Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått"

Transkript

1 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. BETYDELSE AV UTTRYCK MÅLBESKRIVNING SCHEMATISK BILD AV LEDNINGSSYSTEMET STYRDOKUMENT PLANERING Identifiering Beslutsprocess GENOMFÖRANDE Genomförandefasen Schematisk bild av genomförandefasen Ansvarsfördelning EGENKONTROLL UTVÄRDERING...15 Blankett Handlingsplan för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, VPE MSE Blankett Orsaksanalys för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, VPE MSE... 18

3 3 1. BETYDELSE AV UTTRYCK I Vårdplatsenhetens ledningssystem finns uttryck som definieras enligt nedan: Uttryck Ledningssystem Verksamhet Kvalitet Patientsäkerhet Vårdskada PLUSS Prioriteringsgrupp Egenkontroller Betydelse System för att faställa principer för ledning av verksamheten. Verksamhet som bedrivs inom Vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter. Skydd mot vårdskada. Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Ett IT-stöd för verksamhetsstyrning. PLUSS står för Planering, Ledning, Uppföljning, Styrning i Sörmland. Grupp som planerar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt fungerar som stödfunktion. Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten och att den bedrivs i enlighet

4 4 med verksamhetens ledningssystem. Riskanalys Händelseanalys Orsaksanalys Inre sekretess Verksamhetschef Riskanalys genomförs med syfte att identifiera risker i verksamheten, hitta orsaker till risker och eliminera eller reducera dem för att förbättra patientsäkerheten. Händelseanalys genomförs med syfte att få förståelse för hur och varför en specifik händelse inträffat samt ge information om vilka åtgärder som bör vitas för att förhindra att liknande händelse upprepas. Orsaksanalys är en strukturerad metod för att ta reda på varför uppsatta mål inte uppnåtts. En bedömning görs om orsaken till varför målet inte uppnåtts, vilka konsekvenser detta får och vilka åtgärder som behövs för att nå målet snarast möjligt. Personal får ta del av dokumenterade uppgifter om patient endast om han/hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälsooch sjukvården. Chef för Vårdplatsenheten.

5 5 Vårdenhetschef Kvalitets- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska Medarbetare i staben Projektledare Medarbetare Kompetenspool Ombud Chef för vårdavdelning inom Vårdplatsenheten. Sjuksköterska med uppdrag att arbeta med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor Personal anställda i verksamhetschefens stab. Personal i verksamheten med projektledarutbildning. Personal anställda på Vårdplatsenheten. En enhet i verksamheten som består av sjuksköterskor och undersköterskor med uppdrag att täcka för korttidsfrånvaro på avdelning. Personal på avdelning med särskilt uppdrag inom ett specifikt område i vårdplatsenhetens verksamhet.

6 6 2. MÅLBESKRIVNING Enligt SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till att en ökad patientsäkerhet upprätthålls. Ledningssystemet ska användas som ett instrument för att fortlöpande och sytematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt säkra att dokumentation av arbetet sker. Egenkontroller ska utföras i den frekvens som är nödvändig för att säkra kvalitet och de innefattar bland annat jämförelser av egna resultat med uppgifter i nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser, nuvarande resultat med tidigare resultat, granskning av journaler samt förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister. Målet med att arbeta efter vårdplatsenhetens ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att skapa en bra, trygg och säker vård för patienter i kontakt med vår verksamhet. Likaså ska alla medarbetarna i verksamheten kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en bra och säker vård kan ges i god arbetsmiljö. Ledningssystemet beskriver ansvarsfördelning och hur arbetet ska genomföras i verksamheten vad det gäller planering, genomförande, kontroll/korrigering, utvärdering/uppföljning och dokumentation för att nå uppsatta mål för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i verksamhetens styrdokument och aktuell lagstiftning.

7 7 3. SCHEMATISK BILD AV LEDNINGSSYSTEM Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete VPE, MSE Mål ej uppnått Mål Utvärdering (färgkoder) Mål uppnått Egenkontroll Följsamhet till fastställda rutiner Uppföljning av handlingsplaner Baslinjemätningar Granskning/kartläggning Återkoppling av erfarenhet Uppföljning Bestående resultat Orsaksanalys Genomförande Upprätta handlingsplaner Mätbara målbeskrivningar Ansvarsfördelning Arbetsgrupper Nyskapande/revidering av rutiner Planering Identifiering av områden inom verksamheten som behöver kvalitetssäkras utifrån t ex: - Styrdokumenten - Avvikelserapportering - Riktad avvikelserapportering - Checklista för VPE - Nya rutinförslag från medarbetare - Kartläggning/Granskning - Risk/Händelseanalys Styrdokument Aktuella lagar och författningar Nationella satsningar för ökad patientsäkerhet Vision för Landstinget Sörmland Enhetsbudget/mål- och uppdragsbilaga

8 8 4. STYRDOKUMENT SOSFS 2011:9 SFS 2008:355, SFS 2010:659 Nationella satsningar för ökad patientsäkerhet Vision för Landstinget Sörmland, Enhetbudget/Mål- och uppdragsbilaga SOSFS 2011:9 beskriver hur personal inom Hälso- och sjukvården är skyldiga att bidra till en hög patientsäkerhet. Ledningssystemet ska användas som ett instrument för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Processer och rutiner ska säkerställa att samverkan möjliggörs. Egenkontroller ska utföras i sådan frekvens att verksamhetens kvalitet säkras. Arbete med att fortlöpande och systematiskt utveckla och säkra verksamheten ska dokumenteras. SFS 2008:355 (Patientdatalagen) menar att informationshanteringen i verksamheten ska vara organiserad så den tillgodoser god kvalitet och kostnadseffektivitet. Den ska vara utformad så patientens integritet respekteras. Dokumentationen i patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Inre sekretess är gällande. SFS 2010:659 (Patientsäkerhetslagen) främjar en hög patientsäkerhet i verksamheten där åtgärder ska vidtas för att förebygga vårdskador. Patienter och närstående ska snarast informeras om vårdskada uppstått samt ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet i tidigt skede. Vårdarbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet där patienten ska erbjudas delaktighet i sin vård samt bemötas med respekt och omtanke. Nationella satsningar för ökad patientsäkerhet är nationella satsningar inom vården där patientsäkerhet och vårdkvalitet ses över och genom systematiskt förbättringsarbete är målet att förhindra vårdskador. Vision för Landstinget Sörmland är grunden för verksamheten. Arbetet ska utgå från människors lika värde, bästa möjliga hälsa för alla och utveckling av hela Sörmland. Demokrati, respekt, trygghet, kompetens och kvalitet är målet och det ska nås med hjälp av samverkan, hushållning och goda arbetsplatser. Enhetsbudget/Mål- och uppdragsbilaga beskriver vilka beslut som fattas utifrån fyra olika perspektiv som Landstinget Sörmland valt att belysa: 1. Medborgar-/patientperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. 2. Personalperspektivet Personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje 3. Förnyelseperspektivet Ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. 4. Miljöperspektivet Ett effektivt miljöarbete som minimerar negativ klimatpåverkan 5. Ekonomiperspektivet Ekonomi i balans som är långsiktigt hållbar.

9 9 Vårdplatsenhetens värdegrund belyser delaktighet där samspelet mellan människor, beteendemönster och attityder utgör grunden för ett positivt klimat som ska kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt. Samarbete mellan olika yrkesgrupper för att främja att resurser utnyttjas på bästa sätt och att vården bedrivs efter överenskomna instruktioner och rutiner. Ansvar ska vara gemensamt och ska bidra till en god dialog, verka för gott klimat samt personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Medarbetare ska besitta den Kunskap/Kompetens som behövs för att förebygga hälsa samt motverka ohälsa och olycksfall. Vården ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdplatsenheten ska kännetecknas av en säker vård som systematiskt utvärderas och följs upp för att säkra kvalitet och fortlöpande utveckling. Vården ska vara patientfokuserad och ges med respekt och lyhördhet för patientens individuella, specifika behov, förväntningar, värderingar och önskningar. Bra bemötande ska uppnås genom en humanistisk människosyn och antagande om människors lika värde. Genom tydliga mål och uppdrag, gott ledarskap, delaktighet och bra bemötande ska en god arbetsmiljö uppnås, där öppen kommunikation och respekt för varandra ska finnas mellan alla medarbetare. 5. PLANERING 5.1 Identifiering Områden inom verksamheten som behöver kvalitetssäkras kommer att identifieras utifrån - Styrdokumenten - Riktad avvikelserapportering fokuserar på ett specifikt område för identifiering av brister, där målet är att inget mörkertal av händelser ska finnas - Checklistan för VPE kommer att användas som diskussionsunderlag på avdelningarna med återrapportering till verksamhetschef för att på så sätt identifiera uppföljningsbehov - Att medarbetare på avdelningarna lämnar förslag till nya rutiner till sin vårdenhetschef - Att följsamhet till fastställda rutiner kontrolleras - Riskanalys inför förändringsarbete - Händelseanalyser - Kartläggning av inskickade avvikelseapporter i Synergi Granskning av resultat från nationella och internationella kvalitetsregister, personal- och patientenkäter 5.2 Beslutsprocess Det övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet fastställs och prioriteras kontinuerligt av verksamhetschefen. Prioriteringsgruppen planerar kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och utarbetar övergripande handlingsplaner, mätbara målbeskrivningar och beslutar om måldatum vilka dokumenteras i PLUSS. Vårdenhetscheferna planerar för genomförandet av fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på avdelningsnivå. Planeringen presenteras i avdelningsspecifika handlingsplaner och arbetet återrapporteras kontinuerligt i PLUSS samt till verksamhetschefen.

10 10 6. GENOMFÖRANDE 6.1 Genomförandefasen Genomförandefasen innebär att det kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som fastställts av verksamhetschefen och planerats av Prioriteringsgruppen genomförs. Verksamhetschefen - Fastställer och prioriterar kontinuerligt kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Informerar vårdenhetscheferna om fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Ingår i prioriteringsgruppen Medarbetare i staben - Sammanställer avvikelserapportering i Synergi Sammanställer interna personalenkäter - Resurs i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet Kvalitets- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska - Ingår i prioriteringsgruppen - Dokumenterar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med mätbara målbeskrivningar och måldatum i PLUSS så detta blir tillgängligt för vårdenhetscheferna - Handleder kontinuerligt vårdenhetscheferna i fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Resurs i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Sammanställer och redovisar kvalitetsmål - Sammanställer avvikelserapportering i Synergi Sammanställer interna personalenkäter - Deltar i revidering av fastställda rutiner - Handlägger nya rutinförslag Prioriteringsgruppen - Planerar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Utarbetar övergripande handlingsplaner med mätbara målbeskrivningar och måldatum - Allt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska kopplas till gruppen som fungerar som en stödfunktion genom hela processen. Projektledare tillsätts på uppdrag av verksamhetschefen för att - Upprätta övergripande handlingsplaner för att åtgärda övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsbrister inom verksamheten - Upprätta övergripande handlingsplaner med mätbara målbeskrivningar och måldatum, utifrån resultat från riktad avvikelserapportering - Genomföra riskanalyser inför större förändringar inom verksamheten - Återrapporterar övergripande uppföljningsresultat för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet till verksamhetschef

11 11 Vårdenhetschefen - Upprättar avdelningsspecifika handlingsplaner, som anger tillvägagångssätt och tidsplan för att nå uppsatt mål, tillsammans med personal för att åtgärda brister i kvalitet och patientsäkerhet - Genomför på uppdrag av verksamhetschefen händelseanalyser gällande enskilda händelser samt riskanalyser inför mindre förändringar på avdelningen - Genomför orsaksanalyser om givna kvalitets- och patientsäkerhetsmål inte uppnås på avdelning - Återrapporterar avdelningsspecifika uppföljningsresultat för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i PLUSS samt till verksamhetschef Sjuksköterskor med kandidat/magister examen eller liknande kompetens - Används som resurser vid evidensbasering av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Uppmanas att bedriva omvårdnadsforskning inom verksamheten Kompetenspoolens personal - Används som resurs vid granskning gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom verksamheten på uppdrag av verksamhetschefen Vårdplatsenhetens olika ombud - Användas som resurser både i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och vid utbildning på avdelningen inom sitt specifika område på uppdrag av vårdenhetschef. Vårdplatsenhetens övriga medarbetare - Engageras kontinuerligt i avdelningens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

12 Schematisk bild av genomförandefasen Stab - Bemanningsassistent - IT-koordinator - Kvalitetsansvarig ssk - Vårdadministratör - Vårdplatskoordinator Verksamhetschef IT Bemanning Vårdplatskoordinering Patientsäkerhetsarbete (rutiner, granskning, kartläggning) Prioriteringsgrupp Övergripande handlingsplaner Målbeskrivningar Stödfunktion Handlingsplaner för generella brister Riskanalys inför större förändringar Projektledare Vårdenhetschef Handlingsplaner för avd.specifika brister Riskanalyser inför mindre förändringar Händelseanalyser Kontroll/granskning på avdelning Ssk med magister examen (eller likvärdig kompetens) Kompetenspool Ombud Evidenskontroll Forskningsarbete Resurs granskning Resurs inom specifikt område

13 Ansvarsfördelning Verksamhetschefen ansvarar för att - Fastställa och prioritera kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet - Prioriteringsordningen för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet uppdateras kontinuerligt - Kvalitetsmålen är mätbara och att målen nås - Alla medarbetare har rätt kompetens, ansvar och befogenheter för att kunna delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i verksamheten - Rutiner skapas för att säkra kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten - Dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utförs - Resultat från nationella och internationella kvalitetsregister där verksamheten deltagit granskas och att vårdenhetscheferna delges resultatet samt, om nödvändigt starta åtgärdsarbete för att kvalitetssäkra vården ytterligare - Övergripande och avdelningsspecifika handlingsplaner utarbetas för att öka kvalitet och patientsäkerhet - Besluta om riktad avvikelserapportering i Synergi Besluta om projektledare eller särskilda arbetsgrupper ska tillsättas - Vid behov initiera till händelseanalyser - Vid behov initiera till riskanalyser inför större förändringar inom verksamheten - Orsaksanalyser genomförs gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som inte uppnått givna mål Prioriteringsgruppen ansvarar för att - Planera fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Arbeta fram övergripande handlingsplaner med mätbara mål, uppföljnings- och måldatum för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet där brister identifierats inom verksamheten - Träffas kontinuerligt och fungera som stöd åt vårdenhetscheferna i verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Kvalitets- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att - Dokumenterar fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med mätbara målbeskrivningar och måldatum i PLUSS så detta blir tillgängligt för vårdenhetscheferna - Handleda vårdenhetscheferna i fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Identifiera områden inom verksamheten som behöver kvalitetssäkras och utarbeta förslag till nya rutiner - Handläggning och remissförfarande av inkomna rutinförslag utförs genom att inhämta kunskap, synpunkter och godkännande från verksamhetschef, kvalitetsgrupp, alla avdelningar inom VPE samt i förekommande fall även från moderkliniker och andra sakkunniga i nyskapandet av rutiner - Ta del av revidering av fastställda rutiner - Initiera samverkan i nätverk gällande kvalitetsutveckling med andra verksamheter inom sjukhuset - På uppdrag av verksamhetschefen registrera och redovisa basenhetsspecifika kvalitetsmål - Sammanställning av avvikelserapportering i Synergi 500

14 14 Medarbetare i staben ansvarar för - Sammanställning av avvikelserapportering i Synergi Att på uppdrag av verksamhetschefen fungera som resurs i verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Att på uppdrag av verksamhetschef fungera som resurs för vårdenhetschefer vid upprättande av risk- och händelseanalys Vårdenhetschefen ansvarar för att - Prioriteringsordningen för kvalitetsarbetet följs - Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet påbörjas, följs upp och integreras i den dagliga verksamheten på avdelningen - Upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner för fastställt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Egenkontroller utförs i syfte att uppnå och bibehålla fastställda kvalitets- och patientsäkerhetsmål. - Pågående kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och resultat från egenkontroller återrapporteras i PLUSS samt till verksamhetschefen - Orsaksanalys genomförs om fastställda kvalitets- och patientsäkerhetsmål inte uppnås på avdelningen. - Fastställda rutiner är kända och efterföljs - Rapportera till verksamhetschef när brister och/eller risker uppmärksammas på avdelningen och ge förslag till nya rutiner - Risk- och avvikelserapportering i Synergi 500 utförs - Återkoppla erfarenheter gällande åtgärder mot risker och tillbud till verksamhetschef och andra vårdenhetschefer inom VPE - Delge medarbetare resultat från nationella och internationella kvalitetsregister där verksamheten deltagit samt, om nödvändigt, upprätta handlingsplaner för att kvalitetssäkra vården ytterligare på avdelningen - På uppdrag av verksamhetschef tillsätta arbetsgrupper som jobbar med kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Alla medarbetare ansvarar för att - Aktivt delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på avdelningen - Känna till fastställda rutiner och följa dessa - Risk- och avvikelserapportering utförs i Synergi Rapportera till vårdenhetschefen när brister och/eller risker uppmärksammas på avdelningen och om möjligt ge förslag till nya rutiner - Delta och medverka i arbetet med avdelningsspecifika handlingsplaner och vid uppföljning av mål och resultat - Delta och medverka i orsaksanalys gällande icke uppnådda mål på avdelningen

15 15 7. EGENKONTROLL Genomförda förbättringsåtgärder följs upp med egenkontroller. Brister och/eller risker korrigeras och åtgärdas. Verksamhetsnivå - Granskning/ kartläggning Genomförs via granskning av patientjournaler och resultat från Nationella kvalitetsregister/öppna jämförelser samt diskusison utifrån Checklista för VPE. Kartläggning av inskickade avvikelseapporter i Synergi Återkoppling av erfarenheter Sker på vårdenhetschefsmöte och mellanmöte där erfarenheter delges och diskuteras för att underlätta och förbättra fortsatt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Avdelningsnivå - Egenkontroll Utförs kontinuerligt på varje enskild avdelning för att följa upp att målen är nås och blir bestående. Vårdenhetschefen planerar hur och i vilka tidsintervall egenkontroller ska utföras för att målet ska bli bestående. - Följsamhet till fastställda rutiner granskas på avdelningarna och resultatredovisning sker via rapportering från vårdenhetschef till verksamhetschef - Rapportering gällande Uppföljning av avdelningsspecifika handlingsplaner och resultat från baslinjemätningar sker via rapportering från vårdenhetschef till verksamhetschef 8. UTVÄRDERING Resultaten av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet utvärderas kontinuerligt gentemot uppsatta mål. Checklistan för VPE kommer att användas som kontinuerligt diskussionsunderlag på avdelningarna med återrapportering till verksamhetschefen. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet färgkodas för att tydliggöra hur målen uppnåtts. Rött= arbete ej påbörjat, Gult= påbörjat men mål ej uppnått, Grönt= avslutat, mål uppnått. När kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet uppnår målet kommer uppföljning fortsättningsvis att ske via egenkontroll på avdelningarna där resultatet dokumenteras i PLUSS samt delges verksamhetschefen. Om arbete inte uppnår målbeskrivningen görs en orsaksanalys och arbetet fortsätter för att snarast uppnå målet.

16 16 Datum: Handlingsplan Bristområde (beskrivning av brist) Kvalitetssäkringsområde Åtgärder Mål Uppföljning Mål (övergripande) Delmål Planerade åtgärder Ansvarig Måldatum Datum egen uppföljning

17 17 Orsaksanalys för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, VPE MSE Ansvarig: Datum:... Kvalitetsarbete som inte nått uppsatt mål Sida:.. Kvalitetssäkringsområde Åtgärder Mål Uppföljning Orsaksbedömning varför mål ej uppnått Konsekvenser vad leder detta till Planerade åtgärder vad göra för att nå mål Ansvarig Klart datum Måldatum Datum

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Informationsteknologi Högskolan Skövde Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor i Datavetenskap med

Läs mer

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Förlorar vi informationen, om den är felaktig eller manipulerad

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Patientsäkerhetsberättelse 2012 Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Version: 3 Ansvarig: Patientsäkerhetsberättelse 2(13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-12-04 Nyutgåva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga Maria Jacobsson Socialstyrelsen Syftet med patientdatalagen tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet patienters och övriga

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 1 Innehållsförteckning Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Kommunens övergripande mål... 3 Kvalitet... 3 Grund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Socialförvaltningen Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 29 mars

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Beslutad av: Omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden Datum för revidering: 2014-12-31 Giltig fr.o.m. 2014-09-01 Dokumentförvaring:

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid Jobb Malmö

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid Jobb Malmö Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-01 Vår referens Helen Salmose Utredare Helen.Salmose@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer