Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar"

Transkript

1 Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson- Mörk,, Ann Lindberg, SVA, Zoonoscenter, Charlo e Hallén-Sandgren, DeLaval Interna onal AB och C. Berg, Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU Bakgrund År 2006 rapporterades om a stora besä ningar i Sverige hade högre kalvdödlighet, jämfört med mindre besä ningar och det spåddes a kalvdödligheten skulle kunna öka mot bakgrund av a stora besä ningar blev allt vanligare (Gidekull et al., 2006). Många studier om kalvdödlighet har fokuserat på riskfaktorer för sjukdom på individ eller besä ningsnivå. Det är väl studerat a olika skötselru ner påverkar såväl morbiditeten som dödligheten. I Sverige har vi liten erfarenhet av större besä ningar från en helhetsbeskrivning trots a studier nyligen genomförts (Torsein et al., 2011). Målet med denna studie var a samla mer kunskap om spridningen av vanliga må i stora besä ningar (redovisas inte fullständigt vid de a llfälle) och också a undersöka om kalvdödlighetsnivåerna är associerade med andra må från kokontrolldata som har a göra med korna, deras hälsa, avkastning och produk on. Material and metoder Studiedesign och val av besättningar Studien är u örd som en fallkontroll studie där besä ningar med hög dödlighet (HD) utgör fall och där besä ningar med låg kalvdödlighet (LD) utgör kontroll. För a klassificeras som en HD besä ning skulle kalvdödligheten dag 1 90 vara minst 3.5 % redovisningsåret 2008/09 och minst 5.5 % 2009/10, motsvarande för LD besä ningar skulle vara högst 1.5 % för både 2008/09 och 2009/10. Besä ningsstorlek skulle vara minst 140 årskor 2008/09 och minst 160 årskor 2009/10. Datainsamling och statistisk bearbetning Data från besä ningarna som klarat inklusionskriterierna (n=57; 28 HD; 29 LD) hämtades från kodatabasen vid Växa Sverige ( digare Svensk Mjölk). Data analyserades först med univariabel logis sk regression (23 variabler), och de variabler som var associerade med typ av besä ning (HD/ LD) med P-värde 0.2 och mindre (10 variabler) gick vidare ll en mul variabel analys e er a korrelerade variabler tagits bort. Kalvdödligheten, dag 1 90, för HD besä ningar varierade från 3.57 % ll % (median 6.15 %) kontrollåret 2008/09 och från 5.88 % ll % (median 8.39 %) år 2009/10. Motsvarande siffror för LD besä ningarna varierade från 0 % ll 1.46 % (median 0.66 %) 2008/09 samt från 0 % ll 1.48 % (median 0.67 %) 2009/10. en från den mul variabla analysen visade bland annat a HD besä ningar hade högre andel kodödlighet (avlivade/ kadaver) (KD) (OR: 1.86, 95 % KI: , P-värde:0.01). Vidare sågs a HD besä ningar hade högre andel (räknat på besä ningsstorleken) inköpta kvigor, jämfört med LD besä ningar (OR: 1.04, 95 % KI: , P-värde:0.01). Diskussion och slutsats En högre andel inköpta djur i besä ningar med hög kalvdödlighet, dag 1 90, är i linje med digare studier om kalvdödlighet i stora svenska mjölkobesä ningar (Torsein et al., 2011). En hög andel inköpta djur har i andra studier visats ha samband med hög KD (Thomsen et al., 2006, Raboisson et al., 2011). Bakgrunden ll den ökande andelen inköpta djur kan alltså vara mul faktoriell. Med denna studiedesign kan inga slutsatser om kausalitet dras utan istället påvisas associa oner mellan variabler. En högre andel KD sågs i HD besä ningarna jämfört med LD besä ningarna. Högre KD har rapporterats ha e samband med större besä ningar (Alvåsen et al., 2012), även om motsatsen också beskrivits (Miller et al., 2008). Besä ningar med hög kalvdödlighet kan även ha sam- diga problem rörande kornas hälsa och produk on. Vid utredning av kalvdödlighetsproblem kan en helhetsbild av besä ningens problem vara ll ny a. Referenser Alvåsen, K., M. Jansson Mörk, C. Hallén Sandgren, P. T. Thomsen, and U. Emanuelson Herd-level risk factors associated with cow mortality in Swedish dairy herds. Journal of Dairy Science 95(8): Gidekull, M., C. Hallén Sandgren, A. Lindberg, C. Svensson, and M. Törnquist Kalvdödlighet i stora svenska mjölkkobesä ningar (Calf mortality in large Swedish dairy herds). Page [in Swedish] in Proc. Veterinärmötet Sveriges veterinärförbund Sveriges veterinärmedicinska sällskap, Uppsala, Sweden. Miller, R. H., M. T. Kuhn, H. D. Norman, and J. R. Wright Death Losses for Lacta ng Cows in Herds Enrolled in Dairy Herd Improvement Test Plans. Journal of Dairy Science 91(9): Raboisson, D., E. Cahuzac, P. Sans, and G. Allaire Herd-level and contextual factors influencing dairy cow mortality in France in 2005 and Journal of Dairy Science 94(4): Thomsen, P. T., A. M. Kjeldsen, J. T. Sørensen, H. Houe, and A. K. Ersbøll Herd-level risk factors for the mortality of cows in Danish dairy herds. Veterinary Record 158(18): Torsein, M., A. Lindberg, C. H. Sandgren, K. P. Waller, M. Törnquist, and C. Svensson Risk factors for calf mortality in large Swedish dairy herds. Preven ve Veterinary Medicine 99(2 4): Djurhälso- och U odringskonferensen 2013

2 Maria Torsein är veterinär och företagsdoktorand vid SLU i Skara för Svenska Djurhälsovården AB. Doktorandprojektet handlar om kalvdödlighet i stora mjölkkobesä ningar. Djurhälso- och U odringskonferensen

3 Sida 1 av 3 Välkomna till Hur får vi kalvarna att överleva? - Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora mjölkbesättningar Foto: Anita Jonasson, SvDHV Bakgrund Doktorandprojektet startade 2006 Högre kalvdödlighet i stora besättningar Strukturomvandling- snabb ökning av antalet stora besättningar spåddes Maria Torsein Djurhälsoveterinär Nöt Företagsdoktorand Svenska Djurhälsovården AB Skara Växel: Direkt: Frågeställning Material- Inklusionskriterier På besättningsnivå: Är hög kalvdödlighet, dag 1-90, associerat med andra variabler som rör kon och kons hälsa? Besättningar anslutna till kokontroll (hela landet) Fall-kontroll studie 57 besättningar i studien Kokontrollår/ Inklusionskriterium 2008/ /10 Antal besättningar Besättningsstorlek Låg dödlighet < 1.5% < 1.5% 29 Hög dödlighet 3.5% 5.5% 28 Metoder 23 variabler från kokontrolldata valdes ut Univariabel logistisk regression = jämförde om det fanns skillnader mellan de olika grupperna (HD/LD) Korrelerade variabler togs bort Därefter Multivariabel logistisk regression = man tar hänsyn till mer än en sak för att utvärdera om det finns en statistiskt säkerställd skillnad - besättningsdata Kalvdödlighet dag 1-90 Kontrollår 2008/09 Kontrollår 2009/10 Grupp / Spridning Från Median Till Från Median Till Hög dödlighet Låg dödlighet Djurhälso- och U odringskonferensen 2013

4 Sida 2 av 3 Forts. - besättningsdata Forts. - besättningsdata Snarlik besättningsstruktur mellan grupperna Inhysning Hög dödlighet Låg dödlighet P-värde Lösdrift med robot Lösdrift med mjölkgrop Uppbundet 3 5 Snarlik rassammansättning mellan grupperna Ras Hög dödlighet Låg dödlighet P-värde SRB SLB Mixed/other (valda delar) (valda delar) HD-besättningar köpte in fler djur* * Jämfört med lågdödlighetsbesättningar Multivariabel analys Variabel Estimat SE OR 95 KI P-värde Konstant Andel inköpta djur (%) HD-besättningar köpte in fler djur* * Jämfört med lågdödlighetsbesättningar Univariabel analys Hög kalvdödlighet Låg Kalvdödlighet P-värde Variabel/ spridning 25 pct Median 75 pct 25 pct Median 75 pct Antal bes. som djur köptes från Andel inköpta djur (%) OBS ovanstående variabler är korrelerade med varandra HD-besättningar hade högre kodödlighet ( kadaver ) (%) Multivariabel analys Variabel Estimat SE OR 95 KI P-värde Konstant Kodödlighet HD-besättningar hade högre kodödlighet ( kadaver ) (%) Univariabel analys Hög kalvdödlighet Låg Kalvdödlighet P-värde Variabel/ spridning 25 pct Median 75 pct 25 pct Median 75 pct Kodödlighet Djurhälso- och U odringskonferensen

5 Sida 3 av 3 Diskussion Sammanfattning I besättningar med högdödlighetsproblem föreligger oftare andra störningar i besättningen, jämfört med lågdödlighetsbesättningar. När Ni utreder kalvhälsoproblem: Helhetsbilden för besättningens svagheter och styrkor torde vara mycket viktigt vid utredning av kalvhälsoproblem. Tack till Tack för uppmärksamheten För finansiering av studiens genomförande: Svenska Djurhälsovården SLU Sveriges bönder med stora besättningar Medförfattarna Marie Mörk, Ann Lindberg, Charlotte Hallén-Sandgren & Lotta Berg Foto: Åsa Pettersson, SvDHV Välkomna med Era frågor -friska djur i en sund och lönsam djurhållning Välkomna med Era frågor Maria Torsein Djurhälsoveterinär Nöt Företagsdoktorand Svenska Djurhälsovården AB Skara Växel: Direkt: Fax: Djurhälso- och U odringskonferensen 2013

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden ann.nyman@sva.se A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén

Läs mer

Levande vikt vid olika åldrar och sambandet med bröstomfång och mankhöjd hos SRB och SLB

Levande vikt vid olika åldrar och sambandet med bröstomfång och mankhöjd hos SRB och SLB Institutionen för husdjursgenetik Levande vikt vid olika åldrar och sambandet med bröstomfång och mankhöjd hos SRB och SLB av Sue Jokinen Handledare: Britt Berglund Examensarbete 268 Anna Näsholm 2005

Läs mer

inverkan The Swedish Lantmästare

inverkan The Swedish Lantmästare Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap De svenska djursky yddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden En studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Båspallsunderlag och dess inverkan på hasskador hos mjölkkor

Båspallsunderlag och dess inverkan på hasskador hos mjölkkor Båspallsunderlag och dess inverkan på hasskador hos mjölkkor Foto: Michael Svärd Projekt av: Sara Andersson, Linn Broström, Sara Johansson, Jennifer Sundman Projektbeställare: Karin Persson Waller, SVA

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen

Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen Gunnar Aronsson Klas Gustafsson Christin Mellner Författarna är listade i alfabetisk ordning 1 Förord De studier

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ?

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? VTI notat 6 23 VTI notat 6-23 Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? Författare FoU-enhet Projektnummer 4454 Projektnamn Uppdragsgivare Per Henriksson och Liisa Hakamies- Blomqvist

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Analys av rattfylleriolyckor

Analys av rattfylleriolyckor VTI notat 14-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Analys av rattfylleriolyckor Var och när sker olyckorna? Susanne Gustafsson Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Författare Lina Blomberg Jeffrey Wall Handledare Johan Lingsarve Examinator

Läs mer

Inledning. 68 Statistiska centralbyrån

Inledning. 68 Statistiska centralbyrån Fokus på näringsliv och arbetsmarknad ett framgångskoncept? En analys av företagens produktivitets- och sysselsättningsutveckling 21 Fredrik W. Andersson 22 Andreas C. Poldahl 23 Sammanfattning Vi har

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer