget Sörmland, Enhetbudget/Mål- och uppdragsbilaga SOSFS 2011:9 beskriver hur personal inom Hälso- och sjukvården är skyldiga att bidra till en hög patientsäkerhet. Ledningssystemet ska användas som ett instrument för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Processer och rutiner ska säkerställa att samverkan möjliggörs. Egenkontroller ska utföras i sådan frekvens att verksamhetens kvalitet säkras. Arbete med att fortlöpande och systematiskt utveckla och säkra verksamheten ska dokumenteras. SFS 2008:355 (Patientdatalagen) menar att informationshanteringen i verksamheten ska vara organiserad så den tillgodoser god kvalitet och kostnadseffektivitet. Den ska vara utformad så patientens integritet respekteras. Dokumentationen i patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Inre sekretess är gällande. SFS 2010:659 (Patientsäkerhetslagen) främjar en hög patientsäkerhet i verksamheten där åtgärder ska vidtas för att förebygga vårdskador. Patienter och närstående ska snarast informeras om vårdskada uppstått samt ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet i tidigt skede. Vårdarbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet där patienten ska erbjudas delaktighet i sin vård samt bemötas med respekt och omtanke. Nationella satsningar för ökad patientsäkerhet är nationella satsningar inom vården där patientsäkerhet och vårdkvalitet ses över och genom systematiskt förbättringsarbete är målet att förhindra vårdskador. Vision för Landstinget Sörmland är grunden för verksamheten. Arbetet ska utgå från människors lika värde, bästa möjliga hälsa för alla och utveckling av hela Sörmland. Demokrati, respekt, trygghet, kompetens och kvalitet är målet och det ska nås med hjälp av samverkan, hushållning och goda arbetsplatser. Enhetsbudget/Mål- och uppdragsbilaga beskriver vilka beslut som fattas utifrån fyra olika perspektiv som Landstinget Sörmland valt att belysa: 1. Medborgar-/patientperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. 2. Personalperspektivet Personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje 3. Förnyelseperspektivet Ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. 4. Miljöperspektivet Ett effektivt miljöarbete som minimerar negativ klimatpåverkan 5. Ekonomiperspektivet Ekonomi i balans som är långsiktigt hållbar.

9 9 Vårdplatsenhetens värdegrund belyser delaktighet där samspelet mellan människor, beteendemönster och attityder utgör grunden för ett positivt klimat som ska kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt. Samarbete mellan olika yrkesgrupper för att främja att resurser utnyttjas på bästa sätt och att vården bedrivs efter överenskomna instruktioner och rutiner. Ansvar ska vara gemensamt och ska bidra till en god dialog, verka för gott klimat samt personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Medarbetare ska besitta den Kunskap/Kompetens som behövs för att förebygga hälsa samt motverka ohälsa och olycksfall. Vården ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdplatsenheten ska kännetecknas av en säker vård som systematiskt utvärderas och följs upp för att säkra kvalitet och fortlöpande utveckling. Vården ska vara patientfokuserad och ges med respekt och lyhördhet för patientens individuella, specifika behov, förväntningar, värderingar och önskningar. Bra bemötande ska uppnås genom en humanistisk människosyn och antagande om människors lika värde. Genom tydliga mål och uppdrag, gott ledarskap, delaktighet och bra bemötande ska en god arbetsmiljö uppnås, där öppen kommunikation och respekt för varandra ska finnas mellan alla medarbetare. 5. PLANERING 5.1 Identifiering Områden inom verksamheten som behöver kvalitetssäkras kommer att identifieras utifrån - Styrdokumenten - Riktad avvikelserapportering fokuserar på ett specifikt område för identifiering av brister, där målet är att inget mörkertal av händelser ska finnas - Checklistan för VPE kommer att användas som diskussionsunderlag på avdelningarna med återrapportering till verksamhetschef för att på så sätt identifiera uppföljningsbehov - Att medarbetare på avdelningarna lämnar förslag till nya rutiner till sin vårdenhetschef - Att följsamhet till fastställda rutiner kontrolleras - Riskanalys inför förändringsarbete - Händelseanalyser - Kartläggning av inskickade avvikelseapporter i Synergi Granskning av resultat från nationella och internationella kvalitetsregister, personal- och patientenkäter 5.2 Beslutsprocess Det övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet fastställs och prioriteras kontinuerligt av verksamhetschefen. Prioriteringsgruppen planerar kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och utarbetar övergripande handlingsplaner, mätbara målbeskrivningar och beslutar om måldatum vilka dokumenteras i PLUSS. Vårdenhetscheferna planerar för genomförandet av fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på avdelningsnivå. Planeringen presenteras i avdelningsspecifika handlingsplaner och arbetet återrapporteras kontinuerligt i PLUSS samt till verksamhetschefen.

10 10 6. GENOMFÖRANDE 6.1 Genomförandefasen Genomförandefasen innebär att det kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som fastställts av verksamhetschefen och planerats av Prioriteringsgruppen genomförs. Verksamhetschefen - Fastställer och prioriterar kontinuerligt kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Informerar vårdenhetscheferna om fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Ingår i prioriteringsgruppen Medarbetare i staben - Sammanställer avvikelserapportering i Synergi Sammanställer interna personalenkäter - Resurs i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet Kvalitets- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska - Ingår i prioriteringsgruppen - Dokumenterar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med mätbara målbeskrivningar och måldatum i PLUSS så detta blir tillgängligt för vårdenhetscheferna - Handleder kontinuerligt vårdenhetscheferna i fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Resurs i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Sammanställer och redovisar kvalitetsmål - Sammanställer avvikelserapportering i Synergi Sammanställer interna personalenkäter - Deltar i revidering av fastställda rutiner - Handlägger nya rutinförslag Prioriteringsgruppen - Planerar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Utarbetar övergripande handlingsplaner med mätbara målbeskrivningar och måldatum - Allt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska kopplas till gruppen som fungerar som en stödfunktion genom hela processen. Projektledare tillsätts på uppdrag av verksamhetschefen för att - Upprätta övergripande handlingsplaner för att åtgärda övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsbrister inom verksamheten - Upprätta övergripande handlingsplaner med mätbara målbeskrivningar och måldatum, utifrån resultat från riktad avvikelserapportering - Genomföra riskanalyser inför större förändringar inom verksamheten - Återrapporterar övergripande uppföljningsresultat för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet till verksamhetschef

11 11 Vårdenhetschefen - Upprättar avdelningsspecifika handlingsplaner, som anger tillvägagångssätt och tidsplan för att nå uppsatt mål, tillsammans med personal för att åtgärda brister i kvalitet och patientsäkerhet - Genomför på uppdrag av verksamhetschefen händelseanalyser gällande enskilda händelser samt riskanalyser inför mindre förändringar på avdelningen - Genomför orsaksanalyser om givna kvalitets- och patientsäkerhetsmål inte uppnås på avdelning - Återrapporterar avdelningsspecifika uppföljningsresultat för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i PLUSS samt till verksamhetschef Sjuksköterskor med kandidat/magister examen eller liknande kompetens - Används som resurser vid evidensbasering av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Uppmanas att bedriva omvårdnadsforskning inom verksamheten Kompetenspoolens personal - Används som resurs vid granskning gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom verksamheten på uppdrag av verksamhetschefen Vårdplatsenhetens olika ombud - Användas som resurser både i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och vid utbildning på avdelningen inom sitt specifika område på uppdrag av vårdenhetschef. Vårdplatsenhetens övriga medarbetare - Engageras kontinuerligt i avdelningens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

12 Schematisk bild av genomförandefasen Stab - Bemanningsassistent - IT-koordinator - Kvalitetsansvarig ssk - Vårdadministratör - Vårdplatskoordinator Verksamhetschef IT Bemanning Vårdplatskoordinering Patientsäkerhetsarbete (rutiner, granskning, kartläggning) Prioriteringsgrupp Övergripande handlingsplaner Målbeskrivningar Stödfunktion Handlingsplaner för generella brister Riskanalys inför större förändringar Projektledare Vårdenhetschef Handlingsplaner för avd.specifika brister Riskanalyser inför mindre förändringar Händelseanalyser Kontroll/granskning på avdelning Ssk med magister examen (eller likvärdig kompetens) Kompetenspool Ombud Evidenskontroll Forskningsarbete Resurs granskning Resurs inom specifikt område

13 Ansvarsfördelning Verksamhetschefen ansvarar för att - Fastställa och prioritera kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Prioriteringsordningen för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet uppdateras kontinuerligt - Kvalitetsmålen är mätbara och att målen nås - Alla medarbetare har rätt kompetens, ansvar och befogenheter för att kunna delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i verksamheten - Rutiner skapas för att säkra kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten - Dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utförs - Resultat från nationella och internationella kvalitetsregister där verksamheten deltagit granskas och att vårdenhetscheferna delges resultatet samt, om nödvändigt starta åtgärdsarbete för att kvalitetssäkra vården ytterligare - Övergripande och avdelningsspecifika handlingsplaner utarbetas för att öka kvalitet och patientsäkerhet - Besluta om riktad avvikelserapportering i Synergi Besluta om projektledare eller särskilda arbetsgrupper ska tillsättas - Vid behov initiera till händelseanalyser - Vid behov initiera till riskanalyser inför större förändringar inom verksamheten - Orsaksanalyser genomförs gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som inte uppnått givna mål Prioriteringsgruppen ansvarar för att - Planera fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Arbeta fram övergripande handlingsplaner med mätbara mål, uppföljnings- och måldatum för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet där brister identifierats inom verksamheten - Träffas kontinuerligt och fungera som stöd åt vårdenhetscheferna i verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Kvalitets- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att - Dokumenterar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med mätbara målbeskrivningar och måldatum i PLUSS så detta blir tillgängligt för vårdenhetscheferna - Handleda vårdenhetscheferna i fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Identifiera områden inom verksamheten som behöver kvalitetssäkras och utarbeta förslag till nya rutiner - Handläggning och remissförfarande av inkomna rutinförslag utförs genom att inhämta kunskap, synpunkter och godkännande från verksamhetschef, kvalitetsgrupp, alla avdelningar inom VPE samt i förekommande fall även från moderkliniker och andra sakkunniga i nyskapandet av rutiner - Ta del av revidering av fastställda rutiner - Initiera samverkan i nätverk gällande kvalitetsutveckling med andra verksamheter inom sjukhuset - På uppdrag av verksamhetschefen registrera och redovisa basenhetsspecifika kvalitetsmål - Sammanställning av avvikelserapportering i Synergi 500

14 14 Medarbetare i staben ansvarar för - Sammanställning av avvikelserapportering i Synergi Att på uppdrag av verksamhetschefen fungera som resurs i verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Att på uppdrag av verksamhetschef fungera som resurs för vårdenhetschefer vid upprättande av risk- och händelseanalys Vårdenhetschefen ansvarar för att - Prioriteringsordningen för kvalitetsarbetet följs - Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet påbörjas, följs upp och integreras i den dagliga verksamheten på avdelningen - Upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner för fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Egenkontroller utförs i syfte att uppnå och bibehålla fastställda kvalitets- och patientsäkerhetsmål. - Pågående kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och resultat från egenkontroller återrapporteras i PLUSS samt till verksamhetschefen - Orsaksanalys genomförs om fastställda kvalitets- och patientsäkerhetsmål inte uppnås på avdelningen. - Fastställda rutiner är kända och efterföljs - Rapportera till verksamhetschef när brister och/eller risker uppmärksammas på avdelningen och ge förslag till nya rutiner - Risk- och avvikelserapportering i Synergi 500 utförs - Återkoppla erfarenheter gällande åtgärder mot risker och tillbud till verksamhetschef och andra vårdenhetschefer inom VPE - Delge medarbetare resultat från nationella och internationella kvalitetsregister där verksamheten deltagit samt, om nödvändigt, upprätta handlingsplaner för att kvalitetssäkra vården ytterligare på avdelningen - På uppdrag av verksamhetschef tillsätta arbetsgrupper som jobbar med kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Alla medarbetare ansvarar för att - Aktivt delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på avdelningen - Känna till fastställda rutiner och följa dessa - Risk- och avvikelserapportering utförs i Synergi Rapportera till vårdenhetschefen när brister och/eller risker uppmärksammas på avdelningen och om möjligt ge förslag till nya rutiner - Delta och medverka i arbetet med avdelningsspecifika handlingsplaner och vid uppföljning av mål och resultat - Delta och medverka i orsaksanalys gällande icke uppnådda mål på avdelningen

15 15 7. EGENKONTROLL Genomförda förbättringsåtgärder följs upp med egenkontroller. Brister och/eller risker korrigeras och åtgärdas. Verksamhetsnivå - Granskning/ kartläggning Genomförs via granskning av patientjournaler och resultat från Nationella kvalitetsregister/öppna jämförelser samt diskusison utifrån Checklista för VPE. Kartläggning av inskickade avvikelseapporter i Synergi Återkoppling av erfarenheter Sker på vårdenhetschefsmöte och mellanmöte där erfarenheter delges och diskuteras för att underlätta och förbättra fortsatt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Avdelningsnivå - Egenkontroll Utförs kontinuerligt på varje enskild avdelning för att följa upp att målen är nås och blir bestående. Vårdenhetschefen planerar hur och i vilka tidsintervall egenkontroller ska utföras för att målet ska bli bestående. - Följsamhet till fastställda rutiner granskas på avdelningarna och resultatredovisning sker via rapportering från vårdenhetschef till verksamhetschef - Rapportering gällande Uppföljning av avdelningsspecifika handlingsplaner och resultat från baslinjemätningar sker via rapportering från vårdenhetschef till verksamhetschef 8. UTVÄRDERING Resultaten av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet utvärderas kontinuerligt gentemot uppsatta mål. Checklistan för VPE kommer att användas som kontinuerligt diskussionsunderlag på avdelningarna med återrapportering till verksamhetschefen. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet färgkodas för att tydliggöra hur målen uppnåtts. Rött= arbete ej påbörjat, Gult= påbörjat men mål ej uppnått, Grönt= avslutat, mål uppnått. När kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet uppnår målet kommer uppföljning fortsättningsvis att ske via egenkontroll på avdelningarna där resultatet dokumenteras i PLUSS samt delges verksamhetschefen. Om arbete inte uppnår målbeskrivningen görs en orsaksanalys och arbetet fortsätter för att snarast uppnå målet.

16 16 Datum: Handlingsplan Bristområde (beskrivning av brist) Kvalitetssäkringsområde Åtgärder Mål Uppföljning Mål (övergripande) Delmål Planerade åtgärder Ansvarig Måldatum Datum egen uppföljning

17 17 Orsaksanalys för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, VPE MSE Ansvarig: Datum:... Kvalitetsarbete som inte nått uppsatt mål Sida:.. Kvalitetssäkringsområde Åtgärder Mål Uppföljning Orsaksbedömning varför mål ej uppnått Konsekvenser vad leder detta till Planerade åtgärder vad göra för att nå mål Ansvarig Klart datum Måldatum Datum

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete

Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete Externremiss, begrepp inom området patientsäkerhet och systematiskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12 Om SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OH-version februari 2006 Kvalitet, patientsäkerhet och ledningssystem Introduktion

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

RISKANALYS OCH HÄNDELSEANALYS RIKTLINJE FÖR RISK- OCH HÄNDELSEANALYS

RISKANALYS OCH HÄNDELSEANALYS RIKTLINJE FÖR RISK- OCH HÄNDELSEANALYS RISKANALYS OCH HÄNDELSEANALYS RIKTLINJE FÖR RISK- OCH HÄNDELSEANALYS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö. En vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Patientsäkerhet och arbetsmiljö. En vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö Patientsäkerhet och arbetsmiljö En vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att patientsäkerhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras senast: 2016-11-16

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Nutritionsdagen 2015

Nutritionsdagen 2015 Nutritionsdagen 2015 Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting agneta.andersson@skl.se Nutritionsdagen 5 maj i Umeå Föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring Vad svarade SKL:

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN Nrrbttens läns landsting Giltigt fr m Versin: 7 Ersätter: 6 Sid nr 1 av ( 6) Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprcessen Dkumenttyp: Ledningssystem för systematiskt Upprättat av: Britta Svenssn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer