Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat?"

Transkript

1 hur påverkas gårdens resultat? Emma Carlén och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige Hållbara kor vill de flesta mjölkbönder ha då de o ast förknippas med ökad lönsamhet. De flesta avelsföretag som är verksamma i Sverige marknadsför tjurar som sägs ge hållbara dö rar, även om deras definiton för hållbarhet kan variera. Rasföreningarna för SRB och Holstein har också vissa topplistor baserade på kor som har producerat mycket under sin livs d. De a ll trots producerar medelkon av raserna SRB och Holstein bara i cirka två och en halv lakta on innan hon slås ut. Det gör a medellivslängden för svenska kor är cirka fem år. De a föredrag har ll sy e a belysa och försöka besvara följande frågeställningar: Återspeglas kornas gene ska förmåga a leva länge i fak sk livslängd? Är en ökad medelålder på korna i besä ningen posi vt för lönsamheten? Vad ger gårdens avelsstrategi för konsekvenser på rekryteringsprocent, besä ningens gene ska nivå och lönsamhet? Kornas livslängd påverkas av många faktorer. Många av dessa är kopplade ll besä ningens u odring, skötsel och inhysning. Andra faktorer hänger ihop med strategiska beslut på gården såsom utökning eller minskning av besä ning och llgången på kvigor. Priser på mjölk, slaktdjur och livdjur kan också påverka hur länge korna får leva. Två y erligare faktorer som spelar in är besä ningens avels strategi och kornas gene ska förmåga det är framförallt dessa faktorer som kommer a diskuteras i de a föredrag. I Sverige liksom i övriga nordiska länder har avel för ökad hållbarhet i kombina on med ökad produk on varit en ledstjärna sedan länge. Det samlade avelsmålet NTM (Nordic Total Merit) har mycket högt samband ll överlevnad på korna tack vare alla de funk onella egenskaper för fruktsamhet och hälsa som ingår i NTM. Avelsarbetet som har bedrivits visar också tydligt e gene skt framsteg för ökad överlevnad. Trots denna förbä rade gene ska förmåga så har inte kornas fak ska livslängd förbä rats. Andelen kor som kalvar in som överlever ll en andra respek ve en tredje kalvning ligger konstant på cirka 75 och 50 procent. Sni åldern vid utslagning är cirka 5 år och de vanligaste utslagsorsakerna är nedsa fruktsamhet, juversjukdom och högt celltal som llsammans svarar för nästan 50 procent av alla utslagningarna. Den ofrivilliga utslagningen är således hög e ersom kor framförallt bör slås ut på grund av låg produk on. Medelrekryteringen är enligt Kokontrolluppgi cirka 37 procent. Det är alltså i sni 37 av korna i en hundrakors besä ning som årligen ersä s av kvigor. Här kan man ställa sig frågan om rekryteringsprocenten är så hög för a korna inte håller längre eller för a det föreligger e översko på kvigor som motar ut äldre kor ur besä ningen. En lägre rekryteringsprocent ger en högre medelålder på korna vilket har ekonomiska fördelar i form av sänkta rekryteringskostnader och en ökad produk on för äldre kor. Rekryteringskostnaden är en av de största utgi sposterna i mjölkproduk onen. Innan kvigan kalvar in utgör hon endast en kostnad och det tar sedan e antal lakta oner innan kon har betalt av kostnaderna för sin egen uppväxt och börjar generera e översko. Föredraget innehåller exempel på hur kostnaden för rekrytering kan minska vid en lägre rekryteringsprocent och även hur kostnaden per kilo mjölk minskar om man beaktar den ökade avkastningen i senare lakta oner. Det skiljer rela vt mycket i produk on för första jämfört med senare lakta oner. Om man ar på mängden producerat fe + protein för SRB och Holstein så ligger den mellan 12 och 20 procent högre i senare lakta oner jämfört med i första lakta on. A sjukdomsfrekvensen också ökar med ökande ålder stämmer men ur e ekonomiskt perspek v så är det frågan om det inte i många fall är värt a behandla korna istället för a slå ut dem. Slutsatsen från en rela vt ny vetenskaplig publika on från Finland var a oavse hälsostatus var det endast lönsamt a avsiktligt slå ut äldre kor med låg produk onskapacitet. E ersom yngre djur gene skt se är bä re än äldre kor så tror många a en hög rekryteringsprocent där man sä er in många yngre djur årligen skulle vara posi vt för besä ningens gene ska nivå. Men de a motverkas ll viss del av a man vid en hög rekrytering sä er in kvigor e er i princip alla kor, både de med hög och de med låg gene sk förmåga. Våra beräkningar visar a avelsmässigt så ger en lägre rekryteringsprocent, där man rekryterar e er de gene skt bästa korna i besä ningen, en likvärdig eller högre gene sk nivå än en högre rekryteringsprocent. Då färre kor behövs för a producera rekryteringskvigor ger det även en möjlighet ll ökade intäkter från korsningsdjur. Utöver ovan nämnda anledningar finns y erligare fördelar a öka kornas medellivslängd då det prak skt visar på god djuromsorg och minskar mjölkproduk onens nega va miljöpåverkan. Växa Sverige Djurhälso- och U odringskonferensen

2 Emma Carlén arbetar i Växa Sverige med a höja kunskaperna om avel och gene k hos både lantbrukare och fältpersonal. Sy et är a belysa hur och varför avelsstrategier och avelsurval påverkar gårdens resultat. Hennes arbetsuppgi er består av dataanalyser, avelsvärdering och djurförsörjning samt kommunika on inom dessa områden. När Emma inte si er vid datorn eller presenterar resultat på någon konferens eller utbildning så befinner hon sig för det mesta i Knivsta där hon bor med sambo, två busiga smågrabbar och en hund. Frilu sliv och sport är det som hela familjen tycker bäst om vandra, cykla, skrinna eller skida. Jan-Åke Eriksson är agronom med husdjursgene sk inriktning. Han har jobbat inom husdjursorganisa onen många år med avelsvärdering i olika former av mjölkkor, kö arskor, grisar och får. Idag innefa ar arbetet bland annat avelsvärdering av mjölkraser i samarbete med Nordiska AvelsVärdering, NAV. Jan-Åke samverkar också vid framtagning av olika råd och rådgivningsverktyg inom avelsområdet. Privat gillar Jan-Åke a laga mat baserad på närproducerade råvaror. Det var intresset för livsmedelsproduk onen som avgjorde yrkesvalet och då framförallt livsmedel från den fantas ska kon. A det går a göra mjölk av gräs är for arande fascinerande, tycker Jan-Åke. 18 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

3 Sida 1 av 4 Kornas livslängd Återspeglas kornas förmåga att hålla länge i livslängden? Är en ökad medelålder på korna positivt för lönsamheten? Vad ger gårdens avelstrategi för konsekvenser? Djurhälso och utfodringskonferensen 2013 Emma Carlén & Jan Åke Eriksson Vad påverkar kornas livslängd? Rekrytering Livslängd - Hållbarhet UTFODRING PRISER KAPACITET FÖRUTSÄTTNINGAR SKÖTSEL SMITTRYCK INHYSNING BELÄGGNING Livslängd avkastning, hälsa, fruktsamhet, exteriör KVIGTILLGÅNG UTÖKNING STRATEGI GENETISK FÖRMÅGA Medelrekrytering i Kokontrollen: 37,5% Produk v livslängd: 2,7 år 2,5 lakt Inkalvningsålder: 28 mån Total medellivslängd: ca 5 år Återspeglas kornas förmåga i faktisk livslängd? Medel antal år i produktion för aktiva kor : 2,1 år Medelålder aktiva kor: ca 4 år och 5 mån Varför och när slås korna ut? Husdjursstatistiken 2012 (Kokontrollåret 2011) Övrigt; 36 Fördelning på utslagsorsak (%) Nedsatt fruktsamhet; 23 Avel för bättre överlevnad Utgallrade kor Rekryterings% 37,5% Ben och klövlidande; 8 Låg avkastning; 9 Högt celltal; 9 Juversjukdom; 15 Genomsnittlig utgångsålder är 60 mån Nästan samma värde för de alla de vanligaste utslagsorsakerna (sjukdomar, nedsatt fruktsamhet, högt celltal och låg avkastning) Höga NTM höga värden för hållbarhet, mjölkindex etc. Avelsmålet NTM framsteg för de flesta egenskaper Växa Sverige Djurhälso- och U odringskonferensen

4 Sida 2 av 4 Avelsframsteg överlevnad, svenska kor Medelavelsvärde Värdet på framsteget: 1 enhet värd ca 7 d 23 enheter värt ca 161 d Korna skulle kunna producera ca 5 mån längre 2010 jfr med 1990 Holstein Födelseår RDC Har hållbarheten förbättrats? Studie: alla svenska besättningar, kvigor födda fr.o.m Andel av kvigorna som kalvar in som överlever en andra kalvning och tredje kalvning är 75 respektive 50% Överlevnad till senare laktation Fenotypisk trend 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Födelseår RDC13 HOL13 RDC12 HOL12 Varför är ökad hållbarhet viktigt? Lägre rekryteringsprocent ger högre medelålder. EKONOMISKT PERSPEKTIV Lägre rekrytering sänker kostnaden för mjölkproduktion Äldre kor presterar bättre för flera viktiga egenskaper AVELSPERSPEKTIV Lägre rekrytering ger liknande avelsframsteg plus möjlighet till mervärde från korsningsdjur KONSUMENTPERSPEKTIV Högre medelålder visar på god djuromsorg och är bra för miljön Lägre rekrytering sänker kostnader Rekryteringskostnaden är en av de största kostnadsposterna Påverkar lönsamheten för resten av kons liv Uppfödningskostnad och rekryteringsbehov påverkar Uppfödningskostnad rekryteringskviga stor variation mellan gårdar Byggkostnad och underhåll Kvigkalv & kalkylränta Arbetskostnad kviga Diversekostnad exkl rta Foderkostnad Källa: Efterkalkyl Mjölk 2010 När börjar kon generera ett överskott? Beror av inkalvningsålder, avkastning och rekryteringskostnad 24 mån, kg, 8000 kr betalt av uppväxt vid ca 4 års ålder (2 lakt.) 30 mån, kg, kr betalt av uppväxt vid ca 5 års ålder (2,5 lakt) Högre rekryteringskostnad förlänger tiden för återbetalning = dagens medel kr Kronor kr 0 kr kr kr kr Återbetalningstidpunkt Ålder månader 24 mån, kg ECM 30 mån, kg ECM 24 mån, kg ECM Ålder (mån) Sänkt rekryteringskostnad ett exempel Rekryteringskostnad= kostnad per djur som byts ut * utslagsfrekvensen Besättning med 100 kor 37% rekrytering Andel ofrivillig utslagning 7% Uppfödningskostnad kr Slaktintäkt 8000 kr Kostnad per utbytt djur 8000 kr Uppfödningskostnad rekryteringskviga slaktintäkt Andel djur som skickats till slakt eller dött under året Sänkt rekrytering med 1 % (slå ut en ko mindre per år) är värt 8000 kr Att komma ner i 30 % rekrytering är värt kr/år i minskad rekryteringskostnad (plus möjliga extra intäkter från korsningsdjur till slakt eller mjölk) 30 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

5 Sida 3 av 4 Sänkt rekryteringskostnad ett exempel Vad kostar rekryteringen i snitt per kg mjölk efter en, två respektive tre laktationer? Med en rekryteringskostnad på 8000 kr Ackumulerad medelavkastning för SRB (kalvningar från ) Mjölk (kg) Rekryteringkostnad (kr/kg) Lakt ,89 Lakt ,42 Lakt ,27 Äldre kor presterar bättre En högre medelålder påverkar besättningens årliga medelprestation: Positivt: Sänkt rekryteringskostnad Ökad årlig medelavkastning Sänkt frekvens av kalvningssvårigheter och dödfödslar Ökad intäkt från nötköttsproduktion (från renras och ev. korsningskalv) Negativt: Ökad frekvens av sjukdomar Är en ökad medelålder på korna positivt för lönsamheten? 305-d fett + protein i laktation 1-3 (kg) Uppgifter från Kokontrollen, kalvningar Avkastning (kg fett+protein) ökar mest från första till senare Medel (kg) Lakt 1 Ökning jfr Lakt 1 (%) Lakt 2 Lakt 3 SRB Holstein Kalvningsegenskaper i laktation 1 vs. 2+ Resultat för renrasiga kor med kalvningsår Kalv efter far av samma ras Kalvningssvårigheter (%) Högre för Holstein jfr SRB Högre i första laktation Dödfödslar (%) Högre för Holstein jfr SRB Högre i första laktation Kostnad i snitt per dödfödd kalv 1300 kr (ca 2000 om kvigkalv) Beräkning från Svensk Mjölk för Hälsopaket Mjölk, 2010 Slutsatser från andra sidan Östersjön Heikkilä A M. et al., 2008, Optimal replacement policy and economic value of dairy cows with diverse health status and production capacity, Journal of Dairy Science, 91: Oavsett hälsostatus var det endast lönsamt att avsiktligt slå ut äldre kor med låg produktionskapacitet Att förhindra för tidig utslagning viktigt Är en ökad medelålder på för att förbättra: korna positivt Möjligheten till avelsurval för Ekonomiskt resultat från produktionen lönsamheten? Att investera i veterinärvård lönade sig Åtminstone för medel och högproducerande kor Lönsamt att öka kornas livslängd Optimalt var att besättningens kor i medel var i lakt 3.7 (faktiskt medel 2.3) och att utslagna kor i medel hade ca 5 laktationer Ekonomisk värde för ökad överlevnad Att låta korna producera 1 dag extra innan de slås ut är enligt beräkningar från Nordisk Avelsvärdering värt: Holstein: 0,51 Euro 5 kr RDC: 0,38 Euro 4 kr Värdet av en extra laktation (370 d) Holstein: 1850 kr RDC: 1480 kr Fotograf: Linda Engström Värdet innefattar framförallt sänkt rekryteringskostnad Växa Sverige Djurhälso- och U odringskonferensen

6 Sida 4 av 4 Rekryteringsprocent - avelsframsteg Eftersom yngre djur är genetiskt bättre än äldre främjas besättningens avelsframsteg av att man sätter in många kvigor Stämmer det? 1. Yngre djur är genetiskt bättre tack vare avelsframsteget från det intensiva urvalet av semintjurar och tjurmödrar 2. Besättningens avelsframsteg gynnas av en hög rekryteringsprocent Effekten av en högre andel genetiskt bättre kvigor motverkas av att man rekryterar även efter genetiskt sämre kor Hög rekryteringsprocent orsak? För bästa lönsamhet sträva mot: Låg utslagning, hög andel frivillig Låg rekrytering, hög kvalitet på insatta kvigor Tillräckligt antal kalvfärdiga kvigor i rätt tid ÖVERSKOTT KVIGOR Låt kvigor mota ut kor Sälj kvigor Tänk efter före undvik överskott Antal kor Avel på besättningsnivå Korsa sämre kor med mjölk eller köttras Medel Rekrytera efter bästa korna (ev könssorterat) NTM Vad ger gårdens avelsstrategi för konsekvenser? Sänkta kostnader för rekrytering Ökade intäkter från mjölkproduktion Mervärde från korsningsdjur Bedrivs urval på hondjur i praktiken? Studie: alla svenska besättningar, kvigor födda fr.o.m Andelen av födda kvigkalvar som kalvade in: 0,75 Ej korrigerat för döda och ej dräktiga, så andelen är underskattad De allra flesta behålls för rekrytering Andel inkalvade av födda 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 Trenden RDC HOL Födelseår Nästan ingen skillnad i genetisk nivå mellan födda och inkalvade Skillnad i NTM: 0,11 Livslängd - konsumentförtroende Bör korna leva längre? Kornas medelålder långt under deras biologiska potential Medelkon får bara två kalvar Slås oftast ut pga. dålig hälsa eller fruktsamhet Det tycker jag! Tack för uppmärksamheten! Mjölkproduktionens miljöpåverkan Avel för ökad hållbarhet ger avelsmässigt framsteg för minskad miljöpåverkan (Helen H. Axelsson, Avhandling SLU, 2013) 32 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson- Mörk,, Ann Lindberg, SVA, Zoonoscenter, Charlo e Hallén-Sandgren, DeLaval Interna onal AB och C. Berg,

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden ann.nyman@sva.se A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning

Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning Foto: ediblegeography.com Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning Therese Ahlman Inst. för husdjursgenetik, SLU E-post: therese.ahlman@slu.se Jordbruksverkets FoU-dag 11 april

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar brunstpassning och seminering. Semin i två olika varianter

Läs mer

{ NR 02 MAJ 2013 } VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE. Sidan 9. FEBRUAR 2013 avlsnyt

{ NR 02 MAJ 2013 } VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE. Sidan 9. FEBRUAR 2013 avlsnyt { NR 02 MAJ 2013 } VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE Sidan 9 55 21 48 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

1 Bevisets utskriftsdatum.

1 Bevisets utskriftsdatum. Ver.2 070215 TOLKNINGSGUIDE FÖR KAPs HÄRSTAMNINGSBEVIS 1 Bevisets utskriftsdatum. 2 BESTÄLLANDE BES., NAMN & ADRESS Beställande bes: om beställningen av beviset har gjorts med typ av beställning = Bruksid.

Läs mer

Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp

Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Professor Krister Sällvik Agronom Johan Johansson Agronom Catja Bennerstål Agronom Jeanette Belin Agronom

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

Avel i ekologiska besättningar

Avel i ekologiska besättningar Avel i ekologiska besättningar författare: Lotta Rydhmer, Anna Näsholm, Titti Måntelius, Maria Alarik, Ylva Åkerfeldt redaktör: Maria Alarik Projektansvariga organisationer: HS Landsbygdskonsult AB Box

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Utforma kalv- och ungdjurstallet

Utforma kalv- och ungdjurstallet Utforma kalv- och ungdjurstallet rätt Catarina Svensson, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU och, catarina.svensson@slu.se Catarina svensson är smålänning, veterinär sedan 1988, VMD, docent och professor

Läs mer

Kvighotell - En ny model för ungdjur management

Kvighotell - En ny model för ungdjur management DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect

Läs mer

Hälsofrämjande förhållningssätt i arbetet med äldre. Marie Ernsth Bravell

Hälsofrämjande förhållningssätt i arbetet med äldre. Marie Ernsth Bravell Hälsofrämjande förhållningssätt i arbetet med äldre. Marie Ernsth Bravell Hälsa? WHO:s definiton: Hälsa är e llstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan Bertilsson

Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan Bertilsson Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan Bertilsson Kungsängens forskningscentrum Kor har en unik förmåga att utnyttja gräs.. men bildning av växthusgaser är en oundviklig följd av fodrets omsättning

Läs mer

Smittskydd - har vi råd att låta bli?

Smittskydd - har vi råd att låta bli? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Smittskydd - har vi råd att låta bli? Resultat från forskning kring RS- och Coronavirusinfektioner i mjölkbesättningar Anna Ohlson, anna.ohlson@svenskmjolk.se

Läs mer

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Resenärer: Resan gjordes i samarbete mellan Värmlands Koklubb. Vi var 8 deltagare på resan så vi fick plats i en minibuss.

Läs mer

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

Läs mer

NR 03. september 2014

NR 03. september 2014 { NR 03 september 2014 } Av ordförande Lars-Inge Gunnarsson Huvudkontor ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers sø t: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com Web: vikinggenetics.com Avdelning Sverige

Läs mer

nytt Växa Sverige Fixa foder koll sidan 8 maj

nytt Växa Sverige Fixa foder koll sidan 8 maj Växa Sverige 2015 nytt maj Vill du tjäna pengar? Mjölka Rätt! På rätt väg med Hälsopaket Mjölk Appen som sparar tid och steg Smittsäkrad besättning säkrar gården Ta fram avelsstrategin med oss Effektivt

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Avel för hållbarhet och livslängd hos köttdjur

Avel för hållbarhet och livslängd hos köttdjur Avel för hållbarhet och livslängd hos köttdjur Foto: Madeleine Axelsson, 2009 Av Madeleine Axelsson Engelsk titel: Breeding for sustainability and longevity in beef cattle Handledare: Anna Näsholm Inst.

Läs mer

äg verige på v äxa S V

äg verige på v äxa S V Växa Sverige på väg INNEHÅLL Ordförande och VD har ordet 2 Kort fakta om Växa Sverige 3 Styrelsepresentation 4-5 Pågående projekt 6-7 Kokontrollen 8-9 Statistik 10-11 Avel 12-13 Assistentsemin 14 Djurägarsemin

Läs mer

Närproducerat foder i praktik och teori

Närproducerat foder i praktik och teori Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen ann-theres.persson@vxa.se, ulrik.lovang@lovang.se Endags utfodringskontroll på sex gårdar I projektet Närproducerat foder fullt ut genomfördes

Läs mer

INBJUDAN TILL. 24-26 augusti 2004. Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn

INBJUDAN TILL. 24-26 augusti 2004. Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn INBJUDAN TILL 24-26 augusti 2004 Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn Djurhälso- och Utfodringskonferensen 10 år! Det tänkte vi fira med att ge er deltagare

Läs mer

Som man bäddar får man ligga

Som man bäddar får man ligga Som man bäddar får man ligga Håkan Landin är expert på juverhälsa och djurvälfärd på Djurhälsa. Han fullföljde veterinärstudierna 1982 och arbetade de första 18 åren som distriktsveterinär med särskilt

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Det är skillnad på får och får

Det är skillnad på får och får Det är skillnad på får och får Vad för får ska man skaffa sig att träna på? Frågan kommer ofta till oss som håller kurser eller är aktiva i klubbarna. Helt grundläggande och nödvändigt är att de får vi

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:4

Policy Brief Nummer 2013:4 Policy Brief Nummer 2013:4 Varför är vissa bönder mer effektiva än andra? I denna studie undersöker vi effektiviteten inom svenskt jordbruk på gårdsnivå. Vi visar hur jordbrukarnas egenskaper och egenskaper

Läs mer

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Vi arbetar med synlighet! Värdegrund i Skyltställets säljprocess Vår idé är lika enkel som den är tydlig vi vill få dig a synas. Med våra innova va skylt-

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Övning 1a. Leverantörsskulder. Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld. Övrig kor=ris7g skuld

Övning 1a. Leverantörsskulder. Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld. Övrig kor=ris7g skuld Svar Övning 2 2013 Övning 1a Leverantörsskulder Skuld 7ll levarantörer på varor inköpta på faktura Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld Den delen av långfris7g skuld som har maturitet

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Herd Navigator och fruktsamhet

Herd Navigator och fruktsamhet Herd Navigator och fruktsamhet 1. Fruktsamhet För en effektiv och lönsam fruktsamhet i en mjölkkobesättning krävs rutin, tidskrävande manuell brunstpassning och noggrann timing vid artificiell inseminering.

Läs mer

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest 1 Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest Författare: Konsulent Christian Raun, Sønderjysk Landboforening samt landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Inköp av hybrider eller egen rekrytering i svensk smågrisproduktion?

Inköp av hybrider eller egen rekrytering i svensk smågrisproduktion? Inköp av hybrider eller egen rekrytering i svensk smågrisproduktion? Foto: Kjell Andersson Av Petra Mattsson Handledare: Nils Lundeheim Inst. för Husdjursgenetik Examinator: Kjell Andersson Husdjursvetenskap

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 9. Management Sida 1 av 11

När nötköttsföretaget växer 9. Management Sida 1 av 11 Sida 1 av 11 Management är ett område som kan innefatta många olika ämnen. Detta avsnitt behandlar framför allt den nya arbetssituationen som uppstår vid en utökning av företaget. Arbetsuppgifterna kanske

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01 Försäkringsvillkor Agria Mjölk Gäller från 2013-10-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Mjölk... 3

Läs mer

Att börja. -med dikor

Att börja. -med dikor Att börja -med dikor INLEDNING För att säkerställa tillgången på kalv till nötköttsproduktionen behöver antalet dikor i landet öka. Det finns också idag betesmarker som hävdas dåligt där dikor med kalvar

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

i ekologisk grisproduktion - en handledning

i ekologisk grisproduktion - en handledning Rekrytering i ekologisk grisproduktion - en handledning Innehåll Inledning 3 Vad är avel? 3 Raser 4 Handelsvärde 5 Avelsframsteg 5 Rekryteringsmodeller 6 Inköpt rekrytering 6 Renrasig inköpt kärna 7 Alternerande

Läs mer

Boendestrategi - D e l 2

Boendestrategi - D e l 2 1.1 Verka för a skapa fler arbets llfällen inom kommunen 1.1.2.1 Ta fram en plan för utbyggnad av bredband 2.4 Verka för e rikt fri ds- och kulturutbud m.m. (se 5.2) 4.3 Verka för a få ll stånd bä re vägar,

Läs mer

NYA KRAV PÅ ELBILAR EMC-UPPDRAG I ALLA MILJÖER RADIOTRASSEL PÅ SJÖN. Nytt fall för Arne och Evert EMC SERVICES. we create EMC.

NYA KRAV PÅ ELBILAR EMC-UPPDRAG I ALLA MILJÖER RADIOTRASSEL PÅ SJÖN. Nytt fall för Arne och Evert EMC SERVICES. we create EMC. e-puls JUNI-JULI 2012 NYHETSBREVET OM EMC NYA KRAV PÅ ELBILAR EMC-UPPDRAG I ALLA MILJÖER RADIOTRASSEL PÅ SJÖN Nytt fall för Arne och Evert Följ oss på Facebook www.facebook.com/emcservices 2 e-puls - JUNI-JULI

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC

KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC SAKEN I KORTHET! Även om mycket få besättningar ännu kan hävda att de aldrig haft en ko med kalvningsförlamning, så är det en sjukdom som minskat i förekomst de

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN SOMMAR 2015 Tema ska fördjupningar Ökad befolkning beror på utländsk infly ning Kan arbetspendling lösa kompetensförsörjningen? Ökning av investeringar i Västerbo en Bostadsbrist

Läs mer

Slaktutbyte något att räkna med?

Slaktutbyte något att räkna med? Slaktutbyte något att räkna med? Av Carin Clason, Hallands Husdjur och Helena Stenberg, Taurus Slaktutbyte något att räkna med? Sammanfattning Det är svårt att få tag på svenska uppgifter om slaktutbyte

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Kvighotell. HS Skaraborg rapport nr 1/10. Samarbetet mellan mjölkproducent och rekryteringsuppfödare. Linus Andersson

Kvighotell. HS Skaraborg rapport nr 1/10. Samarbetet mellan mjölkproducent och rekryteringsuppfödare. Linus Andersson Kvighotell Samarbetet mellan mjölkproducent och rekryteringsuppfödare HS Skaraborg rapport nr 1/10 Linus Andersson 1 Inledning Medan mjölkproducenter i länder som USA och Danmark med stor mjölkproduktion

Läs mer

Välkommen till en ny säsong!

Välkommen till en ny säsong! Välkommen till en ny säsong! 2014-2015 Marknadsavdelningen: Företag: Tel. 060 7891020 Privat: 060 7891070 huvudsek on@ mraik.se Dräktreklam Matchtröja, byxor, damasker, hjälm, målvaktsutrustning, värmningströjor

Läs mer

Dra nytta av svensk erfarenhet av utedrift Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Dra nytta av svensk erfarenhet av utedrift Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Dra nytta av svensk erfarenhet av utedrift Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Frikopplingen av de tidigare djurbidragen minskar de rörliga intäkterna i nötköttsproduktionen. Detta gör det ännu viktigare än tidigare

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav i nötkreaturens sjukdomar Specificerade kunskapskrav Kurserna ska fördelas inom följande ämnesområden 1. Epidemiologi och informationslära 2. Driftsformer, ekonomi, djurskydd, etik samt livsmedelshygien

Läs mer

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 Oy Fram Ab, Vasa 2014 2 Produktionsuppföljning för

Läs mer

Bygglov? - Room service för en ko!

Bygglov? - Room service för en ko! Bygglov? - Room service för en ko! Att bygga och sköta stall för kor kring kalvning Håkan Landin, leg vet, & Djurhälsan i Härjedalen, hakan.landin@svenskmjolk.se Hans Lindberg, produktionsrådgivare, Svenska

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

ALNARPS MJÖLKDAG. Smarta vägar till lönsam mjölkproduktion! 29 november 2012

ALNARPS MJÖLKDAG. Smarta vägar till lönsam mjölkproduktion! 29 november 2012 ALNARPS MJÖLKDAG Smarta vägar till lönsam mjölkproduktion! 29 november 2012 Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning (LBT) Partnerskap Alnarp Skånemejerier Skånesemin Partnerskap Alnarp Välkommen till

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

JERSEY. premierar kor med hälsoprofil. 6-17652-557 Brita. 14-44016-935 Gullros. 14-44016-974 Blanka

JERSEY. premierar kor med hälsoprofil. 6-17652-557 Brita. 14-44016-935 Gullros. 14-44016-974 Blanka premierar kor med hälsoprofil Kandidater ELMIA 2011 JERSEY Bengt & djurskötare Helena Knez med Brita och Jersey-fanklubben i bakgrunden. 6-17652-557 Brita Ägare: Guddeby Gård AB, Ytterby NTM +3 Livst.

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbo en. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsik ga förutsä ningarna för fram da llväxt

Läs mer

Redogörelse för husdjursorganisationens. Djurhälsovård

Redogörelse för husdjursorganisationens. Djurhälsovård Redogörelse för husdjursorganisationens Djurhälsovård 213/214 Husdjursorganisationens djurhälsovårdsarbete har även kontrollåret 213/214 (213-9-1 till 214-8-31) varit fullt av aktiviteter. Strukturomvandlingen

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning Gyltor Planering av rekrytering och uppfödning INLEDNING Att byta ut suggor mot gyltor är en naturlig del av grisproduktionen och kallas rekrytering. Årligen ersätts ungefär hälften av de svenska suggorna

Läs mer

Nötkreaturs betesbeteende - har rasen någon betydelse? Anna Hessle, SLU Skara

Nötkreaturs betesbeteende - har rasen någon betydelse? Anna Hessle, SLU Skara Nötkreaturs betesbeteende - har rasen någon betydelse? Anna Hessle, SLU Skara Disposition Två försök där raser jämförs avseende betesbeteende Studie 1. Kvigor av raserna väneko och charolais på frodig

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland Nyhetsbrev november -13 Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland Nu kan alla verksamheter se sina resultat inom de fem prioriterade områdena i Bä re liv för sjuka äldre, gällande mätperioden 1 oktober 2012-30

Läs mer

VISA OSS BERÄTTELSERNAS VÄRLD. Hur inspirera barn och unga a läsa ps ll föräldrar

VISA OSS BERÄTTELSERNAS VÄRLD. Hur inspirera barn och unga a läsa ps ll föräldrar VISA OSS BERÄTTELSERNAS VÄRLD Hur inspirera barn och unga a läsa ps ll föräldrar VISA EXEMPEL EN ATMOSFÄR DÄR LÄSNING VÄRDERAS HÖGT ÄR EN BRA GROGRUND FÖR LÄSKUNNIGHET POSITIVA, TIDIGA LÄSERFARENHETER

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN

INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN Företag: Utbildning, År: 2014 Datum: 2015 03 20 Bra att veta Fyll i de gröna fälten med dina egna uppgifter. Uppgifterna i de vita fälten kan ändras vid behov. Uppgifterna

Läs mer

Framtid! Välkommen till Mjölkföretagardagarna 2012. Mjölkföretagardagar 2012. Välkommen till. Inspiration för offensiva mjölkföretagare

Framtid! Välkommen till Mjölkföretagardagarna 2012. Mjölkföretagardagar 2012. Välkommen till. Inspiration för offensiva mjölkföretagare Framtid! Välkommen till Mjölkföretagardagarna 2012 Inspiration för offensiva mjölkföretagare Välkommen till Mjölkföretagardagar 2012 I SAMARBETE MED HUSDJURS- OCH MEJERIFÖRENINGARNA Mjölkföretagardagar

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

Norrbotten/ Västerbotten. Djurägarseminkurs Datum: 27-31 oktober Plats: Sjulsnäs, Mats Granbergs Lantbruk. Utnyttja din mjölkrobot

Norrbotten/ Västerbotten. Djurägarseminkurs Datum: 27-31 oktober Plats: Sjulsnäs, Mats Granbergs Lantbruk. Utnyttja din mjölkrobot 1 Växa Sverige Nytt Fortbildning för Förmän Nu startar vi kurser runt om i landet för dig som är förman/ledare i mjölkproduktionen. Med nya intryck och ny kompetens kommer ytterligare öka engagemanget

Läs mer

Rasspecifika Avels Strategier

Rasspecifika Avels Strategier Rasspecifika Avels Strategier för Gos d Atura Catalá Detta dokument är sammanställt av: Camilla Forsner, Monika Höglund och Veronica Ferreira för Ras klubben för Övriga Gårds och Vallhundar gos-d-atura-catala-001

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Registrering och avel för brunstvisningsförmåga hos mjölkkor

Registrering och avel för brunstvisningsförmåga hos mjölkkor Registrering och avel för brunstvisningsförmåga hos mjölkkor Av Therese Fernqvist Engelsk titel: Recording and breeding for ability to express oestrus in dairy cattle Handledare: Britt Berglund Inst. för

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR GRISBESÄTTNING

UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR GRISBESÄTTNING Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 24:19 UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR GRISBESÄTTNING Options for expanding a pig farm Christian Johnsson Handledare: Jos Botermans Examinator: Dan Rantzer Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer