Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?"

Transkript

1 Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning och arbetar en hel del i gårdsråd. Hans är intresserad av musik och spelar tuba i Bollnäs Blås, men friden ägnas också åt det egna skogsbruket och rekreaon i form av ridning på islandshäst i Hälsinglands djupa skogar. Hans är dessutom delägare i Friskolan Nytorp e naturbruksgymnasium i Arbrå. Bakgrund Redan under slutet av 70-talet började man, i Danmark, intressera sig för a försöka finna modeller a bestämma den ekonomiskt opmal fodernivån för en besäning eller en grupp av kor (Østergaard, V. 1979, Østergård, V. 1983). I Danmark arbetade man ll en del med ekonomisk opmala fodernivå i rådgivningen (Nielsen, N pers medd) startade e gemensamt nordiskt projekt (Jensen C et al, 2014, opublicerad) med sye a vidareutveckla och anpassa ekonomisk opmal fodernivå ll fodervärderingssystemet NorFor. I dea projekt har forskare från Danmark, Norge och Sverige bidragit med kunskap och försöksdata. Projektet är i sin sluas, men är ännu inte publicerat. De senaste årens variaoner i pris både på mjölk och krafoder ökar behovet och intresset av a kunna bestämma den ekonomiskt opmala fodernivån. Vad är ekonomiskt optimal fodernivå? Ekonomiskt opmal fodernivå (EOF) beskriver den fodernivå där kostnaden för den sist insaa enheten av foder (fodrets marginalkostnad) är lika med intäkten för mjölk och llväxt (marginalintäkten). För a kunna bestämma EOF måste man känna ll hur responskurvan för mjölkavkastning och llväxt ser ut för olika kategorier av djur. I det nordiska forskningsprojektet har man tagit fram generella (globala) responskurvor för olika kategorier och raser av djur. Yerligare informaon som är nödvändig för a beräkna EOF för en grupp av djur är: Priset på mjölk Priset på llväxt (slaktpris) Priset på ingående fodermedel Fyllnadsvärde för grovfoder Förväntade responser på mjölkavkastning och llväxt Substuonsförhållande mellan krafoder och grovfoder Utslagningsprocent Med utgångspunkt från responsfunkonen och parametrarna ovan kan man beräkna vid vilken fodernivå, uryckt i neoenergi per dag (NEL, MJ/dag), som responsen i avkastning vid en förändring av fodernivån medför a marginalintäkten precis täcker kostnaden för den sist insaa enheten av foder. I prakken är värdet av a använda en global responsfunkon begränsad. Det finns en rad faktorer i den enskilda besäningen som kan medföra a responsfunkonen, och därmed den ekonomiskt opmala fodernivån, ser annorlunda ut. Exempel på sådana faktorer är foderstatens sammansäning, management, besäningens sammansäning av raser och djurkategorier, vaenllgång med mera. Vi har därför behov av a kunna bestämma hur verkligheten ser ut i den enskilda besäningen för a på så sä få en representav skaning av EOF i en enskild besäning. Produkonsuppföljning via kontroll av foderåtgång och avkastning (Endagars foderstatskontroll eller kontroll av foderåtgång och produkon över d) kan ge oss värdefull informaon om den enskilda besäningen under förutsäning a kontrollen genomförs noggrant och på e kvalitetssäkrat sä. Schemask kan man beskriva beräkningen av EOF och den slutgilga foderstatsberäkningen enligt nedanstående figur. Med data från den enskilda besäningen beräknas den ekonomiskt opmala fodernivån uryckt som NEL/dag. Den totala mängden NEL/dag räknas om ll förväntad respons i kg ECM mjölk vareer den egentliga foderstatsberäkningen kan starta. Figur 1. Schemask beskrivning av ekonomiskt opmal fodernivå i en enskild besäning. Eer Nicolaj Nielsen, NorFor Utmaningar med ekonomisk optimal fodernivå Innan vi kan använda oss av EOF i vårt rådgivningsarbete behöver vi förhålla oss ll några svårigheter. En sådan är hur vi rä kan bedöma vad llväxt egentligen består av. För vissa djurkategorier är det inte säkert a värdet av llväxt verkligen består av egentlig llväxt. Tillväxten 52 Djurhälso- och Uodringskonferensen 2014

2 kan bestå av ökning i fe vilken inte självklart har det ekonomiska värde som avses med avräkningspris för slakt. Vi behöver också kartlägga vilka möjligheter våra verktyg (IndividRAM i Sverige) erbjuder för a kunna beräkna EOF. Dessutom måste vi bli bäre på a uöra kvalitetssäkrade produkonsuppföljningar i våra besäningar för at få ut det mesta av EOF. Slutsatser Ekonomisk opmal fodernivå erbjuder många möjligheter. Den variaon vi ser och har se, både vad gäller mjölkpris och kostnader för foder, skapar underlag för värdet i a kunna bestämma en opmal fodernivå. Vi behöver bli skarpare på produkonsuppföljning för a nyan av EOF skall bli opmal. Referenser Jensen C et al, 2014, Projektel Development of models in NorFor Plan to predict economical feeding level in high yielding dairy cows in Scandinavia. Opublicerad. Nielsen, N Pers. medd. Østergaard, V Krafoderstrategier l opnåelse af opmalt foderniveau l højtydende malkekøer.482. Beretning, Statens Husdyrgrugsforsøg, 144 pp. Østergård, V Opmale foderraoner l malkekoen under forskellige forudsætninger. 551 Beretning, Statens Husdyrbrugsforsøg, Kap 18. Østergaard, V et al, Planlægning af økonomisk opmal fodring af malkekøer. DJF rapport Husdyrbrug nr 54. Kap Sidor Djurhälso- och Uodringskonferensen

3 Sida 1 av 3 Djurhälso och Utfodringskonferensen2014 HansLindberg Forskningpå80talet HaranväntsendeliDKunder 90talet Nordisktforskningsprojekt under4årmedanpassningtill NorFor Störrevariationerimjölk och kraftfoderprisökarbehovetav attkunnabestämmaden ekonomisktoptimala fodernivån. Viskallhittadenfodernivå,förengruppkor,där marginalkostnadenförfoder=marginalintäktenför mjölkochtillväxt. Förattkunnabestämmadetmåstevikännatill: Prisetpåmjölk Prisetpåtillväxt(Slaktpris) Prisetpåingåendefodermedel Förväntaderesponserpåmjölkavkastningochtillväxt Substitutionsförhållandemellankraftfoderoch grovfoder Utslagnings% Priserangessomprispåmarginalen(sistaenheten) 82 Djurhälso- och Uodringskonferensen 2014

4 Sida 2 av 3 Varjebesättningärunik! Foderstaten Management Rassammansättning Mm,mm Lokalresponsfunktionger mervärde. Endagarsutfodringskontroll Modell Mjölkpris Grovfoderpris&FV Kraftfoderpris Avräkningsprisslakt Förutsättningar: Besättningensavkastningsnivå:9500KgECM Laktationsdag:90 Avkastningperdag:33,2kgECM Mjölkpris:3DKK Förutsättersammafoderintag vidhögreavkastningsomvid Konventionellberäkning. Djurhälso- och Uodringskonferensen

5 Sida 3 av 3 EOFpassarbästvidgrupputfodring TMR/PMR.I individuellutfodringkanvariationenmellan individervarastorvilketminskaranvändbarheten aveof. Kortvarigaändringarochsäsongsvariationenbör övervägasnoggrant. EOFbyggerpåutfodringadlibitum Grovfodertillgångochkvalitetärviktig. Ändringarikraftfodertilldelningskallskegradvis. Kartläggningavintresseti respektiveland. Omintressefinns implementeraeofinorforoch nationellaklienter. Omviskallgåvidarebehöver vi: Blibättrepåattutföra produktionsuppföljning (Endagars) Kvalitetssäkraproduktions uppföljning.! Frågor och egna erfarenheter? Vad tar jag med mig? Konsekvenser? Prakska idéer? Vad gör jag konkret? 84 Djurhälso- och Uodringskonferensen 2014

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Feed and crop productions strategies for dairy cows - A case study focusing on the

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Välkommen Offertarbete och säljbrev

Välkommen Offertarbete och säljbrev Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle Idag Repe99on ROI Offertarbete Säljbrev ROI lönsamma investeringar Det bästa sä5et a5 visa återbetalnings7den (ROI) på investeringen är a5 göra en

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Slaktutbyte något att räkna med?

Slaktutbyte något att räkna med? Slaktutbyte något att räkna med? Av Carin Clason, Hallands Husdjur och Helena Stenberg, Taurus Slaktutbyte något att räkna med? Sammanfattning Det är svårt att få tag på svenska uppgifter om slaktutbyte

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:3 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Christel Cederberg and Maria Berglund INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Metanbildning hos idisslare...3 2.1 Mätning

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer